Imeds.pl

Calciumfolinat-Ebewe 10 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym,

gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same._


Calciumfolinat-Ebewe, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwać

(Calcu folinas)

1 mł roztworu zawiera 10 mg kwasu folinowego w postaci folinianu wapnia (10 mg kwasu folinowego jest równoważne 12,71 mg folinianu wapnia x 5 H2O).

Pozostałe składniki leku: sodu chlorek, woda do wstrzykiwać, azot.

Opakowania zawierają:

5 ampułek po 3 ml (30 mg/3 ml)

5 ampułek po 10 ml (100 mg/10 ml)

1 fiolka po 10 ml (100 mg/10 ml)

1 fiolka po 20 ml (200 mg/20 ml)

1 fiolka po 35 ml (350 mg/35 ml)

1 fiolka po 60 ml (600 mg/60 ml)

1 fiolka po 100 ml (1000 mg/100 ml)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach, Austria

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calciumfolinat-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Calciumfolinat-Ebewe

3.    Jak stosować lek Calciumfolinat-Ebewe

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Calciumfolinat-Ebewe

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Calciumfolinat-Ebewe

1. Co to jest lek Calciumfolinat-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

Folinian wapnia jest solą wapniową kwasu 5-formylo-4 hydroksyfoliowego. Jest aktywnym metabolitem kwasu folinowego i niezbędnym koenzymem syntezy kwasów nukleinowych. Lek Calciumfolinat-Ebewe jest stosowany w celu zmniejszenia toksyczności i przeciwdziałania efektom niepożądanym antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat.

Lek Calciumfolinat-Ebewe jest stosowany u dzieci i u dorosłych w celu zmniejszenia działań niepożądanych antagonistów kwasu foliowego (np. metotreksat stosowany w terapii cytotoksycznej), oraz w przypadku przedawkowania leków tej grupy.

Folinian wapnia wykorzystywany jest także w celu biochemicznego modulowania działania 5-fluorouracylu i zwiększenia jego działania przeciwnowotworowego.

2. Zanim zastosuje się lek Calciumfolinat-Ebewe

Uwaga: Lek Calciumfolinat-Ebewe należy podawać jedynie pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Nie należy stosować leku Calciumfolinat-Ebewe:

Lek Calciumfolinat-Ebewe jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na folinian wapnia lub którykolwiek składnik leku. Przeciwwskazaniem jest też niedokrwistość złośliwa, lub inne rodzaje niedokrwistości wynikające z niedoboru witaminy BI2.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Calciumfolina-Ebewe

Leku nie należy podawać dokanałowo.

Stosowanie folinianu wapnia może maskować objawy niedokrwistości złośliwej i innych rodzajów niedokrwistości, wynikających z niedoboru witaminy B12.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu radioterapii oraz występowaniu innych chorób, np. makrocytemii czy padaczki, a także o niewystępujących wcześniej objawach, zwłaszcza: zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej, biegunce.

U pacjentów leczonych 5-fluorouracylem jednocześnie z folinianem wapnia lekarz może zlecić badanie mające na celu ocenę stężenia wapnia, a w przypadku zbyt małego stężenia wapniajego suplementację.

W przypadku niewydolności nerek, występującej wcześniej lub spowodowanej działaniem metotreksatu, może okazać się konieczne podanie większych dawek lub wydłużenie czasu stosowania folinianu wapnia.

Stosowanie zbyt dużych dawek folinianu wapnia może mieć wpływ na aktywność przeciwnowotworową metotreksatu, szczególnie w przypadku guzów OUN, gdzie folinian wapnia kumuluje się po zastosowaniu kolejnych kursów leczenia.

Przypadkowe przedawkowanie związku będącego antagonistą folinianu, takiego jak metotreksat, należy traktować jako stan wymagający pilnej pomocy lekarskiej. Skuteczność działania folinianu wapnia neutralizującego toksyczność zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się czasu między podaniem metotreksatu i podjęciem leczenia ochronnego folinianem wapnia.

Ciąża:

Nie prowadzono badań u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Stosowanie metotreksatu i 5-fluorouracylu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W przypadku konieczności stosowania metotreksatu lub innych antagonistów folinianu w czasie ciąży lub laktacji, nie ma ograniczeń odnośnie stosowania folinianu wapnia w celu zmniejszenia toksyczności i neutralizowania efektów toksycznych.

