+ iMeds.pl

Carboplatin actavis 10 mg/mlUlotka Carboplatin actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Carboplatin Actavis, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Carboplatinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości. Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Carboplatin Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carboplatin Actavis

3.    Jak stosować lek Carboplatin Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carboplatin Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Carboplatin Actavis i w jakim celu się go stosuje Co to jest lek Carboplatin Actavis

Lek Carboplatin Actavis zawiera karboplatynę, która należy do grupy leków znanych jako związki koordynacyjne platyny, które są stosowane w leczeniu raka.

W jakim celu stosuje się lek Carboplatin Actavis

Lek Carboplatin Actavis jest stosowany w leczeniu raka jajników i drobnokomórkowego raka płuc.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carboplatin Actavis Kiedy nie stosować leku Carboplatin Actavis

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na karboplatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny równy lub mniejszy niż 30 ml/min).

-    Jeśli u pacjenta występuje brak równowagi między liczbą komórek krwi (ciężkie zaburzenia czynności szpiku kostnego - mielosupresja).

-    Jeśli u pacjenta występuje krwawiący guz.

-    W przypadku jednoczesnego stosowania szczepionki przeciwko żółtej febrze.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta i nie został wcześniej omówiony z lekarzem lub pielęgniarką, należy to zrobić jak najszybciej przed otrzymaniem wlewu (infuzji).

Lek Carboplatin Actavis zwykle jest podawany pacjentom w szpitalu. Pacjent normalnie nie będzie sam posługiwał się tym lekiem. Lekarz lub pielęgniarka poda ten lek pacjentowi i będzie dokładnie i często monitorował pacjenta w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Zwykle przed każdym podaniem pacjent będzie miał wykonane badania krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Carboplatin Actavis należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub istnieje prawdopodobieństwo, że może być w ciąży

-    j eśli pacj entka karmi piersią

-    jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent będzie spożywał alkohol podczas leczenia tym lekiem w postaci infuzji

Jeśli nerki pacjenta nie działają prawidłowo, wpływ karboplatyny na układ krwiotwórczy zwiększa się i przedłuża w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek.

Lekarz prowadzący będzie chciał częściej monitorować pacjenta, jeżeli nerki nie działają prawidłowo.

Jeśli którykolwiek z powyższych punktów dotyczy pacjenta i nie został omówiony wcześniej z lekarzem lub pielęgniarką, należy to zrobić jak najszybciej przed otrzymaniem wlewu (infuzji).

Przed podaniem leku może być on rozcieńczony z innym roztworem. Należy omówić to z lekarzem i upewnić się, że jest to roztwór odpowiedni dla pacjenta.

Inne leki i Carboplatin Actavis

Należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ponieważ mogą one wchodzić w interakcję z lekiem Carboplatin Actavis:

-    Inne leki, o których wiadomo, że osłabiają czynność układu immunologicznego (np. cyklosporyna, takrolimus, syrolimus i inne leki przeciwnowotworowe).

-    Inne leki, o których wiadomo, że działają toksycznie na nerki (np. antybiotyki aminoglikozydowe).

-    Inne leki, o których wiadomo, że uszkadzają słuch lub wpływają na ośrodek równowagi w uchu (np. antybiotyki aminoglikozydowe; furosemid - stosowany w leczeniu niewydolności serca i obrzęku).

-    Leki chelatujące (substancje wiążące karboplatynę, a tym samym zmniejszające efekt działania karboplatyny).

-    Fenytoina i fosfenytoina (stosowana w leczeniu różnych typów drgawek i napadów padaczkowych).

-    Leki przeciwzakrzepowe (stosowane w zapobieganiu tworzenia się zakrzepów krwi).

-    Diuretyki pętlowe (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego i obrzęków).

Podczas leczenia karboplatyną nie należy przyjmować żadnych szczepionek zawierających żywe wirusy.

Carboplatin Actavis z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie jest znane oddziaływanie leku Carboplatin Actavis z alkoholem. Jednak należy poradzić się lekarza na temat możliwości spożywania alkoholu w czasie podawania leku Carboplatin Actavis, ponieważ może on wpływać na zdolność wątroby do przetwarzania alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Jeśli którekolwiek z powyższych dotyczy pacjenta i nie zostało omówione wcześniej z lekarzem lub pielęgniarką, należy to zrobić jak najszybciej przed otrzymaniem wlewu (infuzji).

Ciąża

Leku Carboplatin Actavis nie wolno podawać kobietom w ciąży, chyba że lekarz wyraźnie wskaże inaczej.

Badania na zwierzętach wykazały możliwe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w rozwoju płodu.

Jeśli pacjentka jest leczona lekiem Carboplatin Actavis podczas ciąży, powinna omówić z lekarzem możliwe ryzyko działania leku na nienarodzone dziecko.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję przed i podczas leczenia karboplatyną. Ponieważ karboplatyna może powodować uszkodzenie genetyczne, zaleca się konsultację genetyczną, jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia karboplatyną. Konsultacja genetyczna jest również zalecana u pacjentów, którzy chcieliby mieć potomstwo po zakończeniu leczenia lekiem Carboplatin Actavis.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy karboplatyna jest wydzielana do mleka kobiet. Dlatego podczas leczenia lekiem Carboplatin Actavis należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Karboplatyna może powodować uszkodzenie genetyczne. Kobietom w wieku rozrodczym należy zalecić, aby unikały zachodzenia w ciążę przez stosowanie skutecznej antykoncepcji podczas leczenia. Pacjentkom, które są w ciąży lub zaszły w ciążę podczas leczenia karboplatyną, należy zapewnić konsultację genetyczną.

Mężczyznom leczonym karboplatyną należy poradzić, aby nie planowali potomstwa podczas leczenia i przez okres 6 miesięcy po terapii. Należy skonsultować możliwość przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ istnieje ryzyko nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej leczeniem karboplatyną.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Karboplatyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak należy zachować szczególną ostrożność, jeśli pacjent po raz pierwszy otrzymuje infuzję, zwłaszcza, jeżeli odczuwa zawroty głowy lub nie czuje się pewnie.

3. Jak stosować lek Carboplatin Actavis

Wlew zawsze będzie podawany przez pielęgniarkę lub lekarza. Zwykle lek jest podawany w wolnym wlewie kroplowym do żyły (dożylnie) i zwykle trwa to przez 15 do 60 minut.

Jeśli potrzebne są dalsze informacje, należy zapytać lekarza lub pielęgniarkę, którzy będą podawali lub podali lek.

Dawka leku będzie zależała od wzrostu i masy ciała, czynności układu krwiotwórczego i czynności nerek. Lekarz dobierze dawkę najbardziej odpowiednią dla pacjenta. Zazwyczaj wlew zostanie rozcieńczony przed podaniem.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka karboplatyny to 400 mg/m2 powierzchni ciała (obliczana na podstawie wzrostu oraz masy ciała).

Pacjenci w podeszłym wieku

Można zastosować dawkę zwykle podawaną dorosłym, chociaż lekarz może dobrać inną dawkę leku. Zaburzenia czynności nerek

Podawana ilość leku może się różnić w zależności od wydolności nerek pacjenta. Jeśli pacjent ma zaburzenie czynności nerek, lekarz może zmniejszyć dawkę leku i zalecić częste wykonywanie badań krwi, jak również monitorowanie czynności nerek. Wlew zostanie podany przez lekarza doświadczonego w leczeniu raka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie było zbyt wiele przypadków zastosowania karboplatyny u dzieci, co nie pozwala podać zaleceń dotyczących specyficznej dawki.

