+ iMeds.pl

Cefalgin 250 mg + 150 mg + 50 mgUlotka Cefalgin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Cefalgin, 250 mg + 150 mg + 50 mg, tabletki

Paracetamolum + Propyphenazonum + Coffeinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeżeli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Cefalgin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefalgin

3.    Jak stosować Cefalgin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cefalgin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cefalgin i w jakim celu się go stosuje

Cefalgin jest lekiem złożony zawieraj ącym paracetamol i propyfenazon, które wykazuj ą działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, oraz niewielką ilość kofeiny. Substancje czynne wchodzące w skład leku wspomagają wzajemnie swoje działanie. Kofeina nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

Wskazania do stosowania:

-    bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe, nerwobóle;

-    gorączka.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefalgin Kiedy nie stosować leku Cefalgin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol, kofeinę lub kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma uczulenie na leki z grupy pirazolonów lub ich pochodne, zawarte w innych lekach (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon lub metamizol);

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby i (lub) nerek;

-    jeśli u pacjenta występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak niedokrwistość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);

-    jeśli u pacjenta występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy 6-fosforanowej;

-    jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze;

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    jeśli pacjent ma ostrą porfirię wątrobową (choroba, w której dochodzi do nadmiernego wytwarzania barwników porfirynowych w wątrobie);

-    jeśli pacjent ma chorobę alkoholową.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Cefalgin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Podczas stosowania produktu Cefalgin nie należy pić alkoholu.

Cefalgin zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować leku Cefalgin jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Leku nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane, ponieważ może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów niewydolności tych narządów.

Cefalgin należy stosować ostrożnie (zmniejszyć dawkę lub częstość przyjmowania) u osób z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodna żółtaczka spowodowana niedoborem glukuronylotransferazy) i zaburzeniami hemopoezy (procesu tworzenia krwinek).

Szczególne ryzyko wystąpienia uszkodzenia wątroby istnieje u osób z chorobą alkoholową i z niedożywieniem.

Cefalgin należy stosować ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza w przypadku uczulenia na inne leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie leki zawierające paracetamol (np. Cefalgin) i zydowudynę.

Nie należy stosować leku Cefalgin u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.

U pacjentów w podeszłym wieku lek należy stosować ostrożnie ze względu na obecność kofeiny. Dzieci i młodzież

Leku Cefalgin nie należy stosować u dzieci.

Cefalgin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Niektóre leki przyjmowane jednocześnie z lekiem Cefalgin mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia wątroby (ryfampicyna, chloramfenikol, niektóre leki nasenne, przeciwpadaczkowe - barbiturany, fenytoina, karbamazepina) i nerek (kwas acetylosalicylowy, salicylany i niesteroidowe leki przeciwzapalne).

Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna).

Metabolizm kofeiny przyspiesza palenie papierosów i barbiturany, zaś doustne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszaj ą metabolizm kofeiny.

Z lekiem Cefalgin należy stosować ostrożnie zydowudynę, leki sympatykomimetyczne (np. efedryna), tyroksynę, teofilinę, środki działające uspokajająco (barbiturany i leki przeciwhistaminowe).

Cefalgin z jedzeniem, piciem i alkoholem

Cefalgin należy przyjmować po jedzeniu, obficie popijaj ąc wodą.

Alkohol zwiększa toksyczny wpływ paracetamolu na wątrobę.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Cefalgin nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Cefalgin stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

3. Jak stosować Cefalgin

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek przyjmuje się doustnie.

Zalecana dawka:

Dorośli: jednorazowo 1 do 2 tabletek.

W razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę.

Tabletkę należy popić dużą ilością wody.

Leku nie należy przyjmować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Cefalgin jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cefalgin

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie może spowodować w ciągu kilku do kilkunastu godzin objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką. W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo więcej niż 5 g paracetamolu należy sprowokować wymioty (jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina) i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku Cefalgin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Stosowanie przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenie wątroby.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Długotrwałe stosowanie może wywołać zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki będące objawami reakcji nadwrażliwości.

