Imeds.pl

Calcium Hasco Allergy 115,6 Ca 2+/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CALCIUM HASCO ALLERGY

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop

Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus

Syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Hasco Allergy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco Allergy

3.    Jak stosować lek Calcium Hasco Allergy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Hasco Allergy

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Hasco Allergy i w jakim celu się go stosuje

Calcium Hasco Allergy to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działaj ąc przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Wskazania do stosowania:

-    profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią,

-    leczenie osteoporozy,

-    wspomagające leczenie objawów alergii.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco Allergy

Kiedy nie stosować leku Calcium Hasco Allergy

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (sole wapnia) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D);

•    jeśli u pacjenta występuje zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub kamica nerkowa;

•    jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Calcium Hasco Allergy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Hasco Allergy:

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek;

•    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.

Lek Calcium Hasco Allergy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium Hasco Allergy i wymienionych leków wynosił około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszaj ą wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Hasco Allergy zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Calcium Hasco Allergy w postaci syropu zawiera 0,3 g sacharozy w 1 ml (tj. około 1,5 g w 5 ml).

3.    Jak stosować lek Calcium Hasco Allergy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci:    do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Lek należy odmierzać za pomocą załączonej miarki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Calcium Hasco Allergy jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Hasco Allergy

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Calcium Hasco Allergy. W razie przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Hasco Allergy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka),

- u osób z zaburzeniami czynności nerek, podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: nudności, bóle brzucha, bóle kości i osłabienie mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Hasco Allergy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu - 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Hasco Allergy

-    Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (wapnia glukonolaktobionian bezwodny oraz wapnia laktobionian dwuwodny) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Hasco Allergy i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu o barwie żółtawej.

Jedno opakowanie leku (butelka ze szkła brunatnego) zawiera 150 ml roztworu.

Butelka wraz z miarką do podawania leku umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. +48 (22) 742 00 22

e-mail: informacj aoleku@hasco-lek .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4