+ iMeds.pl

Calcium aflofarm (o smaku bananowym) 116 mg Ca 2+/5 mlUlotka Calcium aflofarm (o smaku bananowym)

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

(Calcii glubionas, Calcii lactobionas)

116 mg jonów wapnia / 5 ml, syrop

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) ostrożnie.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach u osób dorosłych i po 3 dniach u dzieci stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

3.    Jak stosować lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIUM AFLOFARM (O SMAKU BANANOWYM) IW JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) jest syropem zawierającym 116 mg jonów wapnia w 5 ml syropu.

Syrop Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) wskazany jest:

-    w celu uzupełniania niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, karmienie piersią, okresy intensywnego wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości, krzywica);

-    wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych, infekcji górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM AFLOFARM (O SMAKU BANANOWYM)

Kiedy nie stosować leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym):

-jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje);

-jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi), hiperkałciuria (zbyt duże stężenie wapnia w moczu), galaktozemia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) Lek zawiera wapń. Ze względu na ryzyko przedawkowania przed użyciem należy sprawdzić, czy inne przyjmowane leki nie zawierają wapnia.

Pacjenci z predyspozycją do tworzenia się kamieni nerkowych, chorobami nerek, chorobami serca, przed zastosowaniem leku powinni poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Nie należy podawać z dużymi dawkami witaminy D3 ani podczas stosowania antybiotyków z grupy tetracyklin i tiazydowych leków moczopędnych (np. chlorotiazyd).

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli przyjmuje którykolwiek z niżej wymienionych leków lub produktów spożywczych.

Związki wapnia zmniejszająm.in. wchłanianie tetracyklin, fhiorochinolonów, związków fluoru, sulfasalazyny.

Należy zachować trzy godziny odstępu pomiędzy podawaniem preparatów wapnia i innych leków.

Jednoczesne przyjmowanie soli wapnia i tiazydowych leków moczopędnych może być przyczyną wy stąpienia objawów zespołu mleczno-alkalicznego (hiperkalcemia, zasado wica metaboliczna, niewydolność nerek).

Witamina D3, glikokortykosteroidy, parathormon, kwas cytrynowy oraz kwaśny odczyn treści pokarmowej zwiększają wchłanianie soli wapnia.

Nadmiar lipidów, zasadowy odczyn treści pokarmowej, fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany zmniejszają wchłanianie soli wapnia.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Duże dawki wapnia, zwłaszcza w skojarzeniu z witaminą D3, mogą osłabić działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy (leki stosowane w nadciśnieniu i chorobach serca).

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie wywiera wpływu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Syrop zawiera sacharozę w ilości 1,53 g w 5 ml produktu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien on skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM AFLOFARM (O SMAKU BANANOWYM) Doustnie. Do opakowania dołączona jest miarka.

Zazwyczaj stosowane dawki leku to:

-    dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 do 5 ml syropu 2 razy dziennie;

-    dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 do 10 ml syropu 2 do 3 razy dziennie;

-    dorośli - 15 ml syropu 2 do 3 razy dziennie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, nawet gdy samopoczucie pacjenta jest dobre.

W przypadku pominięcia dawki leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym):

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku i utrzymywania się dolegliwości należy przyjąć kolejną dawkę o wyznaczonej porze.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe.

U chorych z niewydolnością nerek może dochodzić do hiperkalcemii, której objawami są brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe, osłabienie mięśniowe, wielomocz.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) mogą wystąpić inne działania niepożądane.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    Przechowywanie leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Substancją czynną leku jest wapnia glukonolaktobionian i wapnia laktobionian.

5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia glukonolaktobionianu (Calcii glubionas) i wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas).

Ponadto lek zawiera: sacharozę, kwas propionowy, sodu benzoesan (E 211), aromat bananowy AR 0476 G, kwas solny 10%, wodę oczyszczoną.

Jak wygląda lek Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) i co zawiera opakowanie

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) to syrop o zabarwieniu żółto-brunatnym, bananowym zapachu i słodkim, bananowym smaku.

Opakowanie leku to szklana butelka zawierająca 150 ml syropu, z aluminiową zakrętką oraz miarką.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice tel./faks 042/22 53 100

Data opracowania ulotki:

KiERQVV4;i\ DZ^nŁU Planowania i Rej^racji Produktów


V

3

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)

Charakterystyka Calcium aflofarm (o smaku bananowym)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym), 116 mg jonów wapnia/5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

5 ml syropu zawiera 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia glukonołaktobionianu (Calcii glubionas) i wapnia laktobionianu (Calcii lactobionas).

Substancje pomocnicze: sacharoza 1,53 g/5 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop

Produkt leczniczy ma postać syropu o zabarwieniu żółto-brunatnym, bananowym zapachu i słodkim, bananowym smaku.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Uzupełnianie niedoborów wapnia, zwłaszcza w stanach zwiększonego zapotrzebowania (ciąża, laktacja, okresy intensywnego wzrostu u dzieci, rekonwalescencja, złamanie kości, krzywica). Wspomagająco w leczeniu chorób alergicznych, infekcji górnych dróg oddechowych, osteoporozy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy do stosowania doustnego. Do opakowania dołączona jest miarka.

