+ iMeds.pl

Candesartan/hct teva 8 mg + 12,5 mgUlotka Candesartan/hct teva

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan/HCT Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva

3.    Jak stosować lek Candesartan/HCT Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan/HCT Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CANDESARTAN/HCT TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Candesartan/HCT Teva jest lekiem stosowanym w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego). Zawiera on dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Ich wspólne działanie zmniejsza ciśnienie krwi pacjenta.

-    Kandesartan cyleksetyl należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Lek ten rozluźnia i poszerza naczynia krwionośne pacjenta. Dzięki temu, ciśnienie krwi pacjenta zmniejsza się.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Jego działanie polega na zwiększaniu wydalania sodu, chlorków i wody w moczu, co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Candesartan/HCT Teva, jeśli nie udaje się zmniejszyć ciśnienia krwi pacjenta przy użyciu samego kandesartanu cyleksetylu lub samego hydrochlorotiazydu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANDESARTAN/HCT TEVA

Kiedy nie stosować leku Candesartan/HCT Teva

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub hydrochlorotiazyd, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Candesartan/HCT Teva (patrz punkt 6. Inne informacje).

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na sulfonamidy. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjentka jest po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Candesartan/HCT Teva we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe małe stężenie potasu we krwi.

Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe duże stężenie wapnia we krwi. Jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta dnę moczanową.

W przypadku wątpliwości czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Candesartan/HCT Teva

-    U pacjentów z cukrzycą.

-    U pacjentów z chorobami serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli pacjent niedawno przeszedł zabieg przeszczepienia nerki.

-    Jeśli u pacjenta występują wymioty (aktualnie bądź ostatnio) lub biegunka.

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół Conna (choroba nadnerczy zwana inaczej pierwotnym hiperaldosteronizmem).

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono chorobę autoimmunologiczną o nazwie uogólniony toczeń rumieniowaty (ang. systemic lupus erythematosus, SLE).

-    U pacjentów z niskim ciśnieniem krwi.

-    Jeśli pacjent miał udar mózgu.

-    Jeśli pacjent kiedykolwiek miał alergię lub astmę.

-    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ, stosowany w tym okresie może powodować poważne uszkodzenie płodu. (patrz punkt dotyczący ciąży).

Jeśli przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva pacjent spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów, powinien powiadomić o tym lekarza. Lekarz może zalecić częste kontrole i wykonywanie dodatkowych badań.

Przed każdym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza lub stomatologa o zażywaniu leku Candesartan/HCT Teva, ponieważ lek ten w połączeniu z niektórymi środkami znieczulającymi może powodować nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi.

Candesartan/HCT Teva może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci

Lek Candesartan/HCT Teva nie jest zazwyczaj stosowany u dzieci.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Candesartan/HCT Teva u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Candesartan/HCT Teva w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Candesartan/HCT Teva może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Candesartan/HCT Teva. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badania krwi.

W szczególności, należy poinformować lekarza, o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI), np. enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipril.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i zmniejszające stan zapalny).

-    Kwas acetylosalicylowy, w dawce większej niż 3 g dziennie (lek łagodzący ból i zmniejszający stan zapalny).

-    Suplementy potasu lub substytuty soli zawieraj ące potas (leki zwiększaj ące stężenie potasu we krwi).

-    Preparaty wapnia lub witaminy D.

-    Leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina.

-    Leki stosowane w cukrzycy (tabletki lub insulina).

-    Leki kontrolujące rytm serca (środki przeciwarytmiczne), np. digoksyna i leki blokujące receptory beta.

-    Heparyna (lek rozrzedzaj ący krew).

-    Leki moczopędne (diuretyki).

-    Środki przeczyszczające.

-    Penicylina (antybiotyk).

-    Amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

-    Leki steroidowe, np. prednizolon.

-    Hormon adrenokortykotropowy wydzielany przez przysadkę mózgową (kortykotropina, ACTH).

-    Leki stosowane w leczeniu nowotworów.

-    Amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona i ciężkich zakażeń wirusowych).

-    Barbiturany (środki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

-    Karbenoksolon (stosowany w leczeniu chorób przełyku i owrzodzeń jamy ustnej).

-    Substancje czynne hamujące działanie acetylocholiny, np. atropina i biperyden.

-    Cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu.

-    Inne leki mogące nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowany w leczeniu nowotworu) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Stosowanie leku Candesartan/HCT Teva z jedzeniem i piciem

-    Lek Candesartan/HCT Teva można przyjmować niezależnie od posiłków.

-    Jeśli pacjent spożywa alkohol, powinien o tym poinformować lekarza. Niektórzy pacjenci, spożywaj ący alkohol w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva mogą doświadczyć uczucia mdlenia lub zawrotów głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zwykle zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży, oraz zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Candesartan/HCT Teva. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może on powodować ciężkie uszkodzenie płodu, jeśli jest stosowany później niż w trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan/HCT Teva u matek karmiących piersią, a lekarz może zalecić stosowanie innego leku, jeśli pacjentka chce rozpocząć karmienie piersią, zwłaszcza, jeśli karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Candesartan/HCT Teva

Lek zawiera laktozę (cukier). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancj ę niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. Inne informacje.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Lek Candesartan/HCT Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan/HCT Teva codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan/HCT Teva to 1 tabletka raz dziennie.

Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia. Dzięki temu łatwiej pamiętać o konieczności jej przyj ęcia.

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg / 16 mg + 12,5 mg / 32 mg + 12,5 mg /

Kreska dzieląca służy ułatwieniu podzielenia tabletki i połknięciu jej.

Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan/HCT Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva

W wypadku przerwania stosowania leku Candesartan/HCT Teva, ciśnienie krwi może ponownie się zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Candesartan/HCT Teva bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Candesartan/HCT Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne, aby pacjent został poinformowany, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Działania niepożądane mają zazwyczaj przebieg łagodny i szybko ustępują. Niektóre z działań niepożądanych leku Candesartan/HCT Teva wywoływane są przez kandesartan cyleksetyl, natomiast inne wywoływane są przez hydrochlorotiazyd.

Należy przerwać stosowanie produktu Candesartan/HCT Teva i zwrócić się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących reakcji alergicznych:

-    trudności z oddychaniem, bez względu na to czy towarzyszy im obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła.

-    obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w przełykaniu.

-    silny świąd skóry (z uniesionymi wykwitami).

Lek Candesartan/HCT Teva może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Możliwe jest zmniejszenie odporności na zakażenia, oraz wystąpienie uczucia zmęczenia, zakażenia lub gorączki. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może czasem zlecić badania krwi pacjenta, aby sprawdzić czy lek Candesartan/HCT Teva wpływa na skład krwi (agranulocytoza, tj. poważne zmniejszenie liczby białych krwinek).

Oceny działań niepożądanych dokonano z zastosowaniem następuj ących kategorii częstości:

Bardzo często:    częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, łącznie z przypadkami odosobnionymi.

Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


Inne możliwe działania niepożądane:

Często

-    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    Zmniejszone stężenie sodu we krwi. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do osłabienia, braku energii lub kurczy mięśni.

-    Zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do zmęczenia, osłabienia, zaburzeń rytmu serca lub uczucia mrowienia.

-    Zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

-    Obecność cukru w moczu.

-    Zawroty głowy lub osłabienie.

-    Ból głowy.

-    Zakażenia układu oddechowego.

Niezbyt często

-    Niskie ciśnienie krwi, powoduj ące uczucie osłabienia lub zawroty głowy.

-    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

-    Wysypka, reakcja skórna w postaci bąbli (pokrzywka), wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne.

Rzadko

-    Żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i (lub) oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

-    Zaburzenia snu, depresja, niepokój.

-    Uczucie mrowienia lub kłucia w rękach lub nogach.

-    Przemijające zaburzenia widzenia.

-    Zaburzenia rytmu serca.

-    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i przewodnienie płuc).

-    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

-    Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany do ciężkiego ból w nadbrzuszu.

-    Kurcze mięśni.

-    Uszkodzenie naczyń krwionośnych, powodujące wystąpienie czerwonych lub purpurowych plam na skórze.

-    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zakażenie, gorączka lub łatwe powstawanie siniaków.

-    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka, z pęcherzami i łuszczeniem się skóry oraz możliwym wstąpieniem pęcherzy w jamie ustnej.

-    Nasilenie istniejących objawów o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko

-    Obrzęk twarzy, ust, j ęzyka i (lub) gardła.

-    Świąd.

-    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

-    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

-    Kaszel.

-    Nudności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub blistrze po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Candesartan/HCT Teva

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, kukurydziana, Powidon K-30, karmeloza wapniowa,

Poloksamer 188, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172) (tylko dawki 16 mg/12,5 mg & 32 mg/25 mg tabletki).

Jak wygląda lek Candesartan/HCT Teva i co zawiera opakowanie

Lek Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5

Tabletki Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5 mg to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „8” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 16 mg+12,5 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „16” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+12,5 mg są to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+25 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem jednej stronie tabletki oraz wytłoczeniem „H” po lewej stronie nacięcia i „25” po prawej. Po drugiej stronie tabletka znajduje się nacięcie i wytłoczenie odpowiednio „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej.

Wielkości opakowań: Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 300 tabletek oraz 28x1, 50x1, 56x1, 98x1 tabletka (blistry perforowane),

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca i importer

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourn, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Sante

Rue Bellocier, 89107 Sens Francja

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80. 31-546, Kraków Polska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan/HCT Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva

3.    Jak stosować lek Candesartan/HCT Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan/HCT Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CANDESARTAN/HCT TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Candesartan/HCT Teva jest lekiem stosowanym w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego). Zawiera on dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Ich wspólne działanie zmniejsza ciśnienie krwi pacjenta.

-    Kandesartan cyleksetyl należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Lek ten rozluźnia i poszerza naczynia krwionośne pacjenta. Dzięki temu, ciśnienie krwi pacjenta zmniejsza się.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Jego działanie polega na zwiększaniu wydalania sodu, chlorków i wody w moczu, co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Candesartan/HCT Teva, jeśli nie udaje się zmniejszyć ciśnienia krwi pacjenta przy użyciu samego kandesartanu cyleksetylu lub samego hydrochlorotiazydu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANDESARTAN/HCT TEVA

Kiedy nie stosować leku Candesartan/HCT Teva

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub hydrochlorotiazyd, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Candesartan/HCT Teva (patrz punkt 6. Inne informacje).

