Imeds.pl

Capsigel N

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Capsigel N

emulsja na skórę


SKÅAD JAKOÅšCIOWY I ILOÅšCIOWY


100 g emulsji na skórę zawiera: Nonivamidum- 0,05 g, Acidum salicylicum- 1,9 g, Camphora- 5,0 g, Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro- 5,0 g, Eucalypti aetheroleum - 2,0 g.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1.


POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Emulsja na skórę


SZCZEGÓÅOWE DANE KLINICZNE


Wskazania do stosowania


Capsigel Nstosowany jest jako środek rozgrzewający w bólach mięśniowych (naciągnięcia, bolesne skurcze mięśni), pomocniczo w bólach przy stanach zapalnych stawów oraz w nerwobólach (zapalenie korzonków nerwowych, rwa kulszowa).


Dawkowanie i sposób podawania

Stosować zewnętrznie na skórę.

Dorośli: niewielką ilość emulsji na skórę delikatnie wmasować w bolące miejsca 1 – 2 razy dziennie. Odstępy między kolejnymi aplikacjami emulsji powinny być nie mniejsze niż 4 godziny. Stosować nie dłużej niż przez okres 2 dni. Po nałożeniu leku należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostałości emulsji. W trakcie nanoszenia produktu bezwzględnie unikać kontaktu z oczami oraz błonami śluzowymi. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Przerwa przed ponownym zastosowaniem na to samo miejsce musi wynosić przynajmniej 14 dni.

Uwaga: przy dłuższym stosowaniu w tym samym miejscu może nastąpić uszkodzenie nerwów czuciowych.


Przeciwwskazania


Uszkodzona skóra, nadwrażliwość na noniwamid lub przetwory z pieprzowca, salicylany lub na pozostałe składniki produktu.

Nie należy stosować u dzieci.


Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


- nie stosować na uszkodzoną skórę;

- w przypadku wystąpienia objawów uczulenia charakteryzujących się powstaniem wysięków lub wysypki należy niezwłocznie zaprzestać stosowania;

- na początku terapii można odczuwać mrowienie, pieczenie;

- po nałożeniu produktu należy dokładnie umyć dłonie wodą z mydłem, zmywając pozostały na dłoniach produkt;

- w żadnym wypadku nie należy brać gorącej kąpieli przed lub po nałożeniu produktu, gdyż może to pogłębić odczucie mrowienia, pieczenia;

- lanolina może wywołać miejscowe podrażnienie skóry (zapalenie skóry kontaktowe);

- w przypadku dłużej utrzymującego się rumienia lub wystąpienia obrzęku należy przerwać stosowanie produktu, zaleca się przemyć skórę wodą utlenioną.


Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji


Brak danych.


Wpływ na płodność, ciążę i laktację


Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania nie stosować produktu w czasie ciąży oraz w czasie karmienia piersią.

Brak badań oraz doniesień literaturowych wykazujących wpływ poszczególnych składników emulsji Capsigel N na płodność.


Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn


Brak danych na temat wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.


Działania niepożądane


W niektórych przypadkach mogą wystąpić odczyny uczuleniowe (wykwit pokrzywkowy).
W przypadku utrzymywania się odczynu uczuleniowego, po zaprzestaniu stosowania produktu, należy zasięgnąć porady lekarskiej.


Przedawkowanie


Przedawkowanie produktu Capsigel N może wywołać podrażnienie skóry.


Niewłaściwe użycie


Przypadkowe połknięcie emulsji Capsigel N może wywołać dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak wymioty i biegunka. Należy zastosować leczenie objawowe.

Ostre zatrucia z nudnościami, wymiotami, bólem brzucha i głowy, zawrotami głowy, uczuciem i uderzeniami gorąca, konwulsjami, trudnościami w oddychaniu i śpiączką obserwowano po znaczącym przypadkowym spożyciu,

Pacjenci z ciężkimi żołądkowo-jelitowymi lub neurologicznymi objawami zatrucia powinni być obserwowani i leczeni objawowo. Nie należy wywoływać wymiotów.


WÅAÅšCIWOÅšCI FARMAKOLOGICZNE


Właściwości farmakodynamiczne


Produkt leczniczy po aplikacji na skórę wywiera działanie drażniące, powodując jej przekrwienie, zaczerwienienie a jednocześnie rozgrzanie. Rozszerzenie naczyń krwionośnych powoduje lepsze ukrwienie obolałego miejsca, szybsze ustępowanie obrzęków, stanów zapalnych a w konsekwencji bólu.


Właściwości farmakokinetyczne


Nie przeprowadzono badań farmakokinetycznych produktu Capsigel N.


Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Nie przeprowadzono przedklinicznych badań bezpieczeństwa stosowania dla produktuCapsigel N.


DANE FARMACEUTYCZNE


Wykaz substancji pomocniczych


Lanolina

Parafina stała

Parafina ciekła

Metylohydroksyetyloceluloza

Woda oczyszczona


Niezgodności farmaceutyczne


Nie stwierdzono.


Okres ważności


3 lata


Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.

Produkt leczniczy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.


Rodzaj i zawartość opakowania


Dostępne opakowanie zawiera 40 g emulsji w tubie aluminiowej z zakrętką z polietylenu w kartoniku.


Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania


Produkt do stosowania na skórę.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÄ„CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol†S.A.

ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań

tel. +48 61 886 18 00, fax +48 61 853 60 58


NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


R/0088


DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDÅUÅ»ENIA POZWOLENIA


12.04.1968./11.12.2008


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO