Imeds.pl

Capecitabine Polpharma 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Capecitabine Polpharma, 150 mg, tabletki powlekane Capecitabine Polpharma, 500 mg, tabletki powlekane

Capecitabinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Capecitabine Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capecitabine Polpharma

3.    Jak stosować lek Capecitabine Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Capecitabine Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Capecitabine Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Capecitabine Polpharma jest lekiem należącym do „cytostatyków”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Polpharma zawiera kapecytabinę, która sama nie jest cytotostatykiem. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach).

Capecitabine Polpharma jest stosowana w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka i piersi. Ponadto jest ona stosowana w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy po całkowitym chirurgicznym usunięciu guza.

Capecitabine Polpharma można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capecitabine Polpharma

Kiedy nie stosować leku Capecitabine Polpharma

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kapecytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Jeśli pacjent wie, że ma uczulenie lub nadmiernie reaguje na ten lek, musi o tym poinformować lekarza.

-    jeśli pacjent miał wcześniej ciężką reakcję na „fluoropirymidyny” (grupa leków przeciwnowotworowych, takich jak fluorouracyl),

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

- jeśli pacjent ma bardzo niski poziom białych krwinek lub płytek krwi we krwi (leukopenia, neutropenia lub trombocytopenia),

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek,

-    jeśli u pacjenta rozpoznano niedobór enzymu dehydrogenazy dihydropirymidyny (DPD), enzymu odpowiedzialnego za metabolizm uracylu i tyminy,

-    jeśli aktualnie jest prowadzone lub było prowadzone w okresie ostatnich 4 tygodni leczenie brywudyną, sorywudyną lub podobnymi lekami w ramach terapii ospy wietrznej lub półpaśca.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Capecitabine Polpharma należy omówić to z lekarzem

-    jeśli pacjent ma choroby wątroby lub nerek,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości zaburzenia serca (np. nieregularne bicie serca lub bóle w klatce piersiowej, ból szczęki i pleców spowodowane wysiłkiem fizycznym

i związane z zaburzeniami przepływu krwi w sercu),

- jeśli pacjent ma choroby mózgu np. rak, który rozprzestrzenił się do mózgu lub uszkodzenie nerwów (neuropatia),

-    jeśli pacjent ma wahania stężenia wapnia (widoczne w badaniach krwi),

-    jeśli pacjent ma cukrzycę,

-    jeśli z powodu ciężkich nudności i wymiotów pacjent nie jest w stanie przyswoić wody i pokarmów,

-    jeśli pacjent ma biegunkę,

-    jeśli pacjent jest odwodniony lub stanie się odwodniony,

-    jeśli pacjent ma niezrównoważony poziom jonów we krwi (niezrównoważony poziom elektrolitów, widoczny w badaniach),

-    jeśli pacjent miał w przeszłości problemy z oczami, gdyż może być potrzebna dodatkowa kontrola stanu oczu,

-    jeśli pacjent ma ciężkie reakcje skórne.

Niedobór dehydrogenazy pirymidynowej (DPD) : niedobór dehydrogenazy pirymidynowej jest rzadką chorobą wrodzoną, której zwykle nie towarzyszą problemy zdrowotne aż do momentu zażycia niektórych leków. Jeżeli pacjent ma nierozpoznany niedobór dehydrogenazy pirymidynowej i zażyje lek Capecitabine Polpharma mogą wystąpić ciężkie, działania niepożądane wymienione w punkcie 4 Możliwe działania niepożądane. Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia objawów lub stwierdzenia innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Dzieci i młodzież

Lek Capecitabine Polpharma nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. Nie podawać leku Capecitabine Polpharma dzieciom i młodzieży.

Capecitabine Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie ważne, gdyż przyjmowanie więcej niż jednego leku w tym samym czasie może wzmocnić lub osłabić jego działanie. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli przyjmuje się którykolwiek z wymienionych leków:

-    leki stosowane w dnie moczanowej (allopurynol),

-    leki obniżające krzepliwość krwi (kumaryna, warfaryna),

-    niektóre leki przeciwwirusowe (sorywudyna i brywudyna),

-    leki przyjmowane z powodu padaczki lub drgawek (fenytoina),

-    interferon alfa,

-    radioterapię i niektóre leki stosowane w leczeniu raka (kwas folinowy, oksaliplatyna, bewacyzumab, cisplatyna, irynotekan),

-    inne leki stosowane w leczeniu niedoboru kwasu foliowego.

Capecitabine Polpharma z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Capecitabine Polpharma należy przyjmować nie później niż 30 minut po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno przyjmować leku Capecitabine Polpharma, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

W okresie leczenia lekiem Capecitabine Polpharma nie wolno karmić piersią.