Karmienie piersią:

Brak danych dotyczących przenikania folinianu wapnia do mleka matki. Folinian wapnia może być stosowany w okresie karmienia piersią jeśli jest to konieczne ze względów terapeutycznych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Nie dowiedziono, by lek Calciumfolinat-Ebewe wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, zwłaszcza o stosowaniu: kotrymoksazolu, pirymetaminy, leków przeciwpadaczkowych (fenobarbital, prymidon, fenytoina, bursztynian).

3. Jak stosować lek Calciumfolinat-Ebewe

Lek może być podawany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany w stosowaniu terapii cytotoksycznej.

Ochronne działanie folinianu wapnia podczas stosowania metotreksatu Schemat dawkowania ochronnego folinianu wapnia zależy od dawkowania metotreksatu. Poniższe wytyczne stanowią przykładowy schemat dawkowania stosowany u dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci:

U pacjentów z zespołami złego wchłaniania lub innymi schorzeniami przewodu pokarmowego, kiedy zaburzone jest wchłanianie jelitowe, ochronne podanie folinianu wapnia należy przeprowadzić parenteralnie. Dawki powyżej 25 do 50 mg należy podawać parenteralnie, ze względu na wysycenie jelitowego wchłaniania folinianu wapnia.

Ochronne podanie folinianu wapnia jest konieczne w przypadku dawek metotreksatu przekraczających 500 mg/m2 pc. Leczenie takie należy również rozważyć w przypadku podawania dawek od 100 mg do 500 mg/m2 pc.

Dawkowanie i czas stosowania folinianu wapnia zależy przede wszystkim od rodzaju terapii i dawkowania metotreksatu, wystąpienia objawów działania toksycznego oraz indywidualnej zdolności wydalania metotreksatu. Zazwyczaj pierwszą dawkę folinianu wapnia, wynoszącą 15 mg (6-12 mg/m2 pc.) należy podać w ciągu 12 do 24 godzin (najpóźniej 24 godziny) po rozpoczęciu wlewu metotreksatu. Dawkę powtarza się co 6 godzin w ciągu 72 godzin. Po podaniu kilku dawek parenteralnie leczenie może być zmienione na podanie doustne.

Jako uzupełnienie podawania folinianu wapnia, integralną część ochronnej terapii folinianem wapnia stanowi podjęcie środków zapewniających szybkie wydalanie metotreksatu (utrzymywanie wysokiego poziomu tworzenia moczu i alkalizacja moczu). Należy monitorować czynność nerek poprzez codzienne pomiary stężenia kreatyniny w surowicy krwi.

W ciągu czterdziestu ośmiu godzin od rozpoczęcia wlewu metotreksatu należy dokonać pomiaru resztkowego stężenia metotreksatu. Jeśli resztkowe stężenie metotreksatu jest większe niż 0,5 pmol/1, dawkowanie folinianu wapnia należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą:

Resztkowe stężenie metotreksatu we krwi po 48 godzinach od rozpoczęcia wlewu metotreksatu

Dodatkowe dawki folinianu wapnia podawane co 6 godzin w ciągu 48 godzin lub aż do osiągnięcia stężeń metotreksatu mniejszych niż 0,05 pmol/l

> 0,5 pmol/1

15 mg/m2 pc.

>1,0 pmol/1

100 mg/m2 pc.

> 2,0 pmol/1

200 mg/m2 pc.

Terapia skojarzona z 5-fluorouracylem w leczeniu cvtotoksvcznvm Stosowane są różne dawki i schematy dawkowania; nie ustalono dawki optymalnej Następujące schematy postępowania, stosowane w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego z przerzutami u dorosłych i osób w podeszłym wieku, są podane jako przykłady. Nie ma danych dotyczących stosowania takiego skojarzenia u dzieci:

Schemat dwutygodniowy: folinian wapnia podaje się w dawce 200 mg/m2 pc. w dwugodzinnej infuzji dożylnej, następnie 400 mg/m2 pc. 5-fluorouracylu w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) i 600 mg/m2 pc. w 22-godzinnym wlewie przez dwa kolejne dni, co 2 tygodnie.

W zależności od stanu pacjenta, rekacji klinicznej na leczenie i nasilenia reakcji toksycznych może być konieczna zmiana dawki 5-fluorouracylu i odstępów pomiędzy dawkami.