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na sulfonamidy. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjentka jest po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Candesartan/HCT Teva we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe małe stężenie potasu we krwi.

Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe duże stężenie wapnia we krwi. Jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta dnę moczanową.

W przypadku wątpliwości czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Candesartan/HCT Teva

-    U pacjentów z cukrzycą.

-    U pacjentów z chorobami serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli pacjent niedawno przeszedł zabieg przeszczepienia nerki.

-    Jeśli u pacjenta występują wymioty (aktualnie bądź ostatnio) lub biegunka.

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół Conna (choroba nadnerczy zwana inaczej pierwotnym hiperaldosteronizmem).

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono chorobę autoimmunologiczną o nazwie uogólniony toczeń rumieniowaty (ang. systemic lupus erythematosus, SLE).

-    U pacjentów z niskim ciśnieniem krwi.

-    Jeśli pacjent miał udar mózgu.

-    Jeśli pacjent kiedykolwiek miał alergię lub astmę.

-    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ, stosowany w tym okresie może powodować poważne uszkodzenie płodu. (patrz punkt dotyczący ciąży).

Jeśli przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva pacjent spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów, powinien powiadomić o tym lekarza. Lekarz może zalecić częste kontrole i wykonywanie dodatkowych badań.

Przed każdym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza lub stomatologa o zażywaniu leku Candesartan/HCT Teva, ponieważ lek ten w połączeniu z niektórymi środkami znieczulającymi może powodować nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi.

Candesartan/HCT Teva może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci

Lek Candesartan/HCT Teva nie jest zazwyczaj stosowany u dzieci.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Candesartan/HCT Teva u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Candesartan/HCT Teva w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Candesartan/HCT Teva może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Candesartan/HCT Teva. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badania krwi.

W szczególności, należy poinformować lekarza, o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI), np. enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipril.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i zmniejszające stan zapalny).

-    Kwas acetylosalicylowy, w dawce większej niż 3 g dziennie (lek łagodzący ból i zmniejszający stan zapalny).

-    Suplementy potasu lub substytuty soli zawieraj ące potas (leki zwiększaj ące stężenie potasu we krwi).

-    Preparaty wapnia lub witaminy D.

-    Leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina.

-    Leki stosowane w cukrzycy (tabletki lub insulina).

-    Leki kontrolujące rytm serca (środki przeciwarytmiczne), np. digoksyna i leki blokujące receptory beta.

-    Heparyna (lek rozrzedzaj ący krew).

-    Leki moczopędne (diuretyki).

-    Środki przeczyszczające.

-    Penicylina (antybiotyk).

-    Amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

-    Leki steroidowe, np. prednizolon.

-    Hormon adrenokortykotropowy wydzielany przez przysadkę mózgową (kortykotropina, ACTH).

-    Leki stosowane w leczeniu nowotworów.

-    Amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona i ciężkich zakażeń wirusowych).

-    Barbiturany (środki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

-    Karbenoksolon (stosowany w leczeniu chorób przełyku i owrzodzeń jamy ustnej).

-    Substancje czynne hamujące działanie acetylocholiny, np. atropina i biperyden.

-    Cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu.

-    Inne leki mogące nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowany w leczeniu nowotworu) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Stosowanie leku Candesartan/HCT Teva z jedzeniem i piciem

-    Lek Candesartan/HCT Teva można przyjmować niezależnie od posiłków.

-    Jeśli pacjent spożywa alkohol, powinien o tym poinformować lekarza. Niektórzy pacjenci, spożywaj ący alkohol w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva mogą doświadczyć uczucia mdlenia lub zawrotów głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zwykle zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży, oraz zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Candesartan/HCT Teva. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może on powodować ciężkie uszkodzenie płodu, jeśli jest stosowany później niż w trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan/HCT Teva u matek karmiących piersią, a lekarz może zalecić stosowanie innego leku, jeśli pacjentka chce rozpocząć karmienie piersią, zwłaszcza, jeśli karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Candesartan/HCT Teva

Lek zawiera laktozę (cukier). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancj ę niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. Inne informacje.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Lek Candesartan/HCT Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan/HCT Teva codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan/HCT Teva to 1 tabletka raz dziennie.

Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia. Dzięki temu łatwiej pamiętać o konieczności jej przyj ęcia.

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg / 16 mg + 12,5 mg / 32 mg + 12,5 mg /

Kreska dzieląca służy ułatwieniu podzielenia tabletki i połknięciu jej.

Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan/HCT Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva

W wypadku przerwania stosowania leku Candesartan/HCT Teva, ciśnienie krwi może ponownie się zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Candesartan/HCT Teva bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Candesartan/HCT Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne, aby pacjent został poinformowany, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Działania niepożądane mają zazwyczaj przebieg łagodny i szybko ustępują. Niektóre z działań niepożądanych leku Candesartan/HCT Teva wywoływane są przez kandesartan cyleksetyl, natomiast inne wywoływane są przez hydrochlorotiazyd.

Należy przerwać stosowanie produktu Candesartan/HCT Teva i zwrócić się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących reakcji alergicznych:

-    trudności z oddychaniem, bez względu na to czy towarzyszy im obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła.

-    obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w przełykaniu.

-    silny świąd skóry (z uniesionymi wykwitami).

Lek Candesartan/HCT Teva może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Możliwe jest zmniejszenie odporności na zakażenia, oraz wystąpienie uczucia zmęczenia, zakażenia lub gorączki. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może czasem zlecić badania krwi pacjenta, aby sprawdzić czy lek Candesartan/HCT Teva wpływa na skład krwi (agranulocytoza, tj. poważne zmniejszenie liczby białych krwinek).

Oceny działań niepożądanych dokonano z zastosowaniem następuj ących kategorii częstości:

Bardzo często:    częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, łącznie z przypadkami odosobnionymi.

Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


Inne możliwe działania niepożądane:

Często

-    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    Zmniejszone stężenie sodu we krwi. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do osłabienia, braku energii lub kurczy mięśni.

-    Zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do zmęczenia, osłabienia, zaburzeń rytmu serca lub uczucia mrowienia.

-    Zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

-    Obecność cukru w moczu.

-    Zawroty głowy lub osłabienie.

-    Ból głowy.

-    Zakażenia układu oddechowego.

Niezbyt często

-    Niskie ciśnienie krwi, powoduj ące uczucie osłabienia lub zawroty głowy.

-    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

-    Wysypka, reakcja skórna w postaci bąbli (pokrzywka), wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne.

Rzadko

-    Żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i (lub) oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

-    Zaburzenia snu, depresja, niepokój.

-    Uczucie mrowienia lub kłucia w rękach lub nogach.

-    Przemijające zaburzenia widzenia.

-    Zaburzenia rytmu serca.

-    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i przewodnienie płuc).

-    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

-    Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany do ciężkiego ból w nadbrzuszu.

-    Kurcze mięśni.

-    Uszkodzenie naczyń krwionośnych, powodujące wystąpienie czerwonych lub purpurowych plam na skórze.

-    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zakażenie, gorączka lub łatwe powstawanie siniaków.

-    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka, z pęcherzami i łuszczeniem się skóry oraz możliwym wstąpieniem pęcherzy w jamie ustnej.

-    Nasilenie istniejących objawów o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko

-    Obrzęk twarzy, ust, j ęzyka i (lub) gardła.

-    Świąd.

-    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

-    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

-    Kaszel.

-    Nudności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub blistrze po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Candesartan/HCT Teva

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, kukurydziana, Powidon K-30, karmeloza wapniowa,

Poloksamer 188, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172) (tylko dawki 16 mg/12,5 mg & 32 mg/25 mg tabletki).

Jak wygląda lek Candesartan/HCT Teva i co zawiera opakowanie

Lek Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5

Tabletki Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5 mg to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „8” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 16 mg+12,5 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „16” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+12,5 mg są to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+25 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem jednej stronie tabletki oraz wytłoczeniem „H” po lewej stronie nacięcia i „25” po prawej. Po drugiej stronie tabletka znajduje się nacięcie i wytłoczenie odpowiednio „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej.

Wielkości opakowań: Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 300 tabletek oraz 28x1, 50x1, 56x1, 98x1 tabletka (blistry perforowane),

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca i importer

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourn, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Sante

Rue Bellocier, 89107 Sens Francja

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80. 31-546, Kraków Polska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan/HCT Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva

3.    Jak stosować lek Candesartan/HCT Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan/HCT Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CANDESARTAN/HCT TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Candesartan/HCT Teva jest lekiem stosowanym w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego). Zawiera on dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Ich wspólne działanie zmniejsza ciśnienie krwi pacjenta.

-    Kandesartan cyleksetyl należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Lek ten rozluźnia i poszerza naczynia krwionośne pacjenta. Dzięki temu, ciśnienie krwi pacjenta zmniejsza się.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Jego działanie polega na zwiększaniu wydalania sodu, chlorków i wody w moczu, co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Candesartan/HCT Teva, jeśli nie udaje się zmniejszyć ciśnienia krwi pacjenta przy użyciu samego kandesartanu cyleksetylu lub samego hydrochlorotiazydu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANDESARTAN/HCT TEVA

Kiedy nie stosować leku Candesartan/HCT Teva

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub hydrochlorotiazyd, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Candesartan/HCT Teva (patrz punkt 6. Inne informacje).

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na sulfonamidy. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjentka jest po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Candesartan/HCT Teva we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe małe stężenie potasu we krwi.

Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe duże stężenie wapnia we krwi. Jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta dnę moczanową.

W przypadku wątpliwości czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Candesartan/HCT Teva

-    U pacjentów z cukrzycą.

-    U pacjentów z chorobami serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli pacjent niedawno przeszedł zabieg przeszczepienia nerki.

-    Jeśli u pacjenta występują wymioty (aktualnie bądź ostatnio) lub biegunka.

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół Conna (choroba nadnerczy zwana inaczej pierwotnym hiperaldosteronizmem).

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono chorobę autoimmunologiczną o nazwie uogólniony toczeń rumieniowaty (ang. systemic lupus erythematosus, SLE).

-    U pacjentów z niskim ciśnieniem krwi.

-    Jeśli pacjent miał udar mózgu.

-    Jeśli pacjent kiedykolwiek miał alergię lub astmę.

-    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ, stosowany w tym okresie może powodować poważne uszkodzenie płodu. (patrz punkt dotyczący ciąży).

Jeśli przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva pacjent spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów, powinien powiadomić o tym lekarza. Lekarz może zalecić częste kontrole i wykonywanie dodatkowych badań.

Przed każdym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza lub stomatologa o zażywaniu leku Candesartan/HCT Teva, ponieważ lek ten w połączeniu z niektórymi środkami znieczulającymi może powodować nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi.

Candesartan/HCT Teva może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci

Lek Candesartan/HCT Teva nie jest zazwyczaj stosowany u dzieci.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Candesartan/HCT Teva u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Candesartan/HCT Teva w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Candesartan/HCT Teva może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Candesartan/HCT Teva. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badania krwi.

W szczególności, należy poinformować lekarza, o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI), np. enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipril.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i zmniejszające stan zapalny).

-    Kwas acetylosalicylowy, w dawce większej niż 3 g dziennie (lek łagodzący ból i zmniejszający stan zapalny).

-    Suplementy potasu lub substytuty soli zawieraj ące potas (leki zwiększaj ące stężenie potasu we krwi).

-    Preparaty wapnia lub witaminy D.

-    Leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina.

-    Leki stosowane w cukrzycy (tabletki lub insulina).

-    Leki kontrolujące rytm serca (środki przeciwarytmiczne), np. digoksyna i leki blokujące receptory beta.

-    Heparyna (lek rozrzedzaj ący krew).

-    Leki moczopędne (diuretyki).

-    Środki przeczyszczające.

-    Penicylina (antybiotyk).

-    Amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

-    Leki steroidowe, np. prednizolon.

-    Hormon adrenokortykotropowy wydzielany przez przysadkę mózgową (kortykotropina, ACTH).

-    Leki stosowane w leczeniu nowotworów.

-    Amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona i ciężkich zakażeń wirusowych).

-    Barbiturany (środki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

-    Karbenoksolon (stosowany w leczeniu chorób przełyku i owrzodzeń jamy ustnej).

-    Substancje czynne hamujące działanie acetylocholiny, np. atropina i biperyden.

-    Cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu.

-    Inne leki mogące nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowany w leczeniu nowotworu) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Stosowanie leku Candesartan/HCT Teva z jedzeniem i piciem

-    Lek Candesartan/HCT Teva można przyjmować niezależnie od posiłków.

-    Jeśli pacjent spożywa alkohol, powinien o tym poinformować lekarza. Niektórzy pacjenci, spożywaj ący alkohol w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva mogą doświadczyć uczucia mdlenia lub zawrotów głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zwykle zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży, oraz zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Candesartan/HCT Teva. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może on powodować ciężkie uszkodzenie płodu, jeśli jest stosowany później niż w trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan/HCT Teva u matek karmiących piersią, a lekarz może zalecić stosowanie innego leku, jeśli pacjentka chce rozpocząć karmienie piersią, zwłaszcza, jeśli karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Candesartan/HCT Teva

Lek zawiera laktozę (cukier). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancj ę niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. Inne informacje.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Lek Candesartan/HCT Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan/HCT Teva codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan/HCT Teva to 1 tabletka raz dziennie.

Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia. Dzięki temu łatwiej pamiętać o konieczności jej przyj ęcia.

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg / 16 mg + 12,5 mg / 32 mg + 12,5 mg /

Kreska dzieląca służy ułatwieniu podzielenia tabletki i połknięciu jej.

Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan/HCT Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva

W wypadku przerwania stosowania leku Candesartan/HCT Teva, ciśnienie krwi może ponownie się zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Candesartan/HCT Teva bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Candesartan/HCT Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne, aby pacjent został poinformowany, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Działania niepożądane mają zazwyczaj przebieg łagodny i szybko ustępują. Niektóre z działań niepożądanych leku Candesartan/HCT Teva wywoływane są przez kandesartan cyleksetyl, natomiast inne wywoływane są przez hydrochlorotiazyd.

Należy przerwać stosowanie produktu Candesartan/HCT Teva i zwrócić się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących reakcji alergicznych:

-    trudności z oddychaniem, bez względu na to czy towarzyszy im obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła.

-    obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w przełykaniu.

-    silny świąd skóry (z uniesionymi wykwitami).

Lek Candesartan/HCT Teva może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Możliwe jest zmniejszenie odporności na zakażenia, oraz wystąpienie uczucia zmęczenia, zakażenia lub gorączki. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może czasem zlecić badania krwi pacjenta, aby sprawdzić czy lek Candesartan/HCT Teva wpływa na skład krwi (agranulocytoza, tj. poważne zmniejszenie liczby białych krwinek).

Oceny działań niepożądanych dokonano z zastosowaniem następuj ących kategorii częstości:

Bardzo często:    częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, łącznie z przypadkami odosobnionymi.

Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


Inne możliwe działania niepożądane:

Często

-    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    Zmniejszone stężenie sodu we krwi. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do osłabienia, braku energii lub kurczy mięśni.

-    Zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do zmęczenia, osłabienia, zaburzeń rytmu serca lub uczucia mrowienia.

-    Zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

-    Obecność cukru w moczu.

-    Zawroty głowy lub osłabienie.

-    Ból głowy.

-    Zakażenia układu oddechowego.

Niezbyt często

-    Niskie ciśnienie krwi, powoduj ące uczucie osłabienia lub zawroty głowy.

-    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

-    Wysypka, reakcja skórna w postaci bąbli (pokrzywka), wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne.

Rzadko

-    Żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i (lub) oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

-    Zaburzenia snu, depresja, niepokój.

-    Uczucie mrowienia lub kłucia w rękach lub nogach.

-    Przemijające zaburzenia widzenia.

-    Zaburzenia rytmu serca.

-    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i przewodnienie płuc).

-    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

-    Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany do ciężkiego ból w nadbrzuszu.

-    Kurcze mięśni.

-    Uszkodzenie naczyń krwionośnych, powodujące wystąpienie czerwonych lub purpurowych plam na skórze.

-    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zakażenie, gorączka lub łatwe powstawanie siniaków.

-    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka, z pęcherzami i łuszczeniem się skóry oraz możliwym wstąpieniem pęcherzy w jamie ustnej.

-    Nasilenie istniejących objawów o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko

-    Obrzęk twarzy, ust, j ęzyka i (lub) gardła.

-    Świąd.

-    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

-    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

-    Kaszel.

-    Nudności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub blistrze po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Candesartan/HCT Teva

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, kukurydziana, Powidon K-30, karmeloza wapniowa,

Poloksamer 188, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172) (tylko dawki 16 mg/12,5 mg & 32 mg/25 mg tabletki).

Jak wygląda lek Candesartan/HCT Teva i co zawiera opakowanie

Lek Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5

Tabletki Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5 mg to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „8” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 16 mg+12,5 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „16” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+12,5 mg są to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+25 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem jednej stronie tabletki oraz wytłoczeniem „H” po lewej stronie nacięcia i „25” po prawej. Po drugiej stronie tabletka znajduje się nacięcie i wytłoczenie odpowiednio „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej.

Wielkości opakowań: Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 300 tabletek oraz 28x1, 50x1, 56x1, 98x1 tabletka (blistry perforowane),

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca i importer

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourn, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Sante

Rue Bellocier, 89107 Sens Francja

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80. 31-546, Kraków Polska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Candesartanum cilexetili + Hydrochlorothiazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Candesartan/HCT Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva

3.    Jak stosować lek Candesartan/HCT Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Candesartan/HCT Teva

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK CANDESARTAN/HCT TEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Candesartan/HCT Teva jest lekiem stosowanym w leczeniu podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego). Zawiera on dwie substancje czynne: kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd. Ich wspólne działanie zmniejsza ciśnienie krwi pacjenta.

-    Kandesartan cyleksetyl należy do grupy leków zwanych antagonistami receptora angiotensyny II. Lek ten rozluźnia i poszerza naczynia krwionośne pacjenta. Dzięki temu, ciśnienie krwi pacjenta zmniejsza się.

-    Hydrochlorotiazyd należy do grupy leków zwanych lekami moczopędnymi (diuretykami). Jego działanie polega na zwiększaniu wydalania sodu, chlorków i wody w moczu, co powoduje zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi.

Lekarz może zalecić stosowanie leku Candesartan/HCT Teva, jeśli nie udaje się zmniejszyć ciśnienia krwi pacjenta przy użyciu samego kandesartanu cyleksetylu lub samego hydrochlorotiazydu.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU CANDESARTAN/HCT TEVA

Kiedy nie stosować leku Candesartan/HCT Teva

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kandesartan cyleksetyl lub hydrochlorotiazyd, lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Candesartan/HCT Teva (patrz punkt 6. Inne informacje).

-    Jeśli u pacjenta występuje uczulenie na sulfonamidy. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli pacjentka jest po 3 miesiącu ciąży (należy również unikać stosowania leku Candesartan/HCT Teva we wczesnym okresie ciąży - patrz punkt Ciąża i karmienie piersią).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub niedrożność dróg żółciowych (zaburzenia odpływu żółci z pęcherzyka żółciowego).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe małe stężenie potasu we krwi.

Jeśli u pacjenta stwierdzono długotrwałe duże stężenie wapnia we krwi. Jeśli kiedykolwiek stwierdzono u pacjenta dnę moczanową.

W przypadku wątpliwości czy którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Candesartan/HCT Teva.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Candesartan/HCT Teva

-    U pacjentów z cukrzycą.

-    U pacjentów z chorobami serca, wątroby lub nerek.

-    Jeśli pacjent niedawno przeszedł zabieg przeszczepienia nerki.

-    Jeśli u pacjenta występują wymioty (aktualnie bądź ostatnio) lub biegunka.

-    Jeśli u pacjenta występuje zespół Conna (choroba nadnerczy zwana inaczej pierwotnym hiperaldosteronizmem).

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono chorobę autoimmunologiczną o nazwie uogólniony toczeń rumieniowaty (ang. systemic lupus erythematosus, SLE).

-    U pacjentów z niskim ciśnieniem krwi.

-    Jeśli pacjent miał udar mózgu.

-    Jeśli pacjent kiedykolwiek miał alergię lub astmę.

-    Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ, stosowany w tym okresie może powodować poważne uszkodzenie płodu. (patrz punkt dotyczący ciąży).

Jeśli przed rozpoczęciem lub w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva pacjent spełnia którekolwiek z powyższych kryteriów, powinien powiadomić o tym lekarza. Lekarz może zalecić częste kontrole i wykonywanie dodatkowych badań.

Przed każdym zabiegiem chirurgicznym należy poinformować lekarza lub stomatologa o zażywaniu leku Candesartan/HCT Teva, ponieważ lek ten w połączeniu z niektórymi środkami znieczulającymi może powodować nagłe zmniejszenie ciśnienia krwi.

Candesartan/HCT Teva może zwiększać wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Dzieci

Lek Candesartan/HCT Teva nie jest zazwyczaj stosowany u dzieci.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania leku Candesartan/HCT Teva u dzieci (w wieku poniżej 18 lat). Dlatego nie należy podawać leku Candesartan/HCT Teva w tej grupie wiekowej.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek Candesartan/HCT Teva może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Candesartan/HCT Teva. Jeśli pacjent stosuje niektóre leki, lekarz może zalecić okresowe wykonywanie badania krwi.

W szczególności, należy poinformować lekarza, o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków:

-    Inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi, w tym beta-adrenolityki, diazoksyd i inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme inhibitors, ACEI), np. enalapryl, kaptopryl, lizynopryl lub ramipril.

-    Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen, naproksen, diklofenak, celekoksyb lub etorykoksyb (leki łagodzące ból i zmniejszające stan zapalny).

-    Kwas acetylosalicylowy, w dawce większej niż 3 g dziennie (lek łagodzący ból i zmniejszający stan zapalny).

-    Suplementy potasu lub substytuty soli zawieraj ące potas (leki zwiększaj ące stężenie potasu we krwi).

-    Preparaty wapnia lub witaminy D.

-    Leki zmniejszające stężenie cholesterolu, takie jak kolestypol lub kolestyramina.

-    Leki stosowane w cukrzycy (tabletki lub insulina).

-    Leki kontrolujące rytm serca (środki przeciwarytmiczne), np. digoksyna i leki blokujące receptory beta.

-    Heparyna (lek rozrzedzaj ący krew).

-    Leki moczopędne (diuretyki).

-    Środki przeczyszczające.

-    Penicylina (antybiotyk).

-    Amfoterycyna (stosowana w leczeniu zakażeń grzybiczych).

-    Lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych).

-    Leki steroidowe, np. prednizolon.

-    Hormon adrenokortykotropowy wydzielany przez przysadkę mózgową (kortykotropina, ACTH).

-    Leki stosowane w leczeniu nowotworów.

-    Amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona i ciężkich zakażeń wirusowych).

-    Barbiturany (środki uspokajające, stosowane również w leczeniu padaczki).

-    Karbenoksolon (stosowany w leczeniu chorób przełyku i owrzodzeń jamy ustnej).

-    Substancje czynne hamujące działanie acetylocholiny, np. atropina i biperyden.

-    Cyklosporyna, lek stosowany po przeszczepieniu narządu, aby zapobiec jego odrzuceniu.

-    Inne leki mogące nasilać działanie przeciwnadciśnieniowe, takie jak baklofen (lek zmniejszający napięcie mięśni szkieletowych), amifostyna (stosowany w leczeniu nowotworu) i niektóre leki przeciwpsychotyczne.

Stosowanie leku Candesartan/HCT Teva z jedzeniem i piciem

-    Lek Candesartan/HCT Teva można przyjmować niezależnie od posiłków.

-    Jeśli pacjent spożywa alkohol, powinien o tym poinformować lekarza. Niektórzy pacjenci, spożywaj ący alkohol w trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva mogą doświadczyć uczucia mdlenia lub zawrotów głowy.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o podejrzeniu (lub planowaniu) ciąży. Lekarz zwykle zaleci przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva przed planowaną ciążą lub natychmiast po stwierdzeniu ciąży, oraz zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Candesartan/HCT Teva. Leku Candesartan/HCT Teva nie powinno się stosować we wczesnym okresie ciąży. Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może on powodować ciężkie uszkodzenie płodu, jeśli jest stosowany później niż w trzecim miesiącu ciąży.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią. Nie zaleca się stosowania leku Candesartan/HCT Teva u matek karmiących piersią, a lekarz może zalecić stosowanie innego leku, jeśli pacjentka chce rozpocząć karmienie piersią, zwłaszcza, jeśli karmione dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

W trakcie stosowania leku Candesartan/HCT Teva niektórzy pacjenci mogą odczuwać zmęczenie lub zawroty głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych, obsługiwać maszyn ani posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Candesartan/HCT Teva

Lek zawiera laktozę (cukier). Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancj ę niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6. Inne informacje.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Lek Candesartan/HCT Teva należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Ważne jest, aby przyjmować lek Candesartan/HCT Teva codziennie.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Candesartan/HCT Teva to 1 tabletka raz dziennie.

Należy starać się przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia. Dzięki temu łatwiej pamiętać o konieczności jej przyj ęcia.

Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg / 16 mg + 12,5 mg / 32 mg + 12,5 mg /

Kreska dzieląca służy ułatwieniu podzielenia tabletki i połknięciu jej.

Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki

Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Candesartan/HCT Teva, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Candesartan/HCT Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Candesartan/HCT Teva

W wypadku przerwania stosowania leku Candesartan/HCT Teva, ciśnienie krwi może ponownie się zwiększyć. Dlatego nie należy przerywać stosowania leku Candesartan/HCT Teva bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Candesartan/HCT Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ważne, aby pacjent został poinformowany, jakie działania niepożądane mogą wystąpić. Działania niepożądane mają zazwyczaj przebieg łagodny i szybko ustępują. Niektóre z działań niepożądanych leku Candesartan/HCT Teva wywoływane są przez kandesartan cyleksetyl, natomiast inne wywoływane są przez hydrochlorotiazyd.

Należy przerwać stosowanie produktu Candesartan/HCT Teva i zwrócić się po natychmiastową pomoc medyczną, jeśli wystąpi którakolwiek z następujących reakcji alergicznych:

-    trudności z oddychaniem, bez względu na to czy towarzyszy im obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła.

-    obrzęk twarzy, ust, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w przełykaniu.

-    silny świąd skóry (z uniesionymi wykwitami).

Lek Candesartan/HCT Teva może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek. Możliwe jest zmniejszenie odporności na zakażenia, oraz wystąpienie uczucia zmęczenia, zakażenia lub gorączki. W takim wypadku należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może czasem zlecić badania krwi pacjenta, aby sprawdzić czy lek Candesartan/HCT Teva wpływa na skład krwi (agranulocytoza, tj. poważne zmniejszenie liczby białych krwinek).

Oceny działań niepożądanych dokonano z zastosowaniem następuj ących kategorii częstości:

Bardzo często:    częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów

rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 rzadziej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów, łącznie z przypadkami odosobnionymi.

Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko:


Inne możliwe działania niepożądane:

Często

-    Zmiany w wynikach badań krwi:

-    Zmniejszone stężenie sodu we krwi. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do osłabienia, braku energii lub kurczy mięśni.

-    Zwiększone lub zmniejszone stężenie potasu we krwi, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca. W ciężkich przypadkach może to prowadzić do zmęczenia, osłabienia, zaburzeń rytmu serca lub uczucia mrowienia.

-    Zwiększone stężenie cholesterolu, cukru lub kwasu moczowego we krwi.

-    Obecność cukru w moczu.

-    Zawroty głowy lub osłabienie.

-    Ból głowy.

-    Zakażenia układu oddechowego.

Niezbyt często

-    Niskie ciśnienie krwi, powoduj ące uczucie osłabienia lub zawroty głowy.

-    Utrata apetytu, biegunka, zaparcie, podrażnienie żołądka.

-    Wysypka, reakcja skórna w postaci bąbli (pokrzywka), wysypka spowodowana nadwrażliwością na światło słoneczne.

Rzadko

-    Żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i (lub) oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza u pacjentów z wcześniejszymi zaburzeniami czynności nerek lub niewydolnością serca.

-    Zaburzenia snu, depresja, niepokój.

-    Uczucie mrowienia lub kłucia w rękach lub nogach.

-    Przemijające zaburzenia widzenia.

-    Zaburzenia rytmu serca.

-    Trudności w oddychaniu (w tym zapalenie płuc i przewodnienie płuc).

-    Wysoka temperatura ciała (gorączka).

-    Zapalenie trzustki, powodujące umiarkowany do ciężkiego ból w nadbrzuszu.

-    Kurcze mięśni.

-    Uszkodzenie naczyń krwionośnych, powodujące wystąpienie czerwonych lub purpurowych plam na skórze.

-    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych lub płytek krwi. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zakażenie, gorączka lub łatwe powstawanie siniaków.

-    Ciężka, szybko rozwijająca się wysypka, z pęcherzami i łuszczeniem się skóry oraz możliwym wstąpieniem pęcherzy w jamie ustnej.

-    Nasilenie istniejących objawów o typie tocznia rumieniowatego lub pojawienie się nietypowych reakcji skórnych.

Bardzo rzadko

-    Obrzęk twarzy, ust, j ęzyka i (lub) gardła.

-    Świąd.

-    Ból pleców, ból stawów i mięśni.

-    Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby. Pacjent może odczuwać zmęczenie, może wystąpić zażółcenie skóry i oczu oraz objawy grypopodobne.

-    Kaszel.

-    Nudności.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK CANDESARTAN/HCT TEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Candesartan/HCT Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub blistrze po oznaczeniu „Termin ważności (EXP):” lub „EXP:”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Candesartan/HCT Teva

Substancjami czynnymi leku są kandesartan cyleksetyl i hydrochlorotiazyd.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 8 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu.

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 16 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 12,5 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Każda tabletka leku Candesartan/HCT Teva, 32 mg + 25 mg, tabletki zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu (HCT).

Pozostałe składniki to: skrobia żelowana, kukurydziana, Powidon K-30, karmeloza wapniowa,

Poloksamer 188, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172) (tylko dawki 16 mg/12,5 mg & 32 mg/25 mg tabletki).

Jak wygląda lek Candesartan/HCT Teva i co zawiera opakowanie

Lek Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5

Tabletki Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5 mg to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „8” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 16 mg+12,5 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „16” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+12,5 mg są to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+25 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem jednej stronie tabletki oraz wytłoczeniem „H” po lewej stronie nacięcia i „25” po prawej. Po drugiej stronie tabletka znajduje się nacięcie i wytłoczenie odpowiednio „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej.

Wielkości opakowań: Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 300 tabletek oraz 28x1, 50x1, 56x1, 98x1 tabletka (blistry perforowane),

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca i importer

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi ut 13, 4042 Debrecen

Węgry

Teva UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourn, East Sussex, BN22 9AG Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Holandia

TEVA Sante

Rue Bellocier, 89107 Sens Francja

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80. 31-546, Kraków Polska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Candesartan/HCT Teva

Charakterystyka Candesartan/hct teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Candesartan/HCT Teva, 8 mg+12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 16 mg+12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg+12,5 mg, tabletki Candesartan/HCT Teva, 32 mg+25 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT). Substancje pomocnicze:

183,70 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Każda tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT). Substancje pomocnicze:

177,60 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (HCT). Substancje pomocnicze:

363,90 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Każda tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu i 25 mg hydrochlorotiazydu (HCT). Substancje pomocnicze:

355,20 mg laktozy jednowodnej w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 8 mg+12,5 mg są to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „8” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki. Linia podziału ułatwia rozkruszenie tabletki w celu jej połknięcia, a nie służy do podziału na równe dawki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 16 mg+12,5 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „16” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki. Linia podziału ułatwia rozkruszenie tabletki w celu jej połknięcia, a nie służy do podziału na równe dawki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+12,5 mg są to białe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem po obu stronach tabletki oraz wytłoczeniem „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej. Wytłoczenie znajduje się tylko po jednej stronie tabletki. Linia podziału ułatwia rozkruszenie tabletki w celu jej połknięcia, a nie służy do podziału na równe dawki.

Tabletki Candesartan/HCT Teva 32 mg+25 mg są to jasno różowe, eliptyczne, dwuwypukłe tabletki z rowkiem jednej stronie tabletki oraz wytłoczeniem „H” po lewej stronie nacięcia i „25” po prawej. Po drugiej stronie tabletka znajduje się nacięcie i wytłoczenie odpowiednio „C” po lewej stronie nacięcia i „32” po prawej. Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.


4.1    Wskazania do stosowania

Candesartan/HCT Teva wskazany jest w:

•    leczeniu nadciśnienia pierwotnego u dorosłych, u których ciśnienie tętnicze jest w niewystarczającym

stopniu kontrolowane podczas stosowania kandesartanu cyleksetylu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka dobowa produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva to jedna tabletka.

Zalecane jest dostosowanie dawki poszczególnych substancji wchodzących w skład produktu leczniczego (kandesartanu cyleksetylu lub hydrochlorotiazydu). Jeśli jest to wskazane ze względów klinicznych, należy rozważyć bezpośrednią zmianę monoterapii na podawanie produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva. Należy dostosować dawkę kandesartanu cyleksetylu w przypadku zmiany monoterapii hydrochlorotiazydem na podawanie produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva. Produkt leczniczy Candesartan/HCT Teva może być stosowany u pacjentów, u których ciśnienie tętnicze nie jest wystarczająco kontrolowane podczas stosowania kandesartanu cyleksetylu lub hydrochlorotiazydu w monoterapii lub produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva w mniejszych dawkach.

Najlepsze działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Pacjenci ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową

U pacjentów z ryzykiem niedociśnienia tętniczego, np. u pacjentów z możliwą zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową zalecane jest dostosowanie dawki kandesartanu cyleksetylu (należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 4 mg kandesartanu cyleksetylu).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W tej grupie pacjentów bardziej odpowiednie jest stosowanie diuretyków pętlowych niż tiazydowych produktów moczopędnych. U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirensem kreatyniny >30 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała) zalecane jest stopniowe dostosowanie dawki kandesartanu cyleksetylu przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva (zalecana dawka początkowa kandesartanu cyleksetylu wynosi 4 mg w tej grupie pacjentów).

Stosowanie produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała) (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby, zalecane jest stopniowe dostosowanie dawki kandesartanu cyleksetylu przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva (zalecana dawka początkowa kandesartanu cyleksetylu wynosi 4 mg w tej grupie pacjentów).

Stosowanie produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) cholestazą (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczność stosowania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Sposób podania Podanie doustne.

Produkt leczniczy Candesartan/HCT Teva może być przyjmowany w trakcie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Pokarm nie wpływa na biodostępność kandesartartanu.

Brak klinicznie znaczących interakcji pomiędzy hydrochlorotiazydem a pokarmem.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na pochodne sulfonamidu. Hydrochlorotiazyd jest pochodną sulfonamidu.

-    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6).

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min/1,73 m2 powierzchni ciała).

-    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) cholestaza.

-    Oporna na leczenie hipokaliemia lub hiperkalcemia.

-    Dna moczanowa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności nerek i przeszczepienie nerki

W tej grupie pacjentów bardziej odpowiednie jest stosowanie diuretyków pętlowych niż tiazydowych produktów moczopędnych. Podczas stosowania produktu Candesartan/HCT Teva u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, wskazana jest regularna kontrola stężenia potasu, kreatyniny i kwasu moczowego.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki.

Zwężenie tętnicy nerkowej

U pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy nerkowej jedynej czynnej nerki, produkty lecznicze wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron, w tym antagoniści receptora angiotensyny II, mogą powodować zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy.

Zmniejszona objętość wewnątrznaczyniowa

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) niedoborem sodu, może wystąpić objawowe niedociśnienie, co opisywano w przypadku innych produktów leczniczych działaj ących na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego stosowanie produktu Candesartan/HCT Teva nie jest wskazane do momentu poprawy stanu pacjenta.

Znieczulenie i zabiegi chirurgiczne

Podczas znieczulenia i zabiegów chirurgicznych, u pacjentów leczonych antagonistami receptora angiotensyny II może wystąpić niedociśnienie tętnicze spowodowane zahamowaniem układu renina-angiotensyna. Bardzo rzadko niedociśnienie tętnicze może być ciężkie i powodować konieczność podania dożylnego płynów i (lub) produktów zwiększających ciśnienie tętnicze.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub postępującą chorobą wątroby, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktów tiazydowych, ponieważ nawet niewielkie zmiany równowagi wodno-elektrolitowej mogą spowodować śpiączkę wątrobową. Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej (kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu)

Tak jak w przypadku innych produktów rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z hemodynamicznie istotnym zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej albo kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Pacjenci z hiperaldosteronizmem pierwotnym zazwyczaj nie reaguj ą na produkty przeciwnadciśnieniowe, działające przez hamowanie układu renina-angiotensyna-aldosteron. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva w tej grupie pacjentów.

Zaburzenia elektrolitowe

Należy w odpowiednich odstępach czasu oznaczać stężenie elektrolitów w surowicy. Tiazydowe leki moczopędne, w tym hydrochlorotiazyd, mogą powodować zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej (hiperkalcemię, hipokaliemię, hiponatremię, hipomagnezemię i zasadowicę hipochloremiczną).

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie wapnia z moczem, co może prowadzić do przemijającego, niewielkiego zwiększenia stężenia wapnia w surowicy. Znaczna hiperkalcemia może być objawem utajonej nadczynności przytarczyc. Należy przerwać stosowanie tiazydowych leków moczopędnych przed wykonaniem testów czynnościowych przytarczyc.

Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie potasu z moczem w sposób zależny od dawki, co może prowadzić do hipokaliemii. Wydaje się, że to działanie hydrochlorotiazydu jest słabsze podczas jednoczesnego stosowania z kandesartanem cyleksetylem. Ryzyko wystąpienia hipokaliemii może być większe u pacjentów z marskością wątroby, u pacjentów z nagłym zwiększeniem diurezy, z niedostatecznym doustnym przyjmowaniem elektrolitów oraz przy jednoczesnym stosowaniu kortykosteroidów lub hormonu adrenokortykotropowego (ACTH).

Stosowanie kandesartanu cyleksetylu może powodować hiperkaliemię, szczególnie jeśli występuje niewydolność serca i (lub) zaburzenia czynności nerek.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva z lekami moczopędnymi oszczędzaj ącymi potas, suplementami potasu, substytutami soli zawieraj ącymi potas lub innymi produktami zwiększającymi stężenie potasu (np. heparyna sodowa) może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy, jeśli jest to wskazane.

Wykazano, że tiazydowe leki moczopędne zwiększaj ą wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Wpływ na metabolizm i układ dokrewny

Leczenie tiazydowym lekiem moczopędnym może zaburzać tolerancję glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki produktów przeciwcukrzycowych, w tym insuliny. Podczas stosowania produktów tiazydowych może ujawnić się utajona cukrzyca. Stosowaniu tiazydowych leków moczopędnych towarzyszyło zwiększenie stężenia cholesterolu i trójglicerydów. Jednak w przypadku dawki zawartej w produkcie Candesartan/HCT Teva obserwowano znikomy wpływ. Tiazydowe leki moczopędne zwiększają stężenie kwasu moczowego w surowicy i u pacjentów podatnych mogą wywoływać dnę moczanową.

