Imeds.pl

Cardiopirin 0,1 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cardiopirin, 100 mg, tabletki

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cardiopirin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiopirin

3.    Jak stosować Cardiopirin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cardiopirin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cardiopirin i w jakim celu się go stosuje

Cardiopirin zawiera kwas acetylosalicylowy, który ma działanie hamujące agregację (zlepianie) płytek krwi i przeciwdziała powstawaniu zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Wskazania do stosowania

Prewencja wtórna (zapobieganie po wystąpieniu choroby) ostrych epizodów zakrzepowych w naczyniach wieńcowych i mózgowych u pacjentów:

-    ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową;

-    ze świeżym zawałem serca;

-    po zabiegach angioplastyki lub pomostowania naczyń wieńcowych;

-    po niedokrwiennych udarach mózgu lub przejściowych napadach niedokrwiennych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiopirin Kiedy nie stosować leku Cardiopirin:

-    jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

-    u pacjentów ze skazą krwotoczną;

-    w chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    w ostatnim trymestrze ciąży;

-    u pacjentów z występującymi wcześniej napadami astmy oskrzelowej, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

-    jeśli pacjent ma podawany metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

-    u dzieci w wieku do 12 lat ze względu na zagrożenie wystąpienia zespołu Reye’a.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cardiopirin należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zachować szczególną ostrożność stosując Cardiopirin, w następujących przypadkach:

-    pierwszy i drugi trymestr ciąży;

-    okres karmienia piersią;

-    nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub substancje alergizujące;

-    jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny lub heparyna);

-    znaczna niewydolność nerek lub wątroby;

-    występująca wcześniej choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadkie zaburzenie genetyczne związane ze zmianą wrażliwości na niektóre substancje).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, obrzękiem błony śluzowej nosa lub polipami nosa, gdyż częściej niż inni mogą oni reagować na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (w tym na kwas acetylosalicylowy) napadami astmy, obrzękiem naczynioruchowym lub pokrzywką.

Nie stosować co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na możliwość nasilenia krwawień.

Kwas acetylosalicylowy nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego lek może wywołać napad dny moczanowej.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup pacjentów stosujących lek: Stosowanie leku Cardiopirin u dzieci i młodzieży

W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale ciężkiej choroby - leki zawierające kwas acetylosalicylowy stosuje się u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Stosowanie leku Cardiopirin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cardiopirin, w razie znacznej niewydolności nerek lub wątroby.

Inne leki i Cardiopirin

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas acetylosalicylowy nasila:

-    działanie leków przeciwzakrzepowych;

-    ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidów lub picia alkoholu;

-    działanie oraz objawy niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    działanie pochodnych sulfonylomocznika;

-    działanie metotreksatu (lecznicze i niepożądane);

-    stężenie w osoczu: digoksyny, barbituranów, związków litu;

-    działanie sulfonamidów i ich połączeń;

-    działanie kwasu walproinowego.

Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie:

-    antagonistów aldosteronu i leków moczopędnych;

-    leków przeciwnadciśnieniowych;

-    leków przeciw dnie, zwiększających wydalanie kwasu moczowego.

Cardiopirin można zastosować jednocześnie z wymienionymi powyżej lekami (oprócz metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie na zlecenie lekarza.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować nasilenie dny moczanowej.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciążą, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W I i II trymestrze ciąży Cardiopirin można stosować tylko, jeśli w opinii lekarza korzyści z leczenia przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Kwas acetylosalicylowy może powodować wady płodu i komplikacje okołoporodowe zarówno u matki jak i u dziecka.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy unikać stosowania leku u tych kobiet lub przerwać karmienie piersią w przypadku systematycznego przyjmowania dużych dawek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cardiopirin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cardiopirin zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Cardiopirin

Cardiopirin należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka to:

1 tabletka (100 mg) raz na dobę.

Tabletki przyjmować doustnie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

W celu przyspieszenia wchłaniania tabletkę można rozkruszyć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cardiopirin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cardiopirin

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci jest niebezpieczne, gdyż może w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu.

Objawami łagodnego przedawkowania są: niekontrolowane drżenie rąk, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, biegunka, bóle brzucha, senność, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, nudności, wymioty, szumy uszne, wrażenie osłabienia słuchu, bóle i zawroty głowy, dezorientacja.

W przypadku ciężkiego zatrucia mogą wystąpić: początkowo hiperwentylacja, następnie spłycenie oddechu i trudności w oddychaniu, gorączka, kwasica ketonowa, zasadowica oddechowa, kwasica metaboliczna, śpiączka, wstrząs sercowo - naczyniowy, niewydolność oddechowa, ciężka hipoglikemia, obecność krwi w moczu, drgawki, omamy, ketonuria (obecność ciał ketonowych w moczu), białkomocz (obecność białka w moczu), hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywnego, zastosowaniu diurezy alkalicznej. W przypadku ciężkiego zatrucia można zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową. Może być konieczne uzupełnienie płynów.

Pominięcie zastosowania leku Cardiopirin:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku Cardiopirin należy przyjąć następną dawkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W zakresie dawek przeciwagregacyjnych działania niepożądane występują rzadko.

Rzadko występują dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, biegunka, wymioty oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. Czasami może dochodzić do rozwoju choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem i perforacją. Jeżeli wystąpią czarne, smoliste stolce, fusowate lub czarne wymioty należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.

Kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, w związku z tym mogą nasilić się objawy dny moczanowej.

Objawem ciężkiej nadwrażliwości mogą być: napady duszności, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, obrzęk twarzy, powiek, języka, krtani lub reakcje skórne. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Reakcje te mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Opisano pojedyncze przypadki zaburzenia czynności wątroby (zwiększenia aktywności aminotransferaz) i nerek, hipoglikemii oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.

Zawroty głowy, szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania.

Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku Cardiopirin zwiększa się ryzyko krwawień i wydłuża się czas krwawienia.

Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych (w tym kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwbólowych), szczególnie leków zawierających kilka substancji czynnych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać Cardiopirin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Cardiopirin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cardiopirin

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy w ilości 100 mg.

Substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, kwas stearynowy.

Jak wygląda Cardiopirin i co zawiera opakowanie

30 tabletek - 3 blistry po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „COLFARM” S.A. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego

Data ostatniej aktualizacji ulotki: