Imeds.pl

Camitotic 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Camitotic, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Docetaxelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Camitotic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Camitotic

3.    Jak stosować lek Camitotic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Camitotic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Camitotic i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Camitotic. Jego nazwa powszechnie stosowana to docetaksel. Docetaksel jest substancją otrzymywaną z igieł cisu.

Docetaksel należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych taksoidami.

Lek Camitotic jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia raka piersi, szczególnych postaci raka płuca (niedrobnokomórkowy rak płuca), raka gruczołu krokowego, raka żołądka lub raka głowy i szyi:

-    W leczeniu zaawansowanego raka piersi lek Camitotic może być podawany zarówno

w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z doksorubicyną, trastuzumabem lub kapecytabiną.

-    W leczeniu wczesnego stadium raka piersi z przerzutami lub bez przerzutów do węzłów chłonnych lek Camitotic może być podawany w połączeniu z doksorubicyną

i cyklofosfamidem.

-    W leczeniu raka płuca lek Camitotic może być podawany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z cisplatyną.

-    W leczeniu raka gruczołu krokowego lek Camitotic podawany jest w połączeniu z prednizonem lub prednizolonem.

-    W leczeniu raka żołądka z przerzutami lek Camitotic podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

-    W leczeniu raka głowy i szyi lek Camitotic podawany jest w połączeniu z cisplatyną i 5-fluorouracylem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Camitotic Kiedy nie stosować leku Camitotic

- jeśli pacjent ma uczulenie na docetaksel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli liczba białych krwinek jest za mała.

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stsowania leku Camitotic należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed każdym podaniem leku Camitotic zostaną przeprowadzone badania krwi, aby sprawdzić, czy liczba komórek krwi i czynność wątroby są prawidłowe do podania leku Camitotic. W razie wystąpienia zaburzeń liczby białych krwinek może dojść do związanej z tym gorączki lub zakażeń.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia widzenia należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie szpitalnemu lub pielęgniarce. W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, w szczególności nieostrego widzenia, należy niezwłocznie przeprowadzić badania oczu oraz wzroku.

W przypadku wystąpienia ostrych objawów lub pogorszenia objawów ze strony płuc (gorączka, skrócenie oddechu lub kaszel) należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Lekarz może zdecydować o niezwłocznym przerwaniu leczenia.

Jeden dzień przed podaniem leku Camitotic oraz jeden do dwóch dni po jego podaniu pacjent zostanie poproszony o przyjęcie leczenia profilaktycznego składającego się z doustnych kortykosteroidów, takich jak deksametazon, w celu zmniejszenia nasilenia niektórych objawów niepożądanych, które mogą wystąpić po wlewie dożylnym leku Camitotic, w szczególności reakcje alergiczne i zatrzymanie płynów (objawiające się opuchlizną rąk, stóp, nóg lub zwiększeniem masy ciała).

Podczas leczenia może być zalecone przyjmowanie innych leków utrzymujących prawidłową liczbę komórek krwi.

Camitotic zawiera alkohol. Zapytaj swojego lekarza, czy cierpisz na uzależnienie od alkoholu lub zaburzenia pracy wątroby. Patrz „Lek Camitotic zawiera etanol (alkohol)” poniżej.

Lek Camitotic a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Wynika to stąd, że lek Camitotic lub inne leki mogą nie działać tak, jak należy się tego spodziewać albo może zwiększać się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem t ego leku.

Ciąża

Leku Camitotic NIE wolno podawać pacjentkom w ciąży, chyba że lekarz wyraźnie tak zalecił.

Podczas leczenia kobiecie nie wolno zajść w ciążę i musi stosować skuteczną metodę antykoncepcji, ponieważ lek Camitotic może być szkodliwy dla nienarodzonego dziecka. W przypadku zajścia w ciążę w trakcie leczenia należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

NIE wolno karmić piersią podczas leczenia lekiem Camitotic.

Płodność

Jeśli lek Camitotic przyjmuje mężczyzna, to zaleca się, aby nie płodził dzieci w trakcie i do 6 miesięcy po okresie leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia powinien także uzyskać poradę w sprawie przechowania swojego nasienia, ponieważ docetaksel może wpływać na płodność u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów pomiędzy cyklami podawania leku Camitotic, z wyjątkiem okresu występowania zawrotów głowy lub jeśli pacjent czuje się niepewnie. W większych dawkach (7,5 ml koncentratu (150 mg) zawiera 3 g etanolu) ilość alkoholu zawartego w leku może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Lek Camitotic zawiera etanol (alkohol)

Fiolka 1 ml: Ten produkt leczniczy zawiera 51% (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 0,400 g (0,5 ml) w jednej fiolce, co jest równoważne z 10 ml piwa lub 4,16 ml wina w jednej fiolce.

Fiolka 4 ml: Ten produkt leczniczy zawiera 51% (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 1,6 g (2,02 ml) w jednej fiolce, co jest równoważne z 40,4 ml piwa lub 16,83 ml wina w jednej fiolce.

Fiolka 7 ml: Ten produkt leczniczy zawiera 51% (v/v) etanolu (alkoholu), tzn. do 2,8 g (3,54 ml) w jednej fiolce, co jest równoważne z 70,8 ml piwa lub 29,6 ml wina w jednej fiolce.

Szkodliwe dla osób z chorobą alkoholową.

Należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką.

Alkohol zawarty w tym leku może zmieniać działanie innych leków.

Alkohol zawarty w tym leku może zaburzać zdolność do kierowania pojazdami i obsługi maszyn.

3. Jak stosować lek Camitotic

Lek Camitotic będzie podawany przez personel medyczny.

Zalecane dawkowanie

Dawka zależy od masy ciała oraz od stanu ogólnego pacjenta. Lekarz dokona obliczenia pola powierzchni ciała w metrach kwadratowych (m2) i na tej podstawie określi wielkość dawki do podania.

Sposób stosowania i droga podania

Lek Camitotic będzie podawany we wlewie do jednej z żył pacjenta. Wlewu dożylnego, który trwa około jedną godzinę, dokonuje się w szpitalu.

Częstość stosowania

Wlewu dożylnego zwykle dokonuje się raz na 3 tygodnie.

Lekarz może zmienić dawkę i częstość podawania w zależności od wyników badań krwi, stanu ogólnego oraz reakcji pacjenta na leczenie lekiem Camitotic. W szczególności należy poinformować lekarza w razie wystąpienia biegunki, owrzodzeń w jamie ustnej, uczucia drętwienia, uczucia mrowienia, gorączki oraz o wynikach badań krwi. Informacja taka pozwoli lekarzowi na podjęcie decyzji, czy potrzebne jest zmniejszenie dawki. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zwrócić się do lekarza w celu wyjaśnienia możliwego ryzyka i korzyści wynikających z leczenia.

Najczęściej zgłaszanymi objawami niepożądanymi po stosowaniu wyłącznie leku Camitotic są: zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub krwinek białych, utrata włosów, nudności, wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, biegunka i zmęczenie.

W razie przyjmowania leku Camitotic w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami działania niepożądane mogą być bardziej nasilone.

Podczas wlewu dożylnego w szpitalu mogą wystąpić następujące reakcje uczuleniowe (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

•    zaczerwienienie, odczyny skórne, swędzenie

•    ucisk w klatce piersiowej, trudności w oddychaniu

•    gorączka lub dreszcze

•    ból pleców

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Mogą wystąpić cięższe reakcje.

Z tego powodu stan pacjenta będzie ściśle monitorowany podczas leczenia. Należy natychmiast poinformować personel szpitala, jeśli zaobserwuje się którykolwiek z tych objawów.

Pomiędzy wlewami dożylnymi leku Camitotic mogą wystąpić następujące objawy niepożądane, a częstość ich występowania może być różna, w zależności od przyjmowanego schematu leczenia:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

•    zakażenia, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość) lub białych krwinek (które są konieczne do zwalczania zakażeń) oraz zmniejszenie liczby płytek krwi

•    gorączka: w przypadku wzrostu temperatury należy natychmiast poinformować lekarza

•    reakcje alergiczne jak opisane powyżej

•    utrata apetytu (jadłowstręt)

•    bezsenność

•    uczucie drętwienia lub mrowienia oraz ból stawów lub mięśni

•    ból głowy

•    zmiana odczuwania smaku

•    zapalenie oka lub nasilone łzawienie oczu

•    obrzęk spowodowany przez nieprawidłowy odpływ chłonki

•    duszność

•    upośledzenie drożności nosa; zapalenie gardła i nosa; kaszel

•    krwawienie z nosa

•    owrzodzenie jamy ustnej

•    rozstrój żołądka włączając nudności, wymioty oraz biegunkę, zaparcia

•    ból brzucha

•    niestrawność

•    utrata włosów (w większości przypadków po leczeniu następuje odrost włosów)

•    zaczerwienienie i obrzęk dłoni i podeszew stóp, co może powodować łuszczenie się skóry (może to także wystąpić na ramionach, twarzy lub na tułowiu)

•    zmiana koloru paznokci, które mogą następnie oddzielać się od łożyska

•    ból mięśni, ból pleców lub ból kości

•    zmiana cyklu lub brak miesiączki

•    obrzęk rąk, stóp, kończyn dolnych

•    zmęczenie lub objawy przypominające grypę

•    zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała.

Często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 osób):

•    grzybica jamy ustnej

•    odwodnienie

•    zawroty głowy

•    zaburzenia słuchu

•    obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, nierówne lub szybkie bicie serca

•    niewydolność serca

•    zapalenie przełyku

•    suchość w ustach

•    trudności lub ból podczas przełykania

•    krwotok

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (konieczne jest regularne wykonywanie testów krwi).

Niezbyt często (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 osób):

•    omdlenie

•    odczyny skórne, zapalenie żył lub obrzęk w miejscu podania

•    zapalenie okrężnicy, jelita cienkiego; perforacja jelita

•    zakrzepy krwi.

Częstość nieznana

•    śródmiąższowa choroba płuc (stan zapalny płuc powodujący kaszel oraz utrudnienia w oddychaniu. Stan zapalny płuc może także wystąpić u pacjentów, u których leczenie docetakselem jest stosowane razem z radioterapią)

•    zapalenie płuc (zakażenie płuc)

•    zwłóknienie płuc (bliznowacenie oraz pogrubienie w    płucach    wraz    ze skróceniem    oddechu)

•    zmiany przypominające poparzenia w miejscu wstrzyknięcia,    które    mogą pojawić    się    kilka dni

po podaniu ostatniej dawki

•    niewyraźne widzenie z powodu obrzęku siatkówki w oku (torbielowaty obrzęk plamki żółtej)

•    zmniejszenie stężenia sodu we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel+48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Camitotic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i fiolce po: EXP. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Fiolka po otwarciu

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użytku i należy ją zużyć natychmiast po otwarciu.

Po dodaniu do worka z płynem infuzyjnym

Rozcieńczony roztwór należy zużyć natychmiast po przygotowaniu. Jeśli nie zostanie niezwłocznie zużyty, za czas i warunki przechowywania odpowiada użytkownik. Nie może to być czas dłuższy niż 3 dni, jeżeli roztwór jest przechowywany w temperaturze od 2°C do 8°C i chroniony przed światłem, lub 8 godzin w temperaturze pokojowej (poniżej 25°C), włączając 1 godzinę infuzji.

Niewykorzystany lek i jakiekolwiek jego pozostałości należy usunąć zgodnie z lokalnie ustalonymi wytycznymi.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Camitotic

-    Substancją czynną leku jest docetaksel. Każdy ml roztworu docetakselu zawiera 20 mg bezwodnego docetakselu.

-    Pozostałe składniki leku to: kwas cytrynowy bezwodny, powidon, etanol bezwodny i polisorbat 80.

Jak wygląda lek Camitotic i co zawiera opakowanie

Lek Camitotic, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, jest przezroczystym roztworem o barwie bladożółtej.

Wielkości opakowań

Fiolka z 1 ml koncentratu zawierająca 20 mg docetakselu.

Fiolka z 4 ml koncentratu zawierająca 80 mg docetakselu.

Fiolka z 7 ml koncentratu zawierająca 140 mg docetakselu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

Wytwórca

S. C. Sindan-Pharma S.R.L 11th Ion Mihalache Blvd 011171 Bucharest 1 Rumunia

Actavis Italy S.p.A. -Nerviano Plant Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (MI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia

Litwa

Łotwa

Polska

Słowacja

Węgry

Wielka Brytania

Camitotic

Camitotic 20 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui Camitotic 20 mg/ml koncentrats mfuziju skiduma pagatavosanai Camitotic

Camitotic 20 mg, Camitotic 80 mg, Camitotic 140 mg Camitotic 20 mg/ml koncentratum oldatos infuzióhoz Camitotic 20 mg/ml concentrate for solution for infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2015

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Camitotic, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Instrukcja przygotowania

Camitotic jest lekiem przeciwnowotworowym i podobnie jak w przypadku innych potencjalnie toksycznych substancji, podczas przygotowywania i rozcieńczania roztworów leku Camitotic należy zachować szczególną ostrożność. Produkty cytotoksyczne powinny być przygotowywane do podania tylko przez personel, który został przeszkolony w bezpiecznym obsługiwaniu takich leków. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi leków cytotoksycznych. Zaleca się używanie rękawiczek. W przypadku, gdy dojdzie do kontaktu ze skórą koncentratu leku Camitotic lub roztworu do infuzji, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast dokładnie umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku kontaktu koncentratu leku Camitotic lub roztworu do infuzji z błoną śluzową, miejsce zanieczyszczone należy natychmiast dokładnie zmyć wodą.

Przygotowanie roztworu do infuzji

W celu uzyskania dawki leku wymaganej dla indywidualnego pacjenta, może być konieczna więcej niż jedna fiolka produktu leczniczego Camitotic 20 mg/ml, koncentrat do przygotowania roztworu do infuzji. Na podstawie dawki w mg obliczonej dla pacjenta, zachowując warunki aseptyki, z użyciem strzykawki zaopatrzonej w igłę, pobrać z odpowiedniej liczby fiolek objętość odpowiadającą 20 mg/ml docetakselu. Na przykład, dawka 140 mg docetakselu wymaga 7 ml produktu leczniczego Camitotic 20 mg/ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji.

W przypadku dawek poniżej 192 mg docetakselu, odpowiednią objętość produktu leczniczego Camitotic 20 mg/ml koncentrat do przygotowania roztworu do infuzji należy wstrzyknąć do worka o pojemności 250 ml lub butelki z płynem infuzyjnym zawierających 250 ml albo 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy do infuzji lub 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu. Dla dawek przekraczających 192 mg docetakselu należy stosować większą niż 250 ml objętość płynu infuzyjnego tak, aby stężenie docetakselu nie było większe niż 0,74 mg/ml.

Worek lub butelkę z płynem infuzyjnym należy mieszać ręcznie ruchem obrotowym.

Rozcieńczony roztwór powinien zostać zużyty w ciągu 8 godzin i w jednogodzinnym wlewie dożylnym, z zachowaniem zasad aseptyki, w temperaturze pokojowej i w normalnych warunkach oświetlenia.

Podobnie jak wszystkie produkty przeznaczone do podawania pozajelitowego, ten produkt leczniczy należy przed zastosowaniem obejrzeć i roztwory z widocznym osadem należy usunąć.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Przechowywanie po otwarciu

Każda fiolka przeznaczona jest do jednorazowego użytku i należy ją zużyć natychmiast po otwarciu. Jeśli zawartość fiolki nie zostanie zużyta natychmiast po otwarciu, za czas oraz warunki przechowywania odpowiada użytkownik.

Przechowywanie po rozcieńczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rekonstytuuję i (lub) rozcieńczanie należy wykonywać w kontrolowanych i aseptycznych warunkach, a produkt leczniczy należy zużyć natychmiast po

Po dodaniu jak zalecono do worka z płynem infuzyjnym, roztwór docetakselu do infuzji, przechowywany w temperaturze poniżej 25°C i w workach innych niż wykonane z PVC, jest stabilny przez 8 godzin. Roztwór należy zużyć w ciągu 8 godzin (włączając czas trwania wlewu dożylnego wynoszący 1 godzinę).

Ponadto, wykazano stabilność fizyczną i chemiczną gotowego roztworu do infuzji przygotowanego według zaleceń przez okres 3 dni, jeśli roztwór jest przechowywany w temperaturze od 2°C do 8°C i chroniony przed światłem.

Docetaksel w postaci roztworu do infuzji jest roztworem przesyconym i z czasem może krystalizować. Jeśli pojawią się kryształy, roztworu nie wolno używać i należy go usunąć.

Usuwanie pozostałości

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć w zgodnie z lokalnymi przepisami.

9