+ iMeds.pl

Carvedigamma 12,5 mg 12,5 mgUlotka Carvedigamma 12,5 mg

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Carvedigamma 6,25 mg, tabletki powlekane Carvedigamma 12,5 mg, tabletki powlekane Carvedigamma 25 mg, tabletki powlekane

(Carvedilolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Carvedigamma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carvedigamma

3.    Jak stosować lek Carvedigamma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carvedigamma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Carvedigamma i w jakim celu się go stosuje

Carvedigamma należy do grupy leków nazywanych alfa- i beta- adrenolitykami. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej oraz jako leczenie wspomagaj ące w niewydolności serca, poprawiaj ąc czynność serca.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carvedigamma Kiedy nie stosować leku Carvedigamma:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na karwedylol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Carvedigamma wymienionych w punkcie 6

•    jeśli występuje ciężka niewydolność serca (obrzęk rąk, kostek i stóp), wymagająca stosowania leków dożylnych

•    jeśli występował w przeszłości świszczący oddech spowodowany astmą

•    w przypadku pewnych typów zaburzeń przewodzenia w sercu (tzw. blok przedsionkowo-komorowy II i III stopnia lub zespół chorego węzła zatokowego) z wyjątkiem działania stymulatora serca.

•    w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności serca (wstrząs kardiogenny)

•    w przypadku bardzo wolnego tętna (mniej niż 50 uderzeń na minutę) lub niskiego ciśnienia krwi (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mmHg)

•    jeśli występują ciężkie zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej organizmu (kwasica metaboliczna)

•    jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby

• jeśli stosowane są jednocześnie dożylne leki przeciwnadciśnieniowe i stosowane w chorobach serca (werapamil lub diltiazem)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Carvedigamma należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    w przypadku niewydolności serca z towarzyszącym

•    niskim ciśnieniem tętniczym krwi,

• chorobą niedokrwienna serca i miażdżycą tętnic (usztywnienie ścian tętnic),

•    i (lub) zaburzeniami czynności nerek,

lekarz zaleci kontrolę czynności nerek. Może być konieczne zmniejszenie dawki.

-    jeśli u pacjenta wystąpił zawał mięśnia sercowego, który musi być odpowiednio leczony przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem leku Carvedigamma

-    w przypadku cukrzycy. Carvedigamma może maskować objawy małego stężenia cukru we krwi. Dlatego należy regularnie oznaczać stężenie cukru we krwi.

-    w przypadku ciężkich nie leczonych zaburzeń oddychania, Carvedigamma może nasilić te zaburzenia

-    jeśli pacjent stosuje soczewki kontaktowe. Carvedigamma może zmniejszyć wydzielanie łez

-    w przypadku choroby naczyń (choroba naczyń obwodowych)

-    w przypadku występowania zespołu Raynauda (palce u rąk lub stóp najpierw stają się sine, następnie blade i czerwone; towarzyszy temu ból). Carvedigamma może nasilać te dolegliwości

-    jeśli występuje nadczynność tarczycy (nadmierne wytwarzanie hormonu tarczycy), Carvedigamma może maskować objawy

-    jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, należy poinformować lekarza anestezjologa o zażywaniu leku Carvedigamma

-    jeśli występuje bardzo wolne tętno (częstość akcji serca poniżej 55 uderzeń na minutę)

-    jeśli kiedykolwiek występowały ciężkie reakcje alergiczne (np. na jad owadów lub pokarmy) lub ze względu na trwające lub mające się rozpocząć leczenie odczulające, ponieważ Carvedigamma może osłabić skuteczność leczenia tego typu reakcji alergicznych

-    w przypadku łuszczycy występującej po zastosowaniu beta-blokerów

-    w przypadku dławicy piersiowej typu Prinzmetala

-    w przypadku guza chromochłonnego nadnerczy

-    jeśli przyjmowana jest debryzochina (lek obniżający ciśnienie krwi): u pacjentów z wolnym metabolizmem debryzochiny, stężenie karwedylolu we krwi może się zwiększyć

-    w przypadku niektórych rodzajów nadciśnienia (chwiejne lub wtórne nadciśnienie)

-    w przypadku bloku serca pierwszego stopnia (zaburzenie układu przewodzenia serca). Może wzrosnąć ryzyko zaburzeń rytmu serca .

Lek zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem

laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego

leku.

Dzieci i młodzież

Lek Carvedigamma nie jest zalecany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Carvedigamma a inne leki

Leki mogą wzajemnie wpływać na swoje działanie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o fakcie przyjmowania leku Carvedigamma, jeśli przepisuje on inny lek w trakcie leczenia.


Należy koniecznie poinformować lekarza w przypadku stosowania następujących leków:

   Digoksyna (leczenie niewydolności serca)

   Ryfampicyna (antybiotyk stosowany do leczenia gruźlicy)

   Cymetydyna (stosowana w leczeniu choroby wrzodowej żołądka, zgagi i refluksu)

   Ketokonazol (lek stosowany w leczeniu grzybic)

   Fluoksetyna (leczenie depresji)

   Haloperydol (leczenie zaburzeń umysłowych i psychicznych)

   Erytromycyna (antybiotyk)

   Cyklosporyna (lek zmniejszający reakcje układu odpornościowego, zapobiegający odrzuceniu przeszczepu po transplantacji, stosowany również w leczeniu pewnych schorzeń reumatologicznych i dermatologicznych)

   Klonidyna (lek obniżaj ący ciśnienie krwi, stosowany również w leczeniu migreny)

   Werapamil, diltiazem, amiodaron (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca) - ryzyko arytmii może wzrosnąć

•    Niektóre leki przeciwarytmiczne np. chinidyna, dyzopiramid, meksyletyna, propafenon, flekainid (leki przeciwarytmiczne I typu)

•    Inne leki obniżające ciśnienie krwi. Carvedigamma nasila działanie innych leków obniżających ciśnienie krwi podawanych jednocześnie (np. antagoniści receptora alfa 1) i leków których działaniem niepożądanym jest obniżanie ciśnienia krwi np. barbiturany (stosowane w leczeniu padaczki), fenotiazyny (leczenie psychoz), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (leczenie depresji) oraz leki rozszerzaj ące naczynia

•    Insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe (leki obniżające stężenie cukru we krwi) ponieważ ich działanie obniżaj ące stężenie cukru może być nasilone, a objawy niskiego stężenia cukru we krwi mogą być maskowane

•    Środki znieczulające (stosowane w znieczuleniu ogólnym)

•    Leki sympatykomimetyczne (leki nasilające czynność układu współczulnego)

   Dihydropirydyna (leczenie nadciśnienia tętniczego i chorób serca)

Azotany (leczenie chorób serca) ponieważ mogą nagle obniżyć ciśnienie krwi, nasilaj ąc działanie karwedylolu

Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe (leki zmniejszające napięcie mięśniowe)

   Ergotamina (leczenie migreny)

   Niektóre leki przeciwbólowe (NLPZ), estrogeny (hormony płciowe) i kortykosteroidy

(hormony nadnerczy) ponieważ mogą w niektórych przypadkach osłabić obniżaj ące ciśnienie krwi działanie karwedylolu.

• Leki zawierające rezerpinę, guanetydynę, metyldopę, guanfacynę oraz inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), leki stosowane w leczeniu depresji, ponieważ mogą powodować spowolnienie czynności serca.

Lek Carvedigamma z jedzeniem, piciem i alkoholem

Carvedigamma może nasilać działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieje ryzyko szkodliwego wpływu leku na nienarodzone dziecko. Lek Carvedigamma może być stosowany w okresie ciąży tylko w przypadku jeśli lekarz uzna to za konieczne. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na karmiących zwierzętach stwierdzono, że lek Carvedigamma przenika do mleka matek i dlatego nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Na początku leczenia lub w czasie zmiany leczenia, mogą wystąpić zawroty głowy i zmęczenie. Jeśli w trakcie przyjmowania leku, wystąpią zawroty głowy i osłabienie, należy unikać prowadzenia pojazdów lub pracy wymagającej szczególnej uwagi.

Lek Carvedigamma zawiera laktozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3. Jak stosować lek Carvedigamma

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać popijaj ąc co najmniej połową szklanki wody.

Lek można przyjmować przed posiłkiem, podczas lub po posiłku. Pacjenci z niewydolnością serca powinni przyjmować tabletki powlekane z posiłkiem w celu zmniejszenia ryzyka zawrotów głowy podczas wstawania.


Lek Carvedigamma jest dostępny w następujących mocach:

6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg

Jeżeli lekarz nie przepisze inaczej, lek Carvedigamma stosuje się następująco:

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Dorośli: Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka leku Carvedigamma 12,5 mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) raz na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie leczenie kontynuuje się stosując dawkę 2 tabletki 12,5 mg leku Carvedigamma (co odpowiada 25 mg karwedylolu) raz na dobę. W razie konieczności, lekarz może zalecić dalsze, stopniowe zwiększanie dawki, w odstępach dwutygodniowych lub większych. W przypadku stosowania większych dawek leku Carvedigamma, dostępna jest moc 25 mg. Zamiast 2 tabletek 12,5 mg karwedylolu, można stosować 1 tabletkę 25 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku: Zalecana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę 12,5 mg leku Carvedigamma (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) raz na dobę, co może być także dawką wystarczającą w dalszym leczeniu. Jednak jeśli reakcja na lek jest po tej dawce niewystarczająca, lekarz może zalecić dalsze stopniowe zwiększanie dawki w odstępach dwutygodniowych lub większych.

W celu stosowania większych dawek dostępne są inne moce leku Carvedigamma np. 25 mg.

Dławica piersiowa

Dorośli: Zalecana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę leku Carvedigamma 12,5 mg (co odpowiada

12.5    mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie leczenie kontynuuje się stosuj ąc dawkę 2 tabletki leku Carvedigamma 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) dwa razy na dobę. W razie konieczności, lekarz może zalecić dalsze, stopniowe zwiększanie dawki w odstępach dwutygodniowych lub większych. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg, podawane w dawkach podzielonych (dwa razy na dobę). Dla takiego dawkowania dostępna jest inna moc leku Carvedigamma: 25 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku: Zalecana dawka początkowa wynosi 1 tabletkę leku Carvedigamma

12.5    mg (co odpowiada 12,5 mg karwedylolu) dwa razy na dobę przez dwa dni. Następnie leczenie kontynuuje się, stosuj ąc dawkę 2 tabletki leku Carvedigamma 12,5 mg (co odpowiada 25 mg karwedylolu) dwa razy na dobę, co jest zalecaną maksymalną dawką dobową. Dla takiego większego dawkowania dostępna jest inna moc leku Carvedigamma: 25 mg.

Niewydolność serca

Zalecana dawka początkowa wynosi 3,125 mg karwedylolu dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Dla takiego dawkowania należy stosować inne produkty lecznicze zawierające karwedylol w mniejszych mocach. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, lekarz może zalecić, stopniowe zwiększanie dawki w odstępach dwutygodniowych lub większych, najpierw do 6,25 mg dwa razy na dobę, potem do 12,5 mg karwedilolu dwa razy na dobę, a następnie do 25 mg karwedilolu dwa razy na dobę.

Zaleca się, aby dawkę zwiększać do największej dawki tolerowanej przez pacjenta. Dla takiego dawkowania dostępna jest inna dawka leku Carvedigamma: 25 mg.

Zalecana dawka maksymalna wynosi od 25 mg dwa razy na dobę do 50 mg dwa razy na dobę w zależności od masy ciała pacjenta z wyłączeniem pacjentów z ciężką niewydolnością serca.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkowanie lekarz ustali indywidualnie dla każdego pacjenta. Jednak nie ma wystarczających dowodów wskazujących na konieczność modyfikacji dawkowania karwedylolu u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Pacjenci z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby

Konieczna może być modyfikacja dawkowania.

Tak jak w przypadku innych beta-adrenolityków, odstawienie leku Carvedigamma powinno następować stopniowo, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności serca (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Carvedigamma

Jeśli pacjent przyjął większą dawkę leku niż zalecana lub jeśli dziecko połknęło przez przypadek lek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, szpitalem lub pogotowiem w celu określenia ryzyka i ustalenia postępowania.

Objawy przedawkowania mogą obejmować uczucie omdlenia spowodowane bardzo niskim ciśnieniem krwi, spowolnienie akcji serca i w ciężkich przypadkach zatrzymanie akcji serca.

Mogą pojawić się również trudności w oddychaniu, zwężenie dróg oddechowych, wymioty, zaburzenia świadomości i drgawki.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Carvedigamma

W przypadku pominięcia dawki leku (lub kilku dawek), należy przyjąć kolejna dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej lub większej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej, lecz kontynuować przyjmowanie tabletek jak dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Carvedigamma

Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem. Lekarz zaleci stopniowe odstawienia leku Carvedigamma w ciągu 1 do 2 tygodni.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, związanych ze stosowanie leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Carvedigamma może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem

Ciężkie reakcje alergiczne jak nagły obrzęk gardła, twarzy, ust i jamy ustnej, które mogą powodować trudności w oddychaniu i przełykaniu.

Ból w klatce piersiowej z towarzyszącym spłyceniem oddechu, poceniem się i nudnościami.

Rzadsze oddawanie moczu połączone z obrzękiem nóg, co wskazuje na zaburzenia nerek.

Bardzo niski poziom cukru we krwi (hipoglikemia), co może powodować omdlenia i utratę świadomości.

Reakcje skórne

Bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka). Na skórze lub błonie śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych lub powiek mogą wystąpić zaczerwienienia oraz pęcherze. W początkowej fazie mogą przybierać formę okrągłych plam, często z pęcherzem pośrodku, a następnie przekształcać się w złuszczające się duże obszary skóry. Objawy te mogą zagrażać życiu. Te poważne reakcje skórne często poprzedzone są bólem głowy, gorączką i bólem mięśni (objawy grypopodobne).

Większość działań niepożądanych jest zależna od dawki i ustępuje po jej zmniejszeniu lub przerwaniu leczenia. Niektóre działania niepożądane występuj ą na początku leczenia i ustępuj ą samoistnie podczas kontynuacji leczenia.

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zawroty głowy

•    Ból głowy

•    Uczucie osłabienia i zmęczenia

•    Zaburzenia serca. Objawy obejmują ból w klatce piersiowej, zmęczenie, spłycenie oddechu i obrzęk rąk i nóg.

•    Niskie ciśnienie krwi. Objawy obejmują zawroty głowy i omdlenia.

Zawroty głowy, ból głowy, uczucie osłabienia i zmęczenia są zazwyczaj łagodne i najczęściej występuj ą na początku leczenia.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100):

•    Zakażenia dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli), płuc (zapalenie płuc), nosa i gardła (zakażenie górnych dróg oddechowych). Objawy obejmuj ą świszczący oddech, spłycenie oddechu, ucisk w klatce piersiowej i ból gardła.

• Zakażenia układu moczowego, które mogą powodować trudności w oddawaniu moczu.

•    Niska liczba czerwonych krwinek (anemia). Objawy obejmują uczucie zmęczenia, bladość skóry, uczucie kołatania serca i płytki oddech.

