+ iMeds.pl

Cardipen 4 mgUlotka Cardipen

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

CARDIPEN, 4 mg, tabletki

tert-Butylamini peńndoprilum

<logo podmiotu odpowiedzialnego>

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cardipen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardipen

3.    Jak stosować Cardipen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cardipen

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1, Co to jest Cardipen i w jakim celu się go stosuje

Cardipen jest stosowany w postaci tabletek doustnych, z których każda zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą.

Cardipen (peryndopryl) należy do grupy leków nazywanych inhibitorami konwertazy angiotensyny (inhibitory ACH). Peryndopryl jest skuteczny we wszystkich stopniach nadciśnienia tętniczego: łagodnym, umiarkowanym i ciężkim. Peryndopryl powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego zarówno skurczowego, jak i rozkurczowego, w pozycji stojącej i leżącej. Peryndopryl poprawia elastyczność dużych tętnic. Zmniejsza przerost lewej komory serca.

Cardipen stosuje się w leczeniu:

-    nadciśnienia tętniczego (wysokiego ciśnienia tętniczego),

-    objawowej niewydolności serca (stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu),

-    stabilnej choroby wieńcowej, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów po przebytym zawale serca i (lub) operacji rozszerzającej naczynia wieńcowe.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cardipen Kiedy nie stosować leku Cardipen:

- jeśli pacjent ma uczulenie na peryndopryl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), albo na inny inhibitor konwertazy angiotensyny;

-jeśli u pacjenta podczas wcześniejszego leczenia inhibitorem ACH wystąpił świszczący oddech, obrzęk twarzy, języka lub gardła, silny świąd lub ciężkie reakcje skórne (stan nazywany obrzękiem naczymoruchowym);

-jeśli obrzęk naczynioruchowy wystąpił u pacjenta lub osoby spokrewnionej w jakichkolwiek okolicznościach;

-    po 3. miesiącu ciąży (należy także unikać stosowania leku Cardipen we wczesnym okresie ciąży -patrz punkt dotyczący ciąży);

-jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie tętnicze, zawierającym aliskiren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cardipen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono zwężenie zastawki aorty (główne naczynie wychodzące z serca), kardiomiopatię przerostową (pogrubienie mięśnia serca) lub zwężenie tętnicy nerkowej (tętnica doprowadzająca krew do nerki),

-    u pacjenta stwierdzono inne choroby serca,

-    pacjent ma cukrzycę,

-    u pacjenta stwierdzono chorobę nerek, pacjent jest poddawany dializoterapii lub pacjentowi niedawno przeszczepiono nerkę,

-    u pacjenta stwierdzono chorobę wątroby,

-    pacjent stosuje dietę z małą ilością soli lub przyjmuje substytuty soli kuchennej zawierające potas,

-    planowane jest podanie znieczulenia lub zabieg chirurgiczny,

-    planowana jest afereza LDL (usuwanie cholesterolu z krwi za pomocą specjalnego urządzenia),

-    planowane jest leczenie odczulające, mające na celu zmniejszenie objawów uczulenia na użądlenia pszczół lub os,

-    u pacjenta niedawno występowała biegunka lub wymioty, lub pacjent jest odwodniony,

-    pacjent ma kolagenozę (choroba tkanki łącznej), taką jak toczeń rumieniowaty układowy czy twardzina,

-    u pacjenta rozpoznano nietolerancję niektórych cukrów,

-jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego:

-    antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA), określanego również sartanem - na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan, zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

-    aliskiren.

Lekarz może zalecić regularną kontrolę czynności nerek, ciśnienia tętniczego oraz stężenia elektrolitów (np. potasu) we krwi. Patrz także podpunkt „Kiedy nie stosować leku Cardipen”.

-jeśli pacjent jest rasy czarnej - w takim przypadku istnieje większe ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego, a lek ten może być mniej skuteczny w obniżeniu ciśnienia tętniczego niż u pacjentów innych ras.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast powiadomić lekarza:

-    zawroty głowy po pierwszej dawce. Niektórzy pacjenci reagują na pierwszą dawkę lub na zwiększenie dawki zawrotami głowy, osłabieniem, omdleniem i nudnościami;

-    nagły obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, mogący powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, ewentualnie ból brzucha z (lub bez) nudnościami lub wymiotami (są to objawy ciężkiej reakcji alergicznej - obrzęku naczynioruchowego). Może on wystąpić w dowolnym momencie podczas leczenia - w takim przypadku należy natychmiast odstawić lek Cardipen;

-    gorączka, ból gardła lub owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej (mogą to być objawy zakażenia, będącego skutkiem zmniejszenia liczby krwinek białych);

-    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), które może być objawem choroby wątroby;

-    suchy kaszel utrzymujący się przez długi czas. Zgłaszano występowanie kaszlu w trakcie stosowania inhibitorów ACE, chociaż może to być również objaw innych chorób górnych dróg oddechowych.

Na początku leczenia i (lub) podczas dostosowywania dawki, konieczne może być zwiększenie częstości badań kontrolnych, nawet w przypadku dobrego samopoczucia. Częstość ta zostanie ustalona przez lekarza.

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Cardipen we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany w tym okresie może wyrządzić poważną szkodę dziecku (patrz punkt dotyczący ciąży).

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Cardipen u dzieci i młodzieży.

Cardipen a inne łęki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy przyjmować leków dostępnych bez recepty bez porozumienia z lekarzem, dotyczy to przede wszystkim:

-    leków przeciw przeziębieniu, zwierających pseudoefydrynę lub fenylefirynę jako substancję czynną,

-    leków przeciwbólowych, w tym kwasu acetylosalicylowego,

-    preparatów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas.

Działanie leku Cardipen może być zmienione podczas przyjmowania innych leków. Są to:

-    inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, w tym aliskiren i leki moczopędne (leki zwiększające ilość wydalanego moczu) - możliwość nasilenia działania obniżającego ciśnienie tętnicze,

-    leki oszczędzające potas, stosowane w leczeniu niewydolności serca (eplerenon i spironolakton),

-    leki oszczędzające potas (np. triamteren, amiloryd), suplementy potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas,

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (prokainamid),

-    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol),

-    leki hamujące wzrost nowotworów (leki cytostatyczne, np. estramustyna),

-    leki immunosupresyjne (osłabiające reakcje obronne organizmu), stosowane w leczeniu zaburzeń autoimmunologicznych lub po przeszczepieniu narządu (np. cyklosporyna, takrolimus),

-    sole litu, stosowane w leczeniu manii lub depresji - możliwość zwiększenia stężenia litu w surowicy,

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak: ibuprofen, indometacyna, diklofenak lub kwas acetylosalicylowy - możliwość osłabienia działania obniżającego ciśnienie tętnicze,

-    baklofen, stosowany w leczeniu sztywności mięśni w chorobach, takich jak stwardnienie rozsiane,

-    leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, metformina (inhibitory ACE mogą nasilać ich działanie hipoglikemizujące), a także gliptyny, np. wildagliptyna (zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego),

-    leki stosowane w przypadku niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu lub astmy, np. efedryna, noradrenalina lub adrenalina,

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, stany lękowe, schizofrenia (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne), leki znieczulające -zwiększone ryzyko nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego,

-    trimetoprim, stosowany w leczeniu zakażeń,

-    leki rozszerzające naczynia krwionośne, np. azotany,

-    heparyna (lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi),

-    sole złota, szczególnie podawane dożylnie (stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów).

