+ iMeds.pl

Cardiamidum 250 mg/mlUlotka Cardiamidum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cardiamidum, 250 mg/ml, krople doustne, roztwór

Nicethamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cardiamidum i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiamidum

3.    Jak stosować lek Cardiamidum

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cardiamidum

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cardiamidum i w jakim celu się go stosuje

Niketamid - substancja czynna leku Cardiamidum, wykazuje działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy i układ oddechowy.

Wskazania do stosowania

Lek Cardiamidum stosuje się pomocniczo w stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiamidum

Kiedy nie stosować leku Cardiamidum:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na niketamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma przyspieszoną czynność serca (tachykardia) i ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;

-    jeśli u pacjenta występuje niestabilna dusznica bolesna;

-    jeśli pacjent jest chory na padaczkę;

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat;

-    u kobiet w ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność stosuj ąc lek Cardiamidum u pacjentów z ciężką astmą oskrzelową, ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli, a także u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

U pacjentów z porfirią lek może wywołać ostre napady choroby.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Inne leki i Cardiamidum

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować niketamidu w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek zwykle nie zaburza sprawności psychomotorycznej i nie zmniejsza zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Cardiamidum

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: zwykle stosuje się od 20 do 40 kropli 3 razy na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Młodzież od 12 do 18 lat: od 20 do 40 kropli jednorazowo, raz na dobę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 1,5 g niketamidu (około 120 kropli).

Krople należy podawać w niewielkiej ilości wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cardiamidum

Ze względu na krótki okres półtrwania przedawkowanie leku Cardiamidum jest mało prawdopodobne. W przypadku przyjęcia znacznych ilości leku może wystąpić pobudzenie psychoruchowe, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, drgawki padaczkopodobne.

Pominięcie zastosowania leku Cardiamidum

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość możliwych działań niepożądanych określono następująco: częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Mogą wystąpić następuj ące działania niepożądane: przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi,_drgawki, rzadko o charakterze toniczno-klonicznym, pobudzenie psychoruchowe,_nudności, wymioty,_wzmożona potliwość^drżenie mięśniowe, sztywność mięśni,_uczucie gorąca, zwiększenie temperatury ciała^świąd skóry, zwłaszcza nosa, kaszel, kichanie, zaczerwienienie skóry^niepokój.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Cardiamidum

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cardiamidum

-    Substancją czynną leku jest niketamid. 1 ml (około 20 kropli) zawiera 250 mg niketamidu.

-    Substancje pomocnicze to: kwas (S)-mlekowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Cardiamidum i co zawiera opakowanie

Lek ma postać bezbarwnej lub jasnożółtej cieczy.

Lek pakowany jest w butelki z brunatnego szkła z kroplomierzem LDPE i zakrętką z PP.

1 butelka o zawartości 15 ml w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice tel.: 42 22 50 555-559

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Cardiamidum

Charakterystyka Cardiamidum

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cardiamidum, 250 mg/ml, krople doustne, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml (około 20 kropli) roztworu zawiera 250 mg niketamidu (Nicethamidum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cardiamidum stosuje się pomocniczo w stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: zwykle 20 do 40 kropli 3 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Cardiamidum jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Młodzież w wieku od 12 do 18 lat: 20 do 40 kropli jednorazowo, raz na dobę.

Maksymalna dawka dobowa wynosi 1,5 g niketamidu (około 120 kropli).

Sposób podawania

Krople należy podawać w niewielkiej ilości wody.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na niketamid lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

- Tachykardia i ciężkie zaburzenia rytmu serca,

-    Nadciśnienie tętnicze,

-    Niestabilna dusznica bolesna,

-    Padaczka,

-    Dzieci w wieku poniżej 12 lat,

-    Ciąża.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z porfirią produkt leczniczy może wywołać ostre napady choroby. Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką astmą oskrzelową ze względu na możliwość wystąpienia skurczu oskrzeli; ostrożnie stosować u pacjentów z nadczynnością tarczycy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie należy stosować niketamidu w okresie ciąży i karmienia piersią ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Cardiamidum zwykle nie zaburza sprawności psychomotorycznej oraz nie obniża zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane niketamidu zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Częstość możliwych działań niepożądanych określono następuj ąco: częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia

tętniczego krwi

Zaburzenia układu nerwowego

Częstość nieznana: drgawki, rzadko o charakterze toniczno-klonicznym, pobudzenie psychoruchowe

Zaburzenia żołądka i jelit

Częstość nieznana: nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częstość nieznana: wzmożona potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Częstość nieznana: drżenie mięśniowe, sztywność mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Częstość nieznana: uczucie gorąca, zwiększenie temperatury ciała

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: świąd skóry, zwłaszcza nosa, kaszel, kichanie, zaczerwienienie skóry Zaburzenia psychiczne Częstość nieznana: niepokój

4.9    Przedawkowanie

Ze względu na krótki okres półtrwania przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

W przypadku przyj ęcia znacznych ilości produktu leczniczego może wystąpić pobudzenie psychoruchowe, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, drgawki padaczkopodobne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki pobudzające układ oddechowy

Kod ATC: R07AB02

Niketamid jest dietyloamidem kwasu nikotynowego. Wykazuje działanie pobudzające ośrodkowy układ nerwowy i układ oddechowy.

Niketamid stosowany jest jako lek pobudzający układ sercowo-naczyniowy i oddechowy. Działa obwodowo i ośrodkowo na wszystkich poziomach układu nerwowego: pobudza rdzeń kręgowy, rdzeń przedłużony i korę mózgową. Pobudzenie jest wynikiem zmniejszenia progu pobudliwości a nie blokowania hamowania w ośrodkowym układzie nerwowym. Niketamid bezpośrednio pobudza ośrodek oddechowy przez zmniejszenie progu pobudliwości komórek nerwowych. Działa również odruchowo poprzez pobudzenie sinus caroticus powodując zwiększenie amplitudy i częstości oddechów, zwłaszcza w stanach zahamowania. Działanie bezpośrednie jest związane z pobudzeniem ośrodków rdzenia przedłużonego a w większych dawkach również neuronów ruchowych kory mózgowej. Niketamid działa także poprzez ośrodek naczynioruchowy, powodując nasilenie pobudliwości prereceptorycznej, czego wynikiem jest wzmożenie napięcia ścian naczyń krwionośnych, zwłaszcza jamy brzusznej i zwiększenie ciśnienia tętniczego. Wskutek tego krew przemieszcza się do pozostałych części układu naczyniowego, wzrasta jej dopływ do serca, zwiększa się objętość minutowa, szybkość krążenia oraz czynność serca, co prowadzi do poprawy ukrwienia. Niketamid na ogół nie wpływa bezpośrednio na serce - zmiany w pracy serca są przede wszystkim następstwem przemieszczenia krwi w układzie krążenia. Niketamid rozszerza naczynia wieńcowe oraz naczynia mózgu i skóry. Zwiększa ciśnienie tętnicze krwi, zwłaszcza w stanach hipotensji.

W większych dawkach niketamid działa nieznacznie pobudzająco na korę mózgową. Działanie na ośrodek naczynioruchowy i oddechowy jest krótkotrwałe, utrzymuje się 15 do 60 minut. Niketamid nie wpływa na procesy psychiczne. Nie działa na narządy miąższowe, nie kumuluje się w organizmie. W dawkach 3 - 5 razy większych od dawki leczniczej może wywołać drgawki kloniczno-toniczne.

Ze względu na działanie pobudzaj ące ośrodkowy układ nerwowy i układ oddechowy, niketamid może być stosowany u osób z niskim ciśnieniem.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym maksymalne stężenie występuje szybko; okres półtrwania jest krótki.

Niketamid szybko wchłania się zarówno po podaniu doustnym jak i dotkankowym. Jest metabolizowany w wątrobie. In vivo niketamid nie ulega przekształceniu w azotyny. Wydala się szybko z moczem. Czas działania dawki leczniczej wynosi od 0,5 do 1 godziny.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak wystarczaj ących danych przedklinicznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas (S)-mlekowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka o objętości 15 ml, z brunatnego szkła, z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z PP, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5,

95-200 Pabianice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1631

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.08.1954 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 16.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Cardiamidum