+ iMeds.pl

Calumid 50 mgUlotka Calumid

Additional supply May 2010

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA „ Calumid, 50 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Calumid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Calumid

3.    Jak stosować Calumid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Calumid

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK CALUMID 50 MG TABLETKI POWLEKANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Calumid 50 mg tabletki powlekane jest stosowany w leczeniu zaawansowanej postaci raka prostaty. Jest przyjmowany wraz z lekiem zwanym analogiem LHRH (hormon uwalniający hormon luteinizujący), czyli z dodatkowym leczeniem hormonalnym, lub wraz z chirurchicznym usunięciem jąder.

Calumid należy do grupy leków zwanych przeciwandrogenami niesteroidowymi. Substancja czynna - bikalutamid - blokuje niepożądane działania męskich hormonów płciowych (androgenów), przez co hamuje rozrost komórek w prostacie.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU CALUMID 50 MG TABLETKI POWLEKANE

Kiedy nie zażywać leku Calumid

*    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

•    Jeśli pacjent stosuje terfenadynę (stosowana w katarze siennym lub alergii), astemizol (stosowany w katarze siennym lub alergii) lub cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych).

Leku Calumid nie należy podawać kobietom lub dzieciom i młodzieży.    p^Pili||

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Calumitf

-    ieśli u pacjenta występuję umiarkowana lub ciężka niewydolność wątroby. Lek może być stosowany jedynie po uprzedniej, dokładnej ocenie przez lekarza prowadzącego bilansu korzyści w stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem leku. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu leku, lekarz będzie przeprowadzał regularne badanie parametrów czynności wątroby (poziom bilirubiny, aminotransferaz, fosfatazy alkalicznej). Jeżeli dojdzie do ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy zaprzestać stosowania leku Calumid.

-    ieśli u pacjenta wysteouie ciężka niewydolność nerek. Lek może być stosowany jedynie po uprzedniej, dokładnej ocenie przez lekarza prowadzącego bilansu korzyści w stosunku do ryzyka związanego z zastosowaniem leku.

-    jeżeli występują choroby serca. W tej sytuacji lekarz powinien dokonywać regularnych badań kontrolnych czynności serca.

Stosowanie leku Calumid z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Calumid nie powinien być stosowany jednocześnie z następującymi lekami:

-    terfenadyna lub astemizol (stosowane w katarze siennym lub alergii)

-    cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka).

W przypadku, gdy lek Calumid stosowany jest jednocześnie z jednym z poniżej wymienionych leków, efekt działania zarówno bikałutamidu jak i drugiego stosowanego leku może być zaburzony. Należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem jednego z poniższych leków jednocześnie z lekiem Calumid:

-    warfaryna lub lek analogiczny stosowany w zapobieganiu powstawaniu zakrzepów krwi

-    cyklosporyna (stosowana do obniżenia odpowiedzi immunologicznej w zapobieganiu i leczeniu reakcji odrzucenia przeszczepionych narządów lub szpiku kostnego)

-    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka)

-    ketokonazol (stosowany w leczeniu grzybic skóry i paznokci)

-    leki blokujące kanały wapniowe (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego). Stosowanie leku Calumid z jedzeniem i piciem

Należy przyjmować jedną tabletkę bikałutamidu dziennie, najlepiej o stałej porze dnia, niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Kobiety nie powinny przyjmować leku Calumid.

Prowadzenie pojazdów oraz obsługa maszyn

W przypadku przyjmowania leku i sten i ej e prawdopodobieństwo wystąpienia zawrotów głowy i uczucia senności. Jeśli występują takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Calumid

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK CALUMID


Calumid należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy ponownie skontaktować się farmaceutą.

Lekarz przepisze pacjentowi właściwą dla niego dawkę. Zazwyczaj jest to jedna tabletka raz na dobę.

Należy zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu.

Tabletki należy przyjmować w całości popijając płynem. Zaleca się zażywanie leku o tej samej porze dnia.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Calumid:

Jeżeli została zażyta większa ilość tabletek niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem bądź najbliższym szpitalem. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby umożliwić lekarzowi identyfikację zażytego leku.

Pominięcie zażycia leku Calumid:

Jeżeli została pominięta jedna dawka leku, kolejną dawkę należy zażyć następnego dnia o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Calumid :

Nie należy przerywać stosowania leku bez polecenia lekarza nawet, jeżeli nastąpiła poprawa samopoczucia.

W razie dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Calumid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Niezbyt często występujące ciężkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    ciężkie reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy, ust, języka i/lub gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu lub bardzo nasilone swędzenie skóry z wystąpieniem pęcherzy,

-    ciężka duszność lub nagłe nasilenie duszności, z kaszlem lub gorączką. U niektórych pacjentów stosujących Calumid występuje zapalenie płuc zwane śródmiąższową chorobą płuc.

Rzadko występujące cieżkie działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    zażółcenie skóry i gałek ocznych spowodowane zaburzeniami czynności wątroby (z niewydolnością wątroby włącznie).

Inne działania niepożądane:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy powiadomić lekarza:

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    przerost lub zwiększone napięcie gruczołów piersiowych

-    zmniejszony popęd płciowy, zaburzenia wzwodu, impotencja


-    uderzenia gorąca

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

-    nudności (złe samopoczucie)

-    biegunka lub zaparcia

-    zawroty głowy

-    bezsenność

-    wysypka skórna, swędzenie skóry, nadmierne pocenie, nadmierne owłosienie

-    osłabienie

-    zwiększenie masy ciała

-    cukrzyca

-    obrzęk

-    ból, ból w obrębie miednicy

-    dreszcze

-    wyniki badań krwi potwierdzające zmiany parametrów czynności wątroby

-    zmniejszenie ilości czerwonych ciałek krwi, co może powodować bladość skóry jak również osłabienie i trudności z oddychaniem.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała

-    depresja

-    wysoki poziom cukru we krwi

-    nadmierna senność

-    płytki oddech

-    suchość w ustach, niestrawność, wzdęcia (wiatry)

-    łysienie

-    częste oddawanie moczu w nocy, krwiomocz

-    ból brzucha, ból w klatce piersiowej, ból głowy, ból pleców, ból karku.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    wymioty

-    suchość skóry

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    ból w klatce piersiowej i niewydolność serca (mogą im towarzyszyć trudności w oddychaniu, szczególnie podczas wysiłku, przyspieszone bicie serca, nadmierne pocenie dłoni i stóp, plamistość skóry), zaburzenia rytmu serca, zmiany widoczne w badaniu EKG.

-    zmniejszenie ilości płytek krwi, zwiększające ryzyko krwawienia lub wystąpienia wybroczyn.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ CALUMH)

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Calumid po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Calumid jeżeli widoczne są oznaki zepsucia.


Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera Calumid


ďji-vifí '■"■¡V;;',


Substancją czynną leku jest bikalutamid (Bicalutamidum).

Jedna tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu.

Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, powidon K-30, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), laktoza jednowodna

Otoczka tabletki: Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (El71), hypromeloza).

Jak wygląda Cal u m id i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem “L” pojednej stronie oraz “RG” po drugiej.

Tabletki powlekane 30 sztuk w blistrach z folii A1-PVC/PVDC.

Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie produktu do obrotu:

Diamed GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 4-6 D-48145 MUnster Niemcy

Nazwa i adres wytwórcy, u którego następuje zwolnienie serii na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG):

Gedeon Richter Pic.

Gy&mrói ut 19-21 1103 Budapeszt Węgry

Data zatwierdzenia ulotki:

Calumid

Charakterystyka Calumid

Additional supply May 2010

Additional supply May 2010


1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Calumid 50 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu.

Substancje pomocnicze: zawiera 63,875 mg laktozy jedno wodnej.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane    ’;L'\ ''■■■■■

Białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem “L” po jednej stronie oraz “RG” po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanych postaci raka prostaty w połączeniu z terapią analogami LHRH (hormon uwalniający hormon luteinizujący) lub kastracją chirurgiczną.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli mężczyźni, w tym pacjenci w podeszłym wieku: jedna tabletka 50 mg raz na dobę.

Leczenie bikalutamidem należy rozpocząć przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem terapi analogami LHRH lub w dniu przeprowadzenia kastracji chirurgicznej.

Dzieci:

Przeciwwskazane jest stosowanie bikalutamidu u dzieci.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z małym zaburzeniem czynności wątroby. U pacjentów ze stwierdzonymi umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby Calumid należy stosować ze szczególną ostrożnością. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby może dochodzić do kumulacji produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

4.3.    Przeciwwskazania


W przypadku nadwrażliwości na bikalutamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Calumid nie może być stosowany.

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizoiem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5)

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty, a w trakcie leczenia pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom kontrolnym.

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Wyniki badań wskazują, że eliminacja bikalutamidu z organizmu może przebiegać wolniej u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami wątroby oraz że może to prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. W związku z tym bikalutamid powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

W bardzo rzadkich przypadkach obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby podczas stosowania bikalutamidu (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy przerwać leczenie bikalutamidem.

Podczas leczenia produktem leczniczym Calumid zaleca się przeprowadzanie okresowych badań parametrów czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby pojawiają się podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Stwierdzono że bikalutamid hamuje aktywność enzymów układu enzymatycznego cytochromu P-450, głównie izoenzymu CYP 3A4. Dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez enzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkt4.3 i 4.5)

Ze względu na zawartość laktozy produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano interakcji farmakodynamicznych lub też farmakokinetycznych pomiędzy bikalutamidem i analogami LHRH.

W badaniach in vitro wykazano, że R-enancjomer bikalutamidu zmniejsza aktywność izoenzymu CYP 3A4, jak również w mniejszym stopniu izoenzymów CYP 2C9, 209, 2D6.

Chociaż badania z fenazonem jako markerem aktywności układu enzymatycznego cytochromu P-450 nie wykazały, by bikalutamid oddziaływał z fenazonem, to jednak badania z midazolamem pokazują, że po jednoczesnym przyjmowaniu bikalutamidu i midazolamu przez 28 dni średnia powierzchnia pola pod krzywą eliminacji midazolamu (AUC) zwiększyła się maksymalnie o 80%.

W przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym, metabolizowanych w wątrobie, zmniejszenie aktywności izoenzymu CYP 3A4 powodowane przez bikalutamid może mieć znaczenie kliniczne. Dlatego też, przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie terfenadyny, astemizolu oraz cyzaprydu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz takich substancji, jak cyklosporyna lub leki blokujące kanał wapniowy. Może być wskazane zmniejszenie dawki wyżej wymienionych leków, szczególnie, jeśli zaobserwuje się nasilenie ich działania bądź wystąpią działanie niepożądane. W przypadku stosowania cyfei&glpńy zaleca się monitorowanie jej stężenia w osoczu oraz stanu klinicznego pacjenta podcz^^pSzynania i po zakończeniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania bikalutamidu u pacjentów przyjmujących leki hamujące procesy utleniania w wątrobie, np.: cymetydyna i ketokonazol. Rezultatem może być zwiększone stężenie bikalutamidu w osoczu, co teoretycznie może prowadzić do nasilenia się działań niepożądanych.

Badania in vitro wykazały, że bikalutamid może wypierać warfarynę (lek przeciwzakrzepowy będący pochodną kumaryny) z jej połączeń z białkami osocza, Dlatego też u pacjentów przyjmujących już pochodne kumaryny, u których rozpoczyna się leczenie bikalutamidem, zaleca się staranne monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6.    Ciąża i laktacja

Stosowanie produktu Calumid u kobiet jest przeciwwskazane. Nie stosować leku u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu


Nie stwierdzono że produkt leczniczy wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak mieć na uwadze, że mogą wystąpić zawroty głowy lub nadmierna senność (patrz punkt 4.8). Pacjenci, u których wystąpiły wyżej wymienione objawy, powinni zachować szczególną ostrożność.

4.8.    Działania niepożądane

Produkt Calumid jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów. Opisano nieliczne przypadki odstawienia leku z powodu wystąpienia działań niepożądanych.

Bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie można ocenić w oparciu o dostępne dane).

Zaburzenia układu nerwowego i Bardzo często

\ Często


Depresja Zawroty głowyTabela 1 Częstość działań niepożądanych.

Układ, narząd

i , r "

i Częstosc

j Zdarzenie

Zaburzenia krwi 1 układu chłonnego

[ Bardzo często

. J.............................

j Anemia

Zaburzenia układu immunologicznego

f Niezbyt często

\

1

T .....

j Reakcje nadwrażliwiści (w tym \ obrzęk naczyniom chowy I [ pokrzywka)

Zaburzenia metaboliczne i odżywiania

| Często

|

1

j Brak łaknienia

Zaburzenia psychiczne

\ Często

| Zmniejszony popęd seksualny

Vascular disorders

Bardzo często

i Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu

\ Niezbyt często

| Śródmiąższowa choroba płuc.

oddechowego, klatki piersiowej I śródpiersia

Odnotowano przypadki śmiertelne

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha

Zaparcie

Nudności

Często

Niestrawność

Wzdęcia |

Zaburzenia wątroby i dróg

Często

Zmiany parametrów

żółciowych

wątrobowych (zwiększenie aktywności aminotransferaz, żółtaczka)/zaburzenia wątroby i { dróg żółciowych1

Rzadko

Niewydolność wątroby2.

