Imeds.pl

Cazitel Plus Xl, Tabletki Dla Psów (175 Mg + 504 Mg + 525 Mg)/ Tabletkę

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Cazitel Plus XL, tabletki dla psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Każda tabletka zawiera:

Substancje czynne:

Prazykwantel    I 75 mg

Pyrantelu embonian    504 mg    (co odpowiada 175 mg pyrantelu)

Febantel    525    mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Żółta, podłużna tabletka z linią podziału po obu stronach. T abletki mogą być dzielona na dwie równe części.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Psy.

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Dla dorosłych psów: leczenie mieszanych infestacji nicieniami i tasiemcami następujących gatunków Nicienie:

Glisty: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dorosłe i ostatnie fazy niedojrzałych form)

Tęgoryjce: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (dorosłe formy)

Włosogłówki: Trichuris vulpis (dorosłe formy)

Tasiemce:

Tasiemce: Echinococcus species, (E. granulosus, E. multilocularis), Taenia species,

(T. hydatigena, T. pisiformis, T. taeniformis), Dipylidium caninum (dorosłe i niedojrzałe formy)

4.3    P rzeci w ws kaza n ia

Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi piperazynę.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Pchły są pośrednimi żywicielami dla jednego z najbardziej powszechnych tasiemców - Dipylidium caninum.

Infestacja tasiemcami wystąpi ponownie, jeżeli nie zostanie wprowadzony program zwalczania żywicieli pośrednich, takich jak pchły, muchy itp.

Oporność pasożytów wobec poszczególnych grup środków przcciwrobaczych może rozwinąć się w następstwie częstego, powtarzającego się podawania tych środków przeciwpasożytniczych.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Należy w miarę możliwości dokładnie określić masę ciała leczonych zwierząt w celu zapewnienia podania prawidłowej dawki.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Po przypadkowym połknięciu należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

W celu zachowania higieny, osoby podające tabletki bezpośrednio psu lub przez dodanie ich do karmy zwierząt, powinny umyć ręce po podaniu produktu.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Nieznane.

4.7 Stosowanie w ciąży , laktacji lub w okresie nieśności

U owiec i szczurów odnotowano działanie teratogenne towarzyszące podawaniu dużych dawek febantelu. Nie przeprowadzono badań u psów w początkowym okresie ciąży. Do stosowanie produktu w czasie ciąży jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka. Nie zaleca się stosowania produktu u psów w czasie pierwszych 4 tygodni ciąży. Nie przekraczać ustalonych dawek podczas leczenia ciężarnych suk.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi piperazynę ponieważ działanie przeciwpasożytnicze pyrantelu i piperazyny może być antagonizowane.

Jednoczesne stosowanie z innymi środkami o działaniu cholinergicznym może prowadzić do zatrucia.

4.9    Dawkowanie i droga podawania

Wyłącznie podanie doustne.

Zalecane dawki: 15 mg febantelu/kg masy ciała , 5 mg pyrantelu/kg (co dopowiada 14.4 mg pyrantelu embonianu/kg) i 5 mg prazykwantelu/kg). Dawki te odpowiadają 1 tabletce Cazitel Plus XL na 35 kg masy ciała.

Psy o masie ciała powyżej 35 kg powinny otrzymać 1 tabletkę Cazitel Plus XL oraz odpowiednią liczbę tabletek Cazitel Plus odpowiadającą dawce 1 tabletka na 10 kg masy ciała.

Psy o masie ciała około 17.5 kg powinny otrzymać Vi tabletki Cazitel Plus XL.

Tabletki mogą być podawane bezpośrednio psu lub wraz z pokarmem. Nie ma potrzeby stosowania głodówki przed lub po podaniu produktu.

Jeżeli jest ryzyko re-infestacji, należy skonsultować się z lekarzem weterynarii w celu ustalenia potrzeby i częstotliwości ponownego leczenia.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

Połączenie prazykwantelu, embonianu pyrantelu i febantelu jest dobrze tolerowane przez psy. W badaniach bezpieczeństwa, pojedyncza dawka pięciokrotnie przekraczająca zalecaną lub większa sporadycznie powodowała wymioty.

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwpasożytnicze, mieszaniny prazykwantelu kod ATCvet: OP52AA51

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Produkt zawiera przeciwpasożytnicze substancje czynne przeciw nicieniom i tasiemcom żołądkowo-jelitowym.

Produkt zawiera następujące substancje czynne:

1.    Febantel, probenzimidazol

2.    Pyrantleu embonian (pamoan), pochodna tetrahydropyrimidyny,

3.    Prazykwantel, częściowo uwodniona pochodna pyrazinoizochinolonu.

W tej mieszaninie, pyrantel i febantel u psów wykazują działanie przeciw wszystkim wymienionym nicieniom (glisty, tęgoryjce i wlosogłówki). Ich spectrum działania pokrywa w szczególności: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenoccphala, Ancylostoma caninum i Trichuńs vulpis.

Kombinacja tych składników wykazuje synergistyczne działanie w stosunku do tęgoryjców, a febantel jest skuteczny wobec T. vulpis.

Spectrum działania prazykwantelu pokrywa wszystkie istotne dla psów, gatunki tasiemców, w szczególności: Taenia spp., Dipylidium caninum, Echinococcus granulosus and Echinococcus multilocularis. Prazykwantel działa na wszystkie dorosłe i niedojrzałe formy tych pasożytów.

Prazykwantel jest szybko wchłaniany przez powierzchnię pasożyta i dystrybuowany w jego ciele. Badania in vitro i in vivo wykazały że prazykwantel powoduje poważne uszkodzenia powłoki ciała pasożyta, co powoduje skurcz i paraliż pasożyta. Prawie natychmiast występuje tężcowy skurcz mięśni pasożyta i szybka wakuolizacja powłoki syncytialnej. Ten natychmiastowy skurcz jest spowodowany zmianami w przepływie kationów dwuwartościowych. szczególnie wapnia.

Pyrantel działa jako agonista cholinergiczny. Jego mechanizm działania polega na pobudzeniu nikotynowych receptorów cholinergicznych pasożyta, indukowaniu paraliżu spastycznego nicienia co pozwala na jego usunięcie z przewodu pokarmowego za pomocą ruchów perystaltycznych.

W organizmach ssaków febantel podlega przemianom zamknięcia pierścienia, prowadzącym do powstania fenbendazolu i oksyfendazolu. Są to cząsteczki, które wykazują działanie przeciwrobacze przez hamowanie polimeryzacji tubulin. Tworzenie mikrotubul jest wówczas wstrzymane, co prowadzi do zaburzenia w strukturach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu pasożyta. W szczególności dochodzi do zaburzeń wychwytu glukozy, prowadząc do wyczerpania zapasów ATP w komórkach. Pasożyty ginie po wyczerpaniu zapasów energii, co ma miejsce 2-3 dni później.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Doustnie podany prazykwantel jest wchłaniany prawie całkowicie z przewodu pokarmowego, a następnie jest dystrybuowany do wszystkich narządów. Prazykwantel jest metabolizowany do nieaktywnej formy w wątrobie i wydalany z żółcią. Więcej niż 95% podanej dawki jest wydalone w ciągu 24 godzin. Niezmetabolizowany prazykwantel jest wydalany jedynie w śladowych ilościach.

Po podaniu produktu psom, najwyższe stężenie prazykwantelu w osoczu jest osiągane po około 2,5 godzinach.

Sól embonowa pyrantelu charakteryzuje się niewielką rozpuszczalnością w wodzie oraz ograniczonym wchłanianiem z jelit, co pozwala na dotarcie leku do jelita grubego i rozwinięcie tam działania

przeciwpasożytniczego. Po wchłonięciu, pyrantel jest szybko i prawie w całości metabolizowany do nieaktywnych metabolitów wydalanych szybko wraz z moczem.

Febantel jest wchłaniany relatywnie szybko i metabolizowany do licznych związków pochodnych włączając fenbendazol i oksyfendazol, które wykazują działanie przeciwpasożytnicze.

Po poddaniu produktu psom, najwyższe stężenie fenbendazolu o oksyfendazolu jest osiągane po około 7-9 godzinach.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Krzemionka koloidalna bezwodna Kroskarmeloza sodowa Sodulaurylosiarczan Aromat wieprzowy

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata Przepołowione tabletki muszą być zużyte w ciągu 14 dni.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy' przechowywaniu

Brak specjalnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Podczas przechowywania przepołowionych tabletek, każdorazowo należy niezużyte połówki ponownie umieścić w blistrze oraz pudełku tekturowym.

Blistry przechowywać w pudełku tekturowym.

6.5 Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Produkt jest dostępny w następujących opakowaniach:

Opakowanie blistrowe wykonane z PVC/PE/PCTFE oraz folii aluminiowej o grubości 20 pm zawierające 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 lub 20 tabletek.

Blistry pakowane są w pudełka zawierające , 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 1 8, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 48, 50. 52, 56, 60, 64, 68, 70, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 98, 100, 104, 106, 108, 112, 116, 120, 140, 150, 180, 200, 204, 206, 208, 250, 280, 300, 500 lub 1000 tabletek

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania niczużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited

Loughrea

Co. Galway

Irlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nic dotyczy.