+ iMeds.pl

Cebionmulti -Ulotka Cebionmulti

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cebionmulti krople doustne, roztwór

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cebionmulti i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cebionmulti

3.    Jak stosować lek Cebionmulti

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cebionmulti

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cebionmulti i w jakim celu się go stosuje

Cebionmulti jest lekiem złożonym zawiarającym 9 substancji niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania organizmu człowieka, które za wyjątkiem wit. D, nie są wytwarzane w ustroju. Związki te muszą być dostarczane z pożywieniem w celu zapewnienia odpowiednich ich ilości do przebiegu różnych przemian metabolicznych.

Funkcje zawartych w leku składników to m.in. udział bezpośredni lub pośredni w procesach oksydoredukcyjnych (witaminy E, C, B2, nikotynamid), warunkowanie procesu widzenia (witamina A i B2), ułatwienie mineralizacji kości oraz regulacja stężenia wapnia i fosforanów we krwi (witamina D3), udział w metabolizmie węglowodanów (wit. Bi, dekspantenol), udział w metabolizmie białek (wit. B6, dekspantenol), udział w metabolizmie tłuszczów oraz w procesach powstawania i wykorzystywania energii (wit. B2, wit. PP, dekspantenol). Witaminy zawarte w leku Cebionmulti przyjmowane zgodnie z zalecanym dawkowaniem znajdują się w wystarczających ilościach do wyrównania niedoboru tych substancji oraz przeciwdziałania objawom niedoboru w przypadku niedostatecznej podaży lub braku witamin w pożywieniu. Substancje czynne zawarte w leku, w przewodzie pokarmowym podlegają takim samym mechanizmom wchłaniania jak witaminy zawarte w diecie.

Wskazania do stosowania leku Cebionmulti:

Lek Cebionmulti stosuje się w celu zapobiegania niedoborom witamin lub uzupełnienia istniejących niedoborów, np. w trakcie i po długotrwałych schorzeniach, szczególnie infekcjach przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała; w okresie szybkiego wzrostu i rozwoju organizmu; w okresie intensywnego wysiłku fizycznego, jak również podczas stosowania diety eliminacyjnej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cebionmulti Kiedy nie stosować leku Cebionmulti:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje hiperkalcemia (podwyższony poziom wapnia we krwi).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Cebionmulti należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed zastosowaniem leku Cebionmulti u pacjentów z kamicą nerkową - również w wywiadzie - oraz w przypadku sarkoidozy należy porozumieć się z lekarzem.

Cebionmulti a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

W przypadku równoczesnego przyjmowania leków zawierających tiazydy i witaminę D zwiększa się ryzyko hiperkalcemii w efekcie zwiększonego zwrotnego wchłaniania jonów wapnia do krwi. W przypadku zwiększonego stężenia wapnia we krwi i jednoczesnego przyjmowania nasercowych glikozydów mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca.

Witamina B6 w dziennych dawkach powyżej 5 mg może obniżyć działanie L-Dopa (leku stosowanego w chorobie Parkinsona).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lub przed planowanym zajściem w ciążę nie należy bez konsultacji z lekarzem stosować dodatkowych leków zawierających witaminę A.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

3. Jak stosować Cebionmulti

Lek stosuje się doustnie

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to:

niemowlęta 3 do 5 kropli na dobę,

dzieci w wieku 1 - 6 lat 6 do 7 kropli na dobę,

dzieci w wieku 7-14 lat 8 do 9 kropli na dobę.

Niemowlętom i małym dzieciom należy podawać lek z łyżką mleka, herbaty, zupy, rozdrobnionego pokarmu lub na kostce cukru. Starsze dzieci powinny przyjmować lek w postaci nierozcieńczonej lub z niewielką ilością płynu podczas lub po posiłkach.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cebionmulti

Objawy przedawkowania opisane są w punkcie 4. Możliwe działania niepożądane.

Nawet w razie przyjęcia dawek wyższych niż zalecane nie powinno dojść do ostrego zatrucia. W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Cebionmulti

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nie należy spodziewać się działań niepożądanych podczas stosowania w zaleconych dawkach. Jednakże, podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek produktu leczniczego reakcje nadwrażliwości mogą się pojawić, szczególnie u pacjentów z alergią.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu } e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Cebionmulti

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu opakowania nie stosować dłużej niż 3 miesiące.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: Termin ważności.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cebionmulti

1 ml roztworu (ok. 30 kropli) zawiera:

-    2,75 mg retynolu palmitynianu (co odp. 5000 j.m. wit. A),

-    25 pg cholekalcyferolu (co odp. 1000 j.m. wit. D3),

-    4 mg tokoferolu octanu (wit. E),

-    100 mg kwasu askorbowego (wit. C),

-    2 mg tiaminy chlorowodorku (wit. Bi),

-    800 pg ryboflawiny sodu fosforanu (wit. B2),

-    4 mg pirydoksyny chlorowodorku (wit. B6),

- 30 mg nikotynamidu (niacyna),

- 10 mg dekspantenolu.

Pozostałe składniki to:

kwas cytrynowy, sodu wodorotlenek, tokoferol, glicerol, makrogologlicerolu rycynooleinian, disodu wodorofosforan dwuwodny, butylohydroksyanizol, sacharyna sodowa, woda oczyszczona, aromat brzoskwiniowy, olejek pomarańczowy.

Podmiot odpowiedzialny

Merck Selbstmedikation GmbH Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Niemcy

Wytwórca

Merck Sp. z o.o ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa

Merck KGaA Frankfurter Str. 250 64239 Darmstadt, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 02-231 Warszawa Tel. +48 (22) 53-59-700

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 26.09.2014

4

CEBIONmulti

Charakterystyka Cebionmulti

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cebionmulti, krople doustne, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1    ml roztworu (ok. 30 kropli) zawiera:

2,75 mg retynolu palmitynianu (co odp. 5000 j.m. wit. A), 25 pg cholekalcyferolu (co odp. 1000 j.m. wit. D3),

4 mg tokoferolu octanu (wit. E),

100 mg kwasu askorbowego (wit. C),

2    mg tiaminy chlorowodorku (wit. Bi),

800 pg ryboflawiny sodu fosforanu (wit. B2),

4 mg pirydoksyny chlorowodorku (wit. B6),

30 mg nikotynamidu (niacyna),

10 mg dekspantenolu.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne, roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zapobieganie niedoborom witamin lub uzupełnianie istniejących niedoborów, np. w trakcie i po długotrwałych schorzeniach, szczególnie infekcjach przebiegających z podwyższoną temperaturą ciała; w okresie szybkiego wzrostu i rozwoju organizmu; w okresie intensywnego wysiłku fizycznego, jak również podczas stosowania diety eliminacyjnej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Jeśli nie występuje konieczność specjalnego dawkowania, niemowlętom podaje się 3 do 5 kropli na dobę, dzieciom w wieku 1-6 lat 6 do 7 kropli na dobę, a dzieciom w wieku 7-14 lat 8 do 9 kropli na dobę.

Niemowlętom i małym dzieciom należy podawać lek z łyżką mleka, herbaty, zupy, rozdrobnionego pokarmu lub na kostce cukru. Starsze dzieci powinny przyjmować lek w postaci nierozcieńczonej lub z niewielką ilością płynu podczas lub po posiłkach.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Leku Cebionmulti nie wolno stosować w przypadku hiperkalcemii.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku kamicy nerkowej - również w wywiadzie - i w przypadku sarkoidozy należy rozważyć bilans korzyści i ryzyka.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W przypadku równoczesnego przyjmowania leków zawierających tiazydy i witaminę D zwiększa się ryzyko hiperkalcemii w efekcie zwiększonej resorpcji zwrotnej jonów wapnia.

W przypadku zwiększonej koncentracji wapnia we krwi i jednoczesnego przyjmowania nasercowych glikozydów mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca.

Witamina B6 w dziennych dawkach powyżej 5 mg może obniżyć działanie L-Dopa.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu i (lub) rozwój pourodzeniowy są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Preparatu Cebionmulti nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Cebionmulti można stosować jedynie w celu usunięcia niedoboru, w przypadku gdy w opinii lekarza spodziewana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Należy ostrzec pacjentkę przed samodzielnym stosowaniem dodatkowych dawek preparatów zawierających witaminę A w okresie ciąży lub przed planowanym zajściem w ciążę.

