+ iMeds.pl

Calcium gluconicum espefa 500 mgUlotka Calcium gluconicum espefa

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CALCIUM GLUCONICUM ESPEFA

500 mg (44,7 mg jonów wapnia), tabletki

Calcii gluconas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Gluconicum Espefa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Espefa

3.    Jak stosować lek Calcium Gluconicum Espefa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Espefa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Gluconicum Espefa i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Calcium Gluconicum Espefa zawierają glukonian wapnia i służą do uzupełniania niedoborów wapnia w organizmie. Wapń jest niezbędnym pierwiastkiem regulującym ważne procesy życiowe, jak przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, prawidłowy rozwój układu kostno-szkieletowego, krzepnięcie krwi, aktywacja szeregu enzymów, przepuszczalność błon komórkowych i naczyń krwionośnych. Sole wapnia uszczelniaj ą naczynia włosowate i zmniejszaj ą ich przepuszczalność, działaj ąc przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wykazuj ą też działanie przeciwalergiczne oraz pobudzaj ą mechanizmy obronne organizmu. Niedobór wapnia prowadzi do zmniejszenia zawartości wapnia w tkance kostnej, osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości) lub krzywicy.

Wskazania do stosowania leku Calcium Gluconicum Espefa

Jako dodatek do diety w zapobieganiu niedoborom wapnia. Wspomagająco łącznie z lekami o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwwysiękowych i przeciwobrzękowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Espefa

Kiedy nie stosować leku Calcium Gluconicum Espefa:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancj ę czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperkalcemię (podwyższony poziom wapnia we krwi) i (lub) hiperkalciurię (zwiększone wydalanie wapnia z moczem);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Gluconicum Espefa należy omówić to z lekarzem. Wapń może zmieniać wchłanianie wielu leków. Zaleca się sprawdzenie w drukach informacyjnych stosowanego leku czy dopuszczalne jest równoczesne podawanie preparatów wapnia.

Chorym ze skłonnością do odkładania złogów mineralnych w drogach moczowych zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Brak lub znacząco zmniejszony efekt działania leku występuje u osób z zaburzonym wchłanianiem jelitowym.

Lek Calcium Gluconicum Espefa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wapń zmniejsza wchłanianie tetracyklin, atenololu, fosfomycyny, soli żelaza, sulfasalazyny i fluorochinolonów, tworząc z nimi nierozpuszczalne połączenia, oraz osłabia działanie werapamilu i innych blokerów kanału wapniowego. Jednoczesne stosowanie leku z glikozydami naparstnicy (leki nasercowe) może nasilić niepożądane działania glikozydów. Podawanie z moczopędnymi lekami tiazydowymi (np. hydrochlorotiazyd) zwiększa ryzyko hiperkalcemii. Glikokortykosteroidy, kwas szczawiowy, fitynowy i fosforowy hamuj ą wchłanianie związków wapnia, a kwas cytrynowy, witamina D3 i parathormon ułatwiają ich wchłanianie. Wapń obniża stężenie fosforanów we krwi.

Lek Calcium Gluconicum Espefa z jedzeniem i piciem

Nie stosować leku z pokarmami zawieraj ącymi kwas szczawiowy (na przykład szpinak, rabarbar) i kwas fitynowy (otręby, pieczywo z pełnego ziarna).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w czasie ciąży w zalecanych dawkach z przepisu lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Calcium Gluconicum Espefa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Calcium Gluconicum Espefa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli: 3 tabletki 3 lub 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat oraz młodzież: 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę w czasie posiłku.

Przerwane podawanie leku można wznowić, dawkuj ąc jak poprzednio. Skuteczne działanie wymaga długotrwałego stosowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Gluconicum Espefa

Objawami przedawkowania wapnia są: pragnienie, wielomocz, brak łaknienia, osłabienie mięśni, znużenie, dezorientacja. Mogą wystąpić nudności, wymioty i niemiarowość serca.

