+ iMeds.pl

Cardiopirin 0,1 gUlotka Cardiopirin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cardiopirin, 100 mg, tabletki

Acidum acetylsalicylicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cardiopirin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiopirin

3.    Jak stosować Cardiopirin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cardiopirin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cardiopirin i w jakim celu się go stosuje

Cardiopirin zawiera kwas acetylosalicylowy, który ma działanie hamujące agregację (zlepianie) płytek krwi i przeciwdziała powstawaniu zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych.

Wskazania do stosowania

Prewencja wtórna (zapobieganie po wystąpieniu choroby) ostrych epizodów zakrzepowych w naczyniach wieńcowych i mózgowych u pacjentów:

-    ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową;

-    ze świeżym zawałem serca;

-    po zabiegach angioplastyki lub pomostowania naczyń wieńcowych;

-    po niedokrwiennych udarach mózgu lub przejściowych napadach niedokrwiennych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardiopirin Kiedy nie stosować leku Cardiopirin:

-    jeśli pacjent jest uczulony na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku;

-    u pacjentów ze skazą krwotoczną;

-    w chorobie wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    w ostatnim trymestrze ciąży;

-    u pacjentów z występującymi wcześniej napadami astmy oskrzelowej, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);

-    jeśli pacjent ma podawany metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

-    u dzieci w wieku do 12 lat ze względu na zagrożenie wystąpienia zespołu Reye’a.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cardiopirin należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zachować szczególną ostrożność stosując Cardiopirin, w następujących przypadkach:

-    pierwszy i drugi trymestr ciąży;

-    okres karmienia piersią;

-    nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub substancje alergizujące;

-    jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny lub heparyna);

-    znaczna niewydolność nerek lub wątroby;

-    występująca wcześniej choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego;

-    niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadkie zaburzenie genetyczne związane ze zmianą wrażliwości na niektóre substancje).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, obrzękiem błony śluzowej nosa lub polipami nosa, gdyż częściej niż inni mogą oni reagować na leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (w tym na kwas acetylosalicylowy) napadami astmy, obrzękiem naczynioruchowym lub pokrzywką.

Nie stosować co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na możliwość nasilenia krwawień.

Kwas acetylosalicylowy nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego lek może wywołać napad dny moczanowej.

Należy porozumieć się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup pacjentów stosujących lek: Stosowanie leku Cardiopirin u dzieci i młodzieży

W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale ciężkiej choroby - leki zawierające kwas acetylosalicylowy stosuje się u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Stosowanie leku Cardiopirin u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Cardiopirin, w razie znacznej niewydolności nerek lub wątroby.

Inne leki i Cardiopirin

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Kwas acetylosalicylowy nasila:

-    działanie leków przeciwzakrzepowych;

-    ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego podczas jednoczesnego stosowania kortykosteroidów lub picia alkoholu;

-    działanie oraz objawy niepożądane niesteroidowych leków przeciwzapalnych;

-    działanie pochodnych sulfonylomocznika;

-    działanie metotreksatu (lecznicze i niepożądane);

-    stężenie w osoczu: digoksyny, barbituranów, związków litu;

-    działanie sulfonamidów i ich połączeń;

-    działanie kwasu walproinowego.

Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie:

-    antagonistów aldosteronu i leków moczopędnych;

-    leków przeciwnadciśnieniowych;

-    leków przeciw dnie, zwiększających wydalanie kwasu moczowego.

Cardiopirin można zastosować jednocześnie z wymienionymi powyżej lekami (oprócz metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych) wyłącznie na zlecenie lekarza.

Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować nasilenie dny moczanowej.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciążą, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W I i II trymestrze ciąży Cardiopirin można stosować tylko, jeśli w opinii lekarza korzyści z leczenia przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Kwas acetylosalicylowy może powodować wady płodu i komplikacje okołoporodowe zarówno u matki jak i u dziecka.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy unikać stosowania leku u tych kobiet lub przerwać karmienie piersią w przypadku systematycznego przyjmowania dużych dawek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Cardiopirin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cardiopirin zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Cardiopirin

Cardiopirin należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecana dawka to:

1 tabletka (100 mg) raz na dobę.

Tabletki przyjmować doustnie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

W celu przyspieszenia wchłaniania tabletkę można rozkruszyć.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cardiopirin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cardiopirin

W razie przyjęcia znacznie większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie u osób w podeszłym wieku i u małych dzieci jest niebezpieczne, gdyż może w tych grupach pacjentów prowadzić do zgonu.

Objawami łagodnego przedawkowania są: niekontrolowane drżenie rąk, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, biegunka, bóle brzucha, senność, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, nudności, wymioty, szumy uszne, wrażenie osłabienia słuchu, bóle i zawroty głowy, dezorientacja.

W przypadku ciężkiego zatrucia mogą wystąpić: początkowo hiperwentylacja, następnie spłycenie oddechu i trudności w oddychaniu, gorączka, kwasica ketonowa, zasadowica oddechowa, kwasica metaboliczna, śpiączka, wstrząs sercowo - naczyniowy, niewydolność oddechowa, ciężka hipoglikemia, obecność krwi w moczu, drgawki, omamy, ketonuria (obecność ciał ketonowych w moczu), białkomocz (obecność białka w moczu), hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy natychmiast przewieźć do szpitala. Leczenie zatrucia polega na wykonaniu płukania żołądka, podaniu węgla aktywnego, zastosowaniu diurezy alkalicznej. W przypadku ciężkiego zatrucia można zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową. Może być konieczne uzupełnienie płynów.

Pominięcie zastosowania leku Cardiopirin:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia dawki leku Cardiopirin należy przyjąć następną dawkę.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W zakresie dawek przeciwagregacyjnych działania niepożądane występują rzadko.

Rzadko występują dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: nudności, biegunka, wymioty oraz niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w wyjątkowych przypadkach mogą prowadzić do niedokrwistości. Czasami może dochodzić do rozwoju choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy z krwawieniem i perforacją. Jeżeli wystąpią czarne, smoliste stolce, fusowate lub czarne wymioty należy odstawić lek i zgłosić się do lekarza.

Kwas acetylosalicylowy zmniejsza wydalanie kwasu moczowego, w związku z tym mogą nasilić się objawy dny moczanowej.

Objawem ciężkiej nadwrażliwości mogą być: napady duszności, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego, obrzęk twarzy, powiek, języka, krtani lub reakcje skórne. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Reakcje te mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Opisano pojedyncze przypadki zaburzenia czynności wątroby (zwiększenia aktywności aminotransferaz) i nerek, hipoglikemii oraz reakcji skórnych o szczególnie ciężkim przebiegu.

Zawroty głowy, szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, mogą być objawami przedawkowania.

Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku Cardiopirin zwiększa się ryzyko krwawień i wydłuża się czas krwawienia.

Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych (w tym kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwbólowych), szczególnie leków zawierających kilka substancji czynnych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać Cardiopirin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku Cardiopirin po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cardiopirin

Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy w ilości 100 mg.

Substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, kwas stearynowy.

Jak wygląda Cardiopirin i co zawiera opakowanie

30 tabletek - 3 blistry po 10 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne „COLFARM” S.A. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Cardiopirin

Charakterystyka Cardiopirin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cardiopirin, 100 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 100 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 42 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Prewencja wtórna ostrych epizodów zakrzepowych w naczyniach wieńcowych i mózgowych u pacjentów:

-    ze stabilną i niestabilną chorobą wieńcową;

-    ze świeżym zawałem serca;

-    po zabiegach angioplastyki lub pomostowania naczyń wieńcowych;

-    po niedokrwiennych udarach mózgu lub przejściowych napadach niedokrwiennych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

1 tabletka (100 mg) raz na dobę.

Sposób podawania

Tabletki przyjmować doustnie, najlepiej po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

W celu przyspieszenia wchłaniania tabletkę można rozkruszyć.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną - kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego

-    Skazy krwotoczne

-    Czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy

-    Trzeci trymestr ciąży

-    U pacjentów z napadami astmy oskrzelowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    Podawanie jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (patrz punkt 4.5)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy można stosować tylko po starannym rozważeniu spodziewanych korzyści z leczenia w stosunku do ryzyka, w następujących okolicznościach:

-    pierwszy i drugi trymestr ciąży;

-    karmienie piersią;

-    nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub substancje alergizujące;

-    jednoczesne leczenie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny lub heparyna);

-    zaburzona czynność nerek lub wątroby;

-    u pacjentów z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie;

-    u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

Dzieci i młodzież

W związku z możliwością wystąpienia zespołu Reye’a - rzadkiej, ale ciężkiej choroby - leki zawierające kwas acetylosalicylowy stosuje się u dzieci i młodzieży poniżej 12 lat wyłącznie na zlecenie lekarza.

