+ iMeds.pl

Capticil 20 mg/mlUlotka Capticil

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Irinotecani hydrochloridum trihydricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Nazwa leku to Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego), który dalej w treści ulotki będzie nazywany lekiem Capticil.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Capticil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capticil

3.    Jak stosować lek Capticil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Capticil

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Capticil i w jakim celu się go stosuje

Lek Capticil należy do grupy leków nazywanych środkami cytotoksycznymi. Lek Capticil stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u osób dorosłych, zarówno w połączeniu z innymi lekami jak i samodzielnie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capticil Kiedy nie stosować leku Capticil

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na trójwodny chlorowodorek irynotekanu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Capticil (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba zapalna jelita i (lub) niedrożność jelit;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli u pacjenta występuje niewystarczaj ąca liczba krwinek (ciężkie zaburzenia czynności szpiku);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby i (lub) stężenie bilirubiny we krwi ponad trzykrotnie większe niż górna granica normy;

-    jeśli u pacjenta występuje poważne osłabienie (stan czynnościowy wg WHO >2);

-    jeśli pacjent przyjmuje dodatkowo lek przeciw depresji zawierający dziurawiec.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Capticil

Pacjent będzie leczony przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy mają doświadczenie w tego rodzaju leczeniu i zwalczaniu jego działań niepożądanych, które są zwykle przemijające.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli dotyczy pacjenta któregokolwiek z poniższych przypadków:

-    jeśli u pacjenta występuje inna choroba jelit lub w przeszłości wystąpiła niedrożność jelit;

-    j eśli u pacj enta występuj ą choroby nerek lub wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie genetyczne związane ze zmniejszoną aktywnością enzymu UGT1A1 (urydynodifosfo-glukuronylotransferazy 1A1).

Jeśli wystąpi jedno lub więcej podanych poniżej działań niepożądanych należy jak najszybciej poinformować lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ działania te powinny być natychmiast leczone.


w przypadku wystąpienia JAKIEJKOLWIEK POSTACI BIEGUNKI (patrz również punkt 4)

Lek Capticil może spowodować biegunkę. Istnieją dwa rodzaje biegunki, które można rozróżnić w zależności od czasu pojawienia się. „Biegunka o wczesnym początku" pojawia się wcześniej niż 24 godziny po wlewie oraz ’’biegunka opóźniona", rozpoczynająca się po ponad 24 godzinach od wlewu.

-    jeśli u pacjenta pojawi się biegunka wcześniej niż 24 godziny po wlewie („biegunka wczesna”) należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

Takiej ’biegunce wczesnej” mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak:

■    pocenie się;

■    kurcze brzucha;

■    łzawienie oczu;

■    zaburzenia widzenia;

■    zawroty głowy;

■    niskie ciśnienie    tętnicze krwi;

■    złe samopoczucie;

■    nadmierne ślinienie.

Nie należy stosować żadnej terapii przeciwbiegunkowej zaleconej przez lekarza w celu leczenia „biegunki opóźnionej”.

-    jeśli u pacjenta pojawi się biegunka po 24 godzinach od wlewu („biegunka opóźniona”) należy NATYCHMIAST zastosować lek przeciwbiegunkowy przepisany przez lekarza, DOKŁADNIE według jego zaleceń. W razie jakichkolwiek obaw, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy NATYCHMIAST rozpocząć picie dużych ilość płynu jak woda, woda gazowana, napoje gazowane, zupa lub przyjmować doustną terapię nawadniającą (pijąc roztwory elektrolitów).

Należy skontaktować się z lekarzem:

■    jeśli u pacjenta wystąpią nudności i wymioty jak również biegunka;

■    jeśli u pacjenta wystąpi gorączka jak również biegunka;

■    jeśli u pacjenta biegunka utrzymuje się dłużej niż 48 godzin po rozpoczęciu leczenia przeciwbiegunkowego.

Nie należy stosować żadnego leczenia przeciw biegunce innego niż zalecone przez lekarza lub pielęgniarkę oraz płyny opisane powyżej.

Biegunce mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak kurcz brzucha, pocenie się, łzawienie i ślinienie się, co określa się jako ostry zespół cholinergiczny. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu podj ęcia odpowiedniego leczenia.

■    jeśli u pacjenta wystąpi GORĄCZKA (patrz również punkt 4)

Lek Capticil może powodować zmniejszenie się liczby pewnego rodzaju białych krwinek, odgrywających istotną rolę w zwalczaniu zakażeń. Nazywa się to neutropenią. Lekarz zleci regularne badania krwi, w celu monitorowania tych białych krwinek. Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka może to wskazywać na zakażenie związane z tą neutropenią i wymaga natychmiastowego leczenia. Dlatego, jeśli u pacjenta wystąpi gorączka i szczególnie, gdy wystąpi również biegunka, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, w celu podjęcia koniecznego leczenia.

■    w razie uczucia OSŁABIENIA I NUDNOŚCI

■    jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU

■    jeśli u pacjenta wystąpi ciężki BÓL BRZUCHA

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Poniższe leki mogą zmieniać działanie leku Capticil:

-    leki przeciwpadaczkowe, np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina,

-    leki przeciw zakażeniom grzybiczym, np. ketokonazol,

-    antybiotyki przeciw zakażeniom np. ryfampicyna,

-    leki przeciwdepresyjne, np. wyciąg z dziurawca.

Jeśli w przypadku jednoczesnego leczenia bewacyzumabem i irynotekanem u pacjenta rozwinie się ciężka biegunka i neutropenia, lekarz dostosuje dawkę irynotekanu. Należy powiedzieć lekarzowi o planowanym zabiegu operacyjnym. Lek Capticilmoże zakłócać działanie środka zwiotczającego mięśnie, który podaje się podczas zabiegu operacyjnego.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Capticil nie należy podawać kobietom ciężarnym i karmiącym piersią. O ciąży lub karmieniu piersią należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Kobiety mogące zajść w ciążę oraz mężczyźni w wieku prokreacyjnym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Podczas stosowania leku Capticil należy przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Lek Capticil nie powinien być stosowany u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podczas stosowania leku Capticil u pacjentów w podeszłym wieku należy ostrożnie ustalić dawkowanie i ściślej obserwować pacjentów.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Nie zaleca się stosowania leku Capticil u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W niektórych przypadkach lek Capticil może powodować działania niepożądane, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Podczas pierwszych 24 godzin po przyjęciu leku Capticil u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. Jeśli to wystąpi nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Capticil

•    Jeśli lekarz poinformuje pacjenta o nietolerancji pewnych rodzajów cukrów, należy się skonsultować z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Lek Capticil zawiera sorbitol, substancję nieodpowiednią dla osób z nietolerancj ą fruktozy.

•    Ten produkt zawiera 0,9 - 1,8 mg sodu w 1 ml. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

3.    Jak stosować lek Capticil

Lek Capticil będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek Capticil należy podawać tylko osobom dorosłym.

Lek Capticil należy rozcieńczyć przed zastosowaniem i będzie podawany we wlewie dożylnym przez okres 30 do 90 minut.

Lekarz ostrożnie dostosuje dawkowanie leku, w zależności od wieku pacjenta, powierzchni ciała, ogólnego stanu zdrowia oraz wszelkich innych terapii, które otrzymał pacjent przeciw rakowi.

•    Jeśli u pacjenta w przeszłości stosowano lek przeciwnowotworowy nazywany 5-fluorouracyl, zwykle pacjent otrzyma tylko lek Capticil, zaczynając od dawki 350 mg/m2 powierzchni ciała, co 3 tygodnie.

•    Jeśli u pacjenta w przeszłości nie stosowano terapii przeciwnowotworowej, zwykle pacjent otrzyma dawkę 180 mg/m2 powierzchni ciała raz na dwa tygodnie. Po czym poda się wlewy zawierające kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

•    Pacjent może również otrzymać lek Capticil w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi zawierającymi bewacyzumab, 5-flourouracyl i kwas folinowy.

•    Gdy pacjent otrzymuje lek Capticil w połączeniu z lekiem zawierającym cetuksymab, leku Capticil nie należy podawać wcześniej niż po 1 godzinie od zakończenia wlewu cetuksymabu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Capticil lub pominięcie jego zastosowania

Ponieważ lek Capticil zwykle podaje lekarz lub pielęgniarka, jest nieprawdopodobne, że pacjent otrzyma za dużo lub pacjent nie otrzyma dawki. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Capticil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

4

Niektóre z tych działań wymagają specjalnego leczenia, aby zminimalizować ryzyko powikłań.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częstość działań niepożądanych klasyfikuje się według następujących kategorii: bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów), często (rzadziej niż u1 na 10 pacjentów), niezbyt często (rzadziej niż u1 na 100 pacjentów), rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) i bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), nie znane (dostępne dane nie pozwalaj ą na ocenę).