Lekarz może zalecić zmianę dawki i (lub) zastosować inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (AIIRA) lub aliskiren (patrz także podpunkty „Kiedy nie stosować leku Cardipen” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Cardipen z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zaleca się przyjmować lek przed posiłkiem, w celu zmniejszenia wpływu pokarmu na jego wchłanianie.

Spożywanie alkoholu z lekiem Cardipen może spowodować wystąpienie zawrotów głowy lub zamroczenie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży, podejrzeniu lub planowaniu ciąży. Lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie przyjmowania leku Cardipen przed planowaną ciążą lub natychmiast po potwierdzeniu ciąży oraz zaleci stosowanie innego leku zamiast leku Cardipen.

Nie zaleca się stosowania leku Cardipen we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go przyjmować po 3. miesiącu ciąży, ponieważ stosowany po 3. miesiącu ciąży może wyrządzić poważną szkodę dziecku.

Karmienie piersią

Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.

Nie zaleca się stosowania leku Cardipen u matek karmiących piersią. Jeśli pacjentka chce karmić piersią, lekarz może zalecić inne leczenie, szczególnie w przypadku karmienia noworodka lub wcześniaka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona z powodu wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia.

Cardipen zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem teku.

3. Jak stosować Cardipen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Cardipen to 4 mg (1 tabletka) jeden raz na dobę, rano, przed posiłkiem.

Nadciśnienie tętnicze

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg (1 tabletka) jeden raz na dobę, rano. W razie konieczności po 4 tygodniach leczenia dawkę można zwiększyć do 8 mg (2 tabletki) jeden raz na dobę,

U pacjentów przyjmujących leki moczopędne, pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym i pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka początkowa wynosi 2 mg (Vi tabletki) jeden raz na dobę. Dawkę podtrzymującą ustali lekarz, dostosowując ją do skuteczności leczenia u danego pacjenta.

Objawowa niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2 mg QA tabletki) jeden raz na dobę, rano.

Lekarz zaleci odpowiednio częstą kontrolę ciśnienie tętniczego, parametrów czynności nerek, stężenia sodu i potasu w surowicy, zarówno na początku, jak i w trakcie leczenia peryndoprylem. Jeżeli utrzymują się objawy niewydolności serca, lekarz po 2 - 4 tygodniach leczenia może zalecić przyjmowanie większej dawki peryndoprylu.

Stabilna choroba wieńcowa

Cardipen należy początkowo przyjmować w dawce 4 mg (1 tabletka) jeden raz na dobę, przez okres dwóch tygodni, następnie lekarz zwiększy dawkę do 8 mg (2 tabletki) jeden raz na dobę, w zależności od czynności nerek i pod warunkiem, że dawka 4 mg była dobrze tolerowana.

Pacjenci w wieku podeszłym powinni przyjmować lek w dawce 2 mg (Vi tabletki) jeden raz na dobę, przez tydzień, następnie w dawce 4 mg (1 tabletka) jeden raz na dobę przez kolejny tydzień. Następnie dawkę zwiększa się do 8 mg (2 tabletki) jeden raz na dobę, w zależności od czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cardipen

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Cardipen mogą wystąpić następujące objawy: nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego (ciężkie niedociśnienie) z możliwym omdleniem, wstrząs, zaburzenia orientacji, bradykardia, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niewydolność nerek, zawroty głowy, kołatanie serca, częstoskurcz, niepokój, kaszel.

Po przedawkowaniu nie należy przyjmować kolejnej dawki leku - należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala.

W przypadku zawrotów głowy lub omdlenia należy pacjenta położyć na plecach z uniesionymi nogami.

Pominięcie zastosowania leku Cardipen

W razie pominięcia dawki leku należy ją zażyć zaraz po przypomnieniu sobie. Jednak jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i zażyć następną o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej. W przypadku nie przyjęcia więcej niż jednej dawki, powinno się przyjąć następną jak najszybciej, a później kontynuować stosowanie leku zgodnie z zaleceniami.

Przerwanie stosowania leku Cardipen

W przypadku zaprzestania leczenia może dojść do ponownego podwyższenia ciśnienia tętniczego, co może zwiększyć lyzyko powikłań związanych z nadciśnieniem tętniczym. Stan pacjentów z niewydolnością serca może na tyle się pogorszyć, że zaistnieje konieczność hospitalizacji. Dlatego w przypadku rozważania zaprzestania przyjmowania leku Cardipen należy najpierw uzgodnić to z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie tego leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych:

-    obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu (obrzęk naezynioruehowy) - patrz punkt 2 (niezbyt często - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów);

-    silne zawroty głowy lub omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem tętniczym (często - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów);

-    bardzo szybka lub nieregularna czynność serca, ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) lub zawał serca (bardzo rzadko - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

-    osłabienie mięśni rąk lub nóg, lub trudności w mówieniu, co może być objawem udaru (bardzo rzadko - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

-    nagłe wystąpienie świszczącego oddechu, ból w klatce piersiowej, duszność lub trudności w oddychaniu - skurcz oskrzeli (niezbyt często - mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów);

-    zapalenie trzustki, które może powodować silny ból w nadbrzuszu, promieniujący do pleców oraz bardzo złe samopoczucie (bardzo rzadko - może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

-    zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka), co może być objawem zapalenia wątroby (bardzo rzadko -może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów);

-    wysypka, często rozpoczynająca się pojawieniem czerwonych, swędzących plam na twarzy, ramionach lub nogach - rumień wielopostaciowy (bardzo rzadko - może wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następujących objawów niepożądanych:

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy,

-    zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego,

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,

-    uczucie mrowienia,

-    zaburzenia widzenia,

-    szum uszny (wrażenie słyszenia dźwięków),

-    kaszel,

-    duszność,

-    zaburzenia żołądkowo-j elito we (nudności, wymioty, ból brzucha, zaburzenia smaku, niestrawność lub zaburzenia trawienia, biegunka, zaparcie),

-    reakcje alergiczne (takie jak wysypki, świąd),

-    kurcze mięśni,

-    uczucie osłabienia.

Niezbyt czeste działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

-    zmiany nastroju,

-    zaburzenia snu,

-    suchość błony śluzowej jamy ustnej,

-    nasilone swędzenie lub ciężkie wysypki,

-    tworzenie się skupisk pęcherzy na skórze,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    impotencja,

-    nasilone pocenie się,

-    zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj krwinek białych),

-    senność,

-    omdlenie,

-    kołatanie serca,

-    częstoskurcz,

-    zapalenie naczyń krwionośnych,

-    reakcje nadwrażliwości na światło (zwiększona wrażliwość skóry na słońce),

-    ból stawów,

-    ból mięśni,

-    ból w klatce piersiowej,

-    złe samopoczucie,

-    obrzęk obwodowy,

-    gorączka,

-    upadki,

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: duże stężenie potasu we krwi, przemijające po przerwaniu leczenia, małe stężenie sodu, hipoglikemia (bardzo małe stężenie cukru we krwi) w przypadku pacjentów z cukrzycą, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi.

Rzadkie działania niepożądane fmogą wystąpić u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, duże stężenie bilirubiny w surowicy.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    dezorientacja,

-    eozynofilowe zapalenie płuc (rzadki typ zapalenia płuc),

-    zapalenie błony śluzowej nosa (obrzęk lub wyciek z nosa),

-    ostra niewydolność nerek,

-    zmiany obrazu krwi, takie jak zmniejszenie liczby krwinek białych i krwinek czerwonych, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie liczby płytek krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Cardipen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią, w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Cardipen po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cardipen

-    Substancją czynną leku Cardipen jest peryndopryl z tert-butyloaminą w ilości 4 mg, co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu.

-    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Cardipen i co zawiera opakowanie

Tabletki są podłużne, koloru białego do kremowego.

Tekturowe pudełko zawiera 2 blistry z folii Aluminium/Aluminium po 15 tabletek w blistrze.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna 14A 05-170 Zakroczym

Tel: + (48) (22) 785 27 60

Faks: + (48) (22) 785 27 60 wew. 106

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9

Cardipen

Charakterystyka Cardipen

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

CARDIPEN, 4 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 4 mg peryndoprylu z tert-butyloaminą (tert-Butylamini perindoprilum), co odpowiada 3,338 mg peryndoprylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jedno wodna 74,7 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Tabletki są podłużne, koloru białego do kremowego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Niewydolność serca

Leczenie objawowej niewydolności serca.

Stabilna choroba wieńcowa

W celu zmniejszenia lyzyka wystąpienia incydentów sercowych u pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją wieńcową w wywiadzie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się przyjmować Cardipen raz na dobę, rano, przed posiłkiem.

Dawkę należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta (patrz punkt 4.4 ) oraz w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego krwi na leczenie.

Nadciśnienie tętnicze

Produkt leczniczy Cardipen można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami przeciwnadciśnieniowymi z innych grup (patrz punkty 4.3, 4.4, 4.5 i 5.1).

Zalecana dawka początkowa wynosi 4 mg raz na dobę, rano.

U pacjentów z dużym pobudzeniem układu renina-angiotensyna-aldosteron (w szczególności u pacjentów z nadciśnieniem naczyniowo-nerkowym, niedoborem elektrolitów i wody, w stanie dekompensacji sercowej lub ciężkim nadciśnieniem tętniczym) po podaniu dawki początkowej leku może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

U tych pacjentów zaleca się dawkę początkową 2 mg, a leczenie należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską.

Po miesiącu leczenia dawkę leku można zwiększyć do 8 mg raz na dobę.

Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Cardipen może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze. Dotyczy to częściej pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki moczopędne. Zaleca się zachowanie ostrożności, ponieważ u tych pacjentów może występować niedobór płynów i (lub) elektrolitów.

O ile jest to możliwe, należy przerwać przyjmowanie leku moczopędnego na 2 do 3 dni przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Cardipen (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie można przerwać stosowania leku moczopędnego, leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg. Należy monitorować czynność nerek i stężenie potasu w surowicy. Późniejsze dawkowanie produktu leczniczego Cardipen należy dostosować w zależności od reakcji ciśnienia tętniczego na leczenie. Jeśli jest to konieczne, można ponownie zastosować lek moczopędny.

U pacjentów w wieku podeszłym leczenie należy rozpocząć od dawki 2 mg, którą po miesiącu można zwiększyć do 4 mg, a następnie do 8 mg, jeśli jest to konieczne, w zależności od czynności nerek (patrz tabela poniżej).

Objawowa niewydolność serca

Zaleca się, aby rozpoczynać leczenie produktem leczniczym Cardipen, który na ogół jest podawany w skojarzeniu z lekiem moczopędnym nieoszczędzającym potasu i (lub) digoksyną i (lub) beta-adrenolitykiem, pod ścisłą kontrolą lekarską, od zalecanej dawki początkowej 2 mg, przyjmowanej rano. Dawkę tę można zwiększać o 2 mg, w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie, do dawki 4 mg raz na dobę, o ile jest ona tolerowana. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji terapeutycznej u danego pacjenta.

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca oraz u innych pacjentów, zaliczanych do grupy wysokiego ryzyka (pacjenci z zaburzeniem czynności nerek albo skłonnością do występowania zaburzeń elektrolitowych, pacjenci przyjmujący jednocześnie leki moczopędne i (lub) pacjenci przyjmujący leki rozszerzające naczynia), leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia objawowego niedociśnienia, tzn. u pacjentów z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej z lub bez hiponatremii, pacjentów z hipowolemią oraz pacjentów, którzy przyjmowali różne leki moczopędne, należy wyrównać te zaburzenia, jeśli jest to możliwe przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego Cardipen. Należy ściśle monitorować ciśnienie tętnicze krwi, parametry czynności nerek i stężenia potasu w surowicy, zarówno przed, jak i w trakcie leczenia (patrz punkt 4.4).

Stabilna choroba wieńcowa

Cardipen należy początkowo przyjmować w dawce 4 mg raz na dobę, przez okres dwóch tygodni, następnie dawkę należy zwiększyć do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek i pod warunkiem, że dawka 4 mg była dobrze tolerowana.

Pacjenci w wieku podeszłym powinni przyjmować lek w dawce 2 mg raz na dobę, przez tydzień, następnie w dawce 4 mg raz na dobę przez kolejny tydzień. Następnie dawkę zwiększa się do 8 mg raz na dobę, w zależności od czynności nerek (patrz Tabela 1 „Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek”). Dawkę należy zwiększyć jedynie wówczas, gdy poprzednia niniejsza dawka była dobrze tolerowana.

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek powinno opierać się na wartościach klirensu kreatyniny jak przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1: dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek Klirens kreatyniny (C1Cr, ml/min)    Zalecana dawka

CIcr >60    4 mg na dobę 30 < CIcr < 60 15 < C1Gr < 30 Pacjenci hemodializowani *

2 mg na dobę 2 mg co dwa dni


C1Cr <15    2 mg w dniu dializy

* Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min. Pacjenci hemodializowani powinni przyjąć dawkę leku po dializie.

Dostosowanie dawki u pacjentów z niewydolnością wątroby

Nie ma potrzeby dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.4 oraz 5.2).

Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat)

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Cardipen u dzieci i młodzieży.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na peryndopryl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub na inny inhibitor konwertazy angiotensyny;

•    Obrzęk naczynioruchowy związany ze stosowaniem inhibitora konwertazy angiotensyny (inhibitora ACE) w wywiadzie;

•    Wrodzony lub idiopatyczny obrzęk naczynioruchowy;

•    Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6);

•    Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Cardipen z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, GFR < 60 ml/min/1,73 m2) (patrz punkty 4.5 i 5.1).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stabilna choroba wieńcowa

W razie wystąpienia epizodu niestabilnej choroby wieńcowej (ciężkiego lub nie) w okresie pierwszego miesiąca leczenia peryndoprylem, należy uważnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka przed kontynuowaniem leczenia.