Pacjent może odczuwać nudności podczas przyjmowania leku Carboplatin Actavis. Lekarz prowadzący może podać inny lek w celu zmniejszenia tych działań niepożądanych, zanim pacjent

otrzyma lek Carboplatin Actavis.

Zwykle pomiędzy podaniem każdej dawki leku Carboplatin Actavis będą 4 tygodnie przerwy. Lekarz będzie chciał przeprowadzić niektóre badania krwi w każdym tygodniu po podaniu leku Carboplatin Actavis, aby odpowiednio dostosować pacjentowi następną dawkę leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Carboplatin Actavis

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że pacjent otrzyma za dużą dawkę karboplatyny. Jednak, gdyby taka sytuacja wystąpiła, u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek, wątroby, problemy z widzeniem i słyszeniem oraz pacjent może mieć zbyt małą liczbę białych krwinek. Jeśli pacjent obawia się, że otrzymał zbyt dużą dawkę leku lub jeśli ma jakiekolwiek pytania dotyczące podawanej dawki, powinien porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką, podającymi lek.

Pominięcie zastosowania leku Carboplatin Actavis

Istnieje małe prawdopodobieństwo, że pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, ponieważ lekarz będzie posiadał instrukcje dotyczące czasu, kiedy podać lek. Jeśli pacjent podejrzewa, że pominął dawkę leku, powinien porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką.

Przerwanie stosowania leku Carboplatin Actavis

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli pacjent zauważy którykolwiek z poniższych objawów:

•    nieprawidłowa skłonność do tworzenia się siniaków, krwawienia lub objawy zakażenia, takie jak ból gardła i wysoka temperatura;

•    silne swędzenie skóry (z wypukłymi grudkami) lub obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą być przyczyną trudności z przełykaniem lub oddychaniem (obrzęk naczynioruchowy) i uczucie zbliżającego się omdlenia;

•    zapalenie jamy ustnej/ zapalenie błon śluzowych (np. owrzodzenie ust lub jamy ustnej).

Bardzo często występujące działania

•    Zahamowanie czynności szpiku kostnego charakteryzujące się poważnym zmniejszeniem ilości białych krwinek, co może powodować większą skłonność do zakażeń (leukopenia, neutropenia).

•    Niewielka utrata słuchu (utrata zdolności słyszenia dźwięków o wysokiej częstotliwości).


niepożądane (występują częściej

Zmniejszenie liczby płytek • krwi, które zwiększa ryzyko tworzenia się siniaków i krwawienia (trombocytopenia).


niż u 1 na 10 pacjentów):

Zmniejszenie stężenia soli we krwi. Lekarz może uznać za potrzebne monitorowanie stanu pacjenta.


Nudności i wymioty.


Nieprawidłowe wartości aktywności enzymów wątrobowych i nieprawidłowe wartości testów czynnościowych wątroby. Lekarz może uznać za potrzebne monitorowanie stanu pacjenta.

Ból i skurcze żołądka


Zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, które może prowadzić do dny moczanowej (hiperurykemia).


Nietypowe uczucie zmęczenia lub osłabienia.


• Osłabienie czynności nerek • Niedokrwistość (stan,

w którym występuje zmniejszona liczba czerwonych krwinek, co prowadzi do zmęczenia)

Często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 100, lecz rzadziej niż

u 1

na 10 pacjentów):

Zakażenia

Zaburzenia smaku

Zaburzenia widzenia, w tym czasowa utrata wzroku

Nieprawidłowa skłonność do tworzenia się siniaków lub krwawienia (powikłania krwotoczne).

Osłabienie czynności nerek.

Biegunka, zaparcie.

Reakcje alergiczne w tym:

Dzwonienie w uszach (szumy

Osłabienie, mrowienie

wysypka, pokrzywka,

uszne), zaburzenie słyszenia

lub drętwienie (neuropatia

zaczerwienienie skóry,

i utrata słuchu.

obwodowa).

swędzenie, wysoka temperatura.

Mrowienie i kłucie

Łysienie.

Objawy grypopodobne

Zaburzenia czucia

Choroby płuc,

Zaburzenia sercowo-

Zwiększone stężenie

bliznowacenie i pogrubienie

naczyniowe

kreatyniny, bilirubiny i

tkanki płuc z trudnościami

Zaburzenia dotyczące układu

kwasu moczowego we

w oddychaniu, czasami

moczowo i narządów

krwi. Lekarz może uznać

zakończone zgonem

płciowych (zaburzenia układu

za potrzebne

(śródmiąższowa choroba

moczowo-płciowego)

monitorowanie stanu

płuc), trudności w

Zaburzenia mięśniowo-

pacjenta.

oddychaniu.

szkieletowe

Zaburzenia skóry

Osłabienie głębokich

Swędząca wysypka skórna

Zaburzenia błony śluzowej

odruchów ścięgnistych

(pokrzywka)

(odruchy kurczenia się

Uczucie swędzenia (świąd)

mięśni, kiedy ścięgno

Czerwona wysypka (wysypka

mięśnia zostanie uderzone)

rumieniowa)

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 1 000, lecz rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    Nowotwory spowodowane przez    • Zaczerwienienie, obrzęk i ból lub martwica

chemioterapię lub naświetlania (wtórne    skóry wokół miejsca wkłucia.

nowotwory).

•    Gorączka i dreszcze bez wyraźnych objawów zakażenia.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

Złe samopoczucie z wysoką temperaturą z powodu małej liczby białych krwinek (gorączka neutropeniczna).


Niskie stężenie sodu we krwi (hiponatremia).


Ciężkie reakcje alergiczne (anafilaksj a/reakcj e anafilaktoidalne). Objawy ciężkich reakcji alergicznych obejmują alergicznych obejmują nagły świszczący oddech lub ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy lub warg, zaczerwienienie twarzy, niedociśnienie, częstoskurcz,

pokrzywka, duszność, zawroty głowy i wstrząs anafilaktyczny.

•    Utrata apetytu (anoreksja).    • Ciężkie zaburzenia czynności • Zapalenie nerwu

wątroby, uszkodzenie lub    ocznego, które może

martwica komórek    powodować całkowitą

wątrobowych. Lekarz może    lub częściową utratę

uznać za potrzebne    widzenia (zapalenie

monitorowanie stanu pacjenta.    nerwu wzrokowego).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    Niewydolność serca, nagła niedrożność • Krwawienie w mózgu, które może być przyczyną

naczyń krwionośnych serca (embolizm),    udaru lub zaburzeń świadomości.

wysokie ciśnienie tętnicze krwi, niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    Zespół hemolityczno-mocznicowy (choroba, która charakteryzuje się ostrą niewydolnością nerek, zmniejszeniem liczby czerwonych krwinek [mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna] i małą liczbą płytek).

•    Odwodnienie.

•    Owrzodzenie ust lub jamy ustnej (zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

5. Jak przechowywać lek Carboplatin Actavis

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nieotwarte fiolki: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym (tekturowym pudełku) w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu: Lek po rozcieńczeniu zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 8 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. Jeśli lek nie został podany natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Normalnie nie należy przechowywać leku dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozcieńczenie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Carboplatin Actavis

-    Substancją czynną leku jest karboplatyna. 1 ml zawiera 10 mg karboplatyny.

-    Pozostały składnik to woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Carboplatin Actavis i co zawiera opakowanie:

Lek Carboplatin Actavis jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem.

Wielkości opakowań: 1x5 ml, 5x5 ml, 1x15 ml, 1x45 ml, 1x60 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

S.C. Sindan-Pharma S.R.L. 11th Ion Mihalache Blvd 011171 Bucharest 1 Rumunia

Actavis Italy S.p.A. - Nerviano Plant Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (MI)

Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia    Carboplatin Actavis

Czechy    Carbosol 10 mg/ml

Dania    Carboplatin Actavis

Estonia    Carboplatin Actavis

Finlandia    Carboplatin Actavis 10mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Holandia    Carboplatine Aurobindo 10 mg/mk concentraat voor oplossing voor

infusieCarboplatine Actavis 10mg/ml Islandia    Carboplatin Actavis

Litwa    Carboplatin Actavis 10mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Łotwa    Carboplatin Actavis koncenträts infuziju sklduma pagatavosanai

Niemcy    Carboplatin-Actavis 10 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Norwegia    Carboplatin Actavis

Polska    Carboplatin Actavis

Słowacja    Bopacatin 10 mg/ml

Słowenia    Bopacatin 10 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Szwecja    Carboplatin Actavis (10mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning)

Węgry    Bopacatin 10 mg/ml

Włochy    Carboplatino Actavis 10mg/ml concentrato per soluzione per infusione

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta.

Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

| Data zatwierdzenia ulotki: marzec 20153_{^Formatted: Font: Not Bold

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja stosowania

Karboplatyna jest środkiem cytotoksycznym i powinna być stosowana wyłącznie w podaniu dożylnym. Zalecone dawkowanie leku Carboplatin Actavis u dotychczas nieleczonych dorosłych pacjentów z prawidłową czynnością nerek, tj. klirensem kreatyniny >60 ml/min, wynosi 400 mg/mpowierzchni ciała w pojedynczej dawce w krótkiej infuzji dożylnej trwającej 15 do 60 minut. Alternatywnym sposobem określenia dawki może być zastosowanie wzoru Calverta przedstawionego poniżej:

dawka (mg) = docelowa wartość AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Dawka (mg) = docelowa wartość AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Docelowa wartość AUC

Planowana chemioterapia

Status terapeutyczny pacjenta

5-7 mg/ml x min

monoterapia karboplatyną

dotychczas nieleczony

4-6 mg/ml x min

monoterapia karboplatyną

wcześniej leczony

4-6 mg/ml x min

karboplatyna + cyklofosfamid

dotychczas nieleczony

Uwaga: Według wzoru Calverta całkowita dawka karboplatyny obliczana jest w mg, a nie w mg/m2. Wzoru Calverta nie należy stosować u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych.

** Pacjenci są uważani za uprzednio intensywnie leczonych, jeżeli otrzymywali jakąkolwiek z poniższych terapii:

-    mitomycyna C

-    nitrozomocznik

-    leczenie skojarzone    doksorubicyną,    cyklofosfamidem i    cisplatyną

-    leczenie skojarzone    z    zastosowaniem pięciu lub więcej    środków

-    radioterapia >4500 radów, zogniskowana w polu 20 x 20 cm lub na więcej niż jednym polu. Leczenie karboplatyną należy przerwać w przypadku guza nieodpowiadającego na leczenie, progresji choroby i (lub) wystąpienia nietolerowanych działań niepożądanych.

Leczenia nie należy powtarzać wcześniej niż po upływie czterech tygodni od poprzedniego cyklu leczenia karboplatyną i (lub) dopóki liczba granulocytów obojętnochłonnych nie wyniesie co najmniej 2 000 komórek na mm3, a liczba płytek krwi co najmniej 100 000 komórek na mm3.

Zaleca się obniżenie dawki początkowej o 20% do 25% u pacjentów z takimi czynnikami ryzyka, jak wcześniejsze leczenie powodujące zahamowanie czynności szpiku kostnego lub niski stopień stanu sprawności (punktacja 2 do 4 wg skali ECOG-Zubroda lub poniżej 80 wg skali Karnofsky’ego).

W celu dostosowania dawkowania w przyszłości niezbędne jest ustalenie najniższych wartości morfologii krwi (hematologicznego nadiru) poprzez wykonywanie cotygodniowych oznaczeń morfologii krwi podczas początkowych cykli leczenia preparatem Carboplatin Actavis.

Zaburzenia czynności nerek:

U pacjentów z wartościami klirensu kreatyniny mniejszymi niż 60 ml/min istnieje większe ryzyko wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego.

Optymalne stosowanie leku Carboplatin Actavis u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek wymaga odpowiedniego dostosowania dawkowania oraz zarówno częstego kontrolowania najniższej wartości morfologii krwi jak i czynności nerek.

Dane dotyczące stosowania dożylnej karboplatyny u pacjentów z klirensem kreatyniny równym bądź mniejszym 15 ml/min są niewystarczające dla ustalenia zaleceń do leczenia.

Leczenie skojarzone:

Optymalne stosowanie leku Carboplatin Actavis w skojarzeniu z innymi produktami hamującymi czynność szpiku kostnego wymaga dostosowania dawkowania zależnie od przyjętych zasad i schematu leczenia.

Stosowanie u dzieci:

Brak jest wystarczających danych, aby ustalić zalecenia dotyczące dawkowania w populacji pediatrycznej.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, konieczne jest dostosowanie dawki karboplatyny do ogólnego stanu pacjenta podczas pierwszego i kolejnych kursów leczenia.

Rozcieńczanie i sporządzanie roztworu:

Przed podaniem infuzji produkt musi być rozcieńczony z 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu, do osiągnięcia najniższego stężenia 0,5 mg/ml.

Niezgodności

Podczas przygotowania lub podawania leku Carboplatin Actavis nie powinno się stosować igieł ani zestawów do podawania dożylnego zawierających elementy aluminiowe, które mogą mieć kontakt z lekiem Carboplatin Actavis.

Leku Carboplatin Actavis nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi poza 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu.

Karboplatyna może wchodzić w interakcję z aluminium, tworząc czarny osad. Do przygotowania lub podawania karboplatyny nie należy stosować igieł, strzykawek, cewników lub zestawów do podawania dożylnego zawierających elementy aluminiowe, które mogą mieć kontakt z karboplatyną.

Okres ważności i przechowywanie

Lek Carboplatin Actavis jest przeznaczony do jednorazowego użycia.

Nieotwarte fiolki: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym (tekturowym pudełku) w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu: Lek zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 8 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie został podany natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania ponosi odpowiedzialność użytkownik. Normalnie nie należy przechowywać leku dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozcieńczenie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA/POSTĘPOWANIA, PRZYGOTOWANIA I USUWANIA LEKU CARBOPLATIN ACTAVIS

Postępowanie z lekiem Carboplatin Actavis

Tak jak w przypadku innych leków przeciwnowotworowych, podczas przygotowywania i postępowania z lekiem Carboplatin Actavis musi być zachowana szczególna ostrożność.

Należy stosować się do następujących wytycznych dotyczących bezpiecznego postępowania podczas obchodzenia się z lekiem Carboplatin Actavis

Personel powinien być wyszkolony we właściwych technikach rekonstytucji i postępowania z lekiem.

1.    Lek Carboplatin Actavis powinien być przygotowany do podania tylko przez wykwalifikowany personel, wyszkolony do bezpiecznego stosowania chemioterapeutyków. Personel przygotowujący lek Carboplatin Actavis powinien nosić odzież ochronną: okulary, fartuch oraz jednorazowe rękawice ochronne i maski.

2.    Strzykawkę należy przygotować w odpowiednim miejscu wyznaczonym do tego celu (wskazane jest, aby było to pod układem z przepływem laminarnym), z powierzchnią chronioną nasiąkliwym papierem do jednorazowego stosowania, pokrytym z jednej strony plastikiem.

