+ iMeds.pl

Carvedilolum 123ratio 25 mgUlotka Carvedilolum 123ratio

ULOTKA OLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Carvedilol Teva 25 mg tabletki Carved ilolum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja. Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Carvedilol Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carvedilol Teva

3.    Jak stosować lek Carvedilol Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carvedilol Teva

6.    Inne informacje

1.    CO TO .JEST LEK Carvedilol Teva I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Carvedilol Teva jest lekiem zawierającym jako substancję czynną karwedylol. Karwedylol rozszerza naczynia krwionośne i zmniejsza obciążenie serca pracą (jest tzw. nieselektywnym lekiem ß-adrenolitycznym o właściwościach rozszerzających naczynia, który zmniejsza opór obwodowy poprzez wybiórcze blokowanie receptora «i i hamuje układu renina-angiotensyna poprzez nieselektywne blokowanie receptora ß).

Lek jest stosowany do leczenia nadciśnienia samoistnego, przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej oraz jako leczenie wspomagające stabilnej, przewlekłej niewydolności serca o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Carvedilol Teva

Nie należy stosować leku Carvedilol Teva jeśli występuje:

•    Niewydolność serca klasy IV wg NYIIA wymagająca zastosowania dożylnych leków' inotropowych.

•    Przewlekła obturacyjna choroba płuc ze zwężeniem oskrzeli.

•    Klinicznie istotne zaburzenia czynności wątroby.

•    Astma oskrzelowa.

•    Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia.

•    Ciężka bradykardia (< 50 uderzeń serca na minutę).

•    Zespół chorej zatoki ( w tym blok zatokowo-przedsionkowy).

•    Wstrząs kardiogenny.

•    Ciężkie niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mm Hg).

•    Dławica Prinzmetala.

•    Nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.

•    Nadwrażliwość na karwedylol lub substancje pomocnicze preparatu.

•    Kwasica metaboliczna.

•    Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.

•    Jednoczesne stosowanie dożylne werapamilu lub diltiazemu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Carvedilol Teva:

Ostrzeżenia dotyczące szczególnie pacjentów z niewydolnością serca

U chorych z przewlekłą niewydolnością serca karwedylo! powinien być stosowany głównie w skojarzeniu z lekami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny (IKA), glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Leczenie należy rozpocząć w szpitalu, pod ścisłym nadzorem lekarza. Leczenie można rozpocząć pod warunkiem, że stan pacjenta jest stabilny po zastosowaniu leczenia standardowego przez co najmniej 4 tygodnie. Pacjentów z ciężką niewydolnością serca, niedoborem płynów lub elektrolitów, w podeszłym wieku oraz pacjentów z niskim wyjściowym ciśnieniem tętniczym należy obserwować przez w przybliżeniu 2 godziny, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Niedociśnienie tętnicze spowodowane nadmiernym rozszerzeniem naczyń należy leczyć początkowo zmniejszeniem dawki leku moczopędnego. Jeśli objawy nie ustępują, można zmniejszyć dawkę inhibitora konwertazy angiotensyny. Na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki karwedylolu może wystąpić pogorszenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów. W takich przypadkach należy zwiększyć dawkę leku moczopędnego. Niemniej jednak, czasami może być konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie karwedylolu. Nie należy zwiększać dawki karwedylolu do czasu, aż objaw'y pogorszenia niewydolności serca lub niedociśnienie tętnicze nie zostaną opanowane.

Podczas leczenia karwedylolem u chorych z niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe < 100 mm I Ig), chorobą niedokrwienną serca i uogólnioną miażdżycą, oraz (lub) z istniejącą niewydolnością nerek obserwowano odwracalne pogorszenie czynności nerek.

U chorych z niewydolnością serca i podwyższonymi czynnikami ryzyka należy monitorować czynność nerek podczas zwiększania dawki karwedylolu. Jeśli wystąpi znaczące pogorszenie czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę karwedylolu lub przerwać leczenie.

U chorych z przewlekłą niewydolnością serca leczonych glikozydami naparstnicy karwedylol należy stosować z zachowaniem ostrożności, ponieważ zarówno digoksyna jak i karwedylol wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego.

Inne ostrzeżenia dotyczące karwedylolu i leków fl-udrenolitycznych ogólnie

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i skłonnością do zwężenia oskrzeli, nie leczonych preparatami doustnymi lub wziewnymi, karwedylol można być stosować tylko wtedy, jeśli spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko. W początkowym okresie leczenia oraz podczas zwiększania dawki karwedylolu należy uważnie obserwować pacjenta, a w przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli dawkę należy zmniejszyć.

Karwedylol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii. U chorych na cukrzycę i niewydolność serca stosowanie karwedylolu może powodować pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi. Dlatego u chorych na cukrzycę, szczególnie podczas zwiększania dawki, zaleca się staranną kontrolę poprzez regularne oznaczanie stężenia glukozy we krwi, i w razie potrzeby dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego.

Karwedylol może maskować obraz (objawy przedmiotowa i podmiotowe) tyreotoksykozy.

Karwedylol może powodować bradykardię. Jeśli częstość tętna zmniejszy się poniżej 55 uderzeń na minutę, dawkę karwedylolu należy zmniejszyć.

Jeśli karwedylol jest stosowany w skojarzeniu z preparatami blokującymi kanały wapniowe, np. werapamilem i diltiazemem. lub innymi preparatami przeciwarytmicznymi, przede wszystkim amiodaronem, należy monitorować ciśnienie tętnicze pacjenta oraz zapis EKG. Należy unikać jednoczesnego podawania dożylnego tych leków.

Leczenie skojarzone z cymetydyną należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, ponieważ działanie karwedylolu może być nasilone.

Pacjentów noszących soczewki kontaktowe należy poinformować o możliwości zmniejszenia wydzielania płynu łzowego.

Zaleca się ostrożność podczas podawania karwedylolu pacjentom z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie, lub podczas odczulania, ponieważ leki ß-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz nasilenie reakcji anafilaktycznej. Należy zachować ostrożność stosując leki ß-adrenol¡tyczne u pacjentów chorych na łuszczycę, ponieważ może dojść do zaostrzenia reakcji skórnych.

U pacjentów z chorobami naczyń obwodowych karwedylol należy stosować ostrożnie, ponieważ stosowanie leków ß-adrenol¡tycznych może nasilać objawy. To samo ostrzeżenie dotyczy pacjentów z zespołem Raynauda, ponieważ objawy mogą ulec zaostrzeniu lub nasileniu.

Ze względu na ograniczone doświadczenia kliniczne nie należy stosować karwedylolu u chorych z labilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym, hipotensją ortostatyczną, ostrą chorobą zapalną serca, istotnym hemodynamicznie zwężeniem zastawek serca lub drogi odpływu, końcowym stadium choroby tętniczych naczyń obwodowych, w skojarzonym leczeniu z antagonistą receptora ai lub agonistą receptora ai.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy przed rozpoczęciem leczenia jakimkolwiek ß-adrenolitykiem, należy podać lek a-adrenolityczny.

U chorych z blokiem serca I stopnia, należy stosować karwedylol z ostrożnością.

Podczas stosowania karwedylolu i niektórych leków znieczulających należy zachować ostrożność.

Tak jak w przypadku innych leków ß-adrenolitycznych. karwedylolu nie należy odstawiać nagle. Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Leczenie karwedylolem należy odstawiać stopniowo, w ciągu 2 tygodni, np. zmniejszając dawkę dobową preparatu o połowę co 3 dni. Jeśli zachodzi konieczność, jednocześnie należy rozpocząć leczenie innym preparatem, w celu zapobiegania zaostrzeniu dławicy piersiowej.

Stosowanie leku Carvedilol Teva zjedzeniem i piciem:

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania karwedylolu u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Nie zaleca się stosowania karwedylolu podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Jeśli leczenie jest dobrze kontrolowane, karwedylol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych. które wydawane są bez recepty.

Preparaty przeć iwarytmiczne: opisywano pojedyncze przypadki zaburzeń przewodnictwa (rzadko z zaburzeniami hemodynamicznymi), jeśli karwedylol był podawany doustnie w skojarzeniu z podawanym doustnie diltiazemem, werapamilem i (lub) amiodaronem. Tak jak w przypadku innych leków o właściwościach ß-adrenolitycznych, podczas leczenia skojarzonego z preparatami blokującymi kanały wapniowe typu diltiazemu i werapamilu należy kontrolować zapis EKG i ciśnienie tętnicze, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub niewydolności serca (działanie synergistyczne). Ścisły dozór należy zastosować również podczas leczenia skojarzonego karwedylolem i amiodaronem (podawanym doustnie), a także lekami przeciwarytmicznymi z I grupy. U pacjentów leczonych amiodaronem opisywano występowanie bradykardii. zatrzymanie czynności serca i migotanie komór krótko po rozpoczęciu leczenia ß-adrenolitykami. Podczas jednoczesnego stosowania preparatów przeciwarytmicznych z grupy la i Ic podawanych dożylnie, istnieje ryzyko niewydolności serca.

Jednoczesne stosowanie rezerpiny, guanetydyny, metylodopy, guanfacyny lub inhibitorów monoaminooksydazy (z wyłączeniem inhibitorów MAO-B) może powodować dodatkowe spowolnienie częstości pracy serca. Należy monitorować czynności życiowe pacjenta.

Pochodne dihydropirydyny: dihydropirydyny i karwedylol należy stosować pod ścisłym nadzorem, ze względu na możliwość wystąpienia niewydolności serca i ciężkiego niedociśnienia.

Azotany: nasilają działanie hipotensyjne.

Glikozydy nasercowe: u pacjentów z nadciśnieniem otrzymujących leczenie skojarzone karwedylolem i digoksyną opisywano zwiększenie stężenia digoksyny w stanie stacjonarnym o około 16% i digitoksyny o około 13%. Podczas rozpoczynania, przerywania leczenia lub dostosowywania dawki karwedylolu zaleca się kontrolę stężenia digoksyny w osoczu.

Inne preparaty przeciwnadciśnieniowe: karwedylol może nasilać działanie innych preparatów obniżających ciśnienie tętnicze (np. antagonistów receptora a), a także innych preparatów o takich właściwościach np. barbituranów, fcnotiazyn. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków rozszerzających naczynia i alkoholu.

Cyklosporyna: podczas jednoczesnego stosowania z karwedylolem, stężenie cyklosporyny w osoczu jest zwiększone. Zaleca się uważne monitorowanie stężenia cyklosporyny.

Preparaty przeciwcukrzycowe, te tym insulina: może ulec nasilenie działanie insuliny zmniejszające stężenie glukozy. Objawy hipoglikemii mogą być maskowane. U chorych na cukrzycę należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Klonidyna: w przypadku odstawienia leczenia karwedylolem i klon ¡dyną, należy najpierw odstawić karwedylol. a następnie po kilku dniach stopniowo klonidynę.

Wziewne leki znieczulające: ze względu na synergiczne. ujemne inotropowe i hipotensyjne działanie karwedylolu i niektórych leków znieczulających, należy zachować ostrożność podczas znieczulenia.

NLPZ (Niesteroidowe leki przeciwzapalne), estrogeny i glikokortykosteroidy: właściwości przeciwnadciśnieniowe karwedylolu są zmniejszone z powodu zatrzymania wody i sodu.

Preparaty indukujące lub hamujące enzymy cytochromu P450: podczas leczenia karwedylolem należy uważnie monitorować pacjentów otrzymujących preparaty indukujące (np. ryfampicyna, barbiturany) lub hamujące (np. cymetydyna. ketokonazol, fluoksetyna, haloperidol, werapantil, erytromycyna) enzymy cytochromu P450. ponieważ stężenie karwedylolu w surowicy może być zmniejszone podczas stosowania leków indukujących, zaś zwiększone - podczas stosowania leków hamujących.

Leki sympatykomimetyczne o właściwościach a-mimetycznych i ß-mimetycznych: występuje ryzyko nadciśnienia tętniczego i nasilonej bradykardii.

Ergotamina: nasilenie skurczu naczyń.

Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe: nasilenie blokady nerwowo-mięśniowej.

3. .JAK STOSOWAĆ Carvedilol Teva

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek należy przyjmować doustnie. Lekarz dobierze odpowiednią dawkę leku dla pacjenta.

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu. Nie jest konieczne przyjmowanie preparatu wraz z posiłkiem. Jednak u pacjentów z niewydolnością serca zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłku, by zmniejszyć szybkość wchłaniania i ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego.

Zazwyczaj zalecane dawkowanie to:

Nadciśnienie samoistne:

Karwedylol może być stosowany w leczeniu nadciśnienia jako jedyny preparat lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. szczególnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Zaleca się podawanie leku raz na dobę. niemniej jednak maksymalna zalecana dawka pojedyncza wynosi 25 mg, a maksymalna dawka dobowa - 50 mg.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5 mg. raz na dobę przez pierwsze dwa dni.

Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg/dobę. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można dalej stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa w leczeniu nadciśnienia wynosi 12,5 mg raz na dobę. co może być także wystarczające podczas kontynuacji leczenia. Jeśli jednak po zastosowaniu tej dawki reakcja na lek jest niezadowalająca, dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa:

Zaleca się podawanie preparatu dwa razy na dobę.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 12.5 mg. dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni.

Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg dwa razy na dobę. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej, do maksymalnej zalecanej dawki 100 mg/dobę, w dwóch dawkach podzielonych (dwa razy na dobę).

Chorzy w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 12.5 mg dwa razy na dobę przez dwa dni. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg dwa razy na dobę. co jest maksymalną zalecaną dawką dobową.

Niewydolność serca:

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością serca karwedylol jest stosowany w skojarzeniu z konwencjonalnym leczeniem preparatami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny (IKA), naparstnicą i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Stan pacjenta musi być stabilny klinicznie {bez zmian w klasyfikacji NYHA (ang. New York Hart Association), bez hospitalizacji w wywiadzie spowodowanej niewydolnością serca}, a leczenie podstawowe ustabilizowane przez co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia karwedylolem. Dodatkowo, frakcja wyrzutowa z lewej komory serca powinna być zmniejszona, czynność serca wynosić > 50 uderzeń/minutę, a ciśnienie skurczowe > 85 mm Mg.

Dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę. przez 2 tygodnie. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, można ją stopniowo zwiększyć w odstępach nie mniejszych niż 2 tygodnie do dawki 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie do dawki 12,5 mg dwa razy na dobę i na koniec do dawki 25 mg dwa razy na dobę. Dawkę należy zwiększać do najwyższej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka u pacjentów o masie mniejszej niż 85 kg wynosi 25 mg dwa razy na dobę. zaś u pacjentów o masie poniżej 85 kg - 50 mg dwa razy na dobę. pod warunkiem, że niewydolność serca nie jest ciężka. Podczas zwiększania dawki do 50 mg dwa razy na dobę należy zachować ostrożność i uważnie obserwować pacjenta.

W początkowym okresie leczenia lub podczas zwiększania dawki preparatu, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia lub otrzymujących duże dawki leków moczopędnych, może wystąpić przejściowe pogorszenie objawów niewydolności serca. Zwykle nie wymaga to odstawienia leczenia, jednak nie należy zwiększać dawki preparatu. Przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia lub zwiększeniu dawki, pacjent powinien pozostawać pod obserwacją internisty lub kardiologa.

Przed każdym zwiększeniem dawki należy zbadać pacjenta i ocenić, czy nie występują objawy pogorszenia wydolności serca lub nasilonego rozszerzenia naczyń (np. czynność nerek, masa ciała, ciśnienie tętnicze, czynność i miarowość akcji serca). Nasilenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów należy leczyć poprzez zwiększenie dawki leku moczopędnego, natomiast nie należy zwiększać dawki karwedylolu do ustabilizowania stanu pacjenta. Jeśli wystąpi bradykardia lub wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego. należy przede wszystkim oznaczyć stężenie digoksyny. Czasem może być konieczne zmniejszenie dawki karwedylolu lub okresowe przerwanie leczenia. Nawet w takich przypadkach, często można później z powodzeniem kontynuować zwiększanie dawki karwedylolu.

Podczas zwiększania dawki karwedylolu należy regularnie kontrolować czynność nerek, liczbę płytek krwi oraz stężenie glukozy (u chorych na cukrzycę insulinoniezależną i (lub) insulinozależną). Po zakończeniu zwiększania dawki karwedylolu można zmniejszyć częstość kontroli.

Jeśli przerwa w leczeniu karwcdylolem była dłuższa niż 2 tygodnie, należy ponownie rozpocząć leczenie od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę i zwiększać dawkę zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej.

Niewydolność nerek

Dawkę preparatu należy dobrać u każdego pacjenta indywidualnie, jednak parametry farmakokinetyczne nie wskazują, by u pacjentów z niewydolnością serca było konieczne dostosowanie dawki.

Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby Może być konieczne dostosowanie dawki preparatu.

Dzieci i młodzież (<1S lat)

Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania karwedylolu. Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie karwedylolu i powinni być szczególnie starannie obserwowani.

Tak jak w przypadku innych leków ß-adrenolitycznych, a szczególnie u pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych, karwedylol należy odstawiać stopniowo.

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Carvedilol Teva:

Po przedawkowaniu leku może wystąpić ciężkie niedociśnienie, bradykardia, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i zatrzymania krążenia. Mogą również wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i drgawki.

Leczenie należy prowadzić w oddziale intensywnej terapii; w związku z powyższym, jeśli zachodzi podejrzenie przedawkowania leku. pacjent pow inien zostać jak najszybciej przewieziony do najbliższego szpitala.

W przypadku pominięcia dawki Icku Carvedilol Teva:

Jeśli chory zapomniał przyjąć tabletkę o wyznaczonej porze, powinien ją zażyć jak najszybciej.

Jeśli zbliża się pora zażycia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą tabletkę i zażyć kolejną dawkę leku o przewidzianej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. Carvedilol Teva może powodować działania niepożądane. Działania niepożądane występują szczególnie na początku leczenia.

Rodzaj działań niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławnicą piersiową jest podobny jak u pacjentów z niewydolnością serca. Jednak częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiowąjest mniejsza.

Działania niepożądane występujące podczas badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością serca. Poniżej podano działania niepożądane występujące podczas badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością serca i nie obserwowane równie często u osób otrzymujących placebo.

Bardzo często (>1/10)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperglikemia*. obrzęki obwodowe, hiperwolemia, zatrzymanie płynów

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca: obrzęki obwodowe, bradykardia

Zaburzenia naczyń: hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia żoładkowo-ielitowc: nudności, biegunka, wymioty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: obrzęk narządów płciowych

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania: obrzęki

Często (>1/100):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: łagodna małopłytkowość Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy

Niezbyt często (>1/1000: <1/100):

Zaburzenia żoladkowo-ielitowe: zaparcia

Rzadko (< 1/100):

Zaburzenia układu nerwowego: omdlenie

Zaburzenia serca: całkowity blok przedsionkowo-komorowego. zaostrzenie niewydolności serca Zaburzenia nerek u układu moczowego: zaostrzenie niewydolności nerek

*hiperglikemia (u chorych na cukrzycę)

U pacjentów z uogólnioną miażdżycą i (lub) zaburzeniami czynności nerek rzadko opisywano występowanie ostrej niewydolności nerek i zaburzenia czynności nerek. Częstość występowania działań niepożądanych nie jest zależna od dawki, za wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, bradykardii i zaostrzenia niewydolności serca.

Podczas zwiększania dawki rzadko mogą wystąpić zaburzenia kurczliwości mięśnia serca.

Działania niepożądane występujące podczas badań klinicznych u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiową.

Bardzo często (>1/10)

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy*, bóle głowy*

Zaburzenia oka: zmniejszenie wydzielania płynu łzowego Zaburzenia serca: bradykardia Zaburzenia naczyń: hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe. tkanki łącznej i kości: bóle kończyn Zaburzenia ogólne i w miejscu podania: uczucie zmęczenia*

Często (>1/100):

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipercholesterolemia Zaburzenia żoładkowo-ielitowe: nudności, bóle brzucha, biegunka

Rzadko (< 1/100):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: łagodna małopłytkowość, leukopenia Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: obrzęki Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, depresja

Zaburzenia układu nerwowego: parestezje, omdlenia*

Zaburzenia naczyń: zaburzenia krążenia obwodowego

Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródoiersia: obrzęk błony śluzowej nosa Zaburzenia żoladkowo-ielitowe: zaparcia, wymioty Zaburzenia nerek i układu moczowego: zaostrzenie niewydolności nerek Badania laboratoryjne: wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, podrażnienie oka Zaburzenia żoładkowo-ielilowe: suchość w jamie ustnej Zaburzenia nerek i układu moczowego: trudności w oddawaniu moczu Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: impotencja

*Te działania często występują na początku leczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane to: dławica piersiowa, blok przedsionkowo-komorowy i zaostrzenie chromania przestankowego u pacjentów z chorobą Raynauda.

Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia: u pacjentów ze skłonnością obserwowano bezdech dychawiczy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko zgłaszano różne reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, pokrzywka, świąd i reakcja przypominającą liszaj płaski). Mogą wystąpić zmiany łuszczycowe lub zaostrzyć się istniejące zmiany.

Leki ß-adrenolityczne, zwłaszcza nieselektywne, mogą spowodować ujawnienie utajonej cukrzycy i zaburzenia kontroli glukozy we krwi. Także podczas leczenia karwedylolem, mogą wystąpić zaburzenia stężenia glukozy, choć niezbyt często.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Carvedilol Teva

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Nie zużyty lek należy zwrócić do apteki w celu zniszczenia.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Carvedilol Teva

Substancją czynną leku jest karwedylol.

I tabletka Carvedilol Teva zawiera 25 mg karwedylolu.

Inne składniki leku to: laktoza jednowodna, powidon. krospowidon. krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Carvedilol Teva i co zawiera opakow anie

Tabletki

Biała lub niemal biała, okrągła, płaska tabletka z linią podziału pojednej stronie i oznakowaniem po drugiej stronie - „CVL” w górnej części i „T4” - w dolnej. Tabletka może być dzielona na połowę.

Tabletki leku Carvedilol Teva są dostępne w białych, nieprzezroczystych blistrach PVC/PVdC/Al zawierających 7 lub 10 tabletek; opakowanie zewnętrzne tekturowe zawiera 14, 28, 30, 50, 56 i 100 tabletek..

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., E. Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska tel.: (22) 345 93 00

Wytwórca

Teva UK Limited

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, BN22; 9AG, Wielka Brytania Pharmachemie B. V

Swensweg 5, Ppstbus 552,2003 RN Haarlem, Holandia

Data zatwierdzenia ulotki:

Carvedilolum 123ratio

Charakterystyka Carvedilolum 123ratio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carvedilol Tcva 25 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Jedna tabletka zawiera 25 mg Carvedilolum (karwedylolu)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 86,25 mg laktozy jednowodnej.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Biała lub niemal biała, okrągła, płaska tabletka z linią podziału po jednej stronie i oznakowaniem po drugiej stronie - „CVL" w górnej części i „T4" - w dolnej. Tabletka może być dzielona na połowę.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie samoistne.

Przewlekła, stabilna dławica piersiowa.

Leczenie wspomagające stabilnej, przewlekłej niewydolności serca o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Nadciśnienie samoistne:

Karwedylol może być stosowany w leczeniu nadciśnienia jako jedyny produkt leczniczy lub w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, szczególnie z tiazydowymi lekami moczopędnymi. Zaleca się podawanie raz na dobę, jednak maksymalna zalecana dawka pojedyncza wynosi 25 mg, a maksymalną dawką dobową jest 50 mg.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 12.5 mg, raz na dobę przez pierwsze dwa dni.

Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg/dobę. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można dalej stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa w leczeniu nadciśnienia wynosi 12,5 mg raz na dobę, co może być także wystarczająca podczas kontynuacji leczenia.

Jeśli jednak po zastosowaniu tej dawki odpowiedź kliniczna jest niezadowalająca, dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej.

Przewlekła stabilna dławica piersiowa:

Zaleca się podawanie produktu leczniczego dwa razy na dobę.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 12.5 mg, dwa razy na dobę przez pierwsze dwa dni.

Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg dwa razy na dobę. Jeśli zachodzi potrzeba, dawkę można stopniowo zwiększać w odstępach dwutygodniowych lub rzadziej, do maksymalnej zalecanej dawki 100 mg/dobę w dwóch dawkach podzielonych (dwa razy na dobę).

Chorzy w podeszłym wieku

Zalecana dawka początkowa wynosi 12.5 mg dwa razy na dobę przez dwa dni. Następnie leczenie jest kontynuowane dawką 25 mg dwa razy na dobę. co jest maksymalną zalecaną dawką dobową.

Niewydolność serca:

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością serca karwedylol jest stosowany w skojarzeniu z konwencjonalnym leczeniem produktami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny (IKA), naparstnicą i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Stan pacjenta musi być stabilny klinicznie [bez zmian w klasyfikacji NYUA (ang. New York Heart Association), bez hospitalizacji w wywiadzie spowodowanej niewydolnością serca], a leczenie podstawowe ustabilizowane przez co najmniej

4 tygodnie przed rozpoczęciem leczenia karwedylolem. Dodatkowo, frakcja wyrzutowa lewej komory serca powinna być zmniejszona, częstość akcji serca wynosić > 50 skurczów/minutę, a skurczowa ciśnienie tętnicze > 85 mm 1 Ig (patrz punkt 4.3 Przeciwwskazania).

Dawka początkowa wynosi 3,125 mg dwa razy na dobę, przez 2 tygodnie. Jeśli ta dawka jest dobrze tolerowana, można ją stopniowo zwiększać w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie do dawki 6,25 mg dwa razy na dobę, następnie do dawki 12,5 mg dwa razy na dobę i na koniec do dawki 25 mg dwa razy na dobę. Dawkę należy zwiększać do najwyższej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka u pacjentów o masie ciała mniejszej niż 85 kg wynosi 25 mg dwa razy na dobę, zaś u pacjentów o masie ciała powyżej 85 kg - 50 mg dwa razy na dobę, pod warunkiem, że niewydolność serca nie jest ciężka. Podczas zwiększania dawki do 50 mg dwa razy na dobę należy zachować ostrożność i uważnie obserwować pacjenta.

W początkowym okresie leczenia lub podczas zwiększania dawki produktu leczniczego, szczególnie u pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia lub otrzymujących duże dawki leków moczopędnych, może wystąpić przejściowe pogorszenie objawów niewydolności serca. Zwykle nie wymaga to odstawienia leczenia, jednak nie należy zwiększać dawki produktu leczniczego. Przez 2 godziny po rozpoczęciu leczenia lub zwiększeniu dawki, pacjent powinien pozostawać pod obserwacją internisty lub kardiologa. Przed każdym zwiększeniem dawki należy zbadać pacjenta i ocenić, czy nie występują objawy pogorszenia wydolności serca lub nasilonego rozszerzenia naczyń (np. czynność nerek, masa ciała, ciśnienie tętnicze, częstość i miarowość akcji serca). Nasilenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów należy leczyć poprzez zwiększenie dawki leku moczopędnego, natomiast nie należy zwiększać dawki karwedyloiu do ustabilizowania stanu pacjenta. Jeśli wystąpi bradykardia lub wydłużenie czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego, należy przede wszystkim oznaczyć stężenie digoksyny. Czasem może być konieczne zmniejszenie dawki karwedyloiu lub okresowe przerwanie leczenia. Nawet w takich przypadkach, często można później z powodzeniem kontynuować zwiększanie dawki karwedyloiu.

Podczas zwiększania dawki karwedyloiu należy regularnie kontrolować czynność nerek, liczbę płytek krwi oraz stężenie glukozy (u chorych na cukrzycę insulinoniezależną i (lub) insulinozależną). Po zakończeniu zwiększania dawki karwedyloiu można zmniejszyć częstość kontroli.

Jeśli przerwa w leczeniu karwedylolem była dłuższa niż 2 tygodnie, należy ponownie rozpocząć leczenie od dawki 3,125 mg dwa razy na dobę i zwiększać dawkę zgodnie z zaleceniami podanymi powyżej.

Niewydolność nerek

Dawkę produktu leczniczego należy dobrać u każdego pacjenta indywidualnie, jednak parametry farmakokinetyczne nie wskazują, by u pacjentów z niewydolnością serca było konieczne dostosowanie dawki.

Umiarkowane zaburzenia czynności wątroby

Może być konieczne dostosowanie dawki produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież (</fi lat)

Brak wystarczających danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania karwedylolu. Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwi na działanie karwedylolu i powinni być szczególnie starannie monitorowani.

l ak jak w przypadku innych leków p-adrenolitycznych, a szczególnie u pacjentów z chorobą naczyń wieńcowych, karwedylol należy odstawiać stopniowo (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Sposób podawania

Tabletkę należy popić odpowiednią ilością płynu. Nie jest konieczne przyjmowanie tabletek wraz z posiłkiem. Jednak u pacjentów z niewydolnością serca zaleca się przyjmowanie carvedilolu podczas posiłku, by zmniejszyć szybkość wchłaniania i ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego.

4.3    Przeciwwskazania

•    Niewydolność serca klasy IV wg. klasyfikacji NYHA, wymagająca stosowania dożylnych leków inotropowych.

•    Przewlekła obturacyjna choroba płuc ze zwężeniem oskrzeli (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania)

•    Klinicznie istotne zaburzenia czynności wątroby.

•    Astma oskrzelowa.

•    Blok przedsionkowo - komorowy II lub III stopnia.

•    Ciężka bradykardia (< 50 skurczów na minutę).

•    Zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy).

•    Wstrząs kardiogenny.

•    Ciężkie niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe poniżej 85 mm l ig).

•    Dławica Prinzmetala.

•    Nie leczony guz chromochłonny nadnerczy.

•    Nadwrażliwość na karwedylol lub substancje pomocnicze produktu.

•    Kwasica metaboliczna.

•    Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.

•    Jednoczesne stosowanie dożylne werapamilu lub diltiazemu (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia dotyczące szczególnie pacjentów z niewydolnością serca

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca karwedylol powinien być stosowany głównie w skojarzeniu z Ickami moczopędnymi, inhibitorami konwertazy angiotensyny (IKA). glikozydami naparstnicy i (lub) lekami rozszerzającymi naczynia. Leczenie należy rozpoczynać w szpitalu pod ścisłym nadzorem lekarza. Leczenie można rozpocząć pod warunkiem, że stan pacjenta jest stabilny po zastosowaniu leczenia standardowego przez co najmniej 4 tygodnie. Pacjentów z ciężką niewydolnością serca, niedoborem płynów lub elektrolitów, w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niskim wyjściowym ciśnieniem tętniczym należy obserwować przez w przybliżeniu 2 godziny, zc względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Niedociśnienie tętnicze spowodowane nadmiernym rozszerzeniem naczyń należy leczyć początkowo zmniejszeniem dawki leku moczopędnego. Jeśli objawy nie ustępują, można zmniejszyć dawkę inhibitora konwertazy angiotensyny. Na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki karwedylolu może wystąpić pogorszenie niewydolności serca lub zatrzymanie płynów. W takich przypadkach należy zwiększyć dawkę leku moczopędnego. Niemniej jednak, czasem może być konieczne zmniejszenie dawki lub odstawienie karwedylolu. Nie należy zwiększać dawki karwedylolu do czasu, aż objawy pogorszenia niewydolności serca lub niedociśnienie tętnicze nie zostaną opanowane.

Podczas leczenia karwedylolem u pacjentów z niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe < 100 mm l ig), chorobą niedokrwienną serca i uogólnioną miażdżycą oraz (lub) z istniejącą niewydolnością nerek obserwowano odwracalne pogorszenie czynności nerek.

U chorych z niewydolnością serca i powyższymi czynnikami ryzyka należy monitorować czynność nerek podczas zwiększania dawki karwedylolu. Jeśli wystąpi znaczące pogorszenie czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę karwedylolu lub przerwać leczenie.

U chorych z przewlekłą niewydolnością serca leczonych glikozydami naparstnicy, karwedylol należy stosować z zachowaniem ostrożności, ponieważ zarówno digoksyna jak i karwedylol wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo- komorowego (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Inne ostrzeżenia dotyczące karwedylolu i ogólnie leków /I-adrenolitycznych

U pacjentów' z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i skłonnością do zwężenia oskrzeli, nie leczonych produktami doustnymi lub wziewnymi, karwedylol można stosować tylko wtedy, jeśli spodziewane korzyści przewyższają możliwe ryzyko. W początkowym okresie leczenia oraz podczas zwiększania dawki karwedylolu należy uważnie obserwować pacjenta, a w przypadku wystąpienia skurczu oskrzeli dawkę należy zmniejszyć.

Karwedylol może maskować objawy przedmiotowe i podmiotowe ostrej hipoglikemii. U chorych na cukrzycę i niewydolność serca stosowanie karwedylolu może powodować pogorszenie kontroli stężenia glukozy we krwi. Dlatego u chorych na cukrzycę, szczególnie podczas zwiększania dawki, zaleca się staranną kontrolę poprzez regularne oznaczanie stężenia glukozy we krwi, i w razie potrzeby dostosowanie dawki leku przeciwcukrzycowego (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Karwedylol może maskować obraz (objawy przedmiotowe i podmiotowe) tyreotoksykozy.

Karwedylol może powodować bradykardię. Jeśli częstość tętna zmniejszy się poniżej 55 uderzeń na minutę, dawkę karwedylolu należy zmniejszyć.

Jeśli karwedylol jest stosowany w skojarzeniu z lekami blokującymi kanały wapniowe, np. werapamilem czy diltiazemem, lub innymi produktami przećiwarytmicznymi, przede wszystkim amiodaronem, należy monitorować ciśnienie tętnicze pacjenta oraz zapis EKG. Należy unikać jednoczesnego podawania dożylnego (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Leczenie skojarzone z cymetydyną należy prowadzić z zachowaniem ostrożności, ponieważ działanie karwedylolu może być nasilone (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Pacjentów noszących soczewki kontaktowe należy poinformować o możliwości zmniejszenia wydzielania płynu łzowego.

Zaleca się ostrożność podczas podawania karwedylolu pacjentom z ciężkimi reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie lub podczas odczulania, ponieważ leki |)-adrenolityczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz nasilenie reakcji anafilaktycznej. Należy zachować ostrożność stosując leki (3-adrenol¡tyczne u pacjentów chorych na łuszczycę, ponieważ może dojść do zaostrzenia reakcji skórnych.

U pacjentów z chorobami naczyń obwodowycli karwedylol należy stosować ostrożnie, ponieważ stosowanie leków P-adrenolitycznych może nasilać objawy. To samo ostrzeżenie dotyczy pacjentów z zespołem Raynauda. ponieważ objawy mogą ulec zaostrzeniu lub nasileniu.

Pacjenci charakteryzujący się powolnym metabolizmem debryzochiny powinni być starannie obserwowani na początku leczenia (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Ze względu na ograniczone doświadczenia kliniczne nie należy stosować karwedylolu u chorych z labilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym, hipotensją ortostatyczną. ostrą chorobą zapalną serca, istotnym hemodynamicznie zwężeniem zastawek serca lub drogi odpływu, końcow'ym stadium choroby tętniczych naczyń obwodowych, w skojarzonym leczeniu z antagonistą receptora a i lub agonistą receptora oo.

U pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, przed rozpoczęciem leczenia jakimkolwiek lekiem P-adrenolitycznym. należy podać lek a-adrenol ¡tyczny. Chociaż karwedylol posiada właściwości blokowania receptora u i p. brak jest wystarczającego doświadczenia dotyczącego stosowania w tej chorobie. W związku z powyższym zaleca się ostrożność.

Ze względu na ujemne działanie dromotropowe, karwedylol należy stosować z zachowaniem ostrożności u chorych z blokiem serca I stopnia.

Leki P-adrenolityczne zmniejszają ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu podczas znieczulenia ogólnego, jednak mogą również zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Należy więc zachować ostrożność podczas stosowania niektórych leków znieczulających. Wyniki nowych badań sugerują, że stosowanie leków P-adrenolitykcznych zapobiega okołooperacyjnym zaburzeniom serca i zmniejsza częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych.

Tak jak w przypadku innych leków P-adrenolitycznych. karwedylolu nie należy odstawiać nagle. Dotyczy to szczególnie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Leczenie karwedylolem należy odstawiać stopniowo, w ciągu 2 tygodni, np. zmniejszając dawkę dobową produktu leczniczego o połowę co 3 dni. Jeśli zachodzi konieczność, jednocześnie należy rozpocząć leczenie innym produktem, w celu zapobiegania zaostrzeniu dławicy piersiowej.

Produkt leczniczy zawiera laktozę jcdnowodną. Nie należy stosować produktu u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5 Interakcje z. innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Leki przeciwarytiniczne: opisywano pojedyncze przypadki zaburzeń przewodnictwa (rzadko z zaburzeniami hemodynamicznymi), jeśli karwedylol był podawany doustnie w skojarzeniu z podawanym doustnie diltiazemem, werapamilem i (lub) amiodaronem. Tak jak w przypadku innych leków o właściwościach P-adrenolitycznych, podczas leczenia skojarzonego z produktami blokującymi kanały wapniowe typu werapamilu i diltiazemu należy monitorować zapis EKG i ciśnienie tętnicze, ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub niewydolności serca (działanie synergistyczne).

Ścisły dozór należy zastosować również podczas leczenia skojarzonego karwedylolem i amiodaronem (podawanym doustnie), a także lekami przeciwarytmicznymi z grupy I. U pacjentów leczonych amiodaronem opisywano występowania bradykardii, zatrzymania czynności serca i migotanie komór krótko po rozpoczęciu leczenia P-adrenol¡tykami. Podczas jednoczesnego stosowania produktów przeć i wary tmicznych z grupy la i lc podawanych dożylnie, istnieje ryzyko niewydolności serca.

Jednoczesne stosowanie rezerpiny, guanetydyny, metylodopy, guanfacyny lub inhibitorów monoaminooksydazy (z wyłączeniem inhibitorów MAO-B) może powodować dodatkowe spowolnienie częstości pracy serca. Należy monitorować czynności życiowe pacjenta.

Pochodne dihydropirydyny: dihydropirydyny i karwedylol należy stosować pod ścisłym nadzorem, ze względu na możliwość wystąpienia niewydolności serca i ciężkiego niedociśnienia.

Azotany: nasilają działanie hipotensyjne.

Glikozydy nasercowe: u pacjentów z nadciśnieniem otrzymujących leczenie skojarzone karwedylolem i digoksyną opisywano zwiększenie stężenia digoksyny w stanie stacjonarnym o około 16% i digitoksyny o około 13%. Podczas rozpoczynania, przerywania leczenia lub dostosowywania dawki karwedylolu zaleca się kontrolę stężenia digoksyny w osoczu.

Inne produkty przeciwnadciśnieniowe: karwedylol może nasilać działanie innych produktów obniżających ciśnienie tętnicze (np. antagonistów receptora «0. a także innych produktóww o takich właściwościach np. barbituranów, fenotiazyn. trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków rozszerzających naczynia i alkoholu.

Cyklosporyna: podczas jednoczesnego stosowania z karwedylolem, stężenie cyklosporyny w osoczu jest zwiększone. Zaleca się uważne monitorowanie stężenia cyklosporyny.

Produkty przeciwcukrzycowe. U' tym insulina: może ulec nasileniu działanie insuliny zmniejszające stężenia glukozy. Objawy hipoglikemii mogą być maskowane. U chorych na cukrzycę należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

Klonidyna: w przypadku odstawienia leczenia karwedy lolem i klonidyną, należy najpierw odstawić karwedylol, a następnie po kilku dniach stopniowo klonidynę.

Wziewne leki znieczulające: ze względu na synergistyczne, ujemne inotropowe i hipotensyjne działanie karwedylolu i niektórych leków znieczulających należy zachować ostrożność podczas znieczulenia.

NLPZ (niesleroidowe leki przeciwzapalne), estrogeny i glikokortykosteroidy: właściwości przeciw nadciśnieniowe karwedylolu są zmniejszone z powodu zatrzymania wody i sodu.

Leki indukujące lub hamujące enzymy cytochromu P450: podczas leczenia karwedylolem należy uważnie monitorować pacjentów otrzymujących produkty indukujące (np. ryfampicyna, barbiturany) lub hamujące (np. cymetydyna, ketokonazol, fluoksetyna, haloperidol, werapamil, erytromycyna) enzymy cytochromu P450, ponieważ stężenie karwedylolu w surowicy może być zmniejszone podczas stosowania leków indukujących, zaś zwiększone - podczas stosowania leków hamujących enzymy.

Leki sympatykomimeyczne o właściwościach a-mimetycznych i[i-mimetycznych: występuje ryzyko nadciśnienia tętniczego i nasilonej bradykardii.

Ergotamina: nasilenie skurczu naczyń.

Leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe: nasilenie blokady nerwowo-mięśniowej.

4.6 Ciąża lub laktacja

Nie zaleca się stosowania karwedylolu podczas ciąży oraz laktacji. Badania przeprowadzone nad reprodukcją u zwierząt nie wskazują, aby karwedylol wykazywał właściwości teratogenne, jednak dane kliniczne dotyczące stosowania karwedylolu u kobiet w ciąży są niewystarczające (patrz punkt 5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie).

Leki beta-adrenol¡tyczne zmniejszają przepływ łożyskowy, co może powodować wewnątrzmaciczną śmierć płodu i przedwczesny poród. Dodatkowo, u płodu i noworodka mogą wystąpić działania niepożądane (szczególnie hipoglikemia, bradykardia. zaburzenia oddychania i hipotermia). Występuje również zwiększone ryzyko powikłań sercowych i płucnych u noworodka w okresie poporodowym.

Karwedylol można stosować u kobiet w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub noworodka. Leczenie należy przerwać na 2-3 dni przed spodziewanym porodem. Jeśli nic jest to możliwe, należy obserwować noworodka przez pierwsze 2-3 dni.

Badania nad zwierzętami w okresie laktacji wykazały, że karwedylol. który ma właściwości lipofilne. a także jego metabolity przenikają do mleka. W związku z powyższym kobiety leczone karwedylolem nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

U niektórych pacjentów, szczególnie na początku leczenia oraz podczas dostosowywania dawki, czujność może być zmniejszona. Jeśli leczenie jest dobrze kontrolowane, karwedylol nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane występują szczególnie na początku leczenia.

Profil działań niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową jest podobny jak u pacjentów z niewydolnością serca. Jednak częstość występowania działań niepożądanych u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiowąjest mniejsza.

Działania niepożądane występujące podczas badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością serca. Poniżej podano działania niepożądane występujące podczas badań klinicznych u pacjentów z niewydolnością serca i nie obserwow-ane równie często u osób otrzymujących placebo.

Bardzo często (> 1/10)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hiperglikemia*. obrzęki obwodowe, hiperwolemia, zatrzymanie płynów

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca: obrzęki obwodowe, bradykardia

Zaburzenia naczyń: hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia żoładkowo-ielitowe: nudności, biegunka, wymioty

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: obrzęk narządów płciowych

Zaburzenia ouólne i w miejscu podania: obrzęki

Często (>1/100):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: łagodna małopłytkowość

Zaburzenia układu nerwoweuo: zawroty głowy

Niezbyt często (> 1/1000; <1/100):

Zaburzenia żoładkowo-ielitowe: zaparcia

Rzadko (< 1/1000):

Zaburzenia układu nerwowego: omdlenie

Zaburzenia serca: całkow ity blok przedsionkowo-komorowy. zaostrzenie niewydolności serca Zaburzenia nerek i układu moczowego: zaostrzenie niewydolności nerek *hiperglikemia (u chorych na cukrzycę) (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

U pacjentów z uogólnioną miażdżycą i (lub) zaburzeniami czynności nerek rzadko opisywano występowanie ostrej niewydolności nerek i zaburzenia czynności nerek. Częstość występowania działań niepożądanych nie jest zależna od dawki, z wyjątkiem zawrotów głowy, zaburzeń widzenia, bradykardii i zaostrzenia niewydolności serca.

Podczas zwiększania dawki rzadko mogą wystąpić zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego.

Działania niepożądane występujące podczas badań klinicznych u pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiową.

Bardzo często (>1/10)

Zaburzenia układu nerwowego: zawroty głowy*, bóle głowy*

Zaburzenia oka: zmniejszenie wydzielania płynu łzowego Zaburzenia serca: bradykardia Zaburzenia naczyń: hipotonia ortostatyczna

Zaburzenia mieśniowo-szkieletowe. tkanki łącznej i kości: bóle kończyn Zaburzenia ogólne i w miejscu podania: uczucie zmęczenia*

Często (>1/I00):

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipercholesterolemia Zaburzenia żoładkowo-ielitowe: nudności, bóle brzucha, biegunka

Rzadko (< 1/1000):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: łagodna małopłytkowość, leukopenia Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: obrzęki Zaburzenia psychiczne: zaburzenia snu, depresja Zaburzenia układu nerwowcuo: parestezje, omdlenia*

Zaburzenia naczyń: zaburzenia krążenia obwodowego

Zaburzenia oddychania, klatki piersiowej i śródniersia: obrzęk błony śluzowej nosa

Zaburzenia żoładkowo-ielitowe: zaparcia, wymioty

Zaburzenia nerek u układu moczowego: zaostrzenie niewydolności nerek

Badania laboratoryjne: wzrost aktywności aminotransferaz w surowicy

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia, podrażnienie oka Zaburzenia żoładkowo-ielitowe: suchość w jamie ustnej Zaburzenia nerek i układu moczowego: trudności w oddawaniu moczu Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: impotencja *Te działania występują zwłaszcza na początku leczenia.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane to: dławica piersiowa, blok przedsionkowo-komorowy i zaostrzenie chromania przestankowego u pacjentów z chorobą Raynauda.

Zaburzeniu oddychania, klatki piersiowej i śródpiersia: u pacjentów ze skłonnością obserwowano bezdech dychawiczy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: rzadko zgłaszano różne reakcje skórne (np. wysypka alergiczna, pokrzywka, świąd i reakcja przypominająca liszaj płaski). Mogą wystąpić zmiany łuszczycowe lub zaostrzyć się istniejące zmiany.

Leki p-adrenolityczne, zwłaszcza nieselektywne, mogą spowodować ujawnienie utajonej cukrzycy i zaburzenia kontroli glukozy w'e krwi. Także podczas leczenia karwedylolem mogą wystąpić zaburzenia stężenia glukozy, choć niezbyt często.

4.9 Przedawkowanie

Objawy: przedawkowanie może spowodować wystąpienie ciężkiego niedociśnienia, bradykardii. niewydolności serca, wstrząsu kardiogennego i zatrzymania krążenia. Mogą również wystąpić zaburzenia oddychania, skurcz oskrzeli, wymioty, zaburzenia świadomości i drgawki.

Leczenie: oprócz zwykłych metod postępowania należy monitorować czynności życiowe i w razie konieczności wyrównać zaburzenia w oddziale intensywnej terapii. Można zastosować następujące metody leczenia podtrzymującego:

Atropina: w dawce 0,5 do 2 mg dożylnie (leczenie ciężkiej bradykardii).

Glukagon: początkowa 1 do 10 mg dożylnie, następnie, jeśli zajdzie potrzeba, w powolnej infuzji dożylej 2 do 5 mg/godzinę (w celu podtrzymania czynności układu krążenia).

Aminy sympatykomimetyczne w zależności od skuteczności i masy ciała pacjenta: dobutamina, izoprenalina lub adrenalina.

Jeśli głównym objawem przedawkowania jest rozszerzenie naczyń obwodowych, należy zastosować noradrenalinę lub etylefrynę. Należy w sposób ciągły monitorować układ krążenia pacjenta.

Jeśli występuje bradykardia nie reagująca na leczenie, należy zastosować rozrusznik serca.

W przypadku skurczu oskrzeli należy podać pacjentowi leki p-sympatykomimetyczne (w postaci aerozolu lub dożylnie, jeśli po zastosowaniu aerozolu brak jest właściwego działania) lub teofilinę dożylnie. W przypadku wystąpienia drgawek należy podać diazepain w powolnym wstrzyknięciu dożylnym.

Karwedylol jest silnie związany z białkami. W związku z powyższym nie można go usunąć z ustroju za pomocą dializy.

Ważne! W przypadku ciężkiego przedawkowania i wystąpienia wstrząsu, leczenie podtrzymujące należy prowadzić przez wystarczająco długi czas. ponieważ eliminacja i redystrybucja karw'edylolu mogą być wolniejsze niż zwykle. Okres leczenia odtruwającego zależy od nasilenia przedawkowania; leczenie podtrzymujące należy kontynuować do ustabilizowania stanu pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: środki blokujące receptory alfa i beta;

Kod A TC: C07A G02

Karwedylol jest nieselektywnym lekiem (3-adrenolitycznym o właściwościach rozszerzających naczynia, który zmniejsza opór obwodowy poprzez wybiórcze blokowanie receptora aj i hamuje układu renina-angiotensyna poprzez nieselektywne blokowanie receptora p. Aktywność osoczowa reniny jest zmniejszona a zatrzymanie płynów występuje rzadko.

Karwedylol nie wykazuje wewnętrznej aktywności sympatykomimetycznej (ang. ISA - intrinsic sympathomimetic activity). Tak jak propranolol, ma właściwości stabilizowania błony komórkowej.

Karwedylol jest mieszaniną racemiczną dwóch stereoizomerów. Oba enancjomery wykazują w modelach eksperymentalnych u zwierząt właściwości blokujące receptory a- adrenergiczne. Nieselektywne właściwości blokowania receptorów |3: i |3 2 przypisuje się głównie enancjomerowi S(-).

Właściwości antyoksydacyjne karwedylolu i jego metabolitów wykazano in vitro oraz in vivo w badaniach u zwierząt oraz w modelu in vitro w niektórych typach komórek ludzkich.

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym zmniejszenie ciśnienia tętniczego nie powoduje jednoczesnego zwiększenia oporu obwodowego, tak jak w przypadku produktów o selektywnych właściwościach blokowania receptora p. Częstość akcji serca ulega nieznacznemu zwolnieniu. Objętość wyrzutowa pozostaje bez zmian. Przepływ krwi przez nerki i czynność nerek pozostają bez zmian, podobnie jak opór obwodowy, dlatego objaw chłodnych kończyn, często obserwowany w przypadku beta-blokerów zdarza się rzadko. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym karwedylol zwiększa stężenie noradrenaliny w osoczu.

Podczas długotrwałego leczenia pacjentów z niewydolnością serca obserwowano, że karwedylol ma właściwości przeciwniedokrwienne i łagodzące ból. Badania hemodynamiczne wykazały, że karwedylol zmniejsza obciążenie wstępne i następcze komór. U pacjentów z zaburzeniami czynności lewej komory lub zastoinową niewydolnością serca, karwedylol wykazuje korzystny wpływ na hemodynamikę, frakcję wyrzutową i wymiary lewej komory.

Karwedylol nie wywiera niekorzystnego działania na stężenie lipidów ani elektrolitów w surowicy. Stosunek HDL (ang. high-density lipoproteins) do I.DL (ang. low-density lipoproteins) pozostaje w normie.

5.2 Właściwości farmakokinctyczne

Informacje ogólne: Całkowita biodostępność karwedylolu po podaniu doustnym wynosi około 25%. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po około I godzinie po podaniu. Zależność pomiędzy podaną dawką i stężeniem w osoczu jest liniowa. U pacjentów z powolną hydroksylacją debryzochiny, stężenie karwedylolu w osoczu jest 2-3-krotnie większe, niż u pacjentów szybko metabolizujących. Pokarm nie wpływa na biodostępność, jednak czas do osiągnięcia stężenia maksymalnego jest wydłużony. Karwedylol jest związkiem wysoce lipołllnym. Około 98% do 99% karwedylolu jest związane z białkami osocza. Objętość dystrybucji wynosi około 2 1/kg. Efekt pierwszego przejścia po podaniu doustnym wynosi około 60-75%.

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 6 do 10 godzin. Klirens osoczowy wynosi około 590 ml/min. Eliminacja zachodzi głównie z żółcią. Główną drogą wydalania jest wydalanie z kałem. Niewielka ilość jest wydalana przez nerki pod postacią metabolitów.

Karwedylol jest w znacznym stopniu metabolizowany do wielu metabolitów, które są wydalane głównie z żółcią. Metabolizm zachodzi w wątrobie, głównie poprzez oksydację i glukuronidację pierścienia aromatycznego. Demetylacja i hydroksylacja pierścienia fenolowego powoduje tworzenie 3 aktywnych metabolitów o właściwościach blokowania receptora (i. W porównaniu do karwedylolu, metabolity te mają słabe właściwości rozszerzenia naczyń. Wyniki badań przedklinicznych wykazują, że metabolit 4’-hydroksyfenolowy blokuje receptor (3 13-krotnie silniej niż karwedylol. Jednak stężenie tego metabolitu u ludzi jest około 10 razy mniejsze niż karwedylolu.

Dwa hydroksykarbazolowe metabolity karwedylolu mają silne właściwości przeciwutleniające,

30-80 razy silniejsze w porównaniu do karwedylolu.

Właściwości u pacjentów: Wiek pacjenta wpływa na właściwości farmakokinetyczne karwedylolu; stężenie karwedylolu w osoczu jest o około 50% większe u pacjentów w podeszłym wieku, w porównaniu do osób młodszych. W badaniu przeprowadzonym u pacjentów z marskością wątroby, biodostępność karwedylolu była 4-krotnie większa, stężenie w osoczu 5-krotnie większe, a objętość dystrybucji 4-krotnie większa w porównaniu do zdrowych ochotników. U niektórych pacjentów z nadciśnieniem i umiarkowaną (klirens kreatyniny 20-30 ml/min) lub ciężką (klirens kreatyniny < 20 ml/min) niewydolnością nerek, obserwowano zwiększenie stężenia karwedylolu o około 40-50%, w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Rozrzut wyników był jednak znaczny.

5.3 Przcdkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przeprowadzone u szczurów i myszy nie wykazały właściwości rakotwórczych karwedylolu podawanego w dawkach 75 mg/kg i 200 mg/kg (dawki 38-100 razy przekraczające maksymalną dawkę dobową u ludzi).

W badaniach in vitro oraz in vivo u ssaków lub innych zwierząt karwedylol nie wykazywał właściwości mutagennych.

Podawanie karwedylolu w dużych dawkach u ciężarnych szczurów (> 200 mg/kg = > 100-razy większych niż maksymalna dawka dobowa u ludzi), obserwowano niepożądany wpływ na ciążę oraz płodność. Po podaniu dawki > 60 mg/kg (> 30-razy większych niż maksymalna dawka dobowa u ludzi) obserwowano opóźnienie wzrostu i rozwoju płodu. Po podaniu dawek odpowiednio 200 mg/kg

1    75 mg/kg u królików i szczurów (dawki 38-100 razy przekraczające maksymalną dawkę dobową

u ludzi), występowała embriotoksyczność (zwiększona śmiertelność po implantacji zarodka), ale nie występowały deformacje.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Powidon

Krospowidon

Krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nic dotyczy.

6.3    Okres ważności

2    lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Białe, nieprzezroczyste blistry PVC/PVdC/Al.; opakowanie zewnętrzne tekturowe zawiera 14, 28, 30. 50. 56 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie opakowania muszą się znajdować w obrocie.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych zaleceń.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Phannaceuticals Polska Sp. z o.o., E.Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 11813

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

05.09.2005 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Carvedilolum 123ratio