+ iMeds.pl

Capd/dpca 18 roztwór do dializy otrzewnowej glukoza 4,25%, wapń 1,25 mmol/lCharakterystyka Capd/dpca 18 roztwór do dializy otrzewnowej

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CAPD/DPCA 18

Roztwór do dializy otrzewnowej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 litr zawiera:

sodu chlorek    5,786 g

sodu mleczan    3,925 g

wapnia chlorek dwuwodny    0,1838 g

magnezu chlorek sześciowodny    0,1017 g

glukoza jednowodna    46,75 g

(co odpowiada glukozie bezwodnej    42,5 g)

CAPD/DPCA 18 zawiera do 2,1 g/l fruktozy

Skład roztworu w mmol/l:

Na+    134mmol

Ca++    1,25    mmol

Mg++    0,5    mmol

Cl'    102,5    mmol

(S)mleczan    35    mmol

glukoza    235,8mmol

Teoretyczna osmoiarność    509 mosm/l

pH    5,5

Substancje pomocnicze, patrz: pkt. 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do dializy otrzewnowej.

Przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE 4/ Wskazania do stosowania

S tyłkowa przewlekła niewydolność nerek o różnej etiologii.

4.,    . wkowanie i sposób podawania

D: kowanie

Roztwór CAPD/DPCA 18 przeznaczony jest wyłącznir do stosowania wewnątrzotrzewnowego. Rodzaj teidpii (typ terapii), częstotliwość, czas zalegania oraz objętość wymiany ustala lekarz prowadzący.

ilNISTERST ZDROWIA

Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Warszawa j!. Miodowa 15

Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CADO)

O ile nie jest wskazane inaczej, stosuje się 2000 ml roztworu na jedną wymianę, cztery razy na dobę, co odpowiada dobowej dawce 8000 ml. Po okresie zalegania od 2 do 10 godzin, roztwór zostaje zdrenowany.

Dawkowanie należy dostosować indywidualnie.

Jeśli na początku leczenia dializą otrzewnową u pacjenta wystąpią dolegliwości typu rozpierania, objętość pojedynczej wymiany powinna być zmniejszona.

U dzieci w zależności od masy ciała zaleca się stosować wlew o objętości od 500 ml do 1500 ml (30-40 ml/kg masy ciała) na jedną wymianę.

U dorosłych o dużej masie ciała i (lub) u pacjentów dobrze tolerujących większą objętość płynu, a także przy braku resztkowej czynności nerek, objętość można zwiększyć do 2500 - 3000 ml.

Automatyczna dializa otrzewnowa (ADO)

Jeśli prowadzi się dializę otrzewnową przerywaną lub ciągłą cykliczną z użyciem aparatu do automatycznej dializy otrzewnowej (cyklera sleep-safe), stosuje się worki o większej objętości (5000 ml), które umożliwiają wykonanie więcej niż jednej wymiany roztworu. Cykler sleep-safe przeprowadza wymiany roztworu zgodnie z przepisem zabiegu zapisanym w jego pamięci.

Dializa otrzewnowa jest terapią długoterminową polegającą na powtarzaniu wymian w ten sam sposób. Sposób postępowania:

Przed samodzielnym wykonywaniem zabiegów dializy otrzewnowej w domu, pacjenci muszą być przeszkoleni przez wykwalifikowany personel medyczny (lekarz prowadzący oceni, czy pacjent w wystarczającym stopniu opanował technikę zabiegu).

W przypadku jakichkolwiek trudności lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Dializa z zastosowaniem przepisanej dawki powinna być wykonywana codziennie i kontynuowana tak długo, jak długo wskazana jest terapia nerkozastępcza.

Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CADO)

Roztwór gotowy do użycia należy podgrzać do temperatury ciała. W przypadku worków o wielkości do 3000 ml czynność tę wykonuje się na specjalnej płycie podgrzewającej. Czas podgrzewania worka 2000 ml o początkowej temperaturze 22°C wynosi około 120 min. Kontrola temperatury odbywa się automatycznie po nastawieniu urządzenia na 39°C ± 1°C (szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi podgrzewacza). Nie zaleca się korzystania z kuchenki mikrofalowej ze względu na ryzyko punktowego przegrzania roztworu.

Odpowiednią dawkę roztworu należy wprowadzać do jamy otrzewnowej za pomocą cewnika otrzewnowego w czasie 5-20 minut. W zależności od zaleceń lekarza odpowiednia dawka roztworu powinna pozostać w jamie brzusznej przez okres od 2 do 10 godzin (czas równoważenia otrzewnowego), a następnie zostać zdrenowana. W zależności od wymaganego ciśnienia osmotycznego CAPD/DPCA 18 można stosować naprzemiennie z innymi roztworami do dializy otrzewnowej o niższej zawartości glukozy (czyli niższej osmolarności).

Automatyczna dializa otrzewnowa (ADO)

Końcówki worków przeznaczonych do użycia z cyklerem sleep-safe i zgodnych z przepisem dializy należy umieścić w prowadnikach cyklera. Cykler automatycznie wykona ich połączenie z drenami zestawu Sleep Safe. Następnie automatycznie zostaną sprawdzone kody paskowe końcówek worków, a w razie podłączenia worków niezgodnych z przepisem dializy zapisanym w pamięci cyklera, pojawi się alarm. Po zakończeniu sprawdzania, zestaw drenów można połączyć z drenem łączącym pacjenta i rozpocząć zabieg. Roztwór do dializy zostaje automatycznie podgrzany do temperatury ciała przez cykler sieep-safe podczas orzepływu do jamy otrzewnowej. Czas zalegania i stężenie glukozy zostają wybrane przez cykler zgodnie z przepisem lekarską- znajdującym się w pamięci aparatu (dalsze szczegóły zamieszczone w instrukcji żyłkowania cykler; eep-safe).

3 Przeciwwskazać :■

zeciwwskazania > zastosowania roztworu do dializy otrzewnowej CAPD/DPCA 18 oztworu nie nale stosować u pacjentów z kwasicą mleczanową znaczną hipokaliem znaczną l,:pokalcemią hipc olemiąi niedociśnieniem tętniczym.

MINISTERSTWO /JłRot-

Departament Polityki Lekowej i Farmacji

Ze względu na zawartość fruktozy, CAPD/DPCA 18 jest nieodpowiedni dla pacjentów wykazujących nietolerancję fruktozy (dziedziczna nietolerancja fruktozy). Należy wykluczyć możliwość nierozpoznanej dziedzicznej nietolerancji fruktozy przed użyciem roztworu u niemowląt i dzieci.

Przeciwwskazania ogólne dla dializy otrzewnowej

Zabiegowi dializy otrzewnowej nie wolno poddawać pacjentów w następujących przypadkach:

-    niedawno przebyte operacje lub urazy jamy brzusznej; dawno przebyte operacje jamy brzusznej z pozostawieniem zrostów; ciężkie oparzenia i perforacja w obrębie jamy brzusznej;

-rozległe zapalenie skóry powłok brzucha (dermatitis);

-choroby zapalne jelit (choroba Crohna, wrzodziejące zapalenia jelita grubego, zapalenia uchyłka); -miejscowe zapalenia otrzewnej;

-wewnętrzne lub zewnętrzne przetoki brzuszne;

-przepuklina pępkowa, pachwinowa lub inna przepuklina brzuszna;

-guzy jamy brzusznej;

-niedrożność jelita;

-choroby płuc (zwłaszcza zapalenie płuc);

-posocznica;

-skrajna hiperlipidemia;

-    w rzadkich przypadkach mocznicy, której nie można dłużej opanować stosowaniem dializy otrzewnowej;

-wyniszczenie oraz poważna utrata masy ciała, zwłaszcza w przypadkach, gdy nie ma możliwości odpowiedniego żywienia;

-u pacjentów, którzy z powodów fizycznych lub umysłowych są niezdolni do wykonania dializy otrzewnowej zgodnie z instrukcją lekarza.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

CAPD/DPCA 18 można stosować tylko po dokładnej ocenie korzyści i zagrożeń w następujących przypadkach:

-utrata elektrolitów spowodowana przez wymioty i (lub) biegunkę; konieczne może być czasowe zastosowanie roztworu do dializy otrzewnowej zawierającego potas;

-nadczynność przytarczyc; w tych przypadkach leczenie powinno uwzględniać podawanie środków wiążących fosforany zawierających wapń, i (lub) witaminę D, aby zapewnić odpowiednie wchłanianie wapnia z jelit;

-hipokalcemia; w przypadku, gdy nie jest możliwe wystarczające uzupełnienie wapnia drogą doustną poprzez podawanie zawierających wapń środków wiążących fosforany, i (lub) witaminy D, należy rozważyć zmianę na roztwór do dializy o wyższym stężeniu wapnia;

-leczenie preparatami naparstnicy; konieczne jest monitorowanie stężenia potasu w surowicy.

Znaczna hipokaiiemia może wymagać zastosowania roztworu do dializy zawierającego potas, a także odpowiedniej diety.

Roztwór dializacyjny o wysokim stężeniu glukozy (2,3% lub 4,25%) należy stosować ostrożnie, aby nie uszkodzić błony otrzewnowej i nie dopuścić do odwodnienia, a także zmniejszyć obciążenie glukozą.

W trakcie stosowania dializy otrzewnowej nie można uniknąć utraty białek, aminokwasów oraz witamin (zwłaszcza rozpuszczalnych w wodzie). Aby zapobiec niedoborom, należy zapewnić właściwą dietę lub uzupełnianie odpowiednich składników.

Przepuszczalność błony otrzewnowej może ulegać zmianie podczas długotrwałego stosowania dializy otrzewnowej, co głównie objawia się utratą zdolności ultrafiltracji.

W ciężkich przypadkach należy zaprzestać leczenia dializami otrzewnowymi i wdrożyć hemodializy.

Zaleca się monitorowanie masy ciała w celu szybkiego rozpoznania przewodnienia lub odwodnienia, oznaczanie stężenia sodu, potasu, wapnia, magnezu, fosforanów w surowicy, równowagi kwnsowo-zasadowej, białek w surowicy, kreatyniny i mocznika w surowicy, cukru we krwi, hormonu przytarczyc

Tr i fN) STE RSTWO ZDROWIA

3    ■ '' oiiiyk'i rkowej i Farmacji

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

(parathormonu) oraz innych wskaźników metabolizmu tkanki kostnej i resztkowej czynności nerek, w celu ustalenia odpowiedniego dawkowania dializy otrzewnowej.

Należy koniecznie sprawdzać, czy zdrenowany dializat nie jest mętny, czy nie zmniejsza się jego objętość oraz czy nie pojawia się ból w jamie brzusznej, ponieważ może to wskazywać na zapalenie otrzewnej.

Dodawanie leków do roztworu dializacyjnego

Ogólnie nie zaleca się dodawania leków do roztworu dializacyjnego, ze względu na ryzyko zakażenia lub niezgodności między roztworem dializacyjnym i lekiem. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodanie leku do roztworu dializacyjnego musi odbywać się w warunkach aseptycznych. Po dokładnym zmieszaniu i sprawdzeniu, czy roztwór nie zmętniał, należy go natychmiast wykorzystać (nie wolno przechowywać).

Obchodzenie się z produktem

Podczas transportu lub przechowywania opakowania plastikowe mogą ulec uszkodzeniu. W takim przypadku istnieje możliwość zanieczyszczenia i rozwoju mikroorganizmów w roztworze do dializy. W związku z tym, przed podłączeniem worka i użyciem roztworu dializacyjnego, należy dokładnie sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. Należy zwrócić uwagę na każde, nawet niewielkie uszkodzenie łączników, zamknięć, spoin oraz narożników opakowania, ze względu na możliwość zanieczyszczenia.

Nie wolno używać uszkodzonych worków ani worków z mętną zawartością

Roztwór do dializy można stosować tylko wtedy, gdy opakowanie i zamknięcia są nieuszkodzone.

Aby zmniejszyć ryzyko zakażeń, podczas wymiany roztworu dializacyjnego należy zachować warunki aseptyczne.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Stosowanie roztworu dializacyjnego może powodować zmniejszenia skuteczności innych leków, jeżeli ulegają one dializie przez błonę otrzewnową. W takich przypadkach konieczne może być dostosowanie dawki danego leku.

Znaczne obniżenie stężenia potasu w surowicy może powodować zwiększenie częstości działań niepożądanych naparstnicy.

W przypadku nadczynności przytarczyc należy zachować szczególną ostrożność i odpowiednio monitorować pacjenta. Aby zapewnić odpowiednie wchłanianie wapnia z jelit, terapia musi uwzględniać podawanie zawierających wapń preparatów wiążących fosforany, i (lub) witaminy D.

Zastosowanie środków moczopędnych może wspomóc resztkową czynność nerek, jednak może również powodować zaburzenia równowagi wodnej i elektrolitowej.

U chorych na cukrzycę należy dostosować dobową dawkę leków obniżających stężenie glukozy we krwi do zwiększonej ilości przyjmowanej glukozy.

4.6 Ciąża lub laktacja

Brak jest odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań oceniających zastosowanie roztworu CAPD/DPCA 18 u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie przeprowadzono również badań oceniających toksyczny wpływ na rozrodczość u zwierząt. Dializa otrzewnowa z zastosowaniem roztworu CAPD/DPCA 18 nie jest zalecana w okresie ciąży lub karmienia piersią chyba, że w opini' 'ekarza możliwe korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla matki lub dziecka.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznym i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie obserwowano żadnego wpływu CAPD/DPCA. 18 na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

a    H    1    '! MM«'wo ADROWIA

■. ifTpsriamanl Polityk' Lakowej i Farmacji 00-952 Warszawa ni Miodowa 15

Możliwe działania niepożądane mogą być wywołane przez roztwór dializacyjny, albo mogą wynikać z techniki dializy otrzewnowej.

Działania niepożądane związane z roztworem do dializy:

-wystąpienie lub zaostrzenie nadczynności przytarczyc;

-zaburzenia gospodarki elektrolitowej, np. hipokaliemia, hipokalcemia;

-zaburzenia równowagi płynów ustrojowych. Oznaką odwodnienia może być nagłe zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie ciśnienia krwi i (lub) zwiększenie częstości akcji serca; na przewodnienie mogą wskazywać obrzęki, nadciśnienie tętnicze i możliwe duszności;

-zwiększone stężenie glukozy we krwi;

-hiperlipidemia lub zaostrzeń ie wcześniej istniejącej hiperlipidemii;

-zwiększenie masy ciała.

Działania niepożądane wynikające z techniki dializy otrzewnowej

-zapalenie otrzewnej, na co wskazuje mętny dializat. W późniejszym stadium może pojawić się ból brzucha, gorączka i ogólnie złe samopoczucie lub, w bardzo rzadkich przypadkach, uogólnione zakażenie krwi (posocznica);

-zakażenia skóry w miejscu ujścia cewnika lub zakażenia kanału cewnika objawiające się zaczerwienieniem, obrzękiem, bólem, sączeniem lub strupami. W przypadku jakichkolwiek oznak zakażenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym;

-utrudniony wlew i wypływ roztworu dializacyjnego;

-biegunka lub zaparcie;

-duszność spowodowana uniesieniem przepony;

-przepuklina;

-uczucie rozpierania i pełności w jamie brzusznej;

-bóle barków.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania (nadmierna objętość roztworu) można w szybki sposób usunąć roztwór z jamy otrzewnowej do worka drenażowego.

W przypadku zbyt częstych lub zbyt szybkich wymian roztworu nastąpić może odwodnienie i (lub) zaburzenia gospodarki elektrolitowej, co wymaga natychmiastowej terapii interwencyjnej.

Jeżeli nie wykonano jednej lub większej liczby wymian w ciągu doby, lub jeśli podana objętość roztworu była zbyt mała, wystąpić może przewodnienie oraz zaburzenia elektrolitowe.

W przypadku zaprzestania lub przerwania leczenia, wystąpić mogą zagrażające życiu obrzęki i mocznica.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do dializy otrzewnowej; roztwory hipertoniczne; kod ATC: B05DB

Preparat CAPD/DPCA 18 jest roztworem elektrolitów buforowanym mleczanem, zawierającym glukozę, przeznaczonym do stosowania dootrzewnowego w leczeniu ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową

(CADO) schyłkowej niewydolności nerek o różnej etiologii. Stężenie wapnia w roztworze dializacyjnym wynosi 1,25 mmol/l, co jak wykazano, zmniejsza ryzyko hiperkalcemii przy towarzyszącej terapii preparatami wiążącymi fosforany zawierającymi wapń, i (lub) witaminą D.

•IJMSTFRSTWO ZDROWIA

5    Oepartrwnent Polityk' • ^kowej i Farmacj;

00-952 Warszawa u! Miodowa 15

Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CADO) polega na niemal ciągłej obecności najczęściej 2 litrów roztworu dializacyjnego w jamie otrzewnowej, wymienianego na świeży roztwór 3 do 5 razy na dobę.

Technika dializy otrzewnowej polega na wykorzystaniu błony otrzewnowej jako półprzepuszczalnej błony umożliwiającej wymianę substancji rozpuszczonych oraz wody pomiędzy krwią i roztworem dializacyjnym. Odbywa się to na skutek zjawisk dyfuzji i konwekcji.

Zawartość elektrolitów w roztworze jest zasadniczo taka sama jak w fizjologicznej surowicy, skład został jednak dostosowany (np. pod względem zawartości potasu) do stosowania u pacjentów chorych na mocznicę, tak aby umożliwić leczenie nerkozastępcze dzięki wymianie substancji i płynów przez otrzewną.

Substancje, które normalnie zostają usunięte z moczem, takie jak mocznik, kreatynina, fosforany nieorganiczne, kwas moczowy, inne substancje rozpuszczone oraz woda, są usuwane z organizmu do roztworu dializacyjnego. Należy pamiętać o tym, że podczas dializy zostają usunięte również niektóre leki, należy więc odpowiednio dostosować ich dawkowanie.

Parametry indywidualne (takie jak powierzchnia ciała pacjenta, masa ciała, parametry laboratoryjne, resztkowa czynność nerek, ultrafiltracja) są niezbędne do określenia dawki i rodzaju użytych roztworów, które różnią się osmolarnością (zawartością glukozy), stężeniem potasu, sodu oraz wapnia. Skuteczność terapii należy systematycznie monitorować na podstawie tych parametrów.

Dializa otrzewnowa z użyciem dużego stężenia glukozy (2,3% lub 4,25%) stosowana jest w przypadku, gdy masa ciała jest wyższa niż pożądana ,,sucha” masa ciała.

Im wyższe stężenie glukozy w roztworze dializacyjnym, tym większy ubytek płynów z organizmu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Produkty przemiany materii gromadzące się podczas mocznicy (np. mocznik, kreatynina, kwas moczowy), nieorganiczne fosforany oraz elektrolity, jak sód, potas, wapń i magnez, są usuwane z organizmu do roztworu dializacyjnego dzięki dyfuzji i (lub) konwekcji.

