+ iMeds.pl

Carzenio 60 mg/mlUlotka Carzenio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Carzenio, 60 mg/ml, zawiesina doustna

Oxcarbazepinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Carzenio i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Carzenio

3.    Jak stosować lek Carzenio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Carzenio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Carzenio i w jakim celu się go stosuje Substancją czynną jest okskarbazepina.

Okskarbazepina należy do grupy tzw. leków przeciwdrgawkowych lub przeciwpadaczkowych.

W jakim celu stosuje się lek Carzenio

Takie leki, jak Carzenio stosuje się w standardowym leczeniu padaczki.

U pacjentów z padaczką występują powtarzające się napady drgawkowe lub drgawki. Napady drgawkowe zdarzają się na skutek czasowego błędu w czynności elektrycznej mózgu. Prawidłowo komórki mózgowe koordynują ruchy ciała, wysyłając w sposób zorganizowany, uporządkowany sygnały przez nerwy do mięśni. U pacjentów z padaczką komórki te wysyłają chaotycznie zbyt wiele sygnałów. Wynikiem może być nieskoordynowana aktywność mięśni, nazywana napadem padaczkowym.

Lek Carzenio stosuje się w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych. Częściowe napady padaczkowe obejmują ograniczony obszar mózgu, ale mogą rozprzestrzeniać się na cały mózg i powodować uogólnione napady toniczno-kloniczne. Istnieją dwa rodzaje napadów częściowych: proste i złożone. W prostych napadach częściowych pacjent zachowuje świadomość, podczas gdy w złożonych napadach częściowych świadomość pacjenta jest zaburzona.

Działanie leku Carzenio polega na utrzymaniu „nadpobudliwych” komórek nerwowych w mózgu pod kontrolą. Pozwala to na zahamowanie lub zmniejszenie częstości tych napadów.

Lek Carzenio może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Zazwyczaj lekarz próbuje znaleźć jeden lek najlepiej dostosowany do potrzeb dorosłego pacjenta lub dziecka. Jednak w cięższych postaciach padaczki może być konieczne zastosowanie kombinacji dwóch lub więcej leków w celu uzyskania kontroli napadów drgawkowych.

Lek Carzenio stosuje się u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza, nawet jeśli różnią się od informacji zawartych w tej ulotce.

Kiedy nie stosować leku Carzenio

•    jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na okskarbazepinę lub na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Carzenio należy poinformować lekarza, jeśli którakolwiek z poniższych sytuacji dotyczy pacjenta:

•    jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek w przeszłości nietypowa reakcja nadwrażliwości (wysypka lub inne objawy alergii) na karbamazepinę lub na inne leki. Jeśli pacjent jest uczulony na karbamazepinę, prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji alergicznej na okskarbazepinę (lek Carzenio) wynosi w przybliżeniu 1 do 4 (czyli 25%)

•    jeśli pacjent ma chorobę nerek

•    jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby

•    jeśli pacjent przyjmuje leki moczopędne (leki stosowane w celu ułatwienia nerkom usunięcia soli i wody przez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu)

•    jeśli pacjent ma chorobę serca, duszność i (lub) obrzęk stóp lub nóg na skutek gromadzenia się płynu

•    jeśli badanie krwi wykazało, że stężenie sodu we krwi pacjenta jest małe (patrz punkt 4 „Możliwe działania niepożądane”)

•    jeśli pacjentka stosuje hormonalne środki antykoncepcyjne (tzw. „pigułki”), lek Carzenio może spowodować brak działania antykoncepcyjnego. Podczas stosowania leku Carzenio zaleca się stosowanie innych lub dodatkowych (niehormonalnych) metod zapobiegania ciąży. Powinno to zapobiec zajściu pacjentki w niepożądaną ciążę. Jeśli wystąpią nieregularne krwawienia z dróg rodnych lub plamienia, należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza. Jeśli pacjentka ma jakiekolwiek związane z tym pytania, powinna zwrócić się do lekarza lub personelu medycznego.

Jeśli po rozpoczęciu stosowania leku Carzenio wystąpi u pacjenta którykolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala:

   reakcja alergiczna po rozpoczęciu stosowania leku Carzenio. Do objawów należą: obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła, jamy ustnej lub nagłe trudności w oddychaniu, gorączka z obrzękiem węzłów chłonnych, wysypka lub powstawanie pęcherzy na skórze

•    objawy zapalenia wątroby, takie jak żółtaczka (zażółcenie skóry lub białek oczu)

•    możliwe objawy zaburzeń krwi, takie jak uczucie zmęczenia, duszność podczas wysiłku, bladość, ból głowy, dreszcze, zawroty głowy, częste zakażenia powodujące gorączkę, ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej, łatwiejsze niż zwykle krwawienie lub powstawanie siniaków, krwawienie z nosa, czerwonawe lub purpurowe plamy na skórze lub niewyjaśnione zmiany na skórze

•    myśli o wyrządzeniu sobie krzywdy lub samobójstwie, które występowały u niewielu osób przyjmujacych leki przeciwpadaczkowe, takie jak Carzenio. Jeśli wystąpią kiedykolwiek takie myśli, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeśli po rozpoczęciu stosowania leku Carzenio wystąpią u pacjenta wymienione objawy, należy możliwie szybko powiadomić lekarza:

   szybka lub nietypowo wolna czynność serca

U osób pochodzenia chińskiego (grupa etniczna Han) i taj skiego można przewidzieć ryzyko poważnych reakcji skórnych, badając krew tych pacjentów. Lekarz powinien doradzić pacjentowi, czy potrzebne jest przeprowadzenie takich badań przed rozpoczęciem leczenia okskarbazepiną.

Carzenio a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to zwłaszcza:

•    hormonalnych środków antykoncepcyjnych, takich jak „pigułki” (patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    innych leków przeciwpadaczkowych, takich jak karbamazepina, fenobarbital, fenytoina lub lamotrygina

•    leków, które zmniejszają stężenie sodu we krwi, takich jak leki moczopędne (stosowane w celu ułatwienia nerkom usunięcia soli i wody przez zwiększenie ilości wytwarzanego moczu), desmopresyna i niesteroidowe leki przeciwzapalne, takie jak indometacyna

•    litu i inhibitorów monoaminooksydazy (leków stosowanych w leczeniu zmian nastroju i niektórych postaci depresji)

•    leków kontrolujących odpowiedź odpornościową organizmu, takich jak cyklosporyna i takrolimus.

Carzenio z jedzeniem i piciem

Carzenio można przyjmować niezależnie od posiłków.

Alkohol może nasilać uspokajające działanie leku Carzenio. Należy w miarę możliwości unikać picia alkoholu i zasięgnąć porady lekarza.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowaniu ciąży.

Ważne jest kontrolowanie napadów padaczkowych w okresie ciąży. Jednak przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych w okresie ciąży może stwarzać ryzyko dla dziecka. Lekarz przedstawi pacjentce korzyści i ryzyko związane z leczeniem i pomoże podjąć decyzję, czy kontynuować przyjmowanie leku Carzenio.

Nie wolno przerywać stosowania leku Carzenio podczas ciąży bez uprzedniego porozumienia z lekarzem.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Carzenio. Jego substancja czynna, okskarbazepina, przenika do mleka kobiecego i może powodować działania niepożądane u karmionego piersią dziecka.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Carzenio może powodować senność lub zawroty głowy.

Ważne, aby omówić z lekarzem możliwość prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn podczas przyjmowania leku.

Carzenio zawiera:

•    sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku;

•    niewielkie ilości etanolu (alkoholu) - mniej niż 100 mg na dawkę leku;

•    propylu parahydroksybenzoesan i metylu parahydroksybenzoesan, które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje opóźnione).

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, nawet jeśli różnią się one od informacji zawartych w tej ulotce. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz musi zapisać dawkę leku w mililitrach (ml)

Dawka przepisana przez lekarza musi być określona w mililitrach (ml), a nie w miligramach (mg). Jest to istotne, gdyż strzykawka dozująca, którą stosuje się do pobierania odpowiedniej dawki z butelki, wyskalowana jest w ml. Jeśli lekarz przepisał dawkę w mg, należy poradzić się farmaceuty lub lekarza.

Ile leku przyjmować

Dawkowanie u dorosłych

   Zwykle stosowana dawka początkowa leku Carzenio u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku) wynosi 10 ml zawiesiny (600 mg okskarbazepiny) na dobę.

•    Należy przyjmować jedną 5 ml dawkę zawiesiny (300 mg okskarbazepiny) dwa razy na dobę.

•    Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w celu ustalenia dawki najlepszej dla pacjenta. Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się zazwyczaj stosując dawki od 10 ml do 40 ml zawiesiny (600 mg do 2400 mg okskarbazepiny) na dobę.

•    Jeśli pacjent przyjmuje również inny lek przeciwpadaczkowy, dawka leku Carzenio nie zmienia się.

•    Jeśli pacjent ma chorobę nerek (z zaburzeniami czynności nerek), dawka początkowa wynosi połowę zwykle stosowanej dawki początkowej.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby, lekarz dostosuje dla niego dawkę.

Dawkowanie u dzieci

Lek Carzenio można stosować u dzieci w wieku 6 lat lub starszych.

Lekarz obliczy dawkę dla dziecka na podstawie masy jego ciała.

•    Dawka początkowa wynosi 8 do10 miligramów na kilogram masy ciała na dobę, podawanych

w dwóch dawkach podzielonych. Przykładowo, dziecko ważące 30 kg powinno zacząć leczenie od jednej dawki 2,5 ml zawiesiny dwa razy na dobę.

•    Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w celu ustalenia najbardziej odpowiedniej dawki dla dziecka. Najlepsze wyniki leczenia uzyskuje się zazwyczaj, stosując dawkę 30 miligramów na kilogram masy ciała na dobę. Maksymalna dawka dla dziecka wynosi 46 miligramów na kilogram masy ciała na dobę.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Należy dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby prawidłowo zastosować lek.

Jak użyć zestaw znajdujący się w opakowaniu leku


W opakowaniu leku znajdują się trzy elementy:1. Plastikowy łącznik, który należy wcisnąć do szyjki butelki. Łącznik musi pozostać w butelce.

Butelka zawierająca

A

3. Strzykawka dozująca

250 ml zawiesiny,

■2

o pojemności 10 ml,

z zakrętką zabezpieczającą

skalowana co 0,5 ml.

przed dostępem dzieci. Po

Dopasowana jest do

każdym użyciu leku

plastikowego łącznika

należy zawsze zamykać

—10r

i umożliwia pobranie z

butelkę tą zakrętką.

butelki zaleconej dawki

leku.

5/007

Jak zamocować plastikowy łącznik w nowej butelce z lekiem


1.    Wstrząsać butelką z lekiem przez co najmniej 10 sekund.

2.    Zdjąć zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci przez mocne naciśnięcie jej dłonią i odkręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (jak pokazano na wieczku zakrętki).

Uwaga: Położyć zakrętkę w zasięgu ręki, aby zaraz po użyciu leku zamknąć butelkę.


3. Postawić otwartą butelkę na stole. Wcisnąć mocno plastikowy łącznik do szyjki butelki, tak głęboko, jak to możliwe.

Uwaga: Jeśli cały łącznik nie znajdzie się w szyjce butelki, nałożenie zakrętki na butelkę i jej zakręcenie powinno wepchnąć łącznik do końca.

W celu pobrania dawki należy postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w punkcie Przygotowanie dawki leku.

Przygotowanie dawki leku


Lek można podać doustnie bezpośrednio ze strzykawki dozującej lub po zmieszaniu go w szklance z niewielką ilością wody.

1.    Mocno wstrząsnąć butelką i od razu przystąpić do pobrania dawki leku.

2.    Nacisnąć i odkręcić zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci. (Po pobraniu leku należy zawsze zamknąć nią butelkę).

3.

4.


Sprawdzić, czy tłok strzykawki jest wciśnięty do końca.

Trzymając butelkę pionowo wprowadzić mocno końcówkę strzykawki do plastikowego łącznika.

5.    Trzymając strzykawkę w łączniku ostrożnie odwrócić butelkę do góry dnem.9.

10.

11.


6.    Powoli pociągać tłoczek do dołu i napełnić strzykawkę zawiesiną. Wcisnąć z powrotem tłoczek do strzykawki, aby usunąć duże pęcherzyki powietrza, które mogły się w niej znajdować.

7. Pobrać zaleconą dawkę leku: powoli wyciągać tłoczek do momentu, aż górna krawędź czarnego pierścienia na końcu tłoka znajdzie się dokładnie na poziomie podziałki na strzykawce, wskazującej przepisaną dawkę leku.

Uwaga: Jeśli przepisana dawka jest większa niż 10 ml, należy ją pobrać w dwóch etapach. Najpierw wypełnić strzykawkę do poziomu 10 ml i podać pacjentowi zawartość. Następnie ponownie włożyć strzykawkę i pobrać pozostałą ilość leku. W razie wątpliwości należy zapytać farmaceutę lub lekarza.

Ostrożnie odwrócić butelkę szyjką do góry. Odłączyć strzykawkę, wykręcając ją delikatnie z plastikowego łącznika.

Dawkę leku można podać doustnie bezpośrednio ze strzykawki. -Pacjent musi siedzieć wyprostowany. Tłoczek strzykawki należy naciskać powoli, aby umożliwić pacjentowi połknięcie leku. Można też wymieszać w szklance zawartość strzykawki z niewielką ilością wody. Należy wypić całą dawkę leku zaraz po wymieszaniu jej z wodą.

Zamknąć butelkę zakrętką zabezpieczającą przed dostępem dzieci, pozostawiając łącznik w szyjce butelki.

Czyszczenie: Po użyciu wytrzeć zewnętrzną część strzykawki suchą, czystą chusteczką jednorazową.

Kiedy i jak długo należy przyjmować lek Carzenio

Dopóki lekarz nie zaleci inaczej, lek Carzenio należy przyjmować każdego dnia dwa razy na dobę, w przybliżeniu o tej samej porze. Takie postępowanie pozwoli najskuteczniej kontrolować objawy padaczki i ułatwi również zapamiętanie, kiedy przyjąć zawiesinę.

Lekarz udzieli informacji, jak długo będzie trwało leczenie lekiem Carzenio. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju występujących u pacjenta napadów drgawkowych. W celu kontrolowania napadów drgawkowych może być konieczne przyjmowanie leku przez wiele lat. Nie wolno zmieniać dawki leku ani przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Carzenio

W razie przyjęcia większej ilości zawiesiny niż zalecił lekarz, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym szpitalem lub z lekarzem. Objawami przedawkowania leku Carzenio mogą być: senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, nasilenie niekontrolowanych ruchów, letarg, splątanie, drganie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek, zaburzenia koordynacji i (lub) mimowolne ruchy gałek ocznych.

Pominięcie przyjęcia leku Carzenio

Jeśli pacjent zapomni zażyć jedną dawkę leku, powinien przyjąć ją niezwłocznie po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy przyjmować dawki pominiętej, ale należy powrócić do poprzedniego schematu stosowania. W żadnym wypadku nie wolno podwajać dawki.

Jeśli pacjent ma wątpliwości lub zapomniał zażyć kilka dawek, powinien skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Carzenio

Nie wolno przerywać leczenia bez zalecenia lekarza.

Aby zapobiec gwałtownemu nasileniu napadów drgawkowych nigdy nie wolno przerywać leczenia w sposób nagły.

Jeśli leczenie ma być przerwane, lek należy odstawiać stopniowo, zgodnie ze wskazówkami lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, okskarbazepina może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Niektóre działania niepożądane mogą być ciężkie: należy wówczas niezwłocznie zwrócić się

o pomoc medyczną.

Niżej wymieniono objawy bardzo rzadkich, ale potencjalnie ciężkich działań niepożądanych, które

mogą wymagać pilnej interwencji medycznej:

•    obrzęk warg, powiek, twarzy, gardła lub jamy ustnej z trudnościami w oddychaniu, mówieniu lub połykaniu (objawy reakcji anafilaktycznych i obrzęku naczynioruchowego) lub inne objawy reakcji nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna, gorączka i bóle mięśni i stawów

•    nasilone powstawanie pęcherzy na skórze i (lub) błonach śluzowych warg, oczu, jamy ustnej, nosa lub narządów płciowych (objawy ciężkiej reakcji alergicznej, w tym zespołu Lyella, zespołu Stevensa-Johnsona i rumienia wielopostaciowego)

•    zmęczenie, duszność podczas wysiłku, bladość, ból głowy, dreszcze, zawroty głowy, częste zakażenia powodujące gorączkę, ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej, łatwiejsze niż zwykle krwawienie i powstawanie siniaków, krwawienie z nosa, czerwonawe lub fioletowawe plamy na skórze lub niewyjaśnione zmiany na skórze (objawy zmniejszenia liczby płytek krwi lub zmniejszenia liczby krwinek)

•    czerwona plamista wysypka głównie na twarzy, której może towarzyszyć uczucie zmęczenia, gorączka, nudności lub utrata apetytu (objawy układowego tocznia rumieniowatego)

•    letarg, splątanie, drganie mięśni lub znaczne nasilenie drgawek (możliwe objawy małego stężenia sodu we krwi) (patrz punkt 2 “Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

•    objawy grypopodobne z żółtaczką, tj. z zażółceniem skóry lub białek oczu (objawy zapalenia wątroby)

•    silny ból w nadbrzuszu, wymioty, utrata apetytu (objawy zapalenia trzustki)

•    zwiększenie masy ciała, zmęczenie, wypadanie włosów, osłabienie mięśni, odczucie zimna (objawy niedoczynności tarczycy)

•    u bardzo małych dzieci (od 1 miesiąca do poniżej 4 lat): letarg, zmniejszony apetyt i drażliwość.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast poinformować lekarza lub udać się do oddziału ratunkowego najbliższego szpitala. Lekarz zadecyduje, czy należy natychmiast odstawić lek Carzenio i jakie dalsze leczenie należy zastosować.

Inne działania niepożądane: należy najszybciej, jak to możliwe poinformować lekarza

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

drżenie, zaburzenia koordynacji, mimowolne ruchy gałek ocznych, lęk i nerwowość, depresja, wysypka

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): nieregularne bicie serca albo bardzo szybka lub wolna czynność serca

Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy możliwie szybko poinformować o tym lekarza. Mogą one wymagać interwencji lekarza.

Inne działania niepożądane: należy poinformować lekarza, jeśli niepokoją one pacjenta

Są to zwykle lekkie lub umiarkowane działania niepożądane leku Carzenio. Większość z nich jest przemijająca i zazwyczaj ustępuje z czasem.

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów): uczucie zmęczenia, ból głowy, zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, podwójne widzenie.

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): osłabienie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, apatia, pobudzenie, splątanie, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, zaparcie, biegunka, ból żołądka (brzucha), trądzik, wypadanie włosów, zaburzenia równowagi.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów): pokrzywka. Podczas stosowania leku Carzenio możliwe jest również zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Częstość nieznana (częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych): wysokie ciśnienie tętnicze krwi.

Należy poinformować lekarza, jeśli którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych nasila się.

Zaburzenia kości

Istnieją doniesienia o występowaniu zaburzeń kości, w tym osteopenii i osteoporozy (ścieńczenie kości) oraz złamań. Pacjenci, którzy długotrwale przyjmują leki przeciwpadaczkowe, u których w przeszłości stwierdzono osteoporozę lub którzy stosują steroidy, powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego lub do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Carzenio

•    Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Carzenio po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Zużyć zawiesinę w ciągu 7 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

•    Nie stosować leku Carzenio, jeśli jego opakowanie jest uszkodzone lub nosi oznaki naruszenia.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Carzenio

Substancją czynną jest okskarbazepina.

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 60 mg okskarbazepiny.

Pozostałe składniki to: kwas askorbowy (E300), celuloza dyspersyjna, makrogolu stearynian 400, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), glikol propylenowy, sacharyna sodowa, kwas sorbinowy (E200), sorbitol 70% (niekrystalizujący), woda oczyszczona, aromat śliwkowo-cytrynowy (zawierający etanol).

Jak wygląda lek Carzenio i co zawiera opakowanie

Zawiesina doustna Carzenio jest biaława do jasnoczerwonawobrązowej. Zmiana zabarwienia zawiesiny na jasnoczerwonawobrązową jest normalna i nie wpływa na jakość leku.

Lek dostępny jest w butelkach z brunatnego szkła, zawierających 250 ml zawiesiny doustnej. Butelki zaopatrzone są w zamknięcia zabezpieczające przed dostępem dzieci i pakowane w tekturowe pudełka razem z dozującą doustną strzykawką o pojemności 10 ml i wciskanym łącznikiem.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 39179 Barleben, Niemcy

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg, Niemcy

Delpharm Huningue SAS 26 Rue de la Chapelle F-68330 Huningue, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2013

10 DE/H/2478/001/II/005+IB/007

Carzenio

Charakterystyka Carzenio

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Carzenio, 60 mg/ml, zawiesina doustna

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 60 mg okskarbazepiny (Oxcarbazepinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każdy ml zawiesiny zawiera również 0,3 mg propylu parahydroksybenzoesanu (E216), 1,20 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218), 250 mg 70% sorbitolu płynnego (niekrystalizującego) i 0,9 mg etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna

Zawiesina doustna o barwie od białawej do jasnoczerwonawo-brązowej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Okskarbazepina jest wskazana w leczeniu napadów padaczkowych częściowych z wtórnie uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi lub bez wtórnie uogólnionych napadów toniczno-klonicznych.

Okskarbazepina jest wskazana do stosowania w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Stosowanie okskarbazepiny w monoterapii i w leczeniu skojarzonym rozpoczyna się od skutecznej klinicznie dawki, podawanej w dwóch dawkach podzielonych. Dawkę tę można zwiększać w zależności od uzyskanej klinicznej odpowiedzi pacjenta. Jeśli okskarbazepina ma zastąpić inne przeciwpadaczkowe produkty lecznicze, dawkę dotychczas stosowanego przeciwpadaczkowego produktu (produktów) leczniczego należy zmniejszać stopniowo od momentu rozpoczęcia leczenia okskarbazepiną. W leczeniu skojarzonym może być konieczne zmniejszenie dawki innego jednocześnie stosowanego przeciwpadaczkowego produktu (produktów) leczniczego i (lub) wolniejsze zwiększanie dawki okskarbazepiny, gdyż zwiększa się całkowite obciążenie pacjenta przeciwpadaczkowymi produktami leczniczymi (patrz punkt 4.5).

Zalecone dawkowanie okskarbazepiny w zawiesinie doustnej powinno być podane w ml (patrz niżej tabela, w której dawka w mg przeliczona jest na dawkę w ml). Przepisaną dawkę w ml zaokrąglono do najbliżej wartości 0,5 ml.

Dawki podane w tabeli są odpowiednie tylko dla pacjentów w wieku co najmniej 6 lat. Dawki te należy podawać dwa razy na dobę.

Dawka w mg

Dawka w ml

(do podawania dwa razy na dobę)

(do podawania dwa razy na dobę)

45-75 mg

1,0 ml

76-105 mg

1,5 ml

106-135 mg

2,0 ml

136-165 mg

2,5 ml

166-195 mg

3,0 ml

196-225 mg

3,5 ml

226-255 mg

4,0 ml

256-285 mg

4,5 ml

286-315 mg

5,0 ml

316-345 mg

5,5 ml

346-375 mg

6,0 ml

376-405 mg

6,5 ml

406-435 mg

7,0 ml

436-465 mg

7,5 ml

466-495 mg

8,0 ml

496-525 mg

8,5 ml

526-555 mg

9,0 ml

556-585 mg

9,5 ml

586- 615 mg

10,0 ml

616-645 mg

10,5 ml

646-675 mg

11,0 ml

676-705 mg

11,5 ml

706-735 mg

12,0 ml

736-765 mg

12,5 ml

766-795 mg

13,0 ml

796-825 mg

13,5 ml

826-855 mg

14,0 ml

856-885 mg

14,5 ml

886-915 mg

15,0 ml

916-945 mg

15,5 ml

946-975 mg

16,0 ml

976-1005 mg

16,5 ml

1006-1035 mg

17,0 ml

1036-1065 mg

17,5 ml

1066-1095 mg

18,0 ml

1096-1125 mg

18,5 ml

1126- 1155 mg

19,0 ml

1156-1185 mg

19,5 ml

1186-1215 mg

20,0 ml

Okskarbazepinę w postaci zawiesiny doustnej i w postaci tabletek powlekanych można stosować wymiennie w równoważnych dawkach.

