+ iMeds.pl

Calcium hasco allergy 115,6 Ca 2+/5 mlUlotka Calcium hasco allergy

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CALCIUM HASCO ALLERGY

115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop

Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus

Syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calcium Hasco Allergy i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco Allergy

3.    Jak stosować lek Calcium Hasco Allergy

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calcium Hasco Allergy

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Calcium Hasco Allergy i w jakim celu się go stosuje

Calcium Hasco Allergy to lek zawierający sole wapnia. Wapń jest składnikiem budulcowym organizmu oraz odgrywa ważną rolę w wielu procesach fizjologicznych (utrzymaniu prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych). Wapń zmniejsza także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działaj ąc przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo. Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

Wskazania do stosowania:

-    profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub karmienia piersią,

-    leczenie osteoporozy,

-    wspomagające leczenie objawów alergii.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium Hasco Allergy

Kiedy nie stosować leku Calcium Hasco Allergy

•    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (sole wapnia) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli u pacjenta występuje podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, przy przedawkowaniu witaminy D);

•    jeśli u pacjenta występuje zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria);

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek lub kamica nerkowa;

•    jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Calcium Hasco Allergy należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calcium Hasco Allergy:

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek;

•    jeśli pacjent przyjmuje duże dawki witaminy D.

Lek Calcium Hasco Allergy a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Calcium Hasco Allergy i wymienionych leków wynosił około 3 godzin.

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszaj ą wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium Hasco Allergy zawiera sacharozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancj ę niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek Calcium Hasco Allergy w postaci syropu zawiera 0,3 g sacharozy w 1 ml (tj. około 1,5 g w 5 ml).

3.    Jak stosować lek Calcium Hasco Allergy

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Dorośli:    15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci:    do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Lek należy odmierzać za pomocą załączonej miarki.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Calcium Hasco Allergy jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium Hasco Allergy

Nie stwierdzono przypadków przedawkowania leku Calcium Hasco Allergy. W razie przyj ęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Calcium Hasco Allergy

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe (zaparcia, biegunka),

- u osób z zaburzeniami czynności nerek, podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: nudności, bóle brzucha, bóle kości i osłabienie mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

tel. +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium Hasco Allergy

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Okres ważności po pierwszym otwarciu - 6 miesięcy.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Calcium Hasco Allergy

-    Substancjami czynnymi leku są organiczne sole wapnia (wapnia glukonolaktobionian bezwodny oraz wapnia laktobionian dwuwodny) w ilości odpowiadającej 115,6 mg jonów wapniowych w 5 ml syropu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: sacharoza, sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Calcium Hasco Allergy i co zawiera opakowanie

Lek ma postać syropu o barwie żółtawej.

Jedno opakowanie leku (butelka ze szkła brunatnego) zawiera 150 ml roztworu.

Butelka wraz z miarką do podawania leku umieszczona jest w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku

tel. +48 (22) 742 00 22

e-mail: informacj aoleku@hasco-lek .pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4/4

Calcium Hasco Allergy

Charakterystyka Calcium hasco allergy

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CALCIUM HASCO ALLERGY 115,6 mg jonów wapniowych / 5 ml, syrop

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

100 ml syropu zawiera:

Calcii glubionas anhydricus (wapnia glukonolaktobionianu bezwodnego) 29,4 g Calcii lactobionas dihydricus (wapnia laktobionianu dwuwodnego)    6,4 g

co odpowiada 2,31 g jonów wapniowych.

5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapniowych.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza (ok. 0,3 g w 1 ml).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Syrop bez sztucznych barwników i substancji smakowych

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Profilaktyka i uzupełnianie niedoboru wapnia w organizmie np. w okresie ciąży lub laktacji, w leczeniu osteoporozy, wspomagaj ąco w leczeniu objawów alergii.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Dzieci:    do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Syrop należy odmierzać za pomocą załączonej miarki.

Sposób podawania Podanie doustne

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, ciężką niewydolnością nerek, hiperwitaminozą D), zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria), ciężka niewydolność nerek, kamica nerkowa, blok przedsionkowo-komorowy.

