+ iMeds.pl

Calciumfolinat-ebewe 15 mgUlotka Calciumfolinat-ebewe

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Calciumfolinat-Ebewe    15 mg    kapsułki twarde

(Calcii folinas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy

niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calciumfolinat-Ebewe i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calciumfolinat-Ebewe

3.    Jak stosować lek Calciumfolinat-Ebewe

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Calciumfolinat-Ebewe

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CALCIUMFOLINAT-EBEWE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Calciumfolinat-Ebewe jest stosowany w celu zmniejszenia toksyczności i neutralizowania antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat.

Lek Calciumfolinat-Ebewe jest stosowany u dzieci i u dorosłych w celu zmniejszenia działań niepożądanych antagonistów kwasu foliowego (np. metotreksat stosowany w terapii cytotoksycznej), oraz w przypadku przedawkowania leków tej grupy.

Folinian wapnia wykorzystywany jest także w celu biochemicznego modulowania działania 5-fluoruracylu i zwiększenia jego działania przeciwnowotworowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CALCIUMFOLINAT-EBEWE

Uwaga: Lek Calciumfolinat-Ebewe należy stosować jedynie pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Kiedy nie stosować leku Calciumfolinat-Ebewe

Lek Calciumfolinat-Ebewe jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na folinian wapnia lub którykolwiek składnik leku. Przeciwwskazaniem jest też niedokrwistość złośliwa lub inne rodzaje niedokrwistości wynikające z niedoboru witaminy B12.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Calciumfolinat-Ebewe

Stosowanie folinianu wapnia może maskować objawy niedokrwistości złośliwej i innych rodzajów niedokrwistości, wynikających z niedoboru witaminy B12.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu radioterapii oraz występowaniu innych chorób, np. makrocytemii czy padaczki, a także o niewystępujących wcześniej objawach, zwłaszcza: zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej, biegunce.

U pacjentów leczonych 5-fluorouracylem jednocześnie z folinianem wapnia lekarz może zlecić badanie mające na celu ocenę stężenia wapnia, a w przypadku zbyt małego stężenia wapnia jego suplementację.

W przypadku niewydolności nerek, występującej wcześniej lub spowodowanej działaniem metotreksatu, może okazać się konieczne podanie większych dawek lub wydłużenie czasu stosowania folinianu wapnia.

Stosowanie zbyt dużych dawek folinianu wapnia może mieć wpływ na aktywność przeciwnowotworową metotreksatu, szczególnie w przypadku guzów ośrodkowego układu nerwowego (OUN), gdzie folinian wapnia kumuluje się po zastosowaniu kolejnych kursów leczenia.

Przypadkowe przedawkowanie związku będącego antagonistą folinianu, takiego jak metotreksat, należy traktować jako stan wymagający pilnej pomocy lekarskiej. Skuteczność działania folinianu wapnia neutralizującego toksyczność zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się czasu między podaniem metotreksatu i podjęciem leczenia ochronnego folinianem wapnia.

Stosowanie leku Calciumfolinat-Ebewe z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty, zwłaszcza o stosowaniu: kotrymoksazolu, pirymetaminy, leków przeciwpadaczkowych (fenobarbital, prymidon, fenytoina, bursztynian).

Ciąża

Nie prowadzono badań u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Stosowanie metotreksatu i 5-fluorouracylu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

W przypadku konieczności stosowania metotreksatu lub innych antagonistów folinianu w czasie ciąży lub laktacji, nie ma ograniczeń odnośnie stosowania folinianu wapnia w celu zmniejszenia toksyczności i neutralizowania efektów toksycznych.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania folinianu wapnia do mleka matki. Folinian wapnia może być stosowany w okresie karmienia piersią, jeśli jest to konieczne ze względów terapeutycznych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie dowiedziono, by lek Calciumfolinat-Ebewe wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Lek Calciumfolinat-Ebewe zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALCIUMFOLINAT-EBEWE

Lek Calciumfolinat-Ebewe kapsułki twarde jest przeznaczony do podawania doustnego.