Nadwrażliwość na światło

Podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych obserwowano przypadki reakcji nadwrażliwości na światło (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpi nadwrażliwość na światło, należy przerwać leczenie. Jeśli wznowienie stosowania leku moczopędnego jest konieczne, zaleca się ochronę miejsc eksponowanych na promienie słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA.

Ogólne

U pacjentów, u których napięcie naczyń i czynność nerek zależą w znacznym stopniu od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron (np. pacjenci z ciężką zastoinową niewydolnością serca lub współistniejącą chorobą nerek, w tym ze zwężeniem tętnicy nerkowej), leczenie produktami leczniczymi oddziałuj ącymi na ten układ, w tym antagonistami receptora angiotensyny II, może spowodować ostre niedociśnienie tętnicze,

azotemię, skąpomocz lub, rzadziej, ostrą niewydolność nerek. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego u pacjentów z niedokrwienną chorobą serca lub miażdżycą naczyń mózgowych może prowadzić do zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Reakcje nadwrażliwości na hydrochlorotiazyd mogą występować u pacjentów z alergią lub astmą oskrzelową w wywiadzie lub bez takiego wywiadu, jednakże wystąpienie reakcji nadwrażliwości jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z obciążaj ącym wywiadem.

Podczas stosowania tiazydowych leków moczopędnych obserwowano zaostrzenie lub uczynnienie tocznia rumieniowatego układowego.

Działanie przeciwnadciśnieniowe produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva może być nasilone przez inne preparaty przeciwnadciśnieniowe.

Produkt leczniczy Candesartan/HCT Teva zawiera laktozę, jako substancj ę pomocniczą. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

Ciąża

Leczenia antagonistami receptora angiotensyny II nie należy rozpoczynać podczas ciąży. Z wyjątkiem przypadków w których jest konieczne kontynuowanie stosowania antagonistów receptora angiotensyny II, u pacjentek planuj ących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia antagonistami receptora angiotensyny II, należy natychmiast przerwać leczenie i, jeśli to wskazane, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Kliniczne badania farmakokinetyczne dotyczyły warfaryna, digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych (tj. etynyloestradiolu i (lub) lewonorgestrelu), glibenklamidu i nifedypiny. W badaniu tym nie obserwowano klinicznie istotnych interakcji.

Można oczekiwać, że niedobór potasu wywołany przez hydrochlorotiazyd może się nasilać podczas stosowania innych produktów leczniczych powodujących utratę potasu i hipokaliemię (np. innych leków moczopędnych powoduj ących utratę potasu, środków przeczyszczaj ących, amfoterycyny, karbenoksolonu, penicyliny G sodowej, pochodnych kwasu salicylowego, steroidów, ACTH).

Jednoczesne stosowanie produktu Candesartan/HCT Teva z lekami moczopędnymi oszczędzaj ącymi potas, suplementami potasu, substytutami soli zawieraj ącymi potas lub innymi produktami zwiększaj ącymi stężenie potasu (np. heparyna sodowa), może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Należy kontrolować stężenie potasu w surowicy, jeśli jest to wskazane (patrz punkt 4.4).

Hipokaliemia i hipomagnezemia wywołane działaniem leków moczopędnych, sprzyjaj ą wystąpieniu możliwego kardiotoksycznego działania glikozydów naparstnicy i produktów przeciwarytmicznych. Zaleca się okresowe oznaczanie stężenia potasu w surowicy podczas stosowania produktu Candesartan/HCT Teva jednocześnie z takimi produktami oraz z następuj ącymi produktami leczniczymi, mogącymi powodować wystąpienie torsades de pointes:

   Leki przeciwarytmiczne klasy Ia (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid);

•    Leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid);

•    Niektóre leki przeciwpsychotyczne (np. tiorydazyna, chloropromazyna, lewomepromazyna, trifluoperazyna, cyjamemazyna, sulpiryd, sultopryd, amisulpryd, tiapryd, pimozyd, haloperydol, droperydol);

•    Inne (np. beprydyl, cyzapryd, dyfemanil, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, ketanseryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, terfenadyna, winkamina podawana dożylnie).

Podczas jednoczesnego podawania litu i inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) lub hydrochlorotiazydu, obserwowano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy i objawy jego toksyczności. Podobne działanie obserwowano podczas stosowania antagonistów receptora angiotensyny II. Nie zaleca się stosowania kandesartanu i hydrochlorotiazydu z litem. Jeśli jednoczesne ich stosowanie jest konieczne, należy dokładnie kontrolować stężenie litu w surowicy.

Podczas jednoczesnego stosowania antagonistów receptora angiotensyny II i niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) (tj. selektywne inhibitory COX-2, kwas acetylosalicylowy (>3 g na dobę) i nieselektywne NLPZ), może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego.

Tak jak w przypadku grupy inhibitorów ACE, jednoczesne stosowanie antagonistów receptora angiotensyny II i produktów z grupy NLPZ może zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek, oraz zwiększenia stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów, z istniej ącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek. Podczas leczenia skojarzonego należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenta należy odpowiednio nawodnić i mieć na uwadze kontrolę czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego i następnie okresowo.

NLPZ osłabiaj ą działanie moczopędne, natriuretyczne i przeciwnadciśnieniowe hydrochlorotiazydu.

Kolestypol i cholestyramina zmniejszaj ą wchłanianie hydrochlorotiazydu.

Hydrochlorotiazyd może nasilać działanie niedepolaryzuj ących środków zwiotczaj ących mięśnie szkieletowe (np. tubokuraryny).

Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać stężenie wapnia w surowicy, na skutek zmniejszenia jego wydalania. Jeśli konieczne jest stosowanie suplementów wapnia lub witaminy D, należy kontrolować stężenie wapnia w surowicy i odpowiednio dostosować dawkę produktu.

Tiazydowe leki moczopędne mogą nasilać działanie hiperglikemizuj ące leków beta-adrenolitycznych i diazoksydu.

Leki przeciwcholinergiczne (np. atropina i biperyden), mogą zwiększać biodostępność tiazydowych leków moczopędnych, przez osłabienie motoryki przewodu pokarmowego i zwolnienie opróżniania żołądka.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko ciężkich działań niepożądanych wywołanych przez amantadynę.

Tiazydowe leki moczopędne mogą zmniejszać wydalanie cytotoksycznych produktów leczniczych przez nerki (np. cyklofosfamidu i metotreksatu) i nasilać ich działanie mielosupresyjne.

Jednoczesne spożywanie alkoholu, zażywanie barbituranów lub środków znieczulaj ących, może nasilać niedociśnienie ortostatyczne.

Leczenie tiazydowymi lekami moczopędnymi może zaburzać tolerancj ę glukozy. Może być konieczne dostosowanie dawki produktów przeciwcukrzycowych, w tym insuliny. Należy zachować ostrożność podczas stosowania metforminy ze względu na ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej, spowodowanej przez możliwą czynnościową niewydolność nerek związaną ze stosowaniem hydrochlorotiazydu.

Hydrochlorotiazyd może zmniejszać reakcję tętnic na aminy presyjne (np. adrenalinę), jednak nie w stopniu, który wykluczałby ich działanie.

Hydrochlorotiazyd może zwiększać ryzyko ostrej niewydolności nerek, zwłaszcza przy jednoczesnym stosowaniu wysokich dawek jodowanych środków kontrastujących.

Jednoczesne stosowanie z cyklosporyną może zwiększać ryzyko hiperurykemii i zaburzeń o typie dny moczanowej.

Jednoczesne stosowanie baklofenu, amifostyny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub leków neuroleptycznych może prowadzić do nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i może powodować niedociśnienie tętnicze.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA):

Nie zaleca się stosowania AIIRA w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży jest przeciwwskazane (patrz punkty 4.3 i 4.4)._


Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające; nie można jednak wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka podczas stosowania antagonistów receptora angiotensyny II (ang. AIIRA), podobne ryzyko może istnieć dla tej grupy leków. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia antagonistami receptora angiotensyny II, u pacjentki planującej ciążę należy zastosować alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku stwierdzenia ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie produktami z grupy AIIRA i, w zależności od potrzeby, rozpocząć leczenie alternatywne.

Wiadomo, że narażenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczny wpływ na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemię) (patrz punkt 5.3).

Jeśli narażenie na działanie antagonistów receptora angiotensyny II wystąpiło od drugiego trymestru ciąży, zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek oraz budowy czaszki.

Niemowlęta, których matki stosowały leki z grupy AIIRA powinny być poddane ścisłej obserwacji, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Hydrochlorotiazyd

Doświadczenie dotyczące stosowania hydrochlorotiazydu w czasie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, jest ograniczone. Badania na zwierzętach są niewystarczające.

Hydrochlorotiazyd przenika przez łożysko. Na podstawie mechanizmu działania farmakologicznego hydrochlorotiazydu wiadomo, że jego stosowanie w drugim i trzecim trymestrze ciąży może zmniejszać maciczno-łożyskowy przepływ krwi i wywołać u płodu i noworodka zaburzenia, takie jak żółtaczka, zaburzenia równowagi elektrolitowej i małopłytkowość.

Hydrochlorotiazyd nie powinien być stosowany w leczeniu obrzęków i nadciśnienia u kobiet w ciąży lub w stanie przedrzucawkowym z powodu ryzyka zmniejszenia obj ętości osocza i przepływu łożyskowego, bez korzystnego działania leczniczego.

Nie należy stosować hydrochlorotiazydu w leczeniu nadciśnienia samoistnego u kobiet w ciąży oprócz rzadkich przypadków, w których nie może być zastosowane inne leczenie.

Karmienie _ piersią

Antagoniści receptora angiotensyny II (AIIRA):

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania Candesartan/HCT Teva, nie zaleca się jego stosowania podczas karmienia piersią. Zaleca się podawanie innych produktów leczniczych, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią, zwłaszcza podczas karmienia noworodków lub dzieci urodzonych przedwcześnie.

