Imeds.pl

Calcium/Cholecalciferol Teva 1000 Mg + 880 Iu

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Calcium/Cholecalciferol Teva, 1000 mg + 880 IU, tabletki do rozgryzania i żucia

Calcium + Cholecalciferolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty..

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same

-    J eśli u pacj enta wystąpią j akiekolwiek obj awy niepożądane, w tym wszelkie obj awy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Calcium/Cholecalciferol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium/Cholecalciferol Teva

3.    Jak stosować Calcium/Cholecalciferol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Calcium/Cholecalciferol Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Calcium/Cholecalciferol Teva i w jakim celu się go stosuje

Calcium/Cholecalciferol Teva zawiera wapń i witaminę D, które są istotnymi substancjami w procesie tworzenia kości.

Calcium/Cholecalciferol Teva jest stosowany

-    w zapobieganiu i leczeniu niedoborów wapnia i witaminy D u osób w podeszłym wieku.

-    jako suplement wapnia i witaminy D uzupełniający specyficzne leczenie osteoporozy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium/Cholecalciferol Teva Kiedy nie stosować leku Calcium/Cholecalciferol Teva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na węglan wapnia, witaminę D lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje zbyt duże stężenie wapnia we krwi lub w moczu,

-    jeśli u pacj enta występuj e ciężka niewydolność nerek,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono kamicę nerkową,

-    j eśli u pacj enta występuj ą złogi wapnia w nerkach,

-    j eśli u pacj enta występuj e nadmiar witaminy D we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium/Cholecalciferol Teva należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką, jeśli:

-    pacj ent wymaga długotrwałego leczenia, zwłaszcza j eśli równocześnie przyjmuje leki moczopędne (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub obrzęku) lub glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu zaburzeń serca),

-    pacjent jest chory na sarkoidozę (zaburzenie układu odpornościowego, które może zwiększać poziom witaminy D w organizmie),

-    pacj ent z osteoporozą j est unieruchomiony,

-    pacjent przyjmuje inne produkty zawierające witaminę D. Dodatkowe dawki wapnia i witaminy D należy przyjmować pod ścisłym nadzorem lekarza.

Dzieci

Calcium/Cholecalciferol Teva nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Inne leki i Calcium/Cholecalciferol Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jeśli pacjent jednocześnie przyjmuje tetracykliny (rodzaj antybiotyków) należy przyjmować je co najmniej 2 godziny przed lub 4- 6 godzin po przyjęciu leku Calcium/Cholecalciferol Teva. Węglan wapnia może zaburzać wchłanianie stosowanych jednocześnie leków z grupy tetracyklin.

Leki zawierające bifosfoniany (stosowane w leczeniu osteoporozy) czy fluorek sodu należy przyjmować co najmniej 3 godziny przed zastosowaniem leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Wapń może osłabić działanie lewotyroksyny (stosowanej w leczeniu niedoczynności tarczycy). Z tego względu, lewotyroksynę należy przyjmować co najmniej 4 godziny przed lub 4 godziny po zastosowaniu leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Działanie antybiotyków chinolonowych może być osłabione, jeśli podawane są równocześnie z wapniem.

Antybiotyki chinolonowe należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 6 godzin po zastosowaniu leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Sole wapnia mogą zmniejszać wchłanianie żelaza, cynku czy ranelinianu strontu. W związku z tym produkty zawierające żelazo, cynk czy stront powinny być przyjmowane co najmniej 2 godziny przed lub 2 godziny po przyjęciu leku Calcium/Cholecalciferol Teva.

Inne leki mogące mieć wpływ na działanie leku Calcium/Cholecalciferol Teva oraz leki na działanie których może wpływać Calcium/Cholecalciferol Teva:

-    leki moczopędne z grupy tiazydów (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego lub obrzęku),

-    glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu chorób serca),

-    kortykosteroidy (leki przeciwzapalne),

-    orlistat (lek stosowany w leczeniu otyłości), środki przeczyszczające (jak olej parafinowy) lub kolestyramina (lek obniżający cholesterol),

-    ryfampicyna (lek przeciwgruźliczy), fenytoina (lek stosowany w padaczce) czy barbiturany (leki stosowany w padaczce lub ułatwiające zasypianie).

Calcium/Cholecalciferol Teva z jedzeniem i piciem i alkoholem

Lek może być stosowany niezależnie od posiłków.

Należy zwrócić uwagę, iż kwas szczawiowy (zawarty w szpinaku czy rabarbarze) i kwas fitynowy (zawarty w pełnoziarnistych produktach zbożowych) mogą hamować wchłanianie wapnia poprzez tworzenie nierozpuszczalnych związków z jonami wapnia. Pacjent nie powinien przyjmować produktów z wapniem w odstępie 2 godzin przed lub 2 godziny po od spożycia posiłku bogatego w kwas szczawiowy czy kwas fitowy.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

W ciąży całkowita ilość wapnia nie powinna nie powinna być większa niż 1500 mg na dobę, a całkowita liść witaminy D3 nie powinna być większa niż 600 j.m. na dobę. Należy unikać długotrwałego przedawkowania wapnia i witaminy D w czasie ciąży ponieważ może to prowadzić do dużego stężenia wapnia we krwi i może mieć negatywny wpływ na płód.

Lek Calcium/Cholecalciferol Teva może być stosowany w trakcie karmienia piersią. Ponieważ wapń i witamina D3 przenikają do mleka matki, należy brać to pod uwagę, jeśli dodatkowo podaje się dziecku witaminę D.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Calcium/Cholecalciferol Teva nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Calcium/Cholecalciferol Teva zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny.

Aspartam może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Calcium/Cholecalciferol Teva zawiera sacharozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Sacharoza może mieć szkodliwe działanie na zęby.

3. Jak stosować lek Calcium/Cholecalciferol Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka do rozgryzania i żucia 1 raz na dobę.

Tabletki można żuć lub ssać.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby: Nie jest wymagana modyfikacja dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium/Cholecalciferol Teva

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Calcium/Cholecalciferol Teva należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie przypadkowego zażycia większej ilości tabletek niż zalecana, może nastąpić zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Do objawów należą: utrata apetytu, pragnienie lub nadmierne pragnienie, mdłości (nudności), wymioty, zaparcia, ból brzucha, osłabienie mięśni, zmęczenie, zaburzenia psychiczne, ból kości, zwiększone wydalanie moczu, problemy z nerkami, a także w ciężkich przypadkach zaburzenia pracy serca.

Dodatkowo bardzo rzadko: drażliwość, przewlekłe bóle głowy, oszołomienie, skurcze mięśni, drgawki, uczucie mrowienia.

Jeśli pacjent podejrzewa przedawkowanie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Calcium/Cholecalciferol Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    nadmierna ilość wapnia we krwi

-    nadmierna ilość wapnia w moczu

Rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów)

-    zaparcia, wzdęcia, nudności, bóle brzucha lub biegunka

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

-    świąd, wysypka skórna lub pokrzywka.

-    zespół Burnetta (zazwyczaj występujący tylko przy przedawkowaniu, patrz

,, Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium/Cholecalciferol Teva’’)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym <lekarzowi> <,> <lub> <farmaceucie> <lub pielęgniarce>. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium/Cholecalciferol Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Calcium/Cholecalciferol Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na pojemniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek nie wymaga szczególnych warunków przechowywania.

Okres ważności pojemnika po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Calcium/Cholecalciferol Teva

- Substancjami czynnymi leku są wapń i cholekalcyferol (witamina D3).

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 1000 mg wapnia (w postaci węglanu wapnia) i 22 mikrogramów cholekalcyferolu (co odpowiada 880 IU witaminy D3) w postaci koncentratu cholekalcyferolu (proszek).

Pozostałe składniki leku: skrobia kukurydziana modyfikowana, sacharoza, sodu askorbinian, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcuchów, all-rac-a-tokoferol, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, mannitol (E 421), aspartam (E 951), aromat pomarańczowy (zawierający maltodekstrynę, gumę arabską).

Jak wygląda lek Calcium/Cholecalciferol Teva i co zawiera opakowanie

Białe do białawych, okrągłe, dwuwypukłe, tabletki (o średnicy 20 mm).

Pojemnik na tabletki zawierający 60 lub 90 tabletek do rozgryzania i żucia.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel. (22) 345 93 00

Wytwórca:

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Niemcy

Teva Sante, Rue Bellocier, 89100 Sens, Francja

Teva Pharma B.V., Swensweg 5, 2031 Haarlem, Holandia

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    OsteocalD3 1000 mg/880 I.U. Kauwtabletten

Francja    CALCIUM VITAMINE D3 TEVA SANTE 1000 mg/880 UI,

comprime a sucer ou a croquer

Węgry

Luksemburg

Niemcy

Holandia

Polska

Słowenia

Wielka Brytania

EUROVIT KALCIUM DUO 1000 mg/880 NE ragótabletta Calcium D3-ratiopharm forte Kautabletten Calcium D3-ratiopharm forte Kautabletten Calcium/Vitamine D3 1000 mg/ 880 I.E. Teva, kauwtabletten Calcium/Cholecalciferol Teva

Kalcijev karbonat/holekalciferol Teva 1000 mg/800 i.e. żvećłjive tablete TevaCarbovit 1000 mg/880 IU chewable tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6