Zaburzenia krwi

Bardzo często:    zmniejszenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek (neutropenia) związane

z większą wrażliwością na zakażenia oraz z gorączką (patrz również punkt 2), zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), w leczeniu skojarzonym: zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) powoduj ące siniaki, skłonność do krwawień oraz nieprawidłowe krwawienie

Często:    w monoterapii: zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) powodujące siniaki,

skłonność do krwawień oraz nieprawidłowe krwawienie zakażenia związane z poważnym zmniejszeniem liczby pewnego rodzaju białych krwinek, gorączka związana z poważnym zmniejszeniem liczby pewnego rodzaju białych krwinek (gorączka neutropeniczna)

Zaburzenia układu odpornościowego

Niezbyt często:    łagodne odczyny alergiczne (np. wysypka, swędzenie)

Rzadko:    zagrażaj ące życiu reakcje alergiczne z obrzękiem dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, ust

lub gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu (reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne)

Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Rzadko:    skurcze lub kurcze mięśni i uczucie mrowienia (parestezja)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko:    przejściowe zaburzenia mowy

Zaburzenia serca

Rzadko:    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) w trakcie wlewu lub po zakończeniu wlewu leku

Capticil.

Zaburzenia płuc

Niezbyt często:    choroba płuc objawiająca się dusznością, suchym kaszlem i trzeszczeniami przy

wdechu (śródmiąższowa choroba płuc), wczesne objawy takie jak trudności w oddychaniu (duszność)

Zaburzenia trawienne

Bardzo często: opóźniona ciężka biegunka

w monoterapii: ciężkie nudności i wymioty (patrz również punkt 2)

Często:    w leczeniu skojarzonym: ciężkie nudności i wymioty, zaparcie, odwodnienie związane

z biegunką i (lub) wymiotami

Niezbyt często: zapalenie jelita grubego, powoduj ące ból brzucha i (lub) biegunkę (znane jako zapalenie rzekomobłoniaste okrężnicy), częściowe lub całkowite zamknięcie światła jelita grubego (niedrożności jelita, niedrożność porażenna jelita), krwawienie żołądkowo-jelitowe, obserwowano przypadki zmniejszenia czynności nerek (niewydolność nerek), obniżenia ciśnienia krwi (które może objawiać się zawrotami głowy) i (lub) niewydolności sercowo-krążeniowej wynikającej z odwodnienia związanego z biegunką i (lub) wymiotami.

Rzadko:    małe stężenie potasu i sodu we krwi (hipokaliemia i hiponatremia) związane

z odwodnieniem i wymiotami,zapalenie jelita grubego, powoduj ące ból brzucha (zapalenie okrężnicy w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy), perforacja jelita, ból brzucha, utrata łaknienia (anoreksja), zapalenie błony śluzowej, zapalenie trzustki

Zakażenia

Niezbyt często:    u pacjentów, u których wystąpiło ciężkie zakażenie (sepsa) obserwowano przypadki

zmniejszonej czynności nerek (niewydolność nerek), obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie) lub niewydolności serca

Zaburzenia skóry

Bardzo często:    łysienie (zwykle przemijaj ące)

Niezbyt często:    łagodne odczyny skórne

Zaburzenia nerek

Często:    umiarkowane zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia wątroby i pęcherzyka żółciowego

Bardzo często:    w leczeniu skojarzonym: przej ściowe zwiększenie aktywności w surowicy enzymów

wątrobowych (SGPT, SGOT, fosfataza zasadowa) lub bilirubiny Często:    w monoterapii: przejściowe zwiększenie aktywności w surowicy enzymów

wątrobowych (transaminazy, fosfataza zasadowa) lub stężenia bilirubiny Bardzo rzadko:    zwiększenie aktywności w surowicy enzymów trzustkowych nazywanych amylazą

(enzym rozkładaj ący skrobię) i (lub) lipazą (enzym rozkładaj ący tłuszcze)

Zaburzenia ogólne

Bardzo często:    w monoterapii: gorączka i zakażenia

gorączka bez zakażenia i bez towarzyszącej neutropenii Często:    osłabienie (astenia)

ciężki przejściowy ostry zespół cholinergiczny:

głównymi objawami są wczesna biegunka, ból brzucha, czerwone, bolące, swędzące lub łzawiące oczy (zapalenie spojówek), wyciek z nosa (nieżyt nosa), obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie), rozszerzenie naczyń krwionośnych (wazodylatacja), pocenie się, dreszcze, nudności, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, łzawienie i ślinienie się podczas wlewu lub w ciągu pierwszych 24 godzin od wlewu leku Capticil w leczeniu skojarzonym: gorączka i zakażenia Niezbyt często:    łagodne odczyny w miejscu podania

Ponieważ lek Capticil można podawać pacjentowi w połączeniu z lekami zawierającymi cetuksymab lub bewacyzumab, niektóre działania niepożądane mogą również wiązać się z takim leczeniem skojarzonym. Należy zatem koniecznie zapoznać się z ulotkami dla cetuksymabu lub bewacyzumabu.

5. Jak przechowywać lek Capticil

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Nie należy stosować leku Capticil po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonie i etykietce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować leku Capticil, jeśli roztwór nie jest przejrzysty i pozbawiony cząstek, lub gdy opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Capticil

Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu.

Jeden ml leku Capticil zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (co odpowiada 17,33 mg irynotekanu).

Każda fiolka 2 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 40 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Każda fiolka 5 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 100 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu. Każda fiolka 15 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Inne składniki to: sorbitol E 420, kwas mlekowy (E 270), wodorotlenek sodu (E 524) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Capticil i co zawiera opakowanie

Lek Capticil to bladożółty, przezroczysty koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Lek Capticil jest dostępny w opakowaniu jednostkowym -tekturowe pudełko zawierające pojedynczą fiolkę z 2 ml,

5 ml lub 15 ml roztworu lub pakietach pięciu lub dziesięciu tekturowych pudełek zawieraj ących pojedynczą brązową szklaną fiolkę z 2 ml, 5 ml lub 15 ml roztworu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tabuk Poland Sp. z o.o. ul. Rotmistrzowska 1 02-951 Warszawa

Wytwórca:

1.    Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenrieder Str. 5

82515 Wolfratshausen, Niemcy

2.    hameln rds a.s.

900 01 Modra, Horna 36 Republika Słowacka

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Holandia:    Xavetta

Węgry:    Capticil

Data zatwierdzenia ulotki 10.12.2010

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA LEKU: Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Jest to streszczenie informacji dotyczących przygotowania, przechowywania i podawania leku Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Ważne jest, aby zapoznać się z pełną treścią niniejszych wskazówek przed przygotowaniem tego produktu leczniczego.

Pełna informacja dotycząca przepisywania leku oraz inne informacje, patrz: Charakterystyka Produktu Leczniczego.

1.    OPIS

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest dostarczany jako koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego w brązowych, szklanych fiolkach zawierających 2 ml, 5 ml lub 15 ml jałowego, przezroczystego, bladożółtego roztworu.

2.    PRZYGOTOWANIE DO PODANIA DOŻYLNEGO

Instrukcje dotyczące rozcieńczania leku

Lek Capticil, 20 mg/ml, roztwór należy przygotować w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest zgodny z 0,9% roztworem chlorku sodu i 5% roztworem glukozy i nie należy go mieszać z innymi produktami medycznymi.

Aby przygotować roztwór do wlewu w warunkach pełnej aseptyki, należy pobrać wymaganą ilość leku Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji z fiolki, za pomocą wyskalowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butli infuzyjnej o pojemności 250 ml zawierających 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5 % roztwór glukozy. Infuzję należy następnie dokładnie wymieszać ręcznie, ruchem obrotowym.

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest przezroczystym bladożółtym roztworem. Przed podaniem należy go dokładnie obejrzeć pod kątem cząstek lub zmiany barwy, kiedy tylko pozwala na to roztwór i pojemnik.

W przypadku zaobserwowania osadu w fiolkach lub po rozcieńczeniu, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami dla środków cytotoksycznych.

Bezpieczne obchodzenie się

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest lekiem cytotoksycznym; zatem należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi zawierającymi instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się /usuwania środków cytotoksycznych.

Tak, jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przygotowując i posługując się lekiem Capticil. Wymaga się używania okularów ochronnych, maski i rękawic.

W przypadku kontaktu roztworu leku Capticil lub roztworu do wlewu ze skórą, miejsce kontaktu należy

natychmiast dokładnie umyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu roztworu leku Capticil lub roztworu do wlewu z błoną śluzową, miejsce kontaktu należy natychmiast przemyć wodą.

Pozostałości produktu lub odpady muszą być usunięte w sposób zgodny ze standardowymi procedurami szpitalnymi dotyczącymi środków cytotoksycznych oraz lokalnymi przepisami.

Przechowywanie

Nie otwarte fiolki nie wymagają żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Chroniony przed światłem rozcieńczony roztwór wykazuje chemiczną i fizyczną stabilność użytkową przez 12 godzin w temperaturze 15-25°C lub przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania produktu odpowiedzialny jest użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba, że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

Dawkowanie i sposób podawania

Jedynie dla osób dorosłych.

Lek Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu należy rozcieńczyć jak szczegółowo podano powyżej i podać we wlewie do żyły obwodowej lub głównej.

Produktu nie należy podawać w dożylnym bolusie lub we wlewie dożylnym krótszym niż 30 minut lub dłuższym niż 90 minut.

Zalecane dawkowanie

W monoterapii (dla wcześniej leczonych pacjentów)

Zalecana dawka leku Capticil, 20 mg/ml, wynosi 350 mg/m2 podawane we wlewie dożylnym przez okres 30 do 90 minut co trzy tygodnie.

W leczeniu skojarzonym (dla wcześniej nieleczonych pacjentów)

-    Lek Capticil, 20 mg/ml, z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym

Bezpieczeństwo i skuteczność leku Capticil, 20 mg/ml, w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (irynotekan/5-FU/FA) zostały ocenione w schemacie dawkowania raz na dwa tygodnie. Zalecana dawka leku Capticil, 20 mg/ml, według tego schematu wynosi 180 mg/m2 podawane we wlewie dożylnym przez 30-90 minut, a następnie wlew kwasu folinowego i 5-fluorouracylu.

-    Lek Capticil, 20 mg/ml, z cetuksymabem

Dawkowania i sposobu podawania cetuksymabu należy szukać w informacji o produkcie dla cetuksymabu. Zwykle stosuje się tą samą dawkę leku Capticil, jak podawana w ostatnich cyklach poprzedniego schematu zawierającego irynotekan. Leku Capticil, 20 mg/ml, nie wolno podawać wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

-    Lek Capticil, 20 mg/ml, z bewacyzumabem

Dawkowanie i sposób podawania bewacyzumabu podane są w informacji o produkcie dla bewacyzumabu. Informacje dotyczące modyfikacji dawkowania oraz zaleceń dawkowania dla specjalnych grup pacjentów znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9

Capticil

Charakterystyka Capticil

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (Irinotecani hydrochloridum trihydricum), co odpowiada 17,33 mg irynotekanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Produkt jest bladożółtym i przezroczystym roztworem o pH 3,5 i osmolalności 305 mOsmol/kg.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Capticil jest wskazany w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy):

-    w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym u pacjentów, którzy nie otrzymywali

uprzednio chemioterapii zaawansowanej choroby,

-    w monoterapii u pacjentów, których leczenie ustalonym schematem zawierającym 5-fluorouracyl

nie powiodło się. Capticil w skojarzeniu z cetuksymabem jest wskazany w leczeniu pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami, wykazującym ekspresję receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR) po niepowodzeniu terapii cytotoksycznej zawierającej irynotekan.Capticil w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, kwasem folinowym i bewacyzumabem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z przerzutami raka okrężnicy lub odbytnicy.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie dla osób dorosłych. Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji należy rozcieńczyć i podawać w infuzji do żyły obwodowej lub głównej.

Zalecane dawkowanie

W monoterapii (u pacjentów wcześniej leczonych)

Zalecana dawka Capticil wynosi 350 mg/m2 pc. podawana w infuzji dożylnej trwającej przez okres 30 do 90 minut co trzy tygodnie (patrz punkt 4.4 oraz 6.6).

W leczeniu skojarzonym (u pacjentów wcześniej nieleczonych)

Capticil z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego Capticil w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) zostały ocenione w następującym schemacie (patrz punkt 5.1): Capticil z 5FU/FA w schemacie co dwa tygodnie. Zalecana dawka produktu leczniczego Capticil wynosi 180 mg/m2 pc. podawana raz na 2 tygodnie w infuzji dożylnej przez 30 do 90 minut, po czym podaje się w infuzji kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

Capticil plus cetuksymab

Danych dotyczących dawkowania i sposobu jednoczesnego podawania cetuksymabu należy szukać w informacji o produkcie dla cetuksymabu. Zwykle stosuje się tę samą dawkę irynotekanu, jak podawana w ostatnich cyklach poprzedniego schematu zawierającego irynotekan. Produktu Capticil nie wolno podać wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

Capticil plus bewacyzumab

Dawkowanie i sposób podawania bewacyzumabu znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego bewacyzumabu.

Modyfikacje dawkowania

Capticil należy podawać po zmniejszeniu się nasilenia działań niepożądanych do stopnia 0 lub 1 według skali NCI-CTC (ang. National Cancer Institute - Common Toxicity Criteria) i ustąpieniu biegunki związanej z leczeniem.

Na początku kolejnego cyklu infuzji, dawkę Capticil oraz 5-FU, gdy ma to zastosowanie, należy zmniejszyć w zależności od największego stopnia nasilenia działań niepożądanych obserwowanego podczas poprzedniego cyklu leczenia. Leczenie można opóźnić o 1 do 2 tygodni, aby umożliwić ustąpienie działań niepożądanych związanych z leczeniem.

Dawkę produktu Capticil i (lub) 5-FU, gdy ma to zastosowanie, należy zmniejszyć o 15 do 20%, w razie wystąpienia następujących działań niepożądanych:

-    toksyczność hematologiczna (neutropenia stopnia 4), neutropenia z gorączką (neutropenia stopnia 3-4 i gorączka stopnia 2-4), małopłytkowość i leukopenia (stopnia 4),

-    toksyczność niehematologiczna (stopień 3-4).

Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki cetuksymabu, gdy podawany jest w skojarzeniu z irynotekanem, muszą być przestrzegane zgodnie z informacją o produkcie dla cetuksymabu.

Należy powołać się na Charakterystykę Produktu Leczniczego bewacyzumabu w celu modyfikacji dawki bewacyzumabu, gdy podawany jest w skojarzeniu z irynotekanem/5- FU/FA.

Czas trwania leczenia

Leczenie produktem Capticil należy kontynuować do wystąpienia obiektywnej progresji choroby lub niedopuszczalnej toksyczności.

Specjalne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Monoterapia

U pacjentów ze stanem sprawności ^ 2 według klasyfikacji WHO stężenie bilirubiny we krwi (do trzykrotnej wartości górnej granicy normy (ang. ULN - the upper limit of the normal range) powinno warunkować początkową dawkę Capticil. U tych pacjentów z hiperbilirubinemią i czasem protrombinowym większym niż 50 %, klirens irynotekanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2) i dlatego też ryzyko uszkodzenia układu krwiotwórczego jest większe. A zatem, w tej grupie pacjentów należy wykonywać co tydzień pełne badanie morfologii krwi z rozmazem.

-    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest do 1,5 razy większe niż górna granica normy,

zalecana dawka Capticil wynosi 350 mg/m2 pc.

-    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż górna granica

normy, zalecana dawka Capticil wynosi 200 mg/m2 pc.

-    U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest większe niż trzykrotna wartość górnej granicy

normy, nie należy leczyć produktem Capticil (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Nie są dostępne dane dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby leczonych produktem Capticil w terapii skojarzonej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie zaleca się stosowania produktu Capticil u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Dzieci

Capticil nie powinien być stosowany u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie przeprowadzono szczególnych badań farmakokinetycznych u pacjentów w podeszłym wieku. Jednakże dawkę w tej grupie pacjentów należy ostrożnie dobrać ze względu na częstsze występowanie zaburzeń czynności biologicznych. Grupa ta wymaga intensywniejszego nadzoru (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

-    Ciężkie reakcje nadwrażliwości na trójwodny chlorowodorek irynotekanu lub jedną z substancji

pomocniczych Capticil w wywiadzie.

-    Przewlekłe choroby zapalne jelit i (lub) niedrożność jelit (patrz punkt 4.4).

-    Laktacj a (patrz punkt 4.6).

-    Stężenie bilirubiny ponad trzykrotnie większe niż górna granica normy (patrz punkt 4.2 i 4.4).

-    Ciężkie zaburzenie czynności szpiku.

-    Stan sprawności według klasyfikacji WHO > 2.

-    Jednoczesne stosowanie preparatów dziurawca (patrz punkt 4.5).

Dodatkowe przeciwwskazania dotyczące cetuksymabu lub bewacyzumabu zawarte są w dołączonej do nich informacji o produkcie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Capticil należy podawać wyłącznie na oddziałach wyspecjalizowanych w stosowaniu chemioterapii cytotoksycznej i tylko pod nadzorem lekarza mającego kwalifikacje w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Biorąc pod uwagę rodzaj i częstość zdarzeń niepożądanych, Capticil należy przepisywać jedynie po analizie spodziewanych korzyści i możliwego ryzyka terapeutycznego w następujących przypadkach:

-    u pacjentów z czynnikiem ryzyka, szczególnie tych ze stanem sprawności = 2 według

klasyfikacji WHO;

-    w nielicznych przypadkach, gdy uważa się, że jest mało prawdopodobne, że pacjenci będą

przestrzegać zaleceń dotyczących umiejętnego postępowania z działaniami niepożądanymi (konieczność natychmiastowego i przedłużonego leczenia przeciwbiegunkowego w połączeniu z przyjmowaniem dużej ilości płynów w napadzie opóźnionej biegunki). Zaleca się ścisły nadzór szpitalny tych pacjentów.

Gdy produkt Capticil stosuje się w monoterapii, jest on zwykle przepisywany w schemacie leczenia co trzy tygodnie. Jednak u pacjentów, u których konieczna jest dokładniejsza obserwacja lub u szczególnie narażonych na ryzyko ciężkiej neutropenii, można rozważyć podawanie leku w schemacie dawkowania co tydzień (patrz punkt 5).

Opóźniona biegunka

Należy poinformować pacjentów o ryzyku wystąpienia opóźnionej biegunki po ponad 24 godzinach od podania Capticil lub w dowolnym momencie przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. W monoterapii, pierwszy płynny stolec występował przeciętnie w 5. dniu po podaniu produktu Capticil. Pacjenci powinni szybko poinformować lekarza o jej wystąpieniu i natychmiast rozpocząć odpowiednie leczenie.

