+ iMeds.pl

Campto 20 mg/mlUlotka Campto

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CAMPTO, 20 mg/ ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Irinotecani hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek CAMPTO i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku CAMPTO

3.    Jak stosować lek CAMPTO

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CAMPTO

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek CAMPTO i w jakim    celu się go stosuje

Substancją czynną leku CAMPTO jest irynotekan. Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Należy do grupy leków cytostatycznych (przeciwnowotworowych). Lek CAMPTO hamuje replikację DNA dzielących się komórek, dzięki czemu działa cytotoksycznie na komórki nowotworowe, prowadząc do ich zniszczenia.

Lek CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy):

-    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej;

-    w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem.

Lek CAMPTO w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego, którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem leku CAMPTO.

Lek CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym oraz bewacyzumabem jest wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy).

Lek CAMPTO w skojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy).

Lekarz zadecyduje o odpowiednim schemacie podawania leku CAMPTO w zależności od stopnia zaawansowania choroby, stanu pacjenta i odpowiedzi na leczenie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku CAMPTO

Kiedy nie stosować leku CAMPTO

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u pacjentów z przewlekłymi chorobami zapalnymi jelit i (lub) niedrożnością jelita grubego;

-    u kobiet w okresie karmienia piersią;

-    u pacjentów, u których stężenie bilirubiny w surowicy jest ponad 3 razy większe niż górna granica normy (wartości uznanej za prawidłową);

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności szpiku;

-    u pacjentów, u których stan sprawności wg klasyfikacji WHO określono jako > 2 (pacjenci z ograniczoną zdolnością wykonywania czynności osobistych, spędzający w łóżku ponad połowę lub cały dzień, oraz pacjenci wymagający opieki drugiej osoby).

Jednoczesne stosowanie preparatów zawierających ziele dziurawca jest przeciwwskazane.

Dodatkowe przeciwwskazania dotyczące cetuksymabu lub bewacyzumabu zawarte są w ulotkach dla pacjenta dotyczących tych leków. Pacjenci przyjmujący jednocześnie z lekiem CAMPTO cetuksymab lub bewacyzumab powinni zapoznać się z ulotkami dołączonymi do opakowań tych leków.

Pacjenci przyjmujący jednocześnie z lekiem CAMPTO kapecytabinę powinni zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania kapecytabiny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku CAMPTO należy omówić z lekarzem zastosowanie leku u:

-    pacjentów, u których występuje ryzyko powikłań, zwłaszcza u osób, których stan sprawności wg klasyfikacji WHO określono jako 2 (pacjenci zdolni do wykonywania czynności osobistych, ale niezdolni do pracy, spędzający w łóżku około połowy dnia);

-    pacjentów, którzy nie będą w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania w razie wystąpienia działań niepożądanych (np. późnej biegunki);

-    pacjentów z ciężką niewydolnością szpiku kostnego;

-    pacjentów z wyjściowym stężeniem bilirubiny w surowicy wynoszącym co najmniej 1,0 mg/dl, u których istnieje istotnie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia neutropenii stopnia 3. lub 4. w trakcie pierwszego cyklu leczenia. Lekarz powinien zalecić cotygodniowe kontrolne badania morfologii krwi z rozmazem oraz poinformować pacjenta o zagrożeniach związanych z neutropenią, oraz związanej z nią gorączki;

-    pacjentów po wcześniejszej radioterapii miednicy i (lub) jamy brzusznej, lub dużych powierzchni ciała, u których ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia mielosupresji może zaistnieć konieczność zmniejszenia dawki;

-    pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Lekarz powinien zalecić badania czynnościowe wątroby przed i po każdym cyklu chemioterapii;

-    pacjentów, u których wcześniej występował ostry zespół cholinergiczny (określany jako wczesna biegunka, pocenie się, bolesne skurcze brzucha, łzawienie, zwężenie źrenic i ślinienie);

-    pacjentów chorych na astmę;

-    pacjentów z zajęciem płuc przez proces nowotworowy lub z inną wcześniej występującą chorobą płuc, oraz stosujących leki działające toksycznie na płuca, lub poddawanych radioterapii;

-    pacjentów w podeszłym wieku;

-    pacjentów z niedrożnością jelit, u których nie wolno podawać leku CAMPTO do czasu ustąpienia niedrożności jelit;

-    pacjentów ze stwierdzoną wcześniej chorobą serca, czynnikami ryzyka choroby serca lub stosujących chemioterapię cytotoksyczną.

Zaleca się profilaktyczne podanie środków przeciwwymiotnych przed każdym podaniem leku CAMPTO.

Należy zachować ostrożność podczas podawania leku CAMPTO i nie dopuścić do wynaczynienia leku. W przypadku wynaczynienia zalecane jest przepłukanie miejsca wynaczynienia i przyłożenie lodu.

Należy zachować ostrożność, ponieważ odnotowano ciężkie reakcje anafilaktyczne i (lub) rzekomoanafilaktyczne po podaniu leku CAMPTO.

U odwodnionych pacjentów obserwowano zawroty głowy, które czasami mogą stanowić objaw hipotonii ortostatycznej (nagły spadek ciśnienia u osób z prawidłowym ciśnieniem lub nawet nadciśnieniem tętniczym, występujący wskutek szybkiego przejścia z pozycji leżącej do stojącej lub przy dłuższym staniu).

Obserwowano przypadki ostrej niewydolności nerek, przypisywane powikłaniom zakażeń lub odwodnieniu związanemu z nudnościami, wymiotami i biegunką. Odnotowano również przypadki zaburzenia czynności nerek, spowodowane zespołem rozpadu guza.

Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z zaburzoną odpornością w wyniku stosowania chemioterapeutyków, w tym leku CAMPTO, może prowadzić do wystąpienia poważnych zakażeń, mogących prowadzić do zgonu. Należy unikać szczepienia pacjentów otrzymujących lek CAMPTO żywymi szczepionkami. Można podawać szczepionki zawierające martwe lub inaktywowane organizmy, jednakże odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

Pacjenci otrzymujący lek CAMPTO powinni stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie i co najmniej przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia.

U pacjentów, u których oprócz nowotworu występowały inne czynniki ryzyka, lek CAMPTO rzadko powodował incydenty zakrzepowo-zatorowe (zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył i tętnic).

Tak jak inne leki przeciwnowotworowe, lek CAMPTO może wykazywać działania niepożądane, niektóre ciężkie. W razie ich wystąpienia powinno zostać wdrożone odpowiednie postępowanie w celu zmniejszenia ryzyka powikłań. Lekarze zalecający lek CAMPTO mają doświadczenie w stosowaniu tego typu leków i łagodzeniu objawów niepożądanych, jakie mogą wystąpić podczas leczenia, jednak zaleca się, aby pacjent zapoznał się z punktem „Postępowanie w razie wystąpienia biegunki” i postępował zgodnie z zawartymi tam wskazówkami.

Postępowanie w razie wystąpienia biegunki

Lek CAMPTO może wywoływać biegunkę. W zależności od tego, kiedy ona wystąpi, wyróżnia się dwa rodzaje biegunki:

•    biegunka wczesna (występuje w czasie pierwszych 24 godzin po podaniu leku), której mogą towarzyszyć następujące objawy:

-    pocenie się;

-    bóle brzucha;

-    łzawienie;

-    zaburzenia widzenia;

-    zawroty głowy;

-    spadek ciśnienia tętniczego;

-    złe samopoczucie;

-    nadmierne wydzielanie śliny.

W razie wystąpienia wczesnej biegunki należy natychmiast poinformować o tym lekarza, który zaleci odpowiednie leczenie.

Pacjentowi nie wolno samodzielnie podejmować decyzji o zastosowaniu jakichkolwiek leków przeciwbiegunkowych, zaleconych przez lekarza w celu leczenia biegunki późnej.

•    biegunka późna (występuje po upływie 24 godzin od podania leku).

W razie wystąpienia późnej biegunki należy poinformować o tym lekarza prowadzącego i natychmiast rozpocząć przyjmowanie leków przeciwbiegunkowych przez niego zaleconych.

Trzeba też zacząć pić duże ilości płynów (tj. woda, woda sodowa, napoje gazowane, zupy lub doustne preparaty nawadniające).

Należy natychmiast poinformować lekarza w razie wystąpienia:

-    biegunki, której towarzyszą nudności i wymioty;

-    biegunki, której towarzyszy gorączka;

-    biegunki, która nie ustępuje mimo prowadzonego przez 48 godzin leczenia.

Nie wolno stosować innych sposobów leczenia biegunki niż przyjmowanie leków przeciwbiegunkowych zaleconych przez lekarza prowadzącego i picie wymienionych płynów.

CAMPTO a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem CAMPTO mogą wpływać na działanie leku CAMPTO lub lek CAMPTO może wpływać na ich działanie.

Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent stosuje następujące leki:

•    preparaty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum), które nie mogą być stosowane jednocześnie z lekiem CAMPTO

•    ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych)

•    ryfampicynę (antybiotyk)

•    karbamazepinę, fenobarbital lub fenytoinę (leki stosowane w leczeniu padaczki i innych stanów neurologicznych)

•    atazanawir (lek stosowany w leczeniu zakażeń wirusem HIV)

•    deksametazon (lek przeciwzapalny, stosowany także w celu zapobiegania wymiotom)

•    moczopędne

•    przeczyszczające

Znieczulenie przed operacją

Jeżeli pacjent udaje się do szpitala na operację, należy powiedzieć anestezjologowi o przyjmowaniu leku CAMPTO. CAMPTO wchodzi w interakcje z anestetykami oraz lekami zwiotczającymi mięśnie, które są stosowane do znieczulania przed operacją.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli u pacjenta wystąpi ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia w trakcie jednoczesnego stosowania bewacyzumabu z lekiem CAMPTO.

W przypadku otrzymywania leku CAMPTO jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi tj. cetuksymab, kapecytabina lub bewacyzumab, należy przeczytać ulotki dla pacjenta dołączone do tych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek CAMPTO nie powinien być stosowany u kobiet ciężarnych. Kobiety w wieku rozrodczym otrzymujące lek CAMPTO powinny stosować skuteczną antykoncepcję. W razie zajścia w ciążę należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza prowadzącego leczenie.

Jeżeli lek CAMPTO jest stosowany w trakcie ciąży lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania tego leku, pacjentkę należy poinformować o zagrożeniu dla płodu.

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku CAMPTO.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ leku CAMPTO na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie był badany.

Jednakże podczas leczenia lekiem CAMPTO mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Jeśli wystąpią wymienione działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych.

Lek CAMPTO zawiera sorbitol

Nie należy stosować leku u pacjentów z wrodzoną nietolerancją fruktozy. Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien poinformować o tym lekarza przed rozpoczęciem leczenia.

3. Jak stosować lek CAMPTO

Lek CAMPTO będzie podawany wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego kwalifikacje do stosowania leczenia przeciwnowotworowego, w oddziale szpitalnym wyspecjalizowanym w podawaniu cytostatyków.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i sposobu podawania przeznaczone dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia podano na końcu ulotki.

Roztwór leku CAMPTO do infuzji podaje się do żyły obwodowej lub głównej. Lek stosuje się wyłącznie u dorosłych.

Zalecane dawkowanie

Lekarz zaleci odpowiednie dawkowanie leku CAMPTO stosowanego jako jedyny lek (monoterapia) lub jednocześnie z innymi lekami (terapia wielolekowa).