Hydrochlorotiazyd

Hydrocholorotiazyd przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiecego. Tiazydowe leki moczopędne stosowane w dużych dawkach powoduj ą intensywną diurezę i mogą zahamować wytwarzanie mleka. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub uczucia zmęczenia podczas stosowania produktu leczniczego Candesartan/HCT Teva.

4.8 Działania niepożądane

W kontrolowanych badaniach klinicznych kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu obserwowane działania niepożądane były łagodne i przemijające. Częstość odstawienia produktu leczniczego z powodu działań niepożądanych była podobna w grupie leczonej kandesartanem cyleksetylem i hydrochlorotiazydem (2,3 - 3,3%) i w grupie placebo (2,7 - 4,3%).

W badaniach klinicznych dotyczących stosowania kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu, działania niepożądane były takie, jaki obserwowano wcześniej podczas stosowania kandesartanu cyleksetylu i (lub) hydrochlorotiazydu.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane dotyczące stosowania kandesartanu cyleksetylu, obserwowane podczas badań klinicznych oraz po dopuszczeniu do obrotu. Na podstawie zbiorczej analizy danych z badań klinicznych z udziałem pacjentów z nadciśnieniem, działania niepożądane związane ze stosowaniem kandesartanu cyleksetylu zostały zdefiniowane na podstawie częstości występowania działań niepożądanych po zastosowaniu kandesartanu cyleksetylu o co najmniej 1% większej niż częstość występowania działań niepożądanych po zastosowaniu placebo.

Częstość występowania działań niepożądanych stosowana w tabelach w całym punkcie 4.8 to: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

Zakażenia układu oddechowego

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, neutropenia i agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Hiperkaliemia, hiponatremia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo rzadko

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenie czynności wątroby lub zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Ból pleców, ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko

Zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek u podatnych pacjentów (patrz punkt 4.4)

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane zgłaszane podczas monoterapii hydrochlorotiazydem, stosowanym zazwyczaj w dawce 25 mg lub większej.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Leukopenia, neutropenia i (lub) agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna, zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Hiperglikemia, hiperurykemia, zaburzenia równowagi elektrolitowej (w tym hiponatremia i hipokaliemia)

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Zaburzenia snu, depresja, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Uczucie „pustki” w głowie, zawroty głowy pochodzenia obwodowego

Rzadko

Parestezje

Zaburzenia oka

Rzadko

Przemijające niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca

Rzadko

Zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Niedociśnienie ortostatyczne

Rzadko

Martwicze zapalenie naczyń (zapalenie naczyń, zapalenie naczyń skóry)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Niewydolność oddechowa (w tym zapalenie i obrzęk płuc)

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

Jadłowstręt, utrata apetytu, podrażnienie żołądka, biegunka, zaparcie

Rzadko

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

Żółtaczka (z cholestazą wewnątrzwątrobową)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Wysypka, pokrzywka, reakcje nadwrażliwości na światło

Rzadko

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, reakcje o typie tocznia rumieniowatego, uczynnienie tocznia rumieniowatego skórnego

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Kurcz mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Glukozuria

Rzadko

Zaburzenia czynności nerek i śródmiąższowe zapalenie nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie

Rzadko

Gorączka

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Rzadko

Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Na podstawie danych farmakologicznych, można przypuszczać, że głównymi objawami przedawkowania kandesartanu cyleksetylu będą objawowe niedociśnienie tętnicze i zawroty głowy. W zgłoszonych pojedynczych przypadkach przedawkowania (do 672 mg kandesartanu cyleksetylu), powrót pacjentów do zdrowia przebiegał bez powikłań.

Głównym objawem przedawkowania hydrochlorotiazydu jest szybka utrata płynów i elektrolitów. Można również zaobserwować objawy takie jak zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze, uczucie pragnienia, częstoskurcz, zaburzenia rytmu komór serca, ospałość, zaburzenia świadomości i kurcze mięśni.

Postępowanie po przedawkowaniu

Brak szczególnych informacji dotyczących leczenia przedawkowania produktu Candesartan/HCT Teva. Proponuje się jednak następujące postępowanie.

Jeśli wskazane, należy rozważyć wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka. W przypadku objawów niedoci śnienia, należy zastosować leczenie objawowe i kontrolować parametry życiowe. Pacjenta należy ułożyć w pozycji leżącej z uniesionymi nogami. Jeśli to nie wystarczy, należy zwiększyć objętość osocza przez podanie izotonicznego roztworu soli fizjologicznej we wlewie dożylnym. Należy oznaczyć i w razie potrzeby wyrównać stężenie elektrolitów w surowicy i równowagę kwasowo-zasadową. Jeśli powyższe postępowanie nie będzie wystarczające, można podać leki sympatykomimetyczne.

Kandesartanu nie można usunąć z organizmu poprzez hemodializę. Nie wiadomo, w jakim stopniu hydrochlorotiazyd usuwany jest za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści receptora angiotensyny II i leki moczopędne kod ATC: C09D A06.

Angiotensyna II jest głównym hormonem naczynioaktywnym w układzie renina-angiotensyna-aldosteron i odgrywa istotną rolę w patofizjologii nadciśnienia tętniczego i innych zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Ponadto pełni również istotną rolę w patogenezie przerostu i uszkodzenia narządów docelowych. Główne działania fizjologiczne angiotensyny II, takie jak skurcz naczyń, pobudzanie wydzielania aldosteronu, regulacja równowagi wodno-elektrolitowej oraz pobudzanie wzrostu komórek, odbywają się za pośrednictwem receptora typu 1 (ATi).

Kandesartan cyleksetylu jest pro-lekiem, który jest szybko przekształcany do postaci czynnej, kandesartanu, w procesie hydrolizy estrów podczas wchłaniania z przewodu pokarmowego. Kandesartan jest antagonistą receptora angiotensyny II działaj ącym wybiórczo na receptory AT1, silnie wiążącym się z receptorem i powolnie dysocjującym z tego połączenia. Kandesartan nie wykazuje aktywności agonistycznej.

Kandesartan nie wpływa na aktywność konwertazy angiotensyny, ani inne układy enzymatyczne, na które działaj ą inhibitory konwertazy angiotensyny. Ponieważ antagoniści receptora angiotensyny II nie wpływaj ą na rozpad kinin, ani na metabolizm innych substancji, takich jak substancja P, jest mało prawdopodobne, że ich stosowanie będzie powodować występowanie kaszlu. W kontrolowanych, porównawczych badaniach klinicznych z zastosowaniem kandesartanu cyleksetylu i inhibitorów konwertazy angiotensyny, suchy kaszel występował rzadziej u pacjentów otrzymujących kandesartan cyleksetylu. Kandesartan nie wiąże się ani nie blokuje innych receptorów hormonalnych, ani kanałów jonowych, które mają duże znaczenie w regulacji czynności układu sercowo-naczyniowego. Działanie antagonistyczne na receptory ATi powoduje zależne od dawki zwiększenie stężenia reniny, angiotensyny I i angiotensyny II w osoczu oraz zmniej szenie stężenia aldosteronu w osoczu.

Wpływ kandesartanu cyleksetylu w dawce 8 - 16 mg (średnia dawka 12 mg) raz na dobę na chorobowość i umieralność z powodu zaburzeń układu sercowo-naczyniowego oceniano w randomizowanym badaniu klinicznym z udziałem 4937 pacjentów w podeszłym wieku (od 70 do 89 lat; 21% w wieku 80 lat lub starszych) z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem tętniczym, przez okres średnio 3,7 lat (badanie Study on COgnition and Prognosis in the Elderly). Pacjenci otrzymywali kandesartan lub placebo w razem z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi stosowanymi według potrzeb.

W grupie otrzymującej kandesartan ciśnienie krwi zostało obniżone ze 166/90 do 145/80 mmHg, a w grupie kontrolnej ze 167/90 do 149/82 mmHg. Nie obserwowano istotnych statystycznie różnic w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego badania, definiowanego jako ciężkie zdarzenia sercowo-naczyniowe (zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, udar mózgu i zawał serca niezakończone zgonem pacjenta). W grupie otrzymującej kandesartan zaobserwowano 26,7 zdarzeń na 1000 pacjentolat, natomiast w grupie kontrolnej 30,0 zdarzeń na 1000 pacjentolat (ryzyko względne 0,89; 95% przedział ufności 0,75 - 1,06; p=0,19).

Hydrochlorotiazyd hamuje czynne wchłanianie zwrotne sodu, głównie w kanalikach dalszych nerek, oraz zwiększa wydalanie sodu, chlorków i wody. Wydalanie potasu i magnezu przez nerki zwiększa się w zależności od dawki, natomiast zmniejsza się wchłanianie zwrotne wapnia. Hydrochlorotiazyd zmniejsza objętość osocza i płynu zewnątrzkomórkowego i zmniejsza pojemność minutową serca i ciśnienie krwi. Podczas długotrwałego leczenia zmniej szenie oporu obwodowego przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Obszerne badania kliniczne wykazały, że długotrwałe leczenie hydrochlorotiazydem zmniej sza ryzyko zachorowalności i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Kandesartan i hydrochlorotiazyd wykazują addycyjne działanie przeciwnadciśnieniowe.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, kandesartan powoduje zależne od dawki i długotrwałe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bez odruchowego przyspieszenia rytmu serca. Brak danych wskazujących na występowanie znacznego lub nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego po podaniu pierwszej dawki lub efektu z odbicia po przerwaniu leczenia.

Po podaniu pojedynczej dawki kandesartanu początek działania przeciwnadciśnieniowego występuje zwykle w ciągu 2 godzin. Jeśli produkt podawany jest w sposób ciągły, pełne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskiwane jest w ciągu czterech tygodni i utrzymuje się podczas długotrwałego leczenia. Produkt Candesartan/HCT Teva podawany raz dziennie zapewnia skuteczne i jednostajne obniżenie ciśnienia krwi w ciągu 24 godzin, z niewielką różnicą między maksymalnym a minimalnym działaniem produktu między kolejnymi dawkami.

W randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą lek Candesartan/HCT Teva 16 mg/12,5 mg podawany raz na dobę znacząco silniej zmniejszał ciśnienie tętnicze i zapewniał kontrolę ciśnienia krwi u znacząco większej liczby pacjentów niż produkt złożony zawierający losartan/hydrochloritiazyd 50 mg/12,5 mg przyjmowany raz dziennie.

W randomizowanych badaniach z podwójnie ślepą próbą, częstość działań niepożądanych, zwłaszcza kaszlu, była mniejsza po zastosowaniu leczenia skojarzonego kandesartanem cyleksetylem z hydrochlorotiazydem niż przy stosowaniu produktów złożonych z inhibitorów ACE i hydrochlorotiazydu.

W dwóch badaniach klinicznych (randomizowanych, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanych placebo, prowadzonych równolegle) przeprowadzonych z udziałem odpowiednio 275 i 1524 randomizowanych pacjentów skojarzenie kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu w dawkach 32 mg/12,5 mg i 32 mg/25 mg skutkowało obniżeniem ciśnienia tętniczego o odpowiednio 22/15 mmHg i 21/14 mmHg I wykazało znaczącą większą skuteczność niż poszczególne substancje składowe stosowane pojedynczo.

W randomizowanym, równoległym badaniu klinicznym z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonym wśród 1975 randomizowanych pacjentów niewystarczająco kontrolowanych przez stosowanie kandesartanu cyleksetylu w dawce 32 mg raz dziennie, dodatkowe zastosowanie hydrochlorotiazydu w dawce 12,5 mg lub 25 mg skutkowało wzmocnionym obniżeniem ciśnienia krwi. Skojarzenie kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu w dawce 32 mg/25 mg wykazało znacząco większą skuteczność niż skojarzenie substancji czynnych w dawce 32 mg/12,5 mg, a całkowite średnie obniżenie ciśnienia tętniczego wynosiło odpowiednio 16/10 mmHg i 13/9 mmHg.

Skuteczność kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem jest podobna niezależnie od wieku i płci pacjenta.

Obecnie brak danych dotyczących stosowania kandesartanu cyleksetylu z hydrochlorotiazydem u pacjentów z chorobą nerek, nefropatią, zaburzoną czynnością lewej komory serca, zastoinową niewydolnością serca i po przebytym zawale mięśnia sercowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Jednoczesne stosowanie kandesartanu cyleksetylu i hydrochlorotiazydu nie wywiera klinicznie znaczącego wpływu na farmakokinetykę żadnego z tych produktów leczniczych.

Wchłanianie i dystrybucja

Kandesartan cyleksetylu

Po podaniu doustnym kandesartan cyleksetylu jest przekształcany do substancji czynnej - kandesartanu. Bezwzględna biodostępność kandesartanu po podaniu w postaci doustnego roztworu cyleksetylu kandesartanu wynosi około 40%. Względna biodostępność kandesartanu cyleksetylu po podaniu w postaci tabletki, w porównaniu z roztworem doustnym, wynosi około 34%, przy bardzo małej zmienności. Średnie maksymalne stężenie w surowicy (Cmax) osiągane jest po 3-4 godzinach od przyjęcia tabletki. Wraz ze zwiększeniem dawek w zakresie dawek terapeutycznych, stężenie kandesartanu w surowicy rośnie liniowo. Nie obserwowano różnic w farmakokinetyce kandesartanu zależnych od płci. Pokarm nie wpływa istotnie na pole pod krzywą zależności stężenia kandesartanu w surowicy od czasu (AUC).

Kandesartan wiąże się silnie z białkami osocza (ponad 99%). Pozorna objętość dystrybucji kandesartanu wynosi 0,1 l/kg.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd jest bardzo szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego, a jego bezwzględna biodostępność wynosi około 70%. Jednoczesne spożycie posiłku zwiększa wchłanianie o około 15%. Biodostępność może być mniejsza u pacjentów z niewydolnością serca i znacznym obrzękiem.

Wiązanie hydrochlorotiazydu z białkami osocza wynosi około 60%. Jego pozorna objętość dystrybucji wynosi około 0,8 l/kg.

Biotransformacja i wydalanie

Kandesartan cyleksetylu

Kandesartan jest wydalany głównie w postaci niezmienionej z moczem i żółcią i tylko w niewielkim stopniu jest on metabolizowany w wątrobie (CYP2C9). Dostępne badania interakcji nie wykazują wpływu na izoenzymy CYP2C9 lub CYP3A4. Na podstawie badań in vitro, nie należy oczekiwać interakcji in vivo z produktami, których metabolizm uzależniony jest od izoenzymów CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 lub CYP3A4 układu cytochromu P450. Okres półtrwania w fazie eliminacji (t/2) kandesartanu wynosi około 9 godzin. Kandesartan nie kumuluje się po wielokrotnym podaniu dawek.

Okres półtrwania kandesartanu (około 9 godzin) pozostaje niezmieniony po podaniu kandesartanu cyleksetylu w skojarzeniu z hydrochlorotiazydem. Po wielokrotnym podawaniu produktu złożonego nie występuje dodatkowa kumulacja kandesartanu w porównaniu do kandesartanu stosowanego w monoterapii.

Całkowity klirens osoczowy kandesartanu wynosi około 0,37 ml/min/kg, a klirens nerkowy wynosi około 0,19 ml/min/kg. Wydalanie kandesartanu przez nerki zachodzi zarówno na drodze filtracji kłębuszkowej, jak i czynnego wydzielania kanalikowego. Po podaniu doustnej dawki kandesartanu cyleksetylu znakowanego izotopem promieniotwórczym 14C, około 26% dawki wydalane jest z moczem w postaci kandesartanu, a 7% w postaci nieaktywnego metabolitu, natomiast około 56% dawki wykrywane jest w kale w postaci kandesartanu, a 10% w postaci nieaktywnego metabolitu.

Hydrochlorotiazyd

Hydrochlorotiazyd nie jest metabolizowany i jest wydalany prawie w całości w niezmienionej postaci na drodze przesączania kłębuszkowego i czynnego wydzielania kanalikowego. Końcowy okres półtrwania hydrochlorotiazydu t1/2 wynosi około 8 godzin. Około 70% dawki doustnej wydalane jest z moczem w ciągu 48 godzin. Okres półtrwania hydrochlorotiazydu (około 8 godzin) pozostaje niezmieniony podczas stosowania w skojarzeniu z kandesartanem cyleksetylem. Nie zaobserwowano dodatkowej kumulacji hydrochlorotiazydu po wielokrotnym podawaniu produktu złożonego w porównaniu z hydrochlorotiazydem stosowanym w monoterapii.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Kandesartan cyleksetylu

U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) wartości Cmax i AUC dla kandesartanu zwiększają się odpowiednio o około 50% i 80% w porównaniu do pacjentów młodszych. Działanie przeciwnadciśnieniowe i częstość działań niepożądanych są podobne po podaniu takiej samej dawki produktu Candesartan/HCT Teva pacjentom młodym i w wieku podeszłym (patrz punkt 4.2).

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek, wartości Cmax i AUC dla kandesartanu zwiększyły się po wielokrotnym podaniu dawek, odpowiednio o około 50% i 70%, ale okres półtrwania w fazie eliminacji t1/2 nie ulegał zmianie w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Analogiczne zmiany u pacjentów z ciężkim zaburzeniami czynności nerek wynosiły odpowiednio około 50% i 110%. Okres półtrwania w fazie eliminacji t1/2 kandesartanu był około dwukrotnie dłuższy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów poddawanych hemodializie farmakokinetyka kandesartanu była podobna do tej u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby obserwowano zwiększenie średniego AUC kandesartanu o 20% w jednym i o 80% w drugim badaniu (patrz punkt 4.2). Brak doświadczenia dotyczącego stosowania kandesartanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Hydrochlorotiazyd

Okres półtrwania w fazie eliminacji t/2 hydrochlorotiazydu jest dłuższy u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie stwierdzono nowych, pod względem jakościowym, działań toksycznych produktu złożonego, różniących się jakościowo od obserwowanych w przypadku poszczególnych składników. W przedklinicznych badaniach bezpieczeństwa, wykazano wpływ samego kandesartanu na nerki i liczbę czerwonych krwinek przy podawaniu dużych dawek u myszy, szczurów, psów i małp. Kandesartan powodował zmniejszenie parametrów czerwonych krwinek (erytrocytów, hemoglobiny, hematokrytu). Oddziaływanie kandesartanu na nerki (tj. zwyrodnienie, poszerzenie kanalików nerkowych, obecność wałeczków zasadochłonnych oraz zwiększenie stężeń mocznika i kreatyniny w osoczu) może być spowodowane działaniem hipotensyjnym prowadzącym do zmian w perfuzji nerek. Podanie z hydrochlorotiazydem wzmaga nefrotoksyczność kandesartanu. Ponadto, kandesartan powodował rozrost i (lub) przerost komórek aparatu przykłębuszkowego. Uważa się, że zmiany te są wynikiem działania farmakologicznego kandesartanu, a ich znaczenie kliniczne jest niewielkie.

W późnym okresie ciąży obserwowano toksyczny wpływ kandesartanu na płód. Podanie hydrochlorotiazydu jako leczenia wspomagaj ącego nie miało znaczącego wpływu na rozwój płodowy w badaniach na szczurach, myszach i królikach (patrz punkt 4.6).

Zarówno kandesartan jak i hydrochlorotiazyd wykazuj ą działanie genotoksyczne przy bardzo dużych stężeniach (dawkach). Dane z badań genotoksyczności in vitro i in vivo wykazują, że kandesartan i hydrochlorotiazyd nie będą przypuszczalnie miały działania mutagennego ani klastogennego w warunkach klinicznych.

W przypadku obu składników nie wykazano działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia żelowana, kukurydziana Powidon K-30 Karmeloza wapniowa Poloksamer 188 Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Magnezu stearynian

[Candesartan/HCT Teva 16 mg/12,5 mg tabletki] /[Candesartan/HCT Teva 32 mg/25 mg tabletki]

Żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister OPA/Aluminium/ PVC/PVAC/PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100, 300 tabletek oraz 28x1, 50x1, 56x1,

98x1 tabletka (blistry perforowane),

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Candesartan/HCT Teva