Imeds.pl

Candepres Hct 32 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Candepres HCT, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candepres HCT, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili +Hydrochlorothiazidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Candepres HCT i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Candepres HCT

3.    Jak przyjmować Candepres HCT

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Candepres HCT

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Candepres HCT i w jakim celu się go stosuje

Nazwa leku to Candepres HCT. Stosowany jest u dorosłych pacjentów w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego). Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd, które razem obniżają ciśnienie tętnicze.

■    Kandesartan cyleksetylu należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Powoduje on zmniejszenie napięcia naczyń krwionośnych i ich rozszerzenie, co pomaga

w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

■    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków moczopędnych. Wspomaga on usunięcie z organizmu wody i soli (np. sodu) z moczem, co pomaga w obniżeniu ciśnienia tętniczego.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Candepres HCT, jeśli ciśnienie tętnicze nie jest właściwie kontrolowane podczas stosowania samego kandesartanu cyleksetylu lub samego hydrochlorotiazydu (monoterapia).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Candepres HCT

Kiedy nie stosować leku Candepres HCT

■    jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartan cyleksetylu lub na hydrochlorotiazyd albo na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

■    jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy sulfonamidów. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza;

■    po 3. miesiącu ciąży (lepiej unikać również przyjmowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży - patrz niżej punkt dotyczący ciąży);

■    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek;

■    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby lub zwężenie dróg żółciowych (utrudnienie odprowadzania żółci z pęcherzyka żółciowego);

■    jeśli pacjent ma utrzymujące się małe stężenie potasu we krwi;

■    jeśli pacjent ma utrzymujące się duże stężenie wapnia we krwi;

■    jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek dnę moczanową.

■    jeśli pacjent choruje na cukrzycę lub ma zaburzenia czynności nerek i przyjmuje lek zmniejszający ciśnienie tętnicze, zawierający aliskiren.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy którekolwiek z powyższych stwierdzeń go dotyczy, powinien przed zastosowaniem leku Candepres HCT poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Candepres HCT należy omówić to z lekarzem, jeśli:

■    pacjent ma cukrzycę;

■    pacjent ma zaburzenia czynności serca, wątroby lub nerek;

■    pacjent przebył niedawno zabieg przeszczepienia nerki;

■    pacjent ma obecnie lub miał niedawno nasilone wymioty albo ma biegunkę;

■    u pacjenta stwierdzono chorobę nadnerczy (o nazwie zespół Conna lub pierwotny hiperaldosteronizm);

■    u pacjenta rozpoznano kiedykolwiek chorobę o nazwie toczeń rumieniowaty układowy (SLE);

■    pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze;

■    pacjent przebył w przeszłości udar mózgu;

■    pacjent miał w przeszłości alergię lub astmę oskrzelową;

■    pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma chorobę nerek spowodowaną cukrzycą

-    aliskiren

■    pacjentka podejrzewa lub planuje ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym okresie może bardzo zaszkodzić dziecku (patrz niżej punkt dotyczący ciąży).

Lekarz może zalecić regularne kontrole czynności nerek, ciśnienia tętniczego i stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi. Patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Candepres HCT”. Jeśli pacjent ma być operowany, powinien poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Candepres HCT, gdyż jego połączenie z niektórymi lekami stosowanymi podczas znieczulenia ogólnego może spowodować nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Candepres HCT może zwiększyć wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci i młodzież

Leku Candepres HCT nie należy stosować u dzieci (w wieku poniżej 18 lat) ze względu na brak doświadczenia w tej grupie wiekowej.

Jeśli pacjent jest sportowcem i ma się poddać testowi antydopingowemu powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Candepres HCT, gdyż jedna z jego substancji czynnych może powodować dodatni wynik takiego testu.

Candepres HCT a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Candepres HCT może wpływać na sposób działania niektórych leków, a także inne leki mogą wpływać na sposób działania leku Candepres HCT. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, konieczne może być przeprowadzanie od czasu do czasu przez lekarza badań krwi.

Lekarz może zmienić dawkę leku i (lub) zalecić inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje:

■    inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacja w punkcie „Kiedy nie stosować leku Candepres HCT” i „Ostrzeżenia i środki ostrożności”;

■    inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w tym leki beta-adrenolityczne i diazoksyd;

■    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki stosowane w leczeniu bólu i zapalenia);

■    kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę), lek stosowany w leczeniu bólu

i zapalenia;

■    preparaty potasu lub zamienniki soli zawierające potas (leki zwiększające ilość potasu we krwi);

■    preparaty wapnia lub witaminy D;

■    leki stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina;

■    leki przeciwcukrzycowe (w postaci tabletek lub insulina);

■    leki regulujące rytm serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna i leki beta-adrenolityczne;

■    leki, na których działanie może mieć wpływ stężenie potasu we krwi, takie jak niektóre leki przeciwpsychotyczne;

■    heparyna (lek rozrzedzający krew);

■    leki moczopędne;

■    leki przeczyszczające;

■    penicylina (antybiotyk);

■    amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych);

■    lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych);

■    steroidy, takie jak prednizolon;

■    hormon przysadki (ACTH);

■    leki stosowane w leczeniu raka;

■    amantadyna (lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych);

■    barbiturany (grupa leków uspokajających, stosowanych również w leczeniu padaczki);

■    karbenoksolon (lek stosowany w leczeniu choroby przełyku lub choroby wrzodowej);

■    leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden;

■    cyklosporyna, lek stosowany w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionego narządu;

■    inne leki, które mogą spowodować nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni), amifostyna (stosowana w leczeniu raka) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Candepres HCT z jedzeniem i piciem (zwłaszcza z alkoholem)

■    Candepres HCT można przyjmować niezależnie od posiłków.

■    Jeśli pacjent przyjmuje Candepres HCT, powinien skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu. Alkohol może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Jeśli pacjentka przypuszcza, że jest w ciąży (lub że mogła zajść w ciążę), musi poinformować o tym lekarza. Lekarz zazwyczaj doradza pacjentce przerwanie stosowania leku Candepres HCT przed zajściem w ciążę lub niezwłocznie po stwierdzeniu ciąży i zaleca przyjmowanie w zamian innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Candepres HCT we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, gdyż stosowany w tym czasie może bardzo zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi lub planuje karmienie piersią, powinna poinformować o tym lekarza. Candepres HCT nie jest zalecany w okresie karmienia piersią, dlatego pacjentkom, które chcą karmić dziecko (zwłaszcza noworodka lub wcześniaka) lekarz może zalecić inne leczenie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Niektórzy pacjenci podczas stosowania leku Candepres HCT mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów, posługiwać się żadnymi narzędziami ani obsługiwać żadnych maszyn.

Candepres HCT zawiera laktozę - rodzaj cukru.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Candepres HCT

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy

skontaktować się lekarzem lub farmaceutą. Ważne, aby przyjmować Candepres HCT każdego dnia. Zwykle stosowaną dawką leku Candepres HCT jest jedna tabletka raz na dobę.

Tabletkę należy połknąć popijając wodą.

Należy starać się przyjmować lek codziennie o tej samej porze. W ten sposób łatwiej pamiętać o przyjmowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candepres HCT

W razie przyjęcia większej ilości leku Candepres HCT niż zalecona, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Candepres HCT

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną tabletkę o normalnej porze.

Przerwanie przyjmowania leku Candepres HCT

Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Candepres HCT, ciśnienie tętnicze może się znowu zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne, aby pacjent wiedział o możliwości wystąpienia tych działań. Niektóre z nich mogą być wywołane przez kandesartan cyleksetylu, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

W razie wystąpienia którejkolwiek z wymienionych reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie leku Candepres HCT i zwrócić się o pomoc medyczną:

■    trudności w oddychaniu z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła, albo bez takiego obrzęku;

■    obrzęk twarzy, warg,, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w połykaniu;

■    silny świąd skóry (z wypukłymi wykwitami na skórze).

Candepres HCT może spowodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Możliwe jest osłabienie odporności pacjenta na zakażenie oraz wystąpienie zmęczenia, zakażenia lub gorączki. W takim przypadku należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić wykonywanie badań krwi, aby sprawdzić czy lek Candepres HCT nie spowodował zmian składu krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób)

■    Zmiany wyników badań krwi:

-    zmniejszone stężenie sodu we krwi. Jeśli jest ono znaczne, pacjent może odczuwać osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

-    zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca. Jeśli zaburzenia te są znaczne, pacjent może odczuwać zmęczenie, osłabienie, nieregularne bicie serca lub mrowienie.

-    zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

■    Obecność cukru w moczu.

■    Odczucie zawrotów głowy/wirowania lub osłabienia.

■    Ból głowy.

■    Zakażenie dróg oddechowych.

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób)

■    Niskie ciśnienie tętnicze, które może spowodować uczucie omdlewania lub zawroty głowy.

■    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

■    Wysypka skórna, pokrzywka, wysypka w wyniku nadwrażliwości na światło słoneczne.

Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

■    Żółtaczka (zażółcenie skóry lub białkówek oczu). W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

■    Wpływ na czynność nerek, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

■    Zaburzenia snu, depresja, niepokój ruchowy.

■    Mrowienie lub kłucie w rękach lub nogach.

■    Krótkotrwałe nieostre widzenie.

■    Zaburzenia rytmu serca.

■    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc, obecność płynu w płucach).

■    Wysoka temperatura (gorączka).

■    Zapalenie trzustki, które powoduje umiarkowany lub silny ból brzucha.

■    Kurcze mięśni.

■    Uszkodzenie naczyń krwionośnych, które powoduje wystąpienie czerwonych lub fioletowych plamek na skórze.

■    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub białych albo płytek krwi, z możliwością wystąpienia zmęczenia, zakażenia, gorączki lub łatwego powstawania siniaków.

■    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka z powstawaniem pęcherzy lub łuszczeniem się skóry, a także możliwością powstawania pęcherzy w jamie ustnej.

■    Nasilenie reakcji o typie tocznia rumieniowatego lub wystąpienie nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

■    Obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła.

■    Świąd.

■    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

■    Zmiany czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Możliwe jest wystąpienie zmęczenia, zażółcenia skóry i białkówek oczu oraz objawów przypominających grypę.

■    Kaszel.

■    Nudności.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

■    Nagła krótkowzroczność.

■    Nagły ból oka (ostra jaskra z zamkniętym kątem).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301 faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Candepres HCT

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku, blistrze i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu butelki: 3 miesiące.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Candepres HCT

Tabletki 32 mg + 12,5 mg

-    Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (patrz koniec punktu 2), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172), skrobia kukurydziana, powidon K30, karagen, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Tabletki 32 mg + 25 mg

-    Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (patrz koniec punktu 2), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek czarny (E172), tytanu dwutlenek (E171), skrobia kukurydziana, powidon K30, karagen, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Candepres HCT i co zawiera opakowanie

Tabletki 32 mg + 12,5 mg

Jasnobrązowa, nakrapiana, podłużna, obustronnie wypukła tabletka z wyciśniętym symbolem 32 na jednej stronie i linią podziału po obu stronach.

Tabletki 32 mg + 25 mg

Czerwonawobrązowa, nakrapiana, podłużna, obustronnie wypukła tabletka z wyciśniętym symbolem H 32 na jednej stronie i linią podziału po obu stronach.

Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, nie umożliwia podziału na równe dawki.

Blister Aluminium/Aluminium ze środkiem pochłaniającym wilgoć, w tekturowym pudełku. Opakowania zawierają 28, 30, 56, 60 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Salutas Pharma GmbH


Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D

9220 Lendava, Słowenia

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2014 Logo Sandoz

7 DE/H/1828/003-004/IB/014