+ iMeds.pl

Cefavex 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła 50 mg/ml



Ulotka Cefavex 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła

B. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

CEFAVEX 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwali dla bydła i świń CEFTIOFUR 50 mg/ml SP VETERINARIA SA, suspension for injection for pigs and cattle (GR)

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

SP VETERINARIA Ctra Reus Vinyols km 4.1 Riudoms (43330)

Hiszpania

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

CEFAVEX 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwali dla bydła i świń

CEFTIOFUR 50 mg/ml SP VETERINARIA SA. suspension for injection for pigs and cattle (GR) Ce/liofur

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jeden ml zawiesiny zawiera:

Substancja czynna:

Ceftiofur (w postaci chlorowodorku) 50.0 mg Zawiesina w kolorze białym do jasnobeżowego

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na ceftiofur:

Świnie:

Leczenie bakteryjnych zakażeń układu oddechowego wywołanych przez Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropnetimoniae i Streplococcus suis.

Bydło:

Leczenie bakteryjnych zakażeń układu oddechowego wywołanych przez Mannheimiei haemolytica (dawniej Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida i Histophilus somni (dawniej Haemophilus somnus).

Leczenie ostrego międzypalcowego zapalenia skóry (zanokcica. owrzodzenie racic), wywołanego przez Fusohacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Leczenie komponenty bakteryjnej ostrego poporodowego (połogowego) zapalenia macicy w ciągu 10 dni od ocielenia się. wywołanego przez Escherichia coli. Arcanobacterium pyogenes i Fusohacterium necrophorum. wrażliwe na ceftiofur.

Wskazanie ograniczone jest do przypadków, w których leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym nie przyniosło poprawy.

Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości zwierząt na ceftiofur oraz inne antybiotyki beta-laktamowe. Nie podawać dożylnie.

Nic stosować w przypadku występowania oporności na inne cefalosporyny lub antybiotyki beta-laktamowe.

Nie stosować u drobiu (również u niosek jaj konsumpcyjnych) z powodu ryzyka rozprzestrzenienia się oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi.

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Możliwe jest występowanie reakcji nadwrażliwości niezależnych od dawki. Niekiedy mogą występować reakcje alergiczne (np. odczyn skórny, anafilaksja). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej leczenie należy przerwać.

W przypadku świń u niektórych zwierząt obserwowano łagodną reakcję zapalną w miejscu wstrzyknięcia, takie jak odbarwienia pow ięzi lub tkanki tłuszczowej. Zmiany te mogą utrzymywać się do 20 dni od podania produktu.

U bydła sporadycznie obserwuje się łagodną reakcję zapalną w miejscu wstrzyknięcia, jak obrzęk i odbarwienie tkanki podskórnej ¡/lub sąsiadującej z powięzią powierzchni mięśnia. U większości zwierząt objawy kliniczne ustępują w ciągu 10 dni. zaś odbarwienie tkanek może utrzymywać się przez 28 dni lub dłużej.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7.    DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Świnie i bydło

8.    DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Świnic:

Produkt podaje się przez 3 dni. domięśniowo w dawce: 3 mg ceftiofuru/kg m.c./dobę. tj. I ml/16 kg m.c. w każdej iniekcji

Bydło:

Leczenie chorób układu oddechowego: 1 mg ceftiofuru/kg m.c./dobę przez 3-5 dni podskórnie, tj. I ml/50 kg m.c. w każdej iniekcji.

Leczenie ostrego międzypałcowego zapalenia skóry: 1 mg/kg m.c./dobę przez 3 dni podskórnie, tj. I ml/50 kg m.c. w każdej iniekcji.

Ostre poporodowe zapalenie macicy w ciągu 10 dni od ocielenia się: 1 mg/kg m.c./dobę przez 5 kolejnych dni podskórnie, tj. 1 ml/50 kg m.c. w każdej iniekcji.

Przed użyciem należy energicznie potrząsać fiolką przez co najmniej 30 sekund w celu odpowiedniego wymieszania produktu, po czym sprawdzić w<ygląd uzyskanej zawiesiny. Aby upewnić się o braku osadu, odwrócić fiolkę i obejrzeć jej zawartość przez dno.

Maksymalna objętość zalecana do podania w jednym miejscu wstrzyknięcia wynosi 4 ml u świń i 6 ml u bydła. Każde następne wstrzyknięcie należy podawać w inne miejsce.

Nie nakłuwać fiolki więcej niż 66 razy.

W niektórych przypadkach ostrego poporodowego zapalenia macicy konieczne może być dodatkowe leczenie podtrzymujące.

10.    OKRES KARENCJI

Świnie:

Tkanki jadalne: 5 dni Bydło:

Tkanki jadalne: 8 dni Mleko: zero godzin

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni.

Przy pierwszym otwarciu opakowania należy, uwzględniając podany w ulotce okres ważności po otwarciu opakowania, określić datę, kiedy pozostałości produktu powinny zostać usunięte. Data usunięcia powinna zostać zapisana w przewidzianym w tym celu miejscu na etykiecie.

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Stosowanie produktu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego ze względu na rozpowszechnienie się oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe.

Produkt powinien być zarezerwowany do leczenia stanów klinicznych, które słabo odpowiadały lub w przypadku których oczekuje się słabej odpowiedzi na leczenie pierwszego rzutu. W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych. Zwiększone stosowanie, w tym stosowanie niezgodne z zaleceniami podanymi w charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego, może powodować wzrost oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe. Jeśli to możliwe, produkt powinien być stosowany na podstawie wyników badań wrażliwości.


Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt:

Brak

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt:

Ten weterynaryjny produkt leczniczy nie zawiera przeciwbakteryjnych środków konserwujących.

Produkt jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nie stosować zapobiegawczo ani w ramach programów ochrony zdrowia stad. Grupy zwierząt mogą być leczone zgodnie z zatwierdzonymi warunkami stosowania wyłącznie w przypadku stwierdzenia wybuchu choroby w stadzie.

Nie stosować profilaktycznie w przypadku zatrzymania łożyska.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy wetery naryjny zwierzętom:

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, inhalacji, połknięciu lub rozlaniu na skórę. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do reakcji krzyżowych na cefalosporyny i na odwrót. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być niekiedy bardzo poważne.

Osoby o znanej nadwrażliwości na ten produkt albo osoby, którym zalecono, aby nie stykały się z preparatami tego rodzaju, nie powinny pracować z tym produktem. Produkt ten należy

stosować z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby uniknąć ekspozycji. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce. Jeżeli po ekspozycji występują objawy takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi to ostrzeżenie. Obrzęk twarzy, warg lub oczu albo trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami, które wymagają niezwłocznej pomocy lekarskiej.

Stosowanie w czasie ciąży i w okresie laktacji:

Badania laboratoryjne nie wykazały działania teratogennego, poronnego oraz wpływu na rozrodczość, jednakże nie prowadzono jednak dokładnych badań bezpieczeństwa stosowania ceftiofuru u ciężarnych macior i krów.

Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyść ¡/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

Interakcje z innymi produktami lecz.nicz.ymi i inne rodzaje interakcji:

Bakteriobójcze właściwości cefalosporyn ulegają neutralizacji na skutek jednoczesnego stosowania antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (makrolidy, sulfonamidy i tetracykliny).

Przedawkowanie: objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki:

Wykazano niską toksyczność ceftiofuru stosując u świń, przez 15 kolejnych dni, sól sodową ceftiofuru w dawkach 8-krotnie wyższych od zalecanych dawek dziennych ceftiofuru podawanego domięśniowo. U bydła, po znacznym przedawkowaniu leku drogą pozajelitową, nie wykazano żadnych oznak toksyczności ogólnoustrojowej.

Niezgodności farmaceutyczne:

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii. Pozwolą one na lepszą ochronę środowiska.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI

DD miesiąc RRRR

15.    INNE INFORMACJE

Fiolki o pojemności 100 ml

Fiolki pakowane są pojedynczo w pudełka tekturowe.

Opakowania zbiorcze zawierają jedną, sześć, dziesięć lub dwanaście fiolek Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Cefavex 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła

Charakterystyka Cefavex 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

1.


CEFAVEX 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwali dla świń i bydła

CEFTIOFUR 50 mg/ml SP VETERINARIA SA suspension for injection for pigs and cattle (GR)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml zawiesiny zawiera:

Substancja czynna:

Ceftiofur (w postaci chlorowodorku) 50.0 mg Substancje pomocnicze:

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwali

Zawiesina w kolorze białym do jasnobeżowego

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Docelowe gatunki zwierząt

Świnie i bydło

4.2    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zakażenia wywołane przez bakterie wrażliwe na ceftiofur:

Świnie:

Leczenie bakteryjnych zakażeń układu oddechowego wywołanych przez Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.

Bydło:

Leczenie bakteryjnych zakażeń układu oddechowego wywołanycli przez Mannheiinia haemolytica (dawniej Pasteurella haemolytica). Pasteurella multocida i Histophilus sonmi (dawniej Haemophilus sonmus).

Leczenie ostrego międzypalcowego zapalenia skóry (zanokcica. owrzodzenie racic), wywołanego przez Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).

