Imeds.pl

Buventol Easyhaler

Wariant informacji: Proszek Do Inhalacji 200 Mcg/Dawkę, pokaż więcej wariancji

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Buvcntol Easyhalcr

200 mikrogramów/dawkę inhalacyjną    proszek do inhalacji

(Salbutamolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Buventol Easyhalcr i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buventol Easyhaler

3.    Jak stosować lek Buventol Easyhalcr

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Buventol Easyhalcr

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BUVENTOL EASYHALER I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Salbutamol należy do grupy leków nazywanych krótko działającymi agonistami receptorów bcta-2. które powodują rozkurcz mięśni gładkich oskrzeli. Powoduje otwieranie dróg oddechowych i w len sposób zapobiega i leczy niedrożność dróg oddechowych. Łagodzi objawy zaburzeń oddechowych takich jak uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech i kaszel. Działanie salbutamolu występuje szybko i utrzymuje się przez krótki okres (4 do 6 godzin).

MINISTF.HSTWO Z-DKOWJa CtepfltoflłDnt PoStyfci Lok trwaj i Fam^c 00-952 Wafszawa ul. MicKtowa 15

1/11

BuventoI Easyhaler jest wskazany w objawowym leczeniu napadów astmy, zaostrzeń astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z odwracalną obturacją dróg oddechowych, a także w zapobieganiu napadom astmy wywołanym przez wysiłek lub alergeny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BUVENTOL EASYHALER

Kiedy nic stosować leku Buvcntol Easyhaler

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na salbutamol, substancję czynną leku lub laktozę (która zawiera białka mleka).

W przypadku występowania uczulenia lub podejrzenia jego występowania, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Buyentol Easyhaler

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Buventol Kasyhaler u pacjentów z:

-    nadciśnieniem tętniczym.

-    jakimikolwiek chorobami serca lub naczyń krwionośnych.

-    infekcją płucną,

-    problemami dotyczącymi stężenia cukru we krwi łącznie z cukrzycą,

-    nadczynnością tarczycy,

-    guzem w okolicy nerek (guzem chromochłonnym).

W przypadku występowania jakiejkolwiek z powyżej opisanych sytuacji należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku Buventol Easyhaler.

Stosowanie leku Buvcntol Easyhaler z innymi lekami

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki: inne leki rozszerzające mięśnie gładkie oskrzeli leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (np. propranolol) teofilina lub aminofilina leki stosowane w leczeniu depresji leki moczopędne.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

MIN lSTEKSTWO ZDROWIA Depaitńmenl Połtyki Lekowej i Farmaq. 2/11    00-952 Warszawa

ul. Mfodowa 15

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Jedzenie i picie nie wpływa na działanie leku podawanego przy użyciu inhalatora.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Lek nie może być stosowany u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub karmiących piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Brak danych potwierdzających wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Buventol Easyhaler

Lek zawiera niewielką ilość laktozy, która nie powinna powodować problemów u pacjentów z nietolerancją laktozy. Jeśli pacjent został poinformowany przez lekarza o występowaniu nietolerancji niektórych innych cukrów lub u pacjenta występuje uczulenie na białka mleka, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BUVENTOL EASYHALER

Substancja czynna leku - salbutamol - znajduje się w inhalatorze Easyhaler. Lek ma postać suchego proszku przeznaczonego do podawania wziewnego przez ustnik inhalatora. Dawkowanie

Lek Buventol Easyhaler należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Zalecana dawka leku Buventol Easyhaler u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat to:

W celu złagodzenia napadów astmy, zaostrzeń astmy oraz zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc z odwracalną obturacją dróg oddechowych jedną dawkę Icku (200 pg) należy przyjąć jak najszybciej po wystąpieniu objawów. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 400 pg salbutamolu. W przypadku utrzymywania się objawów, tę dawkę można powtórzyć po kilku minutach.

W celu zapobiegania napadom astmy wywołanym przez wysiłek lub alergeny - jedna lub dwie dawki (200 pg lub 400 pg) 15-30 minut przed wysiłkiem lub kontaktem z alergenem.

MINISTERSTWO ZDROWIA Oflpartńmeni Po%łu Lukowej t Far?nacj:

3/11    00-962 Vferszawa

ni. Miastowe 15

U osób dorosłych oraz u dzieci maksymalna dawka dobowa (w ciągu 24 godzin) wynosi: 4 inhalacje (800 pg). W przypadku pogorszenia objawów takich jak świszczący oddech i utrudnionego oddychania, tylko w sytuacjach wyjątkowych lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu tej dawki. BARDZO WAŻNE JEST. aby nic przyjmować leku Buventol Easyhaler w większych dawkach lub częściej niż zalecił lekarz.

Ważne

Jeżeli poprawa stanu pacjenta (świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej) nie jest taka jak spodziewana lub nie trwa tak długo jak powinna lub jeśli pacjent przyjmuje lek częściej niż zwykle, należy poinformować o tym lekarza tak szybko jak to możliwe. Może to oznaczać, że stan pacjenta uległ pogorszeniu i pacjent wymaga zastosowania dodatkowego leczenia.

