+ iMeds.pl

Carbidopa + levodopa accord 50 mg + 200 mgUlotka Carbidopa + levodopa accord

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Carbidopa + Lewodopa Accord, 50 mg + 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

(Carbidopum + Levodopum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

3.    Jak przyjmować lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i w jakim celu się go stosuje

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu stosuje się w leczeniu choroby Parkinsona. Lek skraca czas „off” (nagła sztywność mięśni, która może się utrzymywać przez kilka minut lub nawet godzin) u pacjentów leczonych samą lewodopą lub tabletkami lewodopy z inhibitorem dekarboksylazy dopy (np. z karbidopą) o natychmiastowym uwalnianiu oraz u pacjentów, u których występują nagłe, niekontrolowane ruchy.

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy do grupy leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. Objawy tej choroby są prawdopodobnie spowodowane niedoborem dopaminy - substancji, która w warunkach prawidłowych jest wytwarzana w mózgu. Dopamina bierze udział w kontrolowaniu ruchów mięśni. Jej niedobór powoduje zaburzenia ruchów mięśni. Lewodopa wyrównuje brak dopaminy, natomiast karbidopa sprawia, że odpowiednia ilość lewodopy dociera do mózgu.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Kiedy nie przyjmować leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

-    jeśli pacjent ma uczulenie na karbidopę, lewodopę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększone ciśnienie śródgałkowe (jaskra z wąskim katem przesączania);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    w przypadku wystąpienia nagłego udaru mózgu;

-    jeśli pacjentowi nie wolno stosować leków, które działają na ośrodkowy układ nerwowy (leki sympatykomimetyczne);

-    jeśli pacjent przyjmuje nieselektywne inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) oraz selektywne inhibitory typu A (inhibitory MAO - leki stosowane w leczeniu depresji).

Pacjent musi odstawić te leki co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem stosowania leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu można przyjmować jednocześnie z selektywnym inhibitorem MAO typu B (np. selegiliną) w zalecanej dawce.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym

uwalnianiu należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    jeśli pacjent jest lub był leczony samą lewodopą. Pacjent musi odczekać co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem przyjmowania leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu;

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia ruchowe, takie jak drgania mięśni twarzy, sztywność mięśni, trudności w rozpoczęciu ruchu, drżenie palców lub rąk. Może być konieczne zmniejszenie dawki.;

-    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek w przeszłości ruchy mimowolne;

-    jeśli u pacjenta wystapił kiedykolwiek w przeszłości epizod psychotyczny lub psychoza.

Psychoza jest ciężką chorobą psychiczną, w której osłabiona jest kontrola własnego zachowania i postępowania. Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o pacjentach, u których wystąpiła depresja,

a w późniejszym okresie skłonności samobójcze. Jeśli pacjent podejrzewa, że opisana sytuacja może go dotyczyć, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

-    jeśli pacjent odczuwa ciągłe zmęczenie i (lub) ma skłonność do nagłego zasypiania. Nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. W razie konieczności lekarz dostosuje dawkę leku lub przerwie jego stosowanie.

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba układu sercowo-naczyniowego;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba płuc lub gwałtowne napady duszności wywołane skurczem mięśni i obrzękiem błony śluzowej w drogach oddechowych, często z towarzyszącym kaszlem i odkrztuszaniem plwociny (astma oskrzelowa);

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, albo zaburzenia układu wewnątrzwydzielniczego (gruczołów, które wydzielają hormony do krwi);

-    jeśli kiedykolwiek w przeszłości u pacjenta występowała choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, gdyż w takim przypadku zwiększone jest ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    jeśli pacjent wymiotuje krwią;

-    jeśli kiedykolwiek w przeszłości u pacjenta wystąpiły napady drgawkowe lub drgawki;

-    jeśli u pacjenta wystąpił niedawno zawał serca i w dalszym ciągu utrzymują się u niego zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli u pacjenta występuje przewlekła jaskra (zwiększone ciśnienie w gałce ocznej);

-    jeśli u pacjenta zmniejszono nagle dawkę leku złożonego lewodopy z karbidopą lub lek ten odstawiono, zwłaszcza jeśli pacjent otrzymuje jednocześnie leki stosowane w leczeniu psychoz, gdyż może to spowodować zaburzenia psychiczne. Może wystąpić sztywność mięśni

i zwiększona temperatura ciała.

-    jeśli pacjent ma dziedziczną chorobę, charakteryzującą się nagłymi, ale skoordynowanymi ruchami mimowolnymi (pląsawica Huntingtona). Stosowanie leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie jest zalecane;

-    jeśli u pacjenta rozpoznano kiedykolwiek czerniaka złośliwego;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba skóry, która nie została zdiagnozowana przez lekarza;

-    lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może zwiększyć błędy wyników niektórych testów laboratoryjnych i spowodować:

•    zmiany wyników badań czynności wątroby,

•    fałszywie dodatni wynik testu Coombsa,

•    zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, zwiększenie stężenia glukozy

w surowicy oraz liczby białych krwinek, a także ilości bakterii i krwi w moczu,

•    fałszywie dodatnie wyniki testu paskowego wykrywającego ciała ketonowe w moczu. Reakcji tej nie zmienia zagotowanie próbki moczu.

•    fałszywie ujemny wynik badania wykrywającego glukozę w moczu metodą z glukooksydazą.

•    nie ustalono bezpieczenstwa stosowania i skuteczności leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u noworodków i dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Z tego względu stosowanie leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat nie jest zalecane;

•    u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych lekami z grupy agonistów dopaminy, w tym również lekiem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, opisywano patologiczną skłonność do gier hazardowych i obsesyjny, zwiększony popęd płciowy.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku, gdy którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy obecnie pacjenta lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu, natrętnego wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli zachowań impulsywnych i mogą obejmować uzależnienie od hazardu, kompulsyjne lub napadowe objadanie się, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli lub odczucia seksualne.

Może być konieczne ponowne przeanalizowanie stosowanego leczenia przez lekarza.

Inne leki i Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i inne leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie terapeutyczne lub na występowanie działań niepożądanych. Dotyczy to w szczególności:

•    leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi; lekarz będzie musiał dostosować dawkowanie;

•    leków stosowanych w leczeniu depresji (patrz także punkt „Kiedy nie przyjmować leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu);

•    leków działających na ośrodkowy układ nerwowy (leków przeciwcholinergicznych, leków rozszerzających oskrzela stosowanych w astmie), takich jak ipratropium i tiotropium. Działanie lewodopy może być osłabione, w razie konieczności lekarz dostosuje dawkowanie;

•    leków stosowanych w leczeniu psychoz;

•    izoniazydu (leku stosowanego w leczeniu gruźlicy);

•    benzodiazepin (niektórych leków nasennych i uspokajających), takich jak diazepam, oksazepam i lormetazepam. Mogą one osłabiać działanie leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu;

•    fenytoiny (leku stosowanego w leczeniu padaczki). Działanie leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być słabsze;

•    papaweryny (leku stosowanego w leczeniu stanów skurczowych w przewodzie pokarmowym). Działanie leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być słabsze;

•    selegiliny (leku stosowanego w chorobie Parkinsona). Stosowana jednoczesnie z lekiem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może powodować znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi;

•    inhibitorów COMT (stosowanych w chorobie Parkinsona). Jednoczesne stosowanie z lekiem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może spowodować

zwiększenie stężenia lewodopy w mózgu. Może być konieczne dostosowanie dawki karbidopy z lewodopą;

•    amantadyny (leku stosowanego w chorobie Parkinsona). Może ona nasilać działania niepożądane lewodopy. Może być konieczne dostosowanie dawki karbidopy z lewodopą;

•    metoklopramidu (leku stosowanego w zaburzeniach przewodu pokarmowego);

•    leków działajacych na ośrodkowy układ nerwowy (sympatykomimetyków, leków rozszerzających oskrzela, stosowanych w astmie), takich jak apraklonidyna, dipywefryna i bromonidyna. Mogą się nasilać działania niepożądane ze strony układu krążenia;

•    siarczanu żelazawego. Może on zmniejszać wchłanianie lewodopy.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym o lekach dostępnych bez recepty.

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu z jedzeniem i piciem

Działanie lewodopy u pacjentów stosujących dietę z dużą zawartością białka może być niekiedy słabsze.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

•    Każda kobieta w wieku rozrodczym przyjmująca lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 50/200 mg musi stosować skuteczną antykoncepcję.

•    Brak wystarczających informacji dotyczących stosowania leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u kobiet w ciąży. W doświadczeniach na zwierzętach wykazano szkodliwe działanie leku.

Pacjentki w ciąży lub planujące ciążę nie powinny przyjmowac leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Lewodopa przenika do mleka kobiecego. Z tego względu nie wolno karmić piersią podczas leczenia lekiem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może powodować takie działania niepożądane jak:

•    zawroty głowy,

•    senność,

•    podwójne widzenie,

które mogą wpływać na zdolność reagowania.

Należy o tym pamietać, jeśli pacjent zamierza prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny.

Pacjenci, u których stwierdzono skłonność do senności i nagłego zasypiania nie mogą prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawiera laktozę jednowodną.

Lek ten zawiera laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak przyjmować lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym

uwalnianiu

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Lekarz przepisał odpowiednią dawkę leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, którą pacjent powinien przyjmować.

Na ogół stosuje się następujące dawki:

Jeśli pacjent nigdy nie był leczony lewodopą:

Dawka początkowa:

1 tabletka leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50/200 mg dwa razy na dobę.

Maksymalna dawka początkowa

3 tabletki leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50/200 mg na dobę (600 mg lewodopy na dobę).

Dawki leku należy przyjmować w odstępach co najmniej 6 godzin.

Zmiana tabletek złożonego leku lewodopy z karbidopą na tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

Zmiana leku powinna być przeprowadzana stopniowo i pod kontrolą lekarza.

Jeśli pacjent jest obecnie leczony samą lewodopą

Leczenie lewodopą należy przerwać co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Dawka początkowa u pacjentów z łagodną do umiarkowanej chorobą Parkinsona:

1 tabletka leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 50/200 mg dwa razy na dobę.

Dawka podtrzymująca

Lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta i w razie konieczności dostosuje dawkę.

Należy zachować odstęp co namniej 3 dni między kolejnymi zmianami dawki.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Można je przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletek nie wolno przełamywać ani żuć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest za silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie zaleca się stosowania leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt „Kiedy zachować szczególną odpowiedź stosując lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu”).

Czas trwania leczenia

Lekarz ustala, jak długo należy stosować lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Nie należy przerywać leczenia przed czasem, ponieważ może to spowodować nawrót objawów.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Objawy przedawkowania mogą obejmować skurcz mięśnia okrężnego oka (patrz także punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”).

Pominięcie przyjęcia leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Nie należy stosować dawki podwójnej leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia dawki można przyjąć tabletkę, chyba, że zbliża się pora przyjęcia następnej dawki leku.

W tym przypadku należy kontynuować przyjmowanie leku według dotychczasowego schematu.

Przerwanie przyjmowania leku Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

W przypadku nagłego zmniejszenia dawki leku lub przerwania leczenia lekarz będzie regularnie kontrolował stan pacjenta.

Należy przeczytać punkt „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu”, zwłaszcza w przypadku

przyjmowania leków stosowanych w leczeniu psychoz (leki przeciwpsychotyczne).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często: mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Niezbyt często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów

Rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Zaburzeni krwi i układu chłonnego

Rzadko:

•    zaburzenie krwi (niedobór białych krwinek) związane ze zwiększoną podatnością na zakażenia (leukopenia),

•    niedokrwistość (hemolityczna i niehemolityczna),

•    zaburzenie krwi (niedobór płytek krwi) związane ze zwiększoną skłonnością do powstawania siniaków i krwawień (trombocytopenia).

Bardzo rzadko:

•    bardzo ciężkie zaburzenie krwi (brak krwinek białych) związane z nagłą, wysoką gorączką, silnym bólem gardła i owrzodzeniami jamy ustnej (agranulocytoza).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często:

•    brak apetytu (jadłowstręt),

Niezbyt często:

   zmniejszenie masy ciała,

•    zwiększenie masy ciała.

Zaburzenia psychiczne

Często:

   widzenie nieistniejących rzeczy (omamy),

•    uczucie splątania,

•    zawroty głowy,

•    koszmary senne,

•    ospałość,

•    uczucie zmęczenia,

•    senność,

•    depresja i (bardzo rzadko) skłonności samobójcze,

•    dobre samopoczucie (euforia),

•    otępienie,

•    epizody ciężkiej choroby psychicznej, podczas których osłabiona jest kontrola własnego zachowania i postępowania (psychoza),

•    uczucie pobudzenia.

Rzadko:

   podniecenie (pobudzenie psychoruchowe),

•    lęk,

•    osłabiona zdolność myślenia,

•    dezorientacja,

•    ból głowy,

•    zwiększony popęd płciowy,

•    odrętwienie,

•    napady drgawkowe.

Częstość nieznana:

   U pacjentów z chorobą Parkinsona, leczonych lekami z grupy agonistów dopaminy, w tym również lekiem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu opisywano patologiczną skłonność do gier hazardowych, zwiększony popęd płciowy

i nadmierną aktywność seksualną. Opisane działania niepożądane ustępowały zwykle po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

•    zaburzenia ruchowe (dyskinezy),

•    zaburzenia chrakteryzujące się występowaniem nagłych ruchów mimowolnych (pląsawica),

•    zaburzenie napięcia mięśniowego (dystonia),

•    zaburzenia czynności ruchowych (zaburzenia typu pozapiramidowego),

•    nagłe zmiany w nasileniu objawów choroby Parkinsona (objawy włączania/wyłączania, „on-

off”),

•    spowolnienie ruchów w okresach „on-off” (bradykinezja).

Niezbyt często:

   niezborność ruchów,

•    nasilone drżenie rąk.

Rzadko:

•    ciężkie zaburzenie spowodowane stosowaniem neuroleptyków, które może objawiać się sztywnością mięśni, niemożnością spokojnego siedzenia, wysoką gorączką, nasilonym poceniem, ślinotokiem i zaburzeniami świadomości (złośliwy zespół neuroleptyczny),

• wrażenie kłucia, mrowienia i świądu bez widocznej przyczyny (parestezje),

•    drgawki,

•    zaburzenia chodu,

•    szczękościsk.

Częstość nieznana:

senność i (bardzo rzadko) uczucie nieustannego zmęczenia w ciągu dnia, napadowe zasypianie.

Zaburzenia oka

Rzadko:

   niewyraźne widzenie,

• skurcz mięśnia okrężnego oka, otaczającego gałkę oczną (może być objawem przedawkowania),

•    uaktywnienie istniejącego zespołu Hornera (zaburzenie oka),

•    podwójne widzenie,

•    rozszerzenie źrenic,

•    pogorszenie ruchów gałki ocznej.

Zaburzenia serca Często:

•    kołatanie serca,

   nieregularne bicie serca.

Zaburzenia naczyniowe

Często:

•    zmniejszenie ciśnienia tętniczego spowodowane np. zbyt szybkim wstawaniem z pozycji siedzącej lub leżącej, czasami z zawrotami głowy (hipotonia ortostatyczna),

•    skłonność do omdleń,

•    nagła utrata przytomności.

Niezbyt często:

   zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Rzadko:

•    zapalenie żył.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (okolica pomiędzy płucami)

Niezbyt często:

•    chrypka,

•    ból w klatce piersiowej.

Rzadko:

•    duszność,

•    nieprawidłowy wzorzec oddychania.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

•    nudności,

•    wymioty,

•    suchość w jamie ustnej,

•    gorzki smak w ustach.

Niezbyt często:

•    zaparcie,

•    biegunka,

•    nadmierne wydzielanie śliny,

•    trudności w połykaniu (dysfagia),

•    gazy.

Rzadko:

•    zaburzenia trawienia z takimi objawami jak uczucie pełności na nadbrzuszu, bóle w nadbrzuszu, odbijania, nudności, wymioty i zgaga (dyspepsja),

•    bóle żołądka i jelit,

•    ciemne zabarwienie śliny,

•    zgrzytanie zębami (bruksizm),

•    czkawka,

•    krwawienie z żołądka i jelit,

•    pieczenie języka,

•    wrzody dwunastnicy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

   nagromadzenie płynu (obrzęki)

Rzadko:

nagłe nagromadzenie płynu w obrębie skóry i błon śluzowych (np. gardła i języka), trudności w oddychaniu i (lub) świąd i wysypka skórna, często jako reakcja alergiczna (obrzęk naczynioruchowy),

•    wysypka skórna z silnym świądem i powstawaniem bąbli (pokrzywka),

•    świąd,

•    zaczerwienienie twarzy,

•    wypadanie włosów,

•    wysypka skórna,

•    nadmierne pocenie,

•    ciemne zabarwienie potu,

•    u dzieci krwawienia do skóry i ścian przewodu pokarmowego na tle alergicznym (plamica Schonleina-Henocha).

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często:

   skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:

•    ciemne zabarwienie moczu Rzadko:

•    zatrzymanie moczu,

•    mimowolne oddawanie moczu,

•    utrzymujący się bolesny wzwód prącia (priapizm).

Zaburzenie ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często:

•    osłabienie,

•    złe samopoczucie,

•    uderzenie gorąca.

Mogą wystąpić dodatkowe, następujące działania niepożądane:

•    niezdolność pohamowania zachowań impulsywnych, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta; dotyczy to:

-    silnego impulsu do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji,

-    zmienionych lub zwiększonych zainteresowań oraz zachowań seksualnych o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. czynności związanych z nasilonym popędem seksualnym,

- kompulsyjnego, niekontrolowanego wydawania pieniędzy lub kupowania,

- napadowego objadania się (spożywania ogromnych ilości jedzenia w krótkim czasie)

lub kompulsyjnego jedzenia (spożywanie większej ilości jedzenia niż normalnie oraz większych

ilości niż jest to potrzebne do zaspokojenia głodu).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby kontrolowania lub ograniczenia tych objawów.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Dzieci: lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Termin ważności: Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, etykiecie butelki z HDPE i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Zawartość opakowania - butelki z HDPE należy zużyć w ciągu 2 miesięcy od pierwszego otwarcia. Warunki przechowywania: Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu zawierają dwie substancje czynne: lewodopę i karbidopę.

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg karbidopy i 200 mg lewodopy.

Pozostałe substancje pomocnicze to:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza K4M Hypromeloza E5 Hypromeloza K4M Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Jak wygląda lek Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu i co zawiera opakowanie

Marmurkowa barwy brzoskwiniowej do jasnobrzoskwiniowej, owalna, obustronnie wypukła tabletka o wymiarach 13mm długości i około 7 mm szerokości, z wytłoczonym oznakowaniem „L200” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu dostępne są w następujących opakowaniach:

Blistry z folii Aluminium/Aluminium zawierające: 10, 20, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 196, 200 i/lub 300 tabletek.

Butelka HDPE zawierająca: 30, 56, 84 i/lub 100 tabletek

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa Polska

Wytwórca

Accor Healthcare Ltd.

Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex HA1 4HF Wielka Brytania

Państwo członkowskie

Nazwa produktu leczniczego

Austria

Carbidopa and Levodopa Accord 200 mg/50mg Retardtabletten

Czechy

Carbidopa /Levodopa Accord 50/200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Niemcy

Levodopa/Carbidopa Accord 200/50 mg Retardtabletten

Dania

Levodopa/Carbidopa Accord

Hiszpania

Carbidopa and Levodopa Accord 50/200 mg comprimidos de liberación prolongada

Finlandia

Levodopa/Carbidopa Accord 200/50 mg depottabletit

Irlandia

Apodespan PR 50/200 mg prolonged-release tablets

Włochy

CARBIDOPA E LEVODOPA ACCORD

Litwa

Carbidopa and Levodopa Accord 50/200 mg pailginto atpalaidavimo tabletes

Holandia

Levodopa/carbidopa Accord 200/50 mg, tabletten met verlengde afgifte

Polska

Carbidopa + Levodopa Accord

Szwecja

Levodopa/Carbidopa Accord

Wielka Brytania

Apodespan PR 50/200 mg Prolonged release tablets

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Carbidopa + Levodopa Accord

Charakterystyka Carbidopa + levodopa accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carbidopa + Levodopa Accord, 50 mg + 200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana o przedłużonym uwalnianiu zawiera 50 mg karbidopy i 200 mg lewodopy. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza (24 mg)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka o przedłużonym uwalnianiu.

Marmurkowa, barwy brzoskwiniowej do jasnobrzoskwiniowej, owalna, obustronnie wypukła tabletka o wymiarach 13mm długości i około 7 mm szerokości, z wytłoczonym oznakowaniem „L200” po jednej stronie i gładka po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Idiopatyczna choroba Parkinsona, w szczególności w celu skrócenia czasu wyłączenia („off”), u pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni złożonymi produktami lewodopy z inhibitorami dekarboksylazy dopy o natychmiastowym uwalnianiu lub lewodopą w monoterapii, u których występowały zaburzenia motoryczne.

Doświadczenie dotyczące stosowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni lewodopą jest ograniczone.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Należy dokładnie określić dawkę dobową produktu o przedłużonym uwalnianiu. W okresie ustalania dawki, pacjentów należy uważnie obserwować, zwracając szczególną uwagę na wystąpienie lub nasilenie objawów takich jak nudności i nieprawidłowe ruchy mimowolne w tym dyskinezy, ruchy pląsawicze i dystonie. Kurcz powiek może być wczesnym objawem przedawkowania.

Właściwości farmakokinetyczne tabletek o przedłużonym uwalnianiu mogą się zmienić, jeśli tabletki zostaną przełamane lub żute. Z tego względu tabletki należy połykać w całości.

Podczas leczenia produktem złożonym karbidopy z lewodopą o przedłużonym uwalnianiu można kontynuować podawanie większości innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona z wyjątkiem lewodopy. Może być jednak konieczne dostosowanie dawek tych leków.

Jeśli to możliwe, należy unikać nagłego przerwania leczenia lewodopą.

Produkt Carbidopa + Lewodopa Accord może być stosowany u pacjentów, którzy otrzymują preparaty pirydoksyny (wit. B6 ), gdyż karbidopa hamuje neutralizację działania lewodopy pod wpływem pirydoksyny.

Dawka początkowa

Pacjenci, którzy nie byli wcześniej leczeni lewodopa.

*W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego dawkowania z zastosowaniem produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, 50mg/200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, na rynku dostępne są inne marki produktów leczniczych zawierające połączenie karbidopy i lewodopy w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, z których można skorzystać.

Produkt Carbidopa + Levodopa Accord, 25mg/100mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest przeznaczony do stosowania u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie byli leczeni lewodopą lub w celu łatwiejszego zwiększania dawki u pacjentów otrzymujących produkt Carbidopa + Lewodopa Accord, 50mg/200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka 25/100 mg dwa razy na dobę.

U pacjentów, którzy potrzebują większej dawki lewodopy, dawka dobowa trzech lub czterech tabletek produktu Carbidopa + Levodopa Accord, 25mg/100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest na ogół dobrze tolerowana.

Zalecaną dawką początkową produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, 50/200 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest jedna tabletka dwa razy na dobę.

Dawka początkowa lewodopy nie powinna być większa niż 600 mg na dobę, a kolejne dawki należy podawać z zachowaniem co najmniej 6-godzinnych odstępów.

Dawkę należy zmieniać w odstępach co najmniej 2 do 4 dni.

W zależności od nasilenia choroby, uzyskanie optymalnego działania terapeutycznego może wymagać sześciu miesięcy leczenia.

Wskazówki dotyczące zmiany produktu złożonego lewodopy z inhibitorem dekarboksylazy dopy w postaci o natychmiastowym uwalnianiu na postać o przedłużonym uwalnianiu.

Zmianę na produkt złożony Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy rozpocząć od dawki, która zapewnia najwyżej ok. 10% więcej lewodopy na dobę w przypadku, gdy wskazane są większe dawki (ponad 900 mg na dobę). Lewodopę i inhibitor dekarboksylazy dopy należy odstawić co najmniej 12 godzin przed podaniem produktu złożonego karbidopy i lewodopy w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Odstęp między dawkami należy wydłużyć o 30% do 50% w zakresie od 4 do 12 godzin. Jeśli dawki podzielone nie są równe, zalecane jest podawanie najmniejszej dawki pod koniec dnia. Dawkę należy dostosować w zależności od odpowiedzi klinicznej, jak opisano niżej w punkcie „Dostosowanie dawkowania”. Może być konieczne zastosowanie dawek, które zapewniają maksymalnie 30% więcej lewodopy na dobę.

Poniższa tabela przedstawia wskazówki dotyczące zastąpienia produktu złożonego karbidopy z lewodopą w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu produktem Carbidopa +Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Lewodopa/karbidopa

Carbidopa + Lewodopa Accord, 25/100 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Schemat dawkowania

100-200

200

1 tabletka dwa razy na dobę

300-400

400

4 tabletki w co najmniej trzech dawkach podzielonych

*W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniego dawkowania z zastosowaniem produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, 50/100mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, na rynku dostępne są inne marki produktów leczniczych zawierające połączenie karbidopy

i lewodopy w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu z których można skorzystać.

Lewodopa/karbidopa

Carbidopa + Lewodopa Accord, 50/200mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Schemat dawkowania

300-400

400

1 tabletka dwa razy na dobę

500-600

600

1 tabletka trzy razy na dobę

700-800

800

4 tabletki *

900-1000

1000

5 tabletek *

1100-1200

1200

6 tabletek*

1300-1400

1400

7 tabletek*

1500-1600

1600

8 tabletek*

*w trzech lub więcej dawkach podzielonych

Pacjenci, którzy otrzymują obecnie tylko lewodopę.

Lewodopę należy odstawić co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej postaci choroby zalecaną dawką początkową jest Carbidopa + Lewodopa Accord 50mg/200mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu dwa razy na dobę.

Dostosowanie dawki

Po ustaleniu leczenia wielkość dawki i częstość podawania produktu można zwiększać lub zmniejszać w zależności od odpowiedzi terapeutycznej. Większość pacjentów może być odpowiednio leczona dawką od 400 mg lewodopy/100 mg karbidopy do 1600 mg lewodopy/400 mg karbidopy, podawaną w dawkach podzielonych w odstępach od 4 do 12 godzin w ciągu dnia. Stosowano wprawdzie większe dawki (do 2400 mg lewodopy/600 mg karbidopy) i krótsze odstępy między dawkami (mniej niż 4 godziny), ale zasadniczo nie jest to zalecane.

Jeśli dawki produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu podawane są w odstępach krótszych niż 4 godziny lub jeśli dawki podzielone nie są równe, zaleca się podawanie najmniejszej dawki pod koniec dnia.

U niektórych pacjentów skutek działania pierwszej dawki porannej może być opóźniony nawet o godzinę w porównaniu ze standardową reakcją na pierwszą poranną dawkę produktu złożonego karbidopy i lewodopy o natychmiastowym uwalnianiu.

Zmiany dawkowania należy przeprowadzać nie częściej niż co trzy dni.

Dawka podtrzymująca

Ponieważ choroba Parkinsona ma charakter postępujący, zalecane są okresowe kontrole stanu klinicznego pacjenta. Może być konieczne dostosowanie dawkowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Włączenie innych leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona.

Leki przeciwcholinergiczne, agoniści dopaminy i amantadyna mogą być stosowane jednocześnie z produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu lub z karbidopą. Jeśli leki te zostaną włączone w trakcie stosowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być konieczne dostosowanie jego dawki.

Przerwanie leczenia

W razie nagłego zmniejszenia dawki lub konieczności przerwania stosowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu pacjenta należy uważnie obserwować, zwłaszcza jeśli otrzymuje on jednocześnie leki przeciwpsychotyczne (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Jeśli konieczne jest zastosowanie znieczulenia podawanie produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu można kontynuować tak długo, jak długo pacjent może przyjmować leki doustne. W przypadku tymczasowego przerwania leczenia, lek można podawać w zwykłej dawce, gdy tylko pacjent będzie w stanie przyjmować leki dosutne.

Stosowanie u dzieci.

Bezpieczeństwo stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat nie zostało ustalone dlatego nie zaleca się stosowania tego leku w tej grupie wiekowej.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku.

Istnieje duże doświadczenie dotyczące stosowania lewodopy w skojarzeniu z karbidopą u pacjentów w podeszłym wieku. Powyższe zalecenia są odzwierciedleniem danych klinicznych opartych na tym doświadczeniu.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Zaburzenia czynności nerek.

Nie przedstawiono żanych szczegółowych badań dotyczacych farmakokinetyki lewodopy i karbidopy u pacjentów z niewydolnością nerek, dlatego też produkt ten należy podawać z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, w tym pacjentom poddawanym dializom. Dawka powinna być ustalana indywidualnie.

Zaburzenia czynności wątroby.

Skojarzenie karbidopy i lewodopy jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3). Podczas stosowania produktu u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się zachowanie ostrożności.

Dawka leku powinna być ustalana indywidualnie.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazany:

-    u pacjentów ze znaną nadwrażliwością na karbidopę, lewodopę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca

-    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami rytmu serca

-    u pacjentów z ostrym udarem mózgu

Nie należy podawać produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, jeśli istnieją przeciwwskazania do stosowania sympatykomimetyków.

Stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO) i selektywnych inhibitorów MAO typu A w skojarzeniu z produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazane. Podawanie opisanego typu inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Produkt ten może być stosowany jednocześnie z selektywnym inhibitorem MAO typu B (np. chlorowodorkiem selegiliny) w zalecanej dawce (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji).

W stanach, w których przeciwwskazane są leki adrenergiczne, np.: w przypadku ciężkiej choroby wątroby, guza chromochłonnego, nadczynności tarczycy, zespołu Cushinga, ciężkich chorób układu sercowo-naczyniowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów leczonych lewodopą w monoterapii, lek należy odstawić co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Ze względu na profil farmakokinetyczny produktu złożonego Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu początek działania u pacjentów z dyskinezą występującą wcześnie rano może być wolniejszy niż po zastosowaniu złożonego produktu karbidopy i lewodopy o natychmiastowym uwalnianiu. Częstość występowania dyskinez u pacjentów w zaawansowanym stadium fluktuacji ruchowych jest większa podczas leczenia produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu niż w przypadku tabletek o natychmiastowym uwalnianiu (16,5 % vs. 12,2%).

Dyskinezy mogą występować u pacjentów uprzednio leczonych lewodopą w monoterapii, gdyż dzięki zastosowaniu karbidopy większa ilość lewodopy dociera do mózgu, powodując wytworzenie większej ilości dopaminy. Występowanie dyskinez może powodować konieczność zmniejszenia dawki (patrz punkt 4.8).

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, podobnie jak lewodopa może wywoływać ruchy mimowolne i zaburzenia psychiczne. Pacjenci z nasilonymi ruchami mimowolnymi oraz epizodami psychotycznymi podczas leczenia lewodopą w monoterapii lub produktem złożonym lewodopy z karbidopą powinni być uważnie obserwowani po zastąpieniu tych leków produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Przypuszcza się, że opisane reakcje są wynikiem zwiększenia ilości dopaminy w mózgu po podaniu lewodopy, a zastosowanie produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może spowodować ich nawrót. Może być konieczne zmniejszenie dawki.

Wszystkich pacjentów należy uważnie obserwować, czy nie wystąpi u nich rozwój depresji ze skłonnościami samobójczymi. Pacjenci z psychozą występującą w przeszłości lub obecnie powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności.

Produkt Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy odstawić w przypadku zaostrzenia istniejącego stanu psychotycznego.

Ze stosowaniem lewodopy wiąże się występowanie senności i epizodów nagłego zasypiania. Bardzo rzadko opisywano nagłe zasypianie podczas codziennych zajęć, niekiedy nieświadome i bez objawów zwiastunowych. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia takich objawów podczas leczenia lewodopą oraz zalecić ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) epizod nagłego zasypiania muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ponadto można rozważyć zmniejszenie dawki lub zaprzestanie leczenia.

Produkt Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia lub płuc, astmą oskrzelową, chorobami nerek, wątroby lub układu wewnątrzwydzielniczego, a także u pacjentów z chorobą wrzodową, krwawymi wymiotami lub drgawkami w wywiadzie (patrz punkt 4.3).

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, u których utrzymują się zaburzenia rytmu (przedsionkowe, węzłowe lub komorowe). U tych pacjentów należy szczególnie starannie monitorować czynność serca na początku leczenia i podczas zwiększania dawki.

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany ostrożnie

u pacjentów z przewlekłą jaskrą z szerokim kątem przesączania pod warunkiem odpowiedniej kontroli ciśnienia śródgałkowego. Ponadto w trakcie leczenia należy uważnie kontrolować zmiany ciśnienia w gałce ocznej.

Po nagłym odstawieniu leków stosowanych w chorobie Parkinsona opisywano zespół objawów przypominających złośliwy zespół neuroleptyczny, w tym sztywność mięśni, zwiększoną ciepłotę ciała, zaburzenia psychiczne i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. Z tego względu należy uważnie obserwować pacjentów w przypadku nagłego zmniejszenia dawki lub odstawienia złożonych produktów karbidopy z lewodopą, zwłaszcza gdy jednocześnie stosowane są leki przeciwpsychotyczne.

Nie zaleca się stosowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu polekowych objawów pozapiramidowych oraz w pląsawicy Huntingtona. Podczas długotrwałego leczenia zalecana jest okresowa ocena czynności wątroby, układu krwiotwórczego, układu krążenia i nerek.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu u niemowląt i dzieci. Nie zaleca się jego stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zaburzenia kontroli zachowań impulsywnych

Należy regularnie monitorować pacjentów pod kątem rozwoju zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych. Należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że u osób leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi produktami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę w tym produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu mogą wystąpić objawy zaburzeń kontroli zachowań impulsywnych, w tym: uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsywne lub napadowe objadanie się.W takich przypadkach zaleca się przeanalizowanie stosowanego leczenia.

U pacjentów z chorobą Parkinsona występuje zwiększone ryzyko czerniaka złośliwego, ale nie ustalono pewnego związku z leczeniem lewodopą. Należy zachować ostrożność podczas leczenia.

Badania laboratoryjne

Produkty złożone karbidopy z lewodopą powodowały odchylenia w różnych badaniach laboratoryjnych, co może również dotyczyć produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Zmiany te to m.in. zwiększenie wartości testów czynnościowych wątroby, takich jak aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej (AlAT i AspAT) dehydrogenazy mleczanowej, stężenia bilirubiny, stężenia azotu mocznikowego we krwi, kreatyniny, kwasu moczowego oraz dodatni test Coombsa.

W związku ze stosowaniem produktu złożonego karbidopy z lewodopą opisywano zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, zwiększenie stężenia glukozy w surowicy i krwinkach białych oraz obecność bakterii i krwi w moczu.

Produkty zawieraj ące karbidopę z lewodopą mogą powodować fałszywie dodatnie wyniki w teście paskowym wykrywającym ciała ketonowe w moczu. Reakcja ta nie zmienia się po zagotowaniu próbki moczu. Możliwe są również fałszywie ujemne wyniki badania glukozurii metodą enzymatyczną z glukooksydazą.

Laktoza: Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu z następującymi lekami:

Leki przeciwnadciśnieniowe

Po rozpoczęciu stosowania lewodopy z inhibitorem dekarboksylazy u pacjentów leczonych niektórymi lekami hipotensyjnymi występowały objawy zaburzeń regulacji ortostatycznej. Podczas zwiększania dawki produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może być konieczne dostosowanie dawki leków przeciwnadciśnieniowych.

Leki przeciwdepresyjne

Istnieją rzadkie doniesienia o występowaniu działań niepożądanych, w tym nadciśnienia tętniczego i dyskinez spowodowanych jednoczesnym stosowaniem trójpierścieniowym leków przeciwdepresyjnych i produktów złożonych z karbidopy z lewodopą (patrz punkt 4.3 dla pacjentów otrzymujących inhibitory monoaminooksydazy).

Leki przeciwcholinergiczne

Leki przeciwcholinergiczne mogą działać synergistycznie w stosunku do lewodopy, zmniejszając drżenie, ale skojarzone stosowanie tych leków może nasilać nieprawidłowe ruchy mimowolne. Leki przeciwcholinergiczne mogą zmniejszać działanie lewodopy przez opóźnienie jej wchłaniania. Może być konieczne dostosowanie dawki produktu złożonego karbidopy z lewodopą.

Inne leki

Antagoniści receptora dopaminowego D2 (np. pochodne fenotiazyny, butyrofenonu, rysperydon), benzodiazepiny i izoniazyd mogą zmniejszać działanie lecznicze lewodopy. Korzystne działanie lewodopy w chorobie Parkinsona może być zmniejszone przez fenytoinę i papawerynę.

U pacjentów przyjmujących takie leki w skojarzeniu z produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy uważnie obserwować ewentualne osłabienie odpowiedzi terapeutycznej.

Jednoczesne stosowanie selegiliny i produktu złożonego lewodopy z karbidopą może powodować ciężką hipotonię ortostatyczną (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Inhibitory metylotransferazy katecholowej (COMT) - tolkapon, entakapon Jednoczesne stosowanie inhibitorów COMT i produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu może zwiększać biodostępność lewodopy. Może być konieczne dostosowanie dawki produktu złożonego karbidopy z lewodopą.

Amantadyna działa synergistycznie w stosunku do lewodopy i może nasilać jej działania niepożądane. Może być konieczne dostosowanie dawki produktu złożonego karbidopy z lewodopą.

Metoklopramid usprawnia opróżnianie żołądka i może zwiększać biodostępność produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Sympatykomimetyki mogą nasilać działania niepożądane lewodopy na układ krążenia.

Jednoczesne stosowanie siarczanu żelazawego i produktu złożonego karbidopy i lewodopy może zmniejszać biodostępność lewodopy.

Wchłanianie lewodopy może być zaburzone u pacjentów stosujących dietę bogatą w białka, ponieważ lewodopa konkuruje z niektórymi aminokwasami.

Jednoczesne stosowanie siarczanu żelaza i produktów złożonych karbidopy z lewodopą zmniejsza biodostępność lewodopy o około 50%, głównie za sprawą tworzenia związków chelatowych.

Biodostępność karbidopy również ulega zmniejszeniu o około 75%. Produkty zawierające siarczan żelaza oraz produkty złożone karbidopy i lewodopy powinny być podawane osobno zachowując maksymalnie długi okres pomiędzy ich podaniem.

Nie badano wpływu jednoczesnego podawania leków zobojętniaj ących i produktu złożonego karbidopy z lewodopą na biodostępność lewodopy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania karbidopy z lewodopą przez kobiety w ciąży. Wyniki badań na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie). Potencjalne zagrożenie dla zarodka lub płodu u ludzi nie jest znane.

Produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować w okresie ciąży. Każda kobieta w wieku rozrodczym przyjmująca produkt Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu musi stosować skuteczną antykoncepcję.

Karmienie piersią

Lewodopa przenika do mleka ludzkiego w znaczących ilościach. Podczas leczenia produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu pacjentki nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu tego produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów. Niektóre działania niepożądane, takie jak senność i zawroty głowy, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjentów leczonych lewodopą, u których występuje senność lub epizody nagłego zasypiania, trzeba poinformaować o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów lub podejmowania czynności, podczas których osłabienie czujności może powodować ryzyko ciężkiego uszkodzenia ciała lub zgonu (np. podczas obsługiwania maszyn w ruchu) do czasu ustąpienia napadów snu i senności (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

4.8 Działania niepożądane

Podczas kontrolowanych badań klinicznych u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich fluktuacjami ruchowymi produkt złożony karbidopy z lewodopą w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu nie powodował żadnych działań niepożądanych, ściśle związanych z postacią leku o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): leukopenia, niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna, trombocytopenia

Bardzo rzadko (<1/10 000): agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często (> 1/100 do <1/10): jadłowstręt

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała Zaburzenia psychiczne

Często (> 1/100 do <1/10):omamy, uczucie splątania, zawroty głowy, koszmary senne, senność, uczucie zmęczenia, bezsenność, depresja z bardzo rzadkimi próbami samobójczymi, euforia, otępienie, epizody psychotyczne, uczucie pobudzenia

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): pobudzenie psychoruchowe, uczucie strachu, osłabienie zdolności myślenia, dezorientacja, ból głowy, zwiększone libido, odrętwienie i drgawki

Częstość nieznana:

Zaburzenia kontroli zachowań impulsywnych

U pacjentów leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi produktami dopaminergicznymi zawierającymi lewodopę w tym produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, może wystąpić uzależnienie od hazardu, zwiększone libido, hiperseksualność, kompulsyjne wydawanie pieniędzy lub kupowanie oraz kompulsyjne lub napadowe objadanie się (patrz punkt 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia układu nerwowego

Często (> 1/100 do <1/10): dyskinezy (częstsze występowanie dyskinez obserwowano w przypadku produktu złożonego karbidopy z lewodopą o przedłużonym uwalnianiu niż postaci o natychmiastowym uwalnianiu), pląsawica, dystonia, zaburzenia pozapiramidowe i inne zaburzenia ruchowe, efekt włączenia-wyłączenia („on-off”).

Bradykinezja (efekt „on-off’) może występować po upływie kilku miesięcy lub kilku lat od rozpoczęcia leczenia lewodopą i prawdopodobnie wiąże się z postępem choroby. Może być konieczne dostosowanie schematu dawkowania i odstępów między dawkami.

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): ataksja, nasilone drżenie rąk

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): złośliwy zespół neuroleptyczny, parestezje, upadki, zaburzenia chodu, szczękościsk

Stosowanie preparatu złożonego lewodopy z karbidopą wiąże się z występowaniem senności.

W bardzo rzadkich przypadkach opisywano nadmierną senność w ciągu dnia oraz epizody nagłego zasypiania.

Zaburzenia oka

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): zamglone widzenie, kurcz powiek, uaktywnienie ukrytego zespołu Homera, podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic i napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek

Kurcz powiek może być wczesnym objawem przedawkowania.

Zaburzenia serca

Często (> 1/100 do <1/10): kołatanie serca, nieregularne bicie serca Zaburzenia naczyniowe

Często (> 1/100 do <1/10): hipotonia ortostatyczna, skłonność do zasłabnięć, omdlenia Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): nadciśnienie tętnicze Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): chrypka, ból w klatce piersiowej Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): duszność, zaburzenia oddychania

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (> 1/100 do <1/10): nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, gorzki smak w ustach Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): zaparcie, biegunka, ślinotok, zaburzenia połykania, wzdęcia Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): niestrawność, ból żołądka i jelit, ciemne zabarwienie śliny, bruksizm, czkawka, krwawienie z przewodu pokarmowego, pieczenie języka, owrzodzenie dwunastnicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często (>1/1000 do <1/100) :obrzęk

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie twarzy, wypadanie włosów, wykwity, zwiększone pocenie, ciemne zabarwienie potu, plamica Schonleina-Henocha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): skurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): ciemne zabarwienie moczu

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000): zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100): osłabienie, złe samopoczucie, nawrót objawów choroby

4.9 Przedawkowanie

Leczenie ostrego przedawkowania produktu Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest zasadniczo takie samo, jak ostrego przedawkowania lewodopy.

Jednakże pirydoksyna nie jest skuteczna w odwracaniu działania produktu złożonego Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Należy kontrolować zapis EKG i obserwować pacjenta w celu wykrycia zaburzeń rytmu serca, a w razie konieczności należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwarytmiczne.

Należy wziąć pod uwagę możliwość zażycia przez pacjenta innych leków jednocześnie z produktem Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu. Dotychczas nie opisywano doświadczenia w zastosowaniu dializy, dlatego jej skuteczność w leczeniu przedawkowania nie jest znana.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lewodopa: leki dopaminergiczne, karbidopa: inhibitor dekarboksylazy dopy.

Kod ATC: N04B A02

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest połączeniem karbidopy -inhibitora dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych oraz lewodopy - metabolicznego prekursora dopaminy w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu na podłożu polimerowym i przeznaczony jest do stosowania w chorobie Parkinsona.

Produkt Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu jest szczególnie przydatny w skracaniu czasu „off” u pacjentów z dyskinezami i fluktuacjami ruchowymi, leczonych wcześniej produktem złożonym lewodopy z inhibitorem dekarboksylazy w postaci o natychmiastowym uwalnianiu.

U pacjentów z chorobą Parkinsona, leczonych wcześniej produktami zawierającymi lewodopę, mogą występować fluktuacje ruchowe charakteryzujące się zanikaniem skuteczności dawki, dyskinezami podczas stosowania maksymalnej dawki i akinezją. Zaawansowana postać fluktuacji ruchowych (zjawisko włączania/wyłączania - „on/off”) charakteryzuje się nieprzewidywalnymi wahaniami od pełnej ruchomości do bezruchu. Chociaż przyczyny fluktuacji ruchowych nie zostały w pełni wyjaśnione, wykazano, że można je zmniejszyć przez zastosowanie schematów leczenia, które zapewniają stałe stężenie lewodopy w osoczu.

Lewodopa łagodzi objawy choroby Parkinsona dzięki temu, że ulega dekarboksylacji do dopaminy w tkance mózgowej. Karbidopa, która nie przenika przez barierę krew-mózg hamuje tylko pozamózgową dekarboksylację lewodopy, dzięki czemu większa ilość lewodopy może być przetransportowana do mózgu i przekształcona w dopaminę. Z tego względu nie jest konieczne podawanie dużych dawek lewodopy w krótkich odstępach czasu. Zmniejszenie dawki pozwala na całkowite lub częściowe uniknięcie działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego i układu krążenia, szczególnie tych, które są spowodowane działaniem dopaminy wytworzonej poza tkanką mózgową.

Podczas badań klinicznych u pacjentów z fluktuacjami ruchowymi okres wyłączenia („off”) był krótszy po zastosowaniu lewodopy z karbidopą w postaci o przedłużonym uwalnianiu niż po podaniu leku w postaci o natychmiastowym uwalnianiu. Skrócenie czasu „off” jest raczej niewielkie (około 10% ), a częstość występowania dyskinez była nieznacznie większa po zastosowaniu lewodopy z karbidopą w postaci o przedłużonym uwalnianiu w porównaniu z postacią o natychmiastowym uwalnianiu. U pacjentów bez fluktuacji ruchowych produkt lewodopy z karbidopą w postaci o przedłużonym uwalnianiu zapewniał w warunkach kontrolowanych takie same korzyści terapeutyczne przy zmniejszonej częstości dawkowania, jak produkt o natychmiastowym uwalnianiu. Na ogół nie występowała poprawa w zakresie innych objawów choroby Parkinsona.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Farmakokinetykę lewodopy po podaniu produktu złożonego 200 mg lewodopy z 50 mg karbidopy w postaci retard w porównaniu z tabletkami w tej samej mocy o natychmiastowym uwalnianiu badano u młodych, zdrowych ochotników.

Maksymalne stężenie lewodopy uzyskiwano po upływie około dwóch godzin po podaniu produktu złożonego 200 mg lewodopy + 50 mg karbidopy w postaci retard w porównaniu do 0,75 godziny po podaniu tabletki o natychmiastowym uwalnianiu. Średnie maksymalne stężenie lewodopy było mniejsze o 60% po podaniu produktu 200 mg + 50 mg w postaci retard niż po zastosowaniu tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Wchłaniane lewodopy po podaniu produktu 200 mg + 50 mg w postaci retard trwało nieprzerwanie przez 4 do 6 godzin. W badaniach tych stężenia lewodopy wahały się w węższym zakresie niż po podaniu produktu lewodopy z karbidopą w postaci o natychmiastowym uwalnianiu.

Biodostępność lewodopy z produktu złożonego 200 mg + 50 mg w postaci retard stanowi około 70% biodostępności z tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, dlatego dawka dobowa lewodopy w postaci o przedłużonym uwalnianiu powinna z zasady być większa niż w przypadku produktu o natychmiastowym uwalnianiu.

Spożycie pokarmu nie miało wpływu na wchłanianie lewodopy. W przypadku karbidopy jednoczesne spożycie pokarmu powodowało zmniejszenie wartości AUC o 50%, a wartości Cmax o 40%. Zmniejszenie stężenia karbidopy w osoczu nie ma znaczenia klinicznego.

Dystrybucja

Lewodopa dociera do większości tkanek, ale nie do ośrodkowego układu nerwowego, ze względu na intensywny metabolizm obwodowy. Lewodopa nie wiąże się z białkami osocza.

Lewodopa przenika przez barierę krew-mózg z wykorzystaniem czynnego, choć wysycalnego układu transportowego dla dużych, obojętnych aminokwasów.

Karbidopa nie przenika bariery krew-mózg. Zarówno lewodopa, jak i karbidopa przenikają przez łożysko i przenikają do mleka kobiecego.

Metabolizm i wydalanie

W obecności karbidopy lewodopa jest metabolizowana głównie do aminokwasów oraz, w mniejszym stopniu do pochodnych katecholoaminowych. Wszystkie metabolity wydalane są drogą nerkową.

Po podaniu doustnym około 50% podanej dawki stwierdza się w moczu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na zwierzętach dotyczące bezpieczeństwa stosowania i toksyczności po wielokrotnym podaniu, mutagenności i działania rakotwórczego nie wykazują szczególnego ryzyka dla ludzi. W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję zarówno lewodopa, jak i skojarzenie karbidopy z lewodopą powodowały wady narządów wewnętrznych i układu szkieletowego u królików.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza jednowodna Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Hypromeloza K4M Hypromeloza E5 Hypromeloza K4M Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 2 lata

Po pierwszym otwarciu butelki: 2 miesiące

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Carbidopa + Lewodopa Accord, tabletki o przedłużonym uwalnianiu dostępne są w następujących opakowaniach:

Blistry z folii Aluminium/Aluminium zawierające: 10, 20, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 196, 200 i/lub 300 tabletek

Butelka z HDPE zawierająca: 30, 56, 84 i/lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Carbidopa + Levodopa Accord