+ iMeds.pl

Casodex 50 mgUlotka Casodex

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Casodex, 50 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Casodex i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Casodex

3.    Jak stosować lek Casodex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Casodex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Casodex i w jakim celu się go stosuje

Bikalutamid, substancja czynna leku Casodex, należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Leki z tej grupy łącząc się z receptorem męskich hormonów płciowych, hamują działanie tych hormonów w organizmie człowieka.

Lek Casodex jest stosowany w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z analogami LHRH lub kastracją chirurgiczną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Casodex Kiedy nie stosować leku Casodex

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Casodex (wymienionych w punkcie 6).

•    jednocześnie z następującymi lekami: terfenadyna, astemizol lub cyzapryd.

•    u kobiet i dzieci

Należy poinformować lekarza o wszystkich niepokojących reakcjach, które występowały po przyjęciu leku zawierającego bikalutamid lub którąkolwiek z wymienionych substancji pomocniczych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Przed rozpoczęciem stosowania leku Casodex należy omówić to z lekarzem.

•    Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować lekarza prowadzącego o wszystkich problemach zdrowotnych, a przede wszystkim o zaburzeniach czynności wątroby.

W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel o zażywaniu leku Casodex.

Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca, należy poinformować lekarza przed zastosowaniem leku.

Lek Casodex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy również poinformować lekarza o niepokojących reakcjach, które występowały po przyjęciu innych leków.

Należy poinformować lekarza prowadzącego o przyjmowaniu leków przeciwzakrzepowych (warfaryny), leków przeciwhistaminowych (terfenadyny, astemizolu), leków pobudzających motorykę przewodu pokarmowego (cyzaprydu), leków hamujących czynność układu immunologicznego (cyklosporyny), leków blokujących kanał wapniowy (leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i niektórych chorobach serca), leków zmniejszających kwaśność soku żołądkowego (cymetydyny), leków przeciwgrzybiczych (ketokonazol).

Casodex z jedzeniem i piciem

Przyjmowany pokarm nie wpływa na biodostępność leku.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku Casodex u kobiet jest przeciwwskazane. Nie stosować leku u kobiet w okresie ciąży.

Nie stosować leku u kobiet w okresie karmienia piersią.

Dzieci i młodzież

Lek Casodex jest przeciwwskazany u dzieci.

Stosowanie leku Casodex u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów w wieku podeszłym.

Stosowanie leku Casodex u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów ze stwierdzonymi umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lek Casodex należy stosować ze szczególną ostrożnością. U pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono, aby lek Casodex wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Ze względu na możliwość występowania senności po zastosowaniu leku Casodex należy zachować ostrożność, jeśli wystąpi ten objaw.

Casodex zawiera laktozę.

Jeśli stwierdzono u pacjenta wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Casodex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Casodex to jedna tabletka 50 mg raz na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze dnia. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą. Nie należy przerywać zażywania leku bez konsultacji z lekarzem prowadzącym, nawet jeżeli poprawi się samopoczucie.

Odnosząc wrażenie, że działanie leku Casodex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Decyzję o przerwaniu leczenia powinien podjąć lekarz, który zalecił jego stosowanie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Casodex

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Casodex

W przypadku pominięcia jednej dawki leku należy przyjąć opuszczoną dawkę tak szybko, jak tylko jest to możliwe i powrócić do schematu regularnego dawkowania. Jeżeli do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko przyjąć następną, zgodnie ze schematem dawkowania. W razie wątpliwości, należy zwrócić się o poradę do lekarza prowadzącego.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów). Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie takich reakcji jak:

•    bardzo nasilone swędzenie skóry (z pęcherzami)

•    obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub obrzęk innych części ciała.

•    duszność, świszczący oddech lub trudności w oddychaniu.

W razie stwierdzenia powyższych działań niepożądanych należy tak szybko, jak jest to możliwe, skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku stwierdzenia działań niepożądanych występujących:

bardzo często (u więcej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

•    bóle brzucha.