Należy powiedzieć lekarzowi jeżeli pacjent wymaga stosowania leku Buventol Easyhaler częściej niż raz w tygodniu. Pacjent może wymagać „zapobiegawczego” leczenia przeciwzapalnego. Jeśli pacjent już stosuje „zapobiegawcze” leczenie przeciwzapalne ważne jest aby stosować je regularnie i w sposób ciągły, nawet jeżeli nastąpiła poprawa.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Buvcntol Easyhaler jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buventol Easyhaler

W przypadku przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, może wystąpić przyspieszenie rytmu serca i uczucie drżenia. Objawy te powinny ustąpić samoistnie w ciągu kilku godzin, ale należy o tym poinformować lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie stosowania leku Buvcntol Easyhaler

W przypadku pominięcia dawki Icku Buventol Easyhaler należy przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze lub przyjąć lek zanim wystąpią objawy duszności. Lekarz może zalecić przyjmowanie leku regularnie każdego dnia lub tylko w przypadkach. udv u pacienta wystąpi uczucie duszności lub plytkieuo oddechu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

MINISTERSTWO ZDRÓW U r^KNiemeia PoWyto L&towoj l Farmac 00-652 Warszawa

4/11    ''I Miodowo 15

Jak każdy lek, lek Buventol Easyhaler może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (częściej niż 1 na 100), (Często > 1/100, < I/IO): rozszerzenie naczyń obwodowych i związane z tym niewielkie przyspieszenie tętna, drżenia. Niezbyt często występujące działania niepożądane (częściej niż I na 1 000). (Niezbyt często > 1/1 000, < 1/100): ból głowy.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u I na I 000), (Rzadko > 1/10 000, < 1/1 000): suchość błony śluzowej jamy ustnej, kaszel, podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła - płukanie jamy ustnej i gardła po inhalacji zapobiega podrażnieniom, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, kurcze mięśni, bóle mięśniowe, niepokój, zawroty głowy, bezsenność, nadpobudliwość u dzieci.

Niezbyt często u niektórych pacjentów mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcja anafilaktyczna lub obrzęk naczynioruehowy). Jeśli pacjent zauważy swędzenie, wysypkę, zaczerwienienie skóry, obrzęk powiek oczu, warg. twarzy lub krtani, świszczący oddech, niskie ciśnienie krwi lub zapaść po zastosowaniu leku Buventol Easyhaler, należy ODSTAWIĆ lek Buventol Easyhaler. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rzadko, po podaniu leki wziewne mogą powodować nasilenie świszczącego oddechu i płytkości oddechu (paradoksalny skurcz oskrzeli). W takim przypadku należy ODSTAWIĆ lek Buvcntol Easyhaler. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BUVENTOL EASYHALER

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przed pierwszym użyciem lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po otwarciu opakowania z folii aluminiowej lek należy chronić przed wilgocią. Zaleca się przechowywanie inhalatora w pojemniku ochronnym.

W przypadku zawilgocenia inhalatora należy wymienić go na nowy.

MINISTERSTWU SUROWI,, v,,    ■epaflAmwi PoKtytó Ltfcowaj i Fa/raci

00-352 Warszawa Miodowa 15

Inhalator należy wymienić 6 miesięcy po otwarciu opakowania z folii. W celu zapamiętania daty otwarcia opakowania należy zapisać ją w ramce:

Nie stosować leku Buventol Easyhaler po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP (skrót stosowany do opisu terminu ważności). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Buventol Easyhaler

-    Substancją czynną leku jest salbutamolu siarczan.

-    Inne składniki leku to laktoza jednowodna (zawiera białka mleka).

Jak wygląda lek BuventoI Easyhaler i co zawiera opakowanie

Biały lub prawie biały proszek.

1 inhalator proszkowy Easyhaler zawiera 200 dawek.

Plastikowy inhalator proszkowy Easyhaler jest zaopatrzony w nasadkę i licznik dawek, zapakowany w torebkę z folii aluminiowej laminowanej (PET/A1/PE) i umieszczony w tekturowym pudełku.

Opakowania:

200 dawek w inhalatorze proszkowym

200 dawek w inhalatorze proszkowym wraz z pojemnikiem ochronnym

Podmiot odpowiedzialny

IWINISTERSTWO ZUKOWI A .Oepadament Polityki leJoowej i Farmscj 00-952 Warszawa '«*. Miodowa 15


Mcnarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avcnue de la Garc

6/11

L-1611 Luxembourg Luksemburg

Wytwórca

Orion Corporation Orionintie 1 02200 Espoo Finlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Berlin - Chemie/Menarini Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 7

02-677 Warszawa

tel.(022) 566 21 00

fax. (022)566 21 01

Data zatwierdzenia ulotki

11.12.2008 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Pottyki Lekowej i Farniar 7/11    00-952 Warszaw?

nt Miodowa 15