W rzadkich przypadkach odnotowywano ciężkie reakcje skórne.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (brak granulocytów), pancytopenia (niedobór wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi tj. krwinek czerwonych, białych i płytek krwi), methemoglobinemia (zwiększona ilość methemoglobiny powstaj ącej w wyniku utlenienia hemoglobiny).

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji uczulenia (nadwrażliwości), wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Cefalgin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Cefalgin

Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, propyfenazon, kofeina.

Jedna tabletka zawiera: paracetamol    250    mg;

propyfenazon    150    mg;

kofeinę    50    mg.

Pozostałe substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, sodu laurylosiarczan, alkohol poliwinylowy, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Cefalgin i co zawiera opakowanie

Cefalgin to białe tabletki z żółtawym odcieniem, okrągłe, obustronnie płaskie, ze ściętymi krawędziami i oznakowaniem "-" po jednej stronie, zapakowane w blistry z folii PVC/Aluminium i tekturowe pudełka.

Opakowanie zawiera 10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice Telefon: (042) 225-05-55

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Cefalgin

Charakterystyka Cefalgin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefalgin, 250 mg + 150 mg + 50 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 250 mg paracetamolu (Paracetamolum), 150 mg propyfenazonu (Propyphenazonum) i 50 mg kofeiny (Coffeinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Białe tabletki z żółtawym odcieniem, okrągłe, obustronnie płaskie, ze ściętymi krawędziami i oznakowaniem    po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Bóle o słabym lub umiarkowanym nasileniu: migrenowe bóle głowy, bóle zębów, bóle miesiączkowe,

nerwobóle

Gorączka

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: jednorazowo 1 do 2 tabletek.

W razie potrzeby dawkę można powtarzać do 3 razy na dobę.

Sposób podawania

Tabletkę należy popić dużą ilością wody.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez porozumienia z lekarzem.

4.3.    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na paracetamol, kofeinę lub kwas acetylosalicylowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Nadwrażliwość na pirazolony lub pochodne tych związków (fenazon, propyfenazon, aminofenazon, fenylobutazon, metamizol)

-    Ciężka niewydolność wątroby i (lub) nerek

-    Zmiany w obrazie krwi obwodowej jak niedokrwistość, leukopenia, agranulocytoza

-    Wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

-    Nadciśnienie tętnicze

-    Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy

-    Ostra porfiria wątrobowa

-    Choroba alkoholowa

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania produktu Cefalgin nie należy pić alkoholu.

Cefalgin zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania nie należy stosować produktu Cefalgin jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol.

Produktu leczniczego nie należy stosować przez dłuższy czas oraz w dawkach większych niż zalecane. Długotrwałe stosowanie środków przeciwbólowych zawierających paracetamol może wywołać zaburzenia czynności wątroby i nerek. Należy przerwać stosowanie leku w przypadku wystąpienia objawów niewydolności tych narządów.

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zespołem Gilberta (łagodną żółtaczką spowodowaną niedoborem glukuronylotransferazy), zaburzeniami hemopoezy, z chorobą alkoholową, niedożywieniem oraz przyjmuj ących leki indukuj ące enzymy wątrobowe (działanie hepatotoksyczne obserwowano już przy dawkach terapeutycznych paracetamolu).

Cefalgin należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z astmą, przewlekłym nieżytem nosa lub przewlekłą pokrzywką, zwłaszcza z nadwrażliwością na inne leki przeciwzapalne, np. kwas acetylosalicylowy.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując jednocześnie paracetamol i zydowudynę.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Alkohol nasila hepatotoksyczne działanie paracetamolu.

Leki stymuluj ące aktywność enzymów wątrobowych, takie jak niektóre leki nasenne, przeciwpadaczkowe (np. barbiturany, fenytoina, karbamazepina) i ryfampicyna nasilają działanie paracetamolu uszkadzające wątrobę.

Równoczesne podawanie paracetamolu z chloramfenikolem powoduje wydłużenie eliminacji i zwiększenie ryzyka toksyczności leku.

Paracetamol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny. U pacjentów stosuj ących jednocześnie te leki należy kontrolować czas protrombinowy.

Aspiryna, salicylany oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne długotrwale stosowane z paracetamolem zwiększają ryzyko zaburzeń czynności nerek.

Jednoczesne stosowanie paracetamolu i zydowudyny zwiększa ryzyko wystąpienia neutropenii. Kofeina nasila tachykardię powodowaną przez leki sympatykomimetyczne i tyroksynę, oraz zmniejsza eliminację teofiliny.

Palenie papierosów i barbiturany przyspieszaj ą metabolizm kofeiny.

Doustne hormonalne środki antykoncepcyjne, cymetydyna i disulfiram zmniejszaj ą metabolizm kofeiny.

Kofeina zwiększa ryzyko uzależnienia od substancji takich jak efedryna.

Jednoczesne podawanie niektórych inhibitorów gyrazy może wydłużać eliminacj ę kofeiny i jej metabolitu paraksantyny.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma udokumentowanych badań na ludziach dotyczących wpływu paracetamolu na płód, wiadomo jednak, że paracetamol przenika przez łożysko. Kofeina przenika do płodu osiągając stężenie podobne jak w organizmie matki. Nadmierne spożycie kofeiny przez kobiety w ciąży może wywołać zaburzenia rytmu serca płodu. Brak danych dotyczących wpływu propyfenazonu na płód ludzki.

Nie zaleca się stosowania produktu Cefalgin u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Paracetamol, propyfenazon i kofeina przenikaj ą do mleka. Produktu Cefalgin nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Cefalgin stosowany w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Lek stosowany przez dłuższy czas może wywołać uszkodzenia wątroby związane z zaburzeniami metabolizmu wątrobowego.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Lek stosowany długotrwale może wywoływać zaburzenia czynności nerek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zmiany skórne w postaci rumienia, wysypki, świądu lub pokrzywki będące objawami reakcji nadwrażliwości.

W rzadkich przypadkach odnotowywano ciężkie reakcje skórne.

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności, bóle brzucha, wymioty, pieczenie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko występują zmiany w obrazie krwi obwodowej, takie jak małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia, methemoglobinemia. Zgłaszano także przypadki niedokrwistości aplastycznej.

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczynioruchowy, duszność, napady astmy będące objawami reakcji nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zaburzenia snu, drżenie mięśniowe.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9. Przedawkowanie

Przypadkowe lub zamierzone przedawkowanie produktu może spowodować w ciągu kilku, kilkunastu godzin objawy takie jak: nudności, wymioty, nadmierną potliwość, senność i ogólne osłabienie. Objawy te mogą ustąpić następnego dnia pomimo, że zaczyna się rozwijać uszkodzenie wątroby, które następnie daje o sobie znać rozpieraniem w nadbrzuszu, powrotem nudności i żółtaczką.

W każdym przypadku przyjęcia jednorazowo paracetamolu w dawce 5 g lub więcej trzeba sprowokować wymioty (jeśli od zażycia nie upłynęło więcej czasu niż godzina) i skontaktować się natychmiast z lekarzem. Warto podać 60-100 g węgla aktywnego, najlepiej rozmieszanego z wodą. Wiarygodnej oceny ciężkości zatrucia dostarcza oznaczenie stężenia paracetamolu we krwi. Wartość tego stężenia w stosunku do czasu, jaki upłynął od zażycia paracetamolu jest wartościową wskazówką, czy i jak intensywnie prowadzić leczenie odtrutkami. Jeśli takie badanie jest niewykonalne, a prawdopodobna dawka paracetamolu jest duża, trzeba wdrożyć bardzo intensywne leczenie odtrutkami: należy podać co najmniej 2,5 g metioniny i kontynuować (już w szpitalu) leczenie acetylocysteiną i (lub) metioniną, które są bardzo skuteczne w pierwszych 10-12 godzinach od zatrucia. Leczenie zatrucia paracetamolem musi odbywać się w szpitalu, w warunkach intensywnej terapii.

