Imeds.pl

Capticil 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

(Irinotecani hydrochloridum trihydricum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Nazwa leku to Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (wlewu dożylnego), który dalej w treści ulotki będzie nazywany lekiem Capticil.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Capticil i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capticil

3.    Jak stosować lek Capticil

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Capticil

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Capticil i w jakim celu się go stosuje

Lek Capticil należy do grupy leków nazywanych środkami cytotoksycznymi. Lek Capticil stosuje się w leczeniu zaawansowanego raka okrężnicy i odbytnicy u osób dorosłych, zarówno w połączeniu z innymi lekami jak i samodzielnie.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Capticil Kiedy nie stosować leku Capticil

-    jeśli u pacjenta stwierdzono alergię (nadwrażliwość) na trójwodny chlorowodorek irynotekanu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Capticil (patrz punkt 6);

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła choroba zapalna jelita i (lub) niedrożność jelit;

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli u pacjenta występuje niewystarczaj ąca liczba krwinek (ciężkie zaburzenia czynności szpiku);

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby i (lub) stężenie bilirubiny we krwi ponad trzykrotnie większe niż górna granica normy;

-    jeśli u pacjenta występuje poważne osłabienie (stan czynnościowy wg WHO >2);

-    jeśli pacjent przyjmuje dodatkowo lek przeciw depresji zawierający dziurawiec.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Capticil

Pacjent będzie leczony przez lekarza lub pielęgniarkę, którzy maj ą doświadczenie w tego rodzaju leczeniu i zwalczaniu jego działań niepożądanych, które są zwykle przemijające.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli dotyczy pacjenta któregokolwiek z poniższych przypadków:

-    jeśli u pacjenta występuje inna choroba jelit lub w przeszłości wystąpiła niedrożność jelit;

-    j eśli u pacj enta występuj ą choroby nerek lub wątroby;

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie genetyczne związane ze zmniejszoną aktywnością enzymu UGT1A1 (urydynodifosfo-glukuronylotransferazy 1A1).

Jeśli wystąpi jedno lub więcej podanych poniżej działań niepożądanych należy jak najszybciej poinformować lekarza lub pielęgniarkę, ponieważ działania te powinny być natychmiast leczone.


w przypadku wystąpienia JAKIEJKOLWIEK POSTACI BIEGUNKI (patrz również punkt 4)

Lek Capticil może spowodować biegunkę. Istnieją dwa rodzaje biegunki, które można rozróżnić w zależności od czasu pojawienia się. „Biegunka o wczesnym początku" pojawia się wcześniej niż 24 godziny po wlewie oraz ”biegunka opóźniona", rozpoczynająca się po ponad 24 godzinach od wlewu.

-    jeśli u pacjenta pojawi się biegunka wcześniej niż 24 godziny po wlewie („biegunka wczesna”) należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, w celu podj ęcia odpowiedniego leczenia.

Takiej ”biegunce wczesnej” mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak:

■    pocenie się;

■    kurcze brzucha;

■    łzawienie oczu;

■    zaburzenia widzenia;

■    zawroty głowy;

■    niskie ciśnienie    tętnicze krwi;

■    złe samopoczucie;

■    nadmierne ślinienie.

Nie należy stosować żadnej terapii przeciwbiegunkowej zaleconej przez lekarza w celu leczenia „biegunki opóźnionej”.

-    jeśli u pacjenta pojawi się biegunka po 24 godzinach od wlewu („biegunka opóźniona”) należy NATYCHMIAST zastosować lek przeciwbiegunkowy przepisany przez lekarza, DOKŁADNIE według jego zaleceń. W razie jakichkolwiek obaw, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy NATYCHMIAST rozpocząć picie dużych ilość płynu jak woda, woda gazowana, napoje gazowane, zupa lub przyjmować doustną terapię nawadniającą (pij ąc roztwory elektrolitów).

Należy skontaktować się z lekarzem:

■    jeśli u pacjenta wystąpią nudności i wymioty jak również biegunka;

■    jeśli u pacjenta wystąpi gorączka jak również biegunka;

■    jeśli u pacjenta biegunka utrzymuje się dłużej niż 48 godzin po rozpoczęciu leczenia przeciwbiegunkowego.

Nie należy stosować żadnego leczenia przeciw biegunce innego niż zalecone przez lekarza lub pielęgniarkę oraz płyny opisane powyżej.

Biegunce mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak kurcz brzucha, pocenie się, łzawienie i ślinienie się, co określa się jako ostry zespół cholinergiczny. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu podj ęcia odpowiedniego leczenia.