3.    Wszystkie przedmioty stosowane do rozcieńczenia, podawania i czyszczenia (w tym rękawice ochronne) należy usunąć poprzez umieszczenie ich w mocnych workach na odpady przeznaczone do spalenia.

4.    Plamy i rozlane płyny należy potraktować roztworem podchlorynu sodowego (1% chlor czynny), poprzez spłukanie roztworem, a potem wodą. Wszystkie materiały skażone i stosowane do czyszczenia należy usunąć poprzez umieszczenie ich w mocnych workach na odpady przeznaczone do spalenia. Podczas przypadkowego kontaktu ze skórą lub oczami należy niezwłocznie spłukać to miejsce dużą ilością wody lub mydłem i wodą lub roztworem dwuwęglanu sodowego. Jednak nie można ścierać skóry przy użyciu pilingu. Należy poszukać porady medycznej. Zawsze należy umyć ręce po usunięciu rękawic.

5.    Personel w ciąży nie powinien wykonywać czynności związanych z preparatami cytotoksycznymi.

Przygotowanie roztworu do wlewu

Lek Carboplatin Actavis przed wlewem musi być rozcieńczony. Lek może być rozcieńczony roztworem glukozy lub roztworem chlorku sodu, do osiągnięcia najniższego stężenia 0,5 mg/ml (500 mikrogamów/ml).

Usuwanie

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

Wszelkie materiały stosowane do przygotowania i podania leku lub inaczej wchodzące w kontakt z karboplatyną należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi postępowania z lekami cytotoksycznymi.

10

Carboplatin Actavis

Charakterystyka Carboplatin actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carboplatin Actavis, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 10 mg karboplatyny.

Każda fiolka 5 ml zawiera 50 mg karboplatyny.

Każda fiolka 15 ml zawiera 150 mg karboplatyny. Każda fiolka 45 ml zawiera 450 mg karboplatyny. Każda fiolka 60 ml zawiera 600 mg karboplatyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny roztwór wolny od cząsteczek.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Carboplatin Actavis jest wskazany w leczeniu:

-    1. zaawansowanego raka jajnika pochodzenia nabłonkowego w:

(a)    leczeniu pierwszego rzutu

(b)    leczeniu drugiego rzutu, jeżeli leczenie innymi lekami okazało się nieskuteczne

-    2. drobnokomórkowego raka płuc.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie i sposób podawania:

Produkt leczniczy Carboplatin Actavis przeznaczony jest do podawania wyłącznie drogą dożylną. Zalecane dawkowanie karboplatyny u dotychczas nieleczonych dorosłych pacjentów z prawidłową czynnością nerek, tj. klirensem kreatyniny >60 ml/min, wynosi 400 mg/m2 powierzchni ciała w pojedynczej dawce w krótkiej infuzji dożylnej trwającej 15 do 60 minut. Alternatywnym sposobem określenia dawki może być zastosowanie wzoru Calverta przedstawionego poniżej:

dawka (mg) = docelowa wartość AUC (mg/ml x min) x [GFR ml/min + 25]

Docelowa wartość AUC

5-7 mg/ml x min 4-6 mg/ml x min 4-6 mg/ml x min


Planowana chemioterapia

monoterapia karboplatyną monoterapia karboplatyną karboplatyną + cyklofosfamid


Status terapeutyczny pacjenta

dotychczas nieleczony wcześniej leczony dotychczas nieleczony


Uwaga: według wzoru Calverta całkowita dawka karboplatyny obliczana jest w mg, a nie w mg/m2 pc. Wzoru Calverta nie należy stosować u pacjentów uprzednio intensywnie leczonych.

** Pacjenci są uważani za uprzednio intensywnie leczonych, jeżeli otrzymywali jakąkolwiek z poniższych terapii:

-    mitomycyna C

-    nitrozomocznik

-    leczenie skojarzone    doksorubicyną,    cyklofosfamidem i cisplatyną

-    leczenie skojarzone    z zastosowaniem pięciu lub więcej środków

-    radioterapia >4500 radów, zogniskowana w polu 20 x 20 cm lub na więcej niż jednym polu.

Leczenie karboplatyną należy przerwać w przypadku guza nieodpowiadającego na leczenie, progresji choroby i (lub) wystąpienia nietolerowanych działań niepożądanych.

Leczenia nie należy powtarzać wcześniej niż po upływie czterech tygodni od poprzedniego cyklu leczenia produktem Carboplatin Actavis i (lub) dopóki liczba granulocytów obojętnochłonnych nie wyniesie co najmniej 2 000 komórek na mm3, a liczba płytek krwi co najmniej 100 000 komórek na mm3.

Zaleca się obniżenie dawki początkowej o 20% do 25 % u pacjentów z takimi czynnikami ryzyka, jak wcześniejsze leczenie powodujące zahamowanie czynności szpiku kostnego lub niski stopień stanu sprawności (punktacja 2 do 4 wg skali ECOG-Zubroda lub poniżej 80 wg skali Karnofsky’ego).

W celu dostosowania dawkowania w przyszłości niezbędne jest ustalenie hematologicznego nadiru poprzez wykonywanie cotygodniowych oznaczeń morfologii krwi podczas początkowych cykli leczenia preparatem Carboplatin Actavis.

Podczas przygotowywania lub podawania karboplatyny nie wolno stosować igieł ani zestawów do podawania dożylnego zawierających elementy aluminiowe. Aluminium wchodzi w reakcję z karboplatyną powodując tworzenie się osadu i (lub) osłabienie działania.

Należy spełnić ogólne środki ostrożności dotyczące przygotowania i podania substancji niebezpiecznych.

Przygotowanie produktu leczniczego musi być przeprowadzone przez przeszkolony personel, ubrany w ochronne rękawiczki, maskę oraz ochronne ubranie.

Zaburzenia, czynności nerek:

U pacjentów z wartościami klirensu kreatyniny mniejszymi niż 60 ml/min istnieje większe ryzyko wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego. Częstość występowania ciężkiej leukopenii, neutropenii lub trombocytopenii utrzymywała się na poziomie 25% zgodnie z poniższymi zaleceniami dotyczącymi dawkowania:

Początkowy klirens kreatyniny    Dawka początkowa (dzień 1)

41-59 ml/min    250 mg/m2 pc. dożylnie

16-40 ml/min    200 mg/m2 pc. dożylnie

Brak wystarczających danych dotyczących podawania karboplatyny pacjentom z klirensem kreatyniny wynoszącym 15 ml/min lub mniej pozwalających na zalecenie leczenia.

Wszystkie powyższe zalecenia dotyczące dawkowania dotyczą leczenia początkowego. Późniejsze dawkowanie powinno być dostosowane w zależności od tolerancji pacjenta oraz dopuszczalnego poziomu mielosupresji.

Leczenie skojarzone:

Optymalne stosowanie preparatu Carboplatin Actavis w skojarzeniu z innymi preparatami hamującymi czynność szpiku kostnego wymaga dostosowania dawkowania zależnie od przyjętych zasad leczenia i schematu leczenia.

Dzieci i młodzież:

Brak jest wystarczających danych, aby ustalić zalecenia dotyczące dawkowania w populacji pediatrycznej.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, konieczne jest dostosowanie dawki karboplatyny do ogólnego stanu pacjenta podczas pierwszego i kolejnych kursów leczenia.