Przed rozpoczęciem przyjmowania jakichkolwiek leków należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Kapecytabina może wywoływać zawroty głowy, nudności lub uczucie zmęczenia. Dlatego też może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek Capecitabine Polpharma zawiera laktozę bezwodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3.    Jak stosować lek Capecitabine Polpharma

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Capecitabine Polpharma powinien przepisać lekarz, który ma doświadczenie w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Tabletki leku Capecitabine Polpharma należy połykać w całości z wodą i w ciągu 30 minut po posiłku.

Lekarz prowadzący ustala dawkę leku i sposób leczenia odpowiedni dla danego pacjenta. Dawkę leku Capecitabine Polpharma ustala się na podstawie powierzchni ciała. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie wzrostu i masy ciała. Dawka stosowana zazwyczaj u dorosłych wynosi 1250 mg/mpowierzchni ciała dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Oto dwa przykłady: osoba o masie ciała 64 kg i wzroście 1,64 m ma powierzchnię ciała 1,7 m2, w związku z czym powinna przyjmować 4 tabletki po 500 mg i 1 tabletkę 150 mg dwa razy na dobę. Osoba o masie ciała 80 kg i wzroście 1,80 m ma powierzchnię ciała 2,00 m2 i powinna przyjmować 5 tabletek po 500 mg dwa razy na dobę.

Tabletki Capecitabine Polpharma zazwyczaj przyjmuje się przez 14 dni, po czym następuje 7-dniowa przerwa (kiedy nie przyjmuje się żadnych tabletek). Ten 21-dniowy okres nazywa się jednym cyklem leczenia.

W skojarzeniu z innymi lekami zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych może być mniejsza niż 1250 mg/m2 powierzchni ciała, oraz okres przyjmowania tabletek może być różny (np. codziennie, bez przerwy).

Lekarz określa, jaką dawkę należy przyjmować oraz kiedy i jak długo kontynuować przyjmowanie tabletek.

Lekarz zaleca przyjmowanie kombinacji tabletek zawierających 150 mg i 500 mg leku na każdą dawkę.

-    Należy przyjmować tabletki w dawkach przepisanych przez lekarza rano i wieczorem.

- Należy przyjmować tabletki w ciągu 30 minut po zakończeniu posiłku (śniadanie i kolacja).

-    Ważne jest, aby cała kuracja została przyjęta zgodnie z zaleceniem lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Capecitabine Polpharma

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Capecitabine Polpharma należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki kapecytabiny mogą wystąpić następujące działania niepożądane: nudności lub wymioty, biegunka, zapalenie lub owrzodzenie jelit lub jamy ustnej, ból lub krwawienie z jelit lub żołądka, albo depresja szpiku kostnego (zmniejszenie liczby niektórych rodzajów komórek krwi). Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku wystąpienia jakichkolwiek z tych objawów.

Pominięcie zastosowania leku Capecitabine Polpharma

Nie przyjmować pominiętej dawki i nie podwajać następnej dawki. Należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu i skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przerwanie stosowania leku Capecitabine Polpharma

Nie ma objawów niepożądanych związanych z zaprzestaniem leczenia lekiem Capecitabine Polpharma. W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. zawierających fenprokumon), zaprzestanie leczenia lekiem Capecitabine Polpharma może wymagać modyfikacji dawki leku przeciwzakrzepowego przez lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy NATYCHMIAST ODSTAWIĆ lek Capecitabine Polpharma i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów:

-    Biegunka: jeśli zwiększyła się liczba wypróżnień o 4 lub więcej w porównaniu do normalnej liczby wypróżnień każdego dnia, lub biegunka w nocy.

-    Wymioty: jeśli wymioty występują częściej niż raz na 24 godziny.

-    Nudności: jeśli wystąpiła utrata apetytu, a objętość przyjmowanych dziennie posiłków jest znacząco mniejsza niż zwykle.

- Zapalenie jamy ustnej: jeśli wystąpiły ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej.

-    Reakcja skórna rąk i stóp: jeśli wystąpiły ból, obrzęk, zaczerwienienie i mrowienie dłoni i (lub) stóp.

-    Gorączka: jeżeli występuje gorączka co najmniej 38°C.

- Zakażenie: jeśli wystąpiły objawy zakażenia wywołanego bakterią, wirusem lub innym drobnoustrojem.