Ostre zatrucie kofeiną zdarza się bardzo rzadko. Objawia się ono bólami brzucha, bezsennością, zwiększoną diurezą, odwodnieniem i gorączką. Cięższe zatrucie objawia się arytmią serca i drgawkami toniczno-klonicznymi. Po doustnym przedawkowaniu kofeiny należy sprowokować wymioty lub wykonać płukanie żołądka, można też podać węgiel aktywny. Podawanie tlenku glinu może zmniejszyć podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego. Jeśli występują drgawki, należy dożylnie podać diazepam lub barbituran.

Objawy przedawkowania propyfenazonu nie zostały dobrze poznane. Należy zastosować leczenie objawowe, zależnie od występujących objawów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: mieszaniny paracetamolu z innymi lekami, z wyjątkiem

psycholeptyków

Kod ATC: N 02 BE 51

Cefalgin jest lekiem złożonym zawierającym 3 substancje czynne: paracetamol, propyfenazon i kofeinę, w stosunku 5:3:1.

Produkt leczniczy stosuje się jako środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Mechanizm działania paracetamolu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym. Działanie przeciwgorączkowe przypisuje się wpływowi na ośrodki reguluj ące w podwzgórzu. Propyfenazon hamuje aktywność obwodowej cyklooksygenazy, zmniejszając syntezę prostaglandyn. Działa głównie przeciwgorączkowo. Wykazuje skuteczność w bólach związanych ze skurczem mięśni gładkich.

Kofeina działa łagodnie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Zwęża naczynia krwionośne mózgu, zmniejszaj ąc przepływ wewnątrzczaszkowy. W połączeniu z paracetamolem zwiększa jego skuteczność w zwalczaniu nie migrenowych bólów głowy. Obserwowano również nasilenie działania przeciwbólowego propyfenazonu stosowanego z kofeiną.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol

Paracetamol po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w czasie od 30 minut do 2 godzin. W niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza. Jest metabolizowany w wątrobie na drodze sprzęgania z kwasem glukuronowym i siarkowym. Wydalanie odbywa się przez nerki. Z moczem wydalany jest w około 95% w postaci metabolitów oraz w około 5% w postaci niezmienionej. Biologiczny okres półtrwania wynosi od 1 do 3 godzin i może wydłużyć się u pacjentów ze schorzeniami wątroby lub po przedawkowaniu. Propyfenazon

Propyfenazon po podaniu doustnym wchłania się szybko i całkowicie z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie po około 30 minutach. Z białkami krwi łączy się w około 10%. Metabolizowany jest w wątrobie. 80% metabolitów stanowi N-2-demetylopropyfenazon. Powstałe metabolity po sprzęgnięciu z kwasem glukuronowym są wydalane z moczem, około 1% dawki wydalane jest w postaci niezmienionej. Biologiczny okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 2,1 do 2,4 godziny.

Kofeina

Po podaniu doustnym kofeina szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągaj ąc maksymalne stężenie w osoczu po 1 do 1,5 godziny. W 17% wiąże się z białkami surowicy. Szybko przenika do tkanek i narządów. Metabolizowana jest w wątrobie, ulegając demetylacji do paraksantyny, teobrominy i teofiliny. Metabolity wydalane są z moczem, tylko 1-2% dawki wydala się w postaci niezmienionej. Biologiczny okres półtrwania wynosi 3 do 7 godzin.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dostępne dane przedkliniczne dotyczące poszczególnych substancji czynnych oraz ograniczone dane przedkliniczne dotyczące połączenia, nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana Sodu laurylosiarczan Alkohol poliwinylowy Żelatyna

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii PVC/Aluminium w tekturowym pudełku.

10 sztuk - 1 blister po 10 sztuk

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń oprócz podanych w punkcie 4.2.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/3189

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.03.1992 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Cefalgin