■    jeśli u pacjenta wystąpi GORĄCZKA (patrz również punkt 4)

Lek Capticil może powodować zmniejszenie się liczby pewnego rodzaju białych krwinek, odgrywających istotną rolę w zwalczaniu zakażeń. Nazywa się to neutropenią. Lekarz zleci regularne badania krwi, w celu monitorowania tych białych krwinek. Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka może to wskazywać na zakażenie związane z tą neutropenią i wymaga natychmiastowego leczenia. Dlatego, jeśli u pacjenta wystąpi gorączka i szczególnie, gdy wystąpi również biegunka, należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką, w celu podjęcia koniecznego leczenia.

■    w razie uczucia OSŁABIENIA I NUDNOŚCI

■    jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU

■    jeśli u pacjenta wystąpi ciężki BÓL BRZUCHA

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Poniższe leki mogą zmieniać działanie leku Capticil:

-    leki przeciwpadaczkowe, np. karbamazepina, fenobarbital lub fenytoina,

-    leki przeciw zakażeniom grzybiczym, np. ketokonazol,

-    antybiotyki przeciw zakażeniom np. ryfampicyna,

-    leki przeciwdepresyjne, np. wyciąg z dziurawca.

Jeśli w przypadku jednoczesnego leczenia bewacyzumabem i irynotekanem u pacjenta rozwinie się ciężka biegunka i neutropenia, lekarz dostosuje dawkę irynotekanu. Należy powiedzieć lekarzowi o planowanym zabiegu operacyjnym. Lek Capticilmoże zakłócać działanie środka zwiotczającego mięśnie, który podaje się podczas zabiegu operacyjnego.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Capticil nie należy podawać kobietom ciężarnym i karmiącym piersią. O ciąży lub karmieniu piersią należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Kobiety mogące zajść w ciążę oraz mężczyźni w wieku prokreacyjnym muszą stosować skuteczne metody antykoncepcyjne podczas leczenia i do 3 miesięcy po jego zakończeniu.

Podczas stosowania leku Capticil należy przerwać karmienie piersią.

Dzieci

Lek Capticil nie powinien być stosowany u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podczas stosowania leku Capticil u pacjentów w podeszłym wieku należy ostrożnie ustalić dawkowanie i ściślej obserwować pacjentów.

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek

Nie zaleca się stosowania leku Capticil u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

W niektórych przypadkach lek Capticil może powodować działania niepożądane, które wpływają na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Podczas pierwszych 24 godzin po przyjęciu leku Capticil u pacjenta mogą wystąpić zawroty głowy lub zaburzenia widzenia. Jeśli to wystąpi nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty o poradę.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Capticil

•    Jeśli lekarz poinformuje pacjenta o nietolerancji pewnych rodzajów cukrów, należy się skonsultować z lekarzem przed zastosowaniem tego leku. Lek Capticil zawiera sorbitol, substancję nieodpowiednią dla osób z nietolerancj ą fruktozy.

•    Ten produkt zawiera 0,9 - 1,8 mg sodu w 1 ml. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów na diecie z kontrolowaną ilością sodu.

3.    Jak stosować lek Capticil

Lek Capticil będzie podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek Capticil należy podawać tylko osobom dorosłym.

Lek Capticil należy rozcieńczyć przed zastosowaniem i będzie podawany we wlewie dożylnym przez okres 30 do 90 minut.

Lekarz ostrożnie dostosuje dawkowanie leku, w zależności od wieku pacjenta, powierzchni ciała, ogólnego stanu zdrowia oraz wszelkich innych terapii, które otrzymał pacjent przeciw rakowi.

•    Jeśli u pacjenta w przeszłości stosowano lek przeciwnowotworowy nazywany 5-fluorouracyl, zwykle pacjent otrzyma tylko lek Capticil, zaczynając od dawki 350 mg/m2 powierzchni ciała, co 3 tygodnie.

•    Jeśli u pacjenta w przeszłości nie stosowano terapii przeciwnowotworowej, zwykle pacjent otrzyma dawkę 180 mg/m2 powierzchni ciała raz na dwa tygodnie. Po czym poda się wlewy zawierające kwas folinowy i 5-fluorouracyl.

•    Pacjent może również otrzymać lek Capticil w połączeniu z lekami przeciwnowotworowymi zawierającymi bewacyzumab, 5-flourouracyl i kwas folinowy.

•    Gdy pacjent otrzymuje lek Capticil w połączeniu z lekiem zawierającym cetuksymab, leku Capticil nie należy podawać wcześniej niż po 1 godzinie od zakończenia wlewu cetuksymabu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Capticil lub pominięcie jego zastosowania

Ponieważ lek Capticil zwykle podaje lekarz lub pielęgniarka, jest nieprawdopodobne, że pacjent otrzyma za dużo lub pacjent nie otrzyma dawki. W razie jakichkolwiek dalszych pytań dotyczących stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Capticil może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

4

Niektóre z tych działań wymagają specjalnego leczenia, aby zminimalizować ryzyko powikłań.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Częstość działań niepożądanych klasyfikuje się według następujących kategorii: bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów), często (rzadziej niż u1 na 10 pacjentów), niezbyt często (rzadziej niż u1 na 100 pacjentów), rzadko (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) i bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów), nie znane (dostępne dane nie pozwalaj ą na ocenę).

Zaburzenia krwi

Bardzo często: zmniejszenie liczby pewnego rodzaju białych krwinek (neutropenia) związane z większą wrażliwością na zakażenia oraz z gorączką (patrz również punkt 2), zmniejszenie liczby czerwonych krwinek (niedokrwistość), w leczeniu skojarzonym: zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) powoduj ące siniaki, skłonność do krwawień oraz nieprawidłowe krwawienie

Często:    w monoterapii: zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość) powodujące siniaki,

skłonność do krwawień oraz nieprawidłowe krwawienie zakażenia związane z poważnym zmniejszeniem liczby pewnego rodzaju białych krwinek, gorączka związana z poważnym zmniejszeniem liczby pewnego rodzaju białych krwinek (gorączka neutropeniczna)

Zaburzenia układu odpornościowego

Niezbyt często: łagodne odczyny alergiczne (np. wysypka, swędzenie)

Rzadko:    zagrażaj ące życiu reakcje alergiczne z obrzękiem dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg, ust

lub gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu (reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne)

Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego

Rzadko:    skurcze lub kurcze mięśni i uczucie mrowienia (parestezja)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: przejściowe zaburzenia mowy

Zaburzenia serca

Rzadko:    wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) w trakcie wlewu lub po zakończeniu wlewu leku

Capticil.

Zaburzenia płuc

Niezbyt często: choroba płuc objawiająca się dusznością, suchym kaszlem i trzeszczeniami przy wdechu (śródmiąższowa choroba płuc), wczesne objawy takie jak trudności w oddychaniu (duszność)

Zaburzenia trawienne

Bardzo często: opóźniona ciężka biegunka

w monoterapii: ciężkie nudności i wymioty (patrz również punkt 2)

Często:    w leczeniu skojarzonym: ciężkie nudności i wymioty, zaparcie, odwodnienie związane

z biegunką i (lub) wymiotami

Niezbyt często: zapalenie jelita grubego, powoduj ące ból brzucha i (lub) biegunkę (znane jako zapalenie rzekomobłoniaste okrężnicy), częściowe lub całkowite zamknięcie światła jelita grubego (niedrożności jelita, niedrożność porażenna jelita), krwawienie żołądkowo-jelitowe, obserwowano przypadki zmniejszenia czynności nerek (niewydolność nerek), obniżenia ciśnienia krwi (które może objawiać się zawrotami głowy) i (lub) niewydolności sercowo-krążeniowej wynikającej z odwodnienia związanego z biegunką i (lub) wymiotami.

Rzadko:    małe stężenie potasu i sodu we krwi (hipokaliemia i hiponatremia) związane

z odwodnieniem i wymiotami,zapalenie jelita grubego, powoduj ące ból brzucha (zapalenie okrężnicy w tym zapalenie kątnicy, niedokrwienne i wrzodziej ące zapalenie okrężnicy), perforacja jelita, ból brzucha, utrata łaknienia (anoreksja), zapalenie błony śluzowej, zapalenie trzustki

Zakażenia

Niezbyt często: u pacjentów, u których wystąpiło ciężkie zakażenie (sepsa) obserwowano przypadki zmniejszonej czynności nerek (niewydolność nerek), obniżenia ciśnienia tętniczego krwi (niedociśnienie) lub niewydolności serca

Zaburzenia skóry

Bardzo często:    łysienie (zwykle przemijaj ące)

Niezbyt często: łagodne odczyny skórne

Zaburzenia nerek

Często:    umiarkowane zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy

Zaburzenia wątroby i pęcherzyka żółciowego

Bardzo często:    w leczeniu skojarzonym: przej ściowe zwiększenie aktywności w surowicy enzymów

wątrobowych (SGPT, SGOT, fosfataza zasadowa) lub bilirubiny Często:    w monoterapii: przejściowe zwiększenie aktywności w surowicy enzymów

wątrobowych (transaminazy, fosfataza zasadowa) lub stężenia bilirubiny Bardzo rzadko:    zwiększenie aktywności w surowicy enzymów trzustkowych nazywanych amylazą

(enzym rozkładaj ący skrobię) i (lub) lipazą (enzym rozkładaj ący tłuszcze)

Zaburzenia ogólne

Bardzo często:    w monoterapii: gorączka i zakażenia

gorączka bez zakażenia i bez towarzyszącej neutropenii Często:    osłabienie (astenia)

ciężki przejściowy ostry zespół cholinergiczny:

głównymi objawami są wczesna biegunka, ból brzucha, czerwone, bolące, swędzące lub łzawiące oczy (zapalenie spojówek), wyciek z nosa (nieżyt nosa), obniżenie ciśnienia krwi (niedociśnienie), rozszerzenie naczyń krwionośnych (wazodylatacja), pocenie się, dreszcze, nudności, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, łzawienie i ślinienie się podczas wlewu lub w ciągu pierwszych 24 godzin od wlewu leku Capticil w leczeniu skojarzonym: gorączka i zakażenia Niezbyt często: łagodne odczyny w miejscu podania

Ponieważ lek Capticil można podawać pacjentowi w połączeniu z lekami zawierającymi cetuksymab lub bewacyzumab, niektóre działania niepożądane mogą również wiązać się z takim leczeniem skojarzonym. Należy zatem koniecznie zapoznać się z ulotkami dla cetuksymabu lub bewacyzumabu.

5. Jak przechowywać lek Capticil

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie zamrażać.

Nie należy stosować leku Capticil po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonie i etykietce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować leku Capticil, jeśli roztwór nie jest przejrzysty i pozbawiony cząstek, lub gdy opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Capticil

Substancją czynną leku jest trójwodny chlorowodorek irynotekanu.

Jeden ml leku Capticil zawiera 20 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu (co odpowiada 17,33 mg irynotekanu).

Każda fiolka 2 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 40 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Każda fiolka 5 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 100 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu. Każda fiolka 15 ml leku Capticil, 20 mg/ml, zawiera 300 mg trójwodnego chlorowodorku irynotekanu.

Inne składniki to: sorbitol E 420, kwas mlekowy (E 270), wodorotlenek sodu (E 524) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Capticil i co zawiera opakowanie

Lek Capticil to bladożółty, przezroczysty koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu. Lek Capticil jest dostępny w opakowaniu jednostkowym -tekturowe pudełko zawierające pojedynczą fiolkę z 2 ml,

5 ml lub 15 ml roztworu lub pakietach pięciu lub dziesięciu tekturowych pudełek zawieraj ących pojedynczą brązową szklaną fiolkę z 2 ml, 5 ml lub 15 ml roztworu.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Tabuk Poland Sp. z o.o. ul. Rotmistrzowska 1 02-951 Warszawa

Wytwórca:

1.    Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH Pfaffenrieder Str. 5

82515 Wolfratshausen, Niemcy

2.    hameln rds a.s.

900 01 Modra, Horna 36 Republika Słowacka

Ten produkt leczniczy został dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następuj ącymi nazwami:

Holandia:    Xavetta

Węgry:    Capticil

Data zatwierdzenia ulotki 10.12.2010

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

WSKAZÓWKI DO PRZYGOTOWANIA LEKU: Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Jest to streszczenie informacji dotyczących przygotowania, przechowywania i podawania leku Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Ważne jest, aby zapoznać się z pełną treścią niniejszych wskazówek przed przygotowaniem tego produktu leczniczego.

Pełna informacja dotycząca przepisywania leku oraz inne informacje, patrz: Charakterystyka Produktu Leczniczego.

1.    OPIS

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest dostarczany jako koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu dożylnego w brązowych, szklanych fiolkach zawierających 2 ml, 5 ml lub 15 ml jałowego, przezroczystego, bladożółtego roztworu.

2.    PRZYGOTOWANIE DO PODANIA DOŻYLNEGO

Instrukcje dotyczące rozcieńczania leku

Lek Capticil, 20 mg/ml, roztwór należy przygotować w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest zgodny z 0,9% roztworem chlorku sodu i 5% roztworem glukozy i nie należy go mieszać z innymi produktami medycznymi.