Poniższe zalecenia dotyczące dawkowania odnoszą się do wszystkich pacjentów z prawidłową czynnością nerek (patrz punkt 5.2). Kontrolowanie stężenia leku w osoczu nie jest konieczne do optymalizacji wyników leczenia okskarbazepiną.

Dorośli

Monoterapia

Leczenie okskarbazepiną należy rozpocząć od dawki 600 mg/dobę (8-10 mg/kg mc./dobę), podawanej w dwóch dawkach podzielonych. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać maksymalnie o 600 mg/dobę w odstępach około tygodnia, aż do uzyskania pożądanej odpowiedzi klinicznej. Efekt leczniczy obserwuje się po podaniu dawek od 600 mg/dobę do 2400 mg/dobę.

Kontrolowane badania dotyczące monoterapii u pacjentów nieotrzymujących w tym czasie przeciwpadaczkowych produktów leczniczych wykazały skuteczność dawki 1200 mg/dobę; jednak dawka 2400 mg/dobę okazała się skuteczna u większej liczby pacjentów z padaczką oporną na leczenie, u których leczenie innymi przeciwpadaczkowymi produktami leczniczymi zmieniono na monoterapię okskarbazepiną.

W kontrolowanych warunkach szpitalnych dawkę zwiększano do 2400 mg/dobę w ciągu 48 godzin.

Leczenie skojarzone

Leczenie okskarbazepiną należy rozpocząć od dawki 600 mg/dobę (8-10 mg/kg mc./dobę), podawanej w dwóch dawkach podzielonych. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, dawkę można zwiększać maksymalnie o 600 mg/dobę w odstępach około tygodnia, aż do uzyskania pożądanej odpowiedzi klinicznej. Efekt leczniczy obserwuje się po podaniu dawek od 600 mg/dobę do 2400 mg/dobę.

W kontrolowanym badaniu klinicznym dotyczącym leczenia wspomagającego wykazano skuteczność dobowych dawek od 600 do 2400 mg/dobę, chociaż większość pacjentów nie tolerowała dawki 2400 mg/dobę bez zmniejszenia dawki innych jednocześnie stosowanych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych, głównie z powodu działań niepożądanych na ośrodkowy układ nerwowy. Dawki dobowe większe niż 2400 mg/dobę nie były przedmiotem systematycznych badań klinicznych.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek"). Dawkowanie u pacjentów z ryzykiem hiponatremii, patrz punkt 4.4.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Nie badano stosowania okskarbazepiny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, dlatego zaleca się ostrożność w tej grupie pacjentów (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) leczenie okskarbazepiną należy rozpoczynać od połowy zwykle stosowanej dawki początkowej (300 mg/dobę) i zwiększać ją w odstępach co najmniej tygodniowych aż do uzyskania pożądanej odpowiedzi klinicznej (patrz punkt 5.2).

Zwiększanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może wymagać bardziej wnikliwej obserwacji.

Dzieci i młodzież

W monoterapii i w leczeniu wspomagającym dawka początkowa okskarbazepiny powinna wynosić 8-10 mg/kg mc./dobę i być podawana w dwóch dawkach podzielonych. Mediana skutecznej dawki podtrzymującej w leczeniu skojarzonym wynosiła około 30 mg/kg mc./dobę. Jeśli istnieją wskazania kliniczne, w celu uzyskania pożądanej odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększać w odstępach około tygodnia maksymalnie o 10 mg/kg mc./dobę, zaczynając od dawki początkowej do maksymalnej dawki 46 mg/kg mc./dobę (patrz punkt 5.2).

Okskarbazepinę należy stosować u dzieci w wieku 6 lat i starszych. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność oceniano w kontrolowanych badaniach klinicznych z udziałem około 230 dzieci w wieku poniżej 6 lat (dolna granica wieku 1 miesiąc). Nie zaleca się stosowania okskarbazepiny u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż nie wykazano dostatecznie jej bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności.

Wszystkie powyższe zalecenia dotyczące dawkowania (u dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci) ustalono na podstawie dawek stosowanych w badaniach klinicznych dla wszystkich grup wiekowych. Jednak tam, gdzie jest to właściwe, można rozważyć zastosowanie mniejszej dawki początkowej.

Sposób stosowania Podanie doustne

Okskarbazepinę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Poniższe zalecenia dotyczące dawkowania dotyczą wszystkich pacjentów z prawidłową czynnością nerek (patrz punkt 5.2). Kontrolowanie stężenia leku w osoczu nie jest konieczne do optymalizacji wyników leczenia okskarbazepiną.

Przed podaniem okskarbazepiny w zawiesinie doustnej należy mocno wstrząsnąć butelką, a następnie natychmiast odmierzyć potrzebną dawkę. Przepisaną ilość zawiesiny doustnej należy pobrać z butelki za pomocą załączonej do opakowania strzykawki dozującej. Zawiesinę można podać bezpośrednio ze strzykawki lub można ją tuż przed podaniem wymieszać w szklance z niewielką ilością wody. Po każdym zastosowaniu butelkę należy zamknąć, a strzykawkę wytrzeć suchą, czystą chusteczką jednorazową.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nadwrażliwość

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu notowano reakcje nadwrażliwości klasy I (natychmiastowe), w tym wysypkę, świąd, pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy i przypadki anafilaksji. Istnieją doniesienia o przypadkach anafilaksji i obrzęku naczynioruchowego dotyczącego krtani, głośni, warg i powiek po podaniu pierwszej lub kolejnych dawek okskarbazepiny. Jeśli takie reakcje wystąpią u pacjenta po leczeniu okskarbazepiną, należy przerwać stosowanie leku i rozpocząć alternatywne leczenie.

Pacjentów, którzy wykazywali reakcje nadwrażliwości na karbamazepinę, należy poinformować o możliwości wystąpienia u około 25-30% z nich reakcji nadwrażliwości (np. ciężkich reakcji skórnych) na okskarbazepinę (patrz punkt 4.8).

Reakcje nadwrażliwości, w tym wielonarządowe reakcje nadwrażliwości, mogą wystąpić także u pacjentów bez nadwrażliwości na karbamazepinę w wywiadzie. Reakcje takie mogą dotyczyć skóry, wątroby, krwi i układu chłonnego lub innych narządów, albo każdego z nich osobno, albo jednocześnie w kontekście reakcji ogólnoustrojowej (patrz punkt 4.8). Ogólnie, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe wskazujące na reakcje nadwrażliwości, okskarbazepinę należy natychmiast odstawić.

Odczyny skórne

Istnieją bardzo rzadkie doniesienia o występowaniu ciężkich odczynów skórnych, w tym zespołu Stevensa-Johnsona, toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka (zespołu Lyella) oraz rumienia wielopostaciowego w związku z zastosowaniem okskarbazepiny. Pacjenci, u których wystąpią ciężkie odczyny skórne, mogą wymagać hospitalizacji, gdyż stany te mogą zagrażać życiu, a w bardzo rzadkich przypadkach prowadzić do zgonu. Przypadki tych zdarzeń związanych ze stosowaniem okskarbazepiny występowały zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Mediana czasu od rozpoczęcia leczenia do ich wystąpienia wynosiła 19 dni. Opisano kilka pojedynczych przypadków nawrotu ciężkich reakcji skórnych po ponownym podaniu okskarbazepiny. Pacjentów, u których wystąpi reakcja skórna po podaniu okskarbazepiny, należy szybko zbadać i natychmiast odstawić lek, chyba że wysypka jednoznacznie nie ma związku z jego stosowaniem. W przypadku przerwania leczenia należy rozważyć zastąpienie okskarbazepiny innym lekiem przeciwpadaczkowym w celu uniknięcia napadów padaczkowych z odstawienia. Nie należy wznawiać podawania okskarbazepiny u pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu reakcji nadwrażliwości (patrz punkt 4.3).

Allel HLA-B*1502 u pacjentów w populacji chińskiej, tajskiej oraz innej azjatyckiej Wykazano, że u leczonych karbamazepiną osób pochodzenia chińskiego (z grupy etnicznej Han) lub tajskiego, występowanie allelu HLA-B*1502 jest silnie powiązanie z ryzykiem rozwoju ciężkich niepożądanych reakcji skórnych, znanych jako zespół Stevensa-Johnsona (SJS, ang. Stevens-Johnson Syndrome). Okskarbazepina ma podobną strukturę chemiczną do karbamazepiny, możliwe więc, że ryzyko rozwoju SJS występuje także u tych pacjentów leczonych okskarbazepiną. Sugerują to również niektóre dane uzyskane dla okskarbazepiny. Allel HLA-B*1502 występuje u około 10% przedstawicieli populacji chińskiej Han i tajskiej. Jeśli to możliwe, pacjenci z tych grup etnicznych przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną lub pochodną chemicznie substancją czynną powinni zostać przebadani na obecność tego allelu. Jeśli wynik testu będzie dodatni, można rozważyć zastosowanie produktu Carzenio, gdy korzyści wynikające z leczenia przewyższą ryzyko.

Ze względu na powszechne występowanie tego allelu w pozostałych azjatyckich populacjach (np. u ponad 15% mieszkańców Filipin i Malezji), należy rozważyć przeprowadzenie testów genetycznych na obecność allelu HLA-B*1502 w tych populacjach. Częstość występowania allelu HLA-B*1502 jest nieistotna u osób np. pochodzenia europejskiego, afrykańskiego, hiszpańskiego, japońskiego oraz koreańskiego (<1%).

Allel HLA-A*3101 w populacji europejskiej oraz u Japończyków

Niektóre dane sugerują związek między obecnością allelu HLA-A*3101 i zwiększonym ryzykiem wywołanych przez karbamazepinę niepożądanych reakcji skórnych, włączając SJS, TEN, osutkę polekową z eozynofilią i objawami układowymi (ang. DRESS -Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) lub mniej uciążliwą ostrą uogólnioną osutkę krostkową (ang. AGEP -Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) oraz wysypkę grudkowo-plamistą u osób pochodzenia europejskiego lub Japończyków.

Częstość występowania allelu HLA-A*3101 różni się znacząco między poszczególnymi grupami etnicznymi. W populacji europejskiej wynosi od 2 do 5%, a u Japończyków około 10%.

U osób pochodzenia europejskiego obecność allelu HLA-A*3101 może zwiększać ryzyko reakcji skórnych (głównie lżejszych) z 5% w ogólnej populacji do 26%, podczas gdy brak tego allelu może zmniejszyć powyższe ryzyko z 5 do 3,8%.

Nie ma wystarczających danych, aby zalecać przeprowadzanie badań przesiewowych na obecność allelu HLA-A*3101 przed rozpoczęciem leczenia karbamazepiną lub jej pochodnymi.

Jeśli u pacjenta pochodzenia europejskiego lub japońskiego stwierdzono obecność allelu HLA-A*3101, można rozważyć zastosowanie karbamazepiny lub jej pochodnych, gdy korzyści z leczenia przeważają nad ryzykiem.

Hiponatremia

U najwyżej 2,7% pacjentów leczonych okskarbazepiną stężenie sodu w surowicy wynosiło poniżej 125 mmol/1, było zazwyczaj bezobjawowe i nie wymagało zmiany leczenia. Badania kliniczne wykazały, że stężenie sodu w surowicy powracało do normy po zmniejszeniu dawki okskarbazepiny, jej odstawieniu lub po zastosowaniu zachowawczego leczenia (np. ograniczonego przyjmowania płynów). U pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami nerek przebiegającymi z małym stężeniem sodu lub u pacjentów leczonych jednocześnie produktami zmniejszającymi stężenie sodu (np. lekami moczopędnymi, desmopresyną), a także niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. indometacyną), przed rozpoczęciem leczenia należy oznaczyć stężenie sodu w surowicy. Oznaczenie to należy następnie powtórzyć po upływie około 2 tygodni, potem co miesiąc przez pierwsze 3 miesiące leczenia lub w razie wskazań klinicznych. Te czynniki ryzyka mogą dotyczyć głównie pacjentów w podeszłym wieku. Takie same zasady kontroli stężenia sodu w surowicy należy zastosować u pacjentów leczonych okskarbazepiną podczas wprowadzania leków zmniejszających stężenie sodu. Ogólnie, jeśli podczas leczenia okskarbazepiną wystąpią objawy kliniczne wskazujące na hiponatremię (patrz punkt 4.8), należy rozważyć oznaczenie stężenia sodu w surowicy. U innych pacjentów ocena stężenia sodu w surowicy może być częścią rutynowych badań laboratoryjnych.

U wszystkich pacjentów z pierwotną lub wtórną niewydolnością serca należy regularnie kontrolować masę ciała w celu określenia stopnia retencji płynów. W przypadku zatrzymania płynów lub pogorszenia się wydolności serca, należy skontrolować stężenie sodu w surowicy. W razie stwierdzenia hiponatremii istotnym przeciwdziałaniem jest ograniczenie podaży wody. Ponieważ okskarbazepina może bardzo rzadko powodować zaburzenia przewodzenia w sercu, stan pacjentów z istniejącymi wcześniej zaburzeniami przewodzenia (np. z blokiem przedsionkowo-komorowym, zaburzeniami rytmu serca) należy uważnie monitorować.

Czynność wątroby

Opisywano bardzo rzadkie przypadki zapalenia wątroby, które w większości przypadków ustępowało. Jeśli podejrzewa się wystąpienie zdarzenia dotyczącego wątroby, należy ocenić czynność tego narządu i rozważyć przerwanie stosowania okskarbazepiny.

Odczyny hematologiczne

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu bardzo rzadko donoszono o przypadkach agranulocytozy, niedokrwistości aplastycznej i pancytopenii u pacjentów leczonych okskarbazepiną (patrz punkt 4.8).

Jeśli wystąpi jakikolwiek objaw znaczącego zahamowania czynności szpiku kostnego, należy rozważyć przerwanie leczenia.

Zachowania samobójcze

U pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe w różnych wskazaniach opisywano występowanie myśli i zachowań samobójczych. Metaanaliza randomizowanych, kontrolowanych placebo badań klinicznych z zastosowaniem leków przeciwpadaczkowych również wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego ryzyka nie jest znany, a dostępne dane nie wykluczają możliwości zwiększenia ryzyka w przypadku okskarbazepiny.

Dlatego pacjentów należy monitorować, czy nie występują u nich objawy myśli i zachowań samobójczych oraz rozważyć zastosowanie odpowiedniego leczenia. Pacjentów (i ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia się do lekarza, jeśli wystąpią myśli lub zachowania samobójcze.

Hormonalne środki antykoncepcyjne

Pacjentki w wieku rozrodczym należy ostrzec, że jednocześnie stosowana okskarbazepina może spowodować nieskuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.5). Podczas leczenia okskarbazepiną zaleca się stosowanie innych, niehormonalnych metod antykoncepcji.

Alkohol

Ze względu na możliwość addytywnego działania uspokajającego należy zachować ostrożność w przypadku spożywania alkoholu podczas leczenia okskarbazepiną.

Odstawienie leku

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpadaczkowych, okskarbazepinę należy odstawiać stopniowo w celu zminimalizowania możliwości zwiększenia częstości napadów padaczkowych.

Zawiesina doustna Carzenio zawiera niewielką ilość etanolu (mniej niż 100 mg na dawkę). Produkt leczniczy zawiera również parahydroksybenzoesan metylu (E218) i parahydroksybenzoesan propylu (E216), które mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Produkt Carzenio zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadkimi wrodzonymi zaburzeniami tolerancji fruktozy nie powinni go przyjmować.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Indukcja enzymów

Okskarbazepina i jej farmakologicznie czynny metabolit (monohydroksypochodna, MHD) są słabymi induktorami in vitro i in vivo enzymów CYP3A4 i CYP3A5 cytochromu P450, odpowiedzialnych za metabolizm bardzo wielu leków, np. leków immunosupresyjnych (takich jak cyklosporyna,

takrolimus), doustnych środków antykoncepcyjnych (patrz niżej) oraz niektórych innych leków przeciwpadaczkowych (np. karbamazepiny), powodując zmniejszenie stężenia tych leków w osoczu (patrz poniższa tabela podsumowująca wyniki uzyskane dla innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych).