Modyfikacje dawkowania

Lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie dawki leku CAMPTO w zależności od nasilenia działań niepożądanych, które wystąpiły po podaniu leku (np. biegunka) lub podczas poprzedniego cyklu leczenia, jak również w przypadku konieczności jednoczesnego zastosowania innych leków.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W monoterapii: lekarz zaleci odpowiednie dostosowanie dawki leku CAMPTO oraz wykonywanie pełnych badań krwi obwodowej.

Terapia wielolekowa: brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych lekiem CAMPTO w chemioterapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie należy stosować leku CAMPTO u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

W związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności narządów w tej grupie pacjentów, lekarz zachowa szczególną ostrożność dobierając dawkę leku oraz zaleci dokładne monitorowanie pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CAMPTO

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą medyczną, zastosowanie dawki większej niż zalecana jest mało prawdopodobne. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Pominięcie zastosowania leku CAMPTO

W związku z tym, że lek będzie podawany pod ścisłą kontrolą medyczną, pominięcie dawki wydaje się mało prawdopodobne.

Przerwanie stosowania leku CAMPTO

O przerwaniu leczenia zdecyduje lekarz.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwych działaniach niepożądanych. W razie wystąpienia niektórych z działań niepożądanych bardzo ważne jest natychmiastowe wdrożenie odpowiedniego postępowania. Poniżej opisano możliwe działania niepożądane opisane w badaniach klinicznych oraz zgłaszane po wprowadzeniu leku do obrotu w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poniższe działania niepożądane zostały uporządkowane według częstości ich występowania jako: Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    neutropenia (zmniej szona liczba granulocytów oboj ętnochłonnych)

-    niedokrwistość

-    zmniejszenie apetytu

-    zespół cholinergiczny (objawy: nieżyt nosa, nasilone ślinienie, zwężenie źrenicy, łzawienie, obfite pocenie się, zaczerwienienie, bradykardia [zwolnienie czynności serca], zawroty głowy, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia)

-    biegunka

-    wymioty

-    nudności

-    ból brzucha

-    łysienie (odwracalne)

-    zapalenie błon śluzowych

-    gorączka

-    astenia (osłabienie)

Często (występują u 1 do 10 pacjentów spośród 100 pacjentów):

-    zakażenie

-    małopłytkowość

-    gorączka neutropeniczna

-    zaparcia

-    zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

-    zwiększona aktywność aminotransferaz (AlAT i AspAT)

-    zwiększone stężenie bilirubiny

-    zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

-    posocznica

-    obwodowa małopłytkowość z przeciwciałami skierowanymi przeciwko płytkom krwi

-    odwodnienie (z powodu biegunki i wymiotów)

-    hipowolemia

-    reakcje nadwrażliwości

-    reakcje anafilaktyczne

-    przemijające zaburzenia mowy

-    parestezja

-    nadciśnienie tętnicze

-    zapaść krążeniowa

-    śródmiąższowe choroby płuc

-    duszność

-    czkawka

-    niedrożność jelit

-    okrężnica olbrzymia

-    krwotok z przewodu pokarmowego

-    zapalenie okrężnicy; w niektórych przypadkach powikłane owrzodzeniem, krwawieniem, niedrożnością lub zakażeniem

-    zapalenie kątnicy

-    niedokrwienne zapalenie okrężnicy

-    wrzodziejące zapalenie okrężnicy

-    krwawienie z przewodu pokarmowego

-    zwiększona aktywność enzymów trzustki przebiegająca z objawami i bez objawów

-    perforacja jelit

-    reakcje skórne

-    reakcje w miejscu wlewu

-    zwiększenie aktywności amylazy we krwi

-    zwiększenie aktywności lipazy

-    hipokaliemia

-    hiponatremia (zmniejszenie stężenia sodu we krwi) przeważnie w przebiegu biegunki i wymiotów

-    zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (t.j. AspAT i AlAT), w przypadku braku postępujących przerzutów do wątroby były bardzo rzadko zgłaszane

-    skurcze mięśni

-    zaburzenia czynności nerek i ostra niewydolność nerek u pacjentów z zakażeniami i (lub) u pacjentów z niedoborem płynów, spowodowanym przez toksyny w przewodzie pokarmowym

-    niewydolność nerek

-    nadciśnienie tętnicze

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z cetuksymabem mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane, związane z zastosowaniem obu leków (m.in. wysypka trądzikopodobna). Zalecane jest zapoznanie się z ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania cetuksymabu.

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z bewacyzumabem mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane, związane z zastosowaniem obu leków. Zalecane jest zapoznanie się z ulotką dla pacjenta dołączoną do opakowania bewacyzumabu.

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z kapecytabiną mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane, związane ze skojarzonym stosowaniem obu leków. Takie działania niepożądane to między innymi: bardzo często: zakrzepy; często: reakcje alergiczne, zawał serca i gorączka u pacjentów ze zmniejszoną liczbą białych krwinek. Zalecane jest zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania kapecytabiny.

Podczas jednoczesnego stosowania leku CAMPTO z kapecytabiną i bewacyzumabem mogą wystąpić dodatkowe działania niepożądane, związane ze skojarzonym stosowaniem ww. leków. Takie działania niepożądane to między innymi: zmniejszenie liczby białych krwinek, zakrzepy, wysokie ciśnienie krwi i zawał serca. Z tego względu zalecane jest zapoznanie się z treścią ulotki dołączonej do opakowania kapecytabiny lub bewacyzumabu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek CAMPTO

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.

Rozcieńczony roztwór należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu.

Jeżeli sporządzenie roztworu odbywa się w warunkach aseptycznych (komora z nawiewem laminarnym), to roztwór leku należy podać pacjentowi (zakończyć wlew dożylny) najpóźniej w ciągu 12 godzin przy przechowywaniu w temperaturze pokojowej lub do 24 godzin (wliczając czas trwania wlewu), jeśli roztwór był przechowywany od momentu przygotowania w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce).

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku, należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek CAMPTO

-    Substancją czynną leku jest irynotekanu chlorowodorek trójwodny.

-    Pozostałe składniki leku to: D-sorbitol, kwas mlekowy, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek CAMPTO i co zawiera opakowanie

Lek CAMPTO to przezroczysty, lekko żółty płyn.

Zawartość opakowania:

1 fiolka o pojemności 2 ml (40 mg/2 ml) z brązowego polipropylenu w tekturowym pudełku; lub

1 lub 5 fiolek o pojemności 5 ml (100 mg/5 ml) z brązowego polipropylenu w tekturowym pudełku; lub

1 fiolka o pojemności 15 ml (300 mg/15 ml) z brązowego polipropylenu w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Enterprises SARL 51, Av JF Kennedy -Rond Point du Kirchberg L - 1855 Luksemburg

Wytwórca:

Pfizer Service Company BVBA Hoge Wei 101930, Zaventem Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Zalecane dawkowanie

Monoterapia (u pacjentów wcześniej leczonych)

Zalecana dawka leku CAMPTO wynosi 350 mg/m2 pc. podawana raz na trzy tygodnie, we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut.

Terapia wielolekowa (u pacjentów wcześniej nieleczonych)

Bezpieczeństwo i skuteczność leku CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostały określone w następującym schemacie dawkowania:

Lek CAMPTO z 5-FU/FA w schemacie co dwa tygodnie

Zalecana dawka leku CAMPTO wynosi 180 mg/m2 pc. podawana raz na dwa tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, po którym podaje się we wlewie dożylnym kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Lek CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i leukoworyną w schemacie podawania co 2 tygodnie

Zalecane jest stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-FU i leukoworyną w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami. We wszystkich schematach dawkę leukoworyny należy podać bezpośrednio po podaniu irynotekanu, a 5-FU bezpośrednio po podaniu leukoworyny.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania leku CAMPTO jednocześnie z cetuksymabem można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego opracowanej dla cetuksymabu.

Zwykle stosuje się taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnim cyklu poprzedzającego schematu leczenia zawierającego irynotekan. Irynotekan nie może być podawany wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego opracowanej dla tego produktu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania produktu CAMPTO w skojarzeniu z kapecytabiną można znaleźć w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Modyfikacje dawkowania

Lek CAMPTO można podać po zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i po całkowitym ustąpieniu biegunki, związanej z podawaniem leku.

Dawkę leku CAMPTO i 5-FU można zmniejszyć w kolejnym cyklu chemioterapii, w zależności od nasilenia działań niepożądanych podczas poprzedniego cyklu leczenia.

Leczenie można opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby mogły ustąpić działania niepożądane związane z podawaniem leku.

Dawkę leku CAMPTO i (lub) 5-FU należy zmniejszyć o 15-20% w razie wystąpienia następujących działań niepożądanych:

- toksyczności hematologicznej - neutropenia stopnia 4., neutropenia z gorączką (neutropenia stopnia 3.-4. i gorączka stopnia 2.-4.), trombocytopenia i leukopenia stopnia 4.;

- toksyczności niehematologicznej (stopnia 3.-4.).

W przypadku jednoczesnego stosowania cetuksymabu z irynotekanem, należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu.

W przypadku równoczesnego stosowania bewacyzumabu z lekiem CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (CAMPTO/5-FU/FA), należy stosować się do zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

W przypadku stosowania kapecytabiny w skojarzeniu z produktem CAMPTO, u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny. Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawki w schemacie dawkowania skojarzonego przedstawionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem CAMPTO należy kontynuować do czasu progresji procesu nowotworowego lub znacznego nasilenia działań niepożądanych.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane. Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

Przygotowanie i podawanie roztworu do wlewu dożylnego

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, roztwór leku CAMPTO należy sporządzać i przechowywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Wymagane jest używanie ochronnych okularów, masek i rękawiczek.

Jeżeli koncentrat leku CAMPTO lub roztwór rozcieńczony płynem do wlewu dostanie się na skórę, należy go natychmiast dokładnie zmyć wodą z mydłem. Gdy dostanie się na błony śluzowe, należy je natychmiast przepłukać wodą.

Tak jak inne leki do podawania dożylnego, roztwór leku CAMPTO musi być sporządzony z zachowaniem zasad aseptyki.

W sposób aseptyczny pobrać z fiolki do kalibrowanej strzykawki wymaganą ilość leku CAMPTO i dodać do 250 ml płynu infuzyjnego w butelce, lub pojemniku zawierającym 0,9% roztwór chlorku sodu, lub 5% roztwór glukozy. Powstały roztwór dokładnie wymieszać i podać do żyły obwodowej, lub centralnej. Leku nie należy podawać we wstrzyknięciu dożylnym, ani też we wlewie trwającym krócej niż 30 minut lub dłużej niż 90 minut.

Jeśli pojawi się osad w fiolce lub w przygotowywanym roztworze do wlewu, leku nie należy podawać pacjentom i trzeba go wyrzucić zgodnie ze standardowymi procedurami usuwania odpadów po lekach cytostatycznych.

Usuwanie pozostałości leku i opakowań

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

10

Campto

Charakterystyka Campto

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CAMPTO, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Koncentrat zawiera 20 mg/ml irynotekanu chlorowodorku trójwodnego (Irinotecani hydrochloridum, trihydrate), co odpowiada 17,33 mg/ml irynotekanu.

