+ iMeds.pl

Canigen dha2ppi/l liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań (10^3-10^5) + (10^4-10^6) + (10^5-10^7) + (10^5-10^7) TCID50/dawka + (833x10^6 + 833x10^6) komórek bakteryjnych/dawkaCharakterystyka Canigen dha2ppi/l liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Canigen DHA2PPi/L liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań dla psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 dawka szczepionki (1 ml) zawiera:

Liofilizat:

atenuowany szczep Lederle VR 128 wirusa nosówki psów nie mniej niż 103 0 i nie więcej niż 105'0

TCDD50

atenuowany szczep Manhattan adenowirusa psów typ 2 nie mniej niż 104’° i nie więcej niż 106,0

TCIDso

atenuowany szczep CPV780916 parwowirusa psów nie mniej niż 105'0 i nie więcej niż 1070 TdD50 atenuowany szczep Manhattan wirusa parainfluenzy psów nie mniej niż 1050 i nie więcej niż 107'TCID50

Rozpuszczalnik:

Leptospira interrogans (serowar canicola) nie mniej niż 833 x 106 bakterii przed inaktywacją, zapewnia przynajmniej 80% ochrony *

Leptospira interrogans (serowar icterohaemorrhagiae) nie mniej niż 833 x 106 bakterii przed inaktywacją, zapewnia przynajmniej 80% ochrony *

* zgodnie z Ph. Eur. 0447 w badaniu zakażania chomików

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat + rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowy gatunek zwierząt

Pies

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Czynne uodpamianie psów w celu zapobiegania:

-    występowania śmiertelności i objawów klinicznych w przebiegu nosówki, parwowirozy oraz zakaźnego zapalenia wątroby wywoływanego przez adenowirus psów typ I,

-    występowania zakażeń i objawów klinicznych chorób dróg oddechowych wywoływanych przez wirus parainfluenzy psów oraz przez adenowirus psów typ II,

-    występowania śmiertelności, zakażeń (krew, mocz, nerki), objawów klinicznych i uszkodzeń wywoływanych przez Leptospira interrogans (serowar canicola) i Leptospira interrogans (serowar icterohaemorrhagiae).

Odporność pojawia się po 3 tygodniach od zaszczepienia (w przypadku nosówki, adenowirusa psów typu II, parwowirusa), po 4 tygodniach (w przypadku wirusa parainfluenzy i adenowirusa psów typu I), po 5 tygodniach w przypadku Leptospira interrogans (serowar canicola), po 2 tygodniach w przypadku Leptospira interrogans (serowar icterohaemorrhagiae).

Odporność utrzymuje się przez 12 miesięcy.

4.3. Przeciwwskazania

Nie szczepić zwierząt chorych, w złym stanie ogólnym, zarobaczonych.

Nie należy szczepić psów w trakcie leczenia glikokortykosteroidami oraz w okresie 2-3 tygodni po zastosowaniu surowic odpornościowych, gdyż wpływa to na wytworzenie oraz czas utrzymywania się odporności czynnej.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5.


Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Czynne składniki szczepionki są atenuowane i nie są toksyczne dla człowieka, jednak należy zachować podstawowe środki ostrożności. Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W miejscu iniekcji może sporadycznie wystąpić niewielki guzek lub obrzęk (wraz z nieznaczną i przemijającą bolesnością), który po krótkim czasie ulega samoczynnej resorpcji.

Sporadycznie u poszczególnych zwierząt można zaobserwować reakcje nadwrażliwości. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy zastosować terapię skojarzoną z użyciem kortykosterydów oraz preparatów antyhistaminowych celem uniknięcia wstrząsu anafilaktycznego.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.


Nie podawać preparatów immunosupresyjnych na tydzień przed szczepieniem, ponieważ może to interferować z indukcją odporności.

4.9. Dawkowanie i droga podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zawartość fiolki z liofilizatem należy rozpuścić w rozpuszczalniku i wstrząsnąć, a następnie podać podskórnie całą zawartość bez względu na wielkość i rasę psa.

Szczepionka jest przeznaczona do immunizacji szczeniąt w wieku, co najmniej 8-9 tygodni. Zaleca się wykonanie drugiego szczepienia po 3-4 tygodniach, jednak nie wcześniej niż w 12 tygodniu życia, i corocznych szczepień przypominających.

Szczepione młode psy należy przez około 2 tygodnie chronić przed kontaktem z innymi psami oraz przed intensywnym wysiłkiem.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

W badaniach przeprowadzanych na psach, którym podano 10 dawek nie zaobserwowano objawów nietolerancji ogólnej.

U niektórych psów w miejscu iniekcji wystąpiło nieznaczne stwardnienie, które samoczynnie ustąpiło

w krótkim czasie.

4.11. Okres karencji

Nie dotyczy

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty immunologiczne dla psowatych.

Kod ATCvet: QI07AI02

Stymulacja odporności czynnej psów przeciw nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parwowirusowej chorobie psów, leptospirozie i chorobom układu oddechowego wywołanym przez wirus parainfluenzy.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Skład jakościowy substancji pomocniczych

Liofilizat:

Potasu wodorotlenek Laktoza jedno wodna Kwas glutaminowy Potasu diwodorofosforan Dipotasu fosforan Żelatyna

Woda do wstrzykiwań

Rozpuszczalnik:

Sacharoza Dipotasu fosforan Potasu diwodorofosforan Trypton

Woda do wstrzykiwań

6.2 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.


Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

2 lata dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży. Zużyć natychmiast po rekonstytucji zgodnie z instrukcją.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w lodówce (2-8 °C). Chronić przed światłem. Nie zamrażać.

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Fiolki o pojemności 3 ml i średnicy 16 mm wykonane z neutralnego szkła. Wlot fiolek zakrywa gumowy korek z elastomeru butylowego o średnicy wewnętrznej 7 mm i zewnętrznej 13 mm, który zabezpieczony jest aluminiowym kapslem.

Pudełko tekturowe zawierające 10 fiołek z liofilizatem i 10 fiolek z rozpuszczalnikiem.

Pudełko tekturowe zawierające 50 fiolek z liofilizatem i 50 fiolek z rozpuszczalnikiem.

Pudełko plastikowe zawierające 10 fiolek z liofilizatem i 10 fiolek z rozpuszczalnikiem.

Pudełko plastikowe zawierające 50 fiolek z liofilizatem i 50 fiolek z rozpuszczalnikiem.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma

zastosowanie

Pozostałości unieszkodliwić poprzez gotowanie, spalenie lub zanurzenie w odpowiednim środku dezynfekcyjnym zatwierdzonym przez właściwe władze.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

VIRBAC S.A., lcrc Avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 Carros - Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1226/01

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

22.11.2001

11.12.2006

03.01.2008

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY ULUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy

Canigen DHA2PPi/L liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań