+ iMeds.pl

Carbo activ aflofarm 200 mgUlotka Carbo activ aflofarm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Carbo Activ Aflofarm

200 mg, kapsułki twarde

Carbo activatus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Carbo Activ Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo Activ Aflofarm

3.    Jak stosować lek Carbo Activ Aflofarm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carbo Activ Aflofarm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Carbo Activ Aflofarm i w jakim celu się go stosuje

Lek Carbo Activ Aflofarm w postaci kapsułek twardych zawiera sproszkowany leczniczy węgiel aktywny, substancję o silnych właściwościach adsorbcyjnych. Po przyjęciu leku, węgiel aktywny uwalnia się z kapsułki w ciągu kilkunastu minut i adsorbuje na swojej znacznie rozbudowanej powierzchni substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym toksyny bakteryjne, utrudniając ich wchłanianie z przewodu pokarmowego; zatrzymuje też na swojej powierzchni drobnoustroje (bakterie, grzyby).

Wskazania do stosowania:

Lek stosuje się w następujących chorobach i dolegliwościach:

-    zatrucia pokarmowe;

-    biegunki;

-    wzdęcia;

-    zatrucia lekami i substancjami chemicznymi (w porozumieniu z lekarzem).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo Activ Aflofarm Kiedy nie stosować leku Carbo Activ Aflofarm

-    jeśli pacjent jest uczulony na węgiel aktywny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent jest nieprzytomny i nie zabezpieczono mu dróg oddechowych;

-    u niemowląt.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Inne leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem węgla aktywnego lub 2 godziny po jego przyjęciu.

-    Nie należy stosować węgla aktywnego, jeśli konieczne jest jednoczesne doustne podanie swoistej odtrutki, np. metioniny.

-    Węgla aktywnego nie należy stosować w przypadku zatruć substancjami nie adsorbowanymi, m.in. rozpuszczalnikami, substancjami żrącymi, metalami ciężkimi, alkoholami niespożywczymi.

-    Węgiel aktywny ma zdolności wiązania substancji toksycznych. Pomimo, że stosowanie jest bezpieczne, należy je ograniczyć tylko do powyższych wskazań a po osiągnięciu efektu leczniczego zakończyć.

Węgiel aktywny jest najsilniejszym środkiem adsorbującym stosowanym w lecznictwie. Wiąże większość stałych produktów leczniczych, w tym salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, fenotiazyny, klonidynę, środki pobudzające ośrodkowy układ nerwowy, glikozydy nasercowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), paracetamol, inhibitory MAO (stosowane w psychiatrii i neurologii), propranolol, fenytoinę, środki blokujące receptory beta-adrenergiczne, chininę, związki purynowe, zydowudynę.

Węgiel aktywny nie adsorbuje rozpuszczalników organicznych, w tym alkoholi, słabo adsorbuje sole mineralne rozpuszczalne w wodzie.

Inne leki i Carbo Activ Aflofarm:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent stosuje:

-    salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, paracetamol, glikozydy nasercowe, NLPZ, oraz środki antykoncepcyjne, leki przeciwzakrzepowe i antybiotyki - gdyż węgiel może osłabiać ich wchłanianie z przewodu pokarmowego;

-    leki przeciwpadaczkowe i przeciwwymiotne, ponieważ węgiel je adsorbuje.

Lek Carbo Activ Aflofarm stosowany jednocześnie z innymi lekami podawanymi doustnie może zmniejszać ich efekt farmakologiczny.

Alkohol w niewielkim stopniu osłabia zdolność węgla aktywnego do adsorpcji kwasu acetylosalicylowego i chinidyny.

Jeśli pacjent nie jest pewien, czy przyjmuje którykolwiek z wyżej wymienionych leków, powinien skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Carbo Activ Aflofarm z jedzeniem i piciem

Leku Carbo Activ Aflofarm nie należy stosować z pokarmem, gdyż pokarm zmniejsza zdolności adsorpcyjne węgla aktywnego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią,gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie wywiera wpływu.

Lek Carbo Activ Aflofarm zawiera żółcień chinolinową

Żółcień chinolinowa może powodować reakcje alergiczne.

3. Jak stosować lek Carbo Activ Aflofarm

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

W lżejszych zatruciach pokarmowych z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej podaje się doustnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.

W cięższych przypadkach biegunki

zawartość 15 do 30 kapsułek wysypać do niewielkiej ilości wody i przyjmować w postaci zawiesiny co godzinę do ustąpienia objawów (3 lub 4 razy).

W przypadku zatruć chemicznych i w zatruciach lekami

przyjąć niezwłocznie 10 kapsułek węgla, popijając wodą, a następnie powtórzyć tę dawkę kilkakrotnie. Natychmiast zawiadomić lekarza, który zadecyduje o dalszym postępowaniu.

W cięższych zatruciach

podaje się jednorazowo 4 g do10 g węgla aktywnego (zawartość 20 do 50 kapsułek) w postaci zawiesiny w wodzie. Zawiesinę można podawać sondą żołądkową podczas płukania żołądka.

Dzieci powyżej 1 roku życia

W przypadku zatruć lekami lub substancjami chemicznymi podaje się zwykle jednorazowo 10 do 20 kapsułek.

Dla dzieci poniżej 6. roku życia należy zawartość kapsułek wsypać do niewielkiej ilości wody i podać w postaci zawiesiny.

Sposób podawania

Lek należy stosować doustnie.

Leku nie należy przyjmować razem z posiłkiem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Carbo Activ Aflofarm

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku przedawkowania może wystąpić zaparcie.

Pominięcie przyjęcia leku Carbo Activ Aflofarm

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Możliwe jest wystąpienie zaparcia.

W takim przypadku należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Carbo Activ Aflofarm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lot: Numer serii.

EXP: Termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carbo Activ Aflofarm

Substancją czynną leku jest węgiel aktywny.

Jedna kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego (Carbo activatus).

Pozostałe składniki to: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Carbo Activ Aflofarm i co zawiera opakowanie

Lek Carbo Activ Aflofarm ma postać kapsułek twardych. Pakowany jest w blistry i tekturowe pudełka.

Opakowanie zawiera 10, 20, 30 lub 60 kapsułek twardych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Tel: 42 22 53 100

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Carbo Activ Aflofarm

Charakterystyka Carbo activ aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

L NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carbo Activ Aflofarm, 200 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka zawiera 200 mg węgla aktywnego (Carbo activatus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: żółcień chinolinowa. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek stosuje się w następujących chorobach i dolegliwościach:

-    zatrucia pokarmowe;

-    biegunki;

-    wzdęcia;

-    zatrucia lekami i substancjami chemicznymi (w porozumieniu z lekarzem).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

W lżejszych zatruciach pokarmowych z objawami wzdęć lub nadmiernej fermentacji jelitowej przyjmuje się doustnie 4 do 6 kapsułek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.

W cięższych przypadkach biegunki

zawartość 15 do 30 kapsułek wysypać do niewielkiej ilości wody i przyjmować w postaci zawiesiny co godzinę do ustąpienia objawów (3 lub 4 razy).

W przypadku zatruć chemicznych i w zatruciach lekami

przyjąć niezwłocznie 10 kapsułek węgla, popijając wodą, a następnie powtórzyć tę dawkę kilkakrotnie. Natychmiast zawiadomić lekarza, który zdecyduje o dalszym postępowaniu.

W cięższych zatruciach

podaje się jednorazowo 4 g do 10 g węgla leczniczego (zawartość 20 do 50 kapsułek) w postaci zawiesiny w wodzie. Zawiesinę można podawać sondą żołądkową podczas płukania żołądka.

Dzieci powyżej 1 roku życia

W przypadku zatruć lekami lub substancjami chemicznymi podaje się zwykle jednorazowo 10 do 20 kapsułek.

Dzieci poniżej 6. roku życia

zawartość kapsułek należy wsypać do niewielkiej ilości wody i podać w postaci zawiesiny.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów:

-    z nadwrażliwością na substancją czynną lub na którąkolwiek substancją pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych, oraz u niemowląt.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Węgiel aktywny ma zdolność wiązania substancji toksycznych. Pomimo, że nie są znane działania niepożądane, należy ograniczyć jego stosowanie tylko do powyższych wskazań, a po osiągnięciu efektu leczniczego zaprzestać stosowania.

Węgiel aktywny nie absorbuje rozpuszczalników organicznych, w tym alkoholi, słabo absorbuje sole mineralne rozpuszczalne w wodzie.