Fiolki produktu CAMPTO zawierają 40 mg, 100 mg lub 300 mg irynotekanu chlorowodorku trójwodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt CAMPTO jest stosowany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym stadium raka jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy):

•    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali uprzednio chemioterapii z powodu zaawansowanej choroby nowotworowej;

•    w monoterapii u pacjentów po niepowodzeniu leczenia 5-fluorouracylem.

Produkt CAMPTO w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którego komórki wykazują ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), z genem KRAS typu dzikiego (ang. wild-type), którzy nie byli uprzednio leczeni z powodu raka jelita grubego z przerzutami lub po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu (patrz punkt 5.1).

Produkt CAMPTO wskojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym oraz bewacyzumabem jest wskazany jako lek pierwszego rzutu w leczeniu pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (okrężnicy lub odbytnicy) (patrz punkt 5.1).

Produkt CAMPTO wskojarzeniu z kapecytabiną z bewacyzumabem lub bez bewacyzumabu jest wskazany jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie u dorosłych. Roztwór do infuzji należy podawać do żyły obwodowej lub głównej. Zalecane dawkowanie

Monoterapia (u pacjentów wcześniej leczonych)

Zalecana dawka produktu CAMPTO wynosi 350 mg/m2 pc. (powierzchnia ciała) podawana raz na trzy tygodnie, we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut (patrz punkty 6.6 i 4.4).

Terapia wielolekowa (u pacjentów wcześniej nieleczonych)

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu CAMPTO w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostały określone w następującym schemacie dawkowania (patrz punkt 5.1):

• Produkt CAMPTO z 5-FU/FA w schemacie co dwa tygodnie

Zalecana dawka produktu CAMPTO wynosi 180 mg/m2 pc. podawana raz na dwa tygodnie we wlewie dożylnym trwającym od 30 do 90 minut, po którym podaje się we wlewie dożylnym kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

•    Irynotekan w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i leukoworyną w schemacie podawania co 2 tygodnie

Zalecane jest stosowanie irynotekanu w skojarzeniu z 5-FU i leukoworyną w leczeniu pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami. We wszystkich schematach dawkę leukoworyny należy podać bezpośrednio po podaniu irynotekanu, a 5-FU bezpośrednio po podaniu leukoworyny.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania produktu CAMPTO jednocześnie z cetuksymabem można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego opracowanej dla cetuksymabu.

Zwykle stosuje się taką samą dawkę irynotekanu, jak w ostatnim cyklu poprzedzającego schematu leczenia zawierającego irynotekan. Irynotekan nie może być podawany wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania bewacyzumabu można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego opracowanej dla tego produktu.

Dane dotyczące dawkowania i sposobu podawania produktu CAMPTO w skojarzeniu z kapecytabiną (patrz punkt 5.1) można znaleźć w odpowiednich punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Modyfikacje dawkowania

Produkt CAMPTO można podać po zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali toksyczności NCI-CTC (ang. National Cancer Institute Common Toxicity Criteria) i po całkowitym ustąpieniu biegunki, związanej z podawaniem leku.

Dawkę produktu CAMPTO i 5-FU można zmniejszyć w kolejnym cyklu chemioterapii, w zależności od nasilenia działań niepożądanych podczas poprzedniego cyklu leczenia.

Leczenie można opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby mogły ustąpić działania niepożądane związane z podawaniem leku.

Dawkę produktu CAMPTO i (lub) 5-FU należy zmniejszyć o 15-20% w razie wystąpienia następujących działań niepożądanych:

•    toksyczności hematologicznej - neutropenia stopnia 4., neutropenia z gorączką (neutropenia stopnia 3.-4. i gorączka stopnia 2.-4.), trombocytopenia i leukopenia stopnia 4.;

•    toksyczności niehematologicznej (stopnia 3.-4.).

W przypadku jednoczesnego stosowania cetuksymabu z irynotekanem, należy przestrzegać zaleceń dotyczących modyfikacji dawki cetuksymabu, zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego produktu.

W przypadku równoczesnego stosowania bewacyzumabu z produktem CAMPTO w skojarzeniu z 5-

fluorouracylem i kwasem folinowym (CAMPTO/5-FU/FA), należy stosować się do zaleceń dotyczących modyfikacji dawkowania, zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

W przypadku stosowania kapecytabiny w skojarzeniu z produktem CAMPTO, u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, zaleca się zmniejszenie dawki początkowej kapecytabiny do 800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego kapecytabiny. Należy również zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi modyfikacji dawki w schemacie dawkowania skojarzonego, przedstawionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Czas trwania leczenia

Leczenie produktem CAMPTO należy kontynuować do momentu wystąpienia progresji procesu nowotworowego lub znacznego nasilenia działań niepożądanych.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W monoterapii: Dawkę początkową produktu CAMPTO u pacjentów ze stanem ogólnym <2 wg klasyfikacji WHO należy dostosować do stężenia bilirubiny [do chwili osiągnięcia 3-krotnej wartości górnej granicy normy (GGN)]. U pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym powyżej 50%, klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2), dlatego ryzyko uszkodzenia układu krwiotwórczego jest większe. W tej grupie pacjentów zaleca się wykonywanie co tydzień pełnych badań krwi obwodowej (badanie morfologii krwi z rozmazem).

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5 raza większe niż GGN, zalecana dawka produktu CAMPTO wynosi 350 mg/m2 pc.

•    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż GGN, zalecana dawka produktu CAMPTO wynosi 200 mg/m2 pc.

•    Pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest większe niż 3-krotna wartość GGN (patrz punkty 4.3 i 4.4), nie należy leczyć produktem CAMPTO.

Brak danych dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, leczonych produktem CAMPTO w chemioterapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania produktu CAMPTO, ponieważ nie przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2). Stosowanie irynotekanu nie jest zalecane u pacjentów poddawanych dializie.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych irynotekanu u pacjentów w podeszłym wieku. W związku z częstszym występowaniem zaburzeń czynności narządów w tej grupie pacjentów, dawkę leku należy dobrać szczególnie ostrożnie. Pacjenci z tej grupy wymagają szczególnie dokładanego monitorowania (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

•    Przewlekłe choroby zapalne jelit i (lub) niedrożność jelita grubego (patrz punkt 4.4).

•    Nadwrażliwość na irynotekanu chlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Karmienie piersią (patrz punkty 4.4 i 4.6 ).

•    Stężenie bilirubiny w surowicy ponad 3 razy większe od GGN (patrz punkt 4.4).

•    Ciężkie zaburzenie czynności szpiku.

•    Stan sprawności wg klasyfikacji WHO >2.

•    Jednoczesne stosowanie preparatów dziurawca (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe przeciwwskazania dotyczące cetuksymabu lub bewacyzumabu, lub kapecytabiny zawarte są w Charakterystykach Produktu Leczniczego dotyczących tych produktów.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt CAMPTO należy podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza mającego odpowiednie kwalifikacje do stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej, na oddziałach wyspecjalizowanych w podawaniu cytostatyków.


Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość zdarzeń niepożądanych, produkt CAMPTO może być stosowany jedynie wtedy, gdy przewidywane korzyści leczenia przeważają nad możliwym ryzykiem terapeutycznym w niżej wymienionych przypadkach:

•    u pacjentów, u których występuje ryzyko powikłań, zwłaszcza u osób klasyfikowanych w stopniu 2. skali sprawności WHO.

•    w rzadkich przypadkach, gdy można podejrzewać, że pacjenci nie będą w stanie przestrzegać zaleceń dotyczących postępowania w razie wystąpienia działań niepożądanych (konieczność natychmiastowego i długotrwałego leczenia przeciwbiegunkowego w połączeniu z przyjmowaniem dużych ilości płynów w razie późnej biegunki). W przypadku tych pacjentów zaleca się ścisły nadzór szpitalny.

Produkt CAMPTO w monoterapii stosuje się zwykle w schemacie leczenia co trzy tygodnie, jednakże u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza obserwacja lub u szczególnie narażonych na ryzyko ciężkiej neutropenii, można rozważyć podawanie leku w schemacie dawkowania co tydzień (patrz punkt 5).

Późna biegunka

Przedłużanie się późnej biegunki (występującej później niż 8 godzin po podaniu irynotekanu) może prowadzić do odwodnienia, zaburzeń elektrolitowych lub posocznicy, co może stanowić zagrożenie życia.

Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia biegunki po ponad 24 godzinach od podania produktu CAMPTO lub w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego kursu terapii. W monoterapii pierwszy płynny stolec występował przeciętnie w 5. dniu po infuzji produktu CAMPTO. Pacjenci powinni niezwłocznie poinformować lekarza o wystąpieniu biegunki i szybko rozpocząć jej leczenie.

Do pacjentów ze zwiększonym ryzykiem biegunki należą osoby po uprzedniej radioterapii okolic brzucha (miednicy), pacjenci z podwyższoną wyjściowo leukocytozą, chorzy w stanie sprawności > 2 wg klasyfikacji WHO oraz kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie życia, zwłaszcza, gdy jednocześnie występuje neutropenia.

Należy kontrolować stan pacjentów w wieku > 65. roku życia w związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wczesnej biegunki w tej grupie pacjentów. W powiązaniu z biegunką wywołaną przez irynotekan obserwowano owrzodzenie okrężnicy, czasami z towarzyszącym krwawieniem.

Po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien rozpocząć picie dużych ilości napojów zawierających sole mineralne i natychmiast zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. Pacjent powinien otrzymać szczegółowe zalecenia dotyczące leczenia przeciwbiegunkowego od lekarza podającego produkt CAMPTO. Po wypisaniu ze szpitala pacjent powinien zaopatrzyć się w przepisane leki, aby w razie wystąpienia biegunki natychmiast rozpocząć jej leczenie. Ponadto pacjent powinien zawsze informować lekarza lub oddział szpitalny podający irynotekan o wystąpieniu biegunki.

Zalecane obecnie leczenie przeciwbiegunkowe polega na podawaniu dużych dawek loperamidu (pierwsza dawka 4 mg, a następnie 2 mg co 2 godziny). W ciągu nocy, pacjenci mogą stosować 4 mg loperamidu co 4 godziny. Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po ostatnim wystąpieniu płynnego stolca. W żadnym razie nie może ono być jednak stosowane dłużej niż przez 48 godzin, z uwagi na niebezpieczeństwo niedrożności porażennej jelit, ani krócej niż przez 12 godzin.

Oprócz leczenia przeciwbiegunkowego stosuje się profilaktycznie antybiotyki o szerokim zakresie działania, zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy występuje biegunka i ciężka neutropenia (liczba neutrofilów < 500/mm3).

Pacjent powinien być poddany leczeniu szpitalnemu (poza antybiotykoterapią), gdy:

-    biegunce towarzyszy gorączka,

-    wystąpiła ciężka biegunka (jeśli konieczne jest dożylne uzupełnianie płynów),

-    wystąpiły wymioty powiązane z późną biegunką,

-    biegunka utrzymuje się po 48 godzinach leczenia dużymi dawkami loperamidu.

Po podaniu pierwszej dawki produktu, podanie kolejnych dawek chemioterapii należy opóźnić do powrotu prawidłowej czynności przewodu pokarmowego. Stan bez biegunki powinien utrzymywać się przez co najmniej 24 h bez konieczności podawania leków przeciwbiegunkowych. W przypadku wystąpienia biegunki stopnia 2., 3. lub 4. według NCI, w danym cyklu należy zmniejszyć kolejne dawki irynotekanu.

