+ iMeds.pl

Cedax 36 mg/mlUlotka Cedax

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cedax, 36 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

Ceftibutenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cedax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cedax

3.    Jak stosować lek Cedax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cedax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cedax i w jakim celu    się go stosuje

Lek Cedax przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Lek Cedax jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn trzeciej generacji.

Lek Cedax wskazany jest w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń wywołanych przez wrażliwe szczepy bakteryjne.

Zakażenia górnych dróg oddechowych u dorosłych i u dzieci, w tym zapalenie gardła, zapalenie migdałków i płonica u dorosłych i dzieci, ostre zapalenie zatok u dorosłych, zapalenie ucha środkowego u dzieci.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dorosłych, w tym zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli i ostre zapalenie płuc u pacjentów, którym lek można podawać doustnie.

Zakażenia dróg moczowych u dorosłych i u dzieci (zakażenia powikłane i niepowikłane).

Zapalenie błony śluzowej jelit oraz zapalenie żołądkowo-jelitowe u dzieci w przebiegu powikłanego lub niepowikłanego zakażenia wywołanego przez bakterie: Salmonella, Shigella lub E. coli. Nie wykazano działania leku Cedax na bakterie Campylobacter lub Yersinia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cedax

Kiedy nie stosować leku Cedax:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ceftibuten lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta wystąpiły ostre lub ciężkie reakcje nadwrażliwości (tzw. anafilaksja, czyli natychmiastowe uczulenie) po podaniu któregokolwiek antybiotyku z grupy penicylin lub cefalosporyn;

-    u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cedax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Stosując lek Cedax należy zachować szczególną ostrożność, jeśli:

-    u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek; u pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek, w tym u pacjentów dializowanych, może być konieczna modyfikacja dawkowania; pacjenci dializowani będą bardzo dokładnie kontrolowani przez lekarza;

-    u pacjenta występowały w przeszłości poważne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a szczególnie przewlekłe zapalenie okrężnicy;

-    u pacjenta stwierdzono lub podejrzewa się nadwrażliwość na penicyliny; około 5 na 100 pacjentów uczulonych na penicyliny wykazuje również alergię na cefalosporyny;

-    u pacjenta występuje alergia na jakąkolwiek substancję, w tym na pyłki roślin, leki, pokarm lub środki konserwujące, lub pacjent choruje na astmę;

-    u pacjenta wystąpi biegunka w okresie stosowania leku lub kilka tygodni po zakończeniu stosowania, powinien to zgłosić lekarzowi, gdyż może być ona objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit, wywołanego przez toksyny nadmiernie rozmnożonej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Zapalenie może mieć przebieg lekki lub ciężki. Lekkie zwykle ustępuje po odstawieniu leku. W cięższych przypadkach lekarz może zalecić przyjmowanie metronidazolu lub wankomycyny. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco, jak np. loperamid;

-    pacj ent przyj muj e leki przeciwzakrzepowe ;

-    pacjent jest chory na cukrzycę (proszek do sporządzania zawiesiny zawiera sacharozę).

Lek Cedax a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Badano interakcje leku Cedax z dużymi dawkami wodorotlenku glinowo-magnezowego, stosowanymi w nadkwaśności, ranitydyną i jednorazowo podaną dożylnie teofiliną. Nie stwierdzono znaczących interakcji. Wpływ leku Cedax na stężenia podawanej doustnie teofiliny w osoczu nie jest znany.

Cefalosporyny, w tym także ceftibuten, mogą w rzadkich przypadkach zmniejszać krzepliwość krwi, szczególnie u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. U pacjentów z grupy ryzyka lekarz może zalecić kontrolowanie czasu protrombinowego (wskaźnik krzepliwości krwi)

1    w razie konieczności poda witaminę K.

Jak dotąd nie zgłaszano znaczących interakcji z innymi lekami. Nie stwierdzono wpływu przyjmowania leku Cedax na wyniki badań laboratoryjnych.

Cedax z jedzeniem i piciem

Cedax, proszek do sporządzania zawiesiny można podawać na 1 do 2 godzin przed posiłkiem lub 1 do

2    godzin po posiłku. Stwierdzono, że stopień i zakres wchłaniania leku Cedax w postaci zawiesiny może być zmieniony przez równoczesne spożywanie posiłku.

Dzieci

Lek Cedax można stosować u dzieci powyżej 6 miesiąca życia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy zachować ostrożność stosując lek u kobiety w ciąży.

W mleku karmiących matek stwierdzono obecność ceftibutenu. U niemowląt karmionych piersią, których matka przyjmuje lek Cedax może wystąpić zaburzenie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego z biegunką i kolonizacja drożdżaków, a także uczulenie. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza i rozważyć przerwę w karmieniu piersią w okresie przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku Cedax na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Cedax zawiera sacharozę

Cedax proszek do sporządzania zawiesiny zawiera sacharozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Cedax

W każdym przypadku o dawkowaniu decyduje lekarz. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Tak jak w przypadku innych antybiotyków podawanych doustnie, okres leczenia wynosi zwykle od pięciu do dziesięciu dni. W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce lek Cedax należy przyjmować przynajmniej przez 10 dni.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy. Zalecana dawka leku Cedax to 9 mg/kg mc./dobę (maksymalnie 400 mg na dobę). Dawkę dobową podaje się jeden raz na dobę w leczeniu: zapalenia gardła (z zapaleniem migdałków lub bez), ostrego zapalenia ucha środkowego z wysiękiem oraz w leczeniu powikłanych i niepowikłanych zakażeń układu moczowego.

U dzieci w leczeniu ostrego zapalenia jelit pochodzenia bakteryjnego dawka dobowa wynosi 4,5 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.

Dzieciom o masie ciała większej niż 45 kg i dzieciom w wieku powyżej 10 lat podaje się dawkę jak dla dorosłych.

Dorośli. U dorosłych zazwyczaj stosuje się lek Cedax w postaci kapsułek (szczegółowe informacje -patrz ulotka leku Cedax, 400 mg, kapsułki twarde).

Zalecana dawka leku Cedax to 400 mg/dobę. Dawka 400 mg podawana raz na dobę jest stosowana w leczeniu: ostrego bakteryjnego zapalenia zatok, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz powikłanego i niepowikłanego zakażenia dróg moczowych.

W leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u pacjentów, którym lek można podawać doustnie, zaleca się podawanie 200 mg leku, co 12 godzin.

Jeśli konieczne jest podanie dawki poniżej 400 mg, można zastosować lek Cedax w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 36 mg/ml.

Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów tych nie ma konieczności modyfikacji dawkowania, chyba że klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min. Wskazówki dotyczące modyfikacji dawkowania u tych pacjentów przedstawiono w tabeli.

Tabela. Modyfikacja dawkowania leku Cedax u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Klirens kreatyniny [ml/min]

>50

30-49

5-29

Dawka dobowa ceftibutenu

400 mg

200 mg

100 mg

Jeśli zalecana jest zmiana częstości podawania, to dawkę 400 mg podaje się co 48 godzin (co dwa dni) u pacjentów z klirensem kreatyniny w granicach 30-49 ml/min. U pacjentów z klirensem kreatyniny w granicach 5-29 ml/min, taką samą dawkę leku podaje się co 96 godzin (co cztery dni).

U pacjentów dializowanych 2-3 razy w tygodniu podaje się 400 mg leku Cedax bezpośrednio po każdej dializie.

Pacjenci w podeszłym wieku. Stosuje się dawki zwykle zalecane u dorosłych.

Sposób podawania. Cedax w postaci zawiesiny doustnej należy podawać na 1 do 2 godzin przed posiłkiem lub 1 do 2 godzin po posiłku.

Instrukcja sporządzania zawiesiny

Potrząsnąć butelką tak, aby dokładnie rozluźnić znajdujący się w niej proszek, co ułatwi utworzenie zawiesiny. Aby sporządzić zawiesinę doustną, należy wypełnić wodą miarkę aż do podziałki (28 ml). Połowę wody należy wlać do butelki, po czym należy zakręcić butelkę, odwrócić do góry dnem i dobrze potrząsnąć. Następnie należy dodać resztę wody do butelki i ponownie energicznie potrząsnąć.

Zawiesina doustna sporządzona zgodnie z instrukcją zawiera 36 mg ceftibutenu w 1 ml (180 mg/5 ml). Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cedax

W razie przypadkowego przyjęcia dawki większej niż zalecona należy skontaktować się z lekarzem. Nie obserwowano objawów toksyczności po przypadkowym przedawkowaniu leku Cedax. W razie przedawkowania wskazane może być płukanie żołądka. Nie ma specyficznej odtrutki. Znaczącą ilość leku Cedax można usunąć z krążenia podczas hemodializy.

Pominięcie przyjęcia leku Cedax

W przypadku pominięcia dawki leku należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli:

-    wystąpią reakcje uczuleniowe, takie jak: kichanie, trudności w oddychaniu, świszczący oddech lub wysypka;

-    wystąpią ciężkie wymioty lub biegunka;

-    objawy choroby nie zaczną ustępować w ciągu kilku dni lub się nasilą.

W badaniach klinicznych najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności (3%), biegunka (3%) i ból głowy (2%).

Możliwe działania niepożądane, zgłoszone w czasie badań klinicznych lub po wprowadzeniu leku do obrotu, występujące u pacjentów leczonych lekiem Cedax wymienione zgodnie z częstością występowania są przedstawione poniżej.

Często (występujące u 1 do 10 na 100pacjentów):

-    ból głowy,

-    nudności, biegunka.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    nadkażenia grzybicze jamy ustnej i narządów płciowych,

-    zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (granulocytów kwasochłonnych), zmniej szenie ilości hemoglobiny (białka warunkującego transport tlenu w organizmie), zmniejszona krzepliwość krwi (zwiększenie międzynarodowego wskaźnika znormalizowanego - INR),

-    zaburzenie smaku,

-    jadłowstręt,

-    zatkany nos, duszność,

-    zapalenie żołądka, wymioty, ból brzucha, zaparcie, suchość w ustach, niestrawność, wzdęcia, nietrzymanie kału,

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów: AspAT (SGOT), AlAT (SGPT),

-    u dzieci: pieluszkowe zapalenie skóry,

-    bolesne oddawanie moczu; u dzieci: krew w moczu.

Rzadko (występujące u 1 do 10 pacjentów na 10 000):

-    zapalenie okrężnicy,

-    zmiany liczby niektórych rodzajów krwinek (leukopenia, trombocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia, neutropenia, agranulocytoza), krwotok,

-    drgawki,

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów (LDH).

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000pacjentów):

-    zaburzenia czucia (mrowienie, drętwienie lub odczucie zmiany temperatury skóry), senność; u dzieci: nadmierna niekontrolowana ruchliwość,

-    zawroty głowy pochodzenia błędnikowego,

-    u dzieci: pobudzenie, bezsenność,

-    zmęczenie; u dzieci: drażliwość, dreszcze.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    nadkażenia,

-    zespół choroby posurowiczej (objawy to gorączka, rumień, obrzęk i wysypka na skórze, pokrzywka, powiększenie węzłów chłonnych, bóle mięśni, obecność białka w moczu, zaczerwienienie i obrzęk stawów, czasami bóle brzucha i biegunka), reakcje nadwrażliwości, w tym ostra reakcja alergiczna, zagrażająca życiu, skurcz oskrzeli, wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, świąd, obrzęk tkanki podskórnej (zwykle na twarzy), rozległa wysypka z jednoczesną wysoką gorączką (zespół Stevensa-Johnsona), zaczerwienienie skóry, ciężkie zmiany naskórka (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka),

-    zaburzenia lub utrata mowy,

-    zaburzenia psychiczne,

-    smoliste stolce,

-    choroby wątroby i dróg żółciowych, żółtaczka.

Następujące działania niepożądane są typowe dla antybiotyków z grupy cefalosporyn i mogą prawdopodobnie wystąpić po zastosowaniu leku Cedax.

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    dodatni wynik bezpośredniego testu Coombsa (test wykrywający przeciwciała skierowane przeciwko erytrocytom człowieka),

-    podwyższony pozom bilirubiny we krwi,

-    uszkodzenie nerek, polekowe uszkodzenie nerek, zmiany w składzie moczu (występowanie cukru i związków ketonowych).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Cedax

•    Przechowywać w temperaturze od 2°C do 25 °C. Po sporządzeniu zawiesinę przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (w lodówce) przez 14 dni.

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Nie używać opakowań, które są zniszczone lub mają ślady otwierania.

•    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cedax

-    Substancją czynną leku jest ceftibuten. 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 36 mg ceftibutenu.

-    Pozostałe składniki to: polisorbat 80, symetykon, guma ksantanowa, krzemu dwutlenek, tytanu dwutlenek (E 171), sodu benzoesan, aromat wiśniowy, sacharoza.

Jak wygląda lek Cedax i co zawiera opakowanie

Lek znajduje się w butelce wykonanej ze szkła oranżowego o pojemności 33 ml. Butelka jest umieszczona wraz z miarką w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Polska

Tel. (+48) 22 54 95 100 msdpolska@merck.com

Wytwórca

Schering-Plough Labo N.V.

Industriepark 30

B-2220 Heist-op-den-Berg

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Cedax

Charakterystyka Cedax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cedax, 36 mg/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiesiny zawiera 36 mg ceftibutenu (Ceftibutenum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, sodu benzoesan. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cedax wskazany jest w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń, wywołanych przez wrażliwe szczepy bakteryjne.

Zakażenia górnych dróg oddechowych, w tym zapalenie gardła, zapalenie migdałków i płonica u dorosłych i dzieci, ostre zapalenie zatok u dorosłych, zapalenie ucha środkowego u dzieci.

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u dorosłych, w tym zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli i ostre zapalenie płuc u pacjentów, którym można lek podawać doustnie.

Zakażenia dróg moczowych u dorosłych i u dzieci (zakażenia powikłane i niepowikłane).

Zapalenie błony śluzowej jelit oraz zapalenie żołądkowo-jelitowe u dzieci w przebiegu powikłanego lub niepowikłanego zakażenia wywołanego przez bakterie: Salmonella, Shigella lub E. coli. Nie wykazano działania produktu leczniczego Cedax na bakterie Campylobacter lub Yersinia.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Tak jak w przypadku innych antybiotyków podawanych doustnie, okres leczenia wynosi zwykle od pięciu do dziesięciu dni. W leczeniu zakażeń wywołanych przez Streptococcuspyogenes produkt leczniczy Cedax należy podawać przynajmniej przez 10 dni.

Dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy

Zalecana jest dawka 9 mg/kg mc./dobę (maksymalnie 400 mg na dobę). Dawkę dobową podaje się raz na dobę w leczeniu: zapalenia gardła (z zapaleniem migdałków lub bez), ostrego zapalenia ucha środkowego z wysiękiem oraz w leczeniu powikłanych i niepowikłanych zakażeń układu moczowego.