Rozcieńczenie i rekonstvtucia:

Przed wlewem dożylnym produkt musi być rozcieńczony, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Carboplatin Actavis jest przeciwwskazany:

-    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    u pacjentów z ciężką mielosupresją

-    u pacjentów z krwawiącymi guzami

-    u pacjentów z istniejącymi wcześniej ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min.) chyba, że w ocenie lekarza i pacjenta spodziewane korzyści z leczenia przewyższaj ą ryzyko

-    w przypadku jednoczesnego stosowania szczepionki przeciwko żółtej febrze (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Karboplatyna powinna być podawana przez personel medyczny pod kontrolą lekarza specjalisty doświadczonego w stosowaniu leczenia przeciwnowotworowego. Należy regularnie wykonywać badania morfologii krwi oraz badania czynnościowe nerek oraz wątroby i w przypadku wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego lub nieprawidłowej czynności nerek albo wątroby należy przerwać stosowanie produktu leczniczego.

Toksyczność hematologiczna:

Leukopenia, neutropenia oraz trombocytopenia są zależne od dawki i ograniczają dawkę. Należy często kontrolować ilość krwi obwodowej w trakcie leczenia karboplatyną oraz w przypadku toksyczności, do czasu wyzdrowienia. Mediana dni o najniższej wartości wyników badań to dzień 21. u pacjentów otrzymujących karboplatynę oraz dzień 15. u pacjentów otrzymujących karboplatynę jednocześnie z innymi produktami chemioterapeutycznymi. Ogólnie, nie należy stosować ponownie terapii z użyciem karboplatyny, dopóki liczba leukocytów, neutrofili oraz płytek krwi nie powróci do normy. Leczenia nie należy powtarzać wcześniej niż po upływie 4 tygodni od poprzedniego kursu leczenia karboplatyną i (lub) do czasu, kiedy liczba neutrofili nie wyniesie co najmniej 2 000 komórek na mm3, a liczba płytek krwi co najmniej 100 000 płytek na mm3.

Niedokrwistość występuje często i może się kumulować, bardzo rzadko wymaga transfuzji.

U pacjentów uprzednio poddawanych leczeniu (w szczególności z cisplatyną) i (lub) z zaburzeniami czynności nerek, ciężkość mielosupresji wzrasta. W tych grupach pacjentów, początkowe dawki karboplatyny powinny być odpowiednio zmniejszone (patrz punkt 4.2), a efekty leczenia uważnie obserwowane poprzez częste wykonywanie badań morfologii krwi pomiędzy kursami leczenia. Leczenie skojarzone karboplatyną z innymi lekami, które hamują czynność szpiku kostnego musi zostać zaplanowane bardzo dokładnie odnośnie dawkowania i okresu podawania w celu zmniejszenia działania addytywnego. U pacjentów chorujących na ciężką mielosupresję może być konieczne wykonanie wspomagającej transfuzji.

Reakcje alergiczne:

Podobnie jak podczas stosowania innych produktów leczniczych zawierających platynę, mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, pojawiające się najczęściej w trakcie infuzji i wymagające przerwania infuzji oraz zastosowania odpowiedniego leczenia objawowego. Niezbyt często zgłaszano reakcje alergiczne na karboplatynę, np. wysypkę rumieniową, gorączkę bez wyraźnej przyczyny lub świąd. Rzadko występowała anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy i reakcje rzekomoanafilaktyczne w tym skurcz oskrzeli, pokrzywka i obrzęk twarzy. Reakcje te są podobne do obserwowanych po podaniu innych związków platyny i mogą wystąpić w ciągu kilku minut. Częstość występowania reakcji alergicznych może zwiększyć się w przypadku uprzedniego leczenia platyną, jednak reakcje alergiczne zaobserwowano już na początku leczenia karboplatyną. Pacjentów należy obserwować czy nie występują u nich reakcje alergiczne i zalecić właściwe leczenie podtrzymujące, w tym leki przeciwalergiczne, adrenalinę i (lub) glikokortykosteroidy. Reakcje krzyżowe, w niektórych przypadkach śmiertelne, odnotowywano w przypadku stosowania wszystkich związków platyny (patrz punkt 4.8).

Toksyczny wpływ na nerki i zaburzenia czynności wątroby:

Po podaniu karboplatyny może wystąpić zaburzenie czynności nerek i wątroby. Bardzo duże dawki karboplatyny (>5 razy więcej od jednorazowej zalecanej dawki leku w monoterapii) powodowały ciężkie zaburzenia czynności wątroby i (lub) nerek. Nie jest jasne czy zastosowanie odpowiedniego programu nawadniania pacjenta mogłoby przyczynić się do uniknięcia tych objawów w odniesieniu do czynności nerek. W przypadku umiarkowanych do ciężkich zmian w testach czynności nerek lub wątroby wymagane jest zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia (patrz punkt 4.8).

Częstość występowania i ciężkość nefrotoksyczności może zwiększyć się u pacjentów, u których występowało zaburzenie czynności wątroby przed leczeniem karboplatyną. Zaburzenia czynności nerek są bardziej prawdopodobne u pacjentów, u których uprzednio wystąpiła nefrotoksyczność wskutek leczenia cisplatyną. W tej grupie ryzyka, leczenie karboplatyną musi być prowadzone ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.2 Dawkowanie i sposób podawania oraz „Toksyczność hematologiczna” w punkcie 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Chociaż brak jest klinicznych dowodów na skumulowanie złożonej nefrotoksycznści, nie zaleca się podawania karboplatyny w połączeniu z aminoglikozydami lub innymi związkami nefrotoksycznymi (patrz punkt 4.5).

Neurotoksyczność:

Obwodowa toksyczność neurologiczna jest na ogół powszechna i łagodna, ograniczona do parestezji i osłabienia głębokich odruchów ścięgnistych, mimo to, jej częstość występowania jest większa u pacjentów w wieku powyżej 65 lat i (lub) u pacjentów uprzednio leczonych cisplatyną. Obserwacja oraz badania neurologiczne powinny być przeprowadzane w regularnych odstępach.

Po podawaniu większych, niż zalecane dawek karboplatyny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek opisywano zaburzenia widzenia, w tym utratę wzroku. Zwykle kilka tygodni po odstawieniu dużych dawek produktu leczniczego następuje odzyskanie wzroku, całkowite, bądź w znacznym stopniu.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Badania z zastosowaniem terapii skojarzonej karboplatyny i cyklofosfamidu wykazały, że pacjenci w podeszłym wieku leczeni karboplatyną są bardziej podatni na rozwój ciężkiej małopłytkowości, niż młodsi pacjenci.

U pacjentów w podeszłym wieku czynność nerek jest często obniżona, należy to wziąć pod uwagę podczas ustalania dawki (patrz punkt 4.2).

Ototoksyczność:

W trakcie leczenia karboplatyną zgłaszano przypadki zaburzeń słuchu.

Ototoksyczność u dzieci:

Ototoksyczność może być nasilona u dzieci. Zgłaszano występowanie opóźnionych przypadków utraty słuchu u pacjentów pediatrycznych. W tej populacji pacjentów zaleca się prowadzenie długoterminowych uzupełniających badań audiometrycznych

Szczepienia:

Stosowanie żywych lub żywych atenuowanych szczepionek u pacjentów z odpornością zaburzoną

przez stosowanie chemioterapeutyków, w tym karboplatyny, może prowadzić do ciężkich

lub śmiertelnych zakażeń. Należy unikać szczepień z zastosowaniem żywych szczepionek u pacjentów otrzymujących karboplatynę. Należy stosować zabite lub inaktywowane szczepionki, jednak odpowiedź na takie szczepionki może być zmniej szona.

Inne:

Nie badano możliwości działania rakotwórczego karboplatyny, lecz zgłaszano, że związki o podobnym mechanizmie działania i mutagenności są rakotwórcze (patrz punkt 5.3).

