Imeds.pl

Calcium Gluconicum Espefa 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CALCIUM GLUCONICUM ESPEFA

500 mg (44,7 mg jonów wapnia), tabletki

Calcii gluconas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie kilku dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Gluconicum Espefa i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Espefa

3.    Jak stosować lek Calcium Gluconicum Espefa

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Espefa

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Gluconicum Espefa i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Calcium Gluconicum Espefa zawieraj ą glukonian wapnia i służą do uzupełniania niedoborów wapnia w organizmie. Wapń jest niezbędnym pierwiastkiem regulującym ważne procesy życiowe, jak przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, prawidłowy rozwój układu kostno-szkieletowego, krzepnięcie krwi, aktywacja szeregu enzymów, przepuszczalność błon komórkowych i naczyń krwionośnych. Sole wapnia uszczelniaj ą naczynia włosowate i zmniejszaj ą ich przepuszczalność, działaj ąc przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wykazuj ą też działanie przeciwalergiczne oraz pobudzaj ą mechanizmy obronne organizmu. Niedobór wapnia prowadzi do zmniejszenia zawartości wapnia w tkance kostnej, osteomalacji (niedostatecznej mineralizacji kości) lub krzywicy.

Wskazania do stosowania leku Calcium Gluconicum Espefa

Jako dodatek do diety w zapobieganiu niedoborom wapnia. Wspomagająco łącznie z lekami o właściwościach przeciwzapalnych, przeciwwysiękowych i przeciwobrzękowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Gluconicum Espefa

Kiedy nie stosować leku Calcium Gluconicum Espefa:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancj ę czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono hiperkalcemię (podwyższony poziom wapnia we krwi) i (lub) hiperkalciurię (zwiększone wydalanie wapnia z moczem);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Calcium Gluconicum Espefa należy omówić to z lekarzem. Wapń może zmieniać wchłanianie wielu leków. Zaleca się sprawdzenie w drukach informacyjnych stosowanego leku czy dopuszczalne jest równoczesne podawanie preparatów wapnia.

Chorym ze skłonnością do odkładania złogów mineralnych w drogach moczowych zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów.

Brak lub znacząco zmniejszony efekt działania leku występuje u osób z zaburzonym wchłanianiem jelitowym.

Lek Calcium Gluconicum Espefa a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wapń zmniejsza wchłanianie tetracyklin, atenololu, fosfomycyny, soli żelaza, sulfasalazyny i fluorochinolonów, tworząc z nimi nierozpuszczalne połączenia, oraz osłabia działanie werapamilu i innych blokerów kanału wapniowego. Jednoczesne stosowanie leku z glikozydami naparstnicy (leki nasercowe) może nasilić niepożądane działania glikozydów. Podawanie z moczopędnymi lekami tiazydowymi (np. hydrochlorotiazyd) zwiększa ryzyko hiperkalcemii. Glikokortykosteroidy, kwas szczawiowy, fitynowy i fosforowy hamuj ą wchłanianie związków wapnia, a kwas cytrynowy, witamina D3 i parathormon ułatwiają ich wchłanianie. Wapń obniża stężenie fosforanów we krwi.

Lek Calcium Gluconicum Espefa z jedzeniem i piciem

Nie stosować leku z pokarmami zawieraj ącymi kwas szczawiowy (na przykład szpinak, rabarbar) i kwas fitynowy (otręby, pieczywo z pełnego ziarna).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w czasie ciąży w zalecanych dawkach z przepisu lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Calcium Gluconicum Espefa nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Calcium Gluconicum Espefa

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek stosuje się doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli: 3 tabletki 3 lub 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku powyżej 4 lat oraz młodzież: 1 do 2 tabletek 3 razy na dobę w czasie posiłku.

Przerwane podawanie leku można wznowić, dawkuj ąc jak poprzednio. Skuteczne działanie wymaga długotrwałego stosowania.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Calcium Gluconicum Espefa

Objawami przedawkowania wapnia są: pragnienie, wielomocz, brak łaknienia, osłabienie mięśni, znużenie, dezorientacja. Mogą wystąpić nudności, wymioty i niemiarowość serca.

W przypadku przedawkowania preparatów wapnia, zwłaszcza drogą pozajelitową, stosuje się nawodnienie doustne (powyżej 2 litrów przegotowanej wody) lub w ciężkich stanach dożylne, podaj ąc roztwory chlorku sodu.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Gluconicum Espefa

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U wrażliwych osób mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo - jelitowe, metaliczny smak w ustach, brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nasilone wydalanie moczu, bóle kości.

W takich wypadkach wskazane jest zmniejszenie dawki leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Gluconicum Espefa

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Gluconicum Espefa

-    Substancją czynną leku jest wapnia glukonian (Calcii gluconas).

Jedna tabletka zawiera 500 mg wapnia glukonianu, co odpowiada 44,7 mg jonów wapnia.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karboksymetyloskrobia sodowa, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Calcium Gluconicum Espefa i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera: 25, 50 lub 75 tabletek (blistry w pudełku tekturowym).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Chemiczno - Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy ESPEFA

ul. J. Lea 208

30-133 Kraków, Polska

tel. 12 639 27 27

Informacja dla osób niewidomych i slabowidzących: 800-007-777 Data ostatniej aktualizacji ulotki: