Imeds.pl

Capecitabine Actavis 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Capecitabine Actavis, 150 mg, tabletki powlekane Capecitabine Actavis, 500 mg, tabletki powlekane

Capecitabinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Capecitabine Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capecitabine Actavis

3.    Jak stosować lek Capecitabine Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Capecitabine Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Capecitabine Actavis i w jakim celu się go stosuje

Capecitabine Actavis należy do grupy leków nazywanych cytostatykami, które hamują wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Actavis zawiera 150 mg lub 500 mg kapecytabiny, która sama nie jest cytostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm zamieniana jest w czynny lek przeciwnowotworowy (więcej jest go w tkance guza niż w zdrowych tkankach).

Lek Capecitabine Actavis jest przepisywany przez lekarzy w leczeniu raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi.

Ponadto lek Capecitabine Actavis jest przepisywany przez lekarzy w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy po całkowitym chirurgicznym usunięciu guza.

Capecitabine Actavis może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capecitabine Actavis Kiedy nie stosować leku Capecitabine Actavis:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kapecytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

Pacjent musi poinformować lekarza, jeśli wie, że ma uczulenie lub nadwrażliwość na ten lek.

-    jeśli u pacjenta wystąpiły ciężkie reakcje podczas leczenia fluoropirymidynami (grupa leków przeciwnowotworowych takich jak fluorouracyl)

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo mała liczba krwinek białych lub płytek krwi (leukopenia, neutropenia lub trombocytopenia)

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek

-    jeśli u pacjenta rozpoznano niedobór enzymu dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD), biorącego udział w metabolizmie uracylu i tyminy

-    jeśli pacjent jest aktualnie leczony lub był leczony w okresie ostatnich 4 tygodni brywudyną,

sorywudyną lub lekami z podobnej grupy, jako część leczenia ospy wietrznej lub półpaśca. Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Capecitabine Actavis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    występuje choroba wątroby lub nerek

-    występują lub kiedykolwiek występowały choroby serca (na przykład nieregularne bicie serca lub ból w klatce piersiowej, żuchwie i plecach wywołany wysiłkiem fizycznym i spowodowane problemem z dopływem krwi do serca)

-    występują choroby mózgu (na przykład nowotwór z przerzutami do mózgu lub uszkodzenie nerwów (neuropatia))

-    występują zaburzenia stężenia wapnia (widoczne w wynikach badań krwi)

-    występuje cukrzyca

-    pacjent nie przyswaja płynów i pokarmów z powodu ciężkich nudności i wymiotów

-    występuje biegunka

-    pacj ent jest odwodniony

-    występuje zaburzenie elektrolitów we krwi (zaburzenia równowagi elektrolitowej, widoczne w wynikach badań krwi)

-    w przeszłości występowały problemy z oczami, ponieważ może być konieczne dodatkowe monitorowanie stanu oczu

-    występują ciężkie reakcje skórne.

Niedobór dehydrogenazy pirymidynowej (DPD)

Niedobór dehydrogenazy pirymidynowej jest rzadką chorobą wrodzoną, której zwykle nie towarzyszą problemy zdrowotne do czasu zastosowania niektórych leków. Jeżeli pacjent ma nierozpoznany niedobór dehydrogenazy pirymidynowej i przyjmie lek Capecitabine Actavis mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane wymienione w punkcie 4. „Możliwe działania niepożądane”. Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia objawów lub stwierdzenia innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Dzieci i młodzież

Lek Capecitabine Actavis nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. Nie podawać leku Capecitabine Actavis dzieciom i młodzieży.

Lek Capecitabine Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne, gdyż przyjmowanie więcej niż jednego leku w tym samym czasie może spowodować wzmocnienie lub osłabienie ich działania. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli przyjmuje się którykolwiek z poniżej wymienionych:

-    leki stosowane w dnie moczanowej (allopurynol)

-    leki rozrzedzające krew (kumaryna, warfaryna)

-    niektóre leki przeciwwirusowe (sorywudyna i brywudyna)

-    leki stosowane w padaczce lub drgawkach (fenytoina)

-    interferon alfa

-    jeśli pacjent jest poddawany radioterapii i przyjmuje niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów (kwas folinowy, oksaliplatyna, bewacyzumab, cisplatyna, irynotekan)

-    leki stosowane w leczeniu niedoboru kwasu foliowego.