Nie udowodniono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania karboplatyny u dzieci.

Karboplatyna może powodować nudności i wymioty. Istnieją doniesienia, że premedykacja produktami przeciwymiotnymi jest korzystna w zmniejszeniu częstości występowania i nasilenia tych objawów.

Podczas przygotowania i podawania karboplatyny nie powinien być stosowany sprzęt zawierający aluminium (patrz punkt 6.2).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego jest powszechne ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowych w przypadku chorób nowotworowych. Duża wewnątrzosobnicza zmienność krzepliwości w czasie choroby oraz możliwość interakcji pomiędzy doustnymi produktami przeciwzakrzepowymi i chemioterapią przeciwnowotworową wymaga, zwiększenia częstotliwości kontrolowania wartości INR (ang. International Normalised Ratio - międzynarodowy współczynnik znormalizowany), jeśli pacjent jest leczony doustnymi produktami przeciwzakrzepowymi.

Jednoczesne stosowanie, które jest przeciwwskazane:

-    szczepionka przeciwko żółtej febrze: ryzyko wystąpienia śmiertelnego uogólnionego odczynu poszczepiennego, (patrz punkt 4.3).

Jednoczesne stosowanie, które jest niezalecane (patrz punkt 4.4):

-    żywe, atenuowane szczepionki (z wyjątkiem żółtej febry): ryzyko chorób układowych, mogących prowadzić do zgonu. Ryzyko jest większe u pacjentów o odporności zmniejszonej w wyniku choroby podstawowej. W takim przypadku (zapalenie istoty szarej rdzenia), należy stosować szczepionki inaktywowane.

-    fenytoina, fosfenytoina: zwiększenie ryzyka wystąpienia drgawek spowodowane przez zmniejszenie absorpcji fenytoiny z układu pokarmowego przez cytotoksyczny produkt leczniczy albo ryzyko zwiększonej toksyczności lub utraty skuteczności cytotoksycznego produktu leczniczego w wyniku zwiększenia metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę.

Jednoczesne stosowanie, które należy rozważyć:

-    cyklosporyna (i przez ekstrapolację takrolimus i sirolimus): nadmierna immunosupresja z ryzykiem limfoproliferacji.

-    aminoglikozydy: należy rozważyć jednoczesne podawanie karboplatyny z antybiotykami aminoglikozydowymi z powodu skumulowanej nefrotoksyczności i ototoksyczności, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek.

-    diuretyki pętlowe: należy rozważyć jednoczesne podawanie karboplatyny z diuretykami pętlowymi z powodu skumulowanej nefrotoksyczności i ototoksyczności.

-    leki chelatujące: należy unikać jednoczesnego stosowania karboplatyny z lekami chelatującymi, ponieważ teoretycznie prowadzi to do osłabienia przeciwnowotworowego działania karboplatyny.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Karboplatyna podawana dożylnie kobietom w okresie ciąży może prowadzić do uszkodzenia płodu. Karboplatyna podawana dożylnie szczurom w czasie organogenezy wykazała działanie embriotoksyczne i teratogenne. Nie przeprowadzono badań kontrolowanych u kobiet w okresie ciąży.

Jeśli ten produkt jest stosowany podczas ciąży, pacjentka powinna zostać poinformowana o możliwym ryzyku dla płodu. Pacjentkom w wieku rozrodczym należy poradzić, aby unikały zajścia w ciążę.

Płodność

U pacjentów otrzymujących leczenie przeciwnowotworowe wystąpiło zahamowanie czynności gonad prowadzące do zaniku miesiączkowania lub azoospermii. Działania te wydają się być zależne od dawki oraz czasu trwania leczenia i mogą być nieodwracalne. Stopień zaburzenia czynności jąder lub jajników jest trudny do przewidzenia w przypadku pojedynczego produktu leczniczego, ze względu na stosowanie kombinacji kilku przeciwnowotworowych produktów leczniczych.

Mężczyznom leczonym karboplatyną należy zalecić, aby nie planowali potomstwa podczas leczenia i przez okres 6 miesięcy po zakończeniu terapii oraz aby zasięgnęli porady dotyczącej przechowania nasienia przed rozpoczęciem leczenia, ze względu na możliwość nieodwracalnej bezpłodności spowodowanej leczeniem karboplatyną.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo, czy karboplatyna jest wydzielana do mleka ludzkiego. Jeśli leczenie podczas karmienia piersią jest konieczne, to konieczne jest przerwanie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem karboplatyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, karboplatyna może powodować nudności i wymioty, zaburzenia widzenia i ototoksyczność, dlatego też pacjentów należy ostrzec o potencjalnym wpływie tych zdarzeń na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawionych poniżej jest oparta na zbiorczych danych uzyskanych od 1 893 pacjentów, otrzymujących karboplatynę w monoterapii oraz na podstawie doświadczeń po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów

i narządów MedDRA oraz z użyciem następujących częstości:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

bardzo rzadko (<1/10 000)

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Termin zgodny z MedDRA

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często

wtórne nowotwory złośliwe związane z leczeniem

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często

zakażenia*

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

małopłytkowość, neutropenia, leukopenia, niedokrwistość

Często

krwawienie*

Rzadko

gorączka neutropeniczna

Częstość nieznana

zespół hemolityczno-mocznicowy, niewydolność szpiku kostnego

Zaburzenia układu immunologicznego

Często

nadwrażliwość, reakcje typu anafilaktoidalnego

Rzadko

anafilaksja, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

hiperurykemia

Rzadko

hiponatremia, j adłowstręt

Częstość nieznana

odwodnienie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

neuropatia obwodowa, parestezja, osłabienie głębokich odruchów ścięgnistych, zaburzenia czucia, zaburzenia smaku

Bardzo rzadko

zdarzenie mózgowo-naczyniowe*

Zaburzenia oka

Często

zaburzenia widzenia, rzadkie przypadki utraty wzroku

Rzadko

zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo często

subkliniczny spadek ostrości słuchu, w zakresie wysokich częstotliwości (4 000-8 000 Hz), utrata słuchu

Często

szumy uszne, ototoksyczność

Zaburzenia serca

Często

zaburzenia sercowo-naczyniowe*

Bardzo rzadko

niewydolność serca*

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

zator*, nadciśnienie, niedociśnienie

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

zaburzenia oddechowe, śródmiąższowa choroba płuc, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

nudności, wymioty, ból brzucha

Często

biegunka, zaparcia, choroby błony śluzowej

Częstość nieznana

zapalenie jamy ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko

ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

łysienie, choroby skóry, pokrzywka, wysypka rumieniowa, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

zaburzenia mięśniowo-szkieletowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

zaburzenia układu moczowo-płciowego

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

astenia

Często

objawy grypopodobne

Niezbyt często

gorączka i dreszcze bez objawów zakażenia, martwica w miejscu wstrzyknięcia, odczyny w miejscu wstrzyknięcia, wynaczynienie w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Bardzo często

zmniej szony klirens nerkowy kreatyniny, zwiększenie stężenie mocznika we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zmniejszone stężenie sodu we krwi, zmniejszone stężenie potasu we krwi, zmniejszone stężenie wapnia we krwi, zmniejszone stężenie magnezu

Często


zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi


*Prowadzące do zgonu u <1% pacjentów, prowadzące do zgonu w powiązaniu ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi u <1% pacjentów uwzględniając niewydolność serca, zator, udar mózgu.

Zaburzenia hematologiczne:

Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest działaniem toksycznym ograniczającym dawkę produktu leczniczego. U pacjentów z prawidłowymi wynikami początkowymi, u 25% pacjentów wystąpiła małopłytkowość z liczbą płytek krwi poniżej 50 000 na mm3, u 18% pacjentów wystąpiła neutropenia z liczbą granulocytów poniżej 1 000 na mm3 oraz u 14% pacjentów wystąpiła leukopenia z liczbą białych krwinek poniżej 2 000 na mm3. Najniższe wartości morfologii krwi zwykle występują w 21. dniu leczenia. Jednoczesne stosowanie karboplatyny i innych mielosupresyjnych produktów leczniczych lub form leczenia, może nasilać zahamowanie czynności szpiku.

Toksyczne działanie na szpik kostny jest silniejsze u wcześniej leczonych pacjentów, szczególnie u pacjentów leczonych cisplatyną i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Zwiększone ryzyko wystąpienia leukopenii i małopłytkowości występuje u pacjentów w złym stanie ogólnym. Objawy te, mimo, że zazwyczaj odwracalne, spowodowały wystąpienie powikłań infekcyjnych i krwotocznych, odpowiednio u 4% i 5% pacjentów otrzymujących karboplatynę. Te powikłania doprowadziły do zgonu mniej niż 1% pacjentów.

Niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 8 g/dl występuje u 15% pacjentów z prawidłowym początkowym stężeniem hemoglobiny. Wzrost liczby przypadków występowania niedokrwistości koreluje z ekspozycją pacjenta na karboplatynę.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Wymioty wystąpiły u 65% pacjentów, a u jednej trzeciej z nich wymioty były ciężkie. U dodatkowych 15% pacjentów wystąpiły nudności. Pacjenci poddawani wcześniej leczeniu (w szczególności pacjenci leczeni wcześniej cisplatyną) są bardziej wrażliwi na występowanie wymiotów. Objawy te zazwyczaj mijają w ciągu 24 godzin po zakończeniu leczenia i zwykle ustępują lub można im zapobiec przez podanie leków przeciwwymiotnych. Wystąpienie wymiotów jest bardziej prawdopodobne podczas podawania karboplatyny w leczeniu skojarzonym z innymi lekami wywołującymi wymioty. Inne zaburzenia żołądkowo-jelitowe powodujące ból, występowały u 8% pacjentów. Biegunka i zaparcia występowały u 6% pacjentów

Zaburzenia neurologiczne:

Po zakończeniu leczenia karboplatyną, u 4% pacjentów wystąpiła neuropatia obwodowa (głównie parestezje i osłabienie głębokich odruchów ścięgnistych). Ryzyko jest podwyższone u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, u pacjentów uprzednio leczonych cisplatyną, jak również u pacjentów otrzymujących długotrwałe leczenie. Klinicznie istotne zaburzenia czuciowe (np. zaburzenia widzenia i zmiana smaku) wystąpiły u 1% pacjentów. Częstość występowania działań niepożądanych związanych z neurologią, wydaje się być podwyższona u pacjentów otrzymujących dożylnie karboplatynę w leczeniu skojarzonym. Może to być związane z dłuższą ekspozycją na kumulację produktu leczniczego.

Ototoksyczność:

Wady słuchowe niezwiązane z mową, z zaburzonym słyszeniem dźwięków o wysokiej częstotliwości (4 000-8 000 Hz) potwierdzone badaniami audiogramem, występowały z częstością 15%. Zgłaszano występujące bardzo rzadko przypadki niedosłuchu. W trakcie leczenia karboplatyną może dojść do nasilenia utraty słuchu u pacjentów, u których występowały zaburzenia słuchu spowodowane wcześniejszym leczeniem cisplatyną.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Podczas podawania karboplatyny w zwykłych dawkach, rozwój zaburzeń czynności nerek występował niezbyt często, pomimo podawania karboplatyny bez nawadniania dużą objętością płynów i (lub) wymuszonej diurezy. U 6% pacjentów obserwuje się wzrost stężenia kreatyniny w surowicy krwi, u 14% pacjentów - wzrost stężenia azotu mocznikowego we krwi oraz u 5% pacjentów - wzrost stężenia kwasu moczowego we krwi. U około połowy pacjentów ten wzrost jest zazwyczaj łagodny i ustępuje samoistnie. Udowodniono, że najbardziej wrażliwym wskaźnikiem czynności nerek, u pacjentów otrzymujących karboplatynę, jest klirens kreatyniny. W trakcie leczenia z zastosowaniem karboplatyny u 27% pacjentów, u których przed rozpoczęciem leczenia karboplatyną klirens kreatyniny wynosił 60 ml/min lub więcej, dochodzi do spadku klirensu kreatyniny. Częstość występowania i nasilenie nefrotoksyczności może zwiększyć się u pacjentów, u których wystąpiło zaburzenie czynności nerek przed leczeniem karboplatyną. Nie jest jasne, czy właściwe postępowanie nawadniające może przezwyciężyć to działanie, ale zmniejszenie dawkowania lub przerwanie leczenia jest wymagane w przypadku wystąpienia umiarkowanych zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny 41-59 ml/min) lub ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny 21-40 ml/min).

Karboplatyna jest przeciwwskazana u pacjentów z klirenesem kreatyniny równym lub mniejszym niż 20 ml/min.

Elektrolity:

Zmniejszenie w surowicy stężenia sodu, potasu, wapnia i magnezu wystąpiło odpowiednio u 29%, 20%, 22% i 29% pacjentów. W szczególności zgłoszono przypadki wczesnej hiponatremii. Straty elektrolitów są niewielkie, przeważnie nie powodują żadnych objawów klinicznych w ich przebiegu.

Zaburzenia wątroby:

Zgłaszano zaburzenia czynności wątroby u pacjentów z prawidłowymi wynikami początkowymi, w tym podwyższone stężenie całkowitej bilirubiny u 5% pacjentów, AspAT u 15% pacjentów i fosfatazy alkalicznej u 24% pacjentów. Zmiany te były zazwyczaj łagodne i ustępowały samoistnie u około połowy pacjentów. Silne podwyższenie wyników badań czynnościowych wątroby opisywano u pacjentów leczonych wysokimi dawkami karboplatyny i po autologicznym przeszczepieniu szpiku kostnego. Po podaniu karboplatyny w dużych dawkach występowała ostra i piorunująca martwica hepatocytów.

Reakcje alergiczne:

Reakcje typu anafilaktycznego, czasami prowadzące do zgonu, mogą wystąpić w kilka minut po podaniu produktu: obrzęk twarzy, duszność, tachykardia, niskie ciśnienie tętnicze krwi, pokrzywka, wstrząs anafilakyczny, skurcz oskrzeli.

Inne działania niepożądane:

Zgłaszano ostre nowotwory wtórne po skojarzonych terapiach cytostatycznych zawierających karboplatynę. Sporadycznie obserwowano łysienie, gorączkę i dreszcze, zapalenie błon śluzowych, osłabienie, złe samopoczucie, jak również zaburzenia smaku. W pojedynczych przypadkach występował zespół hemolityczno-mocznicowy. Zgłaszano pojedyncze przypadki incydentów sercowo-naczyniowych (niewydolność serca, zator), jak również pojedyncze przypadki incydentów mózgowo-naczyniowych. Donoszono także o przypadkach nadciśnienia tętniczego krwi.

Reakcje miejscowe:

Zgłaszano reakcje w miejscu wstrzyknięcia (pieczenie, ból, zaczerwienienie, obrzęk, pokrzywka, martwica w związku z wynaczynieniem).

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Karboplatyna była podawana dożylnie w badaniach I fazy w dawce do 1 600 mg/m2 pc. na cykl.