Lek Calciumfolinat-Ebewe należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Dawkowanie i czas stosowania folinianu wapnia zależy przede wszystkim od rodzaju terapii i dawkowania metotreksatu, wystąpienia objawów działania toksycznego oraz indywidualnej zdolności wydalania metotreksatu. Zazwyczaj pierwszą dawkę folinianu wapnia, wynoszącą 15 mg (612 mg/m2 pc.) należy podać w ciągu 12 do 24 godzin (najpóźniej 24 godziny) po rozpoczęciu wlewu metotreksatu. Dawkę powtarza się co 6 godzin w ciągu 72 godzin. Po podaniu kilku dawek parenteralnie leczenie może być zmienione na podanie doustne.

Lekarz może zdecydować o zmianie sposobu podawania leku na podstawie stanu pacjenta i już podanej dawki metotreksatu. Podczas leczenia lekarz może zalecić podanie dodatkowych płynów lub wykonanie badań.

Dawki powyżej 50 mg należy podawać parenteralnie, większe dawki nie prowadzą do zwiększenia stężenia leku we krwi ze względu na wysycenie jelitowego wchłaniania folinianu wapnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calciumfolinat-Ebewe

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Nie opisano przypadków przedawkowania leku. Jednakże nadmierna ilość folinianu wapnia może znosić chemioterapeutyczne działanie antagonistów kwasu foliowego.

W przypadku przedawkowania 5-fluorouracylu i folinianu wapnia należy postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi przedawkowania 5-fluorouracylu.

Pominięcie zastosowania leku Calciumfolinat-Ebewe

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia zastosowania leku Calciumfolinat-Ebewe należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Calciumfolinat-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 osób, ale mniej niż u 1 na 1000 osób)

Zwiększenie częstości napadów u chorych na padaczkę, a po podaniu dużych dawek: bezsenność, pobudzenie i depresja, zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10 000 osób)

Reakcje alergiczne obejmujące reakcje anafilaktyczne i pokrzywkę.

Leczenie skojarzone z 5-fluorouracylem

Działania niepożądane zależą od zastosowanego schematu leczenia 5-fluorouracylu i nasilenia toksycznego działania 5-fluorouracylu.

Działania niepożądane występujące bardzo często (u więcej niż 1 na 10 osób)

Wymioty i nudności, stany zapalne śluzówek (ciężkie), biegunka o dużym nasileniu, odwodnienie wymagające leczenia szpitalnego (prowadzące nawet do zagrożenia życia).

Nie występuje nasilenie innych działań toksycznych spowodowanych 5-fluorouracylem (np. neurotoksyczności).

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z ww. lub innych objawów niepożądanych należy poinformować lekarza prowadzącego, farmaceutę lub pielęgniarkę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CALCIUMFOLINAT-EBEWE

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Calciumfolinat-Ebewe

Każda kapsułka zawiera 19,06 mg folinianu wapnia x 5 H2O, co odpowiada 15 mg kwasu folinowego Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa.

Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żółty tlenek żelaza (E 172).

Jak wygląda lek Calciumfolinat-Ebewe i co zawiera opakowanie

Lek Calciumfolinat-Ebewe ma postać kapsułek.

Opakowanie zawiera 20 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach, Austria

Wytwórca

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach, Austria

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 549 15 00

Data zatwierdzenia ulotki:

UR.DZL.ZLN.4020.4855-4856.2012    4

Calciumfolinat-Ebewe

Charakterystyka Calciumfolinat-ebewe

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calciumfolinat-Ebewe 15 mg    kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 15 mg kwasu folinowego w postaci folinianu wapnia - Calcii folinas (15 mg kwasu folinowego jest równoważne 19,06 mg folinianu wapnia x 5 H20).

Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Folinian wapnia wskazany jest:

•    w celu zmniejszenia toksyczności i neutralizowania działania antagonistów kwasu foliowego, takich jak metotreksat, stosowany w terapii cytotoksyczncj oraz w przypadku przedawkowania antagonistów kwasu foliowego, u dorosłych i dzieci. W przypadku terapii cytotoksycznej procedura ta jest zwykle określana jako „Leczenie ochronne folinianem wapnia”;

•    jednocześnie z 5-fluorouracylem w terapii cytotoksycznej.

4.2    Dawkowanie i sposób podaw ania

Dawki większe niż 50 mg należy podawać parcnteralnie, ponieważ ze względu na wysycanie mechanizmu wchłaniania jelitowego folinianu wapnia duże dawki nie prowadzą do osiągnięcia wyższego stężenia we krwi.

Jako zasada, ochronne podanie folinianu wapnia u pacjentów z zespołami złego wchłaniania lub innymi schorzeniami przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka itp.), kiedy może być zaburzone wchłanianie jelitowe, należy przeprowadzić parcnteralnie.

Ochronne działanie folinianu wapnia podczas stosowania metotreksatu Ponieważ schemat dawkowania folinianu wapnia w terapii ochronnej ściśle zależy od sposobu i metody podawania średnich i dużych dawek metotreksatu, schemat dawkowania ochronnego folinianu w'apnia jest określany na podstawie protokołu dawkowania metotreksatu. Z tego względu dawkowanie i sposób podawania preparatu Calciumfolinat-Ebewe należy odnieść do dawkowania i sposobu podawania średnich i dużych dawek metotreksatu.

MINISTERSTWO ZDROv

Departement Polityki Lekowej i Ferinr; 00-95? Warszaw?

Poniższe wytyczne mogą służyć jako przykład schematów dawkowania stosowanych u dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci:

U pacjentów z zespołami złego wchłaniania lub innymi schorzeniami przewodu pokarmowego, kiedy zaburzone jest wchłanianie jelitowe, ochronne podanie folinianu wapnia należy przeprowadzić parenteralnie. Dawki powyżej 25 do 50 mg należy podawać parenteralnie, ze względu na wysycenie jelitowego wchłaniania folinianu wapnia.

Ochronne podanie folinianu wapnia jest konieczne w przypadku dawek metotreksatu przekraczających 500 mg/m2 pc. Leczenie takie należy również rozważyć w przypadku podawania dawek w zakresie od 100 mg do 500 mg/m2 pc.

Dawkowanie i czas stosowania folinianu wapnia zależy przede wszystkim od rodzaju terapii i dawkowania metotreksatu, wystąpienia objawów działania toksycznego oraz indywidualnej zdolności wydalania metotreksatu. Zazwyczaj pierwszą dawkę folinianu wapnia, wynosząca 15 mg (6-12 mg/m2 pc.) należy podać w ciągu 12 do 24 godzin (najpóźniej 24 godziny) po rozpoczęciu wlewu metotreksatu. Dawkę powtarza się co 6 godzin w ciągu 72 godzin. Po podaniu kilku dawek parenteralnie leczenie może być zmienione na podanie doustne.

Jako uzupełnienie podawania folinianu wapnia, integralną część ochronnej terapii folinianem wapnia stanowi podjęcie środków zapewniających szybkie wydalanie metotreksatu (utrzymywanie wysokiego poziomu tworzenia moczu i alkalizacja moczu). Należy monitorować czynność nerek poprzez codzienne pomiary stężenia kreatyniny w surowicy krwi.

W ciągu czterdziestu ośmiu godzin od rozpoczęcia wlewu metotreksatu należy dokonać pomiaru resztkowego stężenia metotreksatu. Jeśli resztkowe stężenie metotreksatu jest wieksze niż 0,5 ).imol/l, dawkowanie folinianu wapnia należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą:

Resztkowe stężenie metotreksatu we krwi po 48 godzinach od rozpoczęcia wlewu metotreksatu

Dodatkowe dawki folinianu wapnia podawane co 6 godzin w ciągu 48 godzin lub aż do osiągnięcia stężeń metotreksatu mniejszych niż 0,05 pmol/1

> 0,5 pmol/1

15 mg/m2 pc.

> 1,0 gmol/1

100 mg/m2 pc.

> 2,0 pmol/1

200 mg/m2 pc.

Terapia skojarzona z 5-fluorouracvlem w leczeniu cvtotoksvcznvm

Stosowane są różne dawki i schematy dawkowania; nie ustalono dawki optymalnej.

Dawki większe niż 50 mg należy podać parenteralnie, ponieważ ze względu na wysycanie mechanizmu wchłaniania jelitowego folinianu wapnia duże dawki nie prowadzą do osiągnięcia większego stężenia we krwi.

Następujące schematy postępowania, stosowane w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego z przerzutami u dorosłych i osób w podeszłym wieku, są podane jako przykłady. Nie ma danych dotyczących stosowania takiego skojarzenia u dzieci:

Schemat dwutygodniowy: folinian wapnia podaje się w dawce 200 mg/m2 pc. w dwugodzinnej infuzji dożylnej, następnie 400 mg/m" pc. 5-fluorouracylu w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) i 600 mg/m2 pc. w 22-godzinnym wlewie przez dwa kolejne dni, co 2 tygodnie.

MINISTERSTWU ŻUKOWU Departament Polityki Lokowej I Farmacj1'

((CliPL_harm_Calciumfolinat-Ebevve 15 mg kapsułki - 26.07.2007 r.))    '    ^    2

W zależności od stanu pacjenta, rekacji klinicznej na leczenie i nasilenia reakcji toksycznych może być konieczna zmiana dawki 5-fluorouracylu i odstępów pomiędzy dawkami.

Liczba zastosowanych kursów leczenia zależy od decyzji lekarza mającego doświadczenie w prowadzeniu terapii przeciwnowotworowej.

Schemat tygodniowy: folinian wapnia podaje się w dawce 20 mg/m2 pc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym albo od 200 mg/m2 pc. do 500 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie + 5-fluorouracyl w dawce 500 mg/m2 pc. (bolus) w trakcie trwania (w środku) lub pod koniec infuzji folinianu wapnia.

Schemat miesięczny: folinian wapnia podaje się w dawce 20 mg/m2 pc. w szybkim wstrzyknięciu dożylnym (bolus) lub od 200 mg/m2 pc. do 500 mg/m2 pc. w dwugodzinnym wlewie i natychmiast podaje się 5-fluorouracyl w dawce 425 mg/m2 pc. lub 370 mg/m2 pc. (bolus), przez 5 kolejnych dni.

W czasie leczenia skojarzonego z 5-fluorouracylem konieczne mogą być modyfikacje dawek 5-fluorouracylu i przerw w dawkowaniu wynikające ze stanu pacjenta, odpowiedzi klinicznej i ograniczającej dawkę toksyczności, zgodnie z informacjami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego dla 5-fluorouracylu. Nie jest wymagane zmniejszenie dawki folinianu.

Liczba cykli leczenia uzależniona jest od decyzji lekarza.

Przedawkowanie antagonistów Icwasu foliowego: tjymelreksat, trymetonnmi i pirymetamina: Toksyczność trymetreksatu:

•    Zapobieganie: Folinian wapnia należy podawać codziennie podczas stosowania trymetreksatu i przez 72 godziny po podaniu ostatniej dawki leku. Folinian wapnia może być podawany zarówno dożylnie, w dawce 20 mg/m2 pc. w ciągu 5 do 10 minut, co 6 godzin do całkowitej dawki dobowej wynoszącej 80 mg/m2 pc. lub doustnie w 4 dawkach po 20 mg/m2 pc. podawanych w jednakowych odstępach czasu. Dobowe dawki folinianu wapnia należy dostosować w zależności od nasilenia zmian hematologicznych wywołanych przez trymetreksat.

•    Przedawkowanie (występuje prawdopodobnie po dawkach trymetreksatu większych niż 90 mg/m2 pc. bez jednoczesnego zastosowania folinianu wapnia): po zakończeniu podawania trymetreksatu, folinian wapnia stosuje się w dawce 40 mg/m2 pc. dożylnie co 6 godzin przez 3 dni.

Toksyczność trymetoprymu:

•    Po zakończeniu leczenia trymetoprymem stosuje się 3 mg do 10 mg na dobę folinianu wapnia do powrotu liczby elementów morfotycznych krwi do wartości prawidłowych.

Toksyczność pirymetaminy

•    W przypadku podawania dużych dawek pirymetaminy lub długotrwałego leczenia małymi dawkami, należy jednocześnie podawać folinian wapnia w dawce 5 mg do 50 mg na dobę, w zależności od obrazu krwi obwodowej.

4.3 Przeciwwskazania

•    Znana nadwrażliwość na folinian wapnia lub na którykolwiek składnik preparatu.

•    Niedokrwistość złośliwa lub inne rodzaje niedokrwistości wywołane niedoborem witaminy B)2.

(VfiNiSTERSTWO ZDRO

Departament Polityki Lokowej i Pa 00952 Warszaw^

Odnośnie stosowania folinianu wapnia z metotreksatem lub z 5-fluorouracylem w czasie ciąży i karmienia piersią patrz punkt 4.6 oraz charakterystyki produktów leczniczych zawierających metotreksat i 5-fluorouracyl.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Folinian wapnia należy podawać wyłącznie doustnie, domięśniowo lub dożylnie i nie należy podawać dokanałowo.

Opisywane byty przypadki zgonów w wyniku dokanałowego podania folinianu wapnia po dokanałowym przedawkowaniu metotreksatu.

Zalecenia osólne

Folinian wapnia należy stosować jednocześnie z metotreksatem lub 5-fluorouracylem jedynie pod ścisłym nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapeutyków przeciwnowotworowych.

Stosowanie folinianu wapnia może maskować objawy niedokrwistości złośliwej i innych rodzajów niedokrwistości, wynikających z niedoboru witaminy B12.

Kwasem folinowym nie należy leczyć makrocytemii, powodowanej przez leki cytotoksyczne, będące bezpośrednimi lub pośrednimi inhibitorami syntezy DNA, takimi jak: hydroksykarbamid, cytarabina, merkaptopuryna, tioguanina.

U pacjentów leczonych fenobarbitalem, fenytoiną prymidonem i bursztynianem istnieje ryzyko nasilenia częstości napadów drgawkowych w związku ze zmniejszeniem stężeń leków przeciwpadaczkowych w osoczu. W związku z tym podczas stosowania folinianu wapnia oraz po zakończeniu terapii zaleca się kontrolę kliniczną i jeśli to możliwe, kontrolę stężeń w osoczu i w razie konieczności dostosowanie dawkowania leku przeciwpadaczkowego - patrz punkt 4.5.

Produkt Calciumfolinat-Ebewe zawiera laktozę jedno wodną, dlatego pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Folinian wapnia/5-fluorouracvl

Folinian wapnia stosowany z 5-fluorouracylem zwiększa toksyczność 5-fluorouracylu, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku lub złym stanie ogólnym. Najczęściej występującymi objawami toksycznego działania, które mogą wymagać zmniejszenia dawki są: leukopenia, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i (lub) biegunka. Podczas stosowania folinianu wapnia z 5-fluorouracylem, dawkę 5-fluorouracylu należało częściej zmniejszać niż w monoterapii.

Jednoczesnego stosowania 5-fluorouracylu z folinianem wapnia nie należy rozpoczynać ani kontynuować u pacjentów z objawami toksycznego działania na przewód pokarmowy, niezależnie od stopnia ich nasilenia, aż do czasu całkowitego ustąpienia objawów.

Ze względu na możliwość gwałtownego pogorszenia stanu klinicznego prowadzącego do śmierci, pacjenci z biegunką muszą być ściśle monitorowani do czasu całkowitego ustąpienia objawów, gdyż biegunka może być objawem toksyczności ze strony przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia biegunki i (lub) zapalenia jamy ustnej zalecane jest zmniejszenie dawki 5-fluorouracylu do czasu całkowitego ustąpienia objawów. Na tego typu działania toksyczne narażone są zwłaszcza osoby w podeszłym wieku oraz w złym stanie ogólnym. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność w czasie leczenia tych pacjentów.

