Imeds.pl

Cardioxane 500 Mg

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika

Cardioxane, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Dexrazoxanum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed przyjęciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty .

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cardioxane i w j akim celu się    go stosuj e

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Cardioxane

3.    Jak stosować lek Cardioxane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cardioxane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cardioxane i w jakim celu się go stosuje

Lek Cardioxane zawiera substancję czynną zwaną deksrazoksanem. Substancja ta należy do grupy leków o ochronnym działaniu na serce (leki kardioprotekcyjne).

Lek Cardioxane jest stosowany w celu zapobiegania uszkodzeniu serca, u dorosłych pacjentów z rakiem piersi, leczonych z tego powodu doksorubicyną lub epirubicyną.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cardioxane

Kiedy nie przyjmować leku Cardioxane

-    Jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na deksrazoksan.

-    Jeśli pacjentka karmi piersią (patrz także „Ciąża i karmienie piersią”).

Jeśli którakolwiek z tych sytuacji ma miejsce, pacjent nie może otrzymywać tego leku.

Przed przyjęciem leku Cardioxane należy poinformować lekarza o

•    Istniejących obecnie lub w przeszłości chorobach wątroby lub nerek.

•    Istniejącym obecnie lub w przeszłości zawale serca, niewydolności serca, nieleczonym bólu w klatce piersiowej i chorobach zastawek serca.

•    Istniejącej lub planowanej ciąży (patrz także „Ciąża i karmienie piersią”).

•    Uczuleniu na deksrazoksan lub razoksan.

Należy mieć świadomość, że:

-    Lekarz prowadzący może zlecić wykonanie badań przed lub w trakcie leczenia lekiem

Cardioxane, aby sprawdzić skuteczność leczenia oraz funkcjonowanie pewnych narządów, takich jak serce, nerki lub wątroba.

-    Lekarz prowadzący może zlecić badania krwi podczas leczenia produktem Cardioxane w celu

kontrolowania czynności szpiku kostnego. Jeśli pacjent jest leczony dużymi dawkami leków przeciwnowotworowych (np. chemioterapią lub naświetlaniem), a także otrzymuje duże dawki

leku Cardioxane, czynność szpiku kostnego może być osłabiona. Stan ten może wpływać na wytwarzanie krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi.

—    Lek Cardioxane może zwiększyć ryzyko wystąpienia białaczki (nowotworu krwi).

—    Podczas leczenia lekiem Cardioxane kobiety w wieku rozrodczym i mężczyźni powinni stosować

skuteczne metody antykoncepcji. Mężczyźni powinni stosować metody zapobiegające poczęciu dziecka jeszcze przez co najmniej trzy miesiące po zakończeniu leczenia lekiem Cardioxane (patrz także „Ciąża i karmienie piersią”).

—    Leczenie skojarzone lekiem Cardioxane i lekami przeciwnowotworowymi może zwiększyć

ryzyko powstawania zakrzepów krwi.

   Jeśli lek Cardioxane w postaci proszku lub roztworu zetknie się ze skórą, należy natychmiast

powiedzieć o tym lekarzowi. Pacjent lub lekarz powinni natychmiast dokładnie przemyć to miejsce wodą.

Lek Cardioxane a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Osoby w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)

Lekarz może dostosować leczenie lekiem Cardioxane w zależności od stanu zdrowia (w przypadku problemów z sercem, wątrobą lub nerkami).

Ciąża i karmienie piersią

—    Pacjentki będące w ciąży lub planujące zajść w ciążę nie będą otrzymywały leku Cardioxane,

chyba, że lekarz zdecyduje, iż jest to konieczne.

—    Kobiety w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas

leczenia lekiem Cardioxane.

—    Mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji podczas leczenia lekiem

Cardioxane i jeszcze przez co najmniej trzy miesiące po jego zakończeniu.

—    Podczas leczenia lekiem Cardioxane należy przerwać karmienie piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas leczenia lekiem Cardioxane zgłaszano występowanie zmęczenia. Dlatego, jeśli pacjent odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Cardioxane W jaki sposób lek Cardioxane jest podawany pacjentowi

Ten lek zostanie przygotowany, a następnie podany pacjentowi przez lekarza lub inną osobę z personelu medycznego. Wielkość dawki podawanej pacjentowi ustala lekarz.

— Lek Cardioxane jest podawany w kroplówce (infuzji) dożylnej trwającej około 15 minut.

Infuzję tę rozpoczyna się około 30 minut przed podaniem leku przeciwnowotworowego (doksorubicyny i (lub) epirubicyny).

Prawdopodobne przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cardioxane

Jeśli pacjent otrzyma zbyt dużą ilość leku Cardioxane, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Mogą wówczas wystąpić niektóre z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4, “Możliwe działania niepożądane”.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być poważne i wymagają natychmiastowej pomocy medycznej:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    Częste zakażenia, gorączka, ból gardła, nieoczekiwane zasinienia i krwawienia (objawy zaburzeń

krwi takich jak mała liczba krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych, mała liczba płytek krwi i mała liczba granulocytów. Jednak po każdym cyklu leczenia wyniki badań krwi mogą wrócić do normy)

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    Obrzęk i zaczerwienienie żyły

Niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    Białaczka (nowotwór krwi)

-    Nagła utrata przytomności

-    Obrzęk i ból jednej części ciała, który może być spowodowany powstaniem zakrzepu w żyle

-    Obrzęk tkanek kończyn

Podczas leczenia lekiem Cardioxane u bardzo niewielu pacjentów zgłaszano występowanie następujących działań niepożądanych:

-    Reakcje alergiczne, w tym swędzenie, wysypka, obrzęk twarzy/gardła, świszczący oddech,

duszność lub trudności w oddychaniu, zmiany w stanie świadomości, niedociśnienie

-    Nagły napad duszności, odkrztuszanie krwi i ból w klatce piersiowej (objawy zakrzepu w płucu) Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych wyżej objawów, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi lub zgłosić się na izbę przyjęć najbliższego szpitala.

Do innych działań niepożądanych należą:

Bardzo często (mogą występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    Łysienie

-    Wymioty, owrzodzenia w jamie ustnej, nudności

-    Osłabienie

Często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    Biegunka, ból brzucha, zaparcie, uczucie wypełnienia żołądka i utrata apetytu

-    Osłabienie czynności mięśnia sercowego, szybkie bicie serca

-    Ból, zaczerwienienie i obrzęk wilgotnej wyściółki takich przewodów wewnętrznych jak drogi

oddechowe lub przełyk

-    Zaburzenia paznokci takie jak czernienie

-    Reakcja skórna taka jak obrzęk, zaczerwienienie, ból, uczucie pieczenia, swędzenie w miejscu

podania leku

-    Mrowienie i drętwienie dłoni lub stóp, zawroty głowy, ból głowy

-    Uczucie zmęczenia, złe samopoczucie ogólne

-    Nieznaczne podwyższenie temperatury ciała, ból w klatce piersiowej/zwiększona częstość akcji

serca, zadyszka lub gwałtowne łapanie powietrza

-    Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby Niezbyt często (może występować rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

-    Wzrost liczby komórek krwi

-    Zawroty głowy, zakażenia uszu

-    Krwawienie, wrażliwość lub powiększenie dziąseł, pleśniawki

-    Pragnienie

-    Zaczerwienienie, nadmierna ciepłota oraz tkliwość spowodowana zapaleniem podskórnym Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Cardioxane

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

-    Nie stosować leku Cardioxane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

-    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cardioxane

-    Substancją czynną leku jest deksrazoksan (w postaci deksrazoksanu chlorowodorku).

-    Każda fiolka zawiera 500 mg deksrazoksanu. Lek Cardioxane nie zawiera innych składników.

Jak wygląda lek Cardioxane i co zawiera opakowanie

Lek Cardioxane dostępny jest w postaci proszku liofilizowanego barwy białej lub niemal białej, w opakowaniu zawierającym jedną fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny

Clinigen Healthcare Ltd Pitcairn House, First Avenue Burton-on-Trent, Staffordshire DE14 2WW, Wielka Brytania

Wytwórca

Cenexi Laboratoires Thissen S.A.

Rue de la Papyree 2-4-6 1420 Braine-l’Alleud Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

08/2014 r.

Cardioxane, 500 mg, proszek do sporządzenia roztworu do infuzji

Dexrazoxanum

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Lek Cardioxane jest podawany w krótkotrwałym wlewie dożylnym (15 minut) na około 30 minut przed podaniem antracyklin w dawce odpowiadającej 10-krotności dawki doksorubicyny lub 10-krotności dawki epirubicyny.

Zalecana dawka leku Cardioxane wynosi 500 mg/m2 pc. w powszechnie stosowanym schemacie dawkowania doksorubicyny wynoszącym 50 mg/m2 pc. lub 600 mg/m2 pc. w powszechnie stosowanym schematacie dawkowania epirubicyny wynoszącym 60 mg/m2 pc.

Dzieci i młodzież

Lek Cardioxane jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

W przypadku umiarkowanych do ciężkich zaburzeń czynności nerek (klirens kreatyniny < 40 ml/min) dawkę deksrazoksanu należy zmniejszyć o 50%.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U tych pacjentów należy utrzymać odpowiednie proporcje pomiędzy dawkami leków, np.: zmniejszyć dawkę deksrazoksanu proporcjonalnie do zmniejszenia dawki antracykliny.

Osoby w wieku podeszłym (powyżej 65 lat)

Dawkę można dostosować w przypadku leczenie lekiem Cardioxane w zależności od stanu zdrowia (w przypadku problemów z sercem, wątrobą lub nerkami).

