Imeds.pl

Calcium Dobesilate Hasco 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Calcium Dobesiłate Ilasco, 500 mg, tabletki

(Calcii dobesilas monohydricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Dobesiłate Hasco i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Dobesiłate Hasco

3.    Jak stosować lek Calcium Dobesiłate Hasco

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Dobesiłate Hasco

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Dobesiłate Hasco i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jedno wodny, który usprawnia krążenie żylne i działa ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość krwi i osocza.

Wskazania do stosowania

Kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: ból, kurcze, parestezje (drętwienie, mrowienie), obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi

Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa (uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka w przebiegu cukrzycy)

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Dobesiłate Hasco

Kiedy nie stosować leku Calcium Dobesiłate Hasco:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na wapnia dobezylan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.

Inne leki i Calcium Dobesiłate Hasco

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Calcium Dobesiłate Hasco zjedzeniem i piciem

Lek należy stosować po posiłkach w celu uniknięcia lub ograniczenia objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążą, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić sią lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Dobesilate Hasco zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Calcium Dobesilate Hasco

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Podanie doustne.

Dawkowanie powinno być ustalane indywidualnie w zależności od stopnia zaawansowania choroby. Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wskazań.

Lek należy stosować po posiłkach.

Niewydolność żylna: 500 mg do 1000 mg (1 do 2 tabletek) na dobę.

Nieproliferacyjna retinopatia cukrzycowa: 1000 mg do 1500 mg (2 do 3 tabletek) na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Dobesilate Hasco

Nie są znane objawy przedawkowania leku.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Dobesilate Hasco

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Calcium Dobesilate Hasco

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Wymienione działania niepożądane na ogół przemijają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (u J do 10 na 10 000pacjentów): nudności, biegunka, odczyny skórne, bóle stawów.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000pacjentów): agranulocytoza - ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów lub innych objawów zakażenia, należy natychmiast odstawić lek i zwrócić się do lekarza.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Calcium Dobesilate Hasco

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Calcium Dobesilate Hasco

Substancj ą czynną leku j est wapnia dobezylan j ednowodny (Calcii dobesilas monohydricum).

1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Calcium Dobesilate Hasco i co zawiera opakowanie

Tabletki niepowlekane, obustronnie owalne, wypukłe, gładkie, jednolite, białe i bez zapachu.

Opakowanie leku zawiera 2 błistry PVC/PVDC/Aluminium zawierające po 15 tabletek, umieszczone w pudełku tekturowym razem z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A,

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o Leku

tel. + 48 (22) 742 00 22

e-mail: informaci aoleku@hasco-lek.pl


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3/3