•    Zwiększenie masy ciała.

•    Zwiększenie stężenia cholesterolu (wykazane w badaniach krwi)

•    Utrata kontroli stężenia cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą.

•    Uczucie przygnębienia.

•    Zaburzenia widzenia, ból oka, uczucie suchego oka związane ze zmniejszonym wydzielaniem łez.

•    Powolne bicie serca.

•    Omdlenia lub zawroty głowy podczas wstawania.

•    Zatrzymanie płynów. Objawy obejmują: ogólny obrzęk ciała, obrzęk niektórych części ciała np. rąk, stóp, kostek lub nóg oraz zwiększenie objętości krwi w organizmie.

•    Zaburzenia krążenia w rękach i nogach. Objawy obejmują zimne dłonie i stopy, bladość, mrowienie i ból palców, ból nóg potęguj ący się w trakcie chodzenia.

•    Zaburzenia oddychania.

•    Nudności lub wymioty.

•    Biegunka

•    Ból żołądka i (lub) niestrawność

•    Ból dłoni i stóp.

•    Zaburzenia nerek, w tym zmiana w częstości oddawania moczu.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    Zaburzenia snu

•    Omdlenia

•    Mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp

•    Zaburzenia skóry, w tym wysypka pokrywająca dużą część ciała, wysypka grudkowata (pokrzywka), świąd i płaty suchej skóry.

•    Zwiększona potliwość

•    Utrata włosów

•    Zaburzenia erekcji

•    Zaparcia

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

•    Zmniejszeni liczby płytek krwi. Objawy obejmują łatwo powstające siniaki i krwawienie z nosa.

•    Zatkany nos, świszczący oddech i objawy grypopodobne.

•    Suchość w ustach

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

•    Zmniejszenie liczby białych krwinek. Objawy obejmują zakażenia jamy ustnej, dziąseł, gardła i płuc.

•    Reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Objawy mogą obejmować trudności w oddychaniu spowodowane nagłym obrzękiem gardła, obrzęk twarzy, rąk, stóp i kostek.

•    Zaburzenia nerek ujawniane w badaniach krwi.

•    U niektórych kobiet mogą wystąpić zaburzenia utrzymania moczu. Po przerwaniu leczenia stan zazwyczaj poprawia się.

•    Ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespól Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka). Na skórze lub błonie śluzowej jamy ustnej, narządów płciowych lub powiek mogą wystąpić zaczerwienienia oraz pęcherze. W początkowej fazie mogą przybierać formę okrągłych plam, często z pęcherzem pośrodku, a następnie przekształcać się w złuszczające się duże obszary skóry. Objawy te mogą zagrażać życiu. Te poważne reakcje skórne często poprzedzone są bólem głowy, gorączką i bólem mięśni (objawy grypopodobne).

Lek Carvedigamma może również powodować rozwój objawów cukrzycy u pacjentów, którzy maj ą bardzo łagodną postać cukrzycy, zwaną „cukrzycą utajoną”.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Carvedigamma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Chronić od światła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carvedigamma

Substancją czynną leku jest karwedylol

Ponadto lek zawiera

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Krospowidon Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Opadry II White YS-22-18096 o składzie:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Polidekstroza (E 1200)

Hypromeloza 3cP Hypromeloza 6cP Hypromeloza 50cP Trietylu cytrynian (E 1505)

Makrogol 8000

Jak wygląda lek Carvedigamma i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 6,25 mg: białe, owalne, z oznakowaniem „6.25” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Tabletki powlekane 12,5 mg: białe, owalne, z rowkiem ułatwiającym dzielenie tabletki po obu stronach i oznakowaniem ,,12.5” po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Tabletki powlekane 25 mg: białe, owalne, z rowkiem ułatwiaj ącym dzielenie tabletki po obu stronach i oznakowaniem ,,25” po jednej stronie. Tabletkę można podzielić na połowy.

Wielkości opakowań: 30, 50, 100 tabletek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się na rynku.

Podmiot odpowiedzialny

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Böblingen Niemcy

Wytwórcy

Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7 D-71034 Böblingen Niemcy

Specifar S.A.

1,28 Octovriou str.

12351 Ag. Varvara,

Ateny, Grecja

Artesan Pharma GmbH & Co. KG,

Wendlanstr. 1 D-29439 Lüchow Niemcy

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Göllstrasse 1 84529 Tittmoning Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bułgaria:    KapBegnraMMa 6.25/12,5/25 mg mnnMHpaHH TaoneTKH

Niemcy:

Carvedigamma 3

Węgry:

Carvedigamma 6

Litwa:

Carvedigamma 6

Polska:

Carvedigamma 6

Rumunia:

Carvedigamma 6

Słowenia:

Carvedigamma 6

Słowacja:

Carvedigamma 6


.125/6.25/ 12.5/ 25 mg Filmtabletten .25/ 12.5/ 25 mg filmtabletta .25/ 12.5/ 25 mg plevele dengtos tabletes .25/ 12.5/ 25 mg tabletki powlekane .25/ 12.5/ 25 mg comprimate filmate .25/ 12.5/ 25 mg filmsko obložene tablete .25/ 12.5/ 25 mg filmom obalené tablety


W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Worwag Pharma GmbH & Co. KG Przedstawicielstwo w Polsce ul. Otrębuska 15 01-475 Warszawa Tel: (022) 863 72 81

Fax: (022) 877 13 70

Data zatwierdzenia ulotki: 26.09.2014

10

Carvedigamma 12,5 mg

Charakterystyka Carvedigamma 12,5 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carvedigamma 12,5 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka zawiera 12,5 mg karwedylolu (Carvedilolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Laktoza

Carvedigamma 12,5 mg, tabletki powlekane Każda tabletka zawiera 47,5 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz: punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Tabletki powlekane 12,5 mg: białe, owalne, z oznakowaniem „12,5” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie. Tabletka może być podzielona na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze samoistne.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa.

Leczenie wspomagające stabilnej umiarkowanej do ciężkiej niewydolności serca.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze samoistne

Karwedylol można stosować w leczeniu nadciśnienia tętniczego w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, szczególnie tiazydowymi lekami moczopędnymi.

Zaleca się dawkowanie raz na dobę, jednak zalecana maksymalna dawka pojedyncza wynosi 25 mg, a zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg.

Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg raz na dobę przez pierwsze dwa dni.

Następnie leczenie kontynuuje się stosując dawkę 25 mg na dobę. W razie konieczności, dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka początkowa w nadciśnieniu wynosi 12,5 mg raz na dobę, co może być także dawką wystarczającą w dalszym leczeniu. Jeśli jednak podczas stosowania tej dawki nie wystąpiła oczekiwana reakcja na leczenie, dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa

Dorośli:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni. Następnie leczenie kontynuuje się stosując dawkę 25 mg dwa razy na dobę. W razie konieczności dawkę można w dalszym ciągu stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg, podawane w dawkach podzielonych (dwa razy na dobę).

Osoby w podeszłym wieku:

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg dwa razy na dobę przez dwa dni.

Następnie leczenie kontynuuje się stosując dawkę 25 mg dwa razy na dobę, co jest zalecaną maksymalną dawką dobową.

Niewydolność serca

Leczenie umiarkowanej do ciężkiej niewydolności serca jako uzupełnienie standardowego leczenia podstawowego lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE), glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Stan kliniczny pacjenta powinien być stabilny (bez zmiany klasy NYHA, bez hospitalizacji z powodu niewydolności serca), a leczenie podstawowe nie powinno być zmieniane od co najmniej 4 tygodni przed podjęciem leczenia karwedylolem. Dodatkowo, pacjent powinien mieć zmniejszoną frakcję wyrzutową lewej komory serca, częstość akcji serca powinna wynosić > 50 uderzeń na minutę, a skurczowe ciśnienie krwi >85 mm Hg (patrz punkt 4.3 „Przeciwwskazania”).

Początkowa dawka wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę przez dwa tygodnie. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, można ją zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej, najpierw do 6,25 mg dwa razy na dobę, potem do 12,5 mg dwa razy na dobę, a następnie do 25 mg dwa razy na dobę. Zaleca się, aby dawkę zwiększać do największej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Zalecana dawka maksymalna wynosi 25 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg, oraz 50 mg dwa razy na dobę u pacjentów o masie ciała większej niż 85 kg, z wyłączeniem pacjentów z ciężką niewydolnością serca. Zwiększenie dawki do 50 mg dwa razy

na dobę należy przeprowadzać ostrożnie, a pacjent powinien pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki może wystąpić przemijające zaostrzenie objawów niewydolności serca, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością serca i (lub) leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych. Zwykle nie wymaga to przerwania leczenia, nie należy jednak zwiększać dawki. Pacjent powinien pozostawać pod obserwacją lekarza i (lub) lekarza kardiologa po rozpoczęciu leczenia karwedylolem oraz po zwiększeniu dawki. Przed każdym zwiększeniem dawki należy zbadać pacjenta aby wykluczyć ewentualne objawy nasilenia niewydolności serca lub nadmiernego rozszerzenia naczyń (np. czynność nerek, masa ciała, ciśnienie krwi, częstość i miarowość akcji serca). W przypadku nasilenia niewydolności serca oraz zatrzymania płynów należy zwiększyć dawkę leku moczopędnego, a dawki karwedylolu nie należy zwiększać do czasu normalizacji stanu pacjenta. Jeśli wystąpi bradykardia lub w przypadku wydłużenia czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, najpierw należy oznaczyć stężenie digoksyny. Czasami może być konieczne zmniejszenie dawki karwedylolu lub czasowe przerwanie leczenia. Nawet w tych przypadkach często można później z powodzeniem kontynuować zwiększanie dawki karwedylolu.

Jeśli upłynęły ponad dwa tygodnie od odstawienia karwedylolu, leczenie należy ponownie rozpocząć od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę i stopniowo zwiększać dawkę zgodnie z powyższymi zaleceniami.

Niewydolność nerek:

Dawkowanie należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta, ale parametry farmakokinetyczne nie dostarczają dowodów wskazujących na konieczność modyfikacji dawkowania karwedylolu u pacjentów z niewydolnością nerek.

Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby:

Konieczne może być dostosowanie dawkowania.

Dzieci i młodzież:

Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności karwedylolu u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. Osoby w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie karwedylolu i dlatego należy ich szczególnie starannie monitorować.

Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, karwedylol należy odstawiać stopniowo (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”).

Sposób stosowania

Nie jest konieczne przyjmowanie tabletek podczas posiłku. Jednak zaleca się, aby pacjenci z niewydolnością serca przyjmowali karwedylol podczas posiłku, aby spowolnić wchłanianie i zmniejszyć ryzyko hipotonii ortostatycznej.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

-    Niestabilna/ niewyrównana zastoinowa niewydolność serca wymagająca dożylnego wsparcia inotropowego

-    Klinicznie istotne zaburzenia czynności wątroby

-    Skurcz oskrzeli lub astma    oskrzelowa stwierdzone w wywiadzie

-    Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia (o ile pacjent nie ma wszczepionego stymulatora).

-    Ciężka bradykardia (poniżej 50 skurczów na minutę).

-    Wstrząs kardiogenny.

-    Zespół chorego węzła zatokowego    (w tym blok zatokowo-przedsionkowy).

-    Ciężkie niedociśnienie (skurczowe ciśnienie tętnicze poniżej 85 mmHg).

-    Kwasica metaboliczna.

-    Jednoczesne dożylne leczenie werapamilem lub diltiazemem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przewlekła zastoinowa niewydolność serca

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca podczas stopniowego zwiększania dawki karwedylolu może nastąpić pogorszenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów w organizmie. Jeśli wystąpią takie objawy należy zwiększyć dawkę leków moczopędnych i nie zwiększać dawki karwedylolu aż do ustąpienia objawów. W sporadycznych przypadkach może być konieczne zmniejszenie dawki karwedylolu lub nawet rzadko czasowe odstawienie. Podobne przypadki nie wykluczaj ą sukcesu kolejnego dostosowania dawki karwedylolu. Karwedylol należy stosować ze szczególną ostrożnością w skojarzeniu z glikozydami naparstnicy ponieważ oba produkty lecznicze spowalniają przewodzenie przedsionkowo-komorowe (patrz punkt 4.5).

Karwedylol należy podawać głównie jako uzupełnienie leczenia lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny, glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Leczenie można rozpocząć tylko wówczas, gdy stan pacjenta pozostaje stabilny przez co najmniej 4 tygodnie standardowego leczenia podstawowego. Pacjentów z niewyrównaną niewydolnością należy doprowadzić do stanu stabilnego.

Pacjentów z ciężką niewydolnością serca, hiponatremią, hipowolemią, w podeszłym wieku lub z niskim wyjściowym ciśnieniem tętniczym, należy obserwować przez około dwie godziny po podaniu pierwszej dawki lub po jej zwiększeniu, z powodu ryzyka hipotonii. Zmniejszenie ciśnienia krwi spowodowane nadmiernym rozszerzeniem naczyń leczy się początkowo zmniejszeniem dawki leku moczopędnego. Jeśli objawy się utrzymuj ą, można zmniejszyć dawkę inhibitora konwertazy angiotensyny. W razie konieczności, można zmniejszyć dawkę karwedylolu lub czasowo przerwać podawanie produktu. Dawki karwedylolu nie należy ponownie zwiększać dopóki nie opanuje się objawów wynikających z zaostrzenia niewydolności serca lub rozszerzenia naczyń.

Czynność nerek podczas zastoinowe j niewydolności serca

Podczas leczenia karwedylolem pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe < 100 mmHg), chorobą niedokrwienną serca, chorobami naczyń i (lub) wcześniej występującą niewydolnością nerek obserwowano przemijające pogorszenie czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością serca i wymienionymi czynnikami ryzyka należy monitorować czynność nerek podczas stopniowego zwiększania dawki karwedylolu. Jeśli wystąpi znaczące pogorszenie czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę karwedylolu lub przerwać leczenie.

Dysfunkcja lewej komory po ostrym zawale mięśnia sercowego

Przed rozpoczęciem leczenia z zastosowaniem karwedylolu pacjent musi być stabilny klinicznie. Pacjent powinien otrzymać inhibitor ACE w ciągu przynajmniej ostatnich 48 godzin, a dawka inhibitora ACE powinna być stała w ciągu co najmniej 24 poprzedzających godzin.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc z towarzyszącym skurczem oskrzeli, nie leczonych lekami doustnymi lub wziewnymi, nie należy stosować karwedylolu, chyba że oczekiwane korzyści przewyższaj ą potencjalne ryzyko stosowania.

U pacjentów z tendencją do skurczu oskrzeli, może wystąpić niewydolność oddechowa w wyniku możliwego wzrostu oporu dróg oddechowych.

Jeśli u takich pacjentów stosowany jest karwedylol, należy ich starannie obserwować podczas rozpoczynania leczenia karwedylolem i zwiększania jego dawki. Dawkę karwedylolu należy zmniejszyć, jeśli u pacjenta w czasie leczenia wystąpią objawy obturacji oskrzeli.

Cukrzyca

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z cukrzycą ponieważ karwedylol może maskować lub osłabiać przedmiotowe i podmiotowe objawy ostrej hipoglikemii. U pacjentów z cukrzycą i niewydolnością serca, karwedylol może zaburzyć kontrolę glikemii. Dlatego konieczne jest ścisłe kontrolowanie pacjentów z cukrzycą poprzez systematyczne oznaczanie stężenia glukozy we krwi i dostosowanie w razie konieczności dawkowania leków przeciwcukrzycowych (patrz punkt 4.).

Choroba naczyń obwodowych

Karwedylol należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobą naczyń obwodowych ponieważ beta blokery mogą przyspieszyć lub nasilić objawy niewydolności tętniczej.

Zespół Reynauda

Karwedylol należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniami krążenia obwodowego (tzw. zespół Reynauda) ponieważ może nastąpić nasilenie objawów.

Choroby tarczycy

Karwedylol może maskować przedmiotowe i podmiotowe objawy nadczynności tarczycy. Znieczulenie i duże zabiegi chirurgiczne

Należy zachować ostrożność u pacjentów przed zabiegami chirurgicznymi w znieczuleniu ogólnym ze względu na synergistyczny, ujemny efekt inotropowy karwedylolu i leków znieczulających (patrz punkt 4.5).

Beta-adrenolityki zmniejszają ryzyko zaburzeń rytmu serca w czasie znieczulenia ogólnego, jednak mogą zwiększać ryzyko niedociśnienia. Należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania pewnych leków do znieczulenia ogólnego. Nowsze badania wskazują jednak na korzystny wpływ beta-adrenolityków w profilaktyce okołooperacyjnych zaburzeń czynności serca i zmniejszenie częstości powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Bradykardia

Karwedylol może powodować bradykardię. Jeśli częstość tętna jest mniejsza niż 55 uderzeń na minutę i występuj ą objawy bradykardii, dawkę karwedylolu należy zmniejszyć.

Jednoczesne stosowanie z blokerami kanału wapniowego

Jeśli karwedylol jest stosowany z lekami blokującymi kanał wapniowy, takimi jak werapamil i diltiazem, lub z innymi lekami przeciwarytmicznymi, szczególnie amiodaronem, u pacjenta należy monitorować ciśnienie krwi i zapis EKG. Należy unikać jednoczesnego podawania dożylnego wymienionych leków i karwedylolu (patrz punkt 4.5).

Guz chromochłonny

U pacjentów z guzem chromochłonnym przez zastosowaniem jakiegokolwiek beta -blokera należy zastosować alfa-bloker, Pomimo że karwedylol posiada właściwości farmakologiczne zarówno alfa jak i beta-blokera, nie ma doświadczenia z jego zastosowaniem w tych warunkach. Należy zatem zachować ostrożność u pacjentów z podejrzeniem guza chromochłonnego.

Dławica Prinzmetala

Nieselektywne leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać bóle w klatce piersiowej u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala. Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu karwedylolu u tych pacjentów, choć możliwe jest, że działanie alfa-adrenolityczne karwedylolu zapobiegnie występowaniu takich objawów. Zaleca się ostrożność podczas podawania karwedylolu pacjentom, u których zachodzi podejrzenie występowania dławicy piersiowej Prinzmetala.

Cymetydyna

Jednoczesne podawanie cymetydyny jest możliwe jedynie z zachowaniem ostrożności, gdyż może ona nasilać działanie karwedylolu (patrz punkt 4.5 „Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji”).

Soczewki kontaktowe

Osoby noszące soczewki kontaktowe należy uprzedzić o możliwości zmniejszonego wydzielania łez.

Nadwrażliwość

Należy zachować ostrożność podczas podawania karwedylolu pacjentom z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie oraz u pacjentów w trakcie leczenia odczulającego, ponieważ beta-adrenolityki mogą nasilać zarówno wrażliwość na alergeny, jak i reakcje anafilaktyczne.

Łuszczyca

U pacjentów z łuszczycą w wywiadzie leki beta-adrenolityczne można stosować wyłącznie po rozważeniu stosunku ryzyka i spodziewanych korzyści. Należy zachować ostrożność stosując beta-adrenolityki u pacjentów z łuszczycą, gdyż może wystąpić nasilenie reakcji skórnych.

Metabolizm debryzochiny

Pacjentów wolno metabolizujących debryzochinę należy starannie obserwować podczas rozpoczynania leczenia (patrz punkt 5.2).

Niestabilne i wtórne nadciśnienie tętnicze

Z powodu niewielkiego doświadczenia klinicznego, karwedylolu nie należy stosować u pacjentów z niestabilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym, hipotonią ortostatyczną, ostrą chorobą zapalną serca, z istotnym hemodynamicznie zwężeniem zastawek serca lub drogi odpływu, w schyłkowym stadium chorób tętnic obwodowych, w trakcie jednoczesnego leczenia antagonistami receptora a1 lub agonistami receptora a2.

Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

Z powodu ujemnego działania dromotropowego, karwedylol należy ostrożnie podawać pacjentom z blokiem serca pierwszego stopnia.

Zespół odstawienny

Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, leczenia karwedylolem nie należy przerywać w sposób nagły. Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Karwedylol należy odstawiać stopniowo w ciągu dwóch tygodni, np. poprzez zmniejszanie dawki dobowej o połowę co trzy dni. W razie konieczności, można rozpocząć w tym czasie inną terapię, aby zapobiec zaostrzeniu dławicy piersiowej.

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występuj ącą dziedziczną nietolerancj ą galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakokinetyczne

Karwedylol jest zarówno substratem jak i inhibitorem glikoproteiny P. Dlatego biodostępność leków transportowanych przez glikoproteinę P może być zwiększona podczas jednoczesnego stosowania karwedylolu. Dodatkowo, biodostępność karwedylolu może zostać zmieniona przez induktory lub inhibitory glikoproteiny P.

Zarówno inhibitory jak i induktory CYP2D6 oraz CYP2C9 mogą zmieniać stereoselektywnie ogólnoustrojowy i (lub) pierwszego przejścia metabolizm karwedylolu, prowadząc do zwiększenia lub zmniejszenia stężenia R i S-karwedylolu w osoczu. Poniżej wymieniono przykłady obserwowane u pacjentów lub u zdrowych osób, ale lista nie jest wyczerpująca.

Digoksyna: U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym stosuj ących jednocześnie karwedylol i digoksynę, stężenie digoksyny w osoczu może zwiększyć się o około 15%, a digitoksyny o około 13%. Zarówno digoksyna jak i karwedylol zwalnia przewodzenie przedsionkowo-komorowe.

Podczas rozpoczynania leczenia, zwiększania dawki i przerywania leczenia karwedylolem zaleca się monitorowanie stężenia digoksyny w osoczu (patrz punkt 4.4).

Ryfampicyna: Badania wśród 12 zdrowych osób, wykazały że ryfampicyna zmniejsza stężenie karwedylolu w osoczu o około 70%, najprawdopodobniej przez indukcje glikoproteiny P powodując zmniejszenie jelitowego wchłaniania karwedylolu.

Cyklosporyna: Dwa badania wśród pacjentów po przeszczepie nerki i serca otrzymujących doustnie cyklosporynę wykazały zwiększenie stężenia cyklosporyny w osoczu po rozpoczęciu stosowania karwedylolu. U około 30% pacjentów konieczne było zmniejszenie dawki cyklosporyny w celu utrzymania stężenia cyklosporyny zakresie terapeutycznym, natomiast u pozostałej części pacjentów korekta nie była potrzebna. Utrzymanie stężeń leczniczych cyklosporyny wymagało zmniejszenia dawki cyklosporyny średnio o 20%. Zatem z powodu dużej osobniczej zmienności stężeń cyklosporyny, zaleca się ścisłe monitorowanie stężeń cyklosporyny po rozpoczęciu leczenia karwedylolem oraz dostosowanie odpowiedniej dawki cyklosporyny.

Amiodaron: U pacjentów z niewydolnością serca amiodaron zmniejsza klirens S-karwedylolu prawdopodobnie poprzez zahamowanie CYP2C9. Średnie stężenie w osoczu R-karwedylolu nie było zmienione. W konsekwencji istnieje ryzyko zwiększenia b-blokady spowodowane przez zwiększenie stężenia S-karwedylolu w osoczu.

Fluoksetyna: W randomizowanym badaniu typu cross-over u 10 pacjentów z niewydolnością serca, jednoczesne podawanie fluoteksyny, silnego inhibitora CYP2D6, powodowało stereoselektywne zahamowanie metabolizmu karwedylolu z 77% wzrostem średniej R (+) enancjomeru AUC. Jednak nie wykazano różnic pomiędzy działaniami niepożądanymi, ciśnieniem krwi lub rytmem serca pomiędzy obu grupami.

Interakcje farmakodynamiczne

Verapamil, diltiazem, amiodaron lub inne leki yrzeciwarytmiczne

W skojarzeniu z karwedylolem mogą zwiększać ryzyko zaburzeń przewodzenia (patrz punkt 4.4) Podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, należy starannie kontrolować zapis EKG i ciśnienie krwi podczas jednoczesnego stosowania leków blokuj ących kanał wapniowy typu diltiazemu lub werapamilu, ponieważ zwiększa się ryzyko zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub ryzyko niewydolności serca (działanie synergistyczne). Należy starannie obserwować pacjentów jednocześnie przyjmujących leki przeciwarytmiczne klasy I lub amiodaron (doustnie). Opisywano przypadki bradykardii, zatrzymania akcji serca oraz migotania komór krótko po rozpoczęciu leczenia beta-adrenolitykiem u pacjentów otrzymuj ących amiodaron. Istnieje ryzyko niewydolności serca w przypadku jednoczesnego dożylnego podawania leków przeciwarytmicznych klasy Ia lub Ic.

Produkty zmniejszające stężenie katecholaminy

Pacjenci przyjmuj ący jednocześnie produkty zmniejszaj ące stężenie katecholaminy i produkty o właściwościach beta-adrenolitycznych (np. rezerpina, metylodopa, guanfacyna i inhibitory monoaminooksydazy (z wyj ątkiem inhibitorów MAO-B) powinni być dokładnie obserwowani pod kątem niedociśnienia i (lub) bradykardii.

Digoksyna

Skojarzone stosowanie beta-blokerów i digoksyny może powodować przedłużenie okresu przewodzenia przedsionkowo-komorowego (AV Podczas jednoczesnego stosowania karwedylolu i digoksyny u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym obserwowano w stanie stacjonarnym wzrost stężenia digoksyny o około 16% i digitoksyny o 13%. Zaleca się monitorowanie stężeń digoksyny w osoczu na początku leczenia, podczas odstawiania i podczas dostosowywania dawkowania karwedylolu.

Antagoniści kanału wapniowego: (patrz punkt 4.4)

Podczas jednoczesnego stosowania karwedylolu i diltiazemu obserwowano pojedyncze przypadki wystąpienia zaburzeń przewodzenia (rzadko prowadzących do zaburzeń hemodynamicznych). Dlatego, podobnie jak w przypadku innych beta-adrenolityków, podczas jednoczesnego doustnego stosowania karwedylolu z antagonistą kanału wapniowego np. werapamilem lub diltiazemem należy monitorować EKG i ciśnienie tętnicze. Podawanie pochodnych dihydropirydyny i karwedylolu powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem, gdyż zgłaszano występowanie niewydolności serca i ciężkiego niedociśnienia.

Azotany.

Nasilone działanie hipotensyjne.

Leki _ przeciwnadciśnieniowe.

Tak jak inne leki o właściwościach beta-adrenolitycznych, karwedylol może nasilać działanie innych, podawanych jednocześnie leków przeciwnadciśnieniowych (np. antagonistów receptora a1) oraz leków, których działaniem niepożądanym jest zmniejszanie ciśnienia krwi, takich jak: barbiturany, pochodne fenotiazyny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki rozszerzające naczynia, a także alkoholu.

Insulina lub inne doustne leki przeciwcukrzycowe.

Produkty o właściwościach beta-adrenolitycznych mogą wzmacniać działanie insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych obniżające poziom cukru we krwi.

Objawy hipoglikemii mogą być maskowane lub osłabiane (szczególne tachykardia). Z tego powodu u pacjentów z cukrzycą zalecane jest systematyczne oznaczanie stężenia glukozy we krwi.

Klonidyna.

Jednoczesne stosowanie klonidyny z produktami o właściwościach beta-adrenolitycznych może wzmacniać działanie obniżaj ące ciśnienie krwi i osłabiaj ące częstość akcji serca.

Jeśli przerywa się skojarzone leczenie karwedylolem i klonidyną, karwedylol należy odstawić kilka dni przed stopniowym zmniejszaniem dawki klonidyny.

Leki wziewne stosowane w znieczuleniu ogólnym.

Podczas stosowaniu karwedylolu i wziewnych leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym, należy zachować ostrożność ze względu na możliwe nasilenie ujemnego działania inotropowego i hipotensyjnego. Dlatego zalecane jest dokładne monitorowanie czynności życiowych (patrz punkt 4.4).

Niesteroidowe leki _przeciwzapalne (NLPZ).

Jednoczesne stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) i blokerów beta-adrenergicznych może powodować zwiększenie ciśnienia krwi i osłabić możliwość kontroli ciśnienia krwi.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), estrogeny i kortykosteroidy.

Przeciwnadciśnieniowe działanie karwedylolu jest zmniejszone wskutek zatrzymania wody i sodu.

Leki indukujące lub hamujące enzymy cytochromu P450.

Pacjentów otrzymujących leki, które indukują (np. ryfampicyna i barbiturany) lub hamują (np. cymetydyna, ketokonazol, fluoksetyna, haloperydol, werapamil, erytromycyna) enzymy cytochromu P450, należy ściśle monitorować w czasie jednoczesnego leczenia karwedylolem, gdyż stężenia karwedylolu w surowicy mogą zmniejszać się wskutek działania leków indukujących i zwiększać wskutek działania leków hamujących te enzymy.

Sympatykomimetyki o działaniu alfa-adrenomimetycznym i beta-adrenomimetycznym.

Ryzyko nadciśnienia i nasilonej bradykardii.

Ergotamina.

Nasilenie zwężenia naczyń.

Beta-agoniści o działaniu rozszerzającym oskrzela.

Nie kardioselektywne beta blokery pozostają w opozycji do działania rozszerzającego oskrzela beta-agonistów. Zalecany jest uważny monitoring pacjenta.

Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Nasilenie bloku nerwowo-mięśniowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację.

Ciąża

Nie ma wystarczaj ącego doświadczenia klinicznego z karwedylolem u kobiet ciężarnych. Badania na zwierzętach są niewystarczaj ące w odniesieniu do wpływu na ciążę, rozwój zarodka i płodu, poród i rozwój noworodka (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi jest nieznane. Nie należy stosować karwedylolu w okresie ciąży, chyba że spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co może prowadzić do wewnątrzmacicznej śmierci płodu oraz porodów niewczesnych i przedwczesnych.

Ponadto, u płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (szczególnie hipoglikemia, bradykardia, depresja oddechowa i hipotermia). U noworodka istnieje zwiększone ryzyko powikłań ze strony serca i płuc w okresie poporodowym. Badania na zwierzętach nie wykazują dowodów na teratogenny wpływ karwedylolu (patrz również punkt 5.3).

Leczenie należy przerwać na 2-3 doby przed spodziewanym terminem porodu. Jeżeli nie jest to możliwe, noworodka należy monitorować przez pierwsze 2-3 doby życia.

Karmienie piersią

Badania na zwierzętach wykazują, że karwedylol i jego metabolity przenikają do mleka samic. Nie jest wiadome, czy karwedylol przenika do mleka ludzkiego. Z tego powodu karmienie piersią podczas stosowania karwedylolu nie jest zalecane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu karwedylolu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Z uwagi na indywidualne reakcje (np. zawroty głowy, uczucie zmęczenia), zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn oraz pracy bez zabezpieczenia przed upadkiem może być zaburzona. Dotyczy to szczególnie początku leczenia, okresu po zwiększeniu dawki lub zmianie leków oraz połączenia z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

(a)    Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Częstość występowania działań niepożądanych nie jest zależna od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia oraz bradykardii.

(b)    Zestawiona lista działań niepożądanych

Ryzyko wystąpienia większości działań niepożądanych związanych z karwedylolem jest podobne dla wszystkich wskazań. Wyj ątki opisane są w podpunkcie (c).

Kategorie częstości występowania zostały zdefiniowane następuj ąco:

Bardzo często (> 1/10)

Często > 1/100 do <1/10 Niezbyt często > 1/1000 i <1/100 Rzadko > 1/10 000 i <1/1000 Bardzo rzadko <1/10 000

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

niedokrwistość

małopłytkowoś

ć

leukopenia

Zaburzenia

układu

immunologiczneg

o

nadwrażliwość (reakcje alergiczne)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zwiększenie masy ciała,

hipercholesterolemi

a, pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia, hipoglikemia) u pacjentów chorych na cukrzycę.

Zaburzenia

psychiczne

depresja, obniżenie nastroju

zaburzenia snu

Zaburzenia

układu

nerwowego

zawroty głowy, ból głowy

stany

przedomdleniow

e

omdlenia,

parestezje

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia, zmniejszone wydzielanie łez (zespół suchego oka), podrażnienie oka

Zaburzenia serca

niewydolnoś ć serca

bradykardia,

obrzęki,

hiperwolemia,

zatrzymanie

płynów

blok

przedsionkowo-

komorowy,

dławica

piersiowa

Zaburzenia

naczyń

niedociśnieni e tętnicze

niedociśnienie ortostatyczne, zaburzenia krążenia obwodowego (zimne dłonie i stopy, choroba naczyń obwodowych, zaostrzenie chromania przestankowego i objaw Raynauda)

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

duszność, obrzęk płucny, astma u predysponowanych pacjentów

niedrożność

nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, biegunka, wymioty, niestrawność, ból brzucha

zaparcia

suchość w ustach

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) oraz gamma-

glutamylotransfera

zy (GGT) w surowicy krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

reakcje skórne

(np. osutka

alergiczna,

zapalenie skóry,

pokrzywka,

świąd, zmiany

skórne o

charakterze

łuszczycowym

lub liszaja

płaskiego,

nasilone

pocenie),

wypadanie

włosów

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

bóle kończyn

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

niewydolność nerek i zaburzenie czynności nerek u pacjentów z uogólnioną miażdżycą i (lub) zaburzoną czynnością nerek, trudności w oddawaniu moczu

nietrzymanie moczu u kobiet

Zaburzenia

układu

rozrodczego i piersi

zaburzenia

wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie

(uczucie

zmęczenia)

ból

(c) Opis wybranych działań niepożądanych

Zawroty głowy, omdlenia, bóle głowy i osłabienie są zazwyczaj łagodne i występują częściej na początku leczenia.

U pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, podczas zwiększania dawki karwedylolu może wystąpić nasilenie niewydolności serca i zatrzymanie płynów (patrz punkt 4.4).

Niewydolność serca to często obserwowane działanie niepożądane, zarówno u pacjentów z grupy placebo jak i u pacjentów leczonych karwedylolem (odpowiednio 14,5% i 15,4%, w przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory serca po ostrym zawale serca).

Przemijaj ące pogorszenie czynności nerek obserwowano podczas leczenia karwedylolem u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, z niskim ciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca, uogólnioną miażdżycą i (lub) zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Leki beta-adrenolityczne, mogą powodować ujawnienie utajonej cukrzycy, nasilenie objawów istniejącej cukrzycy oraz pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi.

Karwedylol może powodować nietrzymanie moczu u kobiet, które ustępuje po zakończeniu leczenia.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe

W przypadku przedawkowania może wystąpić ciężkie niedociśnienie, bradykardia, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i zatrzymanie krążenia. Mogą również wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i uogólnione napady drgawkowe.

Postępowanie

Oprócz standardowego leczenia podtrzymującego, należy monitorować parametry czynności życiowych i w razie konieczności doprowadzić do ich wyrównania w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.

Można zastosować następujące leczenie podtrzymujące:

W przypadku ciężkiej bradykardii można zastosować atropinę, natomiast w przypadku zaburzenia czynności komór zaleca się podać dożylnie glukagon lub leki sympatykomimetyczne (dobutamina, izoprenalina). Jeśli pożądany jest dodatni efekt inotropowy, można rozważyć podanie inhibitorów fosfodiestrazy (PDE). Jeśli głównym objawem przedawkowania jest rozszerzenie naczyń obwodowych, pacjentowi należy podać norfenefrynę lub noradrenalinę, stale monitoruj ąc czynność układu krążenia. W przypadku bradykardii opornej na leczenie farmakologiczne należy zastosować stymulator serca.

W przypadku skurczu oskrzeli należy zastosować, beta-sympatykomimetyki (wziewne lub dożylne) lub podać dożylnie aminofilinę (w postaci wolnego wstrzyknięcia lub wlewu dożylnego). W przypadku drgawek zalecane jest podanie diazepamu lub klonazepamu w wolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Atropina: 0,5 do 2 mg dożylnie (w leczeniu ciężkiej bradykardii).

Glukagon: początkowo 1 do 10 mg dożylnie, a następnie, w razie konieczności, w powolnym wlewie dożylnym w dawce 2 do 5 mg na godzinę (w celu podtrzymania czynności układu krążenia).

Leki sympatykomimetyczne, w zależności od ich skuteczności i masy ciała pacjenta: dobutamina, izoprenalina lub adrenalina.

Jeśli dominującym objawem przedawkowania jest obwodowe rozszerzenie naczyń, pacjentowi należy podać noradrenalinę lub etylefrynę. Należy stale monitorować układ krążenia pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpi bradykardia, która nie ustępuje po leczeniu, należy zastosować stymulator serca. W leczeniu skurczu oskrzeli, pacjentowi należy podawać leki beta-sympatykomimetyczne (wziewnie lub dożylnie, jeśli podanie wziewne nie jest skuteczne) lub teofilinę dożylnie. W przypadku drgawek należy podać diazepam w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Karwedylol w znacznym stopniu wiąże się z białkami, dlatego nie można go usunąć za pomocą dializy.

W przypadkach ciężkiego przedawkowania z objawami wstrząsu, leczenie podtrzymujące należy prowadzić odpowiednio długo tzn. do czasu ustabilizowania stanu pacjenta, ze względu na spodziewane wydłużenie okresu półtrwania w fazie eliminacji i redystrybucji karwedylolu z kompartmentu głębokiego.

Czas leczenia odtruwającego zależy od stopnia przedawkowania. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować do czasu stabilizacji stanu pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory beta- i alfai - adrenergiczne Kod ATC: C07AG02

Karwedylol jest nieselektywnym beta-adrenolitykiem o działaniu rozszerzającym naczynia krwionośne, który zmniejsza opór naczyń obwodowych poprzez selektywne blokowanie receptorów alfal -adrenergicznych oraz hamuje układ renina-angiotensyna poprzez nieselektywne blokowanie receptorów beta. Aktywność reninowa osocza ulega zmniejszeniu, a zatrzymywanie płynów występuje rzadko.

Karwedylol nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ang. intrinsic sympathomimetic activity - ISA). Podobnie jak propranolol, stabilizuje błony komórkowe.

Karwedylol jest mieszaniną racemiczną dwóch stereoizomerów. Na modelu zwierzęcym wykazano, że oba enancjomery mają zdolność blokowania receptorów alfa-adrenergicznych.

Nieselektywne blokowanie receptorów adrenergicznych betal i beta2 przypisuje się głównie enancjomerowi S(-).

Właściwości przeciwutleniające karwedylolu oraz jego metabolitów wykazano in vitro i in vivo w badaniach na zwierzętach oraz w badaniach in vitro na wielu rodzajach komórek ludzkich.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym obniżenie ciśnienia nie jest związane z jednoczesnym wzrostem oporu obwodowego, co obserwuje się w przypadku selektywnych beta-adrenolityków. Częstość akcji serca jest nieznacznie zmniejszona. Pojemność wyrzutowa serca nie ulega zmianie. Przepływ krwi przez nerki oraz czynność nerek pozostaj ą niezmienione, podobnie jak obwodowy przepływ krwi, dlatego objaw zimnych kończyn, często występujący podczas stosowania beta-adrenolityków, obserwuje się rzadko. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym karwedylol powoduje zwiększenie stężenia noradrenaliny w osoczu.

W długotrwałym leczeniu pacjentów z dławicą piersiową zaobserwowano, że karwedylol przeciwdziała niedokrwieniu i łagodzi ból. Badania hemodynamiczne wykazały, że karwedylol zmniejsza obciążenie wstępne i następcze. U pacjentów z zaburzoną czynnością lewej komory lub zastoinową niewydolnością serca karwedylol działa korzystnie na hemodynamikę oraz frakcj ę wyrzutową i wymiary lewej komory.

Karwedylol nie wywiera niekorzystnego wpływu na profil lipidów i elektrolitów w surowicy. Stosunek frakcji HDL (lipoproteiny o dużej gęstości) i LDL (lipoproteiny o małej gęstości) pozostaje prawidłowy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Charakterystyka ogólna.

Wchłanianie

Całkowita biodostępność podanego doustnie karwedylolu wynosi około 25%. Maksymalne stężenia w osoczu osiągane są po mniej więcej 1 godzinie od podania. Istnieje liniowa zależność pomiędzy dawką i stężeniami w osoczu. U pacjentów, charakteryzujących się powolną hydroksylacją debryzochiny, stężenia karwedylolu w osoczu są dwu-, trzykrotnie większe w porównaniu do pacjentów, szybko metabolizuj ących debryzochinę. Pokarm nie wpływa na biodostępność, choć czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia w osoczu jest wydłużony.

Dystrybucja

Karwedylol jest związkiem o dużej lipofilności. Około 98 do 99% karwedylolu wiąże się z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi około 2 l/kg mc.

Biotransformacja

Efekt pierwszego przejścia po podaniu doustnym wynosi około 60 -75%.

Stwierdzono, że karwedylol jest w znacznym stopniu metabolizowany do różnych metabolitów, które są wydalane głównie z żółcią. Karwedylol jest metabolizowany w wątrobie, głównie poprzez utlenianie pierścienia aromatycznego i sprzęganie z kwasem glukuronowym. Demetylacja i hydroksylacja pierścienia fenolowego prowadzi do powstania trzech czynnych metabolitów wykazujących działanie blokujące receptory beta. W porównaniu z karwedylolem te trzy czynne metabolity wykazują słabe działanie rozszerzające naczynia krwionośne. Na podstawie badań przedklinicznych stwierdzono, że metabolit 4'-hydroksyfenolowy ma zdolność blokowania receptorów beta 13 razy większą niż karwedylol. Jednak stężenia tego metabolitu u ludzi są około 10 razy mniejsze niż stężenia karwedylolu. Dwa spośród hydroksykarbazolowych metabolitów karwedylolu są silnymi przeciwutleniaczami, 30 do 80-krotnie silniejszymi niż karwedylol.

Wydalanie

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji karwedylolu wynosi od 6 do 10 godzin. Klirens osoczowy wynosi około 590 ml/min. Wydalanie odbywa się głównie z żółcią. Główną drogą eliminacji jest wydalanie z kałem. Niewielka ilość jest eliminowana przez nerki w postaci metabolitów.

Właściwości produktu leczniczego u pacjenta.

Na farmakokinetykę karwedylolu wpływa wiek, stężenia karwedylolu w osoczu u osób w podeszłym wieku są o około 50% wyższe w porównaniu z osobami młodymi. W badaniu przeprowadzonym u pacjentów z marskością wątroby stwierdzono, że biodostępność karwedylolu była czterokrotnie większa, maksymalne stężenie w osoczu pięciokrotnie większe, a objętość dystrybucji trzykrotnie większa niż u osób zdrowych. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z umiarkowaną (klirens kreatyniny 20 - 30 ml/min) lub ciężką (klirens kreatyniny < 20 ml/min) niewydolnością nerek, obserwowano zwiększenie stężenia karwedylolu o około 40 - 55%, w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością nerek. Wyniki wykazywały jednak dużą zmienność.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania na szczurach i myszach nie wykazały potencjalnego działania rakotwórczego karwedylolu w dawkach 75 mg/kg mc. i 200 mg/kg mc. (38 -100 razy większych niż maksymalna dobowa dawka u ludzi).

W badaniach in vitro i in vivo u ssaków i innych zwierząt nie wykazano działania mutagennego karwedylolu.

Po podaniu ciężarnym samicom szczurów dużych dawek karwedylolu (> 200mg/kg mc.= > 100 razy od maksymalnej dawki dobowej u ludzi), obserwowano niepożądany wpływ na ciążę i płodność. Fizyczny wzrost i rozwój płodu były opóźnione po dawkach > 60 mg/kg mc. (> 30 razy od maksymalnej dawki dobowej u ludzi). Wystąpiło działanie szkodliwe na zarodek (zwiększona częstość obumarcia po implantacji zarodka), ale u szczurów i królików nie stwierdzono wad rozwojowych po zastosowaniu dawek 200 mg/kg mc. i 75 mg/kg mc. (odpowiednio, 38 - 100 razy większych niż maksymalna dobowa dawka stosowana u ludzi).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Krospowidon Powidon

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Opadry II White YS-22-18096 o składzie:

Tytanu dwutlenek (E 171)

Polidekstroza (E 1200)

Hypromeloza 3cP Hypromeloza 6cP Hypromeloza 50cP Trietylu cytrynian (E 1505)

Makrogol 8000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Blister PVC/Alu: 3 lata Butelka HDPE: 2 lata

6.4    Specjalne środki podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 30°C.

Chronić od światła.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik plastikowy (HDPE) lub blistry z folii PVC/Al.

Wielkości opakowań: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 i 100 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Worwag Pharma GmbH & Co. KG

Calwer Str. 7 71034 Böblingen Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

11870

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.10.2005

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.09.2014

19

Carvedigamma 12,5 mg