Aby przygotować roztwór do wlewu w warunkach pełnej aseptyki, należy pobrać wymaganą ilość leku Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji z fiolki, za pomocą wyskalowanej strzykawki i wstrzyknąć do worka lub butli infuzyjnej o pojemności 250 ml zawierających 0,9% roztwór chlorku sodu lub 5 % roztwór glukozy. Infuzj ę należy następnie dokładnie wymieszać ręcznie, ruchem obrotowym.

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest przezroczystym bladożółtym roztworem. Przed podaniem należy go dokładnie obejrzeć pod kątem cząstek lub zmiany barwy, kiedy tylko pozwala na to roztwór i pojemnik.

W przypadku zaobserwowania osadu w fiolkach lub po rozcieńczeniu, produkt należy usunąć zgodnie ze standardowymi procedurami dla środków cytotoksycznych.

Bezpieczne obchodzenie się

Lek Capticil, 20 mg/ml, jest lekiem cytotoksycznym; zatem należy postępować zgodnie z lokalnymi wytycznymi zawierającymi instrukcje dotyczące bezpiecznego obchodzenia się /usuwania środków cytotoksycznych.

Tak, jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, należy zachować ostrożność przygotowuj ąc i posługując się lekiem Capticil. Wymaga się używania okularów ochronnych, maski i rękawic.

W przypadku kontaktu roztworu leku Capticil lub roztworu do wlewu ze skórą, miejsce kontaktu należy

natychmiast dokładnie umyć wodą i mydłem. W przypadku kontaktu roztworu leku Capticil lub roztworu do wlewu z błoną śluzową, miejsce kontaktu należy natychmiast przemyć wodą.

Pozostałości produktu lub odpady muszą być usunięte w sposób zgodny ze standardowymi procedurami szpitalnymi dotyczącymi środków cytotoksycznych oraz lokalnymi przepisami.

Przechowywanie

Nie otwarte fiolki nie wymagają żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Chroniony przed światłem rozcieńczony roztwór wykazuje chemiczną i fizyczną stabilność użytkową przez 12 godzin w temperaturze 15-25°C lub przez 48 godzin w temperaturze 2-8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania produktu odpowiedzialny jest użytkownik i czas ten nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba, że rozcieńczenia dokonano w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach pełnej aseptyki.

Dawkowanie i sposób podawania

Jedynie dla osób dorosłych.

Lek Capticil, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do wlewu należy rozcieńczyć jak szczegółowo podano powyżej i podać we wlewie do żyły obwodowej lub głównej.

Produktu nie należy podawać w dożylnym bolusie lub we wlewie dożylnym krótszym niż 30 minut lub dłuższym niż 90 minut.

Zalecane dawkowanie

W monoterapii (dla wcześniej leczonych pacjentów)

Zalecana dawka leku Capticil, 20 mg/ml, wynosi 350 mg/m2 podawane we wlewie dożylnym przez okres 30 do 90 minut co trzy tygodnie.

W leczeniu skojarzonym (dla wcześniej nieleczonych pacjentów)

-    Lek Capticil, 20 mg/ml, z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym

Bezpieczeństwo i skuteczność leku Capticil, 20 mg/ml, w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (irynotekan/5-FU/FA) zostały ocenione w schemacie dawkowania raz na dwa tygodnie. Zalecana dawka leku Capticil, 20 mg/ml, według tego schematu wynosi 180 mg/m2 podawane we wlewie dożylnym przez 30-90 minut, a następnie wlew kwasu folinowego i 5-fluorouracylu.

-    Lek Capticil, 20 mg/ml, z cetuksymabem

Dawkowania i sposobu podawania cetuksymabu należy szukać w informacji o produkcie dla cetuksymabu. Zwykle stosuje się tą samą dawkę leku Capticil, jak podawana w ostatnich cyklach poprzedniego schematu zawierającego irynotekan. Leku Capticil, 20 mg/ml, nie wolno podawać wcześniej niż 1 godzinę po zakończeniu wlewu cetuksymabu.

-    Lek Capticil, 20 mg/ml, z bewacyzumabem

Dawkowanie i sposób podawania bewacyzumabu podane są w informacji o produkcie dla bewacyzumabu. Informacje dotyczące modyfikacji dawkowania oraz zaleceń dawkowania dla specjalnych grup pacjentów znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

9