U dzieci w leczeniu ostrego zapalenia jelit pochodzenia bakteryjnego dawka dobowa wynosi 4,5 mg/kg mc./dobę w dwóch dawkach podzielonych, co 12 godzin.

Dzieciom o masie ciała większej niż 45 kg i dzieciom w wieku powyżej 10 lat podaje się dawkę jak dla dorosłych.

Dorośli

U dorosłych zazwyczaj stosuje się produkt leczniczy Cedax w postaci kapsułek (szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego Cedax, 400 mg, kapsułki twarde).

Zalecana dawka produktu leczniczego Cedax to 400 mg na dobę. Dawka 400 mg podawana raz na dobę jest stosowana w leczeniu: ostrego bakteryjnego zapalenia zatok, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz powikłanego i niepowikłanego zakażenia dróg moczowych. W leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc u pacjentów, którym produkt leczniczy można podawać doustnie, zaleca się podawanie dawki 200 mg co 12 godzin.

Jeśli konieczne jest podanie dawki poniżej 400 mg, można zastosować produkt leczniczy Cedax w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej o mocy 36 mg/ml.

Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenie czynności nerek nie zmienia farmakokinetyki produktu leczniczego Cedax tak, aby była konieczna modyfikacja dawkowania, chyba że klirens kreatyniny jest mniejszy niż 50 ml/min. Wytyczne dotyczące modyfikacji dawkowania u tych pacjentów przedstawiono w tabeli.

Tabela. Modyfikacja dawkowania produktu leczniczego Cedax u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Klirens kreatyniny [ml/min]

>50

30-49

5-29

Dawka dobowa ceftibutenu

400 mg

200 mg

100 mg

Jeśli zalecana jest zmiana częstości podawania, to dawkę 400 mg podaje się co 48 godzin (co dwa dni) u pacjentów z klirensem kreatyniny w granicach 30-49 ml/min. U pacjentów z klirensem kreatyniny w granicach 5-29 ml/min, taką samą dawkę leku podaje się co 96 godzin (co cztery dni).

U pacjentów dializowanych 2-3 razy w tygodniu podaje się 400 mg produktu leczniczego Cedax bezpośrednio po każdej dializie.

Pacjenci w podeszłym wieku. Stosuje się dawki zwykle zalecane u dorosłych.

Sposób podawania

Produkt Cedax w postaci zawiesiny doustnej można podawać na 1 do 2 godzin przed posiłkiem lub 1 do 2 godzin po posiłku.

Sposób sporządzania zawiesiny - patrz punkt 6.6.

4.3. Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ceftibuten lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Nie należy stosować produktu leczniczego Cedax u pacjentów, u których stwierdzono ostre lub ciężkie reakcje nadwrażliwości (anafilaksja) po zastosowaniu antybiotyków z grupy penicylin lub innych antybiotyków beta-laktamowych.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy ze względu na brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku w tej grupie wiekowej.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Może być konieczna modyfikacja dawkowania produktu leczniczego Cedax u pacjentów ze znaczną niewydolnością nerek, a także u pacjentów dializowanych. Produkt leczniczy Cedax łatwo podlega dializie. Pacjentów dializowanych należy bardzo dokładnie monitorować, a produkt leczniczy Cedax należy podawać bezpośrednio po zakończeniu dializy.

Produkt leczniczy Cedax należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono ciężkie zaburzenia żołądkowo-jelitowe, szczególnie przewlekłe zapalenie okrężnicy.

Antybiotyki z grupy cefalosporyn należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów ze znaną lub podejrzewaną nadwrażliwością na penicyliny. Około 5% pacjentów z udokumentowaną alergią na penicyliny wykazuje alergię krzyżową na cefalosporyny. Przypadki ostrej nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny) zgłaszano również u pacjentów otrzymujących penicyliny i cefalosporyny. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na produkt leczniczy Cedax, należy odstawić lek i rozpocząć odpowiednie leczenie.

W razie groźnej reakcji anafilaktycznej, konieczne jest odpowiednie, natychmiastowe leczenie, w zależności od stanu klinicznego pacjenta. Jeśli u pacjentów występowały jakiekolwiek reakcje alergiczne (jak uczulenie na pyłki roślin lub astma), należy zachować szczególną ostrożność, gdyż istnieje wówczas zwiększone ryzyko ciężkich reakcji nadwrażliwości.

W czasie leczenia produktem leczniczym Cedax i innymi antybiotykami o szerokim spektrum działania zmiany w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego mogą powodować wystąpienie biegunki związanej ze stosowaniem antybiotyku, w tym rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, wywołanego przez toksyny Clostridium difficile. U pacjentów mogą występować umiarkowane do ciężkich, a nawet zagrażające życiu biegunki, z odwodnieniem lub bez. Biegunka może występować w czasie antybiotykoterapii lub po jej zakończeniu. Należy rozważyć takie rozpoznanie u każdego pacjenta, u którego występuje długotrwała biegunka w czasie stosowania lub w ciągu 2 miesięcy po zastosowaniu produktu leczniczego Cedax lub innego antybiotyku o szerokim spektrum działania.

Jeżeli podczas stosowania ceftibutenu wystąpi u pacjenta wstrząs anafilaktyczny lub nagłe objawy neurologiczne, należy niezwłocznie przerwać leczenie antybiotykiem i natychmiast wdrożyć odpowiednie leczenie.

Cefalosporyny, w tym także ceftibuten, mogą zmniejszać aktywność protrombiny, co prowadzi do wydłużenia czasu protrombinowego, szczególnie u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. Należy monitorować u pacjenta czas protrombinowy (PT - ang. prothrombin time) lub międzynarodowy współczynnik znormalizowany (INR - ang. international normalised ratio) i w razie konieczności podać witaminę K.

Produkt leczniczy Cedax, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Stosowanie u dzieci. Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Cedax u niemowląt poniżej szóstego miesiąca życia nie zostały ustalone.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badano interakcje produktu leczniczego Cedax z: dużymi dawkami wodorotlenku glinowo-magnezowego, stosowanymi w nadkwaśności, ranitydyną i jednorazowo podaną dożylnie teofiliną. Nie stwierdzono

znaczących interakcji. Wpływ produktu leczniczego Cedax na stężenie podawanej doustnie teofiliny w osoczu lub na jej farmakokinetykę nie jest znany.

Cefalosporyny, w tym także ceftibuten, mogą w rzadkich przypadkach zmniejszać aktywność protrombiny, co prowadzi do wydłużenia czasu protrombinowego, szczególnie u pacjentów leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi. U pacjentów z grupy ryzyka należy monitorować czas protrombinowy i w razie konieczności podać witaminę K.

Nie stwierdzono wpływu przyjmowania produktu leczniczego Cedax na wyniki badań laboratoryjnych. Fałszywie dodatnie wyniki bezpośredniego testu Coombsa zgłaszano w czasie stosowania innych cefalosporyn. Jednakże badania z zastosowaniem krwinek czerwonych pochodzących od osób zdrowych, mające na celu określenie zdolności powodowania przez produkt leczniczy Cedax bezpośredniej reakcji Coombsa w warunkach in vitro, nie wykazały dodatniej reakcji nawet wtedy, gdy stężenie wynosiło do 40 ^g/ml.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono kontrolowanych badań dotyczących stosowania produktu leczniczego Cedax w czasie ciąży lub porodu. Ze względu na fakt, że wyniki badań na zwierzętach nie zawsze można odnieść do ludzi, należy rozważyć stosunek ryzyka dla płodu do korzyści dla matki.

Ceftibuten jest wydzielany z mlekiem u ludzi. U niemowląt karmionych mlekiem matek mogą wystąpić zmiany flory bakteryjnej przewodu pokarmowego z biegunką i kolonizacją drożdżaków, dlatego też konieczna może być przerwa w karmieniu podczas stosowania leku przez matkę. Należy rozważyć również możliwość wystąpienia uczulenia u dzieci matek karmiących i stosujących Cedax, dlatego produkt można zalecić podczas karmienia tylko wtedy, kiedy korzyść przewyższa ryzyko.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu produktu leczniczego Cedax na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem około 3000 pacjentów, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: nudności (3%), biegunka (3%) i ból głowy (2%).

Działania niepożądane zostały wymienione w tabeli zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz według częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) lub częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane, zgłoszone w czasie badań klinicznych lub podczas obserwacji pacjentów leczonych produktem Cedax po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Kandydoza (jama ustna), zakażenie pochwy

Rzadko

Zapalenie okrężnicy wywołane przez Clostridium difficile

Częstość nieznana

Nadkażenia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Eozynofilia, dodatni wynik bezpośredniego testu Coombsa*, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, wydłużenie czasu protrombinowego, zwiększenie

Działania niepożądane, zgłoszone w czasie badań klinicznych lub podczas obserwacji pacjentów leczonych produktem Cedax po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

międzynarodowego współczynnika znormalizowanego

Rzadko

Leukopenia, trombocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, krwotok, pancytopenia, neutropenia, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Zespół choroby posurowiczej; reakcje nadwrażliwości, w tym wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, wysypka, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, świąd, obrzęk naczynioruchowy, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Niezbyt często

Zaburzenie smaku

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Parestezje, senność U dzieci: hiperkineza

Częstość nieznana

Afazja

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko

U dzieci: pobudzenie, bezsenność

Częstość nieznana

Zaburzenia psychotyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Jadłowstręt

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Przekrwienie błony śluzowej nosa, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, biegunka

Niezbyt często

Zapalenie żołądka, wymioty, ból brzucha, zaparcie, suchość w ustach, dyspepsja, wzdęcia, nietrzymanie kału

Częstość nieznana

Smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Hiperbilirubinemia*, zwiększenie aktywności AspAT (SGOT), AlAT (SGPT)

Rzadko

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH)

Częstość nieznana

Choroby wątroby i dróg żółciowych, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

U dzieci: pieluszkowe zapalenie skóry

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Bolesne oddawanie moczu U dzieci: krwiomocz

Uszkodzenie nerek*, nefropatia polekowa*, cukromocz*, ketonuria*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko

Zmęczenie

U dzieci: drażliwość, dreszcze

* typowe dla antybiotyków z grupy cefalosporyn i mogą prawdopodobnie wystąpić po zastosowaniu produktu leczniczego Cedax

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301 Faks: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Nie obserwowano objawów toksyczności po przypadkowym przedawkowaniu produktu leczniczego Cedax. W razie przedawkowania wskazane może być płukanie żołądka. Nie ma żadnego specyficznego antidotum. Znaczącą ilość produktu leczniczego Cedax można usunąć z krążenia podczas hemodializy. Skuteczność dializy otrzewnowej nie została określona.

U zdrowych, dorosłych ochotników, otrzymujących dawkę do 2 gramów produktu leczniczego Cedax, nie stwierdzono żadnych ciężkich działań niepożądanych. Zarówno stan kliniczny tych osób, jak i wyniki badań laboratoryjnych utrzymywały się w normie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego, cefalosporyny przeciwbakteryjne, kod ATC: J01 DD 14

Dwuwodzian ceftibutenu jest półsyntetycznym antybiotykiem z grupy cefalosporyn trzeciej generacji. Stosowany jest doustnie. Jego wzór chemiczny to: dwuwodzian (+)-(6R, 7R)-7-[(z)-2-(2-amino-4-tiazolilo)-4-karboksykrotanamido]-8-okso-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okt-2-en-2 kwasu karboksylowego. Występuje zarówno w odmianie cis, jak i trans. Masa cząsteczkowa wynosi 446,43.

Mikrobiologia

Działanie bakteriobójcze ceftibutenu, podobnie jak większości antybiotyków beta-laktamowych, polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Ze względu na swoją budowę chemiczną ceftibuten jest bardzo oporny na działanie beta-laktamaz. Wiele drobnoustrojów wytwarzających beta-laktamazy, opornych na działanie penicyliny lub innych cefalosporyn, może być wrażliwych na ceftibuten.

Ceftibuten jest bardzo oporny na penicylinazy plazmidowe i cefalosporynazy. Jednakże nie jest oporny na niektóre cefalosporynazy chromosomalne, wytwarzane przez takie drobnoustroje, jak Citrobacter, Enterobacter i Bacteroides. Tak jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, ceftibutenu nie należy stosować przeciw szczepom opornym na beta-laktamy. Wynika to z ogólnych mechanizmów związanych z transportem przez ścianę komórkową bakterii lub występowaniem białek wiążących penicylinę (PBP - ang. penicillin binding proteins), jak w przypadku opornego na penicylinę S. pneumoniae. Ceftibuten w stężeniu wynoszącym 1/4 do 1/2 minimalnego stężenia hamującego (MIC), wiąże się głównie z PBP-3 E. coli, powodując tworzenie form nitkowatych. Do lizy dochodzi po osiągnięciu podwójnej wartości MIC. Minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) antybiotyku dla E. coli, wrażliwych i opornych na ampicylinę, jest niemal równe MIC.

Ceftibuten działa in vitro i podczas stosowania klinicznego na większość szczepów następujących

drobnoustrojów:

bakterie Gram-dodatnie

Streptococcus pyogenes

Streptococcus pneumoniae (z wyjątkiem szczepów penicylinoopornych) bakterie Gram-ujemne

Haemophilus influenzae (szczepy beta-laktamazo-dodatnie i -ujemne)

Haemophilusparainfluenzae (szczepy beta-laktamazo-dodatnie i -ujemne)

Moraxella (Branhamella) catarrhalis (z których większość jest beta-laktamazo-dodatnia)

Escherichia coli

Klebsiella spp. (w tym K. pneumoniae i K. oxytoca)

Proteus (szczepy indolo-dodatnie, w tym P. vulgaris i inne szczepy Proteus spp)

P. mirabilis Providencia spp.

Enterobacter spp. (w tym E. cloacae i E. aerogenes)

Salmonella spp.

Shigella spp.

Ceftibuten działa in vitro na większość szczepów następujących drobnoustrojów, chociaż nie ustalono jeszcze skuteczności klinicznej:

bakterie Gram-dodatnie

paciorkowce grupy C i G bakterie Gram-ujemne Brucella Neisseria

Aeromonas hydrophila Yersinia enterocolitica Providencia rettgeri, Providencia stuartii

szczepy Citrobacter, Morganella, Serratia, niewytwarzające w nadmiarze chromosomalnej cefalosporynazy

Ceftibuten nie działa na gronkowce, enterokoki, Acinetobacter, Listeria, Flavobacterium i Pseudomonas spp. Ceftibuten słabo działa na większość bakterii beztlenowych, w tym większość rodzajów Bacteroides. Izomer trans ceftibutenu in vitro i in vivo nie działa na te same szczepy drobnoustrojów.