Niedociśnienie tętnicze

Inhibitory konwertazy angiotensyny mogą spowodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym bez powikłań, objawowe niedociśnienie tętnicze występuje rzadko. Prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest większe u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, np. w następstwie leczenia lekami moczopędnymi, ograniczenia spożycia soli w diecie, dializoterapii, biegunki lub wymiotów albo u pacjentów z ciężkim nadciśnieniem tętniczym zależnym od reniny (patrz punkt 4.5 oraz 4.8).

U pacjentów z objawową niewydolnością serca, z lub bez współistniejącej niewydolności nerek, obserwowano objawowe niedociśnienie. Jego wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne u pacjentów z bardziej nasiloną niewydolnością serca, u których stosowane są duże dawki diuretyków pędowych, występuje hiponatremia lub zaburzenia czynności nerek.

Pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawowego niedociśnienia tętniczego należy ściśle obserwować zarówno podczas rozpoczynania leczenia, jak i dostosowywania dawki (patrz punkty 4.2 i 4.8). Podobne zalecenia dotyczą pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego, u których nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego może spowodować zawał mięśnia sercowego lub incydent mózgowo-naczyniowy.

W razie wystąpienia niedociśnienia, pacjenta należy położyć na plecach i, jeśli jest to konieczne, należy podać 0,9% roztwór NaCl we wlewie dożylnym. Przemijające niedociśnienie nie jest przeciwwskazaniem do podawania dalszych dawek leku. Zwykle można je podawać bez trudności po zwiększeniu ciśnienia tętniczego w następstwie zwiększenia objętości płynów.

U niektórych pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, z prawidłowym lub niskim ciśnieniem tętniczym, po podaniu produktu leczniczego Cardipen może wystąpić dalsze obniżenie ciśnienia krwi. Takie działanie leku jest spodziewane i zwykle nie jest ono przyczyną przerwania jego stosowania. W razie wystąpienia niedociśnienia objawowego może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania leku.

Podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

Istnieją dowody, iż jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), antagonistów receptora angiotensyny 11 (AURA) lub aliskirenu zwiększa ryzyko niedociśnienia, hiperkaliemii oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostrej niewydolności nerek). W związku z tym nie zaleca się podwójnego blokowania układu RAA poprzez jednoczesne zastosowanie inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny 11 lub aliskirenu (patrz punkty 4.5 i 5.1). Jeśli zastosowanie podwójnej blokady układu RAA jest absolutnie konieczne, powinno być prowadzone wyłącznie pod nadzorem specjalisty, a parametry życiowe pacjenta, takie jak: czynność nerek, stężenie elektrolitów oraz ciśnienie krwi powinny być ściśle monitorowane. U pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy stosować jednocześnie inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Zwężenie zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej/ kardiomiopatia przerostowa Podobnie jak w przypadku innych inhibitorów konwertazy, Cardipen należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom ze zwężeniem zastawki dwudzielnej lub zwężeniem drogi odpływu z lewej komory, tak jak ma to miejsce w przypadku zwężenia zastawki aorty lub kardiomiopatii przerostowej.

Zaburzenie czynności nerek

W przypadkach zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny < 60 ml/min), dawkę początkową peryndoprylu należy dostosować do wartości klirensu kreatyniny u danego pacjenta (patrz punkt 4.2), a następnie do reakcji pacjenta na leczenie. Rutynowa kontrola stężeń potasu i kreatyniny w surowicy stanowi część standardowego postępowania medycznego w odniesieniu do tych pacjentów (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z objawową niewydolnością serca, niedociśnienie po rozpoczęciu leczenia inhibitorem ACE może prowadzić do dalszego zaburzenia czynności nerek. W takich przypadkach obserwowano ostrą niewydolność nerek, zwykle przemijającą.

U niektórych pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, którzy przyjmowali inhibitory ACE, obserwowano zwiększenie stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, zwykle przemijające po zakończeniu leczenia. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnością nerek. W razie występowania jednocześnie nadciśnienia naczyniowo-nerkowego istnieje zwiększone ryzyko ciężkiego niedociśnienia i niewydolności nerek. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć pod ścisłą kontrolą lekarską, od małej, ostrożnie zwiększanej dawki. Ponieważ jednoczesne podawanie leków moczopędnych może być czynnikiem predysponującym do wystąpienia powyższych powikłań, dlatego też należy przerwać ich podawanie oraz należy monitorować czynność nerek przez pierwsze tygodnie leczenia produktem leczniczym Cardipen.

U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których nie stwierdzono wcześniej występowania zwężenia naczyń nerkowych, dochodziło do zwiększenia stężenia mocznika we krwi oraz kreatyniny w surowicy, zwykle niewielkiego i przemijającego, szczególnie, gdy Cardipen był podawany jednocześnie z lekiem moczopędnym. Jest to bardziej prawdopodobne u pacjentów z wcześniejszym zaburzeniem czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki i (lub) przerwanie podawania leku moczopędnego i (lub) produktu leczniczego Cardipen.

Pacjenci poddawani dializoterapii

U pacjentów dializowanych z użyciem błon filtracyjnych o dużej przepuszczalności, którzy przyjmowali inhibitor ACE, obserwowano reakcje rzekomoanafilaktyczne. W tej grupie pacjentów należy rozważyć zastosowanie innego rodzaju błon dializacyjnych lub leku przeciwnadciśnieniowego z innej grupy.

Stan po przeszczepieniu nerki

Nie ma danych dotyczących stosowania leku produktu leczniczego Cardipen u pacjentów, którym w ostatnim czasie przeszczepiono nerkę.

Reakcje nadwrażliwości/ obrzęk naczynioruchowy

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, obserwowano rzadko przypadki obrzęku naczynioruchowego twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.8). Objawy te mogą wystąpić w dowolnym momencie stosowania leku. W takich przypadkach należy szybko przerwać stosowanie leku i rozpocząć odpowiednią obserwację pacjenta, która powinna trwać do czasu całkowitego ustąpienia objawów. W sytuacjach, gdy obrzęk obejmował jedynie twarz i wargi, zaburzenia ustępowały na ogół bez leczenia, chociaż podawanie leków przed whistam i nowych było przydatne w łagodzeniu objawów.

Obrzęk naczynioruchowy krtani może zakończyć się zgonem,

W przypadkach, gdy obrzęk obejmuje język, głośnię lub krtań, co mogłoby spowodować niedrożność dróg oddechowych, należy natychmiast zastosować leczenie takie jak w stanach nagłych. Może ono obejmować podanie adrenaliny i (lub) utrzymanie drożności dróg oddechowych. Pacjent powinien znajdować się pod ścisłą kontrolą lekarską do całkowitego i trwałego ustąpienia objawów.

Częstość występowania obrzęku naczynioruchowego podczas stosowania inhibitorów konwertazy angiotensyny jest większa u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras.

U pacjentów, u których w przeszłości występował obrzęk naczynioruchowy, niezwiązany z przyjmowaniem inhibitora ACE, może istnieć większe ryzyko jego wystąpienia podczas stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.3).

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE rzadko obserwowano obrzęk naczynioruchowy jelit. U takich pacjentów występował ból brzucha z (lub bez) nudnościami lub wymiotami, w niektórych przypadkach nie wystąpił wcześniej obrzęk naczynioruchowy twarzy, a aktywność estera2y C-l była prawidłowa. Obrzęk naczynioruchowy rozpoznano stosując takie procedury, jak tomografia komputerowa jamy brzusznej, badanie ultrasonograficzne lub w czasie zabiegu chirurgicznego, a objawy ustępowały po odstawieniu inhibitora ACE. Obrzęk naczynioruchowy jelit należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej u pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których występuje ból w jamie brzusznej.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości fLDL)

Rzadko, u pacjentów przyjmujących inhibitory ACE, podczas aferezy lipoprotein o małej gęstości z użyciem siarczanu dekstranu, występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne, zagrażające życiu. Reakcji tych unika się, przerywając okresowo przyjmowanie inhibitora ACE przed kolejnymi zabiegami aferezy.

Reakcje rzekomoanafilaktyczne podczas odczulania

U pacjentów przyjmujących inhibitory ACE podczas odczulania (np. jadem owadów błonkoskrzydłych) występowały reakcje rzekomoanafilaktyczne. U tych samych pacjentów reakcji takich uniknięto poprzez czasowe odstawienie inhibitorów ACE, ale występowały ponownie po nieumyślnym wznowieniu leczenia.

Niewydolność wątroby

Rzadko, stosowanie inhibitorów ACE było związane z zespołem rozpoczynającym się od żółtaczki cholestatycznej, postępującym do piorunującej martwicy wątroby i czasami do zgonu. Etiopatogeneza

tego zespołu nie jest znana. U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, u których wystąpiła żółtaczka lub zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych, należy przerwać stosowanie inhibitorów ACE oraz rozpocząć odpowiednie leczenie (patrz punkt 4.8).

Neutropenia/ agranulocytoza/ małopłytkowość/ niedokrwistość

Neutropenia/agranulocytoza, małopłytkowość i niedokrwistość były obserwowane u pacjentów leczonych inhibitorami ACE. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek i bez innych czynników wystąpienia powikłań, neutropenia występowała rzadko. Peiyndopiyl należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z kolagenozami, leczonych lekami immunosupresyjnymi, allopurynolem lub prokainamidem lub u pacjentów, u których powyższe sytuacje współistnieją, szczególnie, gdy uprzednio występowało zaburzenie czynności nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwijały się ciężkie zakażenia, które w niektórych przypadkach były oporne na intensywne leczenie antybiotykami. Jeśli peryndopryl jest stosowany u tych pacjentów, zaleca się okresowe oznaczanie liczby krwinek białych. Pacjentów należy poinformować, aby zgłaszali wszelkie objawy zakażenia.

Rasa

Inhibitory ACE częściej powodują obrzęk naczynioruchowy u pacjentów rasy czarnej niż u pacjentów innych ras.

Tak jak w przypadku innych inhibitorów ACE, peryndopryl może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia u pacjentów rasy czarnej, prawdopodobnie z powodu małej aktywności reninowej osocza występującej w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Kaszel

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE może wystąpić suchy, uporczywy kaszel, który ustępuje bez leczenia po odstawieniu leku. W przypadku diagnostyki różnicowej kaszlu należy wziąć pod uwagę kaszel wywołany stosowaniem inhibitora ACE.

Zabiegi chirurgiczne/ znieczulenie

U pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym lub znieczuleniu z zastosowaniem środków, powodujących niedociśnienie, Cardipen może blokować powstawanie angiotensyny II wtórnie do kompensacyjnie uwolnionej reniny. Podawanie leku należy przerwać na jeden dzień przed zabiegiem. W razie wystąpienia niedociśnienia można je skorygować poprzez zwiększenie objętości płynów.

Hiperkaliemia

U niektórych pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peiyndoprylem, obserwowano zwiększenie stężenia potasu w surowicy. Czynniki ryzyka wystąpienia hiperkaliemii to: niewydolność nerek, pogorszenie czynności nerek, wiek powyżej 70 lat, cukrzyca, współistniejące zaburzenia, szczególnie odwodnienie, ostra dekompensacja serca, kwasica metaboliczna i jednoczesne stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas (np. spironolakton, eplerenon, triamteren lub amiloryd), suplementów potasu, zamienników soli kuchennej zawierających potas lub innych produktów leczniczych powodujących zwiększenie stężenia potasu w surowicy (np. heparyna). Stosowanie suplementów potasu, leków moczopędnych oszczędzających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, zwłaszcza u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, może prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Hiperkaliemia może powodować ciężkie, czasami zakończone zgonem, zaburzenia rytmu serca. Jeśli jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych preparatów jest konieczne, należy zachować ostrożność oraz często kontrolować stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4.5).

Pacjenci z cukrzyca

U pacjentów z cukrzycą, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insuliną, należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi podczas pierwszego miesiąca stosowania inhibitora ACE (patrz punkt 4.5).

Lit

Ogólnie nie zaleca się jednoczesnego stosowania litu i peiyndopiylu (patrz punkt 4.5).

Leki moczopędne oszczędzające potas, suplementy potasu, zamienniki soli kuchennej zawierające potas

Ogólnie nie zaleca się stosowania peryndoprylu jednocześnie z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, suplementami potasu albo zamiennikami soli kuchennej zawierającymi potas (patrz punkt 4.5).

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia inhibitorami ACE w czasie ciąży. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować inne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba że dalsze leczenie inhibitorami ACE uważa się za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży, należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE oraz zastosować leczenie alternatywne, jeżeli jest to konieczne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Laktoza

Ze względu na zawartość laktozy nie należy stosować produktu leczniczego Cardipen u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jednoczesne stosowanie Aliskir en

U pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami czynności nerek występuje duże ryzyko hiperkaliemii, pogorszenia czynności nerek i zwiększonej chorobowości/śmiertelności z przyczyn sercowo -naczyniowych.

NiezaJecane jednoczesne stosowanie

Aliskiren

U pacjentów bez cukrzycy i zaburzeń czynności nerek również występuje ryzyko hiperkaliemii, pogorszenia czynności nerek i zwiększonej chorobowości/śmiertelności z przyczyn sercowo -naczyniowych.

Dane z badania klinicznego wykazały, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAA) w wyniku jednoczesnego zastosowania inhibitorów ACE, antagonistów receptora angiotensyny II lub aliskirenu jest związana z większą częstością występowania zdarzeń niepożądanych, takich jak: niedociśnienie, hiperkaliemia oraz zaburzenia czynności nerek (w tym ostra niewydolność nerek) w porównaniu z zastosowaniem pojedynczego leku działającego na układ RAA (patrz punkty 4.3, 4,4 i 5.1).

Estramustyna

Zwiększone ryzyko działań niepożądanych, takich jak obrzęk naczynioruchowy.

Produkty lecznicze powodujące hiperkaliemie

Wprawdzie u pacjentów leczonych peryndoprylem zwykle stężenie potasu w surowicy pozostaje prawidłowe, jednak u niektórych osób może wystąpić hiperkaliemia. Leki moczopędne oszczędzające potas (np. triamteren, amiloryd, eplerenon, spironolakton), suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas, aliskiren, AURA, NLPZ, heparyny, leki immunosupresyjne (cyklospoiyna, takrolimus), trimetoprim mogą prowadzić do znacznego zwiększenia stężenia potasu w surowicy. Dlatego nie zaleca się przyjmowania peryndoprylu w skojarzeniu z wyżej wymienionymi preparatami (patrz punkt 4.4). Gdy jednoczesne stosowanie peryndoprylu z tymi lekami jest wskazane z powodu stwierdzonej hipokaliemii, należy stosować je ostrożnie i często kontrolować stężenie potasu w surowicy.

Lit

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE obserwowano przemijające zwiększenie stężenia litu w surowicy oraz zwiększenie jego toksyczności. Nie zaleca się stosowania peiyndopiylu z litem, jednak jeżeli stosowanie tych leków w skojarzeniu jest konieczne, należy często oznaczać stężenie litu w surowicy (patrz punkt 4.4).

Jednoczesne stosowanie wymagające zachowania szczególnej ostrożności

Leki przeciwcukrzycowe (insuliny» doustne leki hipoglikemizuiace)

Badania epidemiologiczne wykazały, że jednoczesne stosowanie inhibitorów ACE i leków przeciwcukrzycowych może spowodować nasilone działanie zmniejszające stężenie glukozy we krwi, z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii. Wystąpienie takich objawów jest bardziej prawdopodobne w pierwszych tygodniach leczenia skojarzonego oraz u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek.

Baklofen

Nasilone działanie przeciwnadciśnieniowe. Należy kontrolować ciśnienie krwi i w razie potrzeby dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego.

Leki moczopędne nie oszczędzające potasu

U pacjentów przyjmujących leki moczopędne, a zwłaszcza u osób z zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej, może wystąpić nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego na początku leczenia inhibitorem ACE. Ryzyko wystąpienia niedociśnienia można zmniejszyć przez przerwanie stosowania leku moczopędnego, zwiększenie objętości płynów lub spożycia soli przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem małych, stopniowo zwiększanych dawek peiyndopiylu.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy w dawce >3 gna dobę Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów ACE i NLPZ (np. kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwzapalnych, inhibitorów COX~2 i niewybiórczych NLPZ) może wystąpić osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego inhibitorów ACE. Jednoczesne stosowanie NLPZ z inhibitorami ACE może powodować pogorszenie czynności nerek, w tym ostrą niewydolność nerek, zwiększenie stężenia potasu w surowicy, zwłaszcza u pacjentów z wcześniej stwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek. Takie skojarzenie należy stosować ostrożnie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić i rozważyć kontrolowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego oraz okresowo w jego trakcie.

Jednoczesne stosowanie wymagające zachowania ostrożności

Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia krwionośne Jednoczesne stosowanie tych leków może powodować nasilenie hipotensyjnego działania peiyndopiylu. Jednoczesne przyjmowanie glicerolu triazotanu i innych azotanów lub innych leków rozszerzających naczynia krwionośne może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego.

Glintyny (linagliptyna, saksagliotyna, sitagliptyna. wildagliptyna)

Zwiększone ryzyko obrzęku naczynioruchowego z powodu hamowania aktywności dipeptydylo-peptydazy IV (DPP-4) przez gliptyny u pacjentów otrzymujących jednocześnie inhibitor ACE.

Trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne/ leki przeciwpsychotyczne/ leki znieczulające ogólnie Jednoczesne stosowanie niektóiych środków znieczulających ogólnie, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych oraz leków przeciwpsychotycznych z inhibitorami ACE może powodować dalsze obniżenie ciśnienia tętniczego (patrz punkt 4.4).

Leki sympatykomimetyczne

Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.

Sole złota

U pacjentów leczonych inhibitorami ACE, w tym peryndoprylem, po podaniu we wstrzyknięciu preparatów złota (np. aurotiojabłczanu sodu) rzadko zgłaszano występowanie reakcji przypominających objawy Jak po podaniu azotanów (nagłe zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty i niedociśnienie).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie inhibitorów ACE jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego inhibitorów ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie są rozstrzygające, jednak nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. U pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe o potwierdzonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba że dalsze leczenie inhibitorami ACE jest niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać leczenie inhibitorami ACE, a w razie potrzeby zastosować leczenie alternatywne.

Narażenie na inhibitory ACE w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz punkt 5.3). W przypadku narażenia na działanie inhibitorów ACE od drugiego trymestru ciąży, zaleca się wykonanie ultrasonograficznego badania czynności nerek oraz czaszki. Noworodki, których matki stosowały inhibitory ACE, należy uważnie obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania produktu leczniczego Cardipen w okresie kamienia piersią, nie zaleca się jego stosowania. Zaleca się zastosowanie alternatywnego leczenia przeciwnadciśnieniowego o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w okresie kamienia piersią, szczególnie w przypadku kamienia noworodka lub wcześniaka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W niektórych przypadkach zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn może być zaburzona ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia.

4.8    Działania niepożądane

a.    Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Profil bezpieczeństwa peryndoprylu jest zgodny z profilem bezpieczeństwa inhibitorów ACE. Najczęstsze działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz obserwowane po zastosowaniu peryndoprylu to: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, parestezja, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia, szum uszny, niedociśnienie tętnicze, kaszel, duszność, ból brzucha, zaparcie, biegunka, zaburzenia smaku, niestrawność, nudności, wymioty, świąd, wysypka, kurcze mięśni i osłabienie.

b.    Wykaz działań niepożądanych przedstawiony w tabeli

Podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu na rynek peryndoprylu obserwowano następujące działania niepożądane, uszeregowane według następującej częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/I0 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Niezbyt często*

Agranuloeytoza lub pancytopenia

Bardzo rzadko

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu

Bardzo rzadko

Leukopenia/ neutropenia

Bardzo rzadko

Niedokrwistość hemolityezna u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6PDH

Bardzo rzadko

Małopłytkowość

Bardzo rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia (patrz punkty 4.4 i 4.5)

Niezbyt często*

Hiperkaliemia, przemijająca po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4)

Niezbyt często*

Hiponatremia

Niezbyt często*

Zaburzenia psychiczne

Zaburzenia nastroju

Niezbyt często

Zaburzenia snu

Niezbyt często

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Często

Ból głowy

Często

Parestezja

Często

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Często

Senność

Niezbyt często*

Omdlenie

Niezbyt często*

Splątanie

Bardzo rzadko

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Często

Zaburzenia ucha i błędnika

Szum uszny

Często

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Niezbyt często*

Tachykardia

Niezbyt często*

Dławica piersiowa (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia rytmu serca

Bardzo rzadko

Zawał serca, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego niedociśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie (i objawy związane z niedociśnieniem)

Często

Zapalenie naczyń krwionośnych

Niezbyt często*

Udar, prawdopodobnie wtórny do nadmiernego obniżenia ciśnienia u pacjentów z grupy dużego ryzyka (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Kaszel

Często

Duszność

Często

Skurcz oskrzeli

Niezbyt często

Bozynofilowe zapalenie płuc

Bardzo rzadko

Zapalenie błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha

Często

Zaparcie

Często

Biegunka

Często

Zaburzenie smaku

Często

Niestrawność

Często

Nudności

Często

Wymioty

Często

Suchość błony śluzowej jamy ustnej

Niezbyt często

Zapalenie trzustki

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby i dróg żółciowych

Cytolityczne lub cholestatyczne zapalenie wątroby (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd

Często

Wysypka

Często

Pokrzywka (patrz punkt 4.4)

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy twarzy, kończyn, warg, błon śluzowych, języka, głośni i (lub) krtani (patrz punkt 4.4)

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości na światło

Niezbyt często*

Pemfigoid

Niezbyt często*

Nadmierne pocenie się

Niezbyt często

Rumień wielopostaciowy

Bardzo rzadko

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Często

Ból stawów

Niezbyt często*

Ból mięśni

Niezbyt często*

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niewydolność nerek

Niezbyt często

Ostra niewydolność nerek

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zaburzenia erekcji

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Astenia

Często

Ból w klatce piersiowej

Niezbyt często*

Złe samopoczucie

Niezbyt często*

Obrzęk obwodowy

Niezbyt często*

Gorączka

Niezbyt często*

Badania diagnostyczne

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

Niezbyt często*

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt często*

Zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Rzadko

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Upadki

Niezbyt często*

* Częstość określona w badaniach klinicznych dla działań niepożądanych zgłaszanych w spontanicznych raportach.

Badania kliniczne

W okresie randomizacji badania EUROPA, zbierano dane dotyczące tylko ciężkich działań niepożądanych. U niewielu pacjentów wystąpiły ciężkie działania niepożądane: u 16 (0,3%) z 6122 pacjentów otrzymujących peryndopryl i u 12 (0,2%) z 6107 otrzymujących placebo. U pacjentów leczonych peryndoprylem, niedociśnienie tętnicze obserwowano u 6 pacjentów, obrzęk naczynioruchowy u 3 pacjentów i nagłe zatrzymanie akcji serca u 1 pacjenta. W grupie otrzymującej peryndopryl, więcej pacjentów zostało wyłączonych z badania z powodu kaszlu, niedociśnienia czy innych objawów nietolerancji niż w grupie otrzymującej placebo, odpowiednio 6,0% (n-366) vs 2,1% (n~129).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych.

Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego.

Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działanie

niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02 222 Warszawą

Tek: + 48 22 49 21 301

Faks:+ 48 22 4921 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania u ludzi. Objawy przedawkowania inhibitorów ACE to: niedociśnienie, wstrząs, zaburzenia elektrolitowe, niewydolność nerek, hiperwentylacja, częstoskurcz, kołatanie serca, bradykardia, zawroty głowy, lęk i kaszel.

W przypadku przedawkowania zaleca się podanie 0,9% roztworu NaCl we wlewie dożylnym. W razie wystąpienia niedociśnienia, pacjenta należy ułożyć w pozycji przeciwwstrząsowej. Można rozważyć podanie angiotensyny II we wlewie i (lub) dożylne podanie katecholamin, jeśli te leki są dostępne. Peryndopryl można usunąć z krążenia ogólnego przez hemodializę (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, Pacjenci poddawani dializoterapii”), W razie wystąpienia bradykardii opornej na leczenie, zalecane jest zastosowanie elektrostymulacji serca. Należy monitorować parametry podstawowych czynności życiowych, stężenie elektrolitów oraz kreatyniny w surowicy krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inhibitory konwertazy angiotensyny; preparaty proste.

Kod ATC: C09A A04

Peryndopiyl jest inhibitorem enzymu, który przekształca angiotensynę I do angiotensyny II (enzym konwertujący angiotensynę, ACE).

Enzym konwertujący jest kinazą, egzopeptydazą przekształcającą angiotensynę I w angiotensynę II będącą czynnikiem działającym kurcząco na naczynia oraz powodującym rozkład bradykininy -substancji rozszerzającej naczynia, do nieczynnych hektapeptydów.

Zahamowanie aktywności ACE powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zmniejszenia aktywności reninowej osocza (poprzez zahamowanie zwrotnego wydzielania reniny) oraz zmniejszenia wydzielania aldosteronu.

Inaktywacja enzymu rozkładającego bradykininę przez inhibitory ACE, powoduje także zwiększenie aktywności krążących oraz miejscowych układów kalikreiny-kininy (i przez to także aktywację układu prostaglandyn). Możliwe jest, iż ten mechanizm odpowiada za obniżanie ciśnienia tętniczego krwi oraz jest częściowo odpowiedzialny za niektóre działania niepożądane (np. kaszel).

Peryndopryl działa poprzez swój czynny metabolit, peryndoprylat. Inne metabolity nie wykazują działania hamującego ACE in vitro.

Nadciśnienie tętnicze

Peryndopryl jest skuteczny we wszystkich stopniach nasilenia nadciśnienia tętniczego: łagodnym, umiarkowanym i ciężkim. Powoduje zmniejszenie wartości ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego, zarówno w pozycji leżącej, jak i stojącej.

Peryndopryl zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi. W następstwie tego zwiększa się obwodowy przepływ krwi, bez wpływu na częstość akcji serca.

Przepływ krwi przez nerki na ogół zwiększa się, natomiast wskaźnik przesączania kłębuszkowego zazwyczaj pozostaje niezmieniony.

Działanie przeciwnadciśnieniowe jest maksymalne w okresie od 4 do 6 godzin po przyjęciu

pojedynczej dawki i utrzymuje się, przez co najmniej 24 godziny. Wielkość redukcji ciśnienia tętniczego w okresie najsłabszego działania leku do wielkości obniżenia ciśnienia tętniczego w okresie najsilniejszego działania leku wynosi od 87 % do 100 %.

Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi występuje szybko. U pacjentów reagujących na leczenie, prawidłowe ciśnienie krwi występuje w ciągu miesiąca, a następnie utrzymuje się, bez występowania zjawiska tachyfilaksji.

Odstawieniu leku nie towarzyszy efekt „z odbicia”.

Peryndopryl zmniejsza przerost lewej komory serca.

Potwierdzono, że u ludzi peryndopryl ma działanie rozszerzające naczynia. Poprawia on elastyczność dużych tętnic i zmniejsza wskaźnik grubości błony środkowej do światła w małych tętnicach.

Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów powoduje działanie synergiczne typu addycyjnego. Jednoczesne stosowanie inhibitora ACE i tiazydu zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii wywołanej przez leczenie środkiem moczopędnym.

Niewydolność serca

Peryndopryl zmniejsza pracę serca poprzez obniżenie obciążenia wstępnego i następczego.

Badania przeprowadzone u pacjentów z niewydolnością serca wykazały następujące działanie peryndoprylu:

-    zmniejszenie ciśnienia napełniania lewej i prawej komory,

-    zmniejszenie całkowitego obwodowego oporu naczyniowego,

-    zwiększenie pojemności minutowej oraz poprawę wskaźnika sercowego.

W badaniach porównawczych, po pierwszym podaniu peryndoprylu w dawce 2 mg pacjentom z niewydolnością serca łagodną do umiarkowanej, nie stwierdzono znamiennego obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu do placebo.

Pacjenci ze stabilna choroba wieńcowa

Międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane, kontrolowane placebo z zastosowaniem podwójnie ślepej próby badanie kliniczne EUROPA obejmowało 4-letni okres obserwacji.

Dwanaście tysięcy dwieście osiemnaście pacjentów (12 218), w wieku powyżej 18 lat zostało losowo przydzielonych do grupy otrzymującej peryndopryl w dawce 8 mg (n = 6110) lub placebo (n = 6108). Pacjenci włączeni do badania mieli udokumentowaną chorobę wieńcową bez objawów klinicznych niewydolności serca. Ogółem, 90% pacjentów przebyło zawał mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzację wieńcową. Większość pacjentów otrzymywała lek badany dodatkowo do tradycyjnego leczenia włączając leki przeciwpłytkowe, leki obniżające stężenia lipidów oraz beta-adrenolityki.

Głównym kryterium skuteczności był złożony punkt końcowy, obejmujący zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał mięśnia serca bez zgonu i (lub) zatrzymanie akcji serca ze skuteczną resuscytacją. Leczenie peryndoprylem w dawce 8 mg raz na dobę wykazało znamienne zmniejszenie ryzyka bezwzględnego wystąpienia pierwszorzędowego punktu końcowego o 1,9% (zmniejszenie ryzyka względnego o 20% {95%CI [9,4; 28,6] -p<0,001}).

U pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i (lub) rewaskularyzacją w wywiadzie obserwowano bezwzględne zmniejszenie ryzyka wynoszące 2,2% co odpowiada względnemu zmniejszeniu ryzyka 22,4% (95%CI [12,0; 31,6] - p<0,001) w zakresie pierwszorzędowego punktu końcowego w porównaniu z placebo.

Badania kliniczne:

W dwóch dużych, randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych ONTARGET (ang. ONgoing Telmisartan Alone and In combination with Ramipril Global Endpoint Trial) i VA

NEPHRON-D (ang. The Veterans Affairs Nefropathy in Diabetes) oceniano jednoczesne zastosowanie inhibitora ACE z antagonistami receptora angiotensyny II.

Badanie ONTARGET było przeprowadzone z udziałem pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego, chorobami naczyń mózgowych w wywiadzie lub cukrzycą typu 2 z towarzyszącymi, udowodnionymi uszkodzeniami narządów docelowych.

Badanie VA NEPHRON-D było przeprowadzone z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią cukrzycową.

Badania te wykazały brak istotnego, korzystnego wpływu na parametry nerkowe i (lub) wyniki w zakresie chorobowości oraz śmiertelności sercowo-naczyniowej, podczas gdy zaobserwowano zwiększone ryzyko hiperkaliemii, ostrego uszkodzenia nerek i (lub) niedociśnienia, w porównaniu z monoterapią.

Ze względu na podobieństwa w zakresie właściwości farmakodynamicznych tych leków, przytoczone wyniki również mają znaczenie w przypadku innych inhibitorów ACE oraz antagonistów angiotensyny II.

Dlatego też u pacjentów z nefropatią cukrzycową nie należy jednocześnie stosować inhibitorów ACE oraz antagonistów receptora angiotensyny II.

Badanie ALTITUDE (ang. Aliskiren Trial In Type 2 Diabetes Using Cardiovascular and Renal Disease Endpoints) było zaprojektowane w celu zbadania korzyści z dodania aliskirenu do standardowego leczenia inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny II u pacjentów z cukrzycą typu 2 i przewlekłą chorobą nerek oraz (lub) z chorobą układu sercowo-naczyniowego. Badanie zostało przedwcześnie przerwane z powodu zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Zgony sercowo - naczyniowe i udary mózgu występowały częściej w grupie otrzymującej aliskiren w odniesieniu do grupy placebo. W grupie otrzymującej aliskiren odnotowano również częstsze występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym ciężkich zdarzeń niepożądanych (hiperkaliemia, niedociśnienie i niewydolność nerek) względem grupy placebo.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, wchłanianie peryndoprylu jest szybkie, osiągając maksymalne stężenie w ciągu 1 godziny. Dostępność biologiczna wynosi od 65 % do 70 %.

Około 20 % całej wchłoniętej ilości peryndoprylu jest przekształcane do czynnego metabolitu peryndoprylatu. Oprócz aktywnego peryndoprylatu, który jest czynny farmakodynamicznie, peryndopryl jest metabolizowany do pięciu innych metabolitów, które nie są aktywne. Okres półtrwania peryndoprylu w osoczu wynosi 1 godzinę. Maksymalne stężenie peryndoprylatu w osoczu występuje w ciągu 3 do 4 godzin.

Spożycie pokarmów zmniejsza konwersję do peryndoprylatu, a zatem również dostępność biologiczną leku. Z tego powodu Cardipen należy stosować doustnie, w pojedynczej dawce dobowej, rano, przed posiłkiem.

Objętość dystrybucji niezwiązanego peryndoprylatu wynosi około 0,2 1/kg. Substancja ta w małym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi (stopień wiązania peryndoprylatu z konwertazą angiotensyny jest mniejszy od 30 %), a stopień wiązania z białkami zależy od stężenia substancji w osoczu.

Peryndopry lat jest wydalany z moczem, a okres półtrwania frakcji niezwiązanej wynosi około 3 do 5 godzin. Dysocjacja peryndoprylatu związanego z konwertazą angiotensyny prowadzi do tego, że „efektywny” okres półtrwania wynosi 25 godzin, co powoduje, iż stan równowagi następuje w ciągu 4 dni.

Po wielokrotnym podaniu, nie obserwuje się akumulacji peryndoprylu.

Wydalanie peryndoprylatu jest zmniejszone u pacjentów w wieku podeszłym, a także u pacjentów z niewydolnością serca lub nerek. Pożądane jest skorygowanie dawki leku u pacjentów z niewydolnością nerek, w zależności od stopnia jej nasilenia (klirensu kreatyniny).

Klirens peryndoprylatu podczas dializy wynosi 70 ml/min.

U pacjentów z marskością wątroby występuje zmiana właściwości farmakokinetycznych peiyndoprylu: klirens wątrobowy cząsteczki macierzystej jest zmniejszony o połowę. Niemniej jednak, powstająca ilość peryndoprylatu nie jest zmniejszona i nie jest wymagana modyfikacja dawki leku (patrz także punkty 4.2 oraz 4.4).

53 Przedkliniezne dane o bezpieczeństwie

W badaniach toksykologicznych przy podawaniu przewlekłym, doustnie (na szczurach i na małpach), narządem docelowym były nerki. Występowało ich odwracalne uszkodzenie.

W badaniach in vitro lub in vivo nie obserwowano działania mutagennego.

Badania toksycznego wpływu na reprodukcję (na szczurach, myszach, królikach i małpach) nie wykazały działania embriotoksycznego lub teratogennego. Niemniej jednak wykazano, że inhibitory konwertazy angiotensyny, jako grupa leków, powodują działania niepożądane poprzez opóźnienie okresu rozwoju płodu, prowadzące do śmierci płodu i wrodzonych wad rozwojowych, u gryzoni i królików obserwowano zmiany w nerkach oraz zwiększenie okołoporodowej i pourodzeniowej śmiertelności.

Podczas długoterminowych badań przeprowadzonych na szczurach i myszach nie obserwowano działania rakotwórczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed wilgocią. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: blister z folii Aluminium/Aluminium zawierający 15 tabletek. Opakowanie zewnętrzne: tekturowe pudełko zawierające 30 tabletek - 2 blistry po 15 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o. ul. Ostrzykowizna 14 A 05-170 Zakroczym

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11528

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 07.11.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Cardipen