+ iMeds.pl

Calcium/cholecalciferol teva 1000 mg + 880 IUUlotka Calcium/cholecalciferol teva

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Calcium/Cholecalciferol Teva, 1000 mg + 880 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

-    J eśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Calcium/Cholecalciferol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium/Cholecalciferol Teva

3.    Jak stosować Calcium/Cholecalciferol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Calcium/Cholecalciferol Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Calcium/Cholecalciferol Teva i w jakim celu się go stosuje

Calcium/Cholecalciferol Teva zawiera wapń i witaminę D, które są istotnymi substancjami w procesie tworzenia kości.

Calcium/Cholecalciferol Teva jest stosowany

-    w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku.

-    jako suplement wapnia i witaminy D uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium/Cholecalciferol Teva Kiedy nie stosować leku Calcium/Cholecalciferol Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na węglan wapnia, witaminę D lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje zbyt duże stężenie wapnia we krwi lub w moczu,

-    jeśli u pacj enta występuj e ciężka niewydolność nerek,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową,

-    j eśli u pacj enta występuj ą złogi wapnia w nerkach,

-    j eśli u pacj enta występuj e nadmiar witaminy D we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium/Cholecalciferol Teva należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

-    pacj ent wymaga długotrwałego leczenia, zwłaszcza j eśli równocześnie przyjmuje leki moczopędne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub obrzęku) lub glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu zaburzeń serca),

-    pacjent jest chory na sarkoidozę (zaburzenie układu odpornościowego, które może zwiększać poziom witaminy D w organizmie),

-    pacj ent z osteoporozą j est unieruchomiony,

-    pacjent przyjmuje inne produkty zawierające witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia i witaminy D należy przyjmować pod ścisłym nadzorem lekarza.

Dzieci

Calcium/Cholecalciferol Teva nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Inne leki i Calcium/Cholecalciferol Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje tetracykliny (rodzaj antybiotyków) należy przyjmować je co najmniej 2 godziny przed lub 4- 6 godzin po przyjęciu leku Calcium/Cholecalciferol Teva. Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie leków z grupy tetracyklin.

Leki zawierające bifosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy) czy fluorek sodu należy przyjmować co najmniej 3 godziny przed zastosowaniem leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Wapń może osłabić działanie lewotyroksyny (stosowanej w leczeniu niedoczynności tarczycy). Z tego względu, lewotyroksynę należy przyjmować co najmniej 4 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Działanie antybiotyków chinolonowych może być osłabione, jeśli podawane są równocześnie z wapniem.

Antybiotyki chinolonowe należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku czy ranelinianu strontu. W związku z tym produkty zawierające żelazo, cynk czy stront powinny być przyjmowane co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Inne leki mogące mieć wpływ na działanie leku Calcium/Cholecalciferol Teva oraz leki na działanie których może wpływać Calcium/Cholecalciferol Teva:

-    leki moczopędne z grupy tiazydów (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub obrzęku),

-    glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu chorób serca),

-    kortykosteroidy (leki przeciwzapalne),

-    orlistat (lek stosowany w leczeniu otyłości), środki przeczyszczające (jak olej parafinowy) lub kolestyramina (lek obniżający cholesterol),

-    ryfampicyna (lek przeciwgruźliczy), fenytoina (lek stosowany w padaczce) czy barbiturany (leki stosowany w padaczce lub ułatwiające zasypianie).

Calcium/Cholecalciferol Teva z jedzeniem i piciem i alkoholem

Lek może być stosowany niezależnie od posiłków.

Należy zwrócić uwagę, iż kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku czy rabarbarze) i kwas fitynowy (zawarty w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Pacjent nie powinien przyjmować produktów z wapniem w odstępie 2 godzin przed lub 2 godziny po od spożycia posiłku bogatego w kwas szczawiowy czy kwas fitowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

W ciąży całkowita ilość wapnia nie powinna nie powinna być większa niż 1500 mg na dobę, a całkowita liść witaminy D3 nie powinna być większa niż 600 j.m. na dobę. Należy unikać długotrwałego przedawkowania wapnia i witaminy D w czasie ciąży ponieważ może to prowadzić do dużego stężenia wapnia we krwi i może mieć negatywny wpływ na płód.

Lek Calcium/Cholecalciferol Teva może być stosowany w trakcie karmienia piersią. Ponieważ wapń i witamina D3 przenikają do mleka matki, należy brać to pod uwagę, jeśli dodatkowo podaje się dziecku witaminę D.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Calcium/Cholecalciferol Teva nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Calcium/Cholecalciferol Teva zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.

Aspartam może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Calcium/Cholecalciferol Teva zawiera sacharozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Sacharoza może mieć szkodliwe działanie na zęby.

3. Jak stosować lek Calcium/Cholecalciferol Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka do rozgryzania i żucia 1 raz na dobę.

Tabletki można żuć lub ssać.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby: Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium/Cholecalciferol Teva

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Calcium/Cholecalciferol Teva należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie przypadkowego zażycia większej ilości tabletek niż zalecana, może nastąpić zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Do objawów należą: utrata apetytu, pragnienie lub nadmierne pragnienie, mdłości (nudności), wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, ból kości, zwiększone wydalanie moczu, problemy z nerkami, a także w ciężkich przypadkach zaburzenia pracy serca.

Dodatkowo bardzo rzadko: drażliwość, przewlekłe bóle głowy, oszołomienie, skurcze mięśni, drgawki, uczucie mrowienia.

Jeśli pacjent podejrzewa przedawkowanie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Calcium/Cholecalciferol Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    nadmierna ilość wapnia we krwi

-    nadmierna ilość wapnia w moczu

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

-    zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    świąd, wysypka skórna lub pokrzywka.

-    zespół Burnetta (zazwyczaj występujący tylko przy przedawkowaniu, patrz

,, Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium/Cholecalciferol Teva”)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym <lekarzowi> <,> <lub> <farmaceucie> <lub pielęgniarce>. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium/Cholecalciferol Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Calcium/Cholecalciferol Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na pojemniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Okres ważności pojemnika po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Calcium/Cholecalciferol Teva

- Substancjami czynnymi leku są wapń i cholekalcyferol (witamina D3).

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 1000 mg wapnia (w postaci węglanu wapnia) i 22 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 880 IU witaminy D3) w postaci koncentratu cholekalcyferolu (proszek).

Pozostałe składniki leku: skrobia kukurydziana modyfikowana, sacharoza, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcuchów, all-rac-a-tokoferol, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, mannitol (E 421), aspartam (E 951), aromat pomarańczowy (zawierający maltodekstrynę, gumę arabską).

Jak wygląda lek Calcium/Cholecalciferol Teva i co zawiera opakowanie

Białe do białawych, okrągłe, dwuwypukłe, tabletki (o średnicy 20 mm).

Pojemnik na tabletki zawierający 60 lub 90 tabletek do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel. (22) 345 93 00

Wytwórca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Teva Sante, Rue Bellocier, 89100 Sens, Francja

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 Haarlem, Holandia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    OsteocalD3 1000 mg/880 I.U. Kauwtabletten

Francja    CALCIUM VITAMINE D3 TEVA SANTE 1000 mg/880 UI,

comprimé à sucer ou à croquer

Węgry

Luksemburg

Niemcy

Holandia

Polska

Słowenia

Wielka Brytania

EUROVIT KALCIUM DUO 1000 mg/880 NE ragotabletta Calcium D3-ratiopharm forte Kautabletten Calcium D3-ratiopharm forte Kautabletten Calcium/Vitamine D3 1000 mg/ 880 I.E. Teva, kauwtabletten Calcium/Cholecalciferol Teva

Kalcijev karbonat/holekalciferol Teva 1000 mg/800 i.e. zvecljive tablete TevaCarbovit 1000 mg/880 IU chewable tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Calcium/Cholecalciferol Teva

Charakterystyka Calcium/cholecalciferol teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium / Cholecalciferol Teva, 1000 mg + 880 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 1000 mg wapnia (w postaci węglanu wapnia) i 22 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 880 j.m. witaminy D3), w postaci koncentratu cholekalcyferolu (proszek).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 2 mg aspartamu (E 951) i 1,92 mg sacharozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki do rozgryzania i żucia

Biała do białawej, okrągła, dwuwypukła tabletka (o średnicy 20 mm)

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie i leczenie niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku.

Uzupełnienie wapnia i witaminy D szczególnie w leczeniu osteoporozy u pacjentów, u których występuje ryzyko niedoboru wapnia i witaminy D.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

1 tabletka do rozgryzania i żucia 1 raz na dobę (co odpowiada 1000 mg wapnia i 880 j.m. witaminy D3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Sposób podawania

Tabletki można żuć lub ssać.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Choroby i (lub) stany prowadzące do hiperkalcemii i (lub) hiperkalciurii

•    Ciężka niewydolność nerek

•    Kamica nerkowa

•    Wapnica nerek

•    Hiperwitaminoza D

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W czasie długotrwałego leczenia należy monitorować stężenie wapnia w surowicy krwi oraz czynność nerek poprzez badanie stężenia kreatyniny w surowicy. Monitorowanie jest szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku leczonych jednocześnie glikozydami nasercowymi lub lekami moczopędnymi (patrz punkt 4.5) i u pacjentów ze skłonnością do powstawania kamieni moczowych. W przypadku hiperkalcemii lub objawów zaburzenia czynności nerek należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie.

Witaminę D należy stosować z ostrożnością u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, monitorując wpływ na stężenie wapnia i fosforanów. Należy wziąć pod uwagę ryzyko zwapnienia tkanek miękkich. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek witamina D w postaci cholekalcyferolu nie jest metabolizowana prawidłowo, dlatego należy stosować witaminę D w innej postaci (patrz punkt 4.3).

Produkt leczniczy należy stosowany ostrożnie u pacjentów z sarkoidozą, ze względu na nasilony metabolizm witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu.

Produkt leczniczy Calcium / Cholecalciferol Teva powinien być stosowany ostrożnie u unieruchomionych pacjentów z osteoporozą, ze względu na ryzyko wystąpienia hiperkalcemii.

Przepisując pacjentowi inne produkty lecznicze zawierające witaminę D należy uwzględnić jej zawartość w produkcie leczniczym Calcium / Cholecalciferol Teva. Dodatkowe dawki wapnia lub witaminy D powinny być stosowane pod ścisłą kontrolą lekarza. Może to prowadzić do znacznego podniesienia stężenia wapnia we krwi i spowodować działania niepożądane, które mogą być szkodliwe. W takich przypadkach konieczne jest częste badanie stężenia wapnia w surowicy i wydalania wapnia w moczu.

Zazwyczaj nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego z tetracyklinamy lub chinolonami, lub połączenie takie wymaga zachowania ostrożności (patrz punkt 4.5).

Produkt leczniczy zawiera aspartam (E 951), który jest źródłem fenyloalaniny i może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Tiazydowe leki moczopędne zmniejszają wydalanie wapnia w moczem. Z powodu podwyższonego ryzyka wystąpienia hiperkalcemii powinno się regularnie badać stężenie wapnia w surowicy w przypadku jednoczesnego stosowania tiazydowych leków moczopędnych.

Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie produktów leczniczych z grupy tetracyklin. Z tego względu tetracykliny powinny być podawane co najmniej 2 godziny przed lub 4 do 6 godzin po doustnym przyjęciu wapnia.

Wchłanianie antybiotyków chinolonowych może byś zaburzone, przy równoczesnym stosowaniu z wapniem. Antybiotyki chinolonowe należy przyjmować 2 godziny przed lub 6 godzin po doustnym przyjęciu wapnia.

Hiperkalcemia może zwiększyć toksyczność glikozydów nasercowych w czasie stosowania wapnia i witaminy D. U tych pacjentów należy kontrolować zapis EKG i stężenie wapnia w surowicy.

Kortykosteroidy ogólnoustrojowe zmniejszają wchłaniania wapnia.

Orlistat, leczenie skojarzone żywicami jonowymiennymi jak kolestyramina lub środkami przeczyszczającymi jak olej parafinowy, może zmniejszyć wchłanianie witaminy D z przewodu pokarmowego.

Rifampicyna, fenytoina i barbiturany mogą zmniejszyć aktywność witaminy D3, poprzez zwiększenie szybkości jej metabolizmu.

Kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku czy rabarbarze) i kwas fitynowy (zawarty w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Nie należy podawać produktów wapnia przed upływem 2 godzin od spożycia posiłku z dużą zawartością kwasu szczawiowego lub kwasu fitynowego.

Jeśli stosuje się bisfosfoniany lub fluorek sodu jednocześnie z produktem leczniczym Calcium / Cholecalciferol Teva należy je podawać co najmniej 3 godziny wcześniej, ze względu na możliwość zmniejszenia wchłaniania z przewodu pokarmowego.

Skuteczność lewotyroksyny może być zmniejszona przy równoczesnym stosowaniu wapnia z powodu zmniejszonego wchłaniania lewotyroksyny. Należy zachować, co najmniej 4 godzinną przerwę podczas stosowania wapnia i lewotyroksyny.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku lub ranelinianu strontu. W rezultacie preparaty żelaza, cynku czy ranelinianu strontu powinny być przyjmowane w odstępie 2 godzin od przyjęcia wapnia.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W okresie ciąży nie należy przyjmować więcej niż 1500 mg wapnia i 600 j.m. witaminy D3 na dobę.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że przedawkowanie witaminy D może mieć działanie teratogenne.

Należy unikać przedawkowania wapnia i witaminy D u kobiet w ciąży, ponieważ długotrwała hiperkalcemia wiązała się niekiedy z opóźnieniem rozwoju fizycznego i umysłowego a także z nadzastawkowym zwężeniem aorty i retinopatią u dziecka.

Karmienie piersią

Wapń 1000 mg z witaminą D3 880 j.m. tabletki do rozgrywania i żucia może być stosowany w czasie karmienia piersią. Wapń i witamina D3 przenikają do mleka ludzkiego. Należy wziąć to pod uwagę podając dodatkowo witaminę D dziecku.

Płodność Brak danych

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100): hiperkalcemia, hiperkalciuria Bardzo rzadko (<1/10 000):

Zespół Burnetta obserwowany zazwyczaj w przypadku przedawkowania (patrz punkt 4.9).

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000):

zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha, biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko (< 1/10 000) : świąd, wysypka i pokrzywka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwitaminozy i hiperkalcemii. Objawami hiperkalcemii mogą być: anoreksja, pragnienie, nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie siły mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu, bóle kości, wapnica nerek, kamica nerkowa i w ciężkich przypadkach zaburzenia rytmu serca. Skrajna hiperkalcemia może prowadzić do śpiączki i śmierci. Utrzymujące się przewlekle zwiększone stężenie wapnia może prowadzić do nieodwracalnych zmian w nerkach i zwapnienia tkanek miękkich.

Zespół Burnetta może wystąpić u pacjentów przyjmujących duże ilości wapnia wraz z wchłanianymi zasadami. Do objawów należą częste odddawanie moczu, przewlekłe bóle głowy, długotrwała utrata apetytu, nudności lub wymioty, nienaturalne uczucie zmęczenia i osłabienia, hiperkalcemia, zasadowica i niewydolność nerek.

Leczenie hiperkalcemii

Należy przerwać stosowanie wapnia i witaminy D. Należy również przerwać stosowanie tiazydowch leków moczopędnych i glikozydów nasercowych. U pacjentów nieprzytomnych należy wykonać płukanie żołądka.. Nawodnienie i, w zależności od stopnia nasilenia, leczenie pojedynczym lekiem lub leczenie skojarzone pętlowymi lekami moczopędnymi, bifosfonianami, kalcytoniną i kortykosteroidami. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy, czynność nerek i diurezę. W ciężkich przypadkach należy kontrolować EKG i ośrodkowe ciśnienie żylne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty złożone zawierające związki wapnia i inne leki Kod ATC: A12AX

Witamina D zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia.

Podawanie wapnia i witaminy D3 przeciwdziała zwiększonemu wydzielaniu parahormonu (PTH), które jest wywołane niedoborem wapnia i prowadzi do zwiększonej resorpcji kości.