W warunkach in vitro okskarbazepina i MHD są słabymi induktorami UDP-glukuronylotransferaz (wpływ na poszczególne enzymy tej grupy nie jest znany). Dlatego in vivo okskarbazepina i MHD mogą wywierać mało istotny indukujący wpływ na metabolizm produktów leczniczych, eliminowanych głównie przez sprzęganie z udziałem UDP-glukuronylotransferaz. Na początku leczenia okskarbazepiną lub podczas zmiany jej dawki uzyskanie nowego poziomu indukcji może trwać 2 do 3 tygodni.

W razie przerwania leczenia okskarbazepiną może być konieczne zmniejszenie dawki jednocześnie przyjmowanych leków, a decyzję o tym należy podjąć na podstawie monitorowania stanu klinicznego pacjenta i (lub) stężeń leków w osoczu. Indukcja prawdopodobnie stopniowo zmniejszy się w ciągu 2 do 3 tygodni po przerwaniu leczenia.

Hormonalne środki antykoncepcyjne

Wykazano, że okskarbazepina ma wpływ na dwa składniki doustnych środków antykoncepcyjnych -etynyloestradiol (EE) i lewonorgestrel (LNG). Średnie wartości AUC dla EE i LNG zmniejszyły się odpowiednio o 48-52% i 32-52%. Z tego względu okskarbazepina może zmniejszać skuteczność jednocześnie stosowanych hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4.4). Należy stosować inną skuteczną metodę zapobiegania ciąży.

Zahamowanie aktywności enzymów

Okskarbazepina i MHD hamują aktywność CYP2C19. Dlatego możliwe są interakcje podczas jednoczesnego podawania dużych dawek okskarbazepiny z produktami leczniczymi metabolizowanymi głównie przez CYP2C19 (np. fenytoiny). Stężenia fenytoiny w osoczu zwiększyły się maksymalnie o 40%, gdy okskarbazepinę podawano w dawkach większych niż 1200 mg/dobę (patrz niżej tabela podsumowująca wyniki uzyskane dla innych leków przeciwdrgawkowych).

W takim wypadku może być konieczne zmniejszenie dawki jednocześnie stosowanej fenytoiny (patrz punkt 4.2).

Przeciwpadaczkowe produkty lecznicze

W badaniach klinicznych oceniano możliwość interakcji między okskarbazepiną a innymi przeciwpadaczkowymi produktami leczniczymi. Wpływ tych interakcji na średnie wartości AUC i Cmin podsumowano w poniższej tabeli.

Podsumowanie interakcji przeciwpadaczkowych produktów leczniczych z okskarbazepiną

Jednocześnie stosowany lek przeciwpadaczkowy

Wpływ okskarbazepiny na lek przeciwpadaczkowy Stężenie

Wpływ leku przeciwpadaczkowego na MHD Stężenie

Karbamazepina

Zmniejszenie o 0-22% (zwiększenie o 30% stężenia epoksydowej pochodnej karbamazepiny)

Zmniejszenie o 40%

Klobazam

Nie zbadano

Bez wpływu

Felbamat

Nie zbadano

Bez wpływu

Lamotrygina

Nieznaczne zmniejszenie1

Bez wpływu

Fenobarbital

Zwiększenie o 14-15%

Zmniejszenie o 30-31%

Fenytoina

Zwiększenie o 0-40%

Zmniejszenie o 29-35%

Kwas walproinowy

Bez wpływu

Zmniejszenie o 0-18%

w przypadku jednocześnie stosowanych leków, które są induktorami enzymów (karbamazepiną, fenobarbitalem i fenytoiną).

Wykazano, że silne induktory enzymów cytochromu P450 (tj. karbamazepina, fenytoina i fenobarbital) zmniejszają u dorosłych stężenie MHD w osoczu (o 29-40%). U dzieci w wieku od 4 do 12 lat podanie jednego z trzech leków przeciwpadaczkowych indukujących enzymy zwiększało klirens MHD o około 35% w porównaniu do monoterapii. Leczenie skojarzone okskarbazepiną i lamotryginą wiązało się ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych (nudności, senności, zawrotów i bólu głowy). Gdy jeden lub kilka leków przeciwpadaczkowych podaje się jednocześnie z okskarbazepiną, należy rozważyć indywidualne dostosowanie dawki i (lub) kontrolowanie stężenia leku w osoczu, zwłaszcza u dzieci leczonych jednocześnie lamotryginą.

W przypadku okskarbazepiny nie obserwowano autoindukcji.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi

Cymetydyna, erytromycyna, wiloksazyna, warfaryna i dekstropropoksyfen nie wpływały na farmakokinetykę MHD.

Interakcja między okskarbazepiną a inhibitorami monoaminooksydazy (IMAO) jest teoretycznie możliwa ze względu na podobieństwo budowy chemicznej okskarbazepiny i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

W badaniach klinicznych, do których włączono pacjentów leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, nie obserwowano żadnych istotnych klinicznie interakcji.

Skojarzenie litu i okskarbazepiny może nasilać toksyczne działania na układ nerwowy.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Ogólne ryzyko związane z padaczką i z przeciwpadaczkowymi produktami leczniczymi Wykazano, że u potomstwa kobiet chorujących na padaczkę występowanie wad rozwojowych jest dwa do trzech razy częstsze niż w populacji ogólnej (w której wskaźnik wynosi 3%). W populacji osób leczonych częstsze występowanie wad rozwojowych odnotowano w związku z terapią wieloma lekami, jednak nie wyjaśniono, w jakim stopniu odpowiedzialne jest za to leczenie i (lub) choroba.

Nie wolno przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego, gdyż nasilenie choroby jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Ryzyko związane z okskarbazepiną

Dane kliniczne dotyczące ekspozycji podczas ciąży są wciąż niewystarczające, aby ocenić działanie teratogenne okskarbazepiny. W badaniach na zwierzętach obserwowano zwiększenie śmiertelności zarodka, opóźnienia wzrostu oraz wady rozwojowe po podaniu dawek toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3).

Należy wziąć pod uwagę następujące informacje:

•    Jeśli kobieta leczona okskarbazepiną zajdzie w ciążę lub planuje ciążę, należy ponownie dokładnie rozważyć konieczność leczenia. Należy stosować minimalne dawki skuteczne oraz monoterapię, jeśli tylko to możliwe, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży.

•    Pacjentkom należy udzielić porady odnośnie zwiększonego ryzyka wad rozwojowych oraz zapewnić możliwość wykonania badań prenatalnych.

•    W czasie ciąży nie wolno przerywać skutecznego leczenia przeciwpadaczkowego okskarbazepiną, gdyż nasilenie choroby jest niekorzystne zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Monitorowanie i profilaktyka

Leki przeciwpadaczkowe mogą przyczyniać się do powstania niedoboru kwasu foliowego, co może prowadzić do wystąpienia nieprawidłowości rozwoju płodu. Zarówno przed ciążą, jak i w trakcie ciąży zaleca się suplementację kwasu foliowego. Ponieważ nie dowiedziono skuteczności takiej suplementacji, pacjentkom (nawet tym, które przyjmują uzupełniające dawki kwasu foliowego) należy zaproponować wykonanie diagnostycznych badań prenatalnych.

Dane uzyskane od ograniczonej liczby kobiet wskazują, że stężenie w osoczu czynnego metabolitu okskarbazepiny - pochodnej 10-monohydroksylowej (MHD), może stopniowo zmniejszać się w czasie ciąży. Zaleca się uważne monitorowanie klinicznej odpowiedzi na leczenie kobiet w ciąży, które otrzymują okskarbazepinę, aby upewnić się, że utrzymana jest odpowiednia kontrola napadów padaczkowych. Należy rozważyć śledzenie zmian stężenia MHD w osoczu. Jeśli dawka produktu leczniczego była zwiększana w czasie ciąży, można również rozważyć kontrolowanie stężenia MHD w osoczu po porodzie.

U noworodka

Opisywano zaburzenia krwawienia u noworodków, wywołane przez leki przeciwpadaczkowe. Dla ostrożności należy podawać witaminę Kj, jako środek zapobiegawczy, zarówno matce przez kilka ostatnich tygodni ciąży, jak i noworodkowi.

Karmienie piersią

Okskarbazepina i jej czynny metabolit (MHD) przenikają do mleka kobiecego. Ustalono, że stosunek stężenia w mleku do stężenia w osoczu wynosi dla obu substancji 0,5. Nieznany jest wpływ okskarbazepiny na niemowlę karmione piersią, dlatego nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania okskarbazepiny.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Stosowanie okskarbazepiny wiąże się z występowaniem reakcji niepożądanych, takich jak zawroty głowy lub senność (patrz punkt 4.8). Dlatego pacjentów należy poinformować, że ich fizyczna i (lub) umysłowa sprawność, konieczna do obsługiwania maszyn lub prowadzenia pojazdów, może być zaburzona.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi są senność, bóle głowy, zawroty głowy, podwójne widzenie, nudności, wymioty i uczucie zmęczenia, które występują u ponad 10% pacjentów.

Profil działań niepożądanych, sklasyfikowanych według układów i narządów, opracowano na podstawie danych z badań klinicznych, w których działania niepożądane określono jako związane z działaniem okskarbazepiny. Ponadto wzięto pod uwagę klinicznie istotne doniesienia dotyczące działań niepożądanych uzyskane w programach leczenia indywidualnego oraz doświadczenia zebrane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

leukopenia

Bardzo rzadko

małopłytkowość

Częstość nieznana

zahamowanie czynności szpiku kostnego, niedokrwistość aplastyczna, agranulocytoza, pancytopenia, neutropenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

nadwrażliwość (w tym nadwrażliwość wielonarządowa) przejawiająca się wysypką, gorączką. Może to dotyczyć innych narządów lub układów, takich jak krew i układ chłonny (np. eozynofilia, małopłytkowość, leukopenia, limfadenopatia, powiększenie śledziony), wątroba (np. nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zapalenie wątroby), mięśnie i stawy (np. obrzęk stawów, bóle mięśni, bóle stawów), układ nerwowy (np. encefalopatia wątrobowa), nerki (np. białkomocz, śródmiąższowe zapalenie nerek, niewydolność nerek), płuca (np. duszność, obrzęk płuc, astma, skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc), obrzęk naczynioruchowy

Częstość nieznana

reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

hiponatremia

Bardzo rzadko

hiponatremia z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi, takimi jak napady drgawkowe, splątanie, zaburzenia świadomości, encefalopatia (dalsze działania niepożądane, patrz również „Zaburzenia układu nerwowego”), zaburzenia widzenia (np. niewyraźne widzenie), wymioty, nudności

Częstość nieznana

niedoczynność tarczycy

Zaburzenia psychiczne

Często

stan splątania, depresja, apatia, pobudzenie (np. nerwowość), chwiejność afektu

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

senność, bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego

Często

ataksja, drżenie, oczopląs, zaburzenia uwagi, niepamięć

Zaburzenia oka

Bardzo często

podwójne widzenie

Często

niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błęc

nika

Często

zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia serca

Bardzo rzadko

zaburzenia rytmu serca, blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana

nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

nudności, wymioty

Często

biegunka, zaparcie, ból brzucha

Bardzo rzadko

zapalenie trzustki i (lub) zwiększenie aktywności lipazy i (lub) amylazy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

wysypka, łysienie, trądzik

Niezbyt często

pokrzywka

Bardzo rzadko

obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella), rumień wielopostaciowy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

układowy toczeń rumieniowaty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

uczucie zmęczenia

Często

osłabienie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi

Częstość nieznana

zmniejszenie stężenia tyroksyny (o niejasnym znaczeniu klinicznym)

* Podczas stosowania okskarbazepiny bardzo rzadko może rozwinąć się klinicznie istotna

hiponatremia (stężenie sodu <125 mmol/l). Zdarzało się to na ogół podczas pierwszych 3 miesięcy leczenia, chociaż u niektórych pacjentów stężenie sodu poniżej 125 mmol/l wystąpiło po raz pierwszy po ponad 1 roku od rozpoczęcia leczenia (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane pochodzące ze zgłoszeń spontanicznych oraz przypadków literaturowych (częstość nieznana)

Następujące działania niepożądane notowane w okresie po wprowadzeniu okskarbazepiny do obrotu pochodzą ze zgłoszeń spontanicznych i danych literaturowych. Ponieważ działania te zgłaszane dobrowolnie pochodzą od nieznanej liczebnie populacji i nie można wiarygodnie oszacować ich częstości, częstość określono jako nieznaną. Działania niepożądane wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA. W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia układu immunologicznego

Wysypka polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (ang. Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Ostra uogólniona osutka krostkowa (ang. Acute Generalized Exanthematous Pustulosis, AGEP). Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Istnieją doniesienia o zmniejszonej gęstości mineralnej kości, osteopenii, osteoporozie i złamaniach u pacjentów długotrwale leczonych okskarbazepiną. Mechanizm wpływu okskarbazepiny na metabolizm kości nie został poznany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Opisano pojedyncze przypadki przedawkowania. Maksymalna przyjęta dawka wynosiła około 24 000 mg. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia po zastosowaniu leczenia objawowego. Do objawów przedawkowania należą senność, zawroty głowy, nudności, wymioty, hiperkinezy, hiponatremia, ataksja i oczopląs. Nie istnieje swoista odtrutka. W razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy rozważyć usunięcie leku przez płukanie żołądka i (lub) jego inaktywację przez podanie węgla aktywnego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpadaczkowe, pochodne karboksamidu.

Kod ATC: N03AF02

Mechanizm działania

Działanie farmakologiczne okskarbazepiny wywierane jest głównie przez metabolit (MHD) okskarbazepiny, patrz punkt 5.2. Uważa się, że mechanizm działania okskarbazepiny i MHD oparty jest głównie na blokadzie wrażliwych na napięcie kanałów sodowych, co powoduje stabilizację nadmiernie pobudzonych błon komórek nerwowych, zahamowania powtarzających się wyładowań neuronalnych oraz zmniejszenia rozprzestrzeniania się impulsów synaptycznych. Ponadto zwiększone przewodnictwo potasu i modulacja aktywowanych przez wysokie napięcie kanałów wapniowych może także przyczyniać się do przeciwdrgawkowego działania leku. Nie stwierdzono żadnych istotnych interakcji z neuroprzekaźnikiem w mózgu lub miejscami receptorowymi modulatora.

Działania farmakodynamiczne

U zwierząt okskarbazepina i jej czynny metabolit (MHD) są silnymi i skutecznymi lekami przeciwdrgawkowymi. Związki te chroniły gryzonie przed uogólnionymi napadami toniczno-klonicznymi i (w mniejszym stopniu) napadami klonicznymi oraz eliminowały lub zmniejszały częstotliwość ciągle nawracających napadów częściowych u makaków z implantami z glinu. Nie obserwowano osłabienia działania przeciwdrgawkowego w leczeniu napadów padaczkowych toniczno-klonicznych, gdy okskarbazepina lub MHD podawane były codziennie myszom i szczurom przez, odpowiednio, 5 dni lub 4 tygodnie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po jednorazowym podaniu na czczo zawiesiny doustnej z okskarbazepiną w dawce 600 mg zdrowym ochotnikom płci męskiej średnia wartość Cmax MHD wynosiła 24,9 ąmol/l, a odpowiednia mediana tmax wynosiła 6 godzin.

W badaniu bilansu masy wykazano, że u ludzi zaledwie 2% całkowitej radioaktywności w osoczu stanowiła okskarbazepina w postaci niezmienionej, około 70% MHD, a pozostałość odpowiadała mniej istotnym, wtórnym metabolitom, które były szybko wydalane.

Pokarm nie wpływa na szybkość i stopień wchłaniania okskarbazepiny, dlatego produkt leczniczy można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dystrybucja

Pozorna objętość dystrybucji MHD wynosi 49 litrów.