Odnotowano przypadki

! śmiertelne. ]

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Łysienie j

Nadmierne owłosienie

"i

:

Sucha skóra

Świąd i

Wysypka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego

Bardzo często

Ginekomastia i zwiększone

i piersi

.

napięcie gruczołów piersiowych^

Często

Impotencja

Zaburzenia ogólne i stany w

Bardzo często

Osłabienie

miejscu podania

Obrzęk

Często

Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

1

1.    Zaburzenia wątroby rzadko miały character ciężki I często ustępowały w trakcie leczenia albo po jego zakończeniu, ewentualnie dochodziło do ich poprawy (patrz punkt 4.4).

2.    Niewydolność wątroby pojawiała się w bardzo rzadkich przypadkach podczas leczenia bikalutamidem, nie ustalono jednak ścisłego związku przyczynowo-skutkowego ze stosowanym lekiem. W trakcie leczenia zaleca się okresowe badanie czynności wątroby

3.    Może być zredukowane przez przeprowadzenie kastracji.

Niewydolność serca była odnotowana w badaniach klinicznych (jako możliwe działanie niepożądane w opinii klinicystów, o częstości > 1%) podczas leczenia bikalutamidem i równoczesnym stosowaniem analogu LHRH. Nie ustalono żadnego związku przyczynowo skutkowego ze stosowaniem produktu leczniczego

4.9. Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Nie istnieje specyficzne antidotum. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami i nie jest wydalany w moczu w niezmienionej postaci. Zaleca się leczenie objawowe z monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych pacjenta.

S. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagoniści hormonów i ich pochodne ; przeciwandrogeny Kod ATC: L02BB03.

Bikalutamid jest przeciwandrogenem niesteroidowym, niewykazującym innych działań hormonalnych. Wiąże się on z receptorem androgenowym bez aktywowania ekspresji genu i tym samym hamuje bodźce androgenne. Regres raka prostaty jest skutkiem tego hamowania.

Bikalutamid jest racematem, którego działanie antryandrogenowe jest prawie wyłącznie związane z enancjomerem (R).

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Nie wykazano żadnego znaczącego klinicznie oddziaływania pożywienia na dostępność biologiczną leku.

Enancjomer (S) jest szybko usuwany z organizmu w porównaniu do enancjomeru (R), którego okres półtrwania w osoczu wynosi ok. 1 tygodnia.

Podczas podawania bikalutamidu w dawce 50 mg na dobę stężenie w osoczu enancjomeru (R) w stanie stacjonarnym wynosi 9 fig/ml, przy czym z powodu długiego okresu półtrwania bikalutamidu, stan stacjonarny jest osiągany po około 1 miesiącu terapii. W stanie stacjonarnym enancjomer R stanowi około 99% obecnych w krążeniu enancjomerów.

Farmakokinetyka enancjomeru R nie zależy od wieku pacjenta, zaburzeń czynności nerek, małych i umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Udowodniono, że ciężka niewydolność wątroby powoduje wolniejszą eliminację enancjomeru R.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna w 96%, enancjomer R powyżej 99%) i jest szybko metabolizowany (na drodze utleniania i sprzęgania z kwasem glukuronowym). Metabolity są wydalane w moczu i z żółcią w równych proporcjach.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest czystym i silnym antagonistą receptora androgenowego zarówno u zwierząt doświadczalnych. Zmiany w poszczególnych narządach u testowanych zwierząt są wyraźnie powiązane z pierwotnym lub wtórnych działaniem farmakologicznym bikalutamidu Wszelkie działania niepożądane obserwowane w trakcie badań na zwierzętach nie mają odniesienia klinicznego w leczeniu zaawansowanej postaci raka gruczołu krokowego u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

rdzeń tabletki:

Krzemionka koloidalna bezwodna,

Magnezu stearynian,

Powidon K-30,

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A),

Laktoza jednowodna otoczka:

Opadry II 33G28523 White (triacetyna, makrogol 3350, laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (El 71), hypromeloza).

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności 4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

30 tabletek powlekanych w blistrach (folia Al-PVC/PVDC)

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak specjalnych zaleceń.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLĘ DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Diamed GmbH Kaiser-Wilhelm-Ring 4-6 D-4815548145 Milnster Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Calumid