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet pacjentom, u których późne biegunki występowały w czasie poprzednich kursów leczenia irynotekanem.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, zalecane jest zmniejszenie dawki irynotekanu w kolejnych kursach leczenia (patrz punkt 4.2).

Układ krwiotwórczy

Produkt CAMPTO powoduje neutropenię, małopłytkowość, leukopenię i niedokrwistość; wszystkie z powyższych mogą być ciężkie, w związku z czym nie należy podawać produktu pacjentom z ciężką niewydolnością szpiku kostnego.

W badaniach klinicznych częstość występowania neutropenii stopnia 3. i 4. według NCI CTC była istotnie wyższa u pacjentów, u których wcześniej stosowano radioterapię miednicy/jamy brzusznej, niż u osób, u których nie stosowano takiej radioterapii. Prawdopodobieństwo wystąpienia neutropenii stopnia 3. lub 4. w trakcie pierwszego cyklu leczenia było także istotnie wyższe u pacjentów z wyjściowym stężeniem bilirubiny wynoszącym co najmniej 1,0 mg/dl, w porównaniu z osobami, u których stężenie bilirubiny było niższe od 1,0 mg/dl.

W trakcie leczenia produktem CAMPTO zaleca się wykonywanie co tydzień kontrolnego badania morfologii krwi z rozmazem. Pacjenci powinni zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z neutropenią oraz związanego z tym znaczenia gorączki.

Pacjentom, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego, zaleca się zmniejszenie dawki leku w kolejnym kursie chemioterapii (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z ciężką biegunką ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej jest zwiększone.

U pacjentów tych należy wykonać badanie morfologii krwi obwodowej.

Zaburzenia czynności wątroby

W badaniach klinicznych zaburzenia dotyczące aktywności enzymów wątrobowych stopnia 3. i 4. według NCI CTC obserwowano u mniej niż 10% pacjentów. Te zdarzenia typowo występują u pacjentów z potwierdzonymi przerzutami do wątroby i nie są jednoznacznie związane z podawaniem irynotekanu.

Badania czynnościowe wątroby należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia irynotekanem i przed każdym cyklem chemioterapii.

Nudności i wymioty

Co najmniej 30 minut przed każdym podaniem produktu CAMPTO zalecane jest profilaktyczne stosowanie środków przeciwwymiotnych. Po podaniu irynotekanu często obserwowano nudności i wymioty. Pacjentów, u których wystąpią łącznie wymioty i późna biegunka, należy jak najszybciej hospitalizować.

Pacjenci ze zmniejszoną aktywnością genu UGT1A1

Metaboliczne przekształcenie irynotekanu do aktywnego metabolitu, SN-38, odbywa się przy udziale enzymów karboksyloesteraz i zachodzi głównie w wątrobie. Następnie SN-38 jest sprzęgany z utworzeniem nieaktywnego metabolitu glukuronidowego, SN-38G. Ta reakcja glukuronidacji odbywa się głównie przy udziale transferazy urydynowo-difosfoglukuronianowej (UGT1A1), kodowanej przez gen UGT1A1 (patrz punkt 5.2). Gen UGT1A1 wykazuje silny polimorfizm, prowadząc do różnej zdolności przekształcania SN-38 wśród ludzi. Jedną z odmian genu UGT1A1 jest polimorfizm w rejonie promotora o nazwie odmiana alleliczna UGT1A1 28. Ta odmiana i inne wrodzone wady ekspresji UGT1A1 (takie jak zespół Criglera-Najjara i zespół Gilberta) są związane ze zmniejszoną aktywnością enzymu i zwiększoną układową ekspozycją na SN-38. Większe stężenia SN-38 w osoczu krwi obserwuje się u pacjentów, którzy są homozygotami dla allelu UGT1A1*28 (zwanego także genotypem UGT1A1 7/6) w porównaniu z pacjentami, którzy mają jeden lub dwa allele dzikiego typu.

Dane pochodzące z metaanalizy dziewięciu badań z udziałem 821 pacjentów wskazują, że pacjenci z zespołem Criglera-Najjara (typu 1. i 2.) i homozygoty dla allelu UGT1A1*28 (zespół Gilberta) są zagrożeni wystąpieniem hematologicznych działań toksycznych (stopnia 3. i 4.) po podaniu irynotekanu w wysokich dawkach (>150 mg/m2 pc.). Nie ustalono, czy istnieje związek między genotypem UGT1A1 a występowaniem biegunki wywołanej przez irynotekan.

Pacjenci, którzy są homozygotami dla allelu UGT1A1*28, powinni przyjmować standardową dawkę początkową irynotekanu. Należy ich monitorować w kierunku objawów toksycznego działania hematologicznego. Należy rozważyć podanie mniejszej dawki początkowej pacjentom, u których podczas wcześniejszego leczenia wystąpiły objawy toksycznego działania hematologicznego. Nie ustalono dokładnie, w jakim stopniu dawka początkowa powinna zostać zmniejszona u tych pacjentów. Każda modyfikacja dawki u danego pacjenta powinna wynikać z tolerancji leczenia.

Ostry zespół cholinergiczny

W przypadku wystąpienia ostrego zespołu cholinergicznego (określanego jako wczesna biegunka i różne inne objawy podmiotowe i przedmiotowe, takie jak nieżyt nosa, zwiększone ślinienie, łzawienie, zwężenie źrenic, zaczerwienienie, bradykardia, pocenie się oraz nadmiernie nasilona perystaltyka jelit, która może powodować skurcze brzucha i wczesną biegunkę (tj. biegunkę zwykle występującą w trakcie podawania irynotekanu lub w ciągu 8 godzin po jego podaniu), należy podskórnie podać siarczan atropiny (w dawce 0,25 mg), jeżeli nie ma ku temu klinicznych przeciwwskazań (patrz punkt 4.8).

Takie objawy mogą pojawić się w trakcie wlewu irynotekanu lub wkrótce po jego zakończeniu.

Uważa się, że są związane z hamowaniem aktywności cholinoesterazy przez związek macierzysty irynotekanu. Należy oczekiwać ich częstszego występowania po stosowaniu większych dawek irynotekanu.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów chorych na astmę. U pacjentów, u których występował wcześniej ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zalecane jest profilaktyczne stosowanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek produktu CAMPTO.

Zaburzenia układu oddechowego

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często może wystąpić śródmiąższowe zapalenie płuc manifestujące się jako zmiany naciekowe w płucach. Śródmiąższowe zapalenie płuc może prowadzić do śmierci. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc są: stosowanie leków pneumotoksycznych, radioterapia oraz podawanie czynnika stymulującego rozwój kolonii (CSF, ang. colony stimulating factor). Pacjentów z czynnikami ryzyka należy przed leczeniem oraz podczas leczenia irynotekanem uważnie obserwować, czy nie występują u nich objawy ze strony układu oddechowego.

Obserwowano duszność stopnia 3. lub 4. według NCI CTC. Stopień, w jakim zajęcie płuc przez proces nowotworowy lub inna wcześniej występująca choroba płuc mogły przyczynić się do występującej duszności, jest nieznany. We wczesnych badaniach japońskich, u niewielkiego odsetka pacjentów chorych na raka płuc obserwowano zespół płucny, obejmujący duszność, gorączkę i siateczkowo-guzkowe zmiany w zdjęciu rentgenowskim płuc, który potencjalnie stanowił zagrożenie życia. Stopień, w jakim irynotekan mógł przyczynić się do wystąpienia tych początkowych objawów jest trudny do oceny ze względu na nowotwór płuc oraz wcześniej występujące choroby płuc, inne niż nowotwór, które obserwowano u tych pacjentów.

Wynaczynienie

Chociaż irynotekan nie jest znany jako związek o działaniu drażniącym, należy zachować ostrożność i nie dopuścić do wynaczynienia leku. Należy monitorować miejsce wlewu w kierunku objawów zapalenia. W przypadku wystąpienia wynaczynienia produktu zalecane jest przepłukanie miejsca wynaczynienia i przyłożenie lodu.

Reakcje nadwrażliwości

Odnotowano reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne i (lub) rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia neurologiczne

Obserwowano zawroty głowy, które czasami mogą być objawem hipotonii ortostatycznej u odwodnionych pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Ze względu na częstsze występowanie zaburzeń czynności biologicznych organizmu, a w szczególności wątroby, u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność planując dawkę produktu CAMPTO przewidzianą do podania (patrz punkt 4.2).

Przewlekłe zapalne choroby jelit i (lub) niedrożność jelit

Nie wolno podawać produktu CAMPTO do czasu ustąpienia niedrożności jelit (patrz punkt 4.3). Zaburzenia czynności nerek

Obserwowano wzrost stężenia kreatyniny lub azotu mocznikowego w osoczu. Odnotowano przypadki ostrej niewydolności nerek. Te zdarzenia zazwyczaj przypisywano powikłaniom zakażeń lub odwodnieniu związanemu z nudnościami, wymiotami lub biegunką. Odnotowano także rzadkie przypadki zaburzeń czynności nerek, spowodowane zespołem rozpadu guza.

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Radioterapia

U pacjentów, którzy wcześniej otrzymywali radioterapię miednicy i (lub) jamy brzusznej istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia mielosupresji po podaniu irynotekanu. Należy zachować ostrożność podczas leczenia irynotekanem pacjentów, którzy wcześniej otrzymali dużą dawkę radioterapii lub radioterapię dużych powierzchni ciała (np. radioterapia > 25% szpiku kostnego oraz w ciągu 6 tygodni przed rozpoczęciem leczenia irynotekanem). U tych pacjentów może być konieczne zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia serca

Po zastosowaniu leczenia irynotekanem obserwowano niedokrwienie mięśnia sercowego, głównie u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej chorobą serca, innymi czynnikami ryzyka chorób serca lub u których stosowano wcześniej chemioterapię cytotoksyczną (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia naczyniowe

Irynotekan rzadko wiązano z incydentami zakrzepowo-zatorowymi (zator tętnicy płucnej, zakrzepica żył i tętnic) u pacjentów, u których oprócz nowotworu występowały inne czynniki ryzyka.

Efekt immunosupresyjny i (lub) zwiększona podatność na zakażenia

Podanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek pacjentom z zaburzoną odpornością w wyniku stosowania chemioterapeutyków, w tym irynotekanu, może prowadzić do wystąpienia poważnych zakażeń, mogących prowadzić do zgonu. Należy unikać szczepienia żywymi szczepionkami pacjentów otrzymujących irynotekan. Można podawać szczepionki zawierające martwe lub inaktywowane organizmy, jednakże odpowiedź na takie szczepionki może być osłabiona.

Inne

Ze względu na zawartość sorbitolu, tego produktu nie należy stosować w przypadku wrodzonej nietolerancji fruktozy.

Pacjenci otrzymujący irynotekan powinni stosować antykoncepcję w trakcie leczenia i przez co najmniej trzy miesiące po jego zakończeniu.

Należy unikać jednoczesnego podawania irynotekanu z lekami będącymi silnymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 (np. ketokonazol) i lekami silnie indukującymi cytochrom CYP3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, dziurawiec), gdyż leki te mogą zmieniać metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy przedsięwziąć środki ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki należące do inhibitorów cytochromu P-450 3A4 (np. ketokonazol) lub indukujące cytochrom P-450 3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina). Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami hamującymi lub indukującymi ten szlak metaboliczny, ponieważ może to zmieniać metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.4).

Inhibitory CYP3A4 i (lub) UGT1A1

Irynotekan i jego czynny metabolit SN-38 są metabolizowane przez izoenzym ludzkiego cytochromu P-450 3A4 (CYP3A4) oraz transferazę urydynowo-difosfoglukuronianową 1A1 (UGT1A1) (patrz punkt 5.2). Jednoczesne podawanie irynotekanu z inhibitorami CYP3A4 i (lub) UGT1A1 może powodować zwiększenie układowej ekspozycji na irynotekan i jego aktywny metabolit SN-38. Należy wziąć to pod uwagę podczas podawania irynotekanu z tymi lekami.

Ketokonazol

Badanie wykazało, że jednoczesne stosowanie ketokonazolu prowadziło do zmniejszenia AUC pochodnej kwasu aminowalerianowego (APC) o 87% i zwiększenia AUC SN-38 o 109%, w porównaniu z podawaniem samego irynotekanu.

Siarczan atazanawiru

Jednoczesne podawanie irynotekanu i siarczanu atazanawiru, inhibitora CYP3A4 i UGT1A1, może zwiększyć układową ekspozycję na SN-38, czynny metabolit irynotekanu. Należy wziąć to pod uwagę przy jednoczesnym podawaniu tych leków.

Induktory CYP3A4

Leki przeciwdrgawkowe

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych, indukujących cytochrom CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina), osłabia działanie irynotekanu, metabolitu irynotekanu SN-38 i glukuronidu SN-38 oraz zmniejsza efekt farmakodynamiczny. Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych powodował zmniejszenie AUC SN-38 i glukuronidu SN-38 o ponad 50%. Dodatkowo, indukcja enzymów cytochromu P-450 3A wpływała na nasilenie procesu glukuronidacji oraz wydzielania z żółcią. Procesy te mogą odgrywać rolę w osłabieniu działania irynotekanu oraz jego metabolitów.

Ziele dziurawca

W małym badaniu farmakokinetycznym (n=5), w którym stosowano jednocześnie irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc. oraz dziurawiec (Hypericumperforatum) w dawce 900 mg, obserwowano zmniejszenie o 42% stężenia aktywnego metabolitu irynotekanu (SN-38) w surowicy. Dlatego nie należy stosować jednocześnie irynotekanu z preparatami dziurawca (patrz punkt 4.3).

Inne interakcje

Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe

Nie można wykluczyć interakcji irynotekanu z lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Produkt CAMPTO wykazuje aktywność antycholinoesterazy; leki o takich właściwościach mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej, wywołanej przez suksametonium i przeciwdziałać blokadzie nerwowo-mięśniowej po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

5-FU/FA

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu/kwasu folinowego w schemacie chemioterapii skojarzonej nie wpływa na farmakokinetykę irynotekanu.

Leki przeciwnowotworowe

Należy oczekiwać nasilenia działań niepożądanych irynotekanu, takich jak mielosupresja i biegunka, przez inne leki przeciwnowotworowe posiadające podobny profil działań niepożądanych.

Deksametazon

U pacjentów otrzymujących irynotekan odnotowano limfocytopenię. Istnieje możliwość, że stosowanie deksametazonu jako profilaktyki przeciwwymiotnej mogło zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia limfocytopenii. Implikacje kliniczne limfocytopenii mają wątpliwe znaczenie. Limfocytopenii nie przypisywano żadnych specyficznych powikłań.

U pacjentów z cukrzycą w wywiadzie lub cechami nietolerancji glukozy przed podaniem irynotekanu obserwowano hiperglikemię. Istnieje możliwość, że u niektórych pacjentów stosowanie deksametazonu jako profilaktyki przeciwwymiotnej mogło przyczynić się do wystąpienia hiperglikemii.

Leki przeczyszczające

Należy oczekiwać, że stosowanie leków przeczyszczających w trakcie leczenia irynotekanem zwiększy częstość występowania lub nasilenie biegunki.

Leki moczopędne

Irynotekan może powodować odwodnienie wtórne do wymiotów i (lub) biegunki. Lekarz może zdecydować o wstrzymaniu podawania leków moczopędnych w trakcie leczenia irynotekanem i w okresie wymiotów lub biegunki.

Cetuksymab

Nie ma dowodów na to, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu i odwrotnie. Bewacyzumab

Wyniki dedykowanego badania interakcji leków nie wykazały znaczącego wpływu bewacyzumabu na farmakokinetykę irynotekanu i jego czynnego metabolitu SN-38.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych o stosowaniu produktu CAMPTO u kobiet w ciąży. U królików i szczurów udowodniono embriotoksyczne, fetotoksyczne i teratogenne działanie irynotekanu. Produkt nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży

Jeżeli produkt jest stosowany w trakcie ciąży lub jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania tego produktu, pacjentkę należy poinformować o zagrożeniu dla płodu.

Kobiety w wieku rozrodczym otrzymujące irynotekan powinny być poinformowane o konieczności stosowania skutecznej antykoncepcji (patrz punkty 4.3 i 4.4). W razie zajścia w ciążę powinny one niezwłocznie zawiadomić o tym lekarza prowadzącego leczenie irynotekanem.

Karmienie piersią

W badaniach prowadzonych na samicach szczurów otrzymujących znakowany 14C irynotekan, stwierdzono jego przenikanie do mleka. Nie wiadomo, czy produkt CAMPTO jest wydzielany do mleka ludzkiego. Dlatego, z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo działań niepożądanych u niemowląt, matki leczone irynotekanem nie powinny karmić piersią (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ irynotekanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn nie był badany. Jednakże pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń widzenia w ciągu 24 godzin od podania irynotekanu oraz przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn w razie rozwinięcia się tych objawów.

4.8    Działania niepożądane Badania kliniczne

Działania niepożądane zebrano z badań prowadzonych w raku okrężnicy i odbytnicy z przerzutami. Poniżej przedstawiono częstość ich występowania. Należy oczekiwać, że działania niepożądane związane ze stosowaniem irynotekanu w innych wskazaniach będą podobne do działań występujących u pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy.

Najczęściej występujące działania niepożądane (> 1/10) ograniczające dawkę irynotekanu to późna biegunka (występująca później niż 24 godziny po podaniu) oraz zaburzenia krwi, w tym neutropenia, niedokrwistość i małopłytkowość.

Neutropenia jest działaniem toksycznym ograniczającym dawkę irynotekanu. Neutropenia jest odwracalna i nie kumuluje się. Nadir występuje po 8 dniach (mediana), bez względu na to, czy produkt był stosowany w monoterapii, czy w terapii skojarzonej.

Bardzo często obserwowano ciężką, przemijającą postać ostrego zespołu cholinergicznego. Główne objawy to wczesna biegunka oraz ból brzucha, pocenie się, zwężenie źrenic i zwiększone ślinienie występujące w trakcie podawania irynotekanu lub w ciągu 24 godzin po jego podaniu. Objawy ustępowały po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Monoterapia

Następujące działania niepożądane, mające możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem produktu CAMPTO, pochodzą z badań grupy 765 pacjentów otrzymujących produkt CAMPTO w zalecanej dawce 350 mg/m2 pc. w monoterapii. W obrębie każdej grupy częstości występowania, działania niepożądane przedstawiono w kolejności malejącej ciężkości.

Częstość występowania została zdefiniowana następująco: bardzo często (> 1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do 1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Działania niepożądane zgłaszane po podaniu produktu CAMPTO w monoterapii (350 mg/m2 pc. w schemacie co 3 tygodnie)

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Neutropenia

Bardzo często

Niedokrwistość

Często

Małopłytkowość

Często

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Zmniej szenie apetytu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zespół cholinergiczny

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Biegunka

Bardzo często

Wymioty

Bardzo często

Nudności

Bardzo często

Ból brzucha

Często

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Łysienie (odwracalne)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Zapalenie błony śluzowej

Bardzo często

Gorączka

Bardzo często

Astenia

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększone stężenie kreatyniny we krwi

Często

Zwiększona aktywność transaminaz (AlAT i AspAT)

Często

Zwiększone stężenie bilirubiny

Często

Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej

Opis wybranych działań niepożądanych (monoterapia)

Ciężka biegunka była obserwowana u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących postępowania z biegunką. Z możliwych do oceny cykli, w 14% wystąpiła ciężka biegunka. Czas do wystąpienia (mediana) pierwszego luźnego stolca to 5. dzień po wlewie CAMPTO.

Nudności i wymioty były ciężkie u około 10% pacjentów leczonych produktami przeciwwymiotnymi.

Zaparcia obserwowano u mniej niż 10% pacjentów.

Neutropenia była obserwowana u 78,7% pacjentów i miała ciężki przebieg (liczba neutrofili <500 komórek/mm3) u 22,6% pacjentów. Z możliwych do oceny cykli, w 18% liczba neutrofili wynosiła poniżej 1000 komórek/mm3, w tym w 7,6% liczba neutrofili wynosiła <500 komórek/mm3. Całkowity powrót do stanu wyjściowego następował zazwyczaj do dnia 22.

Gorączka z ciężką neutropenią była zgłaszana u 6,2% pacjentów w 1,7% cykli. Epizody infekcji wystąpiły u około 10,3% pacjentów (2,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 5,3% pacjentów; w 2 przypadkach prowadziły do zgonu.

Niedokrwistość była zgłaszana u 58,7% pacjentów (8% z hemoglobiną <8 g/dl i 0,9% z hemoglobiną <6,5 g/dl).

Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) była obserwowana u 7,4% pacjentów i w 1,8% cykli z 0,9% z liczbą płytek krwi <50 000 komórek/mm3 i w 0,2% cykli. Prawie wszyscy pacjenci wrócili do zdrowia do dnia 22.

Ostry zespół cholinergiczny

Ciężki przemijający ostry zespół cholinergiczny obserwowano u 9% pacjentów leczonych w monoterapii.

Astenia miała ciężki przebieg u mniej niż 10% pacjentów leczonych w monoterapii. Związek przyczynowo-skutkowy nie został ustalony. Gorączka bez infekcji i bez jednoczesnej ciężkiej neutropenii wystąpiła u 12% pacjentów leczonych w monoterapii.

Badania diagnostyczne

U odpowiednio 9,2%, 8,1% i 1,8% pacjentów obserwowano przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia transaminaz, fosfatazy zasadowej lub bilirubiny w surowicy krwi przy braku postępujących przerzutów do wątroby.

Przemijające, łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy obserwowano u 7,3% pacjentów.

Terapia skojarzona

Działania niepożądane wymienione w tym punkcie dotyczą irynotekanu.

Brak dowodu, aby cetuksymab wpływał na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub odwrotnie. Przy stosowaniu irynotekanu w skojarzeniu z cetuksymabem dodatkowo opisywane działania niepożądane były działaniami, których należało się spodziewać po cetuksymabie (takie jak wysypka trądzikowa, 88%). W związku z tym, w przypadku skojarzonego stosowania irynotekanu i cetuksymabu, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego cetuksymabu.

Działania niepożądane zgłaszane u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem oprócz tych, które obserwowano u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w monoterapii lub obserwowane z większą częstością w porównaniu do pacjentów otrzymujących kapecytabinę w monoterapii, obejmują: bardzo częste działania niepożądane wszystkich stopni ciężkości: zakrzepica i (lub) zator; częste działania niepożądane wszystkich stopni ciężkości: reakcje nadwrażliwości, niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego; częste działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia z gorączką. Pełne informacje dotyczące działań niepożądanych kapecytabiny można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego kapecytabiny.