Do pacjentów ze zwiększonym ryzykiem biegunki należą pacjenci po uprzedniej radioterapii okolic brzucha/miednicy, z wyjściową hiperleukocytozą, ze stanem sprawności > 2 według klasyfikacji WHO oraz kobiety. Niewłaściwie leczona biegunka może stanowić zagrożenie życia, zwłaszcza, u pacjentów z jednocześnie występującą neutropenią.

Natychmiast po wystąpieniu pierwszego płynnego stolca pacjent powinien zacząć pić duże ilości napojów zawierających elektrolity i natychmiast zastosować odpowiednią terapię przeciwbiegunkową. To leczenie przeciwbiegunkowe winien przepisać oddział, gdzie podawano pacjentowi Capticil.

Po wypisaniu ze szpitala pacjenci powinni zaopatrzyć się w przepisane leki, aby móc rozpocząć leczenie biegunki zaraz po jej wystąpieniu. Ponadto pacjenci powinni poinformować swoich lekarzy lub oddział szpitalny podający Capticil, czy i kiedy wystąpiła biegunka.

Zalecane obecnie leczenie przeciwbiegunkowe obejmuje podawanie dużych dawek loperamidu (pierwsza dawka 4 mg, a następnie 2 mg co 2 godziny). Leczenie takie należy kontynuować przez 12 godzin po wystąpieniu ostatniego płynnego stolca i nie należy modyfikować. W żadnym przypadku loperamidu nie można stosować dłużej niż przez 48 godzin w tych dawkach, z powodu ryzyka niedrożności porażennej jelit, ani krócej niż przez 12 godzin.

W razie biegunki z ciężką neutropenią (liczba neutrofili <500 komórek/mm3), oprócz leczenia przeciwbiegunkowego należy zastosować profilaktycznie antybiotyki o szerokim zakresie działania.

Oprócz antybiotykoterapii, zaleca się leczenie szpitalne w następujących przypadkach:

-    Biegunki z jednocześnie występującą gorączką.

-    Ciężkiej biegunki (wymagającej nawodnienia dożylnego).

-    Biegunki utrzymującej się po 48 godzinach od rozpoczęcia leczenia dużymi dawkami

loperamidu.

Nie należy podawać loperamidu profilaktycznie, nawet pacjentom, u których opóźnione biegunki występowały w czasie poprzednich cykli.

U pacjentów, u których wystąpiła ciężka biegunka, zalecane jest zmniejszenie dawki w kolejnych cyklach (patrz punkt 4.2).

Hematologia

Podczas leczenia produktem Capticil zaleca się wykonywanie co tydzień badania morfologii krwi z rozmazem. Pacjenci powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka neutropenii i znaczenia gorączki. Neutropenię z gorączką (temperatura powyżej 38°C i liczba neutrofili <1000 komórek/mm3) należy natychmiast leczyć w warunkach szpitalnych stosując dożylnie antybiotyki o szerokim zakresie działania.

Pacjentom, u których wystąpiły ciężkie działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego, zaleca się zmniejszenie dawki w następnym podaniu (patrz punkt 4.2). U pacjentów z ciężką biegunką ryzyko zakażeń i toksyczności hematologicznej jest zwiększone. U pacjentów tych należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem.

Zaburzenia czynności wątroby

Badania parametrów czynności wątroby należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym cyklem.

Należy przeprowadzać cotygodniowe badanie morfologii krwi z rozmazem u pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest od 1,5 do 3 razy większe niż górna granica normy, ze względu na zmniejszenie klirensu irynotekanu (patrz punkt 5.2), co zwiększa ryzyko uszkodzenia układu krwiotwórczego w tej grupie. Nie należy podawać irynotekanu pacjentom, u których stężenie bilirubiny jest ponad 3 razy większe od górnej granicy normy (patrz punkt 4.3).

Pacjenci, u których występuje zmniejszona aktywność urydynodifosfo-glukuronylotransferazy (UGT) Jednym ze szlaków metabolicznych inaktywujących czynny metabolit irynotekanu SN-38 jest glukuronidacja do nieaktywnego glukuronidu SN-38 (SN-38G) zachodząca pod wpływem enzymu urydynodifosfo-glukuronylotransferazy 1A1 (UGT1A1). Aktywność UGT1A1 zmniejsza się u osób z polimorfizmem UGT1A1*28 lub z wrodzonym niedoborem UGT1A1 (zespół Criglera - Najjara typ 1 i typ 2). Dane z metaanalizy wskazują, że u osób homozygotycznych pod względem alleli UGT1A1*28 występuje zwiększone ryzyko toksyczności hematologicznej (stopień ni-IV) ze strony irynotekanu podawanego w umiarkowanych lub dużych dawkach (>150 mg/m2). Nie można wykluczyć zależności pomiędzy genotypem UGT1A1 i występowaniem biegunki wywołanej stosowaniem irynotekanu.

Przy stosowaniu Capticil u pacjentów będących homozygotami pod względem polimorfizmu UGT1A1*28, należy podać rutynową dawkę początkową. Jednak opierając się na zależności pomiędzy genotypem a toksycznością hematologiczną, osoby będące homozygotami pod względem UGT1A1*28 należy dokładnie obserwować czy nie występuje u nich toksyczność hematologiczna.

W przypadku wystąpienia niedopuszczalnej toksyczności hematologicznej podczas wcześniejszego leczenia, można rozważyć zmniejszenie dawki u tych pacjentów. Nie wiadomo, o ile dokładnie zmniejszyć dawkę w tej grupie pacjentów i należy rozważyć dalsze modyfikacje dawkowania na podstawie indywidualnej tolerancji pacjenta na leczenie.

Nudności i wymioty

Zaleca się profilaktyczne stosowanie środków przeciwwymiotnych przed każdym podaniem produktu leczniczego Capticil. Nudności i wymioty były często obserwowane. Pacjentów, u których wystąpią wymioty związane z opóźnioną biegunką, należy jak najszybciej hospitalizować w celu leczenia.

Ostry zespół cholinergiczny

W razie ostrego zespołu cholinergicznego (określanego jako wczesna biegunka oraz różne inne objawy takie, jak: pocenie się, kurczowe bóle brzucha, łzawienie, zwężenie źrenicy i ślinotok) należy, jeśli nie ma klinicznych przeciwwskazań (patrz punkt 4.8), podać podskórnie siarczan atropiny w dawce 0,25 mg. Należy zachować ostrożność podczas podawania siarczanu atropiny pacjentom chorym na astmę. U pacjentów, u których występował wcześniej ostry i ciężki zespół cholinergiczny, zalecane jest profilaktyczne stosowanie siarczanu atropiny podczas podawania kolejnych dawek produktu Capticil.

Zaburzenia układu oddechowego

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często mogą wystąpić śródmiąższowe nacieki w płucach, choroba może być śmiertelna. Czynniki ryzyka prawdopodobnie związane z rozwojem śródmiąższowej choroby płuc obejmują stosowanie leków pneumotoksycznych, radioterapii oraz czynników stymulujących rozwój kolonii (ang.CSF). Pacjentów z czynnikami ryzyka należy przed oraz podczas leczenia irynotekanem ściśle monitorować, czy nie występują u nich objawy ze strony układu oddechowego.

Pacjenci w podeszłym wieku

Z uwagi na częstsze występowanie zaburzeń czynności biologicznych, szczególnie czynności wątroby, u pacjentów w podeszłym wieku, należy zachować ostrożność przy doborze wielkości dawki produktu Capticil w tej populacji (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z niedrożnością jelita

Dopóki nie ustąpi niedrożność jelit, nie wolno podawać pacjentom produktu leczniczego Capticil (patrz punkt 4.8).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2 i 5.2).

Tnne

Ze względu na zawartość sorbitolu, leku nie należy stosować w przypadku wrodzonej nietolerancji fruktozy.

W nieczęstych przypadkach występowały: niewydolność nerek, niedociśnienie lub niewydolność krążenia u pacjentów odwodnionych na skutek biegunki i (lub) wymiotów albo posocznicy.

Należy unikać jednoczesnego stosowania irynotekanu z lekami silnie hamującymi (np. ketokonazol) lub indukującymi (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, dziurawiec) cytochrom CYP3A4, gdyż może to zmieniać metabolizm irynotekanu (patrz punkt 4.5).

Pacjenci muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia i co najmniej przez 3 miesiące po zakończeniu leczenia (patrz także punkt 4.6).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie można wykluczyć interakcji irynotekanu z lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Irynotekan wykazuje aktywność antycholinoesterazy, a leki z aktywnością antycholinoesterazy mogą wydłużać czas trwania blokady nerwowo-mięśniowej wywołanej przez suksametonium i usuwać blokadę nerwowo-mięśniową po niedepolaryzujących lekach zwiotczających mięśnie.

W kilku badaniach wykazano, że jednoczesne stosowanie leków przeciwdrgawkowych indukujących CYP3A (np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina) prowadzi do osłabienia działania irynotekanu, metabolitu irynotekanu SN-38 i glukuronidu SN-38 oraz zmniejsza efekt farmakodynamiczny. Wpływ tych leków przeciwdrgawkowych powodował zmniejszenie AUC SN-38 i glukuronidu SN-38 o 50% lub więcej. Poza indukcją enzymów CYP3A, nasilenie procesu glukuronidacji oraz wydzielania z żółcią może odgrywać rolę w osłabieniu działania irynotekanu oraz jego metabolitów.

Badanie wykazało, że jednoczesne stosowanie ketokonazolu prowadziło do zmniejszenia AUC pochodnej kwasu aminopentanowego (aminowalerianowego) (APC) o 87% i zwiększenia AUC SN-38

0    109%, w porównaniu z podawaniem samego irynotekanu.

Należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących jednocześnie leki należące do inhibitorów cytochromu P-450 3A4 (np. ketokonazol) lub indukujące cytochrom P-450 3A4 (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina). Jednoczesne stosowanie irynotekanu z lekami hamującymi lub indukującymi ten szlak metaboliczny może zmieniać metabolizm irynotekanu

1    powinno być unikane.

W małym badaniu farmakokinetycznym, w którym stosowano jednocześnie irynotekan w dawce 350 mg/m2 z dziurawcem (Hypericumperforatum) w dawce 900 mg, obserwowano zmniejszenie o 42% stężenia aktywnego metabolitu SN-38 w osoczu. Dlatego nie należy stosować jednocześnie irynotekanu z dziurawcem (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne podawanie 5-fluorouracylu i kwasu folinowego (5-FU/FA) w schemacie terapii skojarzonej, nie wpływa na farmakokinetykę irynotekanu.

Brak jest dowodów, że cetuksymab wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub vice versa.

W jednym badaniu, stężenia irynotekanu były podobne u pacjentów otrzymujących irynotekan/ 5-FU/FA same oraz w skojarzeniu z bewacyzumabem. Stężenia SN-38, aktywnego metabolitu irynotekanu, były analizowane w podgrupie pacjentów (około 30 pacjentów w badanym ramieniu). Stężenia SN-38 były wyższe średnio o 33% u pacjentów otrzymujących połączenie irynotekan/ 5-FU/FA z bewacyzumabem w porównaniu do samego połączenia irynotekan/5-FU/FA. Z powodu wysokiej zmienności międzyosobniczej oraz ograniczonej próby, nie jest pewne czy zaobserwowane zwiększenie stężenia SN-38 było spowodowane bewacyzumabem. Wystąpił mały wzrost działań niepożądanych w postaci biegunki i leukopenii. Większe zmniejszanie dawki irynotekanu obserwowano u pacjentów otrzymujących irynotekan/5-FU/FA w skojarzeniu z bewacyzumabem.

U pacjentów, u których podczas równoczesnego stosowania irynotekanu i bewacyzumabu rozwinie się ciężka biegunka, leukopenia lub neutropenia, należy zmodyfikować dawkę irynotekanu tak, jak to wyszczególniono w punkcie 4.2.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Brak informacji o stosowaniu irynotekanu u kobiet ciężarnych.

Irynotekan wykazał działanie embriotoksyczne i teratogenne u zwierząt (patrz punkt 5.3). Na podstawie wyników badań na zwierzętach oraz mechanizmu działania irynotekanu, nie należy stosować tej substancji podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, chyba, że jest to absolutnie konieczne. W każdym pojedynczym przypadku należy rozważyć stosunek korzyści z leczenia i możliwego ryzyka dla płodu.

Kobiety mogące zajść w ciąże

Kobiety mogące zajść w ciąże i mężczyźni w wieku prokreacyjnym powinni stosować skuteczną antykoncepcje podczas leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu irynotekanu na płodność u człowieka. U zwierząt udokumentowano działania niepożądane irynotekanu na płodność potomka (patrz punkt 5.3).

Laktacja

Nie wiadomo, czy irynotekan jest wydzielany do mleka ludzkiego. U karmiących samic szczurów, irynotekan znakowany 14C był wydzielany do mleka. Dlatego, z uwagi na potencjalne niebezpieczeństwo działań niepożądanych u karmionych piersią niemowląt, karmienie piersią jest przeciwwskazane podczas stosowania produktu leczniczego Capticil (patrz punkt 4.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Pacjentów należy ostrzec o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub zaburzeń widzenia, które mogą wystąpić w ciągu 24 godzin od podania Capticil, oraz doradzić, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn w przypadku wystąpienia tych objawów.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane wymienione poniżej odnoszą sie do wywołanych tylko przez irynotekan.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są wczesna i opóźniona biegunka, neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość, łysienie i gorączka bez zakażenia.

Działania toksyczne ograniczające wielkość stosowanej dawki oraz ciężkie działania niepożądane wymagające natychmiastowej pomocy medycznej obejmują: wczesną i opóźnioną biegunkę, która może być ciężka i oporna na leczenie, neutropenię, nudności i (lub) wymioty oraz trudności w oddychaniu.

Częstość występowania działań niepożądanych klasyfikuje się według następujących kategorii:

Bardzo często

>1/10

Często

>1/100 do <1/10

Niezbyt często

>1/1000 do <1/100

Rzadko

>1/10 000 do <1/1000

Bardzo rzadko

<1/10 000, nie znana (dostępne dane nie pozwalają na ocenę)

Poniższe działania niepożądane, uważane za mające możliwy lub prawdopodobny związek z podawaniem irynotekanu obserwowano w grupie 765 pacjentów leczonych zalecaną dawką 350 mg/ m2 pc. w monoterapii, oraz w grupie 145 pacjentów leczonych irynotekanem w terapii skojarzonej z 5-FU/FA w schemacie co dwa tygodnie, w zalecanej dawce 180 mg/m2 pc.

Zaburzenia serca

Rzadko:

Obserwowano nadciśnienie podczas infuzji lub po infuzji.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Neutropenia jest działaniem toksycznym ograniczającym wielkość dawki. Neutropenia była przemijająca i nie kumulowała się; średni czas (mediana czasu) do wystąpienia nadiru wynosił 8 dni, zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym.

Bardzo często: W monoterapii:

Neutropenię obserwowano u 78,7% pacjentów i była ona ciężka z liczbą neutrofili <500 komórek/mm3 u 22,6% pacjentów. W ocenianych cyklach, 8% miało liczbę neutrofili poniżej 1000 komórek/mm3, w tym 7,6% z mniejszą niż 500 komórek/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii osiągane było zwykle do 22 dnia.

Niedokrwistość obserwowano u około 58,7% pacjentów ( 8% ze stężeniem hemoglobiny <8 g/dl i 0,9% poniżej 6,5 g/dl).

W leczeniu skojarzonym:

Neutropenię obserwowano u 82,5% pacjentów i była ona ciężka z liczbą neutrofili <500 komórek/mm3) u 9,8% pacjentów.

W ocenianych cyklach, 67,3% miało liczbę neutrofili niższą niż 1000 komórek/ mm3, w tym u 2,7% wynosiła poniżej 500 komórek/mm3. Całkowite ustąpienie neutropenii następowało zwykle w ciągu 7 do 8 dni.

Niedokrwistość obserwowano u 97,2% pacjentów (w tym u 2,1% stężenie hemoglobiny wynosiło <8 g/dl).

Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) obserwowano u 32,6% pacjentów w 21,8% cykli. Nie obserwowano ciężkiej małopłytkowości (<50 000 komórek/mm3).

Często:

W monoterapii:

Gorączka z ciężką neutropenią wystąpiła u 6,2% pacjentów i w 1,7% cykli. Małopłytkowość (<100 000 komórek/mm3) odnotowano u 7,4% pacjentów i w 1,8% cykli, z czego 0,9% z liczbą płytek krwi <50 000 komórek/mmw 0,2% cykli. Prawie u wszystkich pacjentów małopłytkowość ustąpiła do 22 dni.

Zakażenia wystąpiły u około 10,3% pacjentów (2,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 5,3% pacjentów (1,1% cykli); w dwóch przypadkach zakończyły się zgonem.

W leczeniu skojarzonym:

Gorączkę z ciężką neutropenią obserwowano u 3,4% pacjentów i w 0,9% cykli.

Zakażenia wystąpiły u około 2% pacjentów (0,5% cykli) i były związane z ciężką neutropenią u około 2,1% pacjentów (0,5% cykli), w jednym przypadku zakończyły się zgonem.

Bardzo rzadko:

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano jeden przypadek małopłytkowości obwodowej z przeciwciałami przeciwpłytkowymi.

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko:

Po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowywano bardzo rzadkie przypadki przemijających zaburzeń mowy związanych z infuzjami irynotekanu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Podczas leczenia irynotekanem niezbyt często odnotowywano śródmiąższowe zapalenie płuc w postaci nacieków płucnych, które jednak bywało śmiertelne. Obserwowano wczesne objawy takie, jak duszność (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia żołądka i jelit

Opóźniona    Biegunka (występująca po ponad 24 godzinach od podania leku) jest

biegunka    działaniem toksycznym ograniczającym wielkość podawanej dawki

irynotekanu.

Bardzo często:

Wmonoterapii: Ciężka biegunka występowała u 20% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących leczenia biegunki. W ocenianych cyklach, 14% miało ciężką biegunkę. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 5 dni po infuzji irynotekanu.

W leczeniu skojarzonym: Ciężka biegunka występowała u 13,1% pacjentów, którzy przestrzegali zaleceń dotyczących leczenia biegunki. W ocenianych cyklach, 3,9% miało ciężką biegunka.

Niezbyt często:

Nudności i wymioty


Odnotowano odosobnione przypadki rzekomobłoniastego zapalenia jelit, przy czym jeden z nich potwierdzono bakteriologicznie (Clostridium difficile). Bardzo często:

W monoterapii: Nudności i wymioty (ciężkie u około 10% pacjentów leczonych środkami przeciwwymiotnymi)

Często:

W leczeniu skojarzonym: Obserwowano niższą częstość występowania ciężkich nudności i wymiotów (odpowiednio u 2,1% i 2,8% pacjentów).

Odwodnienie    Często:

Odnotowywano epizody odwodnienia często związane z biegunką i (lub) wymiotami.

Niezbyt często:

U pacjentów, u których wystąpiły epizody odwodnienia związane z biegunką i (lub) wymiotami obserwowano nieczęste przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia (co może objawiać się zawrotami głowy) i (lub) niewydolności sercowo-krążeniowej.

Rzadko:

Odnotowano rzadkie przypadki hipokaliemii i hiponatremii najczęściej związane z biegunką i wymiotami.

Inne zaburzenia    Często:

układu    Obserwowano zaparcia związane z przyjmowaniem irynotekanu i (lub)

pokarmowego    loperamidu, z podziałem między:

-    monoterapię : u <10% pacj entów

-    leczenie skojarzone: u 3,4% pacjentów.

Niezbyt często:

Opisywano nieczęste przypadki niedrożności jelit, niedrożności porażennej jelita lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

Rzadko:

Stwierdzano rzadkie przypadki zapalenia okrężnicy, w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne i wrzodziejące zapalenie okrężnicy. Odnotowano rzadkie przypadki perforacji jelita. Inne łagodne działania to: anoreksja, bóle brzucha i zapalenie błony śluzowej. Rzadkie objawowe lub bezobjawowe przypadki zapalenia trzustki wiązano z leczeniem irynotekanem.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

W monoterapii, u 7,3% pacjentów obserwowano przejściowe i łagodne do umiarkowanego zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często

Łysienie występowało bardzo często i było przemijające.

Niezbyt często:

Zanotowano łagodne odczyny skórne.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Rzadko:

Obserwowano wczesne objawy takie jak: skurcze lub kurcze mięśni oraz parestezje.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:

Nieczęste przypadki niewydolności nerek, niedociśnienia lub niewydolności sercowo-krążeniowej obserwowano u pacjentów, u których wystąpiła posocznica.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Ostry zespół    Często:

cholinergiczny    Ciężki, przemijający, ostry zespół cholinergiczny wystąpił u 9% pacjentów

leczonych w monoterapii oraz u 1,4% pacjentów, u których stosowano leczenie skojarzone. Główne objawy opisano jako wczesna biegunka oraz wiele innych objawów takich, jak ból brzucha, zapalenie spojówek, nieżyt nosa, niedociśnienie, rozszerzenie naczyń, pocenie się, dreszcze, złe samopoczucie, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, zwężenie źrenic, łzawienie i zwiększone ślinienie się występujące w czasie lub w ciągu pierwszych 24 godzin po podaniu wlewu irynotekanu. Objawy te ustępowały po podaniu atropiny (patrz punkt 4.4).

Gorączka    Bardzo często:

Gorączka bez zakażenia oraz bez towarzyszącej jej ciężkiej neutropenii występowała u 12% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 6,2% pacjentów poddanych leczeniu skojarzonemu.

Astenia    Często:

Astenia o ciężkim przebiegu występowała u <10% pacjentów leczonych w monoterapii oraz u 6,2% poddanych leczeniu skojarzonemu. Związek przyczynowy z podawaniem irynotekanu nie został jednoznacznie ustalony.

Odczyn w miejscu Niezbyt często:

podania    Opisywano łagodne odczyny w miejscu infuzji.

Zaburzenia układu odpornościowego Niezbyt często:

Opisywano łagodne odczyny alergiczne.

Rzadko:

Opisywano reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne.

Zaburzenia wątroby i pęcherzyka żółciowego Bardzo często:

W leczeniu skojarzonym, przemijający wzrost zarówno aktywności (stopnia 1 i 2) SGPT/ALT, SGOT/AST jak i fosfatazy zasadowej lub bilirubiny w surowicy obserwowano odpowiednio u 15%, 11%, 11% i 10% pacjentów bez przerzutów do wątroby.

Często:

W monoterapii :

Przemijający i łagodny do umiarkowanego wzrost zarówno aktywności transaminaz jak i fosfatazy zasadowej lub bilirubiny w surowicy obserwowano odpowiednio u 9,2%, 8,1% i 1,8% pacjentów bez progresywnych przerzutów do wątroby.

W leczeniu skojarzonym, przemijające stężenie bilirubiny (stopień 3) w surowicy obserwowano odpowiednio u 1% pacjentów (nie obserwowano przemijającego zwiększenia 4 stopnia stężenia bilirubiny w surowicy).

Bardzo rzadko:

Bardzo rzadko odnotowywano zwiększenie aktywności amylazy i (lub) lipazy.

Brak jest dowodów, że jednoczesne leczenie cetuksymabem wpływa na profil bezpieczeństwa irynotekanu lub vice versa. W połączeniu z cetuksymabem, dodatkowo opisywane działania niepożądane były spodziewanymi działaniami cetuksymabu (takie, jak wysypka typu trądzikowego u 88% pacjentów). Dlatego też, dodatkowych informacji należy również szukać w informacji o produkcie dla cetuksymabu.

W celu uzyskania informacji dotyczących działań niepożądanych w leczeniu skojarzonym z bewacyzumabem należy zapoznać się z informacją o produkcie dla bewacyzumabu.

4.9 Przedawkowanie

Opisano przypadki przedawkowania po dawkach do około 2 razy większych od zalecanej dawki leczniczej, co może być śmiertelne. Najważniejszymi opisywanymi działaniami niepożądanymi były ciężka neutropenia i ciężka biegunka. Nie jest znane antidotum dla irynotekanu. Należy zastosować maksymalne postępowanie podtrzymujące podstawowe czynności życiowe, aby zapobiec odwodnieniu wskutek biegunki oraz leczyć wszelkie powikłania zakaźne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna

Lek cytostatyczny inhibitor topoizomerazy I

Kod ATC: L01XX19

Dane doświadczalne

Irynotekan jest półsyntetyczną pochodną kamptotecyny. Jest środkiem przeciwnowotworowym, działającym jako specyficzny inhibitor topoizomerazy I DNA. Metabolizowany jest w większości tkanek przez karboksyloesterazę do SN-38, o znacznie większej aktywności niż irynotekan w stosunku do oczyszczonej topoizomerazy I i silniejszym działaniu cytotoksycznym wobec licznych linii komórkowych nowotworów mysich i ludzkich. Hamowanie topoizomerazy I przez irynotekan lub SN-38 indukuje uszkodzenia jednoniciowych odcinków DNA, blokujące widełki replikacyjne DNA i odpowiedzialne za cytotoksyczność. Działanie cytotoksyczne było zależne od czasu i specyficzne dla fazy S.

In vitro, irynotekan i SN-38 nie były w znaczący sposób rozpoznawane przez glikoproteinę P MDR (ang. P-glycoprotein mediated Multidrug Resistance) i wykazują działanie cytotoksyczne wobec linii komórkowych odpornych na doksorubicynę i winblastynę.

Dodatkowo, irynotekan wykazuje szerokie działanie przeciwnowotworowe in vivo przeciwko modelowym guzom mysim (gruczolakorak przewodów trzustkowych P03, gruczolakorak sutka MA16/C, gruczolakoraki jelita grubego C38 i C51), przeciwko nowotworom ludzkim przeszczepianym zwierzętom (gruczolakorak okrężnicy Co-4, gruczolakorak sutka Mx-1, gruczolakoraki żołądka ST-15 i SC-16) i przeciwko nowotworom wykazującym ekspresję glikoproteiny P MDR (białaczki P388 oporne na winkrystynę i doksorubicynę).

Poza działaniem przeciwnowotworowym, najbardziej istotnym działaniem farmakologicznym irynotekanu jest hamowanie acetylocholinoesterazy.

Dane kliniczne

W monoterapii:

Badania kliniczne fazy II/III, z 3 tygodniowym schematem leczenia przeprowadzono u ponad 980 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, u których wcześniejsza terapia 5-FU okazała się nieskuteczna. Skuteczność irynotekanu oceniano w grupie 765 pacjentów z udokumentowaną na początku badania progresją po 5 FU.

Badania fazy IIICapticil vs optymalne leczenie objawowe (ang.BSC)Capticil vs 5-fluorouracyl (5-FU)

Capticil

leczenie objawowe

wartość p Capticil

5-FU

wartość

p

Liczba pacjentów

183

90

127

129

Przeżycie bez progresji choroby (%) po 6 miesiącach

nie

dotyczy

nie dotyczy

33,5

26,7

0,03

Przeżycie po 12 miesiącach (%)

36,2

13,8

0,0001

44,8

32,4

0,0351

Mediana przeżycia (miesiące)

9,2

6,5

0,0001

10,8

8,5

0,0351

W badaniach II fazy, przeprowadzonych w grupie 455 pacjentów leczonych w 3 tygodniowym schemacie, przeżycie bez progresji choroby po 6 miesiącach leczenia wynosiło 30%, a mediana czasu przeżycia - 9 miesięcy. Mediana czasu do progresji choroby wynosiła 18 tygodni.