Zachować ostrożność podczas stosowania u pacjentów z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, obrzękiem błony śluzowej nosa lub polipami nosa, gdyż częściej niż inni mogą oni reagować na NLPZ (w tym na kwas acetylosalicylowy) napadami astmy, obrzękiem naczynioruchowym lub pokrzywką.

Nie stosować co najmniej 5 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym, ze względu na możliwość nasilenia krwawień.

Kwas acetylosalicylowy nawet w małych dawkach zmniejsza wydalanie kwasu moczowego.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego produkt leczniczy może wywołać napad dny moczanowej.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwwskazane do jednoczesnego stosowania z kwasem acetylosalicylowym:

-    Metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.

Nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, oraz wypieranie metotreksatu z połączeń z białkami osocza przez salicylany, patrz punkt. 4.3).

Interakcje wymagające zachowania szczególnej ostrożności

-    Metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień.

Nasilenie toksycznego wpływu metotreksatu na szpik (zmniejszony klirens nerkowy metotreksatu podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzapalnymi, w tym z kwasem acetylosalicylowym, oraz wypieranie metotreksatu z połączeń z białkami osocza przez salicylany, patrz wyżej)

-    Leki przeciwzakrzepowe, np. pochodne kumaryny, heparyna.

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi może nasilać działanie przeciwzakrzepowe: zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków, wynikające z wypierania leków przeciwzakrzepowych z ich połączeń z białkami osocza oraz właściwości antyagregacyjnych kwasu acetylosalicylowego.

-    Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym salicylany w dużych dawkach (>3g/dobę). Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek, na skutek synergistycznego działania tych leków.

-    Leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd.

Kwas acetylosalicylowy stosowany jednocześnie z lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego powoduje osłabienie działania leków przeciw dnie (konkurencja w procesie wydalania kwasu moczowego przez kanaliki nerkowe).

-    Digoksyna

Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z digoksyną powoduje zwiększenie stężenia digoksyny w osoczu, wynikające ze zmniejszonego wydalania digoksyny przez nerki.

-    Leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika.

Ze względu na właściwości hipoglikemizujące oraz wypierania pochodnych sulfonylomocznika z połączeń z białkami osocza, kwas acetylosalicylowy zwiększa działanie leków przeciwcukrzycowych.

-    Leki trombolityczne lub inne leki hamujące agregację płytek krwi, np. tyklopidyna, stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym mogą zwiększać ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków.

-    Leki moczopędne stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 g na dobę i większych - osłabienie działania moczopędnego poprzez zatrzymanie sodu

i wody w organizmie na skutek zmniejszenia filtracji kłębuszkowej, spowodowane zmniejszoną syntezą prostaglandyn w nerkach. Kwas acetylosalicylowy może zwiększać działanie ototoksyczne furosemidu.

-    Glikokortykosteroidy systemowe, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, podawane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym -zwiększone ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu

pokarmowego, oraz zmniejszenie stężenia salicylanów w osoczu w trakcie kortykoterapii i zwiększenie ryzyka przedawkowania salicylanów po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów.

-    Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dawkach 3 g na dobę i większych - zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego poprzez zmniejszenie filtracji kłębuszkowej, wynikające z hamowania wytwarzania prostaglandyn rozszerzających naczynia krwionośne.

-    Kwas walproinowy

Kwas acetylosalicylowy zwiększa toksyczność kwasu walproinowego poprzez wypieranie go z połączeń z białkami osocza. Kwas walproinowy zwiększa działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego z powodu synergistycznego działania antyagregacyjnego obu leków.

-    Alkohol

Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, jak owrzodzenia błony śluzowej lub krwawienia.

4.6    Wpływ na ciążę, płodność i laktację

Ciąża

W I i II trymestrze ciąży kwas acetylosalicylowy można stosować tylko, jeśli w opinii lekarza korzyści z leczenia przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Kwas acetylosalicylowy może powodować wady płodu i komplikacje okołoporodowe zarówno u matki jak i u dziecka.

Karmienie piersią

Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego należy unikać stosowania produktu u tych kobiet lub przerwać karmienie piersią w przypadku systematycznego przyjmowania dużych dawek produktu leczniczego.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Cardiopirin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W zakresie dawek przeciwagregacyjnych działania niepożądane występują rzadko.

Zaburzenia żołądka i jelit:

-    bóle brzucha, zgaga, nudności, wymioty, biegunka, niestrawność;

-    krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone, które mogą prowadzić do niedokrwistości z niedoboru żelaza. Do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka;

-    choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja;

-    w rzadkich przypadkach opisano zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz).

Zaburzenia układu nerwowego:

-    zawroty głowy i szumy uszne, będące zazwyczaj objawami przedawkowania.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

- zwiększone ryzyko krwawień, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, małopłytkowość.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

-    w rzadkich przypadkach po długotrwałym stosowaniu dużych dawek kwasu acetylosalicylowego odnotowano martwicę brodawek nerkowych i śródmiąższowe zapalenie nerek.

Zaburzenia układu immunologicznego:

-    pokrzywka, odczyny skórne, reakcje anafilaktyczne, astma oskrzelowa, obrzęk naczynioruchowy.

Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, szczególnie zawierających kilka substancji czynnych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Przedawkowanie łagodne: niekontrolowane drżenie rąk, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, biegunka, bóle brzucha, senność, przyspieszenie i pogłębienie oddechu, nudności, wymioty, szumy uszne, wrażenie osłabienia słuchu, bóle i zawroty głowy, dezorientacja; objawy te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki.

Przedawkowanie ciężkie: początkowo hiperwentylacja, następnie spłycenie oddechu i trudności w oddychaniu, gorączka, kwasica ketonowa, zasadowica oddechowa, kwasica metaboliczna, śpiączka, wstrząs sercowo - naczyniowy, niewydolność oddechowa, ciężka hipoglikemia, obecność krwi w moczu, drgawki, omamy, ketonuria, białkomocz, hipokaliemia.

Opakowanie produktu Cardiopirin zawiera łącznie 3 g kwasu acetylosalicylowego, co utrudnia przedawkowanie.

Postępowanie zależy od ciężkości przedawkowania oraz objawów klinicznych. Należy zastosować środki, mające na celu zmniejszenie wchłaniania substancji czynnej: płukanie żołądka, podanie węgla aktywnego, oraz kontrolować równowagę kwasowo-zasadową (niezbędna jest kontrola następujących parametrów krwi: pH, pCO2, stężenia wodorowęglanów, stężenia potasu). Jeśli zachowana jest prawidłowa czynność nerek, można zastosować diurezę alkaliczną aż do uzyskania pH moczu w zakresie 7,5-8; w przypadku stężenia salicylanów w osoczu powyżej 500 mg/l (3,6 mmol/l) u dorosłych lub 300 mg/l (2,2 mmol/l) u dzieci należy rozważyć możliwość zastosowania forsowanej diurezy alkalicznej. Należy stosować infuzje dożylne zawierające NaHCO3, KCl oraz leki moczopędne. W przypadku ciężkiego zatrucia można zastosować hemodializę lub dializę otrzewnową. Należy uzupełnić płyny oraz prowadzić ogólne postępowanie objawowe.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakrzepowe, inhibitory agregacji płytek z wyłączeniem heparyny.

Kod ATC: B01A C06

Mechanizm działania

Kwas acetylosalicylowy już w małych dawkach hamuje agregację płytek krwi, zmniejszając możliwość powstawania wewnątrznaczyniowych zakrzepów i zatorów. Mechanizm działania polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy płytek i przerwaniu wytwarzania tromboksanu A2. Większe dawki kwasu acetylosalicylowego działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo poprzez mechanizm hamowania cyklooksygenaz tkankowych i zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Kwas acetylosalicylowy szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Po wchłonięciu ulega hydrolizie do kwasu salicylowego i octowego, częściowo przekształca się w kwas gentyzynowy i salicylomoczowy, oraz jest sprzęgany z kwasem glukuronowym.

Dystrybucja

Pochodne kwasu salicylowego wiążą się z białkami osocza, ulegają dystrybucji do tkanek, przenikają przez łożysko oraz przenikają do mleka.

Eliminacja

Szybkość wydalania przez nerki zwiększa się wraz z alkalizacją moczu, osiągając największe wartości przy pH ponad 7,5.

5.3    Dane przedkliniczne dotyczące bezpieczeństwa

Kwas acetylosalicylowy działa teratogennie u niektórych gatunków zwierząt. Stosowany w okresie przed porodem opóźnia i przedłuża akcję porodową, może spowodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, krwotoki śródczaszkowe lub żółtaczkę jąder podstawy mózgu u noworodków.

6    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana Laktoza jednowodna Talk

Kwas stearynowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC w tekturowym pudełku 30 tabletek (3 blistry po 10 szt.).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne „COLFARM” S.A. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12926

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.05.2007 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Cardiopirin