Imeds.pl

Cavinton 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Cavinton, 5 mg, tabletki

Vinpocetinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cavinton i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cavinton

3.    Jak stosować Cavinton

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cavinton

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cavinton i w jakim celu się go stosuje

Cavinton zawiera substancję czynną winpocetynę.

Winpocetyna jest związkiem stosowanym w leczeniu chorób lub łagodzeniu objawów związanych z zaburzeniami krążenia krwi w mózgu.

Wskazania do stosowania leku Cavinton

-    Leczenie przewlekłej niewydolności krążenia mózgowego, w tym stany po udarze niedokrwiennym i otępienia naczyniopochodnego.

-    Łagodzenie psychicznych i neurologicznych objawów niewydolności krążenia mózgowego.

-    Leczenie przewlekłych zaburzeń krążenia w naczyniówce i siatkówce oka.

-    Leczenie zaburzeń słuchu o podłożu naczyniowym.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cavinton Kiedy nie stosować leku Cavinton

-    jeśli pacjent ma uczulenie na winpocetynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią;

-    jeśli u pacjenta występują niektóre choroby serca, tj. ciężka choroba niedokrwienna serca i ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    w ostrej fazie udaru krwotocznego;

-    u dzieci, ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cavinton należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli występują u pacjentów niektóre choroby serca zaleca się wykonywanie kontrolnych badań EKG (badanie elektrokardiologiczne-badanie czynności serca) u pacjentów z zespołem wydłużonego odcinka QT lub u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które powodują wydłużenie odcinka QT.

Dzieci

Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci. Leku nie należy stosować ze względu na brak wystarczających danych z badań klinicznych w tej grupie wiekowej.

Inne leki i Cavinton

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent stosuje następujące leki:

-    alfa metylodopa (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym);

-    leki przeciwzakrzepowe (leki zmniejszające krzepliwość krwi);

-    leki przeciwarytmiczne (leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca);

-    glibenklamid (lek stosowany w cukrzycy);

-    leki działające na ośrodkowy układ nerwowy.

Cavinton z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować po jedzeniu

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Cavinton jest przeciwwskazany w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu winpocetyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Cavinton zawiera laktozę

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Cavinton

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Cavinton to 1 lub 2 tabletki (5-10 mg) trzy razy na dobę (15-30 mg). Dawka podtrzymująca 1 tabletka 3 razy na dobę.

Tabletki należy przyjmować po posiłkach.

Stosowanie leku Cavinton u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Stosowanie leku Cavinton u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cavinton

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cavinton

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę leku należy przyjąć o zwykłej porze.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane pogrupowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania w następujący sposób:

bardzo często:    może występować u więcej niż 1 na 10 osób

często:    może występować rzadziej    niż u    1    na 10 osób

niezbyt często:    może występować rzadziej    niż u    1    na 100 osób

rzadko:    może występować rzadziej    niż u    1    na 1000 osób

bardzo rzadko:    może występować rzadziej    niż u    1    na 10 000 osób

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko (0,07%): leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych).

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często (0,9%): zaburzenia snu (bezsenność, senność), zawroty i bóle głowy, osłabienie. Objawy te mogą być związane z chorobą podstawową.

Zaburzenia serca

Niezbyt często (0,1%): zmiany w zapisie EKG (obniżenie odcinka ST, wydłużenie odcinka QT), częstoskurcz i dodatkowy skurcz serca. Objawy te występowały samoistnie i dlatego nie jest pewne, czy powodem wystąpienia tych objawów było zastosowanie leku Cavinton.

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często (0,8%): zmiany ciśnienia krwi (głównie zmniejszenie ciśnienia krwi), uderzenia krwi do głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często (0,6%): nudności, zgaga i suchość w jamie ustnej.

Rzadko: bóle brzucha.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często (0,52%): zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (0,2%): alergiczne odczyny skórne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Cavinton

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cavinton

- Substancj ą czynną leku jest winpocetyna

- Pozostałe składniki leku to: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk, skrobia kukurydziana, laktoza jednowodna.

Jak wygląda Cavinton i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe tabletki, okrągłe, płaskie, ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym oznakowaniem „CAVINTON” po jednej stronie.

Lek pakowany jest w blistry z folii Aluminium/PVC.

Opakowanie tekturowe zawiera 50 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyómrói ut 19-21 1103 Budapeszt, Węgry.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel. +48 (22)755 96 48 lekalert@grodzisk. rgnet.org faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4