Działania niepożądane 3. i 4. stopnia zgłaszane u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem oprócz tych, które obserwowano u pacjentów otrzymujących kapecytabinę w monoterapii lub obserwowane z większą częstością w porównaniu do kapecytabiny w monoterapii, obejmują: częste działania niepożądane 3. i 4. stopnia: neutropenia, zakrzepica i (lub) zator, nadciśnienie tętnicze oraz niedokrwienie i (lub) zawał mięśnia sercowego. Pełne informacje o działaniach niepożądanych kapecytabiny i bewacyzumabu można znaleźć w Charakterystykach Produktów Leczniczych odpowiednio dla kapecytabiny i bewacyzumabu.

Głównym istotnym zagrożeniem związanym z dodaniem bewacyzumabu do bolusa CAMPTO/5FU/FA było nadciśnienie stopnia 3. Dodatkowo obserwowano niewielki wzrost częstości występowania biegunki i leukopenii stopnia 3. lub 4. u pacjentów otrzymujących ten schemat chemioterapii, w porównaniu z samym skojarzeniem CAMPTO/5FU/FA w bolusie. Dodatkowe informacje dotyczące działań niepożądanych skojarzenia irynotekanu z bewacyzumabem można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

W badaniach prowadzonych w raku okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, CAMPTO był podawany w skojarzeniu z 5-FU i FA.

Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania wykazały, że działania niepożądane z badań klinicznych występujące bardzo często to działania niepożądane stopnia 3. i 4. NCI, mające możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem produktu CAMPTO; dotyczyły one zaburzeń krwi i układu chłonnego, zaburzeń żołądka i jelit, oraz zaburzeń skóry i tkanki podskórnej wg klasyfikacji MedDRA.

Następujące działania niepożądane, mające możliwy lub prawdopodobny związek z podaniem produktu CAMPTO, pochodzą z badań grupy 145 pacjentów leczonych produktem CAMPTO w terapii skojarzonej z 5-FU/FA, w schemacie co 2 tygodnie w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc.

Działania niepożądane zgłaszane po podaniu produktu CAMPTO w terapii skojarzonej _(180 mg/m2 pc. w schemacie co 2 tygodnie)_

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Małopłytkowość

Bardzo często

Neutropenia

Bardzo często

Niedokrwistość

Często

Gorączka neutropeniczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Zmniejszenie apetytu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zespół cholinergiczny

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Biegunka

Bardzo często

Wymioty

Bardzo często

Nudności

Często

Ból brzucha

Często

Zaparcia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

Bardzo często

Łysienie (odwracalne)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

Bardzo często

Zapalenie błony śluzowej

podania

Bardzo często

Astenia

Często

Gorączka

Badania diagnostyczne

Bardzo często

Zwiększona aktywność aminotransferaz (AlAT i AspAT)

Bardzo często

Zwiększone stężenie bilirubiny we krwi

Bardzo często

Zwiększona aktywność fosfatazy zasadowej

Opis wybranych działań niepożądanych (terapia skojarzona)

Ciężka biegunka była obserwowana u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących postępowania z biegunką. Z możliwych do oceny cykli, w 3,9% wystąpiła ciężka biegunka. Zaobserwowano mniejszy odsetek wystąpienia ciężkich nudności i wymiotów (u odpowiednio 2,1% i 2,8% pacjentów).

Zaparcia związane z podawaniem CAMPTO i loperamidu obserwowano u 3,4% pacjentów. Neutropenia była obserwowana u 82,5% pacjentów i miała ciężki przebieg (liczba neutrofili <500 komórek/mm3) u 9,8% pacjentów. Z możliwych do oceny cykli, w 67,3% liczba neutrofili wynosiła poniżej 1000 komórek/mm3, w tym w 2,7% liczba neutrofili wynosiła poniżej 500 komórek/mm3. W ciągu 7-8 dni następował całkowity powrót do stanu wyjściowego.

Gorączka z ciężką neutropenią była zgłaszana u 3,4% pacjentów w 0,9% cykli. Infekcje wystąpiły u około 2% pacjentów (0,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli); w 1 przypadku nastąpił zgon.

Niedokrwistość była zgłaszana u 97,2% pacjentów (2,1% z hemoglobiną <8 g/dl).

Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) była obserwowana u 32,6% pacjentów i w 21,8% cykli. Nie obserwowano przypadków ciężkiej małopłytkowości (<50 000 komórek/mm3).

Ostry zespół cholinergiczny

Ciężki przemijający ostry zespół cholinergiczny obserwowano u 1,4% pacjentów leczonych terapią skojarzoną.

Astenia miała ciężki przebieg u 6,2% pacjentów leczonych terapią skojarzoną. Związek przyczynowo-skutkowy nie został ustalony. Gorączka bez infekcji i bez jednoczesnej ciężkiej neutropenii wystąpiła u 6,2% pacjentów leczonych terapią skojarzoną.

Badania diagnostyczne

U odpowiednio 15%, 11%, 11% i 10% pacjentów obserwowano przemijające zwiększenie stężenia (stopnia 1. i 2.) SGPT, SGOT, fosfatazy zasadowej lub bilirubiny w surowicy krwi przy braku postępujących przerzutów do wątroby. Przemijające zwiększenie stężenia stopnia 3. w surowicy obserwowano odpowiednio u 0%, 0%, 0% i 1%. Nie obserwowano przypadków o 4. stopniu ciężkości.

Zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy zgłaszano bardzo rzadko.

Zgłaszano rzadkie przypadki hipokaliemii i hiponatremii związane z biegunką i wymiotami.

Inne działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych, w których produkt CAMPTO był podawany w schemacie tygodniowym

Następujące dodatkowe działania niepożądane związane z podawaniem produktu leczniczego zgłaszano w badaniach klinicznych irynotekanu: ból, posocznica, zaburzenia odbytnicy, kandydoza przewodu pokarmowego, hipomagnezemia, wysypka, objawy skórne, nieprawidłowy chód, dezorientacja, ból głowy, omdlenie, zaczerwienienie, bradykardia, zakażenie dróg moczowych, ból piersi, zwiększone stężenie gamma-glutamylotransferazy (GGTP), wynaczynienie, zespół ostrego rozpadu guza, zaburzenia sercowo-naczyniowe (dławica piersiowa, zatrzymanie czynności serca, zawał mięśnia sercowego, niedokrwienie mięśnia sercowego, choroby naczyń obwodowych, zaburzenia naczyniowe) oraz incydenty zakrzepowo-zatorowe (zakrzepica tętnic, zawał mózgu, udar naczyniowy mózgu, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zator tętnic dolnych kończyn, zator tętnicy płucnej, zapalenie zakrzepowe żył, zakrzepica i nagła śmierć) (patrz punkt 4.4).

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Częstość występowania działań niepożądanych po wprowadzeniu produktu do obrotu jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

•    rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, jeden z przypadków został udokumentowany bakteriologicznie

(Clostridium difficile);

•    posocznica

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

• obwodowa małopłytkowość z przeciwciałami skierowanymi przeciwko płytkom krwi

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

•    odwodnienie (z powodu biegunki i wymiotów);

•    hipowolemia

Zaburzenia układu immunologicznego

•    reakcje nadwrażliwości;

•    reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

•    przemijające zaburzenia mowy, w niektórych przypadkach związane z zespołem cholinergicznym obserwowanym podczas lub w krótkim okresie po infuzji irynotekanu;

•    parestezje

Zaburzenia serca

•    nadciśnienie tętnicze (podczas lub po infuzji);

•    zapaść krążeniowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

•    śródmiąższowe choroby płuc przebiegające z naciekami płuc występują niezbyt często podczas terapii irynotekanem; zgłaszano wczesne objawy, takie jak duszność (patrz punkt 4.4);

•    duszność (patrz punkt 4.4);

•    czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

•    niedrożność jelit: zgłaszano również przypadki niedrożności jelit bez uprzedniego zapalenia jelita grubego;

•    okrężnica olbrzymia;

•    krwotok z przewodu pokarmowego;

•    zapalenie okrężnicy; w niektórych przypadkach powikłane owrzodzeniem, krwawieniem, niedrożnością jelit lub zakażeniem;

•    zapalenie kątnicy;

•    niedokrwienne zapalenie okrężnicy;

•    wrzodziejące zapalenie okrężnicy;

•    krwawienie z przewodu pokarmowego;

•    zwiększona aktywność enzymów trzustki przebiegająca z objawami i bez objawów;

•    perforacja jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

• reakcje skórne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

• reakcj e w miej scu wlewu

Badania diagnostyczne

•    zwiększenie aktywności amylazy we krwi;

•    zwiększenie aktywności lipazy;

•    hipokaliemia; hiponatremia przeważnie w przebiegu biegunki i wymiotów;

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (t.j. AspAT i AlAT), w przypadku braku postępujących przerzutów do wątroby były bardzo rzadko zgłaszane

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

• skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

•    zaburzenia czynności nerek i ostra niewydolność nerek u pacjentów zakażonych i (lub) u pacjentów z niedoborem płynów spowodowanym przez toksyny w przewodzie pokarmowym;

•    niewydolność nerek

Zaburzenia naczyniowe

• nadciśnienie tętnicze

Opis wybranych działań niepożądanych (po wprowadzeniu produktu do obrotu)

Niezbyt częste przypadki niewydolności nerek, nadciśnienia tętniczego lub zapaści sercowo-naczyniowej obserwowano u pacjentów, u których wystąpiło odwodnienie w wyniku biegunki i (lub) wymiotów lub posocznica.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Pacjentom z różnymi nowotworami podawano pojedyncze dawki irynotekanu (do 750 mg/m2). Działania niepożądane występujące u tych pacjentów były podobne do zdarzeń odnotowanych przy stosowaniu produktu w zalecanych dawkach i schematach podawania.

Opisano przypadki przedawkowania produktu CAMPTO po podaniu dawek 2 razy większych od zalecanej dawki leczniczej. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum. W razie przedawkowania należy zapobiegać odwodnieniu związanemu z biegunką oraz rozpocząć leczenie antybiotykami.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki cytostatyczne, inhibitory topoizomerazy I, kod ATC: L01X X19. Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest środkiem przeciwnowotworowym, działającym jako swoisty inhibitor topoizomerazy I DNA. Metabolizowany jest w większości tkanek przez karboksyesterazę do SN-38, związku o większej aktywności niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I i wykazującego silniejsze działanie cytotoksyczne wobec licznych linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I przez irynotekan lub SN-38 powoduje powstawanie jednoniciowych odcinków DNA, blokujących widełki replikacyjne DNA i odpowiedzialnych za cytotoksyczne właściwości leku. Działanie cytotoksyczne irynotekanu i SN-38 jest zależne od czasu i swoiste dla fazy S.

In vitro, irynotekan i SN-38 nie są w znaczący sposób rozpoznawane przez glikoproteinę PMDR (odpowiedzialną za oporność wielolekową komórek nowotworowych) i wykazują działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych odpornych na doksorubicynę i winblastynę.

Dodatkowo, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe in vivo przeciwko modelowym guzom mysim (gruczolakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki jelita grubego C38 i C51) i przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepianym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16). Irynotekan jest również aktywny w przypadku nowotworów wykazujących ekspresję glikoproteiny PMDR (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę). Poza działaniem przeciwnowotworowym, najważniejszym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

Irynotekan stosowany w terapii skojarzonej w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego

Irynotekan stosowany w leczeniu skojarzonym z kwasem folinowym i 5-fluorouracylem

Badanie kliniczne III fazy przeprowadzono w grupie wcześniej nieleczonych 385 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, którzy otrzymali produkt CAMPTO w dwutygodniowym albo tygodniowym schemacie dawkowania (patrz punkt 4.2). W schemacie co dwa tygodnie podawano:

•    dzień 1. - produkt CAMPTO w dawce 180 mg/m2 pc. (raz na 2 tygodnie), potem kwas folinowy w dawce 200 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie dożylnym i 5-fluorouracyl w dawce 400 mg/mpc. w szybkim wlewie dożylnym (bolus), a następnie w dawce 600 mg/m2 pc. w 22-godzinnym wlewie dożylnym,

•    dzień 2. - kwas folinowy i 5-fluorouracyl w tych samych dawkach oraz wg tego samego schematu dawkowania, jak w 1. dniu.

W schemacie tygodniowym podawano w ciągu 6 tygodni produkt CAMPTO w dawce 80 mg/m2 pc., następnie kwas folinowy w dawce 500 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie dożylnym i później 5-fluorouracyl w dawce 2300 mg/m2 pc. w 24-godzinnym wlewie dożylnym.

Skuteczność produktu CAMPTO stosowanego w chemioterapii wielolekowej w dwóch podanych wyżej schematach dawkowania, oceniano w grupie 198 pacjentów.

Chemioterapia

wielolekowa

(n=198)

Schemat 1 tygodniowy (n=50)

Sch 2 tygoc (n=

mat

Iniowy

148)

CAMPTO + 5-FU/FA

5-FU/FA

CAMPTO + 5-FU/FA

5FU/FA

CAMPTO + 5-FU/FA

5-FU/FA

Odsetek odpowiedzi (%)

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Wartość p

p<0,001

p= 0,045

p=0,005

Mediana czasu

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

do progresji (w miesiącach)

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,001

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie (w miesiącach)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

0,0^

13

N

S

Mediana czasu odpowiedzi na leczenie i stabilizacji choroby (w miesiącach)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

p<0,001

NS

p=0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (w miesiącach)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

p=0014

NS

p<0,001

Mediana przeżycia (w miesiącach)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NS

p=0,041

5-FU: 5-fluorouracyl

FA: kwas folinowy

NS: statystycznie nieznamienny

*: w populacji pacjentów leczonych zgodnie z protokołem badania klinicznego (analiza per protocol)

W tygodniowym schemacie chemioterapii, częstość ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych produktem CAMPTO w skojarzeniu z 5-FU/FA oraz 25,6% u pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (liczba neutrofilów < 500 komórek/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych produktem CAMPTO w skojarzeniu z 5-FU/FA i 2,4% pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii.

Poza tym, mediana czasu do pogorszenia się ogólnego stanu pacjenta była statystycznie znamiennie dłuższa w przypadku podawania produktu CAMPTO w chemioterapii wielolekowej, w porównaniu z leczeniem 5-FU/FA (p=0,046).

Jakość życia pacjentów w badaniach klinicznych III fazy oceniano wg kwestionariusza EORTC QLQ-C30. W grupach chorych leczonych produktem CAMPTO pogorszenie się ogólnego stanu pacjenta występowało zwykle później. Ogólny stan zdrowia w stosunku do jakości życia (Global Health Status/ Quality of Life) był nieznacznie lepszy w grupie leczonej produktem CAMPTO w chemioterapii skojarzonej, chociaż w stopniu nieznamiennym statystycznie, co wskazuje, że skuteczne leczenie skojarzone z zastosowaniem produktu CAMPTO nie musi wpływać na jakość życia.

Irynotekan stosowany w leczeniu skojarzonym z cetuksymabem

EMR 62 202-013: randomizowane badanie kliniczne u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego, którzy nie otrzymywali uprzednio leczenia z powodu raka jelita grubego z przerzutami, w którym porównywano leczenie skojarzone cetuksymabu i irynotekanu z 5-fluorouracylem i (lub) kwasem folinowym (5-FU/FA) we wlewie (599 pacjentów) z taką samą chemioterapią bez cetuksymabu (599 pacjentów). Odsetek pacjentów z rakiem z genem KRAS typu dzikiego (ang. wildtype) w populacji pacjentów, u których oceniano status KRAS wynosił 64%.

Dane o skuteczności otrzymane w powyższym badaniu przedstawiono w poniższej tabeli:

Ogólna populacja

Cetuksymab    FOLFIRI

Punkt końcowy plus FOLFIRI

(N=599)    (N=599)


ORR

% (95%CI) wartość p


46,9 (42,9; 51,0)    38,7 (34,8; 42,8)

0,0038


Populacja z genem KRAS typu dzikiego

Cetuksymab    FOLFIRI

plus FOLFIRI

(N=172)    (N=176)


59,3 (51,6; 66,7)    43,2 (35,8; 50,9)

0,0025


0,85 (0,726; 0,998)    0,68 (0,501; 0,934)

PFS

współczynnik ryzyka (95% CI) wartość p


0,0479_0,0167_

CI (ang. Confidence Interval)=przedział ufności, FOLFIRI=irynotekan plus 5-FA/FA we wlewie, ORR (ang. Objective Response Rate)=odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą lub częściową odpowiedzią), PFS (ang. Progression Free Survival)=okres przeżycia bez progresji choroby

Irynotekan stosowany w leczeniu skojarzonym z cetuksymabem po niepowodzeniu leczenia cytotoksycznego z zastosowaniem irynotekanu

Skuteczność skojarzenia cetuksymabu z irynotekanem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Łącznie terapię skojarzoną otrzymało 356 pacjentów z rozsianym rakiem jelita grubego, którego komórki wykazywały ekspresję receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR), u których wcześniejsze leczenie cytotoksyczne zawierające irynotekan zakończyło się niepowodzeniem, i których ocena w skali sprawności Karnofsky’ego nie była niższa niż 60; a dla większości chorych była równa lub większa niż 80.

Badanie EMR 62 202-007: badanie randomizowane, porównujące stosowanie terapii skojarzonej obejmującej cetuksymab i irynotekan (218 pacjentów) z monoterapią cetuksymabem (111 pacjentów).

Badanie IMCL CP02-9923: próba otwarta bez grupy kontrolnej oceniająca terapię skojarzoną u 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności pochodzące z wymienionych badań podsumowano w poniższej tabeli:

Badanie

Liczba

chorych

Odsetek

odpowiedzi

obiektywnych

(ORR)

Odsetek pacjentów z chorobą kontrolowaną (DCR)

Przeżycie bez progresji choroby (PFS) (miesiące)

Całkowity czas przeżycia (OS) (miesiące)

n (%)

95% CI

n (%)

95% CI

Mediana

95% CI

Mediana

95% CI

Cetuksyma

irynotekan

3+

EMR 62 202007

218

50

(22,9)

17,5;

29,1

121

(55,5)

48,6;

62,2

4,1

2,8; 4,3

8,6

7,6; 9,6

IMCLCP

02-9923

138

21

(15,2)

9 722,3

84

(60,9)

52,2;

69,1

2,9

2,6; 4,1

8,4

7,2;

10,3

Cetuksyma

b

EMR 62 202007

111

12

(10,8)

5,7;

18,1

36

(32,4)

23,9;

42,0

1,5

1,4; 2,0

6,9

5,6; 9,1

CI= przedział ufności, DCR (ang. Disease Control Rate) = odsetek pacjentów z chorobą kontrolowaną (pacjenci z całkowitą odpowiedzią, częściową odpowiedzią lub stabilizacją choroby przez okres co najmniej 6 tygodni), ORR= odsetek odpowiedzi obiektywnych (pacjenci z całkowitą odpowiedzią lub częściową odpowiedzią), OS (ang. Overall Survival) = całkowity czas przeżycia, PFS= przeżycie bez progresji choroby

Skuteczność leczenia skojarzonego z zastosowaniem cetuksymabu i irynotekanu była większa niż monoterapii cetuksymabem pod względem wartości odsetka odpowiedzi obiektywnych (ORR), odsetka kontroli choroby (DCR) oraz czasu przeżycia bez progresji choroby (PFS). W badaniu randomizowanym nie wykazano wpływu na całkowity czas przeżycia (ryzyko względne 0,91, p=0,48).

Irynotekan stosowany w leczeniu skojarzonym z bewacyzumabem

W aktywnie kontrolowanym randomizowanym badaniu klinicznym III fazy z podwójnie ślepą próbą oceniano bewacyzumab w skojarzeniu z irynotekanem, 5-fluorouracylem i kwasem folinowym jako leczenie pierwszego rzutu w rozsianym raku okrężnicy i odbytnicy (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do skojarzenia irynotekanu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym istotnie statystycznie wydłużało całkowity czas przeżycia. Korzyść kliniczna, wyrażona czasem całkowitego przeżycia, była widoczna we wszystkich zdefiniowanych uprzednio podgrupach pacjentów, włączając te zdefiniowane w oparciu o wiek, płeć, stopień sprawności, lokalizację guza pierwotnego, liczbę zajętych narządów i czas trwania uogólnionej fazy procesu nowotworowego. Dane dostępne są także w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu. Wyniki skuteczności leczenia uzyskane w badaniu AVF2107g podsumowano w poniższej tabeli.

AVF2107g

Grupa 1

CAMPTO/5FU/FA + Placebo

Grupa 2

CAMPTO/5FU/FA + Avastina

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności (CI)

14,29-16,99

18,46-24,18

Ryzyko względneb

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu przeżycia (miesiące)

6,2

10,6

Ryzyko względne

0,54

Wartość p

0,0001

Całkowity odsetek odpowiedzi

Odsetek (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności (CI)

30,2-39,6

39,9-49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu trwania odpowiedzi (miesiące)

7,1

10,4

25-75 percentyl (miesiące)

4,7-11,8

6,7-15,0

a5 mg/kg mc. co 2 tygodnie. bW stosunku do grupy kontrolnej.

Irynotekan stosowany w leczeniu skojarzonym z kapecytabiną

Dane z randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego III fazy (CAIRO) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 1000 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z rozsianą postacią raka jelita grubego. Ośmiuset dwudziestu pacjentów randomizowano do grup otrzymujących leczenie sekwencyjne (n=410) lub leczenie skojarzone (n=410). Leczenie sekwencyjne składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1250 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni), leczenia drugiego rzutu irynotekanem (350 mg/m2 pc. dnia 1.) oraz leczenia trzeciego rzutu kapecytabiną (1000 mg/mpc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Leczenie skojarzone składało się z leczenia pierwszego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z irynotekanem (250 mg/m2 pc. dnia 1.) (schemat XELIRI) oraz leczenia drugiego rzutu kapecytabiną (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez 14 dni) w skojarzeniu z oksaliplatyną (130 mg/m2 pc. dnia 1.). Wszystkie cykle terapeutyczne podawano w odstępach 3-tygodniowych. W leczeniu pierwszego rzutu mediana okresu przeżycia bez progresji choroby w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosiła 5,8 miesięcy (95% CI; 5,1—6,2 miesięcy) w przypadku monoterapii kapecytabiną i 7,8 miesiąca (95% CI; 7,0-8,3 miesięcy) w

przypadku schematu XELIRI (p=0,0002).