Badanie kliniczne obejmujące pacjentów z niedoborem witaminy D leczonych w warunkach szpitalnych wykazały, że podawanie 1000 mg wapnia i 800 j .m. witaminy D raz na dobę przez sześć miesięcy normalizuje stężenie 25-hydroksylowej pochodnej witaminy D3 i zmniejsza wtórną nadczynność przytarczyc oraz aktywność fosfatazy zasadowej.

18-miesięczne badanie z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, przeprowadzone u 3270 kobiet leczonych w warunkach szpitalnych, w wieku 84 +/- 6 lat, otrzymujących witaminę D (800 j.m. raz na dobę) i fosforan wapnia (w ilości odpowiadającej 1200 mg wapnia na dobę) wykazało znaczące zmniejszenie wydzielania PTH. Po 18 miesiącach, w analizie „zgodnej z zaplanowanym leczeniem” (ITT) stwierdzono 80 złamań szyjki kości udowej w grupie otrzymującej wapń z witaminą D i 110 złamań szyjki kości udowej w grupie placebo (p= 0,004). W badaniu kontrolnym (follow-up) po 36 miesiącach stwierdzono przynajmniej jedno złamanie szyjki kości udowej u 137 kobiet w grupie otrzymującej wapń z witaminą D (n=1176), oraz u 178 kobiet w grupie placebo (n=1127)

(p<0,02).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wapń

Wchłanianie: Ilość wapnia wchłaniana w przewodzie pokarmowym wynosi około 30% przyjętej dawki.

Dystrybucja i metabolizm: 99% wapnia w organizmie znajduje się w twardych strukturach kości i zębów. Pozostały 1% znajduje się w płynie wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym. Około 50% całkowitego wapnia we krwi występuje w fizjologicznie czynnej postaci zjonizowanej, około 10% w postaci kompleksów z cytrynianami, fosforanami i z innymi anionami, pozostałe 40% w postaci połączeń z białkami, głównie albuminami.

Eliminacja: Wapń jest wydalany z kałem, moczem i potem. Wydalanie nerkowe jest zależne od przesączania kłębuszkowego i kanalikowego wchłaniania zwrotnego.

Witamina D

Wchłanianie: Witamina D jest łatwo wchłaniana w jelicie cienkim.

Dystrybucja i metabolizm : Cholekalcyferol i jego metabolity krążą we krwi połączone ze specyficznymi globulinami. Cholekalcyferol jest przekształcany w wątrobie poprzez hydroksylację do aktywnego 25-hydroksykalcyferolu, który jest dalej przekształcany w nerkach do 1,25-hydroksykalcyferolu. 1,25-hydroksykalcyferol jest metabolitem odpowiedzialnym za wzrost wchłaniania wapnia. Niezmetabolizowana witamina D jest przechowywana w tkance tłuszczowej i mięśniach.

Eliminacja Witamina D jest wydalana z kałem i moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Przy dawkach dużo większych niż dawki lecznicze u ludzi obserwowano działanie teratogenne w badaniach na zwierzętach. Brak jest innych danych dotyczących oceny bezpieczeństwa stosowania, niż zawarte w innych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia kukurydziana modyfikowana

Sacharoza

Sodu askorbinian

Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcuchów

All-rac-alfa-tokoferol

Krzemionka koloidalna

Magnezu stearynian

Skrobia kukurydziana

Mannitol (E 421)

Aspartam (E 951)

Aromat pomarańczowy (zawiera maltodekstrynę, gumę arabską)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

Pojemnik na tabletki

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 3 miesiące.

6.4    Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania Pojemnik na tabletki

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Blister PVC/PVDC/Alu.minmm

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik na tabletki (biały pojemnik HDPE zamykany białą, propylenową zakrętką z zabezpieczeniem gwarancyjnym i środkiem pochłaniającym wilgoć)

Opakowania po 60 i 90 tabletek do rozgryzania i żucia.

Blister z folii PVC/PVDC/Aluminum (biały, nieprzezroczysty)

Opakowania po 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 168 i 200 tabletek do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Calcium/Cholecalciferol Teva