:viliNISTERSTWO ZDROWIA

((ChPL harm Calciumfolinat-Ebewe 15 mg kapsułki - 26.07.2007 r.))    4

vv -    -    1 'Mil Wrr.-^aw»

t»l MinHnwn -1^

U pacjentów w podeszłym wieku oraz poddanych wstępnej radioterapii zalecane jest rozpoczęcie leczenia zmniejszonymi dawkami 5-fluorouracylu.

U pacjentów leczonych 5-fluorouracylem jednocześnie z folinianem wapnia należy monitorować stężenie wapnia, a w przypadku zbyt małego stężenia wapnia uzupełnić niedobory.

Folinian wapnia / metotrekscit

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zmniejszenia toksyczności metotreksatu należy zapoznać się z ChPL metotreksatu.

Folinian wapnia nie ma wpływu na inne niż hematologiczne toksyczne oddziaływanie metotreksatu, takie jak nefrotoksyczność wynikająca z wytrącania metotreksatu i (lub) jego metabolitu w nerkach. U pacjentów, u których wystąpiło opóźnienie wczesnej fazy eliminacji metotreksatu, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia odwracalnej niewydolność nerek oraz innych działań toksycznych metotreksatu (należy zapoznać się z ChPL metotreksatu). Niewydolność nerek, występująca wcześniej lub wywołana działaniem metotreksatu, jest prawdopodobnie związana ze spowolnieniem wydalania metotreksatu i może wymagać podania większych dawek lub dłuższego stosowania folinianu wapnia.

Należy unikać stosowania zbyt dużych dawek folinianu wapnia, gdyż mogą one wpływać na aktywność przeciwnowotworową metotreksatu, szczególnie w przypadku guzów OUN, gdzie folinian wapnia kumuluje się po zastosowaniu kolejnych kursów leczenia.

Oporność na leczenie metotreksatem, wynikająca ze zmniejszonego transportu błonowego dotyczy również oporności na leczenie ochronne kwasem folinowym, ponieważ mechanizm transportu obu leków jest taki sam.

Przypadkowe przedawkowanie związku będącego antagonistą folinianu, takiego jak nretotreksat, należy traktować jako stan wymagający pilnej pomocy lekarskiej. Skuteczność działania folinianu wapnia neutralizującego toksyczność zmniejsza się wraz ze zwiększaniem się czasu między podaniem metotreksatu i podjęciem leczenia ochronnego folinianem wapnia.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowych wyników badań laboratoryjnych lub klinicznych objawów toksyczności, zawsze należy brać pod uwagę możliwość, że pacjent przyjmuje inne leki (np. leki wpływające na eliminację metotreksatu lub na wiązanie z albuminami surowicy).

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Podczas stosowania folinianu wapnia z antagonistami kwasu foliowego (np. kotrymoksazolem, pirymetaminą) skuteczność antagonisty kwasu foliowego może być albo zmniejszona, albo całkowicie zniesiona.

Folinian wapnia może zmniejszać działanie leków przeciwpadaczkowych: fenobarbitalu, prymidonu, fenytoiny, bursztynianu oraz zwiększać częstość napadów padaczkowych (ze względu na stymulację metabolizmu wątrobowego, którego jednym z kofaktorów są foliniany, możliwe jest zmniejszenie stężeń enzymatycznych induktorów leków przcciwdrgawkowych w osoczu) - patrz punkt 4.4 i 4.8.

Jednoczesne podawanie folinianu wapnia z 5-fluorouracylem zwiększa zarówno skuteczność jak i toksyczność 5-fluorouracylu - patrz punkt 4.5, 4.4 i 4.8.