Badanie wrażliwości bakterii

Technika rozcieńczeniowa

Do wyznaczania minimalnego stężenia hamującego drobnoustroje (MIC) stosuje się metody ilościowe. Wartości MIC umożliwiają oszacowanie wrażliwości bakterii na badany antybiotyk. Wartości MIC należy wyznaczać za pomocą wystandaryzowanej procedury. W procedurach takich wykorzystuje się metodę rozcieńczeniową, ze znormalizowanym stężeniem materiału inokulacyjnego i znormalizowanym stężeniem ceftibutenu w proszku. Wyniki należy interpretować zgodnie z przedstawionymi niżej progami wrażliwości według EUCAST.

Progi wrażliwości MIC według

EUCAST

Drobnoustrój

Wrażliwy

Oporny

Wyłącznie szczepy Enterobaeteriaceae

<1 mg/l

>1 mg/l

wyizolowane z dróg moczowych

Haemophilus influenzae

<1 mg/l

>1 mg/l

Technika dyfuzyjno-krążkowa

Metody ilościowe, w których mierzy się średnicę stref, także umożliwiają oszacowanie wrażliwości bakterii na badany antybiotyk. W jednej z takich wystandaryzowanych procedur konieczne jest stosowanie znormalizowanych stężeń materiału inokulacyjnego i krążków papierowych nasączonych 30 pg ceftibutenu. Wyniki należy interpretować zgodnie z przedstawionymi niżej progami wrażliwości według EUCAST.

Progi wrażliwości według EUCAST w przypadku metody dyfuzyjno-krążkowej (średnica strefy w mm)


Drobnoustrój

Wrażliwy

Oporny

Wyłącznie szczepy Enterobaeteriaceae wyizolowane z dróg moczowych

>23 mm

<23 mm

Haemophilus influenzae*

>25 mm

<25 mm

Podłoże agarowe Mueller-Hintona z 5% odwłóknionej krwi końskiej i 20 mg/l ß-NAD (MH-F)


Kontrola jakości

Podczas stosowania wystandaryzowanych procedur, takich jak metoda rozcieńczeniowa i dyfuzyjno-krążkowa, konieczne jest stosowanie kontrolnych szczepów laboratoryjnych.

Badanie metodą rozdeńczeniową

Drobnoustrój

Zakresy kontroli jakości [mg/l]

Oczekiwana wartość

Zakres

Escherichia coli ATCC 25922

0,25 mg/l

0,12-0,5 mg/l

Haemophilus influenzae NCTC 8486

W preparatyce: szczep należy zastąpić przez H. influenzae ATCC 49766

0,25-1 mg/l

Badanie metodą dyfuzyjno-krążkową (SP mg ceftibutenu na krążku)

Drobnoustrój

Zakresy kontroli jakości [mm]

Oczekiwana wartość

Zakres

Escherichia coli ATCC 25922

31 mm

27-35 mm

Haemophilus influenzae NCTC 8486

33 mm

30-36 mm

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Na podstawie odzysku z moczu stwierdzono, że podawany doustnie ceftibuten jest prawie całkowicie wchłaniany w jelicie (>90%). W jednym z badań stwierdzono, że średnie maksymalne stężenie ceftibutenu w osoczu po doustnym podaniu jednej kapsułki (200 mg) leku wynosiło około 10 pg/ml. Po

podaniu jednej kapsułki o mocy 400 mg, średnie maksymalne stężenie wynosiło około 17 pg/ml. Maksymalne stężenie leku w osoczu występowało w 2-3 godziny po doustnym podaniu 200 mg lub 400 mg ceftibutenu. Ceftibuten słabo wiąże się z białkami osocza (62%-64%) i nie jest metabolizowany. Główną pochodną ceftibutenu znajdującą się w krążeniu jest izomer trans ceftibutenu, który prawdopodobnie powstaje w wyniku bezpośredniej konwersji ceftibutenu (izomer cis). Jego stężenie w moczu i osoczu wynosi około 10% stężenia ceftibutenu lub mniej.

Biodostępność ceftibutenu nie zależy od dawki w zakresie dawek terapeutycznych (<400 mg).

U młodych dorosłych ochotników stężenie ceftibutenu w osoczu osiągało stan stacjonarny po podaniu 5. dawki w schemacie dwa razy na dobę. Nie stwierdzono istotnej kumulacji leku po podaniu wielokrotnym.

Okres półtrwania w fazie eliminacji ceftibutenu w osoczu wynosi od 2 do 4 godzin (średnio 2,5 godziny), niezależnie od dawki i schematu podawania.

Jak wykazały badania, ceftibuten łatwo przenika do tkanek i płynów ustrojowych. Na podstawie wyników uzyskanych z wykresu zależności stężenia leku od czasu (AUC) stwierdzono, że w płynie surowiczym pęcherzy tworzących się na skórze, stężenie ceftibutenu było równe stężeniu w osoczu lub większe. Ceftibuten przenika do płynu powstającego w uchu środkowym dzieci z ostrym zapaleniem ucha środkowego i osiąga stężenie prawie równe stężeniu w osoczu lub większe. Stężenie ceftibutenu w płucach wynosiło w przybliżeniu 40% stężenia w osoczu. W wydzielinie z nosa, tchawicy i oskrzeli, a także w płynie obmywającym oskrzeliki i w ich komórkach, stężenie ceftibutenu wynosiło odpowiednio 46%, 20%, 24%, 6% i 81% stężenia w osoczu.

