Imeds.pl

Carder 75 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika CARDER, 75 mg, tabletki powlekane

Clopidogrelum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek CARDER i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku CARDER

3.    Jak stosować lek CARDER

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek CARDER

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Carder i w jakim celu się go stosuje

CARDER należy do grupy tzw. leków przeciwpłytkowych. Płytki krwi są bardzo małymi elementami, które zlepiają się ze sobą podczas krzepnięcia krwi. Leki przeciwpłytkowe zapobiegają temu zlepianiu, przez co zmniejszają możliwość tworzenia się zakrzepów krwi (procesu, który nazywa się zakrzepicą).

CARDER podaje się, aby zapobiec tworzeniu się zakrzepów w stwardniałych miażdżycowo naczyniach krwionośnych (tętnicach) w procesie znanym jako miażdżyca tętnic, które mogą prowadzić do wystąpienia zdarzeń związanych z miażdżycą tętnic (takich jak: udar mózgu, atak serca lub zgon).

Pacjentowi został przepisany lek CARDER, aby zapobiec powstawaniu zakrzepów krwi i zmniejszyć

ryzyko opisanych ciężkich zdarzeń, gdyż:

-    u pacjenta stwierdzono stwardnienie tętnic (także zwane miażdżycą tętnic) i

-    pacjent przebył poprzednio zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub stwierdzono u niego stan znany jako choroba tętnic obwodowych lub

-    u pacjenta wystąpił silny ból w klatce piersiowej, znany jako niestabilna dławica

piersiowa lub zawał mięśnia sercowego (atak serca). W celu leczenia tego schorzenia lekarz może umieścić tzw. stent w zablokowanej lub zwężonej tętnicy w celu przywrócenia odpowiedniego przepływu krwi. Pacjent powien także zażywać kwas acetylosalicylowy (substancja obecna w wielu lekach, stosowana zarówno w celu łagodzenia bólu i obniżenia gorączki, jak i w zapobieganiu krzepnięciu krwi), zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego.

-    u pacjenta występuje nieregularne bicie serca, czyli tzw. „migotanie przedsionków” i pacjent nie może przyjmować leków nazywanych „doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi” (antagoniści witaminy K), które zapobiegają powstawaniu nowych i powiększaniu się istniejących zakrzepów krwi. Lekarz prowadzący powinien poinformować pacjenta, że doustne leki przeciwzakrzepowe są w takich przypadkach bardziej skuteczne niż kwas acetylosalicylowy, albo jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekiem Carder. W przypadku braku możliwości stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych i braku zagrożenia silnym krwawieniem

lekarz powinien przepisać lek Carder z kwasem acetylosalicylowym.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku CARDER Kiedy nie stosować leku CARDER:

■    Jeśli pacjent ma uczulenie na klopidogrel lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

■    Jeśli u pacjenta występuje schorzenie, które obecnie powoduje krwawienie, takie jak wrzód żołądka lub krwawienie w obrębie mózgu;

■    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby.

Jeśli pacjent uważa, że którykolwiek z tych stanów go dotyczy lub ma inne wątpliwości, przed zastosowaniem leku CARDER powinien skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Carder należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

■    jeśli istnieje ryzyko krwotoku, takie jak:

-    stan chorobowy, który powoduje ryzyko wewnętrznego krwawienia (taki jak wrzód żołądka)

-    zaburzenie krwi, które sprzyja wewnętrznemu krwawieniu (krwawienie w obrębie tkanek, narządów lub stawów)

-    doznany ostatnio ciężki uraz

-    przebyty ostatnio zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny)

-    zabieg chirurgiczny planowany w ciągu następnych siedmiu dni (również zabieg stomatologiczny)

■    jeśli w ciągu ostatnich siedmiu dni stwierdzono u pacjenta zakrzep w tętnicy mózgowej (udar niedokrwienny)

■    jeśli pacjent przyjmuje inne leki (patrz „Inne leki i CARDER”)

■    jeśli u pacjenta występuje choroba nerek lub wątroby.

Podczas przyjmowania leku CARDER:

■    Należy poinformować lekarza o planowanym zabiegu chirurgicznym (w tym stomatologicznym).

■    Należy również niezwłocznie poinformować lekarza o występowaniu schorzenia (zwanego zakrzepową plamicą małopłytkową - ang.TTP - Thrombotic Thrombocytopenic Purpura), objawiającego się gorączką i podskórnymi wybroczynami krwawymi, o wyglądzie czerwonych, punktowych plamek występujących z lub bez nie dającego się wyjaśnić uczucia skrajnego zmęczenia, stanem dezorientacji, zażółceniem skóry lub oczu (żółtaczka) (patrz punkt 4 „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE”).

■    W przypadku skaleczenia lub zranienia czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie, może być nieco dłuższy niż zwykle. Jest to związane z działaniem leku, który zapobiega krzepnięciu krwi. Mniejsze skaleczenia i zranienia np. podczas golenia nie stanowią na ogół problemu. Jeśli jednak pacjent zaniepokojony jest krwawieniem, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz „MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE”).

■    Lekarz może zalecić wykonanie badań krwi.

Lek CARDER nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci lub młodzieży.

Inne leki i CARDER

Niektóre inne leki i klopidogrel mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio , a także o lekach które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza w przypadku stosowania takich leków jak:

-    doustne leki przeciwzakrzepowe, leki stosowane w celu hamowania procesu krzepnięcia krwi,

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, zwykle stosowane do leczenia stanów bólowych i (lub) stanów zapalnych mięśni lub stawów,

-    heparyna, lub inne leki podawane we wstrzyknięciach stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi,

-    omeprazol, ezomeprazol lub cymetydyna, leki stosowane w leczeniu dolegliwości żołądkowych,

-    flukonazol, worykonazol, cyprofloksacyna lub chloramfenikol, leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych,

-    fluoksetyna, fluwoksamina lub moklobemid, leki stosowane w leczeniu depresji,

-    karbamazepina lub okskarbamazepina, leki stosowane w leczeniu niektórych rodzajów padaczki,

-    tyklopidyna i inne leki przeciwpłytkowe

Pacjenci, u których wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego) mogą mieć przepisany klopidogrel jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym, substancją obecną w wielu lekach, stosowaną w celu łagodzenia bólu i zmniejszenia gorączki. Sporadyczne przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego (nie więcej niż 1000 mg w ciągu 24 godzin) nie powinno zazwyczaj stanowić problemu, ale długotrwałe stosowanie w innych okolicznościach należy omówić z lekarzem.

CARDER z jedzeniem i piciem

Lek CARDER można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:

Stosowanie leku CARDER w okresie ciąży i karmienia piersią nie jest zalecane. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę, powinna poinformować o tym lekarza lub farmaceutę przed zastosowaniem leku CARDER. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku CARDER, powinna niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż jego stosowanie w okresie ciąży nie jest zalecane.

Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.

Należy zapytać lekarza prowadzącego, czy podczas stosowania leku można karmić dziecko piersią. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Jest mało prawdopodobne, aby klopidogrel wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Carder: Carder zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów (np. laktozy), pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek CARDER

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpiły silne bóle w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa lub zawał mięśnia sercowego) lekarz może zalecić na początku leczenia przyjęcie 300 mg leku CARDER (1 tabletkę 300 mg lub 4 tabletki 75 mg). Następnie zwykle stosowaną dawką jest jedna tabletka 75 mg na dobę, którą przyjmuje się doustnie z posiłkiem lub bez posiłku, każdego dnia o tej samej porze.

Lek CARDER należy stosować tak długo, jak zalecił to lekarz.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub, farmaceuty. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku CARDER:

Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku CARDER:

Jeśli pacjent zapomni zażyć dawkę leku CARDER, ale przypomni sobie o tym w ciągu 12 godzin od czasu kiedy zwykle ją stosuje, powinien niezwłocznie zażyć tabletkę, a potem następną tabletkę zażyć o zwykłej porze.

Jeśli pacjent zapomni o tym na dłużej niż 12 godzin, należy zażyć następną pojedynczą dawkę o zwykłej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętych pojedynczych dawek.

Przerwanie stosowania leku CARDER:

Nie należy przerywać leczenia, chyba że jest to zalecenie lekarza.

Przed przerwaniem leczenia należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych, wymienionych poniżej, jest określona przy użyciu następującej konwencji: bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów) często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów) niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów) rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów) bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią:

-    gorączka, objawy zakażenia lub uczucie skrajnego zmęczenia. Może to być spowodowane rzadko występującym zmniejszeniem liczby niektórych krwinek.

-    objawy zaburzeń czynności wątroby, takie jak zażółcenie skóry i (lub) oczu (żółtaczka), niezależnie od tego, czy związane jest z krwawieniem, które pojawia się pod skórą w postaci czerwonych punkcików i (lub) stanem dezorientacji (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

-    obrzęk jamy ustnej lub zaburzenia skóry, takie jak wysypki i świąd oraz powstawanie pęcherzy na skórze. Mogą to być objawy reakcji alergicznej.

Najczęściej występującym działaniem niepożądanym zgłaszanym podczas stosowania leku CARDER jest krwawienie.

Krwawienie może występować w postaci krwawienia w obrębie żołądka lub jelit, wybroczyn, krwiaków (dziwnego krwawienia lub zasinienia pod skórą), krwawienia z nosa, krwi w moczu.

W nielicznych przypadkach opisywano również krwawienie w obrębie oka, głowy, płuc lub stawów.

Jeśli wystąpi przedłużone krwawienie podczas stosowania leku CARDER

W przypadku skaleczenia lub zranienia czas jaki upłynie zanim krwawienie ustanie może trwać dłużej niż zwykle. Jest to związane z działaniem leku, który zapobiega powstawaniu zakrzepów krwi. Mniejsze skaleczenia i zranienia, np. podczas golenia, nie stanowią na ogół problemu. Jeśli jednak pacjent zaniepokojony jest krwawieniem, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Inne działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leku CARDER to:

Częste działania niepożądane: biegunka, bóle brzucha, niestrawność lub zgaga.

Niezbyt częste działania niepożądane: ból głowy, owrzodzenie żołądka, wymioty, nudności, zaparcie, nadmiar gazów w żołądku lub jelitach, wysypka, świąd, zawroty głowy, uczucie ścierpnięcia lub zdrętwienia.

Rzadkie działania niepożądane: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego.

Bardzo rzadkie działania niepożądane: żółtaczka; silne bóle brzucha z lub bez bólu pleców; gorączka, trudności w oddychaniu, czasami skojarzone z kaszlem; uogólnione reakcje alergiczne; obrzęk ust; pęcherze skórne; alergia skórna; zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie jamy ustnej); obniżenie ciśnienia krwi; stan dezorientacji; omamy; bóle stawów; bóle mięśniowe; zaburzenia w odczuwaniu smaku.

Ponadto lekarz może stwierdzić zmiany w wynikach badań krwi lub moczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek CARDER

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym po „Termin ważności (EXP)” i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blistry PVC/PE/PVDC/aluminium, przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Blistry PA/ALL/PVC/aluminium, brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek CARDER

Substancją czynną jest klopidogrel. Każda tabletka zawiera 75 mg klopidogrelu (w postaci bezylanu). Inne składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, mannitol, krospowidon (typu A), kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, kwas stearynowy (typ 50), talk.

Otoczka tabletki: hypromeloza (E421), żelaza tlenek czerwony (E172), laktoza jednowodna, triacetyna (E1518), tytanu dwutlenek (E171).

Ja wygląda lek CARDER i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane leku CARDER są różowe, okrągłe i obustronnie wypukłe.

Są pakowane w pudełka tekturowe zawierające 28 i 84 tabletki w blistrach z PVC/PE/PVDC/Aluminium lub w blistrach z PA/ALL/PVC//Aluminium.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Polska sp. z o.o. ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

Wytwórca:

Pharmathen S.A

6 Dervenakion str.,15351 Pallini, Attiki,

Grecja

Niniejszy produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w państwach członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Niemcy

Grecja

Cypr

Polska

Carder 75mg Filmtabletten Carder 75mg film coated tablets Carder Carder

Data zatwierdzenia ulotki: 01.2015

6