Imeds.pl

Candepres 16 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Candepres, 8 mg, tabletki Candepres, 16 mg, tabletki Candepres, 32 mg, tabletki

Candesartanum cilexetilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Candepres i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candepres

3.    Jak stosować Candepres

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Candepres

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Candepres i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Candepres. Zawiera substancję czynną - kandesartan cyleksetyl, należący do grupy tzw. antagonistów receptora angiotensyny II. Candepres powoduje rozluźnienie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, co pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Ułatwia również sercu pompowanie krwi do wszystkich części ciała.

Lek ten stosowany jest w:

•    leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do <18 lat;

•    leczeniu dorosłych pacjentów z niewydolnością serca, z osłabioną czynnością mięśnia sercowego, gdy inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) nie mogą być zastosowane lub jako terapia wspomagająca podczas leczenia inhibitorami ACE, gdy objawy choroby utrzymują się mimo leczenia, a nie można zastosować leków z grupy antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów (MRA). Inhibitory ACE i MRA to leki stosowane w leczeniu niewydolności serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candepres Kiedy nie stosować leku Candepres

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetyl lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjentka jest w ciąży dłużej niż 3 miesiące (we wczesnym okresie ciąży również lepiej nie przyjmować leku Candepres - patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”);

•    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby lub zastój żółci (zaburzenie odprowadzania żółci z pęcherzyka żółciowego);

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren;

•    u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

W razie wątpliwości, czy którakolwiek z wymienionych sytuacji może dotyczyć pacjenta, przed zastosowaniem leku Candepres należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Candepres należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

•    ma problemy z sercem, wątrobą lub nerkami, lub poddawany jest dializie;

•    przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki;

•    ma wymioty lub niedawno miał silne wymioty lub ma biegunkę;

•    ma chorobę nadnerczy (zespół Conna, nazywany również pierwotnym hiperaldosteronizmem);

•    ma niskie ciśnienie tętnicze krwi;

•    przebył w przeszłości udar mózgu;

•    przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą

-    aliskiren

•    przyjmuje inhibitor ACE razem z lekiem z grupy tzw. antagonistów receptorów dla mineralokortykosteroidów (MRA). Leki te stosuje się w leceniu niewydolności serca (patrz „Candepres a inne leki”)

Jeśli pacjentka jest w ciąży (lub może zajść w ciąże), konieczne jest poinformowanie o tym lekarza. Candepres nie jest zalecany we wczesnej ciąży i przeciwwskazany po 3. miesiącu ciąży, gdyż jego stosowanie w tym czasie może być bardzo szkodliwe dla dziecka (patrz punkt dotyczący ciąży).

Lekarz może zalecić regularne kontrole czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi. Patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Candepres”.

Jeśli pacjent ma poddać się operacji, powinien powiedzieć lekarzowi lub dentyście o przyjmowaniu leku Candepres, gdyż lek stosowany w skojarzeniu z niektórymi środkami znieczulającymi może spowodować nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Dzieci i młodzież

Działanie kandesartanu cyleksetylu u dzieci poddano badaniu. Dalszych informacji udzieli lekarz. Leku Candepres nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku ze względu na ryzyko szkodliwego wpływu na rozwijające się nerki.

Candepres a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Candepres może wpływać na działanie niektórych innych leków i pewne leki mogą wpływać na działanie leku Candepres. Jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki, lekarz może uznać za konieczne wykonywanie okresowych badań krwi.

Lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje:

•    inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacja w punkcie „Kiedy nie stosować leku Candepres” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”);

•    inhibitor ACE razem z niektórymi innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, tzw. antagonistami receptorów dla mineralokortykosteroidów (tj. spironolakton, eplerenon);

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i stan zapalny).

•    kwas acetylosalicylowy, jeśli jest przyjmowany w dawce większej niż 3 g na dobę (lek łagodzący ból i stan zapalny).

•    suplementy potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki, które zwiększają ilość potasu we krwi).

•    heparyna (lek zapobiegający krzepnięciu krwi).

•    leki moczopędne.

•    lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

Candepres z jedzeniem i piciem (zwłaszcza z alkoholem)

•    Candepres można przyjmować niezależnie od posiłków.

•    Jeśli pacjent przyjmuje Candepres, przed spożyciem alkoholu powinien poradzić się lekarza. Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest (lub może być) w ciąży, musi o tym poinformować lekarza. Lekarz zazwyczaj doradza odstawienie leku Candepres przed zajściem w ciążę lub możliwie szybko po stwierdzeniu ciąży i zaleca przyjmowanie w zamian innego leku. Stosowanie leku Candepres we wczesnym okresie ciąży nie jest zalecane, a nie wolno go stosować po 3. miesiącu ciąży, gdyż przyjmowany w tym czasie może działać bardzo szkodliwie na dziecko.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze rozpoczęcia karmienia. Stosowanie leku Candepres nie jest zalecane w okresie karmienia piersią. Dla pacjentek planujących karmienie piersią, zwłaszcza noworodka lub wcześniaka, lekarz może wybrać inny odpowiedni lek.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektóre osoby podczas stosowania leku Candepres mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy.

W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Candepres zawiera laktozę

Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Candepres

Candepres należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest codzienne przyjmowanie leku.

Candepres można przyjmować niezależnie od posiłków.

Tabletki należy połykać popijając wodą.

Tabletki należy przyjmować codziennie o zbliżonej porze. Pomoże to pacjentowi pamiętać o przyjęciu

leku.

Wysokie ciśnienie tętnicze

•    Zazwyczaj stosowana dawka leku Candepres wynosi 8 mg raz na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę do 16 mg raz na dobę, a następnie do 32 mg raz na dobę, w zależności od uzyskanej reakcji na leczenie.

•    Niektórym pacjentom, np. z zaburzeniami czynności wątroby, zaburzeniami czynności nerek lub pacjentom, którzy utracili ostatnio dużą ilość płynów (na skutek wymiotów lub biegunki, albo przyjmujących leki moczopędne) lekarz może przepisać mniejszą dawkę początkową.

•    U pacjentów rasy czarnej reakcja na tego rodzaju lek może być słabsza, jeśli jest on stosowany sam (w tzw. monoterapii). Konieczne może być zastosowanie większej dawki leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z wysokim ciśnieniem tętniczym

Dzieci w wieku do 6 do <18 lat:

Zalecaną dawką początkową są 4 mg podawane raz na dobę.

•    Pacjenci o masie ciała <50 kg: u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę maksymalnie do 8 mg raz na dobę.

•    Pacjenci o masie ciała >50 kg: u pacjentów, u których nie uzyskano odpowiedniej kontroli ciśnienia tętniczego, lekarz może zwiększyć dawkę do 8 mg raz na dobę, a następnie w razie konieczności do 16 mg raz na dobę.

Niewydolność serca

•    Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku Candepres wynosi 4 mg raz na dobę. Lekarz może podwajać dawkę leku w odstępach co najmniej 2 tygodni aż do dawki 32 mg raz na dobę. Candepres może być przyjmowany razem z innymi lekami stosowanymi w leczeniu niewydolności serca, a lekarz zadecyduje, jaki rodzaj leczenia jest najbardziej odpowiedni dla pacjenta.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Candepres

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Candepres, należy niezwłocznie zwrócić się po

poradę do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Candepres

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną

dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candepres

Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Candepres, ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć.

Dlatego nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się

do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne jest, aby pacjent wiedział, jakie działania mogą wystąpić.

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych reakcji alergicznych należy przerwać stosowanie leku Candepres i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną:

•    trudności w oddychaniu z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, lub bez obrzęku;

•    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu;

•    silny świąd skóry (z wysypką grudkową).

Candepres może spowodować zmniejszenie liczby białych krwinek, co osłabia odporność organizmu na zakażenia. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może też wystąpić zakażenie lub gorączka. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem, który zleci wykonanie badań krwi w celu sprawdzenia, czy Candepres wpływa na krew pacjenta (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane

Występujące często (u 1 do 10 na 100 osób stosujących lek):

•    zawroty głowy, odczucie wirowania

•    bóle głowy

•    zakażenia dróg oddechowych

•    niskie ciśnienie tętnicze krwi (które może powodować omdlenie lub zawroty głowy)

•    zmiany wyników badań krwi:

- zwiększona ilość potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca. Jeśli ilość potasu jest bardzo duża, pacjent może odczuwać zmęczenie, osłabienie, nieregularne bicie serca lub mrowienie.

•    wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z niewydolnością serca. Bardzo rzadko może wystąpić niewydolność nerek.

Występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek):

•    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może u niego wystąpić zakażenie lub gorączka.

•    wysypka skórna, pokrzywka

•    świąd

•    ból pleców, bóle stawów i mięśni

•    zmiany czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić u niego zażółcenie skóry i białkówek oczu oraz objawy przypominające grypę.

•    nudności

•    zmiany wyników badań krwi:

- zmniejszona ilość sodu we krwi. Jeśli ilość sodu jest bardzo mała, pacjent może odczuwać osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

•    kaszel

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Wydaje się, że działania niepożądane u dzieci leczonych z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego są podobne do działań obserwowanych u dorosłych, ale występują częściej. Ból gardła, jako działanie niepożądane, występuje u dzieci bardzo często, zaś wyciek z nosa, gorączka i przyspieszona czynność serca występują często. Działań tych nie zgłaszano u dorosłych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Candepres

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, blistrze i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Butelki z HDPE: zawartość zużyć w ciągu 3 miesięcy od pierwszego otwarcia.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Candepres

•    Substancją czynną jest kandesartan cyleksetyl.

Każda tabletka zawiera 8 mg, 16 mg lub 32 mg kandesartanu cyleksetylu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon K-30, karagen, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172), tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Candepres i co zawiera opakowanie

Candepres. 8 mg

Różowa, nakrapiana, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z wyciśniętym symbolem „8” po jednej stronie i z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Candepres, 16 mg

Różowa, nakrapiana, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z wyciśniętym symbolem „16” po jednej stronie i z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Candepres, 32 mg

Różowa, nakrapiana, okrągła, obustronnie wypukła tabletka z wyciśniętym symbolem „32” po jednej stronie i z rowkiem dzielącym po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium: 28, 30, 56, 60 tabletek.

Pojemniki z HDPE z zakrętką z PP, ze środkiem pochłaniającym wilgoć: 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d.

Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2014 Logo Sandoz

6 DE/H/1097/002-003-004/IB/016