Glukoza w roztworze CAPD/DPCA 18 stosowana jako środek osmotyczny, wchłania się powoli, zmniejszając gradient dyfuzji między roztworem dializacyjnym a płynem zewnątrzkomorkowym. Ultrafiltracja jest największa na początku czasu zalegania, osiągając maksimum po upływie ok. dwóch do trzech godzin. Później następuje wchłanianie glukozy z postępującym spadkiem ultrafiltracji.

Po 4 godzinach ilość ultrafiltratu wynosi średnio 100 ml przy stężeniu glukozy równym 1,5%, 400 ml przy 2,3% i 800 ml przy 4,25%.

Wchłonięte zostaje 60 do 80% glukozy zawartej w roztworze dializacyjnym.

Mleczan stosowany jako środek buforujący zostaje wchłonięty niemal całkowicie po 6 godzinach okresu zalegania. U pacjentów z prawidłową czynnością wątroby mleczan zostaje szybko zmetabolizowany, na co wskazują prawidłowe stężenia pośrednich metabolitów.

Transport wapnia zależy od stężenia glukozy w roztworze dializacyjnym, od objętości wlewu, stężenia wapnia zjonizowanego w surowicy i stężenia wapnia w roztworze dializacyjnym. Im wyższe stężenie glukozy, objętość wlewu i stężenie wapnia zjonizowanego w surowicy i im niższe stężenie wapnia w roztworze dializacyjnym, tym większy jest stopień przenikania wapnia od pacjenta do roztworu dializacyjnego.

Ocenia się, że typowy schemat CADO z trzema workami 1,5% glukozy i jednym 4,25% glukozy z wapniem 1,25 mmol/l powoduje usunięcie do 160 mg wapnia na dobę, umożliwiając przyjmowanie doustne wyższej dawki leków zawierających wapń i witaminy D, bez ryzyka hiperkalcemii.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono przedklinicznych badań toksyczności produktu CAPD/DPCA 18, jednak badania kliniczne podobnych roztworów do dializy otrzewnowej nie wykazały poważnego ryzyka toksyczności.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

kwas solny

sodu wodorotlenek

woda do wstrzykiwań


(do ustalenia pH) MINISTERSTWO 7nj>rm7»

Oepsrtamenl P''!,-,,!, , < *

(do ustalenia pH)

^ Warszawa ul Miodowa 15

Ze względu na ryzyko wystąpienia niezgodności i zakażenia, do roztworu do dializy otrzewnowej leki można dodawać wyłącznie z przepisu lekarza (patrz także punkt 4..4: Dodawanie leków do roztworu dializacyjnego)

6.3    Okres ważności

2 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania: zawartość musi być zużyta bezpośrednio po otwarciu.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze od 4°C do 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Siay Safe :

-pojemnik (worek) z roztworem - folia kilkuwarstwowa (SF150)-polipropylen/kopolimer styren-etylen-butylen (SEB);

-pojemnik (worek) odbiorczy - folia kilkuwarstwowa (SF150)-polipropylen/kopolimer styren-etylen-butylen (SEB);

-przewody - polipropylen/kopolimer styren-etylen-butylen;

-łącznik DISC - polipropylen, elastomer silikonowy;

-łącznik do iniekcji - polipropylen, syntetyczna mieszanka gumowa.

Całość w zgrzanej torbie foliowej.

Sleep Safe:

-pojemnik (worek) z roztworem - folia kilkuwarstwowa ( SF150)-polipropylen/kopolimer styren-etylen-butylen (SEB);

-przewody-polipropylen/kopolimer styren-etylen-butylen;

-łącznik do iniekcji -polipropylen, syntetyczna mieszanka gumowa.

Całość w zgrzanej torbie foliowej.

Wielkość opakowania:

Stay Safe:    Sleep Safe:

1000 ml    5000 ml

2000 ml 2500 ml

6.6. Instancja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałpści

(patrz także punkt 4.2 i 4.4)

‘¡‘HNISTER,

Ospsrisfnsof pj 00-95; ul


jjyp zdrowia

t.ekowej i Far mac: Warszawa

Duows V ^


1.    Dokładnie sprawdzić na etykiecie worka z roztworem dializacyjnym charakterystykę roztworu, jego datę ważności oraz przejrzystość i otworzyć zewnętrzne opakowanie worka oraz nakrętki dezynfekującej.

2.    Umyć ręce środkiem przeciwbakteryjnym.

3.    Umieścić łącznik DISC w podstawce stabilizującej, zawiesić worek z roztworem na górnym uchwycie stojaka - rozwinąć dren pomiędzy workiem z roztworem a dyskiem- umieścić dysk w podstawce - a następnie umieścić worek drenażowy na niższym poziomie stojaka.

4.    Umieścić końcówkę drenu łączącego pacjenta w podstawce.

5.    Zdezynfekować ręce i usunąć nakrętkę ochronną z dysku.

6.    Połączyć końcówkę drenu łączącego pacjenta z dyskiem.

7.    Otworzyć zacisk drenu łączącego pacjenta - pozycja - rozpoczyna się wypuszczanie dializatu z jamy otrzewnowej.

8.    Przepłukiwanie - ustawić pozycję “••’’-wlew świeżego roztworu dializacyjnego do worka drenażowego (około 5 sekund)

9.    Wpuszczanie - ustawić pozycję "o*•’’ - połączenie pomiędzy workiem z roztworem dializacyjnym a drenem łączącym pacjenta.

10.    Zabezpieczenie systemu - pozycja “••••” - automatyczne zamknięcie końcówki drenu łączącego pacjenta poprzez wprowadzenie korka iglicowego z uszczelką („szpilki”).

11.    Rozłączanie (odłączyć końcówkę drenu łączącego pacjenta od dysku) - przykręcić końcówkę drenu łączącego pacjenta do nowej nakrętki dezynfekującej.

12.    Zamknięcie łącznika DISC- zamknąć dysk otwartym końcem nakrętki ochronnej (jest ona umieszczona w prawym uchwycie podstawki).

13.    Sprawdzić zdrenowany dializat i usunąć go.


1.    Opakowanie zewnętrzne

2.    Pojemnik (worek) odbiorczy

3.    Pojemnik (worek) z roztworem dializacyjnym

4.    Port do pobierania próbek (worek odbiorczy)

5.    System drenów (worek z roztworem dializacyjnym)

6.    Nakrętka dezynfekująca

7.    Nakrętka ochro Tina (zamykająca dysk)

8.    Łącznik DISC .dysk)

MINISTERSTWO /npr.u/,

00-952 Warszawa ' ui Miodowa 15


S. System drenów (worek odbiorczy)

10.    Port do iniekcji (worek z roztworem dializacyjnym)

11.    Narożnik umożliwiający otwarcie opakowania zewnętrznego

1.    Przygotowanie roztworu

•Sprawdzić ogrzany worek z roztworem (etykietę, datę ważności, przezroczystość roztworu, brak uszkodzeń worka i opakowania zewnętrznego).

•    Położyć worek na stabilnej powierzchni.

•Otworzyć opakowanie zewnętrzne worka.

•    Umyć ręce środkiem przeciwbakteryjnym.

•    Upewnić się, że roztwór jest przezroczysty a worek nie przecieka.

2. Rozwinąć dreny worka (1).

3. Usunąć kapturek ochronny.

4. Włożyć końcówkę w wolny prowadnik tacy cyklera sleep-safe.

5.    Worek teraz jest gotowy do użycia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH D-61346 Bad Homburg, Niemcy tel. 0049-(0)6172-609-0

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA ZATWIERDZENIA TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2007 -06- 1 8

MINISTERSTWO ZDR< sVV! Departament Polityki Lekowej i Farma' 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

9

CAPD/DPCA 18 Roztwór do dializy otrzewnowej