Z badania u dzieci i młodzieży przebywających w szpitalu wynikało, że biodostępność ceftibutenu wzrasta w zależności od wieku w zakresie od 6 miesięcy do 17 lat. Jednakże kierunek tych zmian nie został potwierdzony w badaniu wykonanym u ochotników.

U ochotników w podeszłym wieku stężenie ceftibutenu w osoczu osiągało stan równowagi przed przyjęciem piątej dawki leku (podawanego co 12 godzin). Średnia wartość AUC w tej populacji była nieznacznie większa niż u młodych dorosłych. Po podaniu wielokrotnym stwierdzano niewielką kumulację leku.

Farmakokinetyka ceftibutenu nie zmieniała się istotnie w przewlekłym zapaleniu wątroby, marskości wątroby, chorobie poalkoholowej wątroby i w innych chorobach wątroby związanych z martwicą komórek wątrobowych.

Pole pod krzywą (AUC) i okres półtrwania ceftibutenu zwiększały się wraz z nasilaniem się niewydolności nerek. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <5 ml/min), AUC i okres półtrwania ceftibutenu był siedmio- do ośmiokrotnie większy niż u osób z prawidłową czynnością nerek. W czasie jednej hemodializy usuwane jest z osocza około 65% ceftibutenu.

Nie stwierdzano ceftibutenu w mleku matek karmiących, którym jednorazowo podano dawkę 200 mg.

Po doustnym podaniu jednej kapsułki produktu leczniczego Cedax (400 mg) wraz z wysokokalorycznym posiłkiem (800 kalorii) zawierającym dużo tłuszczu, zmniejszała się nieco szybkość, ale nie stopień wchłaniania. W przypadku podawania ceftibutenu w zawiesinie wraz z wysokokalorycznym posiłkiem zawierającym dużo tłuszczu, stwierdzono spowolnienie i zmniejszenie wchłaniania leku.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badano działanie ceftibutenu po jednorazowym podaniu młodym oraz dorosłym myszom i szczurom. Wartość LD50 wynosiła >5000 mg/kg mc. u obu gatunków. W jednym badaniu na szczurach LD 50 wynosiło >10 000 mg/kg mc. (nie stwierdzono padnięć).

Badania po podaniu jednorazowym i wielokrotnym wykonano na psach i szczurach. Podając lek szczurom w dawce <1000 mg/kg mc./dobę i psom w dawce <600 mg/kg mc./dobę doustnie, przez okres do 6 miesięcy, obserwowano minimalne objawy toksyczności.

Ceftibuten nie wykazał działania mutagennego w badaniach genotoksyczności z zastosowaniem testu Amesa i testu Noumi’ego indukowanej częstości mutacji (INF - ang. induced mutation frequency) u bakterii oraz testu aberracji chromosomowych w komórkach ssaków w warunkach in vitro i in vivo.

Ceftibuten po podaniu doustnym w dawkach do 2000 mg/kg mc./dobę (dawka 222-krotnie większa niż dawka terapeutyczna u dorosłych) nie miał wpływu na płodność i reprodukcję u szczurów. Zdolności reprodukcyjne nie były zaburzone w pokoleniu F0 i Fi. Czynności związane z rodzeniem i wychowaniem potomstwa były prawidłowe.

Nie wykazano działania teratogennego po doustnym podaniu ceftibutenu w dawkach do 4000 mg/kg mc./dobę szczurom i do 40 mg/kg mc./dobę królikom.

Nie wykonano długoterminowych badań rakotwórczości ceftibutenu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Polisorbat 80 Symetykon Guma ksantanowa Krzemu dwutlenek Tytanu dwutlenek (E 171)

Sodu benzoesan Aromat wiśniowy Sacharoza

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

Proszek: 2 lata.

Sporządzona zawiesina: 14 dni w temperaturze od 2°C do 8°C.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Proszek przechowywać w temperaturze od 2°C do 25 °C. Przechowywanie zawiesiny - patrz punkt 6.3.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła, o pojemności 33 ml, umieszczona wraz z miarką w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Sporządzanie zawiesiny doustnej Butelka 33 ml

Potrząsnąć butelką tak, aby dokładnie rozluźnić znajdujący się w niej proszek, co ułatwi utworzenie zawiesiny. Aby sporządzić zawiesinę doustną, należy napełnić wodą miarkę aż do podziałki (28 ml). Połowę wody należy wlać do butelki, po czym należy zakręcić butelkę, odwrócić do góry dnem i dobrze potrząsnąć. Następnie należy dodać resztę wody do butelki i ponownie energicznie potrząsnąć.

Zawiesina doustna sporządzona zgodnie z instrukcją zawiera 36 mg ceftibutenu w 1 ml (180 mg/5 ml).

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MSD Polska Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/3678

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04 maja 1995 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 14 czerwca 2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Cedax