W przypadku przedawkowania preparatów wapnia, zwłaszcza drogą pozajelitową, stosuje się nawodnienie doustne (powyżej 2 litrów przegotowanej wody) lub w ciężkich stanach dożylne, podaj ąc roztwory chlorku sodu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Gluconicum Espefa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U wrażliwych osób mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe, metaliczny smak w ustach, brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nasilone wydalanie moczu, bóle kości.

W takich wypadkach wskazane jest zmniejszenie dawki leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Espefa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Gluconicum Espefa

-    Substancją czynną leku jest wapnia glukonian (Calcii gluconas).

Jedna tabletka zawiera 500 mg wapnia glukonianu, co odpowiada 44,7 mg jonów wapnia.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karboksymetyloskrobia sodowa, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Calcium Gluconicum Espefa i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera: 25, 50 lub 75 tabletek (blistry w pudełku tekturowym).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30-133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27

Informacja dla osób niewidomych i slabowidzących: 800-007-777 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Calcium Gluconicum Espefa

Charakterystyka Calcium gluconicum espefa

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Gluconicum Espefa, 500 mg (44,7 mg jonów Ca2+), tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 500 mg wapnia glukonianu (Calcii gluconas)*, co odpowiada 44,7 mg jonów wapnia.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

* Zgodnie z Farmakopeą Europejską nazwa wapnia glukonian (Calcii gluconas) dotyczy związku jednowodnego.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Jako dodatek do diety w zapobieganiu niedoborom wapnia. Wspomagająco łącznie z produktami leczniczymi o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwwysiękowych i przeciwobrzękowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: 3 tabletki 3 lub 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat oraz młodzież: 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę w czasie posiłku.

Sposób podawania: podanie doustne.

Przerwane stosowanie produktu leczniczego Calcium Gluconicum Espefa można wznowić, dawkując jak poprzednio. Skuteczne działanie wymaga długotrwałego stosowania.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produktu leczniczego nie należy stosować:

-    u pacjentów z hiperkalcemią i (lub) hiperkalciurią;

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wapń może zmieniać wchłanianie wielu leków. Zaleca się sprawdzenie w drukach informacyjnych stosowanego produktu leczniczego, czy dopuszczalne jest równoczesne podawanie preparatów wapnia.

Chorym ze skłonnością do odkładania złogów mineralnych w drogach moczowych zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Brak lub znacząco zmniejszony efekt działania produktu leczniczego występuje u osób z zaburzonym wchłanianiem jelitowym.

Produktu leczniczego Calcium Gluconicum Espefa nie należy przyjmować z pokarmami zawieraj ącymi kwas szczawiowy (na przykład szpinak, rabarbar) i kwas fitynowy (otręby, pieczywo z pełnego ziarna).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wapń zmniejsza wchłanianie tetracyklin, atenololu, fosfomycyny, soli żelaza, sulfasalazyny i fluorochinolonów, tworząc z nimi nierozpuszczalne połączenia, oraz osłabia działanie werapamilu i innych blokerów kanału wapniowego. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Calcium Gluconicum Espefa z glikozydami naparstnicy może nasilić niepożądane działania glikozydów. Stosowanie glukonianu wapnia z moczopędnymi lekami tiazydowymi (np. hydrochlorotiazyd) zwiększa ryzyko hiperkalcemii. Glikokortykosteroidy, kwas szczawiowy, fitynowy i fosforowy hamują wchłanianie związków wapnia, a kwas cytrynowy, witamina D3 i parathormon ułatwiają ich wchłanianie.

Wapń obniża stężenie fosforanów we krwi.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Wapń przekracza barierę łożyska i osiąga we krwi płodu poziom wyższy niż we krwi matki. Zawarty jest również w mleku kobiecym. Wapń jest wskazany dla kobiet ciężarnych i karmiących piersią z powodu zwiększonego zapotrzebowania i zmniej szonego stężenia w surowicy podczas ciąży i laktacji.