Około 40% MHD wiąże się z białkami surowicy, głównie albuminami. W zakresach terapeutycznych wiązanie to jest niezależne od stężenia w surowicy. Okskarbazepina i MHD nie wiążą się z kwaśną alfa-1 -glikoproteiną.

Okskarbazepina i MHD przenikają przez łożysko. W jednym przypadku stwierdzono podobne stężenia leku u matki i noworodka.

Metabolizm

Okskarbazepina podlega szybkiej przemianie przez enzymy cytozolowe wątroby do MHD, który jest głównie odpowiedzialny za działanie farmakologiczne okskarbazepiny. MHD jest dalej metabolizowany przez sprzęganie z kwasem glukuronowym. Niewielkie ilości (4% dawki) są utleniane do farmakologicznie nieczynnego metabolitu (pochodna 10,11-dihydroksy, DHD).

Wydalanie

Okskarbazepina jest wydalana z organizmu głównie w postaci metabolitów, przeważnie przez nerki. Ponad 95% dawki pojawia się w moczu, w tym mniej niż 1% jako niezmieniona okskarbazepina.

Z kałem wydala się mniej niż 4% podanej dawki. Około 80% dawki wydalane jest w moczu albo w postaci glukuronidów MHD (49%), albo jako niezmieniony MHD (27%), podczas gdy nieaktywny DHD stanowi około 3%, a 13% dawki to okskarbazepina w postaci sprzężonej.

Okskarbazepina jest szybko usuwana z osocza. Jej pozorny okres półtrwania wynosi od 1,3 do

2.3    godziny, zaś pozorny okres półtrwania MHD w osoczu wynosi średnio 9,3±1,8 godziny.

Liniowość lub nieliniowość

U pacjentów otrzymujących okskarbazepinę dwa razy na dobę stężenie MHD osiąga stan stacjonarny w osoczu w ciągu 2-3 dni. W stanie stacjonarnym farmakokinetyka MHD ma charakter liniowy, wykazuje proporcjonalność w zakresie dawek od 300 do 2400 mg/dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Farmakokinetykę i metabolizm okskarbazepiny oraz MHD oceniano u zdrowych ochotników i u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby po podaniu jednorazowej doustnej dawki 900 mg. Lekkie i umiarkowane zaburzenia czynności wątroby nie wpływały na farmakokinetykę okskarbazepiny i MHD. Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Istnieje liniowa zależność między klirensem kreatyniny a klirensem nerkowym MHD. Gdy okskarbazepina podawana jest w pojedynczej dawce 300 mg, okres półtrwania MHD w fazie eliminacji u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) wydłuża się o 60-90% (16 do 19 godzin) przy dwukrotnym zwiększeniu wartości AUC w porównaniu z analogicznymi wartościami u dorosłych pacjentów z prawidłową czynnością nerek (10 godzin).

Dzieci

Farmakokinetykę okskarbazepiny oceniano w badaniach klinicznych u dzieci otrzymujących lek w dawce od 10 do 60 mg/kg mc./dobę. Klirens MHD obliczany w oparciu o masę ciała zmniejsza się u dzieci wraz z wiekiem i zwiększeniem masy ciała, zbliżając się do wartości obserwowanych u dorosłych. Średni klirens obliczany w oparciu o masę ciała u dzieci w wieku 4 do 12 lat jest średnio o 40% większy niż analogiczne wartości u pacjentów dorosłych. Z tego względu uważa się, że ekspozycja na MHD u tych dzieci stanowi 2/3 ekspozycji u pacjentów dorosłych leczonych podobną dawką w przeliczeniu na kg masy ciała. Wraz ze zwiększaniem się masy ciała pacjenta, u dzieci w wieku 13 lat i starszych MHD w przeliczeniu na kg masy ciała powinien osiągnąć wartości obserwowane u pacjentów dorosłych.

Pacjentki w ciąży

Dane uzyskane od niewielkiej liczby kobiet wskazują, że stężenie MHD w osoczu może stopniowo zmniejszać się w czasie ciąży (patrz punkt 4.6).

Osoby w podeszłym wieku

Po podaniu okskarbazepiny w dawce pojedynczej (300 mg) oraz w dawkach wielokrotnych (600 mg/dobę) ochotnikom w podeszłym wieku (60-82 lata) maksymalne stężenia w osoczu oraz wartości AUC dla MHD były o 30%-60% większe niż wartości uzyskane u młodszych ochotników (18-32 lata). Porównanie klirensu kreatyniny u ochotników młodszych i w podeszłym wieku wskazuje, że różnice między grupami wynikały ze związanego z wiekiem zmniejszenia wartości klirensu kreatyniny. Szczególne zalecenia dotyczące dawkowania nie są konieczne, gdyż dawki terapeutyczne są dostosowywane indywidualnie.

Płeć

Nie obserwowano różnic w farmakokinetyce związanych z płcią u dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, badań bezpieczeństwa stosowania i genotoksyczności okskarbazepiny i jej farmakologicznie czynnego metabolitu (monohydroksypochodnej, MHD) nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Działanie nefrotoksyczne obserwowane w badaniu toksyczności po podaniu wielokrotnym u szczurów nie zostało stwierdzone w badaniach na psach i myszach. Wobec braku doniesień o występowaniu podobnych zmian u ludzi, kliniczne znaczenie wyników badań na szczurach pozostaje nieznane.

Badania nad pobudzeniem układu odpornościowego myszy wykazały, że MHD (i w mniejszym stopniu okskarbazepina) mogą wywoływać opóźnioną reakcję nadwrażliwości.

Badania na zwierzętach wykazały zwiększenie umieralności zarodków oraz opóźnienie rozwoju przed- i (lub) pourodzeniowego po podaniu dawek toksycznych dla matki. Obserwowano zwiększenie liczby wad rozwojowych u płodów szczura w jednym z ośmiu badań dotyczących toksycznego działania leku na zarodek, w których badano okskarbazepinę lub farmakologicznie czynny metabolit (MHD). Wyniki te uzyskano stosując dawki toksyczne dla matki (patrz punkt 4.6).

W badaniach działania rakotwórczego okskarbazepina wywoływała nowotwory wątroby (szczury i myszy), nowotwory jąder i narządów płciowych żeńskich (szczury). Pojawienie się nowotworów wątroby było najprawdopodobniej skutkiem indukcji wątrobowych enzymów mikrosomalnych. Działanie to, choć nie może być wykluczone, jest jednak słabe lub nie występuje u pacjentów leczonych okskarbazepiną. Nowotwory jąder mogły mieć związek ze zwiększonymi stężeniami hormonu luteinizującego. Ze względu na brak takiego zwiększenia u ludzi uważa się, że rozwój tego typu nowotworów u szczurów nie ma znaczenia klinicznego. W jednym badaniu na szczurach po podaniu MHD obserwowano zależne od dawki zwiększenie liczby ziarniniaków w układzie rozrodczym samic (w obrębie szyjki macicy i pochwy). Działania te wystąpiły po uzyskaniu stężeń leku porównywalnych z przewidywanym stężeniem w organizmie człowieka. Mechanizm powstawania tych nowotworów nie został dotychczas wyjaśniony, a zatem znaczenie kliniczne obserwowanych zmian nie jest znane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas askorbowy (E300)

Celuloza dyspersyjna

Makrogolu stearynian 400

Metylu parahydroksybenzoesan (E218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E216)

Glikol propylenowy Sacharyna sodowa Kwas sorbinowy (E200)

Sorbitol 70% (niekrystalizujący)

Woda oczyszczona

Aromat Yellow-plum-lemon (śliwkowo-cytrynowy) (zawiera etanol)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu butelki zużyć zawiesinę w ciągu 7 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki z brunatnego szkła (typu III) zawierające 250 ml zawiesiny doustnej.

Butelka z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci umieszczona jest wraz z doustną strzykawką dozującą z PP o pojemności 10 ml (skalowaną co 0,5 ml) i łącznikiem do strzykawki w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 250 ml.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 19972

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.04.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.10.2013

15 DE/H/2478/001/II/005+IB/007

1

Wstępne wyniki wskazują, że okskarbazepina może zmniejszać stężenia lamotryginy, co może mieć znaczenie u dzieci, ale możliwość interakcji z okskarbazepiną okazała się mniejsza niż

Carzenio