+ iMeds.pl

Calcium dobesilate polfarmex 250 mgUlotka Calcium dobesilate polfarmex

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX 250 mg kapsułki twarde

(Caldi dobesilas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc jąponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

3.    Jak stosować lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX zawiera wapnia dobezylan, który reguluje zaburzenia czynności naczyń włosowatych - zwiększoną przepuszczalność oraz zmniejszone napięcie.

Powoduje zwiększenie elastyczności czerwonych krwinek krwi. Hamuje nadmiernie wzmożoną agregację płytek, W przypadku retinopatii cukrzycowej (uszkodzenie naczyń krwionośnych siatkówki oka pojawiające się w przebiegu cukrzycy) poprawia przepływ tkankowy, poprzez zmniejszenie nadmiernej lepkości osocza i krwi.

Maksymalną wartość stężenia osiąga się po upływie 6 godzin. Wiąże się z białkami osocza w 20-25%.

Przenika w bardzo małych ilościach do mleka matki.

Wydalany jest głównie w formie niezmienionej, nie podlega obiegowi jelitowo-wątrobowemu. Okres półtrwania w osoczu wynosi około 5 godzin.

Wskazania do stosowania leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX:

-    kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: ból, kurcze, parestezje, obrzęk;

-    retinopatia cukrzycowa;

-    zespół hemoroidalny.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

Kiedy nie stosować leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

- jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na wapnia dobezylan lub na którykolwiek z pozostałych składników leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

-jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek (występuje dializoterapia), dawka leku powinna zostać zmniejszona.

-    wapnia dobezylan bardzo rzadko (0,32/milion pacjentów) może powodować agranulocytozę, która objawia się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej (zapalenie migdałków), bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami wskazującymi na obecność zakażenia. Występowanie agranulocytozy prawdopodobnie związane jest z reakcją nadwrażliwości.

W przypadku wystąpienia objawów zakażenia należy zgłosić się do lekarza.

-    wapnia dobezylan należy stosować ostrożnie u chorych z przewlekłym, nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka) oraz w chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy. Wskazana jest okresowa kontrola przewodu pokarmowego, a w razie zaostrzenia objawów konieczne jest odstawienie leku.

Stosowanie leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX z innymi lekami

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna korzyść z tej terapii przeważa nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Lek w minimalnym stopniu przenika do mleka kobiet karmiących piersią i dlatego nie powinien być stosowany u tych kobiet. Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjentka powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

Najczęściej stosuje się 500 do 1000 mg leku na dobę, tj. 2 kapsułki jeden lub dwa razy na dobę. Lek należy przyjmować w trakcie posiłków. W zależności od rodzaju choroby i jej przebiegu, leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Lekarz ustali dla pacjenta odpowiednią dawkę leku , w zależności od objawów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

Brak danych dotyczących przedawkowania leku.

Pominięcie zastosowania leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4, MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane zostały zestawione wg częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, wg następującej konwencji: bardzo często (obserwowane częściej niż u 1 na 10 pacjentów), często (obserwowane rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów), niezbyt często (obserwowane rzadziej niż u 10 na 1000 pacjentów), rzadko (obserwowane rzadziej niż u 10 na 10 000 pacjentów), bardzo rzadko (występujące u mniej niż u 1 osoby na 10 000 pacjentów), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Rzadko: nudności, biegunka, bóle w nadbrzuszu, wymioty, odczyny skórne, gorączka, bóle stawów. Bardzo rzadko: agranulocytoza (zmniejszenie się liczby białych krwinek).

Powyższe działania niepożądane zazwyczaj przemijały po odstawieniu leku.

W przypadku zaburzeń dotyczących układu pokarmowego lekarz zmniejszy dawkę leku lub zaleci przerwać jego podawania. W razie wystąpienia innych działań niepożądanych lek należy odstawić. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIUM DOBESILATE POLFARMEK

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Inne informacje

Co zawiera lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX

-    Substancją czynną leku jest wapnia dobezylanu, w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego.

-    Inne składniki leku to skrobia żelowana, magnezu stearynian. Kapsułka żelatynowa twarda: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (El71).

Jak wygląda lek CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX i co zawiera opakowanie

Kapsułka żelatynowa twarda o rozmiarze N°1, składająca się z korpusu o barwie kremowej i wieczka o barwie kremowej, bez wgnieceń i uszkodzeń.

CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX, 250 mg, kapsułki, twarde - w 1 opakowaniu znajduje się 30 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

PoIfarmex S.A.

ul. Józefów 9

99-300 Kutno

Tel. (024)357 44 44

Faks (024)357 45 45

Data zatwierdzenia ulotki:

Calcium dobesilate Polfarmex

Charakterystyka Calcium dobesilate polfarmex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX, 250 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jedna kapsułka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu (Calcii dobesilaś), w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy stosowany w profilaktyce i leczeniu:

-    klinicznych objawów przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych: ból, kurcze, parestezje, obrzęk;

-    retinopatii cukrzycowej;

-    zespołu hemoroidalnego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Najczęściej stosuje się 500 mg do 1000 mg produktu leczniczego na dobę, tj. 2 kapsułki jeden lub dwa razy na dobę. Produkt leczniczy należy przyjmować w trakcie posiłków. W zależności od rodzaju choroby i jej przebiegu, leczenie trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dawka produktu leczniczego powinna być ustalana indywidualnie, w zależności od objawów.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wapnia dobezylan i (lub) na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (występowanie dializoterapii), dawka produktu leczniczego powinna zostać zmniejszona. Wapnia dobezylan bardzo rzadko (0,32/milion pacjentów) może powodować agranulocytozę, która objawia się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej (zapalenie migdałków), bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami wskazującymi na obecność zakażenia. Występowanie agranulocytozy prawdopodobnie związane jest z reakcją nadwrażliwości. Należy poinformować pacjenta, że w przypadku wystąpienia objawów zakażenia powinien zgłosić się do lekarza. W takiej sytuacji należy zaprzestać podawania produktu leczniczego oraz wykonać badania morfologii krwi wraz z rozmazem.

CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX należy stosować ostrożnie u chorych z przewlekłym, nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy. Wskazana jest okresowa kontrola czynności żołądka i (lub) dwunastnicy, a w razie zaostrzenia objawów konieczne jest odstawienie produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami oraz innego rodzaju interakcji.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych dotyczących stosowania wapnia dobezylanu u kobiet w ciąży i u zwierząt. Ponieważ nie wiadomo czy wapnia dobezylan przenika przez barierę łożyska u ludzi produkt leczniczy CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX należy stosować u kobiet w ciąży, gdy korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Produkt leczniczy CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX w minimalnym stopniu przenika do mleka kobiet karmiących piersią i dlatego nie powinien być stosowany u tych kobiet.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Produkt leczniczy CALCIUM DOBESILATE POLFARMEX nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały zestawione wg częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej

występujących, wg następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często

(>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000),

bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych

danych).

Zaburzenia żołądka i jelit:

rzadko: nudności, biegunka, bóle w nadbrzuszu, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko: odczyny skórne.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko: agranulocytoza.

Inne:

rzadko: gorączka, bóle stawów.

Powyższe działania niepożądane zazwyczaj przemijały po odstawieniu produktu leczniczego,

W przypadku zaburzeń ze strony układu pokarmowego należy zmniejszyć dawkę produktu leczniczego lub przerwać jego podawanie. W razie wystąpienia innych działań niepożądanych produkt leczniczy należy odstawić.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki ochraniające ścianę naczyń. Leki stosowane w leczeniu żylaków.

Kod ATC: C05BX01.

Produkt leczniczy reguluje zaburzenia czynności fizjologicznych naczyń włosowatych - zwiększoną przepuszczalność oraz zmniejszone napięcie.

Powoduje zwiększenie elastyczności erytrocytów. Hamuje nadmiernie wzmożoną agregację płytek. W przypadku retinopatii cukrzycowej poprawia przepływ tkankowy, poprzez zmniejszenie nadmiernej lepkości osocza i krwi.

Dzięki tym działaniom poprawia funkcjonowanie naczyń włosowatych, bez względu na przyczynę ich zaburzenia (pochodzenia czynnościowego, spowodowana czynnikami ogólnou strój owym i i nabytymi chorobami metabolicznymi).

Wapnia dobezylan przyczynia się również do zmniejszenia obrzęków.

5.2    Właściwości farma kokin etyczne

Pomiędzy 3 i 10 godziną od doustnego podania 500 mg wapnia dobezylanu jego stężenie we krwi wynosi powyżej 6 pg/ml. Maksymalną wartość stężenia około 8 pg/ml (Cmax) osiąga się po upływie 6 godzin (tmax). Po upływie 24 godzin stężenie wapnia dobezylanu we krwi wynosi około 3 pg/ml. Wapnia dobezylan wiąże się z białkami osocza w 20-25%. Nie przekracza on bariery krew/mózg ani bariery łożyska u zwierząt. Brak danych, czy tak samo jest u ludzi.

Przenika w bardzo małych ilościach do mleka matki (w jednym badaniu, po przyjęciu dawki 1500 mg, stężenie w mleku wynosiło 0,4 pg/ml).

Wapnia dobezylan wydalany jest głównie w formie niezmienionej, nie podlega on obiegowi jelitowo-wątrobowemu. Tylko 10% przyjętego produktu leczniczego eliminowane jest w formie metabolitów. W ciągu pierwszych 24 godzin około 50% dawki doustnej wydalane jest z moczem i około 50% z kałem.

Okres półtrwania w osoczu wynosi około 5 godzin.

Farmakokinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych.

Brak informacji na temat zmian właściwości farmakokinetycznych wapnia dobezylanu spowodowanych chorobami wpływającymi na czynność nerek (patrz 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania),

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Na podstawie badań toksyczności ostrej i przewlekłej, fetotoksyczności i mutagenności stwierdzono, że wapnia dobezylan nie wykazuje istotnych działań toksycznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana Magnezu stearynian Kapsułka żelatynowa twarda:

Żelatyna

Woda oczyszczona Tytanu dwutlenek (El 71)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3 Okres ważności 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Bez specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

30 kapsułek - 3 blistry po 10 szt.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

POLFARMEX S.A. ul. Józefów 9 99-300 Kutno

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium dobesilate Polfarmex