Po zastosowaniu tej dawki, obserwowano zagrażające życiu hematologiczne działania niepożądane z granulocytopenią, trombocytopenią oraz niedokrwistość. Najmniejszą liczbę granulocytów, trombocytów i hemoglobiny (nadir) obserwowano pomiędzy 9. a 25. dniem (mediana: dni 12-17). Granulocyty osiągały wartość >500/ pl po 8-14 dniach (mediana: 11) i płytki krwi wartość >25 000/pl po 3-8 dniach (mediana: 7).

Występowały również następujące niehematologiczne działania niepożądane: zaburzenia czynności nerek z 50% zmniejszeniem współczynnika przesączania kłębuszkowego, neuropatia, ototoksyczność, utrata wzroku, hiperbilirubinemia, zapalenie błony śluzowej, biegunka, nudności i wymioty z bólem głowy, rumień i ciężkie zakażenie. W większości przypadków zaburzenie słyszenia było przemijające i odwracalne.

Leczenie przedawkowania

Nie jest znane antidotum na przedawkowanie karboplatyny. Prawdopodobnymi powikłaniami po przedawkowaniu są zahamowanie czynności szpiku kostnego oraz zaburzenia czynności wątroby oraz nerek. Przeszczep szpiku kostnego i transfuzje (płytki krwi, krew pełna) mogą być skutecznymi środkami zaradczymi stosowanymi w leczeniu hematologicznych działań niepożądanych. Stosowanie wyższych niż zalecane dawek karboplatyny wiązało się z utratą widzenia (patrz punkt 4.4).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, związki platyny.

Kod ATC: L01X A02

Karboplatyna jest środkiem przeciwnowotworowym. Jej działanie zostało wykazane w badaniach na kilku hodowlach mysich i ludzkich linii komórkowych.

Karboplatyna wykazuje porównywalną aktywność do cisplatyny przeciwko szerokiemu zakresowi guzów niezależnie od miejsca implantacji.

Techniki elucji alkalicznej i badania nad wiązaniami DNA pokazują jakościowo podobny sposób działania karboplatyny i cisplatyny. Karboplatyna podobnie jak cisplatyna indukuje zmiany w strukturze nadspiralnej DNA, które są analogiczne do „efektu skrócenia DNA”.

Pacjenci pediatryczni: nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u dzieci.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu karboplatyny u ludzi, istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką i stężeniem w osoczu całkowitej i wolnej, ultraprzesączalnej platyny. Pole powierzchni pod krzywą stężenia w osoczu w czasie dla całkowitej platyny także wykazuje zależność liniową z dawką, gdy klirens kreatyniny wynosi >60 ml/min.

Powtarzanie dawki w kolejnych czterech dniach nie powodowało kumulacji platyny w osoczu.

Po podaniu karboplatyny obserwowane wartości końcowego okresu półtrwania w fazie eliminacji wolnej ultraprzesączalnej platyny i karboplatyny u człowieka wynoszą odpowiednio około 6 godzin i 1,5 godziny. Podczas fazy wstępnej, większość ultraprzesączalnej platyny występuje jako karboplatyna. Końcowy okres półtrwania całkowitej platyny w osoczu wynosi 24 godziny. Około 87% platyny w osoczu wiąże się z białkami w ciągu 24 godzin po podaniu. Karboplatyna jest wydalana głównie z moczem, z odzyskiem około 70% podanej platyny w ciągu 24 godzin. Większość leku jest wydalona w pierwszych 6 godzinach. Całkowity klirens i klirensy nerkowe wolnej ultraprzesączalnej platyny wykazuje korelację ze współczynnikiem przesączania kłębuszkowego, ale nie koreluje z wydzielaniem cewkowym.

Informowano, że klirens karboplatyny obserwowany u pacjentów pediatrycznych różnił się 3 do 4 razy. Dla dorosłych pacjentów, dane literaturowe sugerują, że czynność nerek może przyczyniać się do zróżnicowania klirensu karboplatyny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Stwierdzono embriotoksyczne i teratogenne działanie karboplatyny u szczurów. Wykazuje ona działanie mutagenne in vivo i in vitro i chociaż nie badano rakotwórczego działania karboplatyny, związki o podobnym mechanizmie działania i mutagenności okazały się rakotwórcze.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem tych wskazanych w punkcie 6.6.

Karboplatyna może wchodzić w interakcję z aluminium, tworząc czarny osad. Do przygotowania lub podania karboplatyny nie należy stosować igieł, strzykawek, cewników lub zestawów do podawania dożylnego zawierających aluminium, ponieważ może ono wejść w kontakt z karboplatyną. Wytrącenie osadu może prowadzić do osłabienia aktywności przeciwnowotworowej.

6.3    Okres ważności

Nieotwarte fiolki: 18 miesięcy.

Po rozcieńczeniu: 8 godzin.

Produkt leczniczy po rozcieńczeniu zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 8 godzin w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie został podany natychmiast, za czas i warunki jego przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Normalnie nie należy przechowywać produktu dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozcieńczenie zostało przeprowadzone w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nieotwarte fiolki: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym (tekturowym pudełku) w celu ochrony przed światłem.

Po rozcieńczeniu: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C (patrz punkt 6.3).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I, zamknięta korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem, z propylenową nakładką barwy pomarańczowej.

Fiolka będzie zapakowana w plastikową folię ochronną lub bez tej folii.

Wielkości opakowań: 1x5 ml, 5x5 ml, 1x15 ml, 1x45 ml, 1x60 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego podania.

Zanieczyszczenie

W razie kontaktu produktu leczniczego Carboplatin Actavis z oczami lub skórą, należy przemyć je dużą ilością wody lub soli fizjologicznej. Można zastosować łagodny krem w celu leczenia przemijającego pieczenia skóry. Należy zasięgnąć porady medycznej, jeśli oczy są podrażnione.

Usuwanie

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie

z lokalnymi przepisami.

Rozcieńczenie

Przed podaniem infuzji produkt musi być rozcieńczony z 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem

chlorku sodu, do osiągnięcia najniższego stężenia 0,5 mg/ml.

Wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania z preparatami przeciwnowotworowymi:

1.    Produkt leczniczy Carboplatin Actavis powinien być przygotowany do podania tylko przez wykwalifikowany personel, wyszkolony do bezpiecznego stosowania chemioterapeutyków.

2.    Czynności należy wykonywać w wydzielonym obszarze.

3.    Należy nosić właściwe rękawice ochronne.

4.    Należy zastosować środki ostrożności w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu leku z oczami. W przypadku kontaktu należy przemyć oczy wodą i (lub) solą fizjologiczną.

5.    Personel w ciąży nie powinien wykonywać czynności związanych z preparatami cytotoksycznymi.

6.    Podczas usuwania pozostałości (strzykawki, igły, itd.) używanych do przygotowywania preparatów cytotoksycznych należy zachować staranność i zastosować odpowiednie środki ostrożności. Wykorzystane materiały i odpady należy usunąć poprzez umieszczenie ich

w podwójnym opakowaniu polietylenowym i spalić w temperaturze 1 000°C. Odpady płynne należy spłukać dużą ilością wody.

7.    Należy przykryć powierzchnię pracy nasiąkliwym papierem do jednorazowego stosowania, pokrytym z jednej strony plastikiem.

8.    We wszystkich strzykawkach i zestawach należy korzystać z połączeń typu Luer. Należy stosować igły o dużym rozmiarze, aby zminimalizować ciśnienie i ewentualne tworzenie się aerozolu. Tworzenie aerozolu można wyeliminować stosując igły z odpowietrznikiem.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjöröur

Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16902

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

22.03.2013

12

Carboplatin Actavis