+ iMeds.pl

Camilia -Ulotka Camilia

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Camilia, roztwór doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Camilia i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Camilia

3.    Jak stosować Camilia

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Camilia

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Camilia i w jakim celu się go stosuje

Camilia jest lekiem stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Camilia Kiedy nie stosować Camilia

Leku Camilia nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Camilia należy stosować doustnie.

NIE WKRAPLAĆ DO OKA I UCHA.

NIE WSTRZYKIWAĆ.

W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Camilia, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie Camilia z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

3. Jak stosować Camilia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dawkowanie

3 - 6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa). Nie stosować więcej niż 6 pojemniczków (minimsów) na dobę.

Czas stosowania

Leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.

Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Sposób użycia

Stosować doustnie.

Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwarciu.


1. Otworzyć aluminiową saszetkę.

2. Oderwać jeden pojemniczek.

3. Przekręcić i ułamać końcówkę.

4. Zawartość całego poj emniczka wprowadzić do j amy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.

5. Zamknąć dokładnie saszetkę aluminiową zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

Po użyciu, pojemniczek należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Camilia

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Camilia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Camilia

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Po otwarciu saszetki: minimsy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w aluminiowej saszetce.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, szaszetce lub minimsie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności jest oznaczony na opakowaniu skrótem EXP.

Numer serii jest oznaczony na opakowaniu skrótem LOT.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Camilia

•    Substancjami czynnymi leku są: Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH. 1 ml leku zawiera 333,3 mg każdej substancji czynnej.

•    Pozostały składnik to: woda oczyszczona.

Jak wygląda Camilia i co zawiera opakowanie

Roztwór doustny. Opakowanie zawiera 10 lub 30 pojemników jednodawkowych (minimsów). 1 minims zawiera 1 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wytwórca BOIRON SA

ZAC des Frênes 1 rue Edouard Buffard 77144 Montévrain Francja


Podmiot odpowiedzialny

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o. tel. ... fax: ... e-mail: .

Data ostatniej aktualizacji ulotki: ...

3

Camilia

Charakterystyka Camilia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CAMILIA, roztwór doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 pojemnik jednodawkowy (1 ml) zawiera:

Substancje czynne:

Chamomilla vulgaris    9 CH    333,3 mg

Phytolacca decandra    5 CH    333,3 mg

Rheum    5    CH    333,3    mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór doustny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

4.1    Wskazania do stosowania Bolesne ząbkowanie u niemowląt.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

3 - 6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa). Maksymalna dawka dobowa: 6 pojemniczków (minimsów).

Czas stosowania:

Leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.

Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Sposób podawania:

Podanie doustne.

Otworzyć saszetkę.

Oderwać jeden pojemniczek.

Przekręcić i ułamać końcówkę. Zawartość całego pojemniczka wprowadzić do jamy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.

Zamknąć dokładnie aluminiową saszetkę zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

4.3    Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Nieznane.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, faks: + 48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego działania niepożądanego związanego z przedawkowaniem.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Wskazania tego leku odpowiadaj ą tradycyjnemu zastosowaniu homeopatycznemu składników, które zawiera.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem minimsa: 3 lata.

Minimsy są przeznaczone do jednorazowego użycia. Nie należy ich przechowywać po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych warunków przechowywania.

Po otwarciu saszetki: przechowywać nie używane minimsy w aluminiowej saszetce w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

1 saszetka aluminiowa zawiera 5 pojemników jednodawkowych (minimsów), każdy po

1    ml.

Pudełko zawiera: 10 pojemników jednodawkowych (dwie saszetki po 5 minimsów) lub 30 pojemników jednodawkowych (sześć saszetek po 5 minimsów).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BOIRON SA

2    avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy

Francja

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14457

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.02.2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 04.02.2013

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Camilia