Dane z analizy okresowej wieloośrodkowego, kontrolowanego badania klinicznego II fazy (AIO KRK 0604) potwierdzają skuteczność stosowania kapecytabiny w dawce początkowej 800 mg/m2 pc. przez 2 tygodnie co 3 tygodnie w skojarzeniu z irynotekanem i bewacyzumabem w leczeniu pierwszego rzutu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami. Stu piętnastu pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z irynotekanem (XELIRI) i bewacyzumabem: kapecytabina (800 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), irynotekan (200 mg/m2 pc. w 30-minutowym wlewie dnia 1. co 3 tygodnie) oraz bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowym wlewie dnia 1. co 3 tygodnie); łącznie 118 pacjentów randomizowano do grupy otrzymującej kapecytabinę w skojarzeniu z oksaliplatyną i bewacyzumabem: kapecytabina (1000 mg/m2 pc. dwa razy na dobę przez dwa tygodnie, a następnie 7-dniowy okres przerwy), oksaliplatyna (130 mg/m2 pc. w 2-godzinnym wlewie dnia 1. co 3 tygodnie) i bewacyzumab (7,5 mg/kg mc. w 30-90-minutowym wlewie dnia 1. co 3 tygodnie). Odsetek pacjentów z okresem przeżycia bez progresji choroby po 6 miesiącach w populacji zgodnej z zamiarem leczenia (ang. intent-to-treat) wynosił 80% (XELIRI plus bewacyzumab) w porównaniu z 74% (XELOX plus bewacyzumab). Odsetek odpowiedzi ogółem (całkowita odpowiedź i częściowa odpowiedź) wynosił 45% (XELOX plus bewacyzumab) w porównaniu z 47% (XELIRI plus bewacyzumab).

Irynotekan stosowany w monoterapii w leczeniu drugiego rzutu rozsianej postaci raka jelita grubego

Badania kliniczne fazy II/III z 3 tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono w grupie ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsza chemioterapia z udziałem 5-fluorouracylu (5-FU) okazała się nieskuteczna. Skuteczność produktu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po chemioterapii z 5-FU.

Faza III

CAMPTO vs. leczenie podtrzymujące

CAMPTO vs. 5-FU

CAMPTO

Leczenie

podtrzymujące

Wartość p

CAMPTO

5-FU

Wartość p

n=183

n=90

n=127

n=129

Przeżycie bez progresji choroby po 6 miesiącach (%)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

33,5 *

26,7

p= 0,03

Przeżycie po 12 miesiącach (%)

36,2 *

13,8

p=0,0001

44,8 *

32,4

p=0,0351

Mediana przeżycia (w miesiącach)

9,2 *

6,5

p=0,0001

10,8 *

8,5

p=0,0351

*: Różnica statystycznie znamienna vs. - w porównaniu z

W badaniach II fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów otrzymujących produkt CAMPTO w 3-tygodniowym schemacie chemioterapii, przeżycie bez progresji choroby wynosiło 30% po 6 miesiącach leczenia, a mediana czasu przeżycia - 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono badanie II fazy w grupie 304 pacjentów leczonych produktem CAMPTO z zastosowaniem tygodniowego schematu dawkowania. Pacjenci otrzymywali irynotekan we wlewie dożylnym trwającym 90 minut w dawce 125 mg/m2 pc. przez 4 kolejne tygodnie, a następnie 2 tygodnie przerwy w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 17 tygodni, a mediana czasu przeżycia - 10 miesięcy. Obserwowano podobny profil bezpieczeństwa podczas zastosowania tygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów, u których stosowano dawkę początkową 125 mg/m2 pc., w porównaniu z zastosowanym 3-tygodniowym schematem dawkowania. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 11 dni. Dane farmakokinetyczno - farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych produktu CAMPTO (tj. neutropenii i biegunki) było zależne od ekspozycji (wartości AUC) na lek macierzysty i jego metabolit SN-38. Zaobserwowano istotną korelację między toksycznym wpływem leku na układ krwiotwórczy (zmniejszeniem liczby krwinek białych i maksymalnym zmniejszeniem liczby neutrofilów) oraz intensywnością biegunki, a wartościami AUC dla irynotekanu i SN-38 w monoterapii.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U 60 pacjentów w trakcie badań I fazy stosowano następujący schemat dawkowania: dawki od 100 do 750 mg/m2 pc. podawane w 30-minutowych wlewach dożylnych, powtarzanych co trzy tygodnie. Irynotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji z osocza Średnia wartość klirensu osoczowego wynosiła 15 l/h/m2, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) była względnie duża i wynosiła 157 l/m2. Średni okres półtrwania w osoczu irynotekanu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w fazie końcowej 14,2 godziny. Metabolit SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym 13,8 godzin. Średnie stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, osiągane pod koniec wlewu zalecanej dawki 350 mg/m2 pc., wynosiły odpowiednio 7,7 ^g/ml i 56 ng/ml, a średnie pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) odpowiednio 34 ^g-h/ml i 451 ng-h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irynotekanu przeprowadzono w badaniach klinicznych II fazy w grupie 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych wg różnych schematów dawkowania i różnymi dawkami leku.

Parametry farmakokinetyczne oszacowane na podstawie modelu trójkompartmentowego były zbliżone do parametrów stwierdzanych w badaniach klinicznych I fazy. We wszystkich badaniach wykazano, że stężenia w osoczu irynotekanu (CPT-11) i jego metabolitu SN-38 zwiększają się proporcjonalnie do podanej dawki CPT-11 oraz że parametry farmakokinetyczne CPT-11 i SN-38 są niezależne od liczby uprzednio podanych kursów chemioterapii oraz od schematu dawkowania.

W warunkach in vitro, wiązanie irynotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 65% i 95%.

Wyniki badań metabolicznych, w których stosowano irynotekan znakowany węglem radioaktywnym 14C wykazały, że ponad 50% dawki leku podanego dożylnie wydala się w postaci niezmienionej, 33% jest eliminowane z kałem (w żółci), a 22% w moczu.

Irynotekan (CPT-11) jest intensywnie metabolizowany przy udziale różnych enzymów, w tym esterazy, w wyniku czego powstaje aktywny metabolit SN-38, który ulega sprzęganiu z kwasem glukuronowym przy udziale enzymu UGT1A1, co prowadzi do powstania nieaktywnej pochodnej glukuronowej metabolitu SN-38 (SN-38G). Irynotekan (CPT-11) może również podlegać oksydacyjnej przemianie z udziałem enzymów CYP3A4, w wyniku której powstaje kilka nieaktywnych farmakologicznie metabolitów. Jeden z nich może ulec hydrolizie przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu SN-38. U osób z polimorfizmem genetycznym, takim jak polimorfizm genu UGT1A1*28, który prowadzi do zmniejszonej aktywności enzymów, aktywność UGT1A1 jest zmniejszona (patrz punkt 4.4).

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci niezmienionej, następnie w postaci pochodnej APC, w postaci pochodnej glukuronowej metabolitu SN-38 oraz w postaci samego metabolitu SN-38. Tylko metabolit SN-38 wykazuje istotną aktywność cytotoksyczną.

U pacjentów, u których stężenie bilirubiny 1,5 do 3 razy przekracza górny poziom normy, klirens irynotekanu jest zmniejszony o około 40%. U tych pacjentów podanie irynotekanu w dawce 200 mg/m2 pc. prowadzi do uzyskania stężenia leku w osoczu porównywalnego ze stężeniem uzyskiwanym u pacjentów chorych na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby, którym podawano irynotekan w dawce 350 mg/m2 pc.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W warunkach in vitro wykazano działanie mutagenne irynotekanu i SN-38 w teście aberracji chromosomów na komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO), jak również in vivo w teście mikrojądrowym u myszy.

Nie wykazano jednak działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano lek raz w tygodniu przez 13 tygodni w maksymalnej dawce 150 mg/m2 pc. (stanowiącej mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi), nie stwierdzono nowotworów będących następstwem podawania leku w trakcie 91 tygodniowej obserwacji po zakończeniu podawania irynotekanu.

Badania toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym produktu CAMPTO przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne obejmowały układ krwiotwórczy i limfatyczny. U psów obserwowano późnną biegunkę, połączoną z zanikiem i ogniskową martwicą błon śluzowych jelit oraz wyłysienie.

Nasilenie wymienionych objawów zależało od dawki, a objawy były przemijające.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

D-sorbitol Kwas mlekowy

Sodu wodorotlenek (do uzyskania pH 3,5)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

Produkt przechowywany w oryginalnych opakowaniach zachowuje trwałość przez 36 miesięcy. Roztwór produktu CAMPTO należy zużyć bezpośrednio po rozcieńczeniu, ponieważ nie zawiera on żadnych środków konserwujących.

Jeżeli przygotowanie roztworu odbywa się w ściśle aseptycznych warunkach (tj. w komorze z nawiewem laminarnym), to roztwór produktu należy podać pacjentowi (zakończyć wlew dożylny) najpóźniej w ciągu 12 godzin przechowywania w temperaturze pokojowej lub po 24 godzinach, jeśli roztwór przechowywano od momentu przygotowania w temperaturze od 2°C do 8°C (wliczając czas trwania wlewu).

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Fiolki z koncentratem do sporządzenia roztworu do infuzji należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z brązowego polipropylenu, zamykana korkiem chlorobutylowym pokrytym od wewnątrz warstwą FluoroTec, aluminiowym kapslem i kapslem polipropylenowym w plastikowym blistrze oraz w tekturowym pudełku.

Dostępne opakowania: 1 fiolka o pojemności 2 ml (40 mg/2 ml), 1 lub 5 fiolek o pojemności 5 ml (100 mg/5 ml) oraz 1 fiolka o pojemności 15 ml (300 mg/15 ml).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, roztwór produktu CAMPTO należy sporządzać i przechowywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Wymagane jest używanie ochronnych okularów, masek i rękawiczek.

Jeżeli koncentrat produktu CAMPTO lub roztwór rozcieńczony płynem do infuzji dostanie się przypadkowo na skórę, należy go natychmiast dokładnie zmyć wodą z mydłem. W razie dostania się leku na błony śluzowe, należy je natychmiast przepłukać wodą.

Przygotowanie roztworu do infuzji

Tak jak inne leki do podawania dożylnego, roztwór produktu CAMPTO musi być przygotowany z zachowaniem zasad aseptyki (patrz punkt 6.3).

W sposób aseptyczny pobrać za pomocą kalibrowanej strzykawki wymaganą ilość produktu CAMPTO z fiolki i dodać do 250 ml płynu infuzyjnego w butelce, lub pojemnika zawierającego 0,9% roztwór chlorku sodu, lub 5% roztwór glukozy, i powstały roztwór dokładnie wymieszać.

W razie pojawienia się osadu w fiolce lub w przygotowanym roztworze do wlewu, leku nie należy podawać pacjentowi, ale usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi odpadów po środkach cytotoksycznych.

Usuwanie pozostałości leku i opakowań

Wszystkie materiały i sprzęt używane do przygotowania i podania leku należy zniszczyć zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania dotyczącymi usuwania odpadów po środkach cytotoksycznych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Enterprises SARL

51, Av JF Kennedy- Rond Point du Kirchberg

L-1855 Luksemburg

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 7521-7522

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04.02.1998 r. Data przedłużenia pozwolenia: 11.07.2013 r.

10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

24

Campto