MINISTERSTWO ZDROWIA

((ChPL harm Calciumfolinat-Ebewe 15 mg kapsułki - 26.07.2007 r.))    5

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie ma odpowiednich kontrolowanych badań klinicznych u kobiet w ciąży lub w okresie karmienia piersią. Nie zostały także przeprowadzone odpowiednie badania na zwierzętach dotyczące toksycznego oddziaływania na reprodukcję. Nie ma danych wskazujących na to, że kwas folinowy podawany podczas ciąży działa niekorzystnie. Stosowanie metotreksatu w czasie ciąży jest możliwe jedynie w przypadku wyraźnych wskazań oraz gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne niebezpieczeństwo dla płodu. W przypadku konieczności stosowania metotreksatu lub innych antagonistów folinianu w czasie ciąży lub laktacji, nie ma ograniczeń odnośnie stosowania folinianu wapnia w celu zmniejszenia toksyczności i neutralizowania działań toksycznych.

Stosowanie 5-fluorouracylu jest przeciwwskazane w czasie ciąży i laktacji. Odnosi się to również do jednoczesnego stosowania folinianu wapnia i 5-fluorouracylu.

Należy również zapoznać się z charakterystyką produktu leczniczego metotreksatu, 5-fluorouracylu i innych produktów leczniczych zawierających antagonistów kwasu foliowego.

Laktacja

Brak danych dotyczących przenikania folinianu wapnia do mleka matki. Folinian wapnia może być stosowany w okresie karmienia piersią jeśli jest to konieczne ze względów terapeutycznych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie dowiedziono, by folinian wapnia wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko (<1/10 000 , włącznie z pojedynczymi przypadkami)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (<1/10 000): reakcje alergiczne obejmujące reakcje anafilaktyczne i pokrzywkę.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): bezsenność, pobudzenie i depresja po podaniu dużych dawek.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): zaburzenia żołądkowo-jelitowe po podaniu dużych dawek.

MINISTERSTWO ZDROWI ‘

Departament Polityki Lekowej i Fermąr 00-952 Warszawa ®

Uf.    i r

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): zwiększenie częstości napadów u chorych na padaczkę -patrz punkt 4.5.

Leczenie skojarzone z 5-fluorouracvlem

Działania niepożądane zależą od zastosowanego schematu leczenia 5-fluorouracylu i nasilenia toksycznego działania 5-fluorouracylu.

Schemat miesięczny

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Bardzo często (>1/10): wymioty i nudności.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często (>1/10): stany zapalne śluzówek (ciężkie)

Nie występuje nasilenie innych działań toksycznych spowodowanych 5-fluorouracylem (np. neurotoksyczności).

Schemat tygodniowy Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Bardzo często(>l/10): biegunka o dużym nasileniu, odwodnienie wymagające leczenia szpitalnego, a nawet prowadzące do zagrożenia życia.

4.9 Przedawkowanie

Brak jest doniesień o następstwach przyjęcia znacznie większych dawek folinianu wapnia niż zalecane. Jednakże zbyt duże dawki folinianu wapnia mogą znosić działanie chemioterapeutyczne antagonistów kwasu foliowego.

W przypadku przedawkowania 5-fluorouracylu stosowanego jednocześnie z folinianem wapnia, należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi przedawkowania 5-fluorouracylu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: odtrutki stosowane w leczeniu przeciwnowotworowym.

Kod ATC: V03A F03.

Folinian wapnia jest solą wapniową kwasu 5-fonnylo-4 hydroksyfoliowego. Jest aktywnym metabolitem kwasu folinowego i niezbędnym koenzymem syntezy kwasów nukleinowych podczas terapii cytotoksycznej.

Folinian wapnia jest często stosowany w celu zmniejszenia toksyczności i neutralizowania antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat. Folinian wapnia i antagoniści kwasu foliowego wykorzystują ten sam przenośnik błonowy i współzawodniczą w transporcie do komórki, stymulując wypływ antagonistów kwasu foliowego. Zabezpiecza to także komórki przed działaniem antagonistów kwasu foliowego przez wysycenie puli zredukowanego folinianu. Folinian wapnia jest źródłem zredukowanego H-4 folinianu. W ten sposób przełamuje on blokadę antagonistów folinianu i dostarcza źródło innej formy koenzymu kwasu foliowego.

