+ iMeds.pl

Canbiox 500 mgUlotka Canbiox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Canbiox, 500 mg, tabletki powlekane

Azi thromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Canbiox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Canbiox

3.    Jak stosować lek Canbiox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Canbiox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Canbiox i w jakim celu się go stosuje

Canbiox jest antybiotykiem. Należy do grupy antybiotyków zwanych makrolidami.

Canbiox jest stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje, take jak

bakterie. Do zakażeń tych należą:

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych, takie jak ostre zapalenie oskrzeli oraz zapalenie płuc

-    zakażenia zatok, gardła, migdałków i ucha

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich, o nasileniu lekkim lub umiarkowanym, np. zakażenie torebek włosowych (zapalenie mieszków włosowych), bakteryjne zakażenie skóry i tkanki podskórnej (zapalenie tkanki łącznej), zakażenia skóry objawiające się lśniącym, czerwonym obrzękiem (róża)

-    zakażenia wywołane przez bakterie zwane Chlamydia trachomatis. Mogą one powodować zapalenie przewodu odprowadzającego mocz z pęcherza (cewka moczowa) lub błony śluzowej w miejscu, gdzie macica łączy się z pochwą (szyjka macicy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Canbiox Kiedy nie stosować leku Canbiox:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na azytromycynę dwuwodną, erytromycynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek inny antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy.

Jeśli którakolwiek z opisanych powyżej sytuacji dotyczy pacjenta, nie należy stosować leku. W razie wątpliwości, przed przyjęciem leku Canbiox należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Canbiox należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony wątroby: lekarz może zalecić kontrolowanie czynności wątroby lub zakończyć leczenie azytromycyną;

-    jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony nerek;

-    jeśli pacjent ma ciężkie dolegliwości ze strony serca lub zaburzenia rytmu serca (widoczne w elektrokardiogramie lub wyświetlane przez aparat do EKG);

-    jeśli pacjent ma za małe stężenia potasu lub magnezu we krwi;

-    jeśli pacjent ma objawy wskazujące na dodatkowe zakażenie;

-    jeśli pacjent przyjmuje alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina (w leczeniu migreny), ponieważ leków tych nie należy stosować razem z azytromycyną (patrz punkt „Lek Canbiox a inne leki”);

-    jeśli pacjent ma szczególnego rodzaju osłabienie mięśni, zwane miastenią;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia dotyczące czynności nerwów (zaburzenia neurologiczne) lub psychiki (zaburzenia psychiczne).

Należy odstawić Canbiox i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli podczas stosowania tego leku u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych:

-    obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub połykaniu, wysypka, która może mieć postać od świądu do dużych pęcherzy na skórze lub owrzodzenia na wargach, oczach, nosie, jamie ustnej lub narządach płciowych; mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej;

-    ciężka biegunka, trwająca dłuższy czas lub biegunka z krwią i śluzem; mogą to być objawy ciężkich zaburzeń jelit, zwanych „rzekomobłoniastym zapaleniem okrężnicy”.

Lek Canbiox a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

-    leki zobojętniające - stosowane w leczeniu zgagi lub niestrawności; Canbiox należy przyjmować co najmniej 1 godzinę przed przyjęciem lub 2 godziny po zażyciu leku zoboj ętniaj ącego;

-    ergotamina - stosowana w migrenie;

-    warfaryna, pochodne kumaryny lub podobne leki - stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi; Canbiox może nasilić ich działanie;

-    cyzapryd - stosowany w zaburzeniach żołądka; jednoczesne stosowanie z lekiem Canbiox może spowodować zaburzenia serca (widoczne w zapisie EKG lub wyświetlane przez aparat do EKG);

-    terfenadyna - stosowana w leczeniu kataru siennego; jednoczesne stosowanie z lekiem Canbiox może spowodować zaburzenia serca (widoczne w zapisie EKG lub wyświetlane przez aparat do EKG);

-    zydowudyna lub nelfinawir - stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez HIV; jednoczesne stosowanie nelfinawiru z lekiem Canbiox może spowodować nasilenie działań niepożądanych wymienionych w tej ulotce;

-    ryfabutyna - stosowana w leczeniu gruźlicy;

-    chinidyna - stosowana w zaburzeniach rytmu serca;

-    cyklosporyna - stosowana w celu zahamowania odrzucenia przeszczepu przez organizm; lekarz będzie regularnie kontrolował stężenie cyklosporyny we krwi i może zmienić jej dawkę.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych niżej leków. Jednoczesne stosowanie leku Canbiox może nasilać ich działanie. Lekarz może zalecić zmianę dawki. Do leków tych należą:

-    triazolam;

-    midazolam lub alfentanyl - stosowane w celu ułatwienia zasypiania lub podczas operacji;

-    teofilina - stosowana w zaburzeniach oddychania, takich jak astma lub przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP);

-    digoksyna - stosowana w zaburzeniach serca;

-    astemizol - stosowany w leczeniu kataru siennego;

-    pimozyd - stosowany w zaburzeniach psychicznych.

Canbiox z jedzeniem i piciem

Lek Canbiox można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak wystraczających informacji o stosowaniu azytromycyny podczas ciąży. Dlatego nie należy stosować leku Canbiox w czasie ciąży, chyba że wynika to z wyraźnego zalecenia lekarza.

Azytromycyna częściowo przenika do mleka matki, dlatego leku Canbiox nie powinny stosować pacjentki karmiące piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Canbiox mogą wystąpić zawroty głowy lub napady padaczkowe (drgawki). Jeśli u pacjenta wystąpią powyższe objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Canbiox zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Canbiox

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podawania leku

-    Tabletki należy przyjmować w całości, popijając szklanką wody.

-    Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Dawkowanie

Dorośli oraz dzieci i młodzież o masie ciała 45 kg i większej

Zalecana stosowana całkowita dawka azytromycyny wynosi 1500 mg i można ją przyjmować na dwa sposoby. Lekarz poinformuje pacjenta, jak przyjmować lek:

-    przez 3 dni: jedna tabletka 500 mg codziennie czy

-    przez 5 dni: jedna tabletka 500 mg w pierwszym dniu leczenia, następnie 250 mg raz na dobę przez kolejne cztery dni.

Dawka może być inna, jeżeli u pacjenta występuje zapalenie przewodu odprowadzającego mocz z pęcherza (cewka moczowa) lub błony śluzowej w miejscu, gdzie macica łączy się z pochwą (szyjka macicy). Lekarz zaleci jednorazowe przyjęcie dawki 1000 mg.

Dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 45 kg

Stosowanie tabletek nie jest wskazane. U dzieci i młodzieży o masie ciała mniejszej niż 45 kg zaleca się zastosowanie innej postaci farmaceutycznej azytromycyny, takiej jak zawiesina.

Pacjenci z dolegliwościami ze strony wątroby i nerek

Jeśli pacjent ma dolegliwości ze strony nerek lub wątroby, powinien powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ lekarz może zadecydować o zmianie zwykle zalecanej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Canbiox

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku, powinien niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. Mogą wystąpić następujące objawy:

-    przemij aj ąca utrata słuchu

-    silne nudności (mdłości), wymioty i biegunka.

Pominięcie zastosowania leku Canbiox

-    Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien to zrobić, gdy tylko sobie o tym przypomni.

-    Jeśli zbliża się pora zażycia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

-    Jeśli pacjent pominął dawkę, powinien nadal przyjąć wszystkie zalecone tabletki. Znaczy to, że pacjent zakończy leczenie dzień później.

Przerwanie stosowania leku Canbiox

Nie należy przerywać stosowania leku Canbiox bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z ciężkich objawów niepożądanych wymienionych poniżej, należy przerwać stosowanie leku Canbiox i natychmiast skontaktować się z lekarzem - pacjent może potrzebować natychmiastowej pomocy medycznej.

-    Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub połykaniu, wysypka, która może mieć postać od świądu do dużych pęcherzy na skórze lub owrzodzenia na wargach, oczach, nosie, jamie ustnej lub narządach płciowych. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej, obrzęku naczynioruchowego lub reakcji anafilaktycznej (występują rzadziej niż u 1 pacjenta na

1 000).

-    Ciężka biegunka, trwająca dłuższy czas lub biegunka z krwią i śluzem. Mogą to być objawy ciężkich zaburzeń jelit, tak zwanego „rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy” (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów).

-    Gorączka, czerwone plamy na skórze, pęcherze na skórze lub złuszczanie się skóry, ból stawów, obrzęk oczu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji, takiej jak zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy lub martwica toksyczno-rozpływna naskórka (występują rzadziej niż u 1 na

1 000 pacjentów).

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10pacjentów):

-    biegunka

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

-    nudności (mdłości) lub wymioty

-    ból lub skurcze żołądka

-    luźne stolce lub wzdęcia (wiatry)

-    ból głowy

-    zmiana liczby białych krwinek i stężenia wodorowęglanów we krwi

-    uczucie drętwienia i mrowienia (parestezje)

-    zmiana w odczuwaniu smaków (zaburzenia smaku)

-    zaburzenia widzenia

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100pacjentów):

-    brak apetytu (jadłowstręt), zaburzenia trawienia

-    zawroty głowy lub senność

-    zapalenie pochwy

-    pleśniawki (kandydoza, grzybica jamy ustnej), zakażenie grzybicze, zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie bakteryjne, zapalenie gardła, zapalenie żołądka i jelit, zadyszka, ból w klatce piersiowej, świszczący oddech i kaszel (zaburzenia oddechowe) zapalenie błony śluzowej nosa (katar),

-    zmniej szenie liczby białych krwinek (leukopenia, neutropenia, eozynofilia)

-    obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość

-    nerwowość, bezsenność

-    kołatanie serca

-    uderzenia gorąca

-    duszność, krwawienie z nosa

-    zaparcie, niestrawność (dyspepsja), zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka), utrudnione połykanie, rozdęcie jamy brzusznej, suchość błony śluzowej w jamie ustnej, odbijanie się, owrzodzenie jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny

-    reakcje alergiczne, w tym świąd i wysypka skórna, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie się

-    ból, obrzęk i osłabienie siły w stawach (zapalenie kości i stawów), ból mięśni, ból pleców, ból szyi

-    bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, ból nerek

-    krwotok miesiączkowy, zaburzenia czynności jąder

-    obrzęk, osłabienie, obrzęk twarzy, ból w klatce piersiowej, gorączka, ból, obrzęk nóg (obrzęk obwodowy)

-    stwierdzane we krwi zmiany aktywności enzymów wątrobowych i wartości innych parametrów (zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginowej, aminotransferazy alaninowej i fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia bilirubiny, mocznika, kreatyniny, chlorków, glukozy, wodorowęglanów, liczby płytek krwi, nieprawidłowe stężenie potasu i sodu, zmniejszony hematokryt)

-    powikłania po zabiegach

-    ogólny dyskomfort, osłabienie, uczucie zmęczenia (znużenie, złe samopoczucie)

-    nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000pacjentów):

-    uczucie pobudzenia, poczucie zmian własnej tożsamości (depersonalizacja)

-    skórne reakcje alergiczne, takie jak nadwrażliwość na światło słoneczne, zaczerwienienie, łuszczenie i opuchnięcie skóry

-    przebarwienie zębów

-    choroby wątroby, takie jak    zapalenie wątroby lub    żółtaczka

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zakażenie jelita (okrężnicy) - rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

-    reakcja anafilaktyczna

-    uczucie gniewu, niepokoju, majaczenie (delirium)

-    omamy

-    omdlenia, drgawki

-    zmniej szona liczba czerwonych krwinek spowodowana ich rozpadem (niedokrwistość hemolityczna), zmniejszona liczba płytek krwi i białych krwinek

-    silny niepokój ruchowy (nadmierne pobudzenie psychoruchowe)

-    zmiana w odczuwaniu smaków i zapachów (brak węchu, brak smaku, węch opaczny)

-    nasilenie lub pogorszenie osłabienia mięśni (miastenia)

-    zaburzenie słuchu, w tym głuchota i (lub) szum w uszach

-    szybkie (częstoskurcz komorowy) lub nieregularne bicie serca, czasem zagrażające życiu, zmiany rytmu pracy serca stwierdzone w EKG (wydłużenie odstępu QT i częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes), zwłaszcza u pacjentów ze skłonnością do tego typu zaburzeń

-    niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie tętnicze)

-    zapalenie trzustki

-    przebarwienie języka

-    ostra niewydolność wątroby (niewydolność wątroby, rzadko prowadząca do śmierci, piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby)

-    ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

-    ból stawów

-    zaburzenia słuchu

Wymienione niżej działania niepożądane notowano podczas stosowania azytromycyny w zapobieganiu zakażeniom kompleksem Mycobacterium avium (MAC).

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10pacjentów):

-    biegunka

-    ból brzucha

-    nudności (mdłości)

-    wzdęcia (wiatry)

-    dyskomfort w jamie brzusznej

-    luźne stolce

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10pacjentów):

-    brak apetytu (jadłowstręt)

-    zawroty głowy

-    ból głowy

-    uczucie drętwienia i mrowienia (parestezje)

-    zmiana w odczuwaniu zapachów

-    zaburzenia widzenia

-    głuchota

-    wymioty, ból lub skurcze mięśni brzucha, zmniejszenie apetytu, zaburzenia trawienia

-    świąd i wysypki skórne

-    ból stawów

-    zmęczenie

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    zmniejszenie wrażliwości na bodźce dotykowe

-    utrata słuchu lub szum w uszach

-    kołatanie serca

-    choroby wątroby, takie jak zapalenie wątroby

-    silne zaczerwienienie skóry

-    skórne reakcje alergiczne, takie jak nadwrażliwość na światło słoneczne, zaczerwienienie, łuszczenie i opuchnięcie skóry

-    ogólne złe samopoczucie

-    osłabienie

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Canbiox

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po słowach “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Canbiox

Substancją czynną leku jest azytromycyna. Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Pozostałe składniki to:

rdzeń tabletki: wapnia wodorofosforan dwuwodny, hydroksypropyloceluloza (E463), kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian (E572);

otoczka tabletki (Opadry II 31K58875): hypromeloza (E464), laktoza jednowodna, tytanu dwutlenek (E171), triacetyna.

Jak wygląda lek Canbiox i co zawiera opakowanie

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wyrytym napisem „APO” po jednej stronie tabletki i „AZ500” po drugiej.

Canbiox jest dostępny w blistrach zawierających po 3 tabletki powlekane.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca

Apotex Nederland B.V.

Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Holandia

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Apotex Inc. Korporacja Przedstawicielstwo w Polsce ul. Ostrobramska 95 04-118 Warszawa tel. 22 311 20 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2013 r.

8

Canbiox

Charakterystyka Canbiox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Canbiox, 500 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci azytromycyny dwuwodnej.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Każda tabletka powlekana zawiera 8,16 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym oznakowaniem „APO” po jednej stronie tabletki i „AZ500” po drugiej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Canbiox jest wskazany do stosowania w następujących zakażeniach bakteryjnych,

wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkt 4.4 i 5.1):

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych: ostre zapalenie oskrzeli oraz lekkie lub umiarkowanie ciężkie zapalenie płuc;

-    zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gardła i migdałków podniebiennych;

-    ostre zapalenie ucha środkowego;

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich o nasileniu lekkim lub umiarkowanym, np. zapalenie grudek chłonnych mieszków włosowych, zapalenie tkanki podskórnej, róża;

-    niepowikłane zapalenie cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków

przeciwbakteryjnych.

Canbiox nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu empirycznym zakażeń, w których co najmniej

10% wyizolowanych szczepów jest opornych na ten produkt leczniczy (patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki powlekane Canbiox należy podawać raz na dobę. Tabletki należy połykać w całości, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Poniżej podano czas leczenia w różnych zakażeniach.

Dzieci i młodzież o masie ciała większej niż 45 kg oraz dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku Całkowita dawka azytromycyny wynosi 1500 mg i podaje się ją w dawkach podzielonych w ciągu 3 dni (500 mg raz na dobę).

Alternatywnie dawkę można podawać w dawkach podzielonych w ciągu 5 dni (pierwszego dnia 500 mg w pojedynczej dawce, a następnie 250 mg raz na dobę).

W niepowikłanych zakażeniach cewki moczowej i szyjki macicy, wywołanych przez Chlamydia trachomatis, podaje się doustnie pojedynczą dawkę 1000 mg.

Dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 45 kg

W tej grupie pacjentów nie zaleca się stosowania tabletek. Można zastosować inne postaci farmaceutyczne azytromycyny, takie jak zawiesiny.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się takie samo dawkowanie, jak u pozostałych dorosłych pacjentów. Ponieważ u pacjentów w podeszłym wieku mogą występować stany sprzyjające powstawaniu arytmii, zaleca się szczególną ostrożność z uwagi na możliwość wywołania zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek o nasileniu lekkim lub umiarkowanym (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR = 10-80 ml/min) nie jest konieczna modyfikacja dawki (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby o nasileniu lekkim lub umiarkowanym nie jest konieczna modyfikacja dawki (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie azytromycyny jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Reakcje alergiczne

Tak jak w przypadku erytromycyny i innych makrolidów, rzadko zgłaszano reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksję (rzadko zakończone zgonem). Niektóre z tych reakcji na azytromycynę powodowały nawrót objawów i konieczność dłuższej obserwacji i leczenia.

Niewydolność nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek o nasileniu lekkim lub umiarkowanym (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR = 10-80 ml/min) nie jest konieczna modyfikacja dawki.

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (GFR <10 ml/min) obserwowano 33% zwiększenie narażenia na azytromycynę (patrz punkt 5.2).

Niewydolność wątroby

Ponieważ wątroba jest głównym miejscem eliminacji azytromycyny, stosując azytromycynę należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką chorobą wątroby. Podczas stosowania azytromycyny odnotowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, prowadzące do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogła przedtem występować choroba wątroby lub mogli stosować inne leki hepatotoksyczne.

Jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowych objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak gwałtownie rozwijające się osłabienie, z jednoczesną żółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, należy natychmiast zalecić badanie czynności wątroby. Jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby, należy przerwać leczenie azytromycyną.

Alkaloidy sporyszu i Canbiox, tabletki powlekane

Jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu i antybiotyków makrolidowych może przyspieszyć wystąpienie objawów zatrucia sporyszem. Brak danych dotyczących interakcji pomiędzy sporyszem i azytromycyną. Jednak ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem, nie należy jednocześnie stosować azytromycyny i alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.5).

Biegunka spowodowana bakteriami Clostridium difficile

Po zastosowaniu prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny, notowano występowanie biegunki spowodowanej bakteriami Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhea), a jej przebieg może być różny - od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych zmienia prawidłową florę bakteryjną okrężnicy, powodując nadmierny wzrost C. difficile.