Capecitabine Actavis z jedzeniem i piciem

Lek Capecitabine Actavis należy przyjmować nie później niż 30 minut po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przyjmować leku Capecitabine Actavis, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że jest w ciąży. Nie wolno karmić piersią w czasie stosowania leku Capecitabine Actavis. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Capecitabine Actavis może powodować zawroty głowy, nudności lub uczucie zmęczenia. Z tego względu lek Capecitabine Actavis może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Capecitabine Actavis zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Capecitabine Actavis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Capecitabine Actavis powinien być przepisywany przez lekarza mającego doświadczenie w zakresie stosowania leków przeciwnowotworowych.

Tabletki leku Capecitabine Actavis należy połknąć popijając wodą, w ciągu 30 minut po posiłku.

Lekarz prowadzący ustali dawkę leku i sposób leczenia, który będzie odpowiedni dla pacjenta. Dawka leku Capecitabine Actavis jest ustalana na podstawie powierzchni ciała, którą oblicza się w oparciu o wzrost i masę ciała. Zalecana dawka u pacjentów dorosłych wynosi 1250 mg/m2 powierzchni ciała dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Przedstawiono dwa przykłady: osoba o masie ciała 64 kg i wzroście 1,64 m ma powierzchnię ciała 1,7 m2, więc i powinna przyjmować 4 tabletki po 500 mg i 1 tabletkę po 150 mg dwa razy na dobę. Osoba o masie ciała 80 kg i wzroście 1,80 m ma powierzchnię ciała 2,00 m2, więc powinna przyjmować 5 tabletek po 500 mg dwa razy na dobę.

Tabletki leku Capecitabine Actavis są zazwyczaj przyjmowane przez 14 dni, po czym następuje 7-dniowa przerwa (gdy nie przyjmuje się żadnych tabletek). Ten 21-dniowy okres to jeden cykl leczenia.

W skojarzeniu z innymi lekami, zalecana dawka u pacjentów dorosłych może być mniejsza niż 1250 mg/m2 powierzchni ciała, a okres przyjmowania tabletek może być różny (np. codziennie, bez przerwy).

Lekarz określi, jaką dawkę należy przyjmować oraz kiedy i jak długo stosować lek.

Lekarz może zalecić jednoczesne przyjmowanie tabletek zawierających 150 mg i 500 mg leku dla każdej dawki.

-    tabletki należy przyjmować według schematu zaleconego przez lekarza w odpowiednich dawkach rano i wieczorem

-    tabletki należy przyjmować w ciągu 30 minut po zakończeniu posiłku (śniadanie i kolacja)

-    ważne jest, aby przyjmować wszystkie leki zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Capecitabine Actavis

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Capecitabine Actavis należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki kapecytabiny, u pacjenta mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: nudności lub wymioty, biegunka, zapalenie lub owrzodzenie jelit lub jamy ustnej, ból lub krwawienie z jelit lub żołądka, depresja szpiku kostnego (zmniejszenie liczby wybranych rodzajów komórek krwi). Należy poinformować lekarza prowadzącego w przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów.

Pominięcie zastosowania leku Capecitabine Actavis

Nie należy przyjmować pominiętej dawki i nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu i skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przerwanie stosowania leku Capecitabine Actavis

Brak działań niepożądanych związanych z przerwaniem stosowania leku Capecitabine Actavis.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (zawierających na przykład fenprokumon), przerwanie stosowania leku Capecitabine Actavis może spowodować konieczność dostosowania dawki leku przeciwzakrzepowego przez lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast PRZERWAĆ przyjmowanie leku Capecitabine Actavis i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z objawów wymienionych poniżej:

-    biegunka: jeśli u pacjenta wystąpiły co najmniej 4 wypróżnienia więcej w porównaniu do normalnego cyklu wypróżnień w ciągu dnia lub wystąpiła biegunka w nocy

-    wymioty: jeśli u pacjenta wymioty występują częściej niż raz na 24 godziny

-    ostra niewydolność nerek: niewielka ilość oddawanego moczu lub brak oddawania moczu w wyniku odwodnienia

-    nudności: jeśli u pacjenta wystąpiła utrata apetytu, a objętość przyjmowanych w ciągu doby posiłków jest znacząco mniejsza niż zwykle

-    zapalenie jamy ustnej: jeśli u pacjenta wystąpił ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia jamy ustnej i (lub) w gardle

-    reakcja skórna rąk i stóp: jeśli u pacjenta wystąpił ból, obrzęk, zaczerwienienie lub mrowienie dłoni i (lub) stóp

-    gorączka: jeśli u pacjenta występuje gorączka 38°C lub większa

-    zakażenie: jeśli u pacjenta wystąpią objawy zakażenia spowodowane przez bakterie, wirusy lub inne organizmy

-    ból w klatce piersiowej: jeśli u pacjenta wystąpił ból w środkowej części klatki piersiowej, zwłaszcza podczas wysiłku fizycznego

-    zespół Stevensa-Johnsona: jeśli wystąpiło bolesne zaczerwienienie lub purpurowa wysypka, która się rozprzestrzenia oraz powstają pęcherze i (lub) zaczynają się pojawiać inne zmiany chorobowe w obrębie błony śluzowej (np. na ustach lub wargach), zwłaszcza jeżeli u pacjenta występowała wcześniej nadwrażliwość na światło, zakażenia układu oddechowego

(np. zapalenie oskrzeli) i (lub) gorączka.

Wcześnie rozpoznane, wymienione objawy niepożądane ustępują zwykle po 2-3 dniach od przerwania leczenia. Jeżeli objawy niepożądane utrzymują się dłużej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić ponowne rozpoczęcie leczenia mniejszą dawką.

Dodatkowo, w przypadku gdy lek Capecitabine Actavis jest stosowany samodzielnie, do bardzo często występujących działań niepożądanych, które mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów, należą:

-    ból brzucha

-    rumień, suchość lub    swędzenie skóry

-    uczucie zmęczenia

-    utrata łaknienia (j adłowstręt).

Te działania niepożądane mogą mieć ciężki przebieg z tego względu ważne jest, aby zawsze

niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdy tylko wystąpią. W takim wypadku lekarz może

zalecić zmniejszenie dawki i (lub) okresowe przerwanie stosowania leku Capecitabine Actavis.

Zwykle pozwala to na skrócenie czasu występowania lub nasilenia tych objawów.

Inne działania niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby krwinek białych lub krwinek czerwonych (widoczne w wynikach badań laboratoryjnych)

-    odwodnienie, zmniejszenie masy ciała

-    bezsenność, depresja

-    ból głowy, senność, zawroty głowy, zaburzenia czucia na skórze (uczucie drętwienia lub mrowienia), zmiany smaku

-    podrażnienie oczu, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek)

-    zapalenie żył (choroba zakrzepowo-zatorowa żył)

-    skrócenie oddechu, krwawienie z nosa, kaszel, katar

-    opryszczka na ustach lub inne zakażenia opryszczkowe

-    zakażenia płuc lub układu oddechowego (np. zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli)

-    krwawienie z jelit, zaparcia, ból w nadbrzuszu, niestrawność, nadmierne oddawanie wiatrów, suchość w ustach

-    wysypka skórna, wypadanie włosów (łysienie), zaczerwienienie skóry, suchość skóry, swędzenie (świąd), odbarwienia skóry, zanik skóry, zapalenie skóry, zaburzenia dotyczące paznokci

-    bóle stawów lub kończyn, klatki piersiowej lub pleców

-    gorączka, obrzęk kończyn, uczucie ogólnego rozbicia

-    zaburzenia czynności wątroby (widoczne w wynikach badań krwi) i zwiększone stężenie bilirubiny (wydalanej przez wątrobę) we krwi.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczy nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    zakażenia krwi, zakażenia układu moczowego, zakażenia skóry, zakażenia nosa i gardła, zakażenia grzybicze (w tym w obrębie jamy ustnej), grypa, zapalenie żołądka i jelit, ropień zęba

-    guzki pod skórą (tłuszczaki)

-    zmniejszenie liczby krwinek, w tym płytek krwi, rozrzedzenie krwi (widoczne w wynikach badań laboratoryjnych)

-    alergia

-    cukrzyca, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niedożywienie, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi

-    stan splątania, napady paniki, nastrój depresyjny, obniżenie libido

-    trudności z mówieniem, pogorszenie pamięci, zanik koordynacji ruchów, zaburzenia równowagi, omdlenia, uszkodzenie nerwu (neuropatia) i problemy z czuciem

-    niewyraźne lub podwójne widzenie

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, ból uszu

-    nieregularne bicie serca i kołatanie serca (zaburzenia rytmu), ból w klatce piersiowej i zawał serca

-    zakrzepy krwi w żyłach głębokich, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze krwi, uderzenia gorąca, zimne kończyny, fioletowe plamki na skórze

-    zakrzepy krwi w żyłach płucnych (zator tętnicy płucnej), zapadnięcie płuca, odkrztuszanie krwią, astma, skrócenie oddechu podczas wysiłku

-    trudności w połykaniu, niedrożność jelit, nagromadzenie płynu w brzuchu, zapalenie jelita cienkiego lub grubego, żołądka lub przełyku, ból w dolnej części brzucha, dyskomfort w obrębie brzucha, zgaga (cofanie się treści pokarmowej z żołądka), krew w stolcu

-    żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu)

-    owrzodzenia i pęcherze skórne, pokrzywka, reakcja skóry na światło słoneczne, zaczerwienienie dłoni, obrzęk lub ból twarzy

-    obrzęk lub sztywność stawów, ból kości, ból twarzy, osłabienie lub sztywność mięśni

-    nagromadzenie płynu w nerkach, zwiększona częstość oddawania moczu w nocy, nietrzymanie moczu, krew w moczu, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (objaw zaburzenia czynności nerek)

-    nieprawidłowe krwawienie z pochwy

-    obrzęk, dreszcze i sztywność mięśni.

Niektóre z tych działań niepożądanych występują częściej, gdy kapecytabinę stosuje się z innymi lekami stosowanymi w leczeniu chorób nowotworowych. Poniżej wymieniono inne działania niepożądane występujące w tej grupie pacjentów:

Często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zmniejszenie stężenia sodu, magnezu lub wapnia we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi

-    nerwobóle

-    dzwonienie lub szum w uszach (szumy uszne), utrata słuchu

-    zapalenie żył

-    czkawka, zmiana głosu

-    ból lub zmienione i (lub) nieprawidłowe czucie w jamie ustnej, ból żuchwy

-    pocenie się, poty nocne

-    skurcze mięśni

-    trudności z oddawaniem moczu, obecność krwi lub białka w moczu

-    zasinienie lub reakcja w miejscu wstrzyknięcia (spowodowane przez leki podawane jednoczasowo we wstrzyknięciu).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    zwężenie lub niedrożność kanalika łzowego

-    niewydolność wątroby

-    zapalenie prowadzące do zaburzenia wydzielania żółci lub niedrożności przewodów żółciowych (cholestatyczne zapalenie wątroby)

-    specyficzne zmiany w zapisie elektrokardiograficznym (wydłużenie odstępu QT)

-    niektóre rodzaje zaburzeń rytmu serca (w tym migotanie komór, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes i bradykardia)

-    zapalenie oka powodujące ból oka i możliwe problemy ze wzrokiem

-    zapalenie skóry powodujące czerwone, łuszczące się zmiany, związane z chorobą układu immunologicznego

-    niewydolność nerek w wyniku odwodnienia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000

pacjentów):

-    ciężkie rekcje skórne takie jak: wysypka skórna, owrzodzenie i pęcherze, w tym także pęcherze w ustach, nosie, na narządach płciowych, rękach, stopach i w oku (czerwone i obrzęknięte oczy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Capecitabine Actavis

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie należy stosować leku Capecitabine Actavis po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku, etykiecie i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Capecitabine Actavis

-    Substancją czynną leku jest kapecytabina (150 mg lub 500 mg w jednej tabletce powlekanej).

-    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza 6 cps, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki (Opadry 04F54305 Pink): hypromeloza 15 cp, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, żelaza tlenek czerwony (E 172).

Jak wygląda lek Capecitabine Actavis i co zawiera opakowanie

Różowe tabletki powlekane w kształcie kapsułki, obustronnie wypukłe, z wytłoczeniem „150” lub ”500” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Lek Capecitabine Actavis 150 mg tabletki powlekane zawiera w opakowaniu 60 tabletek powlekanych. Lek Capecitabine Actavis 500 mg tabletki powlekane zawiera w opakowaniu 120 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Importer

Actavis Nordic A/S 0rnegardsvej 16 DK-2820 Gentofte Dania

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2014

7