- Bóle w klatce piersiowej: jeżeli wystąpił ból w środkowej części klatki piersiowej, zwłaszcza w trakcie wysiłku fizycznego

-    Zespół Stevensa-Johnsona: jeśli wystąpiło bolesne zaczerwienienie lub purpurowa wysypka, która się rozszerza oraz powstają pęcherze i (lub) zaczynają się pojawiać inne zmiany chorobowe w obrębie błony śluzowej (np. na ustach lub wargach), zwłaszcza jeżeli u pacjenta występowała wcześniej nadwrażliwość na światło, zakażenia układu oddechowego (np. zapalenie oskrzeli) i (lub) gorączka.

Wcześnie rozpoznane wymienione objawy niepożądane ustępują zwykle po 2-3 dniach od zaprzestania leczenia. Jeżeli objawy niepożądane utrzymują się dłużej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić dalsze leczenie zmniejszoną dawką.

Dodatkowo, kiedy lek Capecitabine Polpharma jest stosowany samodzielnie, do najczęstszych objawów niepożądanych, które mogą dotyczyć więcej niż jednego na 10 chorych, należą:

-    bóle brzucha

-    rumień, suchość lub swędzenie skóry

-    uczucie zmęczenia

-    utrata łaknienia (jadłowstręt).

Objawy niepożądane mogą być bardzo nasilone, z tego powodu ważne jest, aby zawsze skontaktować się z lekarzem, od razu, gdy tylko się pojawią. W takim wypadku lekarz może zalecić zmniejszenie dawki i (lub) okresowe przerwanie leczenia lekiem Capecitabine Polpharma. Zwykle pozwala to na skrócenie czasu występowania lub nasilenia tych objawów.

Inne działania niepożądane

Do często występujących działań niepożądanych (mogących występować u maksymalnie 1 na 10 pacjentów) należą:

-    zmniejszenie liczby krwinek białych lub krwinek czerwonych (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych),

-    odwodnienie, zmniejszenie masy ciała,

-    bezsenność, depresja,

-    ból głowy, senność, zawroty głowy, nieprawidłowe wrażenia czuciowe ze strony skóry (uczucie drętwienia lub mrowienia), zmiany smaku,

-    podrażnienie oczu, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek),

-    zapalenie żył (choroba zakrzepowo-zatorowa żył),

-    uczucie braku tchu, krwotoki z nosa, kaszel, katar,

-    opryszczka na ustach („zimno”) lub inne zakażenia opryszczkowe,

-    zakażenia płuc lub układu oddechowego (np. zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli),

-    krwawienie z jelit, zaparcia, ból w nadbrzuszu, niestrawność, nadmierne oddawanie wiatrów, suchość w ustach,

- wysypka skórna, wypadanie włosów (łysienie), zaczerwienienie skóry, suchość skóry, swędzenie (świąd), przebarwienia skóry, utrata skóry, zapalenie skóry, zaburzenia ze strony paznokci,

-    bóle stawowe lub w obrębie kończyn, klatki piersiowej lub pleców,

-    gorączka, obrzęk kończyn, uczucie ogólnego rozbicia,

-    zaburzenia czynności wątroby (rozpoznawane na podstawie badań krwi) i zwiększone stężenie bilirubiny (wydalanej przez wątrobę) we krwi.

Do niezbyt często występujących działań niepożądanych (mogących występować u maksymalnie 1 na 100 pacjentów) należą:

-    zakażenia krwi, zakażenia układu moczowego, zakażenia skóry, zakażenia nosa i gardła, zakażenia grzybicze (w tym w obrębie jamy ustnej), grypa, nieżyt żołądkowo-jelitowy, ropień zęba,

-    guzki pod skórą (tłuszczaki),

-    zmniejszenie liczby krwinek, w tym płytek krwi, rozrzedzenie krwi (stwierdzane w badaniach laboratoryjnych),

-    alergia,

-    cukrzyca, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niedożywienie, zwiększenie stężenia triglicerydów we krwi,

-    stan splątania, napady paniki, nastrój depresyjny, osłabienie libido,

-    trudności z mówieniem, pogorszenie pamięci, zanik koordynacji ruchów, zaburzenia równowagi, omdlenia, uszkodzenie nerwów (neuropatia) i problemy z czuciem,

-    niewyraźne lub podwójne widzenie,

-    zawroty głowy, ból uszu,

-    nieregularne bicie serca i kołatanie serca (zaburzenia rytmu), ból w klatce piersiowej i zawał serca,

-    zakrzepy krwi w żyłach głębokich, wysokie lub niskie ciśnienie tętnicze, uderzenia gorąca, zimne kończyny, fioletowe plamki na skórze,

-    zakrzepy krwi w żyłach płucnych (zator tętnicy płucnej), zapadnięcie płuca, odkrztuszanie krwi, astma, uczucie braku tchu podczas wysiłku,

- niedrożność jelit, nagromadzenie płynu w brzuchu, zapalenie jelita cienkiego lub grubego, żołądka lub przełyku, ból w dolnej części brzucha, dyskomfort w obrębie brzucha, zgaga (cofanie się treści pokarmowej z żołądka), krew w stolcu,

-    żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu),

-    owrzodzenia i pęcherze skórne, reakcja skóry na światło słoneczne, zaczerwienienie dłoni, obrzęk lub ból twarzy,

- obrzęk lub sztywność stawów, ból kości, osłabienie lub sztywność mięśni,

-    nagromadzenie płynu w nerkach, zwiększona częstość oddawania moczu w nocy, nietrzymanie moczu, krew w moczu, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (objaw zaburzenia czynności nerek),

-    nieprawidłowe krwawienie z pochwy,

-    obrzęk, dreszcze i sztywność mięśniowa.

Niektóre z tych działań niepożądanych są częstsze, gdy kapecytabinę stosuje się z innymi lekami w leczeniu chorób nowotworowych. Poniżej wymieniono inne działania niepożądane występujące w tej grupie pacjentów.

Do często występujących działań niepożądanych (mogących występować u maksymalnie 1 na 10 pacjentów) należą:

-    zmniejszenie stężenia sodu, magnezu lub wapnia we krwi, zwiększenie stężenia cukru we krwi,

-    ból nerwów,

-    dzwonienie lub szum w uszach, utrata słuchu,

-    zapalenie żył,

-    czkawka, zmiana głosu,

- ból lub zmienione/nieprawidłowe czucie w jamie ustnej, ból żuchwy,

-    pocenie się, poty nocne,

-    kurcz mięśniowy,

-    trudności z oddawaniem moczu, obecność krwi lub białka w moczu,

-    zasinienie lub reakcja w miejscu wstrzyknięcia (spowodowane przez leki podawane równocześnie w zastrzyku).

Do rzadko występujących działań niepożądanych (mogących występować u maksymalnie 1 na 1 000 pacjentów) należą:

-    zwężenie lub zablokowanie dróg wyprowadzających łzy (zwężenie kanalika łzowego),

-    niewydolność wątroby,

-    zapalenie prowadzące do zaburzenia wydzielania żółci lub niedrożności przewodów żółciowych (cholestatyczne zapalenie wątroby),

-    określone zmiany zapisu elektrokardiograficznego (wydłużenie odstępu QT),

-    pewne rodzaje zaburzeń rytmu serca (w tym migotanie komór, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes i bradykardia)

-    zmiany zapalne oka powodujące ból oka i możliwość zaburzeń widzenia,

- zapalenie skóry powodujące czerwone, łuszczące się zmiany, związane z chorobą układu immunologicznego

Do bardzo rzadko występujących działań niepożądanych (mogących występować u maksymalnie 1 na 10 000 pacjentów) należą:

-    ciężkie rekcje skórne takie jak wysypka skórna, owrzodzenie i pęcherze, w tym także pęcherze w ustach, nosie, na narządach płciowych, rękach, stopach i w oku (czerwone i obrzęknięte oczy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Capecitabine Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Blistry z folii Aluminium/Aluminium

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Capecitabine Polpharma

-    Substancją czynną leku jest kapecytabina.

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kapecytabiny.

Każda tabletka powlekana zawiera 500 mg kapecytabiny.

-    Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: laktoza bezwodna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

-    Otoczka tabletki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), talk.

Jak wygląda lek Capecitabine Polpharma i co zawiera opakowanie

Capecitabine Polpharma 150 mg to jasnobrzoskwiniowe, owalne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane o wymiarach w przybliżeniu 11,4 mm długości oraz 5,3 mm szerokości, z wytłoczonym napisem „150” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Capecitabine Polpharma 500 mg to brzoskwiniowe, owalne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane o wymiarach w przybliżeniu 15,9 mm długości oraz 8,4 mm szerokości, z wytłoczonym napisem „500” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Lek Capecitabine Polpharma jest dostępny w opakowaniach z blistrami, zawierających 30, 60 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca

Accord Healthcare Limited

Sage house, 319 Pinner road Harrow, HA1 4HF Wielka Brytania

Pharmacare Premium Limited

HHF 003, Hal Far Industrial Estate Birzebbugia

BBG 3000

Malta

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel.: 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014 r.

Ulotka dla pacjenta zgodna z decyzją RMS z dn. 23.10.2014 r.

8