Bakterie C. difficile wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CD AD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksyny powodują zwiększoną chorobowość i śmiertelność, ponieważ zakażenia nimi spowodowane są oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne usunięcie okrężnicy. Dlatego u każdego pacjenta z biegunką poantybiotykową, należy uwzględnić możliwość CDAD. Konieczne jest zebranie starannego wywiadu, ponieważ wykazano, że CDAD może wystąpić nawet ponad dwa miesiące od zakończenia podawania leków przeciwbakteryjnych.

Wydłużenie odstępu QT

Podczas leczenia azytromycyną i innymi makrolidami obserwowano wydłużenie czasu repolaryzacji serca i odstępu QT, co nasila ryzyko zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu komorowego typu torsade de pointes (patrz punkt 4.8). Ponieważ objawy te mogą prowadzić do zatrzymania akcji serca, należy zachować ostrożność stosując azytromycynę u pacjentów, u których występują stany sprzyjające powstawaniu arytmii (zwłaszcza u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku). Są to pacjenci:

•    z wrodzonym lub potwierdzonym w badaniach wydłużeniem odstępu QT;

•    leczeni innymi substancjami czynnymi powodującymi wydłużenie odstępu QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna i prokainamid) oraz klasy III (dofetylid, amiodaron i sotalol), cyzapryd, terfenadyna, leki przeciwpsychotyczne (np. pimozyd), leki przeciwdepresyjne (np. cytalopram) oraz fluorochinolony (np. moksyfloksacyna i lewofloksacyna);

•    z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza z hipokaliemią i hipomagnezemią;

•    z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością serca.

Miastenia

U pacjentów leczonych azytromycyną obserwowano zaostrzenie objawów miastenii, a także nawroty zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Leczenie zakażeń wywołanych przez kompleks Mycobacterium avium u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności azytromycyny w leczeniu zakażeń

wywołanych przez kompleks Myobacterium avium i zapobieganiu im.

Zapalenie gardła i migdałków podniebiennych

Azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych, wywołanego przez Streptococcus pyogenes. W leczeniu tych zakażeń oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem pierwszego wyboru jest penicylina.

Ostre zapalenie ucha środkowego

Często azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia ucha środkowego.

Zapalenie zatok

Często azytromycyna nie jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu zapalenia zatok.

Zakażenia ran pooparzeniowych

Azytromycyna nie jest wskazana w leczeniu zakażonych ran pooparzeniowych.

Choroby przenoszone drogą płciową

W leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową należy upewnić się, że nie współistnieje zakażenie Treponema pallidum.

Zakażenia pneumokokami

Tak jak w przypadku innych makrolidów, odnotowano wysoce oporne szczepy Streptococcus pneumoniae (>30%) na azytromycynę w niektórych krajach europejskich (patrz punkt 5.1). Należy wziąć to pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez Streptococcus pneumoniae.

Z powodu występowania oporności krzyżowej na antybiotyki z grupy makrolidów jest szczególnie istotne, aby na obszarach gdzie częściej stwierdza się oporność na azytromycynę, wziąć pod uwagę możliwość rozwoju wrażliwości na azytromycynę i inne antybiotyki (patrz punkt 5.1).

Nadkażenia

Należy zwrócić uwagę na możliwe objawy nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami, takimi jak grzyby. Jeśli wystąpi nadkażenie, może być konieczne przerwanie leczenia azytromycyną i wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychiczne

Należy zachować ostrożność, stosując azytromycynę u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy

Podczas stosowania antybiotyków makrolidowych notowano występowanie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Takie rozpoznanie należy wziąć pod uwagę u pacjentów, u których po rozpoczęciu leczenia azytromycyną wystąpiła biegunka. Jeśli u pacjenta wystąpi rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniu azytromycyny, przeciwwskazane jest podawanie produktów leczniczych hamujących perystaltykę jelit.

Stosowanie długotrwałe

Brak doświadczenia dotyczącego bezpieczeństwa stosowania i skuteczności azytromycyny podawanej długotrwale w wymienionych wskazaniach. Jeśli zakażenie szybko nawraca, należy rozważyć leczenie innym antybiotykiem.

Ciężkie zakażenia

Azytromycyna w postaci tabletek powlekanych nie jest odpowiednia w leczeniu ciężkich zakażeń, kiedy konieczne jest szybkie uzyskanie dużych stężeń antybiotyku we krwi.

Laktoza

Nie należy stosować tego produktu leczniczego u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkty lecznicze zobojętniające sok żołądkowy

W badaniach farmakokinetycznych dotyczących jednoczesnego stosowania azytromycyny i produktów zobojętniających nie obserwowano zmian w biodostępności azytromycyny, natomiast o około 25% zmniejszało się maksymalne stężenie azytromycyny w osoczu. U pacjentów, którzy przyjmują zarówno azytromycynę, jak i leki zobojętniające sok żołądkowy, nie należy ich podawać jednocześnie. Azytromycynę należy przyjmować przynajmniej 1 godzinę przed przyjęciem lub 2 godziny po zażyciu produktów zobojętniających.

Cetyryzyna

U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie przez 5 dni azytromycyny z cetryzyną w dawce 20 mg, w stanie stacjonarnym nie doprowadziło do jakichkolwiek interakcji farmakokinetycznych ani do znaczących zmian długości odstępu QT.

Ergotamina

Z uwagi na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem, nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i alkaloidów sporyszu, co teoretycznie może wywołać objawy zatrucia sporyszem (patrz także punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny

W badaniu interakcji farmakokinetycznych, podanie azytromycyny nie wpłynęło na działanie pojedynczej dawki 15 mg warfaryny u zdrowych ochotników. Po dopuszczeniu azytromycyny do obrotu zgłaszano zwiększone działanie przeciwzakrzepowe występujące po jednoczesnym podaniu azytromycyny i doustnych przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. Choć związek przyczynowo-skutkowy nie został potwierdzony, należy zwrócić uwagę na konieczność częstego oznaczania czasu protrombinowego, jeśli azytromycyna jest stosowana jednocześnie z doustnymi przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny.

Digoksyna (substraty glikoproteiny P)

Podczas jednoczesnego stosowania antybiotyków makrolidowych, w tym azytromycyny i substratów glikoproteiny P, takich jak digoksyna, obserwowano zwiększone stężenie substratów glikoproteiny P w surowicy. Dlatego też, jeśli azytromycyna i substraty glikoproteiny P, takie jak digoksyna, podawane są równocześnie, należy wziąć pod uwagę możliwość zwiększenia się ich stężenia w surowicy.

Zydowudyna

Podanie azytromycyny w jednorazowej dawce 1000 mg lub wielokrotnych dawkach 1200 mg lub 600 mg miało niewielki wpływ na farmakokinetykę w osoczu i wydalanie z moczem zydowudyny i jej glukuronidowego metabolitu. Stosowanie azytromycyny zwiększało natomiast stężenie fosforylowanej zydowydyny (klinicznie czynnego metabolitu) w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej. Kliniczne znaczenie tego działania nie jest jasne, jednak może być ono korzystne dla pacjenta.

Układ cytochromu P450

Azytromycyna nie wykazuje znaczących interakcji z wątrobowym układem cytochromu P450. Uznaje się, że nie zachodzą farmakokinetyczne interakcje takie, jak po podaniu erytromycyny lub innych

makrolidów. Azytromycyna nie powoduje indukcji bądź inaktywacji wątrobowego cytochromu P450 poprzez kompleks cytochrom-metabolit.

Dydanozyna

Jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 1200 mg/dobę i dydanozyny w dawce 400 mg/dobę u 6 osób z rozpoznanym zakażeniem HIV, nie wpływało na farmakokinetykę dydanozyny w stanie stacjonarnym, w porównaniu z placebo.

Ryfabutyna

Jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie wpływa na stężenie w surowicy żadnej z tych substancji czynnych. U pacjentów leczonych jednocześnie azytromycyną i ryfabutyną obserwowano występowanie neutropenii. Pomimo że neutropenia wiązała się ze stosowaniem ryfabutyny, nie ustalono związku przyczynowego z jednoczesnym stosowaniem azytromycyny (patrz punkt 4.8).

Syldenafil

W badaniu u zdrowych ochotników płci męskiej nie wykazano wpływu azytromycyny (500 mg na dobę przez 3 dni) na wartości AUC i Cmax syldenafilu lub jego głównego krążącego metabolitu.

Teofilina

Nie wykazano występowania klinicznie znaczących interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego stosowania azytromycyny i teofiliny u zdrowych ochotników. U pacjentów stosujących azytromycynę stężenie teofiliny może się zwiększyć.

Substraty enzymu CYP3A4

Mimo że azytromycyna nie hamuje aktywności enzymu CYP3A4, zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego jej stosowania z chinidyną, cyklosporyną, cyzaprydem, astemizolem, terfenadyną, alkaloidami sporyszu, pimozydem lub innymi produktami leczniczymi o wąskim przedziale terapeutycznym, metabolizowanymi głównie przez CYP3A4.

Cyklosporyna

W badaniu farmakokinetycznym przeprowadzonym u zdrowych ochotników, którym podawano azytromycynę w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni, a następnie podano doustnie cyklosporynę w pojedynczej dawce 10 mg/kg mc., uzyskane wartości C max oraz AUC0-5 cyklosporyny były znacząco zwiększone. Dlatego, należy zachować ostrożność stosując jednocześnie obydwa produkty. Jeśli leczenie skojarzone jest konieczne, należy kontrolować stężenie cyklosporyny i odpowiednio modyfikować dawkę.

Efawirenz

Jednoczesne podanie azytromycyny w dawce pojedynczej 600 mg oraz efawirenzu w dawce 400 mg na dobę przez 7 dni nie powodowało klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol

Jednoczesne podanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wpłynęło na farmakokinetykę po podaniu pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu. Całkowity wpływ na organizm i okres półtrwania azytromycyny po jednoczesnym podaniu flukonazolu pozostały bez zmian, zaobserwowano jednak klinicznie nieistotne zmniejszenie wartości C max (18%) azytromycyny.

Metyloprednizolon

W badaniu interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników, podanie azytromycyny nie miało znaczącego wpływu na właściwości farmakokinetyczne metyloprednizolonu.

Terfenadyna

W badaniach farmakokinetycznych nie wykazano występowania interakcji pomiędzy azytromycyną i terfenadyną.

Rzadko informowano o przypadkach, kiedy nie można było całkowicie wykluczyć wystąpienia takich interakcji; jednak brak wyraźnych dowodów, że miały one miejsce. Należy zachować ostrożność stosując jednocześnie azytromycynę z terfenadyną.

Cyzapryd

Cyzapryd jest metabolizowany w wątrobie przez enzym CYP3A4. Makrolidy hamują aktywność tego enzymu i dlatego jednoczesne stosowanie azytromycyny z cyzaprydem może wywołać wydłużenie odstępu QT, komorowe zaburzenia rytmu serca i torsade de pointes.

Astemizol, alfentanyl

Brak danych dotyczących interakcji z astemizolem i alfentanylem. Należy zachować ostrożność, stosując te produkty z azytromycyną, ponieważ opisano nasilenie ich działania podczas jednoczesnego stosowania z innym antybiotykiem makrolidowym - erytromycyną.

Midazolam

U zdrowych ochotników, jednoczesne zastosowanie azytromycyny w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni nie spowodowało klinicznie istotnych zmian w farmakokinetyce i farmakodynamice midazolamu podanego w pojedynczej dawce 15 mg.

Triazolam

U 14 zdrowych ochotników zastosowanie azytromycyny w dawce 500 mg w dniu 1., a następnie 250 mg w dniu 2. jednocześnie z 0,125 mg triazolamu w dniu 2. nie miało znaczącego wpływu na zmienne farmakokinetyczne triazolamu w porównaniu z podawaniem triazolamu i placebo.

Indynawir

Jednoczesne podanie azytromycyny w pojedynczej dawce 1200 mg nie wpływało znacząco na farmakokinetykę indynawiru podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Nelfinawir

Jednoczesne stosowanie azytromycyny (1200 mg) oraz nelfinawiru w stanie stacjonarnym (750 mg trzy razy na dobę) powodowało zmniejszenie AUC nelfinawiru średnio o 16%, zwiększenie AUC i Cmax azytromycyny, odpowiednio o 113% i 136%. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych działań niepożądanych i nie jest konieczna modyfikacja dawki, jednak należy kontrolować, czy u pacjenta nie występują znane działania niepożądane azytromycyny.