Dodatkowo przeprowadzono nieporównawcze badania II fazy u 304 pacjentów z zastosowaniem tygodniowego schematu leczenia w infuzji dożylnej trwającym 90 minut w dawce 125 mg/m2 przez 4 kolejne tygodnie, a następnie 2 tygodnie przerwy w podawaniu leku. W badaniach tych mediana czasu do wystąpienia progresji choroby wynosiła 17 tygodni a mediana czasu przeżycia - 10 miesięcy. Podobny profil bezpieczeństwa obserwowano podczas zastosowania tygodniowego schematu leczenia u 193 pacjentów przy dawce początkowej 125 mg/m2, w porównaniu z 3 tygodniowym schematem leczenia. Mediana czasu do wystąpienia pierwszego płynnego stolca wynosiła 11 dni.

W leczeniu skojarzonym:

Badanie kliniczne III fazy przeprowadzono w grupie wcześniej nieleczonych 385 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami leczonych w dwutygodniowym (patrz punkt 4.2) lub tygodniowym schemacie. W schemacie dwutygodniowym podawano w 1. dniu irynotekan w dawce 180 mg/m2 raz na dwa tygodnie, następnie kwas folinowy (200 mg/m2 w dwugodzinnym wlewie dożylnym) i 5-fluorouracyl (400 mg/m2 w szybkim wlewie dożylnym (bolus), następnie w dawce 600 mg/m2 w 22-godzinnej infuzji dożylnej). W 2. dniu podaje się kwas folinowy i 5-fluorouracyl w tych samych dawkach oraz tym samym schemacie dawkowania. W schemacie tygodniowym, przez 6 tygodni podawano irynotekan w dawce 80 mg/m2, następnie kwas folinowy (500 mg/m2 w dwugodzinnym wlewie dożylnym) oraz później 5-fluorouracyl (2300 mg/m2 w 24-godzinnym wlewie dożylnym).

W badaniu leczenia skojarzonego z zastosowaniem. dwóch podanych wyżej schematów dawkowania, skuteczność irynotekanu oceniano u 198 leczonych pacjentów:

Leczenie skojarzone (n = 198)

Schemat

j ednotygodniowy (n = 50)

Schemat dwutygodniowy (n = 148)

Irynotekan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Irynotekan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Irynotekan + 5-FU/FA

5-FU/FA

Odsetek odpowiedzi (%)

40,8*

23,1*

51,2*

28,6*

37,5*

21,6*

Wartość p

< 0,001

0,045

0,005

Mediana czasu do progresji (miesiące)

6,7

4,4

7,2

6,5

6,5

3,7

Wartość p

<0,001

NS

0,001

Mediana czasu trwania odpowiedzi (miesiące)

9,3

8,8

8,9

6,7

9,3

9,5

Wartość p

NS

0,043

NS

Mediana czasu trwania odpowiedzi na leczenie i stabilizacji (miesiące)

8,6

6,2

8,3

6,7

8,5

5,6

Wartość p

< 0,001

NS

0,003

Mediana czasu do niepowodzenia leczenia (miesiące)

5,3

3,8

5,4

5,0

5,1

3,0

Wartość p

0,0014

NS

<0,001

Mediana przeżycia (w miesiącach)

16,8

14,0

19,2

14,1

15,6

13,0

Wartość p

p=0,028

NS

p=0,041

* dla populacji pacjentów uwzględnionych w protokole; 5-FU = 5-fluorouracyl; FA = kwas folinowy; NS = nieistotne statystycznie_

W tygodniowym schemacie dawkowania, częstość ciężkiej biegunki wynosiła 44,4% u pacjentów leczonych irynotekanem w połączeniu z 5-FU/FA oraz 25,6% u pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii. Częstość występowania ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <500 komórek/mm3) wynosiła 5,8% u pacjentów leczonych irynotekanem w połączeniu z 5-FU/FA i 2,4% u pacjentów leczonych 5-FU/FA w monoterapii.

Poza tym, mediana czasu do ostatecznego pogorszenia się stanu sprawności pacjenta była statystycznie istotnie dłuższa w przypadku podawania irynotekanu w leczeniu skojarzonym, w porównaniu z grupą leczoną 5-FU/FA w monoterapii (p=0,046).

Jakość życia pacjentów w tym badaniu III fazy oceniano stosując kwestionariusz EORTC QLQ-C30. W grupach chorych leczonych irynotekanem ostateczne pogorszenie występowało zwykle później. Ewolucja ogólnego stanu zdrowia w stosunku do jakości życia (ang. Global Health Status/Quality of Life) była nieznacznie lepsza w grupie leczonej irynotekanem w skojarzeniu, chociaż w stopniu nieistotnym statystycznie, co wskazuje, że skuteczność leczenia skojarzonego irynotekanu można osiągnąć bez wpływu na jakość życia.

W połączeniu z cetuksymabem:

Skuteczność skojarzenia cetuksymabu z irynotekanem oceniano w dwóch badaniach klinicznych. Łącznie terapię skojarzoną otrzymało 356 pacjentów z przerzutami raka okrężnicy/odbytnicy z ekspresją receptora nabłonkowego czynnika wzrostu (ang. EGFR), u których wcześniejsze leczenie cytotoksyczne zawierające irynotekan zakończyło się niepowodzeniem i których ocena w skali sprawności Karnofsky’ego nie była niższa niż 60%, ale u większości ocena w skali sprawności Karnofsky’ego wynosiła >80%.

Badanie EMR 62 202-007, z randomizacją, które porównało jednoczesne stosowanie cetuksymabu i irynotekanu (218 pacjentów) z monoterapią cetuksymabem (111 pacjentów).

Badanie IMCL CP02-9923 otwarte badanie kliniczne z jednym ramieniem oceniało leczenie skojarzone grupy 138 pacjentów.

Dane dotyczące skuteczności pochodzące z tych badań podsumowano w poniższej tabeli:

Badanie

N

ORR

DCR

PFS (miesiące)

OS (miesią

Lce)

N (%)

95% CI

N (%)

95% CI

Mediana

95% CI

Mediana

95% CI

Cetuksymab + irynotekan


EMR 62 202-007


218


50

(22,9)


17,5,

29,1


121

(55,5)


48,6,

62,2


4,1


2,8, 4,3


8,6


7,6, 9,6


IMCL

CP02-

9923


138


21

(15,2)


9,7,

22,3


84

(60,9)


52,2,

69,1


2,9


2,6, 4,1


8,4


7,2, 10,3


Cetuksymab


EMR 62 202-007


111


12

(10,8)


5,7,

18,1


36

(32,4)


23,9,

42,0


1,5


1,4, 2,0


6,9


5,6, 9,1


CI = przedział ufności, DCR = odsetek kontroli choroby (pacjenci z całkowitą odpowiedzią, częściową odpowiedzią lub stabilną chorobą przez co najmniej 6 tygodni), ORR = obiektywny odsetek odpowiedzi (pacjenci z całkowitą lub częściową odpowiedzią), OS = całkowity czas przeżycia, PFS = przeżycie bez progresji choroby_


Skuteczność leczenia skojarzonego z zastosowaniem cetuksymabu i irynotekanu była większa niż monoterapii cetuksymabem pod względem obiektywnego odsetka odpowiedzi (ang. ORR), odsetka kontroli choroby (ang. DCR) oraz czasu przeżycia bez progresji choroby (ang. PFS). W badaniu z randomizacją nie wykazano wpływu na całkowite przeżycie (ryzyko względne 0,91, p=0,48).

W połączeniu z bewacyzumabem:

W badaniu klinicznym III fazy z randomizacją prowadzonym metoda podwójnie ślepej próby, aktywnie kontrolowanym oceniano bewacyzumab w skojarzeniu z irynotekanem/5-FU/FA jako leczenie pierwszego rzutu w raku okrężnicy i odbytnicy z przerzutami (badanie AVF2107g). Dodanie bewacyzumabu do połączenia irynotekan/5-FU/FA spowodowało statystycznie znamienne wydłużenie całkowitego czasu przeżycia. Korzyść kliniczna mierzona jako czas całkowitego przeżycia, była widoczna we wszystkich zdefiniowanych przed rozpoczęciem badania podgrupach pacjentów, w tym wyodrębnionych w oparciu o wiek, płeć, stan sprawności, lokalizację guza pierwotnego, liczbę zajętych narządów i czas trwania choroby nowotworowej z przerzutami. Należy szukać informacji także w Charakterystyce Produktu Leczniczego dla bewacyzumabu.

Wyniki skuteczności badania AVF2107g podsumowano w poniższej tabeli.

Ramię

Irynotekan/5 -FU/FA/placebo

Ramię

Irynotekan/5 -FU/FA/bewacyzumaba

Liczba pacjentów

411

402

Całkowity czas przeżycia

Mediana czasu (miesiące)

15,6

20,3

95% przedział ufności

14,29 - 16,99

18,46 - 24,18

Wskaźnik ryzyka b

0,660

Wartość p

0,00004

Czas przeżycia bez progresji choroby

Mediana czasu (miesiące)

6,2

10,6

Wskaźnik ryzyka b

0,54

Wartość p

<0,0001

Całkowity odsetek odpowiedzi

Odsetek (%)

34,8

44,8

95% przedział ufności

30,2 - 39,6

39,9 - 49,8

Wartość p

0,0036

Czas trwania odpowiedzi

Mediana czasu (miesiące)

7,1

10,4

25- 75 percentyl (miesiące)

4,7 - 11,8

6,7 - 15,0

5 mg/kg co 2 tygodnie; b W stosunku do ramienia kontrolnego.


