Imeds.pl

Capecitabine Zentiva 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Capecitabine Zentiva, 150 mg, tabletki powlekane

Capecitabinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Capecitabine Zentiva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capecitabine Zentiva

3.    Jak stosować lek Capecitabine Zentiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Capecitabine Zentiva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Capecitabine Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Capecitabine Zentiva jest lekiem należącym do grupy „leków cytostatycznych”, hamujących wzrost komórek nowotworowych. Capecitabine Zentiva zawiera w tabletce 150 mg kapecytabiny, która sama nie jest lekiem cytostatycznym. Dopiero po przyswojeniu przez organizm chorego zmienia się ona w aktywny przeciwnowotworowy związek (więcej tego związku gromadzi się w tkance guza niż w zdrowych tkankach).

Lek Capecitabine Zentiva jest stosowany w celu leczenia raka okrężnicy, odbytnicy, żołądka lub piersi. Ponadto, lek Capecitabine Zentiva jest stosowany w celu zapobiegania nawrotom raka okrężnicy po całkowitym chirurgicznym usunięciu guza.

Lek Capecitabine Zentiva może być stosowany jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capecitabine Zentiva

Kiedy nie przyjmować leku Capecitabine Zentiva

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na kapecytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pacjent ma alergię lub nadmierną reakcję na ten lek,

-    Jeśli pacjent w przeszłości miał ciężkie reakcje na leczenie fluoropirymidynynami (grupa leków przeciwnowotworowych jak np. fluorouracyl),

-    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią,

-    Jeśli u pacjenta występuje bardzo mała liczba białych krwinek lub płytek krwi (leukopenia, neutropenia lub trombocytopenia),

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby lub nerek,

-    Jeśli u pacjenta rozpoznano niedobór enzymu dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) związanej z metabolizmem uracylu i tyminy,

-    Jeśli aktualnie jest prowadzone lub było prowadzone w okresie ostatnich 4 tygodni leczenie brywudyną, sorywudyną lub podobnymi lekami w ramach terapii herpes zoster (ospa wietrzna lub półpasiec).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Capecitabine Zentiva należy omówić z lekarzem występowanie:

-    chorób wątroby lub nerek

-    obecnych lub przebytych chorób serca (na przykład nieregularnego bicia serca lub bólu w klatce piersiowej, żuchwie i plecach spowodowanego wysiłkiem fizycznym oraz ze względu

na problemy z dopływem krwi do serca)

-    chorób mózgu (na przykład, raka który rozprzestrzenił się do mózgu lub uszkodzenia nerwów (neuropatia))

-    zaburzeń stężenia wapnia (widoczne w badaniach krwi)

-    cukrzycy

-    braku możliwości utrzymania wody i pokarmu w organizmie w wyniku ciężkich nudności i wymiotów

-    biegunki

-    obecnego lub nabytego odwodnienia

-    zaburzeń równowagi jonowej we krwi (zaburzenia równowagi elektrolitowej, obserwowane w badaniach)

-    w przeszłości problemów z oczami, gdyż może być konieczna dodatkowa kontrola stanu oczu

-    ciężkich reakcji    skórnych.

Niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD): Niedobór DPD jest rzadko występującym stanem obecnym od momentu narodzin, który nie jest zwykle związany z problemami zdrowotnymi, chyba że pacjent przyjmuje określone leki. Jeśli pacjent ma nierozpoznany niedobór DPD i przyjmuje Capecitabine Zentiva, mogą wystąpić poważne postacie działań niepożądanych wymienione w punkcie 4 Możliwe działania niepożądane. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli pacjenta niepokoi którykolwiek z objawów niepożądanych lub jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek dodatkowe działania niepożądane niewymienione w ulotce (patrz punkt 4 Możliwe działania niepożądane).

Dzieci i młodzież

Lek Capecitabine Zentiva nie jest wskazany u dzieci i młodzieży. Nie należy podawać leku Capecitabine Zentiva dzieciom i młodzieży.

Lek Capecitabine Zentiva a inne leki

Przed rozpoczęciem leczenia należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne, gdyż przyjmowanie więcej niż jednego leku w tym samym czasie może wzmocnić lub osłabić jego działanie. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:

-    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol)

-    leki obniżające krzepliwość krwi (kumaryna, warfaryna)

-    niektóre leki przeciwwirusowe (sorywudyna i brywudyna)

-    leki stosowane w leczeniu padaczki lub drgawek (fenytoina)

-    interferon alfa

-    radioterapia i niektóre leki stosowane w leczeniu raka (kwas folinowy, oksaliplatyna, bewacyzumab, cisplatyna, irynotekan).

-    leki stosowane w leczeniu niedoboru kwasu foliowego

Capecitabine Zentiva z jedzeniem, piciem i alkoholem

Capecitabine Zentiva powinna być przyjmowana nie później niż 30 minut po posiłkach.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed rozpoczęciem leczenia pacjentka musi powiedzieć lekarzowi, jeśli jest w ciąży, gdy podejrzewa, że jest w ciąży lub gdy planuje zajść w ciążę. Nie wolno przyjmować leku Capecitabine Zentiva, jeśli jest się w ciąży lub podejrzewa się ciążę. W okresie leczenia lekiem Capecitabine Zentiva nie wolno karmić piersią. Przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Capecitabine Zentiva może wywoływać zawroty głowy, nudności lub uczucie zmęczenia. Dlatego też może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Capecitabine Zentiva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Capecitabine Zentiva powinien być przepisywany tylko przez lekarza doświadczonego w stosowaniu leków przeciwnowotworowych.

Tabletki leku Capecitabine Zentiva powinny być połykane w całości z wodą w ciągu 30 minut po posiłku.

Lekarz prowadzący ustala dawkę leku i sposób leczenia odpowiedni dla danego pacjenta. Dawka leku Capecitabine Zentiva jest ustalona na podstawie powierzchni ciała. Tę ostatnią oblicza się na podstawie wzrostu i masy ciała. Dawka stosowana zazwyczaj u dorosłych wynosi 1250 mg/mpowierzchni ciała dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Oto dwa przykłady: osoba o masie ciała 64 kg i wzroście 1,64 m ma powierzchnię ciała 1,7 m2, w związku z czym powinna przyjmować 4 tabletki po 500 mg i 1 tabletkę 150 mg dwa razy na dobę. Osoba o masie ciała 80 kg i wzroście 1,80 m ma powierzchnię ciała 2,00 m2 i powinna przyjmować 5 tabletek po 500 mg dwa razy na dobę.

Tabletki leku Capecitabine Zentiva są zazwyczaj przyjmowane przez 14 dni, po czym następuje 7-dniowa przerwa (kiedy nie przyjmuje się żadnych tabletek). Ten 21-dniowy okres nazywa się jednym cyklem leczenia.

W skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi zazwyczaj stosowana dawka u osób dorosłych może być niższa od 1250 mg/m2 powierzchni ciała, oraz okres przyjmowania tabletek może być różny (np. codziennie, bez przerwy).

Lekarz określi jaką dawkę należy przyjmować, kiedy i jak długo kontynuować przyjmowanie tabletek.

Lekarz może zalecić przyjmowanie kombinacji tabletek zawierających 150 mg i 500 mg leku na każdą dawkę.

-    Należy przyjmować tabletki zgodnie z zaleceniami lekarza, rano i wieczorem.

-    Należy przyjmować tabletki w ciągu 30 minut po zakończeniu posiłku (śniadanie i kolacja).

-    Ważne jest, aby wszystkie leki zostały przyjęte zgodnie z zaleceniami lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Capecitabine Zentiva

Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku Capecitabine Zentiva niż powinien, należy możliwie jak najszybciej skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem kolejnej dawki.

Jeśli pacjent przyjął dużo więcej kapecytabiny niż powinien mogą pojawić się następujące działania niepożądane: nudności lub wymioty, biegunka, zapalenie lub owrzodzenie jelit lub jamy ustnej, ból lub krwawienie z jelita lub żołądka, lub zahamowanie czynności szpiku (zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi). Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.

Pominięcie przyjęcia leku Capecitabine Zentiva

Nie przyjmować pominiętej dawki i nie podwajać następnej dawki. Zamiast tego, należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu i skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przerwanie przyjmowania leku Capecitabine Zentiva

Nie ma objawów niepożądanych związanych z zaprzestaniem leczenia lekiem Capecitabine Zentiva. W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (zawierających np. fenprokumon), zaprzestanie leczenia lekiem Capecitabine Zentiva może wymagać modyfikacji dawki leku przeciwzakrzepowego przez lekarza prowadzącego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast PRZERWAĆ przyjmowanie leku Capecitabine Zentiva i skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów:

-    Biegunka: jeśli nastąpił wzrost o 4 lub więcej wypróżnień w porównaniu do normalnych wypróżnień każdego dnia lub jakakolwiek biegunka w nocy.

-    Wymioty: jeśli wymioty występują częściej niż raz na 24 godziny.

-    Nudności: jeśli wystąpiła utrata apetytu, a objętość przyjmowanych dziennie posiłków jest znacząco mniejsza niż zwykle.

-    Zapalenie jamy ustnej: jeśli wystąpiły ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej i (lub) gardle.

-    Reakcja skórna rąk i stóp: jeśli wystąpiły ból, obrzęk, zaczerwienienie lub mrowienie dłoni i (lub) stóp.

-    Gorączka: jeżeli występuje gorączka powyżej 38°C lub wyższa.

-    Zakażenie: jeśli występują objawy zakażenia wywołane przez bakterie lub wirusy, lub inne organizmy.

-    Ból w klatce piersiowej: jeżeli wystąpił ból w środkowej części klatki piersiowej, zwłaszcza w trakcie wysiłku fizycznego.

-    Zespół Stevensa-Johnsona: jeśli wystąpiło bolesne zaczerwienienie lub purpurowa wysypka, która się rozszerza oraz powstają pęcherze i (lub) zaczynają się pojawiać inne zmiany chorobowe w obrębie błony śluzowej (np. na ustach lub wargach), zwłaszcza jeżeli u pacjenta występowała wcześniej nadwrażliwość na światło, zakażenia układu oddechowego

(np. zapalenie oskrzeli) i (lub) gorączka.

Wcześnie rozpoznane, wymienione objawy niepożądane ustępują zwykle po 2-3 dniach od zaprzestania leczenia. Jeżeli objawy uboczne utrzymują się dłużej, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zalecić dalsze leczenie zmniejszoną dawką.

Podczas stosowania wyłącznie kapecytabiny (substancja czynna leku Capecitabine Zentiva) oprócz powyższych działań niepożądanych, bardzo często występujące, które mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób, są:

-    ból brzucha

-    wysypka, suchość    lub swędzenie skóry

-    zmęczenie

-    utrata apetytu (anoreksja).

Te objawy niepożądane mogą być bardzo nasilone; z tego względu ważne jest, aby zawsze natychmiast skontaktować się z lekarzem gdy tylko się pojawią. W takim wypadku lekarz może zalecić zmniejszenie dawki i (lub) okresowe przerwanie leczenia kapecytabiną. Zwykle pozwala to na skrócenie czasu występowania lub nasilenia tych objawów.

Inne działania niepożądane to:

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób) obejmują:

-    zmniejszenie liczby białych lub czerwonych ciałek krwi (widoczne w badaniach),

-    odwodnienie, utrata masy ciała,

-    bezsenność (insomnia), depresja,

-    ból głowy, senność, zawroty głowy, zaburzenia czucia w obrębie skóry (uczucie drętwienia lub mrowienia), zaburzenia smaku,

-    podrażnienie oczu, zwiększenie ilości łez, zaczerwienienie oka (zapalenie spojówek),

-    zapalenie żył (zakrzepowe zapalenie żył),

-    duszność, krwawienie z nosa, kaszel, zwiększenie wydzieliny w nosie,

-    opryszczka lub inne infekcje herpes,

-    infekcje płuc lub układu oddechowego (np. zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli),

-    krwawienie z jelita, zaparcia, ból w górnej części brzucha, niestrawność, nadmierne wiatry, suchość w ustach,

-    wysypka skórna, wypadanie włosów (łysienie plackowate), zaczerwienienie skóry, suchość skóry, swędzenie (świąd), zmiana zabarwienia skóry, utrata skóry, zapalenie skóry, zmiany w obrębie paznokci,

-    ból stawów lub w kończynach (dłonie, stopy), klatki piersiowej lub pleców

-    gorączka, obrzęk kończyn, złe samopoczucie,

-    problemy z czynnością wątroby (widoczne w badaniach krwi) oraz wzrost bilirubiny we krwi (wydzielanej przez wątrobę).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób) obejmują:

-    zakażenie krwi, zakażenie układu moczowego, zakażenia skóry, zakażenia nosa i gardła, zakażenia grzybicze (w tym jamy ustnej), grypa, zapalenie żołądka i jelit, ropień zęba,

-    guzki pod skórą (tłuszczak),

-    zmniejszenie liczby krwinek, w tym płytek krwi, rozrzedzenie krwi (widoczne w badaniach),

-    alergia,

-    cukrzyca, obniżenie stężenia potasu, niedożywienie, zwiększenie stężenia trójglicerydów we krwi,

-    splątanie, napady paniki, obniżenie nastroju, zmniejszenie libido,

-    trudności w mówieniu, zaburzenia pamięci, utrata koordynacji ruchowej, zaburzenia równowagi, omdlenia, uszkodzenie nerwów (neuropatia) i problemy z odczuwaniem,

-    niewyraźne lub podwójne widzenie,

-    zawroty głowy, ból ucha,

-    nieregularne bicie serca i kołatanie serca (arytmie), ból w klatce piersiowej i atak serca (zawał serca),

-    skrzepy krwi w żyłach głębokich, wysokie lub niskie ciśnienie krwi, uderzenia gorąca, zimne kończyny (dłonie, stopy), purpurowe plamy na skórze,

-    skrzepy krwi w żyłach w płucach (zatorowość płucna), zapadnięte płuco, odkrztuszanie krwi, astma, duszność podczas wysiłku,

-    niedrożność jelit, zbieranie się płynu w jamie brzusznej, zapalenie jelita cienkiego lub grubego, żołądka lub przełyku, ból w dolnej części brzucha, dyskomfort w jamie brzusznej, zgaga (refluks pokarmu z żołądka), krew w stolcu,

-    żółtaczka (zażółcenie skóry i oczu),

-    owrzodzenie skóry i pęcherze, reakcja skóry na promienie słoneczne, zaczerwienienie dłoni, obrzęk lub ból w obrębie twarzy,

-    obrzęk lub sztywność stawów, ból kości, osłabienie lub sztywność mięśni,

-    gromadzenie płynu w nerkach, częstsze oddawanie moczu w nocy, nietrzymanie moczu, krew w moczu, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi (objaw zaburzenia czynności nerek),

-    nietypowe krwawienie z pochwy,

-    obrzmienie (obrzęk), dreszcze i zesztywnienie mięśni.

Niektóre działania niepożądane występują częściej, jeśli kapecytabina jest stosowana z innymi lekami stosowanymi w leczeniu raka. Inne działania niepożądane obserwowane w tym przypadku są następujące:

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób) obejmują:

-    zmniejszenie stężenia sodu we krwi, magnezu lub wapnia, zwiększenie stężenia cukru we krwi,

-    nerwoból,

-    dzwonienie lub szum w uszach (szumy uszne), utrata słuchu,

-    zapalenie żył,

-    czkawka, zmiany w głosie,

-    ból lub zmienione/zaburzone czucie w jamie ustnej, ból w szczęce,

-    pocenie się, nocne poty,

-    skurcze mięśni,

-    trudności w oddawaniu moczu, krew lub białko w moczu,

-    siniaki lub reakcje w miejscu wstrzyknięcia (spowodowane przez leki podawane we wstrzyknięciu w tym samym czasie).

Rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób) obejmują:

-    zwężenie lub niedrożność przewodu łzowego (zwężenie przewodu łzowego),

-    niewydolność wątroby,

-    stan zapalny prowadzący do zaburzeń w wydzielaniu żółci lub niedrożności (cholestatyczne zapalenie wątroby),

-    specyficzne zmiany w elektrokardiogramie (wydłużenie odstępu QT),

-    niektóre rodzaje arytmii (w tym migotanie komór, torsade de pointes i bradykardia),

-    zmiany zapalne oka powodujące ból oka i możliwość zaburzeń widzenia,

-    zapalenie skóry powodujące czerwone, łuszczące się zmiany, związane z chorobą układu immunologicznego,

-    wtórną, ciężką niewydolność nerek w wyniku odwodnienia

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób) obejmują:

-    ciężkie rekcje skórne takie jak wysypka skórna, owrzodzenie i pęcherze w tym także pęcherze w ustach, nosie, na narządach płciowych, rękach, stopach i w oku (czerwone i obrzęknięte oczy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Capecitabine Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi leków cytotoksycznych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Capecitabine Zentiva

-    Substancją czynną leku jest kapecytabina. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg kapecytabiny.

-    Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

-    Otoczka tabletki: hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 400, żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Capecitabine Zentiva i co zawiera opakowanie

Jasnobrzoskwiniowe, owalne tabletki powlekane z wytłoczonym „150” po jednej stronie.

O przybliżonych wymiarach 11,4 mm * 5,9 mm.

Lek Capecitabine Zentiva, 150 mg, tabletki powlekane zawiera w opakowaniu 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska Wytwórca

Remedica LTD, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol, Cypr

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Capecitabine Zentiva w Bułgarii, Republice Czeskiej, Estonii, Francji, Litwie, Łotwie, Polsce, Republice Słowackiej oraz Wielkiej Brytanii; Capecitabine/Zentiva na Cyprze i w Grecji; Capecitabin Zentiva w Niemczech; Capecitabin-Zentiva na Węgrzech; Capecitabina Zentiva we Włoszech, Portugalii, Rumunii oraz Kapecitabin Zentiva na Słowenii.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2014

7