Trimetoprim z sulfametoksazolem

Jednoczesne stosowanie timetoprimu z sulfametoksazolem (160 mg + 800 mg) przez 7 dni z 1200 mg azytromycyny podanej w dniu 7. nie miało znaczącego wpływu na maksymalne stężenie, całkowity wpływ na organizm lub wydalanie z moczem ani trimetoprimu, ani sulfametoksazolu. Stężenia azytromycyny w surowicy były podobne do wartości odnotowanych w innych badaniach.

4.6 Wpływ na płodność ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko. W badaniach prowadzonych na szczurach, nie stwierdzono teratogennego działania azytromycyny (patrz punkt 5.3). Bezpieczeństwo stosowania azytromycyny w czasie ciąży nie zostało potwierdzone. Dlatego też azytromycynę można stosować w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla pacjentki przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią

Odnotowano przypadki przenikania azytromycyny do mleka kobiecego, nie przeprowadzono jednak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet karmiących piersią, określających farmakokinetykę wydzielania azytromycyny do mleka kobiecego.

Ponieważ nie wiadomo, czy azytromycyna powoduje działania niepożądane u niemowlęcia karmionego piersią, należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia azytromycyną. U dziecka karmionego piersią może wystąpić m.in. biegunka, zakażenie grzybicze błon śluzowych oraz nadwrażliwość.

Płodność

W badaniach płodności przeprowadzonych na szczurach, po podaniu azytromycyny obserwowano zmniejszony wskaźnik poczęć. Znaczenie tych ustaleń dla człowieka nie jest znane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brak danych świadczących o tym, że azytromycyna może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Podczas wykonywania tych czynności należy jednak wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy i drgawki.

4.8    Działania niepożądane

Około 13% pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych zgłaszało działania niepożądane, najczęściej zaburzenia żołądka i jelit.

Poniżej przedstawiono wykaz działań niepożądanych zidentyfikowanych w badaniach klinicznych i po dopuszczeniu azytromycyny do obrotu, uporządkowanych zgodnie z klasyfikacj ą układów i narządów. Częstości występowania pogrupowano zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (>1/10); często (>l/100 do <l/10); niezbyt często (>l/1 000 do <l/100); rzadko (>l/10 000 do <l/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie danych). W każdej grupie o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Działania niepożądane mające możliwy lub prawdopodobny związek z azytromycyną, zebrane na podstawie badań klinicznych i obserwacji po dopuszczeniu azytromycyny do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:    zapalenie pochwy, kandydoza, zakażenie pochwy, zapalenie płuc, zakażenie

grzybicze, zakażenie bakteryjne, zapalenie gardła, zapalenie żołądka i jelit, zaburzenia oddechowe, nieżyt nosa, kandydoza jamy ustnej Częstość nieznana:    rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:    leukopenia, neutropenia, eozynofilia

Częstość nieznana:    trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość

Częstość nieznana:    reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Niezbyt często:    jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

nerwowość, bezsenność

Rzadko:

pobudzenie, depersonalizacja

Częstość nieznana:

zachowanie agresywne, niepokój, u pacjentów w podeszłym wieku może wystąpić delirium, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

ból głowy

Niezbyt często:

zawroty głowy (zaburzenia równowagi), senność, zaburzenia smaku, parestezje, zaburzenia smaku i węchu

Częstość nieznana:

omdlenie, drgawki, nadmierna ruchliwość, hipestezja, brak węchu, brak smaku, omamy węchowe, miastenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Niezbyt często:

zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

zaburzenia słuchu, zaburzenia równowagi

Częstość nieznana:

zaburzenie słuchu, w tym głuchota i (lub) szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

kołatanie serca

Częstość nieznana:

częstoskurcz komorowy typu torsade de pointes, zwłaszcza u pacjentów ze skłonnością do takich zaburzeń, zaburzenia rytmu, w tym częstoskurcz komorowy, wydłużenie odstępu QT w EKG (patrz punkt 4.4.)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:    uderzenia gorąca

Częstość nieznana:    niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    duszność, krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    biegunka

Często:    wymioty, dyskomfort w j amie brzusznej

Niezbyt często:    luźne stolce, zaparcie, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, niestrawność,

zapalenie błony śluzowej żołądka, utrudnienie połykania, rozdęcie jamy brzusznej, suchość w jamie ustnej, odbijanie się, owrzodzenie jamy ustnej, nadprodukcja śliny, zaburzenia trawienia

Rzadko:    przebarwienie zębów

Częstość nieznana:    zapalenie trzustki, przebarwienie języka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:    nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka

cholestatyczna

Częstość nieznana:    niewydolność wątroby (rzadko zakończona zgonem) (patrz punkt 4.4.),

piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    reakcje alergiczne, w tym świąd i wysypka, pokrzywka, zapalenie skóry,

suchość skóry, nadmierne pocenie się Rzadko:    nadwrażliwość na światło

Częstość nieznana:    zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ciężkie

reakcje skórne, w tym rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:    zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból pleców, ból szyi

Częstość nieznana:    ból stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:    utrudnione oddawanie moczu, ból nerek

Częstość nieznana:    śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często:    krwotok miesiączkowy, zaburzenia czynności jąder

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:    zmęczenie, złe samopoczucie, obrzęk, osłabienie, obrzęk twarzy, ból w klatce

piersiowej, gorączka, ból, obrzęk obwodowy

Badania diagnostyczne

Często:    zmniejszona liczba limfocytów, zwiększona liczba granulocytów

kwasochłonnych, zmniejszone stężenie wodorowęglanów we krwi, zwiększona liczba leukocytów zasadochłonnych, zwiększona liczba monocytów, zwiększona liczna granulocytów obojętnochłonnych Niezbyt często:    zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej, zwiększona

aktywność aminotransferazy alaninowej, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, zwiększone stężenie mocznika we krwi, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, nieprawidłowe stężenie potasu we krwi, zwiększone stężenie fosfatazy zasadowej we krwi, zwiększone stężenie chlorków, zwiększone stężenie glukozy, zwiększona liczba płytek krwi, zmniejszony hematokryt, zwiększone stężenie wodorowęglanów, nieprawidłowe stężenie sodu

Urazy i zatrucia

Niezbyt często    powikłania po zabiegach

Działania niepożądane mające możliwy lub prawdopodobny związek ze stosowaniem azytromycyny w leczeniu zakażeń kompleksem Myobacterium Avium lub zapobieganiu im, zebrane na podstawie badań klinicznych i obserwacji po dopuszczeniu azytromycyny do obrotu