Liczba zastosowanych kursów leczenia zależy od decyzji lekarza mającego doświadczenie w prowadzeniu terapii przeciwnowotworowej.

Schemat tygodniowy: folinian wapnia podaje się w dawce 20 mg/m2 pc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym albo od 200 mg/m2 pc. do 500 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie oraz 5-fluorouracyl w dawce 500 mg/m2 pc. (bolus) w trakcie trwania (w środku) lub pod koniec infuzji folinianu wapnia.

Schemat miesięczny: folinian wapnia podaje się w dawce 20 mg/m2 pc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) lub od 200 mg/m2 pc. do 500 mg/m2 pc. w dwugodzinnym wlewie i natychmiast podaje się 5-fluorouracyl w dawce 425 mg/m2 pc. lub 370 mg/m2 pc. (bolus), przez 5 kolejnych dni.

W czasie leczenia skojarzonego z 5-fluorouracylem konieczne mogą być modyfikacje dawek 5-fluorouracylu i przerw w dawkowaniu wynikające ze stanu pacjenta, odpowiedzi klinicznej i ograniczającej dawkę toksyczności, zgodnie z informacjami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego dla 5-fluorouracylu. Nie jest wymagane zmniejszenie dawki folinianu.

Liczba cykli leczenia uzależniona jest od decyzji lekarza.

Przedawkowanie antagonistów kwasu foliowego: trymetreksat. trymetonrym i nirymetamina: Toksyczność trymetreksatu:

•    Zapobieganie: Folinian wapnia należy podawać codziennie podczas stosowania trymetreksatu i przez 72 godziny po podaniu ostatniej dawki leku. Folinian wapnia może być podawany zarówno dożylnie, w dawce 20 mg/m2 pc. w ciągu 5 do 10 minut, co 6 godzin do całkowitej dawki dobowej wynoszącej 80 mg/m2 pc. lub doustnie w 4 dawkach po 20 mg/m2 pc. podawanych w jednakowych odstępach czasu. Dobowe dawki folinianu wapnia należy dostosować w zależności od nasilenia zmian hematologicznych wywołanych przez trymetreksat.

*    Przedawkowanie (występuje prawdopodobnie po dawkach trymetreksatu większych niż 90 mg/m2 pc. bez jednoczesnego zastosowania folinianu wapnia): po zakończeniu podawania trymetreksatu, folinian wapnia stosuje się w dawce 40 mg/m2 pc. dożylnie co 6 godzin przez 3 dni.

Toksyczność trymetoprymu:

• Po zakończeniu leczenia trymetoprymem stosuje się 3 mg do 10 mg na dobę folinianu wapnia do powrotu liczby elementów morfotycznych krwi do wartości prawidłowych.

Toksyczność pirymetaminy

• W przypadku podawania dużych dawek pirymetaminy lub długotrwałego'leczenia małymi dawkami, należy jednocześnie podawać folinian wapnia w dawce 5 mg do 50 mg na dobę, w zależności od obrazu krwi obwodowej.

W przypadku zażycia większej dawki leku Calciumfolinat-Ebewe niż zalecana:

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie opisano przypadków przedawkowania leku. Jednakże nadmierna ilość folinianu wapnia może znosić chemioterapeutyczne działanie antagonistów kwasu foliowego.

W razie przedawkowania 5-fluorouracylu i folinianu wapnia należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przedawkowania 5-fluorouracylu.

4. Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek Calciumfolinat-Ebewe może powodować działania niepożądane.

Niezbyt częste działania niepożądane (częściej niż 1/1000, rzadziej niż 1/100)

Po podaniu folinianu wapnia w postaci roztworu do wstrzykiwań obserwowano wystąpienie gorączki.

Rzadko występujące działania niepożądane (częściej niż 1/10000, rzadziej niż 1/1000)

Zwiększenie częstości napadów u chorych na padaczkę, a po podaniu dużych dawek: bezsenność, pobudzenie i depresja, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż 1/10000)

Reakcje alergiczne obejmujące reakcje anafilaktyczne i pokrzywkę.

Leczenie skojarzone z 5-fluorouracylem

Działania niepożądane zależą od zastosowanego schematu leczenia 5-fluorouracylu i nasilenia toksycznego działania 5-fluorouracylu.

Bardzo często(>10%) występują: wymioty i nudności, stany zapalne śluzówek (ciężkie), biegunka o dużym nasileniu, odwodnienie wymagające leczenia szpitalnego (prowadzące nawet do zagrożenia życia).