Produkt leczniczy może być stosowany w czasie ciąży i karmienia piersią w zalecanych dawkach z przepisu lekarza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Calcium Gluconicum Espefa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

U wrażliwych osób mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe, metaliczny smak w ustach, brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nasilone wydalanie moczu, bóle kości.

W takich wypadkach wskazane jest zmniejszenie dawki leku.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Objawami przedawkowania wapnia (przekroczenie stężenia w osoczu 12 mg/100 ml) są: pragnienie, wielomocz, brak łaknienia, osłabienie mięśni, znużenie, dezorientacja; mogą wystąpić nudności, wymioty i niemiarowość serca.

W przypadku przedawkowania preparatów wapnia, zwłaszcza drogą pozajelitową, stosuje się nawodnienie doustne (powyżej 2 litrów przegotowanej wody) lub w ciężkich stanach dożylne, podaj ąc roztwory chlorku sodu. Jednocześnie lub zaraz po nawodnieniu podaje się furosemid lub inne pętlowe leki moczopędne. Jeżeli nie ma poprawy - stosuje się kalcytoninę.

Pacjentom z małym stężeniem fosforanów we krwi i sprawnymi nerkami można doustnie podać fosforany.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: związki mineralne; preparaty wapnia; glukonian wapnia

Kod ATC: A12AA03

Wapń jest niezbędnym pierwiastkiem regulującym ważne procesy życiowe, jak przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, prawidłowy rozwój układu kostno-szkieletowego, procesy krzepnięcia krwi, aktywacja szeregu enzymów, przepuszczalność błon komórkowych i naczyń.

Sole wapnia uszczelniają naczynia włosowate i zmniejszają ich przepuszczalność, działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

Wykazują też działanie przeciwalergiczne oraz pobudzają mechanizmy obronne organizmu. Niedobór wapnia prowadzi do zmniejszenia zawartości wapnia w tkance kostnej, osteomalacji lub krzywicy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wapń wchłaniany jest w początkowym odcinku jelita cienkiego na drodze transportu aktywnego zależnego od witaminy D, oraz w mniejszym stopniu, w końcowym odcinku jelita cienkiego, na zasadzie transportu ułatwionego. Po podaniu doustnym wchłonięciu ulega do 30% wapnia. Wchłanianie zależy między innymi od wielkości niedoboru w organizmie oraz od dostępności aktywnych metabolitów witaminy D. Stanom niedoboru sprzyjają: podeszły wiek, niskie stężenie kalcytoniny i (lub) parathormonu.

Dystrybucja

Wchłonięte jony wapnia są transportowane do płynu pozakomórkowego i ulegaj ą szybkiemu wiązaniu w układzie kostnym. Fizjologiczne stężenie wapnia w surowicy krwi wynosi około 10 mg/100 ml. Wapń występuje w osoczu związany w postaci kompleksów z kwasami di- i trikarboksylowymi, związany z białkami i wolny w postaci zjonizowanej.

Eliminacja.

Wydalanie wapnia zależy od stężenia w osoczu, szybkości przesączania kłębuszkowego oraz od czynników hormonalnych. Wapń niewchłonięty lub wydalony do jelita z sokiem trzustkowym i żółcią wiąże się z kwasami żółciowymi lub tłuszczowymi i jest usuwany z kałem. Z moczem i potem wydala się do 250 mg wapnia na dobę. 98% przesączonego w kłębuszkach nerkowych wapnia ulega resorpcji zwrotnej w cewkach nerkowych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono badań przedklinicznych. Glukonian wapnia jest substancją farmakopealną, szeroko stosowaną w preparatach uzupełniających wapń.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.

25 szt. (1 blister po 25 szt.)

50 szt. (2 blistry po 25 szt.)

75 szt. (3 blistry po 25 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Chemiczno-Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30 - 133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1849

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.01.1990 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30.07.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Calcium Gluconicum Espefa