Lek można stosować w okresie karmienia piersią, ale nie należy przekraczać dawki 8 do 9 kropli na dobę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Cebionmulti nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Nie należy spodziewać się działań niepożądanych podczas stosowania w zaleconych dawkach. Jednakże, podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek produktu leczniczego reakcje nadwrażliwości mogą się pojawić, szczególnie u pacjentów z alergią (patrz punkt 4.3).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41; 03-736 Warszawa;

Tel. : +48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nawet w razie przyjęcia dawek wyższych niż zalecane nie powinno dojść do ostrego zatrucia. Jednakże, jeśli do takiego zatrucia dojdzie, lek należy odstawić i zastosować leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty wielowitaminowe Kod ATC: A 11 BA 01

Cebionmulti jest preparatem złożonym zawierającym 9 substancji niezbędnych dla prawidłowego funcjonowania organizmu człowieka, które za wyjątkiem wit. D, nie są wytwarzane endogennie. Związki te muszą być dostarczane z pożywieniem w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu różnych przemian metabolicznych.

Do funkcji poszczególnych składników preparatu należą m.in. udział bezpośredni lub pośredni w procesach oksydoredukcyjnych (witaminy E, C, B2, nikotynamid), warunkowanie procesu widzenia (witamina A i B2), ułatwienie mineralizacji kości oraz regulacja stężenia wapnia i fosforanów we krwi (witamina D3), udział w metabolizmie węglowodanów (wit. Bi, dekspantenol), udział w metabolizmie białek (wit. B6, dekspantenol), udział w metabolizmie tłuszczów oraz w procesach powstawania i wykorzystywania energii (wit. B2, wit. PP, dekspantenol).

Witaminy zawarte w preparacie Cebionmulti, przyjmowane zgodnie z zalecanym dawkowaniem, obecne są w wystarczających ilościach do wyrównania ich niedoboru oraz przeciwdziałania objawom niedoboru w przypadku niedostatecznej podaży lub braku witamin w pożywieniu. Substancje czynne, zawarte w preparacie, podlegają w przewodzie pokarmowym takim samym mechanizmom wchłaniania jak witaminy zawarte w diecie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Witaminy obecne w preparacie Cebionmulti podlegają tym samym mechanizmom wchłaniania, dystrybucji i wydalania, co witaminy zawarte w pożywieniu.

Wchłanianie

Wszystkie składniki produktu Cebionmulti łatwo wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Do wchłaniania witaminy A i witaminy D niezbędne są kwasy żółciowe.

Dystrybucja

Witaminy Bi, B2, E, C, nikotynamid oraz dekspantenol rozprowadzane są do wszystkich tkanek ciała, natomiast witaminy A, B6 i D3 gromadzą się głównie w wątrobie.

Eliminacja.

Witaminy A, D i E wydalane są głównie z kałem oraz w niewielkich ilościach z moczem, dekspantenol usuwany jest z organizmu również z moczem i z kałem, pozostałe witaminy z moczem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne w piśmiennictwie przedkliniczne dane o bezpieczeństwie stosowania produktów wielowitaminowych nie zawierają informacji, które mają znaczenie dla zalecanego dawkowania oraz stosowania leku. Witamina A w dużych dawkach może wykazywać działanie teratogenne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy, sodu wodorotlenek, tokoferol, glicerol, makrogologlicerolu rycynooleinian, disodu wodorofosforan dwuwodny, butylohydroksyanizol, sacharyna sodowa, woda oczyszczona, aromat brzoskwiniowy, olejek pomarańczowy.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

3 lata.

3 miesiące po pierwszym otwarciu opakowania.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego o pojemności 10 ml, z zielonym kroplomierzem i białą nakrętką, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Merck Selbstmedikation GmbH Frankfurter Str. 250 64293 Darmstadt Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8065

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia - 01.12.1998

Data przedłużenia pozwolenia - 30.10.2008 / 23.12.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

26.09.2014

4

CEBIONmulti