W przypadku przedawkowania leku, należy zastosować leczenie objawowe.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA LEKU CARDIOXANE DO STOSOWANIA

Ogólne zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania

Lek powinien być rekonstytuowany wyłącznie przez przeszkolony personel w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu. Procedury tej nie powinny wykonywać kobiety w ciąży. Zaleca się użycie rękawic i innej odzieży ochronnej w celu ochrony skóry. Opisywano reakcje skórne w następstwie kontaktu z lekiem Cardioxane. Jeżeli dojdzie do kontaktu leku Cardioxane w postaci proszku lub roztworu ze skórą lub błonami śluzowymi, należy natychmiast dokładnie spłukać je wodą.

Przygotowanie roztworu do infuzji dożylnej

Rekonstytucja leku Cardioxane

W celu rekonstytucji zawartość fiolki należy rozpuścić w 25 ml wody do wstrzykiwań. Zawartość fiolki ulega rozpuszczeniu w ciągu kilku minut przy delikatnym wstrząsaniu. Otrzymany roztwór ma pH około 1,6. Należy go rozcieńczyć przed podaniem pacjentowi.

Rozcieńczanie leku Cardioxane

W celu uniknięcia ryzyka zakrzepowego zapalenia żył w miej scu wstrzyknięcia, roztwór powinien być rozcieńczony przed infuzją jednym z podanych poniżej płynów. Zaleca się użycie roztworów o podwyższonym pH. Końcowa objętość płynu jest proporcjonalna do liczby fiolek leku Cardioxane i objętości płynu użytego do rozcieńczenia; wynosi ona od 25 ml do 100 ml na fiolkę.

W tabeli zestawiono końcową objętość i przybliżone pH zrekonstytuowanego i rozcieńczonego leku Cardioxane w zależności od użycia 1 lub 4 fiolek. Zaleca się stosowanie następujących płynów:

Płyn

Objętość płynu użytego do rozcieńczenia 1 fiolki ze

zrekonstytuowanym lekiem Cardioxane

Końcowa objętość płynu z 1 fiolki leku Cardioxane

Końcowa objętość płynu uzyskana z 4 fiolek Cardioxane

Przybliżone

pH

Płyn Ringera z

25 ml

50 ml

200 ml

2,2

mleczanami

100 ml

125 ml

500 ml

3,3

0,16 M roztwór

25 ml

50 ml

200 ml

2,9

mleczanu sodu*

100 ml

125 ml

500 ml

4,2

11,2% roztwór mleczanu sodu należy rozcieńczyć sześciokrotnie do uzyskania stężenia 0,16 M.

W celu podwyższenia pH leku Cardioxane zaleca się użycie większej objętości płynu (maksymalnie 100 ml płynu na 25 ml leku Cardioxane po rekonstytucji). Jeśli zachodzi taka potrzeba i wymaga tego stan hemodynamiczny pacjenta, można stosować mniejsze objętości płynu (co najmniej 25 ml płynu na 25 ml leku Cardioxane po rekonstytucji).

Zrekonstytuowany, rozcieńczony lek Cardioxane jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Po rekonstytucji i rozcieńczeniu produkt leczniczy Cardioxane należy użyć natychmiast lub w ciągu 4 godzin, jeśli jest przechowywany w temp. od 2 do 8°C.

Leki przeznaczone do podania pozajelitowego powinny być przed podaniem oceniane wzrokowo pod kątem obecności ciał obcych i zmiany zabarwienia. Tuż po rekonstytucji roztwór leku Cardioxane powinien mieć kolor od bezbarwnego do żółtego, jednak wraz z upływem czasu może się on zmieniać, co nie musi oznaczać utraty jego aktywności, jeśli był prawidłowo przechowywany. Niemniej jednak w przypadku, gdy po rozpuszczeniu roztwór leku ma inny kolor niż opisany powyżej, zaleca się go wyrzucić.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie należy mieszać leku Cardioxane z innymi produktami leczniczymi i rozpuszczalnikami, z wyjątkiem wymienionych powyżej.

Przechowywanie

Nie stosować leku Cardioxane po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przed otwarciem

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji i rozcieńczeniu

Lek Cardioxane po rozpuszczeniu w wodzie do wstrzykiwań oraz rozcieńczeniu zachowuje trwałość przez 4 godziny w temperaturze poniżej 25 oC.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek Cardioxane po rekonstytucji i rozcieńczeniu, powinien być zużyty natychmiast.

Jeżeli lek Cardioxane nie zostanie natychmiast zużyty, może być przechowywany bez dostępu światła w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce), jednak nie dłużej niż 4 godziny - za co ponosi odpowiedzialność osoba podająca lek.

Usuwanie pozostałości leku

Wszelkie niewykorzystane resztki leku lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Należy zachować szczególną uwagę i stosować odpowiednie środki ostrożności podczas usuwania przedmiotów użytych do rekonstytucji i rozcieńczenia leku Cardioxane.

6