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z niewydolnością nerek oraz u osób leczonych dużymi dawkami witaminy D należy monitorować stężenie wapnia we krwi.

Między podaniem produktów zawierających wapń i antybiotyków z grupy tetracyklin lub związków fluoru należy zachować 3 godziny przerwy.

Syrop Calcium Hasco Allergy zawiera ok. 0,3 g sacharozy w 1 ml (tj. około 1,5 g w 5 ml).

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancj ą fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszaj ą wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia, co sprzyja powstaniu hiperkalcemii. Wysokie dawki jonów wapniowych przyjmowane wraz z glikozydami naparstnicy lub blokerami kanału wapniowego mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Doustne podawanie soli wapnia zmniejsza wchłanianie antybiotyków z grupy tetracyklin oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, by odstęp pomiędzy przyj ęciem syropu Calcium Hasco Allergy oraz wymienionych leków wynosił ok. 3 godzin.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży pod kontrolą lekarza.

Karmienie piersią

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie karmienia piersią pod kontrolą lekarza.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Calcium Hasco Allergy nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencj ą MedDRA: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: zaparcia, biegunka.

U osób z zaburzeniami czynności nerek, podawanie doustnie dużych dawek wapnia prowadzi do hiperkalcemii, której objawami są: nudności, bóle brzucha, bóle kości i osłabienie mięśni.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa tel. +48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Wystąpienie hiperkalcemii jest mało prawdopodobne, z wyjątkiem pacjentów leczonych dużymi dawkami witaminy D. Postępowanie przy przedawkowaniu polega na obniżeniu stężenia wapnia we krwi, np. przez doustne podawanie fosforanów.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: wapń (różne sole w mieszaninie)

Kod ATC: A12AA20

Wapń jest niezbędny w wielu procesach fizjologicznych oraz jest składnikiem budulcowym organizmu. Stanowi około 1,5% masy ciała. Na szkielet przypada 99% całkowitej zawartości wapnia w organizmie.

Zachowanie właściwego stężenia jonów wapniowych w osoczu jest niezbędne do utrzymania prawidłowego krzepnięcia krwi, kurczliwości mięśni, przewodnictwa nerwowego, czynności błon komórkowych. Jony wapniowe zmniejszaj ą także przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych działając przeciwwysiękowo i przeciwobrzękowo.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłonięciu ulega około 1/3 przyjmowanego doustnie wapnia, głównie w początkowym odcinku jelita cienkiego (transport czynny) oraz w mniejszym stopniu w dalszych odcinkach (transport bierny). Stopień wchłaniania zależy od diety i zapotrzebowania organizmu na wapń, jest większy u dzieci, kobiet w ciąży i w okresie laktacji.

Transport czynny jest regulowany przez metabolit witaminy D, kalcytriol, który zwiększa przenikanie jonów wapnia przez błony komórkowe. Po wchłonięciu wapń jest wbudowywany do tkanki kostnej lub przenika do płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego.

Pomiędzy wapniem w kościach i we krwi jest utrzymana dynamiczna równowaga, regulowana hormonalnie przez parathormon, kalcytoninę i witaminę D.

Wapń jest wydalany częściowo z moczem, ulegaj ąc w znacznym stopniu wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych. Niewchłonięty wapń jest wydalany z kałem. Niewielka ilość jest wydalana przez skórę z potem. Wapń przenika przez łożysko i do mleka kobiecego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono przedklinicznych badań produktu leczniczego Calcium Hasco Allergy. Glukonolaktobionian i laktobionian wapnia są związkami wapnia powszechnie stosowanymi w celach medycznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Sodu benzoesan (E 211)

Kwas cytrynowy jednowodny (E 330)

Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

6.3. Okres ważności 2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu- 6 miesięcy.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z brunatnego szkła typu III z zakrętką aluminiową z pierścieniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku. Do butelki dołączona jest miarka z PP.

150 ml (1 butelka 150 ml)

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A. 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E Tel.: +48 (71) 352 95 22 Faks: +48 (71) 352 76 36

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 17628

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 grudnia 2010 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4/4

Calcium Hasco Allergy