Te działania niepożądane różnią się rodzajem lub częstością o od obserwowanych podczas stosowania azytromycyny w postaciach o natychmiastowym lub przedłużonym uwalnianiu.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    jadłowstręt

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    zawroty głowy, ból    głowy, parestezje, zaburzenia smaku

Niezbyt często:    hipestezja

zaburzenia widzenia


Zaburzenia oka Niezbyt często:

Zaburzenia ucha i błędnika Często:    głuchota

Niezbyt często:    zaburzenia słuchu, szumy uszne

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    kołatanie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    biegunka, ból w jamie brzusznej, nudności, wzdęcia z oddawaniem wiatrów,

dyskomfort w jamie brzusznej, luźne stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Niezbyt często:    zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często:    wysypka, świąd

Niezbyt często:    zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często:    ból stawów

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    zmęczenie

Niezbyt często:    osłabienie, złe samopoczucie

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Działania niepożądanych obserwowane po podaniu azytromycyny w dawkach większych niż zalecane są podobne do tych, które występowały po podaniu prawidłowych dawek. Typowe objawy przedawkowania antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, nudności, wymioty i biegunka. Po przedawkowaniu należy podać węgiel aktywny i zastosować ogólne leczenie objawowe, a jeśli jest to konieczne - wdrożyć leczenie podtrzymujące czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, makrolidy. Kod ATC: J01F A10

Azytromycyna jest antybiotykiem makrolidowym należącym do grupy azalidów. Jej cząsteczka została utworzona przez wbudowanie atomu azotu do pierścienia laktonowego erytromycyny A.

Mechanizm działania

Mechanizm działania azytromycyny polega na zahamowaniu syntezy białka bakteryjnego w wyniku wiązania się cząsteczki antybiotyku z podjednostką 50S rybosomu, co powoduje hamowanie translokacji peptydów.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Wartość AUC/MIC azytromycyny jest głównym parametrem farmakokinetyczno-farmakodynamicznym, najlepiej korelującym ze skutecznością azytromycyny.

Mechanizm oporności

Na ogół notuje się występowanie trzech mechanizmów oporności różnych gatunków bakterii na antybiotyki makrolidowe, polegających na zmianie miejsca docelowego działania, modyfikacji antybiotyku lub zmianie transportu antybiotyku (wypompowywanie z komórki bakteryjnej). Mechanizm wypompowywania antybiotyku z komórki pneumokoków kodowany jest przez gen mef i warunkuje oporność na makrolidy (fenotyp oporności typu M). Modyfikację miejsca docelowego warunkuje gen erm, kodujący metylazy.

Całkowita oporność krzyżowa na erytromycynę, azytromycynę, inne makrolidy i linkozamidy występuje wśród Streptococcus pneumoniae, paciorkowców P-hemolizujących grupy A, Enterococcus spp. i Staphylococcus aureus, w tym wśród szczepów Staphylococcus aureus opornych na metycylinę (MRSA).

Prawdopodobnie większą wrażliwość na azytromycynę będą wykazywały szczepy Streptococcus pneumoniae wrażliwe na penicylinę, niż szczepy Streptococcus pneumoniae oporne na penicylinę. Podobnie, szczepy Staphylococcus aureus oporne na metycylinę (MRSA) będą mniej wrażliwe na azytromycynę, niż szczepy Staphylococcus aureus wrażliwe na metycylinę (MSSA).

Wywołanie znaczącej oporności, zarówno w modelu in vitro, jak i in vivo, jest to zwiększenie rozcieńczenia <1 dla wartości MIC dla Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzaeEnterobacteriaceae, po 9-krotnym, subletalnym pasażowaniu substancji czynnej i 3-krotnym rozcieńczeniu dla Staphylococcus aureus. Rozwój oporności in vitro z powodu mutacji występuje rzadko.

Wartości graniczne

Graniczne wartości stężeń azytromycyny dla typowych patogenów bakteryjnych wynoszą (wg NCCLS):

-    Staphylococcus spp.: wrażliwe <1 mg/l; oporne >2 mg/l,

-    Haemophilus spp.: wrażliwe <0,12 mg/l; oporne >4 mg/l,

-    Streptococcus pneumoniae i Streptococcus A, B, C, G: wrażliwe <0,25 mg/l; oporne >0,5 mg/l,

-    Moraxella catarrhalis: <0,5 mg/l; oporne >0,5 mg/l,

-    Neisseria gonorrhoeae: <0,25 mg/l; oporne >0,5 mg/l.

Obecnie nie ma zalecanych przez NCCLS wartości stężeń granicznych azytromycyny dla patogenów atypowych, na które azytromycyna wykazuje klinicznie istotne działanie, takich jak Chlamydia spp., kompleks Mycobacterium avium, Mycoplasma spp., a także Borrelia spp. i Helicobacter pylori.

Częstość występowania oporności nabytej może się różnić w zależności od położenia geograficznego i czasu, dlatego - zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń - należy opierać się na lokalnych informacjach dotyczących oporności. Poniższa informacja zawiera jedynie ogólne wytyczne dotyczące prawdopodobnej wrażliwości drobnoustrojów na azytromycynę.

Tabela: Zakres działania przeciwbakteryjnego azytromycyny

Gatunki zwykle wrażliwe

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis

Neisseria gonorrhoeae_

Inne drobnoustroje

Chlamydia pneumoniae Chlamydia trachomatis Legionella spp.

Mycobacterium avium

Mycoplasma pneumoniae_

Gatunki, w których może wystąpić problem oporności nabytej

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (wrażliwe na metycylinę)

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pyogenes (średnio wrażliwe na erytromycynę)

Inne drobnoustroje

Ureaplasma urealyticum_

Drobnoustroje z opornością wrodzoną


Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus MRSA, MRSE_

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Escherichia coli Klebsiella spp.

Pseudomonas aeruginosa_

Bakterie beztlenowe

Grupa Bacteroides ^ fragilis_

° W czasie przygotowania publikacji brakowało aktualnych danych. W literaturze podstawowej, w standardowych publikacjach i wytycznych dotyczących leczenia zakłada się występowanie wrażliwości.

1 W niektórych badaniach współczynnik wrażliwości wynosi > 10%.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Biodostępność azytromycyny po podaniu doustnym wynosi około 37%. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 2 do 3 godzin po podaniu leku produktu leczniczego. Średnie maksymalne stężenie (Cmax) po podaniu pojedynczej dawki 500 mg wynosi około 0,4 pg/ml.

Dystrybucja

Azytromycyna podawana doustnie jest rozmieszczana w całym organizmie.

W badaniach farmakokinetycznych wykazano znacząco większe stężenia azytromycyny w tkankach niż w osoczu (do 50-krotnie wyższe niż maksymalne stężenie występujące w osoczu). Dowodzi to, że

azytromycyna jest w znacznym stopniu wiązana w tkankach (objętość dystrybucji w stanie równowagi wynosi około 31 l/kg).

Stosowanie zalecanych dawek nie powoduje kumulowania się azytromycyny w surowicy (osoczu). Kumulacja występuje w tkankach, w których stężenia azytromycyny są dużo większe niż w surowicy (osoczu). Po podaniu 500 mg azytromycyny w dawce pojedynczej stężenia w tkankach docelowych, takich jak płuca, migdałki i gruczoł krokowy, przewyższały MIC 90 dla większości powszechnie spotykanych patogenów.

W badaniach przeprowadzonych in vitro oraz in vivo wykazano, że azytromycyna gromadzi się w fagocytach, a jej uwalnianie jest stymulowane przez proces aktywnej fagocytozy. W modelach zwierzęcych proces ten wydaje się przyczyniać do kumulowania się azytromycyny w tkankach. Wiązanie się azytromycyny z białkami osocza jest zmienne, zależnie od stężenia w surowicy, i waha się od 52% przy stężeniu 0,05 ^g/ml do 18% przy stężeniu 0,5 ^g/ml.

Metabolizm i eliminacja

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji z osocza jest konsekwencją okresu półtrwania w tkankach, wynoszącego od 2 do 4 dni.

Około 12% podanej dożylnie dawki azytromycyny jest wydalane w postaci niezmienionej z moczem przez 3 dni; większość przez pierwsze 24 godziny. Po 2 dniach od zakończenia 5-dniowego leczenia azytromycyną jej stężenie w żółci pacjentów wynosiło do 237 ^g/ml. W żółci wykryto także 10 metabolitów (powstałych przez N- i O-demetylację, hydroksylację deozaminy i pierścieni aglikonowych oraz poprzez rozszczepianie koniugatów kladynozowych). Wyniki badań świadczą o tym, że metabolity te nie mają znaczenia dla przeciwbakteryjnego działania azytromycyny.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR = 10-80 ml/min), po jednokrotnym podaniu azytromycyny w dawce 1 g, średnie wartości Cmax i AUC0_i20 zwiększyły się odpowiednio o 5,1% i 4,2% w porównaniu do tych parametrów u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (GFR >80 ml/min). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek średnie wartości C max i AUC0_120 zwiększały się odpowiednio o 61% i 35% w porównaniu do wartości u osób zdrowych.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z lekką lub umiarkowaną niewydolnością wątroby nie wykazano znaczących różnic w farmakokinetyce azytromycyny w surowicy krwi w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. U pacjentów z niewydolnością wątroby zwiększa się wydalanie azytromycyny z moczem, prawdopodobnie, aby kompensować zmniejszony klirens wątrobowy.

Pacjenci w podeszłym wieku

Farmakokinetyka azytromycyny u mężczyzn w podeszłym wieku i młodych mężczyzn jest podobna.

U kobiet w podeszłym wieku, pomimo że obserwowano większe maksymalne stężenie (zwiększenie o 30 do 50%), nie doszło do znaczącej kumulacji azytromycyny.

Po 5-dniowym leczeniu azytromycyną u ochotników w podeszłym wieku (>65 lat), zawsze występowały większe wartości AUC (29%), niż u młodych ochotników (<45 lat). Różnice te nie są jednak klinicznie istotne, w związku z czym nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Niemowlęta, małe dzieci, dzieci starsze i młodzież

Farmakokinetykę azytromycyny badano u dzieci w wieku od 4 miesięcy do 15 lat, podając azytromycynę w postaci kapsułek, granulatu lub zawiesiny. Azytromycynę stosowano pierwszego dnia w dawce 10 mg/kg mc., natomiast w dniach od 2. do 5. w dawce 5 mg/kg mc. Wartości Cmax azytromycyny były nieco mniejsze niż u dorosłych i wynosiły 224 ąg/l u dzieci w wieku od 0,6 do 5 lat oraz 383 ąg/l po 3 dniach stosowania u dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Okres półtrwania u dzieci starszych wynosił 36 godzin i mieścił się w zakresie wartości występujących u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, którym podawano dawki 40-krotnie większe niż dawki lecznicze stosowane u ludzi, azytromycyna wywoływała przemijającą fosfolipidozę, która nie powodowała działania toksycznego. U ludzi leczonych azytromycyną w zazwyczaj zalecanych dawkach znaczenie tego zjawiska nie jest znane.

W badaniach elektrofizjologicznych wykazano, że azytromycyna wydłuża odstęp QT.

Rakotwórczość

Nie prowadzono długoterminowych badań na zwierzętach, aby ocenić działanie rakotwórcze azytromycyny.

Genotoksyczność

W badaniach in vivo oraz in vitro nie stwierdzono, aby azytromycyna powodowała mutacje genowe lub chromosomowe.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

W badaniach embriotoksyczności u szczurów po doustnym podaniu azytromycyny nie występowało działanie teratogenne. Azytromycyna podawana szczurom w dawce 100 mg/kg mc./dobę lub 200 mg/kg mc./dobę wywoływała niewielkie opóźnienie kostnienia u płodów i zwiększenie masy ciała matek. W badaniach prowadzonych na szczurach w okresie około- i poporodowym po zastosowaniu azytromycyny w dawkach 50 mg/kg mc./dobę i większych, obserwowano niewielkie opóźnienie kostnienia.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Wapnia wodorofosforan dwuwodny Hydroksypropyloceluloza (E463) Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian (E572).

Otoczka tabletki

Opadry II 31K58875 o składzie:

Laktoza jednowodna Tytanu dwutlenek (E171) Hypromeloza 15 cp (E464) Triacetyna.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Białe, nieprzezroczyste blistry z PVC/Aluminium, zawierające 2, 3, 4, 6 lub 30 tabletek powlekanych. Białe, zaokrąglone butelki HDPE z niebieskim zamknięciem z polipropylenu typu Lift N Peel, zawierające 2, 3, 4, 6 lub 30 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Opakowanie przeznaczone na rynek polski: 3 tabletki w blistrze umieszczonym w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16081

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.10.2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Grudzień 2013 r.

16

Canbiox