Produktu leczniczego nie należy podawać jednocześnie z pokarmem, gdyż pokarm zmniejsza zdolności adsorpcyjne.

Inne leki należy stosować co najmniej 2 h przed przyjęciem węgla leczniczego lub 2 h po jego przyjęciu. Nie należy stosować węgla leczniczego, jeśli konieczne jest jednoczesne podanie doustne swoistego antidotum, np. metioniny.

Węgla aktywnego nie należy stosować w przypadku zatruć substancjami nie absorbowanymi, m.in. rozpuszczalnikami, substancjami żrącymi, metalami ciężkimi, alkoholami niespożywczymi.

W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać parenteralnie.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt zawiera żółcień chinolinową, która może powodować reakcje alergiczne.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Węgiel aktywny może w pewnym stopniu osłabiać wchłanianie innych leków z przewodu pokarmowego, zwłaszcza salicylanów, barbituranów, benzodiazepin, paracetamolu, glikozydów nasercowych, NLPZ, leków przeciwzakrzepowych i antybiotyków a także środków antykoncepcyjnych. Stosowany jednocześnie z innymi lekami podawanymi doustnie może zmniejszać ich efekt farmakologiczny. Nie należy stosować węgla aktywnego jednocześnie z lekami przeciwpadaczkowymi ani z lekami przeciwwymiotnymi, ponieważ je adsorbuje.

Alkohol w niewielkim stopniu osłabia zdolność węgla aktywnego do adsorpcji kwasu acetylosalicylowego i chinidyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Dotychczas brak jest danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania węgla podczas ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy uważany jest za bezpieczny i nie powoduje zaburzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Produkt leczniczy nie zaburza fizjologicznych czynności przewodu pokarmowego. Jednak długotrwałe stosowanie bardzo dużych dawek może wywołać niedobór witamin w wyniku ich wiązania, zaburzenia przewodu pokarmowego spowodowane wiązaniem enzymów trawiennych, zaparcia, niekiedy wymioty, zwłaszcza u dzieci.

4.9 Przedawkowanie

Me są znane przypadki przedawkowania. Przyjęcie znacznych ilości węgla leczniczego może spowodować zaparcia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty węgla, węgiel leczniczy.

Kod ATC: A07BA01

Po doustnym przyjęciu kapsułki, węgiel leczniczy uwalnia się z niej w ciągu kilkunastu minut i adsorbuje na swojej znacznie rozbudowanej powierzchni substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym toksyny bakteryjne, utrudniając ich wchłanianie z przewodu pokarmowego; zatrzymuje też na swojej powierzchni drobnoustroje (bakterie, grzyby). Mechanizm adsorpcji nie wiąże się z interakcją chemiczną, ale z właściwościami fizycznymi i siłami elektrostatycznymi.

Węgiel leczniczy jest najsilniejszym środkiem adsorbującym stosowanym w lecznictwie. Adsorbcji na powierzchni węgla ulega większość stałych produktów leczniczych (salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, fenotiazyny, klonidyna, kokaina, środki pobudzające OUN, glikozydy nasercowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, nikotyna, paracetamol, inhibitory MAO, propranołol, fenytoina, środki blokujące receptory beta-adrenergiczne, chinina, związki purynowe, zydowudyna).

Węgiel leczniczy nie adsorbuje rozpuszczalników organicznych, w tym alkoholi, słabo adsorbuje sole mineralne rozpuszczalne w wodzie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Węgiel leczniczy nie podlega procesom farmakokinetycznym, ponieważ podany doustnie nie wchłania się z przewodu pokarmowego; nie podlega dystrybucji, nie podlega procesom metabolicznym i w niezmienionej formie jest wydalany z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych dla lekarza przepisującego lek.

6. DANE FARAMCEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Indygotyna (E 132)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Węgiel leczniczy adsorbuje na swojej powierzchni substancje lecznicze powodując zmniejszenie lub całkowitą utratę siły działania tych substancji.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

10 szt (1 blisterpo 10 szt.)

20 szt. (2 blistry po 10 szt.)

30 szt. (3 blistry po 10 szt.)

60 szt. (6 blistrów po 10 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Fabryka Leków Sp. z o.o. ul. Szkolna 31 95-054 Ksawerów

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr łL - 6002/ChF

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 25.05.2002 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 28.10.2008 r.

ID. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Carbo Activ Aflofarm