Zazwyczaj stosowane dawki produktu leczniczego to: dzieci w wieku od 2 do 11 lat - 2,5 do 5 ml syropu 2 razy na dobę; dzieci w wieku od 12 do 17 lat - 5 do 10 ml syropu 2 do 3 razy na dobę; dorośli - 15 ml syropu 2 do 3 razy na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Hiperkalcemia, hiperkalciuria, galaktozemia.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z predyspozycją do tworzenia się kamieni nerkowych, zaburzoną czynnością nerek, chorobami serca.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Nie należy podawać z dużymi dawkami witaminy D3 ani podczas stosowania tetracyklin i tiazydowych leków moczopędnych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Związki wapnia zmniejszająm.in. wchłanianie tetracyklin, fluorochinołonów, związków fluoru, sulfasalazyny.

Należy zachować trzy godziny odstępu pomiędzy podawaniem produktów zawierających wapń i innych leków.

Jednoczesne przyjmowanie soli wapnia i tiazydowych leków moczopędnych może być przyczyną wystąpienia objawów zespołu mleczno-alkalicznego (hiperkalcemia, zasado wica metaboliczna, niewydolność nerek).

Witamina D3, glikokortykosteroidy, parathormon, kwas cytrynowy oraz kwaśny odczyn treści pokarmowej zwiększają wchłanianie soli wapnia.

Nadmiar lipidów, zasadowy odczyn treści pokarmowej, fityniany (produkty zbożowe), szczawiany (szpinak, rabarbar) i fosforany zmniejszają wchłanianie soli wapnia.

Jednoczesne stosowanie glikozydów nasercowych i związków wapnia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Duże dawki wapnia, zwłaszcza w skojarzeniu z witaminą D3, mogą osłabić działanie werapamilu i innych leków blokujących kanał wapniowy.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Syrop zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Z danych literaturowych nie wynika szkodliwe działanie związków wapnia na przebieg ciąży lub stan zdrowia noworodka.

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) można stosować w okresie ciąży i podczas karmienia piersią w dawkach zaleconych przez lekarza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Glukonolaktobionian wapnia i laktobionian wapnia są dobrze tolerowane.

Po zażyciu dużych dawek mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Długotrwałe podawanie dużych dawek związków wapnia może prowadzić do hiperkalcemii.

4.9    Przedawkowanie

Przedawkowanie syropu Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) prowadzące do hiperkalcemii jest bardzo mało prawdopodobne.

W razie przedawkowania stosuje się nawodnienie doustne, a w ciężkich przypadkach dożylnie (0,9% roztwór NaCl). Jednocześnie lub tuż po nawodnieniu podaje się furosemid lub inne moczopędne leki pętlowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty wapnia, różne sole w mieszaninie. Kod ATC: A12AA20

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym, wpływającym na utrzymanie równowagi elektrolitowej organizmu. Jest niezbędny do prawidłowego rozwoju i stanowi istotny składnik tkanki kostnej. Uczestniczy w działaniu nerwów, mięśni, serca, a także procesie krzepnięcia krwi. Wapń

pośredniczy również w działaniu hormonów. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, dzięki czemu działa przeciwobrzękowo i przedwwysiękowo.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Około 20-33% doustnie podanego wapnia wchłania się w jelicie cienkim. Ilość ta jest zależna od obecności metabolitów witaminy D3, pH w przewodzie pokarmowym i rodzaju spożywanego pokarmu (wchłanianie soli wapnia obniżająnp. produkty zbożowe).

Wapń zjonizowany znajduje się w równowadze dynamicznej z wapniem związanym w układzie kostno-szkieletowym. Ilość wapnia związanego z białkami krwi wynosi 45%.

Około 20% wapnia wydala się z moczem, jednak ilość ta zależna jest od stopnia wchłaniania w przewodzie pokarmowym, a także od utraty wapnia z kości.

80% wapnia wydala się z kałem, jednak jest to głównie wapń nie wchłonięty w przewodzie pokarmowym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań nieklinicznych produktu leczniczego. Badania farmakologiczne i toksykologiczne substancji czynnych produktu leczniczego nie wskazują na wystąpienie szczególnego zagrożenia u ludzi w następstwie stosowania produktu Calcium Aflofarm (o smaku bananowym) w zalecanych dawkach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Kwas propionowy

Sodu benzoesan (E 211)

Aromat bananowy AR 0476 G Kwas solny 10%

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka szklana zawierająca 150 ml syropu, z zakrętką aluminiową i miarką.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIAŁY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/6854

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.10.1996 r„ 05.12.2001 r„ 13.10.2006 r„ 31.10.2007 r., 03.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA /CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

KIEROWNIK Cllntü Planowania i Réj^Vaqi P--: Prń.

f


/ IM-

drn. farm. Jolanta Ąatora-Gierrnakaw'

4

Calcium Aflofarm (o smaku bananowym)