Dane farmakokinetyczne/farmakodynamiczne

Nasilenie głównych działań toksycznych irynotekanu (np. neutropenii i biegunki) było zależne od ekspozycji na lek macierzysty i metabolit SN-38. Zaobserwowano istotną zależność między toksycznym wpływem leku na układ krwiotwórczy (zmniejszeniem liczby białych krwinek i liczby neutrofili w nadirze) lub intensywnością biegunki, a parametrami dostępności biologicznej dla irynotekanu i SN-38 w monoterapii.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

U 60 pacjentów, w badaniu I fazy z zastosowaniem schematu dawkowania od 100 do 750 mg/m2 w 30-minutowych wlewach dożylnych co trzy tygodnie, irynotekan wykazywał dwufazowy lub trójfazowy profil eliminacji. Średnia wartość klirensu osoczowego wynosiła 15 l/h/m2, a objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosiła 157 l/m2. Średni okres półtrwania irynotekanu w osoczu w pierwszej fazie modelu trójfazowego wynosił 12 minut, w drugiej fazie 2,5 godziny, a w fazie końcowej 14,2 godziny. Czynny metabolit SN-38 wykazywał dwufazowy profil eliminacji ze średnim okresem półtrwania w fazie końcowej wynoszącym 13,8 godziny. Średnie stężenia irynotekanu i SN-38 w osoczu, pod koniec wlewu zalecanej dawki 350 mg/m2, wynosiły odpowiednio 7,7 ąg/ml i 56 ng/ml, a średnie pola powierzchni pod krzywą (ang. AUC) odpowiednio 34 ąg*h/ml i 451 ng*h/ml. Dużą zmienność międzyosobniczą parametrów farmakokinetycznych obserwowano głównie w przypadku SN-38.

Analizę farmakokinetyki populacyjnej irynotekanu przeprowadzono w badaniach klinicznych II fazy u 148 pacjentów z rakiem okrężnicy i odbytnicy z przerzutami, leczonych wg różnych schematów dawkowania i różnymi dawkami leku. Parametry farmakokinetyczne oszacowane na podstawie modelu trójprzedziałowego były zbliżone do parametrów obserwowanych w badaniach klinicznych I fazy. Wszystkie badania wykazały, że dostępność biologiczna irynotekanu i SN-38 zwiększa się proporcjonalnie do podanej dawki irynotekanu; ich farmakokinetyki są niezależne od liczby poprzednich cykli oraz od schematu podawania.

W warunkach in vitro, wiązanie irynotekanu i SN-38 z białkami osocza wynosiło odpowiednio około 30-68% i 95%.

Badania wyważania masowego i metabolizmu z zastosowaniem leku znakowanego l4C wykazały, że ponad 50% dawki irynotekanu podanego dożylnie wydala się w postaci niezmienionej, 33% z kałem głównie w żółci i 22% z moczem.

Dwa szlaki metaboliczne, z których każdy dotyczy co najmniej 12% podanej dawki leku:

-    Hydroliza przy udziale karboksyloesterazy do aktywnego metabolitu SN-38; SN-38 jest

eliminowany z organizmu głównie z żółcią oraz z moczem (mniej niż 0,5% dawki irynotekanu); glukuronid SN-38 prawdopodobnie jest następnie hydrolizowany w jelicie.

-    Oksydacyjne przemiany zewnętrznego pierścienia piperydyny z udziałem enzymów cytochromu

P-450 3A, w wyniku których powstaje pochodna kwasu aminopentanowego (APC) i główna pochodna aminowa (NPC) (patrz punkt 4.5).

W osoczu irynotekan występuje głównie w postaci niezmienionej, następnie w APC, w glukuronidzie SN-38 oraz SN-38. Tylko SN-38 wykazuje istotną aktywność cytotoksyczną. APC nie wykazuje, a NPC wykazuje jedynie nieznaczną aktywność cytotoksyczną.

U pacjentów, u których stężenie bilirubiny jest 1,5 do 3 razy większe od górnego poziomu normy, klirens irynotekanu jest zmniejszony o około 40%. U tych pacjentów podanie irynotekanu w dawce 200 mg/m2 prowadzi do uzyskania stężenia leku w surowicy porównywalnego ze stężeniem uzyskiwanym u pacjentów chorych na raka z prawidłowymi parametrami czynności wątroby, którym podawano irynotekan w dawce 350 mg/m2.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności po podaniu jednorazowym i wielokrotnym irynotekanu przeprowadzono na myszach, szczurach i psach. Główne działania toksyczne obejmowały układy krwiotwórczy i chłonny. U psów obserwowano opóźnioną biegunkę połączoną z zanikiem i ogniskową martwicą błony śluzowej jelita. U psów obserwowano także łysienie. Nasilenie wymienionych objawów zależało od dawki i były przemijające.

In vitro irynotekan i SN-38 wykazały działanie mutagenne w teście aberracji chromosomalnych na komórkach jajnika chomika chińskiego, jak również in vivo w teście mikrojądrowym u myszy. Nie wykazano jednak działania mutagennego w teście Amesa.

U szczurów, którym podawano lek raz w tygodniu przez 13 tygodni w maksymalnej dawce 150 mg/m2 (co stanowi mniej niż połowę zalecanej dawki dla ludzi), nie stwierdzono nowotworów związanych z podawaniem leku po 91-tygodniach od zakończenia leczenia.

Irynotekan teratogenny u szczurów i królików w dawkach mniejszych niż dawka terapeutyczna dla ludzi. U szczurów, młode z wadami morfologicznymi, będące potomstwem osobników, którym podawano lek, wykazały zmniejszoną płodność. Nie zaobserwowano tego u młodych morfologicznie prawidłowych. Ciężarne samice szczurów miały mniejszą masę łożyska i ich potomstwo zmniejszoną żywotność płodową i częste nieprawidłowości w zachowaniu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol (E 420)

Kwas mlekowy (E 270)

Wodorotlenek sodu (do dostosowania pH) (E 524)

Woda do wstrzykiwań

1 ml Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 0,9-1,8 mg sodu.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Capticil 20 mg/ml jest zgodny z 0,9% roztworem NaCl i 5% roztworem glukozy.

Nie należy mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, poza wymienionymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Nie otwarta fiolka: 3 lata

Po rozcieńczeniu: Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność użytkową z 0,9% roztworem NaCl i 5% roztworem glukozy w temperaturze 15-25°C przez 12 godzin lub w temperaturze 2-8°C przez 48 godzin, chroniąc od światła.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania produktu odpowiedzialny jest użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba, że rozcieńczenia miało miejsce w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Ten produkt leczniczy nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie zamrażać.

Warunki przechowywania rozcieńczonego produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Brązowe, szklane fiolki o pojemności 2 ml, 6 ml i 20 ml, zawierające 2 ml, 5 ml i 15 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji. Fiolki są zamknięte korkami z gumy bromobutylowej.

Opakowanie jednostkowe - kartonowe pudełko zawierające 1 fiolkę z 2 ml roztworu oraz pakiety 5 i 10 kartonowych pudełek zawierających 1 fiolkę z 2 ml roztworu.

Opakowanie jednostkowe - kartonowe pudełko zawierające 1 fiolkę z 5 ml roztworu oraz pakiety 5 i 10 kartonowych pudełek zawierających 1 fiolkę z 5 ml roztworu.

Opakowanie jednostkowe - kartonowe pudełko zawierające 1 fiolkę z 15 ml roztworu oraz pakiety 5 i 10 kartonowych pudełek zawierających 1 fiolkę z 15 ml roztworu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania leku do stosowania

Capticil jest lekiem cytotoksycznym. Zatem należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego posługiwania się/usuwania środków cytotoksycznych.

Tak, jak w przypadku innych środków przeciwnowotworowych należy zachować ostrożność przygotowując/posługując się Capticil. Wymaga się używania okularów ochronnych, maski i rękawic. W przypadku kontaktu ze skórą koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji Capticil lub samego roztworu, należy natychmiast dokładnie umyć miejsce kontaktu wodą i mydłem. W przypadku kontaktu koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji Capticil lub roztworu do infuzji z błoną śluzową, należy natychmiast przemyć wodą.

Przygotowanie do podania w infuzji dożylnej

Roztwór Capticil należy przygotować w warunkach pełnej aseptyki (patrz punkt 6.3).

W warunkach pełnej aseptyki pobrać wymaganą ilość Capticil, 20 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji z fiolki, za pomocą wyskalowanej strzykawki i wstrzyknąć ją do worka lub butli infuzyjnej o pojemności 250 ml zawierających 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5 % roztwór glukozy. Znajdujący się w pojemniku płyn do infuzji należy następnie dokładnie wymieszać ręcznie, ruchem obrotowym. W przypadku zaobserwowania jakiegokolwiek osadu wewnątrz fiolek lub po rozcieńczeniu, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami dla leków cytotoksycznych.

Usuwanie

Pozostałości produktu lub odpady muszą być usunięte w sposób zgodny ze standardowymi procedurami szpitalnymi dotyczącymi środków cytotoksycznych i lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

hamel rds gmbh,

Langes Feld 13,

31789 Hameln Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(-Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16198

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.12.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.01.2012

18

Capticil