+ iMeds.pl

Carbo medicinalis mf 250 mgUlotka Carbo medicinalis mf

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Carbo medicinalis MF, 250 mg, tabletki

Carbo activatus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Carbo medicinalis MF i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis MF

3.    Jak stosować lek Carbo medicinalis MF

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carbo medicinalis MF

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Carbo medicinalis MF i w jakim celu się go stosuje

Carbo medicinalis MF to okrągłe, czarne tabletki zawierające 250 mg węgla aktywnego (inaczej węgla leczniczego). Lek stosowany jest w biegunkach i wzdęciach, a także, w porozumieniu z lekarzem -w zatruciach lekami lub innymi substancjami chemicznymi.

Węgiel leczniczy jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelaza i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi.

Jeśli nie następuje poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza (patrz punkt 2: Ostrzeżenia i środku ostrożności).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carbo medicinalis MF Kiedy nie stosować leku Carbo medicinalis MF

-    jeśli pacjent ma uczulenie na węgiel leczniczy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u osób nieprzytomnych.

Ostrzeżenia i środku ostrożności

Lek należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidami, jak morfina i jej pochodne). Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia węglem aktywnym, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe.

W przypadku występowania wymiotów lub jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów za pomocą leku doustnego, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla. Lek Carbo medicinalis MF należy podać 30-60 minut po ustaniu wymiotów.

W razie przyjęcia więcej niż 27 tabletek na dobę, ilość zawartej w tabletkach sacharozy (cukru) przekracza 5 g/24 h, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Pacjenci przyjmujący preparat przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy powinni skontaktować się z lekarzem.

Jeśli podczas leczenia biegunki wystąpi krew w stolcu lub gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Dzieci

Dzieciom najlepiej podawać lek w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek. Carbo medicinalis MF a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Węgiel leczniczy może osłabiać wchłanianie z przewodu pokarmowego innych leków.

Wiąże na swej powierzchni substancje lecznicze stosowane między innymi w padaczce, zaburzeniach psychicznych, zakażeniach, nadciśnieniu i chorobach serca oraz wiele innych leków i substancji, w tym: barbiturany, benzodiazepiny, fenytoina, chloramfenikol, chloropromazyna, fenotiazyna, mianseryna, środki z grupy inhibitorów MAO, chlorochina, chinina, nikotyna, chlormetiazol, klonidyna, digoksyna, propranolol i inne leki blokujące receptory P-adrenergiczne, kwas acetylosalicylowy i inne salicylany, ibuprofen, kwas mefenamowy, paracetamol, teofilina, zydowudyna.

Leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu węgla leczniczego. Carbo medicinalis MF z jedzeniem i piciem

Węgla leczniczego nie należy stosować łącznie z pokarmem, który osłabia działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Carbo medicinalis MF nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Carbo medicinalis MF zwiera sacharozę i laktozę

Lek zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

W razie przyjęcia więcej niż 27 tabletek na dobę, ilość zawartej w tabletkach sacharozy (cukru) przekracza 5 g/24 h, należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

3. Jak stosować lek Carbo medicinalis MF

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Carbo medicinalis MF należy stosować doustnie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

•    Wzdęcia: 4 do 5 tabletek kilka razy na dobę aż do ustąpienia objawów.

•    Biegunka: 12 do 16 tabletek jednorazowo. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub pogryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać co kilka godzin.

•    Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49 do 50 tabletek. W przypadku ciężkich zatruć można podać jednorazowo do 100 g węgla leczniczego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia

Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49 do 50 tabletek. W razie konieczności można podawać kilkakrotnie w ciągu doby.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku życia

Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: zwykle jednorazowo 1g/kg mc. w postaci zawiesiny w wodzie. W razie konieczności można powtarzać co 4 do 6 godzin.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Duże ilości węgla leczniczego, szczególnie po podaniu wielokrotnym, mogą spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia. U dzieci mogą wystąpić wymioty. Istnieje także ryzyko przedostania się węgla leczniczego do płuc.

Lek barwi stolec na czarno.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Carbo medicinalis MF

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Carbo medicinalis MF

-    Substancją czynną leku jest węgiel aktywny w ilości 250 mg

-    Pozostałe składniki leku to: sacharoza, laktoza, karmeloza sodowa oraz magnezu stearynian

Jak wygląda lek Carbo medicinalis MF i co zawiera opakowanie

Czarne, okrągłe tabletki.

1 opakowanie zawiera 20, 40, 75 lub 100 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Medicofarma S.A., ul. Sokołowska 9 lok. 19,

00-142 Warszawa

Wytwórca

Medicofarma S.A., ul. Kozienicka 97 26-600 Radom

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Carbo Medicinalis MF

Charakterystyka Carbo medicinalis mf

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carbo medicinalis MF, 250 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 250 mg węgla aktywnego (Carbo activatus). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza i laktoza. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Biegunki i wzdęcia.

W porozumieniu z lekarzem - zatrucia lekami lub innymi substancjami chemicznymi.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie doustne.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

-    Wzdęcia: 4 do 5 tabletek kilka razy na dobę, aż do ustąpienia objawów.

-    Biegunka: 12 do 16 tabletek jednorazowo. Tabletki przed połknięciem należy rozkruszyć lub pogryźć. Najlepiej podawać w postaci wodnej papki przygotowanej z rozkruszonych tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać co kilka godzin.

-    Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49 do 50 tabletek. W przypadku ciężkich zatruć można podać jednorazowo do 100 g węgla leczniczego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Dzieci w wieku powyżej 1 roku życia

Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: jednorazowo podać 49 do 50 tabletek.

W przypadku ciężkich zatruć można podać jednorazowo do 100 g węgla leczniczego. W razie konieczności można powtarzać kilkakrotnie w ciągu doby.

