+ iMeds.pl

Calcium hasco 115,6 mg Ca 2+/5 mlUlotka Calcium hasco

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

CALCIUM HASCO

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop

(Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus)

Syrop o smaku bananowym

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Calcium HASCO ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium HASCO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium HASCO

3.    Jak stosować lek Calcium HASCO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium HASCO

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIUM HASCO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calcium HASCO to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Wskazaniami do zastosowania leku Calcium HASCO są profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią, leczenie osteoporozy oraz wspomagające leczenie objawów alergii.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUM HASCO

Kiedy nie stosować leku Calcium HASCO

Nie należy stosować leku Calcium HASCO jeśli występuje:

nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku, podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D), zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria), ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium HASCO

Zachować ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D.

Stosowanie leku Calcium HASCO z innymi lekami

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium HASCO oraz wymienionych leków wynosił około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calcium HASCO

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUM HASCO

Lek Calcium HASCO jest przeznaczony do podawania doustnego. Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

Dawkowanie:

Dorośli:    15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci:    do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Calcium HASCO może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, której towarzyszą nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni), może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIUM HASCO

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Calcium HASCO po upływie terminu ważności umieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Calcium HASCO

Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (glukonolaktobionian oraz laktobionian) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

Inne składniki leku to sacharoza, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), aromat bananowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium HASCO i co zawiera opakowanie

Opakowanie leku Calcium HASCO zawiera 150 ml syropu o barwie żółtej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: (71) 352 95 22

faks: (71) 352 76 36

Dział Informacji o Leku

tel. (22) 742 00 22

e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl Data opracowania ulotki:

3/3

Calcium Hasco

Charakterystyka Calcium hasco

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALCIUM HASCO 115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml syropu zawiera:

Calcii glubionas anhydricus (wapnia glukonolaktobionianu bezwodnego) 29,4 g Calcii lactobionas dihydricus (wapnia laktobionianu dwuwodnego)    6,4 g

co odpowiada 2,31 g jonów wapniowych.

5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapniowych.

Substancje pomocnicze: sacharoza 1500 mg/5 ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagająco w leczeniu objawów alergii.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci:    do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Syrop należy dawkować za pomocą dołączonej do opakowania miarki.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, hiperwitaminozą D), zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria), ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób leczonych dużymi dawkami witaminy D należy monitorować stężenie wapnia we krwi.

Między podaniem produktów zawierających wapń i antybiotyków z grupy tetracyklin lub związków fluoru należy zachować 3 godziny przerwy.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia, co sprzyja powstaniu hiperkalcemii. Wysokie dawki jonów wapniowych przyjmowane wraz z glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Doustne podawanie soli wapnia zmniejsza wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium HASCO oraz wymienionych leków wynosił ok. 3 godzin.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży lub laktacji pod kontrolą lekarza.

4.7.    Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka). Hiperkalcemia (nudności, bóle brzucha, bóle kości, osłabienie mięśni) może wystąpić głównie u osób z zaburzeniami czynności nerek.

4.9.    Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wystąpienie hiperkalcemii jest mało prawdopodobne, z wyjątkiem pacjentów leczonych dużymi dawkami witaminy D. Postępowanie przy przedawkowaniu polega na obniżeniu stężenia wapnia we krwi, np. przez doustne podawanie fosforanów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wapń (różne sole w mieszaninie)

Kod ATC: A12AA20

Wapń jest niezbędny w wielu procesach fizjologicznych oraz jest składnikiem budulcowym organizmu. Stanowi około 1,5% masy ciała. Na szkielet przypada 99% całkowitej zawartości wapnia w organizmie.

Zachowanie właściwego stężenia jonów wapniowych w osoczu jest niezbędne do utrzymania prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych. Jony wapniowe zmniejszają także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłonięciu ulega około 1/3 przyjmowanego doustnie wapnia, głównie w początkowym odcinku jelita cienkiego (transport czynny) oraz w mniejszym stopniu w dalszych odcinkach (transport bierny). Stopień wchłaniania zależy od diety i zapotrzebowania organizmu na wapń, jest większy u dzieci, kobiet w ciąży i w okresie laktacji. Transport czynny jest regulowany przez metabolit witaminy D, kalcytriol, który zwiększa przenikanie jonów wapnia przez błony komórkowe. Po wchłonięciu wapń jest wbudowywany do tkanki kostnej lub przenika do płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego. Pomiędzy wapniem w kościach i we krwi jest utrzymana dynamiczna równowaga, regulowana hormonalnie przez parathormon, kalcytoninę i witaminę D. Wapń jest wydalany częściowo z moczem, ulegając w znacznym stopniu wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych. Niewchłonięty wapń jest wydalany z kałem. Niewielka ilość jest wydalana przez skórę z potem. Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono przedklinicznych badań produktu leczniczego Calcium HASCO. Glukonolaktobionian i laktobionian wapnia są związkami wapnia powszechnie stosowanymi w celach medycznych.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Sodu benzoesan (E 211)

Aromat bananowy

Kwas cytrynowy jednowodny (E 330)

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

Syropu nie należy mieszać z innymi lekami.

6.3.    Okres ważności 2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła brunatnego zakręcana zakrętka aluminiową, zawierająca 150 ml syropu, z dołączoną miarką do podawania leku.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” SA.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E tel.: +48 (71) 352 95 22 faks: +48 (71) 352 76 36

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2614

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

28.10.1993 r. / 17.07.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Calcium Hasco