Imeds.pl

Candesartan + Hct Genoptim 32 Mg + 12,5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Candesartan + HCT Genoptim, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum Cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan + HCT Genoptim i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan + HCT Genoptim

3.    Jak stosować lek Candesartan + HCT Genoptim

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan + HCT Genoptim

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Candesartan + HCT Genoptim i w jakim celu się go stosuje

Lek nosi nazwę Candesartan + HCT Genoptim. Stosowany jest w leczeniu podwyższonego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia tętniczego) u dorosłych pacjentów. Lek zawiera dwie substancje czynne: kandesartanu cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Obie te substancje zmniejszają ciśnienie tętnicze.

Kandesartanu cyleksetyl należy do grupy leków nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II. Jego działanie polega na rozluźnianiu i rozszerzaniu naczyń krwionośnych. Pomaga to zmniejszyć ciśnienie tętnicze.

Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków nazywanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Zwiększa wydalanie wody i soli (np. sodu) z moczem. Pomaga to zmniejszyć ciśnienie tętnicze.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Candesartan + HCT Genoptim, jeśli ciśnienie tętnicze nie jest właściwie kontrolowane podczas stosowania tylko kandesartanu cyleksetylu lub tylko hydrochlorotiazydu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan + HCT Genoptim

Kiedy nie stosować leku Candesartan + HCT Genoptim

•    jeśli pacjent ma uczulenie na kandesartanu cyleksetyl lub hydrochlorotiazyd, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli u pacjenta występuje alergia na pochodne sulfonamidów. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać przyjmowania leku Candesartan + HCT Genoptim we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt „Ciąża”).

•    j eśli u pacj enta występuje ciężka choroba nerek.

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego).

•    jeśli u pacjenta stwierdzono małe stężenie potasu we krwi.

•    jeśli u pacjenta stwierdzono duże stężenie wapnia we krwi.

•    jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta dnę moczanową.

•    jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

W przypadku wątpliwości czy którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan + HCT Genoptim.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Candesartan + HCT Genoptim należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

•    u pacjenta występuje cukrzyca.

•    u pacjenta występują zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek.

•    pacj entowi niedawno przeszczepiono nerkę.

•    u pacjenta występują lub występowały obfite wymioty lub biegunka.

•    u pacj enta występuj e choroba nadnerczy nazywana zespołem Conna (inna nazwa to hiperaldosteronizm pierwotny).

•    u pacjenta kiedykolwiek występował tzw. toczeń rumieniowaty układowy.

•    u pacj enta stwierdzono niskie ciśnienie tętnicze.

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpił udar.

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła alergia lub astma.

•    pacjentka podejrzewa (lub planuje) ciążę. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża”).

•    jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

-    inhibitor ACE (np. enalapryl, lizynopryl, ramipryl), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą

-    aliskiren.

Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Candesartan + HCT Genoptim”.

Lekarz może zalecić częstsze kontrole i wykonywanie niektórych badań, j eśli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta.

Jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny, należy poinformować lekarza lub stomatologa o przyjmowaniu leku Candesartan + HCT Genoptim. Jest to spowodowane tym, iż lek Candesartan + HCT Genoptim, w skojarzeniu z niektórymi środkami znieczulaj ącymi, może powodować zmniej szenie ciśnienia tętniczego.

Lek Candesartan + HCT Genoptim może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci i młodzież

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim u dzieci (w wieku poniżej 18 lat).

Dlatego nie należy podawać leku Candesartan + HCT Genoptim w tej grupie wiekowej.

Candesartan + HCT Genoptim a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Candesartan + HCT Genoptim może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wywierać wpływ na lek Candesartan + HCT Genoptim. W przypadku stosowania niektórych leków, lekarz może zalecać okresowe wykonywanie badań krwi.

Należy poinformować lekarza o zażywaniu któregokolwiek z następujących leków:

• Inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory ACE,

2

takie jak enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipryl.

•    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i zmniejszające stan zapalny).

•    Kwas acetylosalicylowy (w dawce większej niż 3 g na dobę) (lek łagodzący ból i zmniejszający stan zapalny).

•    Suplementy potasu lub substytuty soli zawierające potas (leki zwiększające stężenie potasu we krwi).

•    Produkty wapnia lub witaminy D.

•    Leki zmniej szaj ące stężenie cholesterolu, takie j ak kolestypol lub kolestyramina.

•    Leki stosowane w cukrzycy (produkty doustne lub insulina).

•    Leki kontrolujące rytm serca (leki przeciwarytmiczne), takie jak digoksyna lub beta-adrenolityki.

•    Leki, na których działanie ma wpływ stężenie potasu we krwi, takie j ak niektóre leki przeciwpsychotyczne.

•    Heparyna (lek rozrzedzaj ący krew).

•    Leki moczopędne (diuretyki).

•    Środki przeczyszczające.

•    Penicylina (antybiotyk).

•    Amfoterycyna (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych).

•    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

•    Steroidy, takie jak prednizolon.

•    Hormony przysadki (ACTH).

•    Leki stosowane w leczeniu nowotworów.

•    Amatydyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona lub ciężkich zakażeń wirusowych).

•    Barbiturany (leki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

•    Karbenoksolon (lek stosowany w chorobach przełyku lub owrzodzeniu jamy ustnej).

•    Leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina i biperyden.

•    Cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu.

•    Inne leki mogące nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniej szaj ący napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowana w leczeniu nowotworów) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

•    Jeśli pacjent przyjmuje inhibitor ACE lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Candesartan + HCT Genoptim” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Candesartan + HCT Genoptim z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Lek Candesartan + HCT Genoptim można przyjmować podczas posiłku lub niezależnie od posiłku.

•    Podczas stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim należy skonsultować się z lekarzem przed spożyciem alkoholu. Alkohol może powodować uczucie osłabienia lub zawroty głowy.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Candesartan + HCT Genoptim. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

Candesartan + HCT Genoptim zawiera laktozę

Lek Candesartan + HCT Genoptim zawiera laktozę, która jest rodzajem cukru. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Candesartan + HCT Genoptim

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan + HCT Genoptim codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan + HCT Genoptim to 1 tabletka raz na dobę. Tabletkę należy połknąć popijając wodą.

Linia podziału znajdująca się na tabletkach 8 mg + 12,5 mg, tabletkach 32 mg + 12,5 mg oraz tabletkach 32 mg + 25 mg ma na celu wyłącznie ułatwienie przełamania tabletki w razie trudności z połknięciem jej w całości.

Należy starać się zażywać tabletki codziennie o tej samej porze. Pomoże to pacjentowi pamiętać o zastosowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan + HCT Genoptim

W przypadku zażycia większej dawki leku Candesartan + HCT Genoptim niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania porady.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan + HCT Genoptim

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim

W przypadku przerwania stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim ciśnienie tętnicze może ponownie się zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Candesartan + HCT Genoptim bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ważne jest, aby pacjent został poinformowany, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Niektóre działania niepożądane leku Candesartan + HCT Genoptim spowodowane są przez kandesartanu cyleksetyl, a niektóre przez hydrochlorotiazyd.

Należy natychmiast przerwać stosowanie leku Candesartan + HCT Genoptim i zwrócić się po pomoc medyczną, jeśli u pacjenta wystąpi którakolwiek z poniższych racji alergicznych:

• trudności w oddychaniu, z obrzękiem twarzy, warg, języka i (lub) gardła albo bez obrzęku.

•    obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w połykaniu.

•    silny świąd skóry (z uniesionymi wykwitami).

Lek Candesartan + HCT Genoptim może spowodować zmniejszenie liczby krwinek białych. Odporność na zakażenia może zostać zmniejszona, dlatego u pacjenta może wystąpić zmęczenie, zakażenie lub gorączka. Jeśli wystąpią takie objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badań krwi, aby sprawdzić czy lek Candesartan + HCT Genoptim wywarł wpływ na skład krwi (agranulocytoza).

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    zmniejszone stężenie sodu we krwi. W przypadku znacznego zmniejszenia może wystąpić osłabienie, brak energii lub kurcze mięśni.

-    zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami dotyczącymi nerek lub niewydolnością serca. W przypadku znacznego zmniejszenia może wystąpić zmęczenie, osłabienie, zaburzenia rytmu serca lub uczucie mrowienia.

-    zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

•    Obecność cukru w moczu.

•    Zawroty głowy/zaburzenia równowagi lub osłabienie.

•    Ból głowy.

•    Zakażania dróg oddechowych.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 pacjenta na 100)

•    Niskie ciśnienie tętnicze, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy.

•    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

•    Wysypka skórna, pokrzywka, wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne. Rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 1000)

•    Żółtaczka (żółcenie skóry lub oczu). Jeśli wystąpią takie objawy należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

•    Zaburzenia czynności nerek, szczególnie u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami dotyczącymi nerek lub niewydolnością serca.

•    Zaburzenia snu, depresj a, niepokój.

•    Mrowienie lub kłucie rąk i nóg.

•    Krótkotrwałe niewyraźne widzenie.

•    Zaburzenia rytmu serca.

•    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i obecność płynu w płucach).

•    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

•    Zapalenie trzustki, które powoduje umiarkowany do ciężkiego ból w nadbrzuszu.

•    Kurcze mięśni.

•    Uszkodzenie naczyń krwionośnych powodujące wystąpienie czerwonych lub purpurowych plam na skórze.

•    Zmniejszenie liczby krwinek białych lub czerwonych, lub płytek krwi. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zakażenie, gorączka lub łatwe powstawanie siniaków.

•    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka z pęcherzami i łuszczeniem się skóry oraz możliwym wystąpieniem pęcherzy w jamie ustnej.

•    Nasilenie istniejących objawów o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 pacjenta na 10000)

•    Obrzęk twarzy, warg, j ęzyka i    (lub) gardła.

•    Świąd.

•    Ból pleców, ból stawów i    mięśni.

•    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może odczuwać zmęczenie,

może wystąpić żółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

•    Kaszel.

•    Nudności.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Nagła krótkowzroczność.

•    Nagły ból oka (ostra jaskra z zamkniętym kątem).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa, Tel: + 48 22 49 21 301, Fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Candesartan + HCT Genoptim

•    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Candesartan + HCT Genoptim

Substancjami czynnymi leku są: kandesartan cyleksetylu i hydrochlorotiazyd.

Tabletki zawierają 8 mg, 16 mg lub 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg lub 25 mg hydrochlorotiazydu.

Pozostałe składniki to:

Candesartan + HCT Genoptim, 8 mg +12,5 mg, tabletki: hydroksypropyloceluloza (HPC-L), laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, glikolu dietylenowego monoetylowy eter (Transcutol), magnezu stearynian, karmeloza wapniowa.

Candesartan + HCT Genoptim, 16 mg+12,5 mg, tabletki: hydroksypropyloceluloza (HPC-L), laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, glikolu dietylenowego monoetylowy eter (Transcutol), magnezu stearynian, karmeloza wapniowa, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg+12,5 mg, tabletki: hydroksypropyloceluloza (HPC-L), laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, glikolu dietylenowego monoetylowy eter (Transcutol), magnezu stearynian, karmeloza wapniowa, żelaza tlenek żółty (E 172).

Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg+25 mg, tabletki: hydroksypropyloceluloza (HPC-L),

laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, glikolu dietylenowego monoetylowy eter (Transcutol), magnezu stearynian, karmeloza wapniowa, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Candesartan + HCT Genoptim i co zawiera opakowanie

Candesartan + HCT Genoptim 8 mg + 12,5 mg to podłużne, białe tabletki z linią podziału. Candesartan + HCT Genoptim 16 mg + 12,5 mg to podłużne, pomarańczowe tabletki.

Candesartan + HCT Genoptim 32 mg + 12,5 mg to podłużne, żółte tabletki z linią podziału. Candesartan + HCT Genoptim 32 mg + 25 mg to podłużne, pomarańczowe tabletki z linią podziału.

Lek Candesartan + HCT Genoptim jest dostarczany w potrójnych blistrach z aluminium.

Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 28x1 (pojedyncza dawka), 30, 50, 50x1 (pojedyncza dawka), 56, 56x1 (pojedyncza dawka) 98, 98x1 (pojedyncza dawka), 100 i 300 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Wytwórca

Laboratorios Liconsa, S.A.

Avda. Miralcampo, n° 7, Poligono Industrial Miralcampo 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara)

Hiszpania

Laboratorios Cinfa, S.A.

Olaz-Chipi 10, Poligono Industrial Areta 31620 Huarte (Navarra)

Hiszpania

Laboratorios Cinfa, S.A.

Travesia Roncesvalles 1, Poligono Olloki 31699 Olloki (Navarra)

Hiszpania

Cyndea Pharma, S.L.

Poligono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Agreda 31 42110 Ólvega (Soria)

Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:    candesartan cilexetil hydrochlorotiazide Liconsa 8/12,5 mg tablets

candesartan cilexetil hydrochlorotiazide Liconsa 16/12,5 mg tablets candesartan cilexetil hydrochlorotiazide Liconsa 32/12,5 mg tablets candesartan cilexetil hydrochlorotiazide Liconsa 32/25 mg tablets

Hiszpania:    candesartan hidroclorotiazida cinfalab 8/12,5 mg comprimidos EFG

candesartan hidroclorotiazida cinfalab 16/12,5 mg comprimidos EFG candesartan hidroclorotiazida cinfalab 32/12,5 mg comprimidos EFG candesartan hidroclorotiazida cinfalab 32/25mg comprimidos EFG

Portugalia:

candesartan hydrochlorotiazide cinfalab 8/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide cinfalab 16/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide cinfalab 32/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide cinfalab 32/25 mg tablets

Francja:

candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 8/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 16/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 32/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 32/25 mg tablets

Włochy:

candesartan idroclorotiazide Liconsa

Wielka Brytania:

candesartan hydrochlorotiazide 8 mg/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide 16 mg/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide 32 mg/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide 32 mg/25 mg tablets

Polska:

Candesartan + HCT Genoptim

Niemcy:

candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 8/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 16/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 32/12,5 mg tablets candesartan hydrochlorotiazide Liconsa 32/25 mg tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 23.12.2014 r

8