•    pojawienie się krwi w moczu,

często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

•    zażółcenie skóry i gałek ocznych (żółtaczka). niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów)

•    Trudności w oddychaniu, ciężka duszność lub nagłe pogorszenie duszności z kaszlem lub wysoka temperaturą.

Inne działania niepożądane:

bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    zawroty głowy,

•    zaparcia,

•    nudności,

•    przerost lub zwiększone napięcie gruczołów piersiowych (ginekomastia), bolesność piersi,

•    uderzenia gorąca,

•    osłabienie,

•    obrzęki,

•    zmniejszenie liczby czerwonych krwinek objawiające się bladością skóry, dusznością i osłabieniem

często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów)

•    zmniejszony apetyt,

•    zmniejszony popęd płciowy,

•    depresja,

•    senność,

•    niestrawność,

•    wzdęcia,

•    wypadanie włosów,

•    nadmierne owłosienie,

•    suchość skóry,

•    swędzenie skóry,

•    wysypka

•    zaburzenia erekcji (impotencja),

•    zwiększenie masy ciała,

•    niewydolność serca,

•    ból w klatce piersiowej,

•    zawał mięśnia sercowego.

rzadko (częściej niż u 1 na 10000 ale rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    niewydolność wątroby

•    zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Niektóre działania niepożądane dotyczą badań laboratoryjnych krwi. Lekarz może zalecić okresowe badania kontrolne.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Casodex

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Casodex po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i blistrze po Termin ważności.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Casodex

-    Substancj ą czynną leku jest bikalutamid

-    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, Otoczka: hypromeloza, makrogol 300, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Casodex i co zawiera opakowanie

Lek Casodex 50 mg to biała, powlekana tabletka, która zawiera 50 mg bikalutamidu. Jedno pudełko tekturowe zawiera 28 tabletek (2 blistry po 14 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

AstraZeneca UK Ltd 2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania

Wytwórca:

AstraZeneca UK Ltd.

Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire SK10 2NA Wielka Brytania

Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 68723 Plankstadt Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Casodex

Charakterystyka Casodex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Casodex, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum). Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane, białe

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

• Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z analogami LHRH lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

U dorosłych mężczyzn oraz pacjentów w wieku podeszłym jedna tabletka (50 mg) raz na dobę. Zaleca się przyjmowanie leku o tej samej porze dnia. Leczenie produktem Casodex należy rozpocząć jednocześnie z zastosowaniem analogów gonadoliberyny (LHRH) lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.

Dzieci

Produkt Casodex jest przeciwwskazany u dzieci.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów ze stwierdzonymi umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produkt Casodex należy stosować ze szczególną ostrożnością. U pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji leku (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Casodex jest przeciwwskazane u kobiet i u dzieci.

Produkt Casodex nie może być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na bikalutamid lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Casodex wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie produktu Casodex z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Obserwacje kliniczne sugerują, że u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby eliminacja bikalutamidu może być wolniejsza. U tych pacjentów może dochodzić do kumulacji leku w organizmie. U pacjentów ze stwierdzonymi umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby produkt Casodex należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Podczas leczenia produktem Casodex zaleca się okresowe badanie parametrów czynności wątroby, ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby są spodziewane podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia produktem Casodex.

Rzadko obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby i niewydolność wątroby, jak również przypadki zgonu związane z niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.8). Jeśli wystąpią zaburzenia czynności wątroby należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Casodex.

U mężczyzn stosujących analogi LHRH obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy, co może powodować cukrzycę lub utratę kontroli glikemicznej u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej cukrzycą. Należy rozważyć kontrolę stężenia glukozy we krwi u pacjentów stosujących jednocześnie produkt Casodex w połączeniu z analogami LHRH.

Stwierdzono, że bikalutamid hamuje aktywność enzymów układu enzymatycznego cytochromu P-450, głównie izoenzymu CYP 3A4. Dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkt 4.3 i 4.5).

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych lub farmakodynamicznych między produktem Casodex i analogami LHRH.

W badaniach in vitro wykazano, że R-enancjomer bikalutamidu zmniejsza aktywność izoenzymu CYP 3A4, jak również w mniejszym stopniu izoenzymów CYP 2C9, 2C19, 2D6.

Chociaż badania z fenazonem, jako markerem aktywności układu enzymatycznego cytochromu P-450 nie wykazały, że bikalutamid oddziaływał z fenazonem, to jednak badania z midazolamem pokazują, że po jednoczesnym przyjmowaniu bikalutamidu i midazolamu przez 28 dni średnia powierzchnia pola pod krzywą eliminacji midazolamu (AUC) zwiększyła się maksymalnie o 80%. Może to mieć znaczenie szczególnie w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym.

W związku z tym, jednoczesne stosowanie terfenadyny, astemizolu, cyzaprydu i bikalutamidu jest przeciwwskazane. Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz cyklosporyny lub leków blokujących kanał wapniowy. Może być wskazane zmniejszenie dawki wyżej wymienionych leków, szczególnie, jeśli istnieje możliwość nasilenia działań niepożądanych. Stosując cyklosporynę, zaleca się monitorowanie jej stężenia we krwi oraz stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania i po zakończeniu leczenia produktem Casodex.

W przypadku jednoczesnego stosowania bikalutamidu oraz innych leków mających wpływ na procesy utleniania, np. cymetydyny lub ketokonazolu, należy zachować ostrożność ze względu na teoretyczną możliwość zwiększenia stężenia bikalutamidu i zwiększenia częstości działań niepożądanych.

W badaniach in vitro wykazano, że produkt Casodex może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny, z jej połączeń z białkami osocza. U pacjentów zażywających jednocześnie produkt Casodex i pochodne kumaryny zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie produktu Casodex u kobiet jest przeciwwskazane. Nie wolno stosować leku u kobiet w okresie ciąży ani u kobiet w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono, aby produkt Casodex wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ze względu na możliwość występowania senności po zastosowaniu produktu Casodex, należy zachować ostrożność, jeśli wystąpi ten objaw.

4.8    Działania niepożądane

Produkt Casodex jest lekiem dobrze tolerowanym przez pacjentów. Opisano nieliczne przypadki odstawienia leku z powodu wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane wymienione zgodnie z częstością występowania oraz z klasyfikacją układów i narządów.

Częstość występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Tabela 1 Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

anemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

zmniejszony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Często

zmniejszone libido, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

zawroty głowy

Często

senność

Zaburzenia serca

Często

zawał mięśnia sercowego (zgłaszano przypadki śmiertelne)4, niewydolność

serca4

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

śródmiąższowe zapalenie płuc5. Raportowano o przypadkach zgonu.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

ból brzucha, zaparcia, nudności

Często

niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

działanie toksyczne na wątrobę, żółtaczka, hipertransaminazemia1

Rzadko

niewydolność wątroby2. Raportowano o przypadkach zgonu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

łysienie, nadmierne owłosienie lub odrastanie włosów, wysypka, suchość skóry, świąd

Rzadko

reakcje nadwrażliwości na światło

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

ginekomastia i bolesność piersi3

Często

zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

astenia, obrzęki

Często

ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

zwiększenie masy ciała

1.    zaburzenia czynności wątroby rzadko są ciężkie. Często są krótkotrwałe, przemijające lub ulegają zmniejszeniu podczas kontynuowania terapii lub po odstawieniu leku.

2.    wymieniono jako działanie niepożądane na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość została określona na podstawie występowania działania niepożądanego, niewydolności wątroby, podczas badań otwartych u pacjentów otrzymujących Casodex w dawce 150 mg.

3.    może być zmniejszone przez jednoczesną kastrację.

4.    obserwowano w badanych farmakologiczno-epidemiologicznych dotyczących stosowania analogów LHRH i przeciwandrogenów w leczeniu raka prostaty. Ryzyko wystąpienia było większe podczas stosowania produktu leczniczego Casodex 50 mg w połączeniu z analogami LHRH, ale nie obserwowano zwiększonego ryzyka podczas stosowania produktu leczniczego Casodex w dawce 150 mg w monoterapii.

5.    wymieniono jako działanie niepożądane na podstawie doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość została określona na podstawie występowania działania niepożądanego, śródmiąższowego zapalenia płuc, podczas badań randomizowanych u pacjentów otrzymujących Casodex w dawce 150 mg.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania produktu Casodex u ludzi. Nie ma swoistej odtrutki dla bikalutamidu. W razie przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany w moczu w postaci niezmienionej. Zaleca się leczenie objawowe z monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych i stanu ogólnego pacjenta.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antyandrogeny, kod ATC: L02B B03

Bikalutamid jest niesteroidowym antyandrogenem nie wykazującym innej aktywności endokrynnej. Bikalutamid wiąże się z receptorem androgenowym, nie powodując ekspresji genu. W ten sposób zostaje zahamowana stymulacja androgenowa. W wyniku zahamowania stymulacji androgenowej dochodzi do regresji guza gruczołu krokowego.

U niektórych pacjentów po zakończeniu leczenia produktem Casodex może wystąpić zespół odstawienia antyandrogenów.

Produkt Casodex jest mieszaniną racemiczną. Aktywność antyandrogenową wykazuje prawie wyłącznie enancjomer R.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniany z przewodu pokarmowego. Jednoczesne przyjmowanie pokarmu nie wpływa na biodostępność produktu.

Enancjomer S jest szybko wydalany, w porównaniu z enancjomerem R, którego okres półtrwania wynosi około jednego tygodnia.

Z powodu długiego okresu półtrwania kumulacja w osoczu bikalutamidu podawanego wielokrotnie w dawce 50 mg raz na dobę zwiększa się około 10-krotnie, w porównaniu z bikalutamidem podanym w pojedynczej dawce.

Podczas podawania produktu Casodex w dawce 50 mg raz na dobę stężenie w osoczu enancjomeru R w stanie stacjonarnym wynosi około 9 mikrogramów/ml. W stanie stacjonarnym enancjomer R stanowi około 99% obecnych w krążeniu enancjomerów.

Farmakokinetyka enancjomeru R nie zależy od wieku pacjenta, czynności nerek, łagodnych i umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Udowodniono, że ciężka niewydolność wątroby powoduje wolniejszą eliminację enancjomeru R.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza. Mieszanina racemiczna wiąże się z białkami osocza w 96%, a enancjomer R w 99,6%. Bikalutamid jest przede wszystkim metabolizowany w wątrobie na drodze utleniania i sprzęgania z kwasem glukuronowym. Metabolity są wydalane w moczu i z żółcią w równych proporcjach.

W badaniach klinicznych wykazano, iż średnie stężenie R-bikalutamidu w nasieniu mężczyzn otrzymujących Casodex 150 mg wynosiło 4,9 pg/ml. Ilość bikalutamidu mogąca potencjalnie dostać się do organizmu partnerek mężczyzn przyjmujących bikalutamid w dawce 150 mg podczas stosunku seksualnego jest niewielka i odpowiada w przybliżeniu 0,3 pg/kg mc. W badaniach na zwierzętach potwierdzono, iż ilość bikalutamidu przenikająca do organizmu samicy podczas współżycia jest mniejsza niż stężenie, które może spowodować zmiany u potomstwa badanych zwierząt.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Produkt Casodex jest silnym antyandrogenem. U zwierząt wykazuje także zdolność indukowania enzymów z grupy oksydaz. W wyniku tego działania u zwierząt obserwowano zmiany w narządach, w tym również indukcję wzrostu guzów. Wyniki badań na zwierzętach nie mają znaczenia klinicznego dla stosowania produktu Casodex u pacjentów leczonych z powodu zaawansowanego raka gruczołu krokowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa Otoczka: makrogol 300, tytanu dwutlenek (E171), hypromeloza.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Leku nie stosować po upływie terminu ważności, który jest podany na opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające 2 blistry z folii PVC/Al po 14 tabletek (28 tabletek).

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

AstraZeneca UK Ltd 2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7333

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17-10-1997, 10-12-2008

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO „Casodex” jest znakiem towarowym zastrzeżonym dla AstraZeneca.

8

Casodex