Nie występuje nasilenie innych działań toksycznych spowodowanych 5-fluorouracylem (np. neurotoksyczności).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z ww. lub innych objawów niepożądanych należy poinformować lekarza prowadzącego, farmaceutę lub pielęgniarkę.

5. Przechowywanie leku Calciumfolinat-Ebewe:

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Inne informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

EBEWE Phaima Ges.m.b.H. Nfg. KG Spółka Komandytowa Przedstawicielstwo w Polsce ul. Hauke-Bosaka 16a 01-540 Warszawa

Data opracowania ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia.

Przechowywanie i trwałość produktu w zamkniętym opakowaniu fabrycznym, po otwarciu i po rozcieńczeniu:

•    Nieotwarta fiolka/ampułka

Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C, w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Otwarta fiolka/ampułka

Roztwór pobrać z fiolki bezpośrednio przed użyciem. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. W przeciwnym razie odpowiedzialność za warunki i czas przechowywania sporządzonego roztworu spada na użytkownika. Wykazano fizyko-chemiczną stabilność do 28 dni pozostałego w fiolce roztworu folinianu wapnia, przechowywanego w lodówce lub w temperaturze pokojowej, z dostępem i bez dostępu światła.

•    Rozcieńczony roztwór do wstrzykiwań

Chemiczna i fizyczna trwałość roztworu gotowego do stosowania w stężeniu od 0,2 mg/ml do 4,0 mg/ml, rozcieńczonego 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, przechowywanego w temperaturze od 2°C do 8°C lub w temperaturze pokojowej, z dostępem i bez dostępu światła, została potwierdzona w ciągu 48 godzin. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. W przeciwnym przypadku, za dłuższe przechowywanie gotowego do użycia roztworu i jego warunki, odpowiedzialność ponosi użytkownik. Zwykle czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, jeśli rozcieńczanie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych aseptycznych warunkach.

Instrukcja dotycząca przygotowania, stosowania leku oraz usuwania jego pozostałości:

Przed podaniem folinian wapnia należy obejrzeć. Roztwór do wstrzykiwania powinien być przezroczysty, o żółtawym zabarwieniu. W przypadku zmętnienia lub występowania cząstek roztwór należy wyrzucić. Roztwór folinianu wapnia do wstrzykiwań przeznaczony jest do jednorazowego użycia.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Lek przeznaczony jedynie do podania dożylnego i domięśniowego. Ze względu na zawartość wapnia w roztworze, w przypadku podania dożylnego folinianu wapnia nie należy podawać szybciej niż 160 mg na minutę.

W przypadku wlewu dożylnego, przed użyciem roztwór folinianu wapnia może być rozcieńczony 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy.

Niezgodności:

Istnieją dane o występowaniu niezgodności między folinianem wapnia do iniekcji i droperidolem, foskametem i metotreksatem do iniekcji.

Droperidol

1.    1,25 mg/0,5 ml z folinianem wapnia 5 mg/0,5 ml ulega natychmiastowemu wytrąceniu po bezpośrednim zmieszaniu w strzykawce przez 5 minut, a następnie wirowanu przez 8 minut.

2.    Droperidol 2,5 mg/0,5 ml z folinianem wapnia 10 mg/5 ml ulega natychmiastowemu wytrąceniu, kiedy leki są wstrzykiwane kolejno po sobie w iniekcji bez przepłukania układu pomiędzy iniekcjami.

Fluorouracyl

Trwałość mieszaniny 1000 mg preparatu Calciumfolinat-Ebewe (100 ml folinianu wapnia 10 mg/ml) z 5000 mg preparatu 5-Fluorouracil-Ebewe (100 mg, 50 mg/ml) i 40 ml roztworu soli fizjologicznej w pompie infuzyjnej (np. typ „Easy pump”) w temperaturze pokojowej wyniosła 48 godzin. Brak jest danych dotyczących innych mieszanin. Z tego powodu preparatu Calciumfolinat-Ebewe roztwór do wstrzykiwań nie należy mieszać z innymi lekami, w tym oksaliplatynąlub irinotekanem.

Foskamet

Foskamet 24 mg/ml tworzy z folinianem wapnia 20 mg/ml mętny żółty roztwór.

((ul. Calciumfolinat-Ebewe 10 mg/ml + 1000 mg - 01.06.2009 r.)) 7