Dzieci w wieku poniżej 1 roku życia

Zatrucia lekami lub innymi substancjami toksycznymi: zwykle jednorazowo 1 g/kg mc. w postaci zawiesiny w wodzie. W razie konieczności można powtarzać co 4 do 6 h.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować u osób nieprzytomnych, u których nie zabezpieczono dróg oddechowych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Węgiel aktywny stwarza zagrożenie przy aspiracji do płuc, zwłaszcza w zatruciu lekami hamującymi ośrodkowy układ nerwowy lub wywołującymi drgawki. Przed jego podaniem chorych nieprzytomnych należy zabezpieczyć za pomocą intubacji.

W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać parenteralnie. Jeśli konieczne jest wywołanie wymiotów za pomocą leku doustnego, wymioty należy wywołać przed podaniem węgla. Węgiel aktywny należy podać 30 do 60 minut po ustaniu wymiotów. Nie stosować węgla aktywnego, jeśli niezbędne jest doustne podanie specyficznego antidotum, np. metioniny.

Produkt należy stosować ostrożnie w przypadku zatrucia środkami wpływającymi na perystaltykę jelit (np. opioidami). Środki przeczyszczające należy stosować ostrożnie i tylko sporadycznie podczas leczenia produktem, gdyż ciężka i długotrwała biegunka może spowodować zaburzenia wodno-elektrolitowe.

Węgiel aktywny jest mało skuteczny w zatruciu kwasem borowym, siarczanem żelaza i innymi związkami metali, DDT, cyjankami, litem, etanolem, metanolem, glikolem etylenowym, związkami nierozpuszczalnymi w wodzie, a także kwasami i zasadami nieorganicznymi.

Pokarm zmniejsza zdolności adsorpcyjne węgla.

Pacjenci przyjmujący produkt leczniczy przez 7 dni z powodu wzdęć lub 2 dni z powodu biegunki, u których pomimo leczenia utrzymują się objawy, powinni skontaktować się z lekarzem.

Jeśli podczas leczenia biegunki wystąpi krew w stolcu lub gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Ze względu na zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharozy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Ze względu na zawartość laktozy produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

W razie przyjęcia więcej niż 27 tabletek na dobę, ilość zawartej w tabletkach sacharozy przekracza 5 g/24 h; należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować produktu leczniczego z innymi lekami podawanymi doustnie, ponieważ węgiel aktywny je adsorbuje i hamuje ich działanie.

Po podaniu doustnym produkt leczniczy osłabia wchłanianie innych leków do krwiobiegu. Węgiel aktywny adsorbuje następujące substancje lecznicze: salicylany, barbiturany, benzodiazepiny, chlormetiazol, chlorochinę, chloropromazynę i inne pochodne fenotiazyny, klonidynę i inne leki stymulujące OUN, digoksynę, digitoksynę, ibuprofen, kwas mefenamowy, mianserynę, nikotynę, paracetamol, leki z grupy inhibitorów MAO, fenytoinę, propranolol i inne leki blokujące receptory P-adrenergiczne, chininę, teofilinę, zydowudynę.

Leki należy stosować co najmniej 2 godziny przed przyjęciem lub po przyjęciu węgla aktywnego.

W leczeniu ostrych zatruć inne niezbędne leki należy podawać parenteralnie.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania węgla aktywnego u kobiet w ciąży. Dotychczas brak jest innych istotnych danych epidemiologicznych. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu leczniczego kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Jednakże, węgiel aktywny nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest nieczynny farmakologicznie. W związku z tym nie przewiduje się istotnego ryzyka w czasie podania w okresie ciąży lub laktacji. Należy uwzględnić działanie zapierające produktu leczniczego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Carbo medicinalis MF nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Duże ilości węgla aktywnego, szczególnie po podaniu wielokrotnym, mogą spowodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcia. U dzieci mogą wystąpić wymioty. Opisywano przypadki aspiracji do płuc węgla aktywnego podanego doustnie.

Produkt leczniczy może barwić stolec na czarno.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Teoretycznie, zażycie dużej ilości produktu leczniczego może spowodować ciężkie zaparcia. Należy wówczas zastosować środki przeczyszczaj ące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne stosowane w chorobach jelit; adsorbenty jelitowe; węgiel leczniczy Kod ATC: A07BA01

Węgiel leczniczy (obecna nazwa farmakopealna - węgiel aktywny) jest lekiem o silnych właściwościach adsorbujących. Podany doustnie pokrywa błonę śluzową przewodu pokarmowego warstwą ochronną. Adsorbuje na swej powierzchni różne substancje znajdujące się w przewodzie pokarmowym, w tym związki nasilające perystaltykę i powodujące biegunkę oraz zwiększające przenikanie wody do światła jelita, toksyny bakteryjne, bakterie, leki, gazy jelitowe, produkty gnilne i związki toksyczne. Adsorbując toksyczne substancje, węgiel aktywny zmniejsza lub zapobiega ich wchłonięciu z przewodu pokarmowego do krwiobiegu. Uniemożliwia także wtórne wchłanianie substancji wydalonych do jelit, np. z żółcią. Wykazuje także działanie zapierające.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Węgiel leczniczy nie wchłania się z przewodu pokarmowego i nie ulega procesom metabolicznym. Jest w całości wydalany z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych przedklinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Laktoza

Karmeloza sodowa Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

20 szt. - 2 blistry po 10 szt.

40 szt. - 4 blistry po 10 szt.

Butelka z PP z zakrętką z PE.

75 szt. - 1 butelka po 75 szt.

100 szt. - 1 butelka po 100 szt.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medicofarma S.A., ul. Sokołowska 9 lok. 19,

00-142 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15785

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14 lipca 2009 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Carbo Medicinalis MF