Imeds.pl

Camilia -

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Camilia, roztwór doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Camilia i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Camilia

3.    Jak stosować Camilia

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Camilia

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Camilia i w jakim celu się go stosuje

Camilia jest lekiem stosowanym w bolesnym ząbkowaniu u niemowląt.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Camilia Kiedy nie stosować Camilia

Leku Camilia nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Camilia należy stosować doustnie.

NIE WKRAPLAĆ DO OKA I UCHA.

NIE WSTRZYKIWAĆ.

W przypadku wystąpienia objawów mogących towarzyszyć ząbkowaniu, takich jak m.in.: wystąpienie gorączki, biegunki lub znacznego nasilenia objawów bólowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Camilia, a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie Camilia z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

3. Jak stosować Camilia

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Dawkowanie

3 - 6 razy na dobę wkraplać doustnie zawartość całego pojemniczka (minimsa). Nie stosować więcej niż 6 pojemniczków (minimsów) na dobę.

Czas stosowania

Leczenie kontynuować przez 3 do 8 dni.

Jeżeli objawy utrzymują się dłużej niż 3 dni, wskazane jest zasięgnięcie porady lekarza w celu potwierdzenia, że są one związane z ząbkowaniem.

Można powtórzyć powyższy schemat dawkowania przy kolejnym wystąpieniu objawów ząbkowania.

Sposób użycia

Stosować doustnie.

Minims jest przeznaczony do jednorazowego użycia, nie należy go przechowywać po otwarciu.


1. Otworzyć aluminiową saszetkę.

2. Oderwać jeden pojemniczek.

3. Przekręcić i ułamać końcówkę.

4. Zawartość całego poj emniczka wprowadzić do j amy ustnej dziecka, utrzymując je w pozycji siedzącej.

5. Zamknąć dokładnie saszetkę aluminiową zawierającą pozostałe minimsy (pojemniczki).

Po użyciu, pojemniczek należy wyrzucić i przy następnej aplikacji otworzyć nowy.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Camilia

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Camilia

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 492 13 01, faks: +48 22 492 13 09, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Camilia

Przed otwarciem saszetki: brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Po otwarciu saszetki: minimsy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w aluminiowej saszetce.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, szaszetce lub minimsie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Termin ważności jest oznaczony na opakowaniu skrótem EXP.

Numer serii jest oznaczony na opakowaniu skrótem LOT.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Camilia

•    Substancjami czynnymi leku są: Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH. 1 ml leku zawiera 333,3 mg każdej substancji czynnej.

•    Pozostały składnik to: woda oczyszczona.

Jak wygląda Camilia i co zawiera opakowanie

Roztwór doustny. Opakowanie zawiera 10 lub 30 pojemników jednodawkowych (minimsów). 1 minims zawiera 1 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Wytwórca BOIRON SA

ZAC des Frenes 1 rue Edouard Buffard 77144 Montevrain Francja


Podmiot odpowiedzialny BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o. tel. ... fax: ... e-mail: ...

Data ostatniej aktualizacji ulotki: .

3