MINISTERSTWO ZDRO

Departament Polityki Lokowej • Fnrm 00-95? Warszawa ,,i Minrtrw? 'ir-

Folinian wapnia jest również często stosowany w celu biochemicznego modulowania działania fluoropirymidyny (5-FU) i zwiększenia jej działania cytotoksycznego. 5-FU hamuje aktywność syntetazy tymidynowej (TS), enzymu uczestniczącego w biosyntezie pirymidyny. Folinian wapnia nasila hamowanie aktywności TS poprzez zwiększenie wewnątrzkomórkowej puli folinianu, a tym samym stabilizację kompleksu 5-FU-TS i zwiększenie aktywności.

Ponadto dożylne podanie folinianu wapnia może być stosowane w celu zapobiegania i leczenia niedoboru folinianu, w sytuacji kiedy nie można tego dokonać stosując kwas foliowy drogą doustną. Może to mieć miejsce podczas żywienia parenteralnego lub ciężkich zaburzeń wchłaniania. Jest on również wskazany w przypadkach leczenia niedokrwistości megaloblastycznej, wynikającej z niedoboru kwasu foliowego, gdy podanie doustne nie jest możliwe.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu domięśniowym roztworu wodnego dostępność układowa jest porównywalna z podaniem dożylnym. Jednakże osiągane są niższe wartości Cmax w surowicy.

Metabolizm

Folinian wapnia jest racematem, w którym forma L (L-formyloczteryhydrofolian, L-5-formylo-THF) jest aktywnym enancjomerem.

Głównym metabolitem kwasu folinowego jest kwas 5-metyloczleryhydrofoliowy (5-metyloTI-IF), który powstaje głównie w wątrobie i śluzówce jelita.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji kwasu folinowego nie jest znana.

Maksymalne stężenie w surowicy związku macierzystego (kwasu D/L-formylo-czteryhydrofoliowego, kwasu folinowego) występuje w ciągu 10 minut po podaniu dożylnym.

Wartość AUC dla L-5-formylo-THF i 5-metylo-THF wynosiła odpowiednio 28,4 ±

3,5 mg x min/1 i 129 ±11 mg x min/1 po podaniu dawki 25 mg. Nieaktywny D-izomer występuje w większych stężeniach niż L-5-formyloczteryhydrofolian.

Eliminacja

Okres półtrwania eliminacji wynosi 32 do 35 minut dla aktywnej formy L i 352 do -485 minut dla nieaktywnej formy D.

Całkowity okres półtrwania aktywnych metabolitów wynosi ok. 6 godzin (po podaniu dożylnym i domięśniowym).

Wydalanie

80-90% leku wydalane jest w moczu (jako nieaktywne metabolity 5- i 10-formyloczteryhydrofoliany), a 5-8% z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Poza informacjami podanymi w innych punktach ChPL brak jest danych przedklinicznych mających znaczenie kliniczne.

MINISTERSTWO ZDROWM

Apartament Polityki Lrt<ovv^i • carm-

((ChPL_harm_Calciurnfolinat-Ebc\ve 15 mg kapsułki - 26.07.2007 r.))    00-Q^? Vv. ,    8

ul MlnHfiwo 1 p

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa.

Skład kapsułki żelatynowej: żelatyna, woda oczyszczona, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), żółty tlenek żelaza (E 172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie występują.

6.3    Okres trwałości

36 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakow ania

Pojemnik plastikowy w tekturowym pudelku.

20 sztuk

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG A-4866 Unterach, Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3567

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

27.03.1995 r.

16.05.2000 r. 14.06.2005 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -03- 3 1

ministerstwo zdrową

Departament Polityki L^owe) i

00-952 Wars*#«*

,il

((ChPLJiarmCalciumfolinat-Ebewe 15 mg kapsułki - 26.07.2007 r.))

Calciumfolinat-Ebewe