Leczenie komponenty bakteryjnej ostrego poporodowego (połogowego) zapalenia macicy w ciągu 10 dni od ocielenia się, wywołanego przez Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum, wrażliwe na ceftiofur.

Wskazanie ograniczone jest do przypadków, w których leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym nie przyniosło poprawy.

Przeciw wskaza n ia

4.3


Nie stosować w przypadku znanej nadwrażliwości zwierząt na ceftiofur oraz inne antybiotyki beta-laktamowe.

Nie podawać dożylnie.

Nie stosować w przypadku występowania oporności na inne cefalosporyny lub antybiotyki beta-laktamowe.

Nic stosować u drobiu (również u niosek jaj konsumpcyjnych) z powodu ryzyka rozprzestrzenienia się oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi.

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków' zwierząt

Brak

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zw ierząt

Ten produkt leczniczy weterynaryjny nie zawiera przeciwbakteryjnych środków konserwujących.

Stosowanie produktu sprzyja selekcji szczepów opornych, takich jak bakterie wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) i może stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, jeśli te szczepy rozpowszechnią się u ludzi np. poprzez żywność. Z tego powodu produkt powinien być zarezerwowany do leczenia stanów klinicznych, które słabo odpowiadały lub w przypadku których oczekuje się słabej odpowiedzi na leczenie pierwszego rzutu (dotyczy to bardzo ciężkich przypadków, w których leczenie musi zostać rozpoczęte bez rozpoznania bakteriologicznego).

W trakcie stosowania produktu należy uwzględniać krajowe lub regionalne przepisy dotyczące stosowania leków przeciwbakteryjnych. Zwiększone stosowanie, w tym stosowanie niezgodne z zaleceniami podanymi w charakterystyce produktu leczniczego weterynaryjnego, może powodować wzrost oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe.

Jeśli to możliwe, produkt powinien być stosowany na podstawie wyników badań wrażliwości.

Produkt jest przeznaczony do leczenia pojedynczych zwierząt. Nie stosować zapobiegawczo ani w ramach programów ochrony zdrowia stad. Grupy zwierząt mogą być leczone zgodnie z zatwierdzonymi warunkami stosowania wyłącznie w przypadku stwierdzenia wybuchu choroby w stadzie.

Nie stosować profilaktycznie w przypadku zatrzymania łożyska.

Specjalne środki ostrożności dotyczące osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Penicyliny i cefalosporyny mogą powodować nadwrażliwość (alergię) po wstrzyknięciu, inhalacji, połknięciu lub rozlaniu na skórę. Nadwrażliwość na penicyliny może prowadzić do reakcji krzyżowych na cefalosporyny i na odwrót. Reakcje alergiczne na te substancje mogą być niekiedy bardzo poważne.

Osoby o znanej nadwrażliwości na ten produkt lub osoby którym zalecono, aby nie stykały się z preparatami tego rodzaju, nic powinny pracować z tym produktem.

Produkt ten należy stosować z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby uniknąć ekspozycji. Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

Jeżeli po ekspozycji występują objawy takie jak wysypka skórna, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi to ostrzeżenie.

Obrzęk twarzy, warg lub oczu albo trudności z oddychaniem są poważniejszymi objawami, które wymagają niezwłocznej pomocy lekarskiej.

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Możliwe jest występowanie reakcji nadwrażliwości niezależnych od dawki. Niekiedy mogą występować reakcje alergiczne (np. odczyn skórny, anafilaksja). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej leczenie należy przerwać.

W przypadku świń, u niektórych zwierząt obserwowano łagodną reakcję zapalną w miejscu wstrzyknięcia, takie jak odbarwienia powięzi lub tkanki tłuszczowej. Zmiany te mogą utrzymywać się do 20 dni od podania produktu.

U bydła sporadycznie obserwuje się łagodną reakcję zapalną w miejscu wstrzyknięcia, jak obrzęk i odbarwienie tkanki podskórnej ¡/lub sąsiadującej z powięzią powierzchni mięśnia. U większości zwierząt objawy kliniczne ustępują w ciągu 10 dni, zaś odbarwienie tkanek może utrzymywać się przez 28 dni lub dłużej.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Badania laboratoryjne nie wykazały działania teratogennego, poronnego oraz wpływu na rozrodczość, jednakże nie prowadzono jednak specjalnych dokładnych badań bezpieczeństwa stosowania ceftiofuru u ciężarnych macior i krów.

Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyśći/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi lub inne rodzaje interakcji

Bakteriobójcze właściwości cefalosporyn ulegają neutralizacji na skutek jednoczesnego stosowania antybiotyków o działaniu baktcriostatycznym (makrolidy, sulfonamidy i tetracykliny).

4.9    Dawkowanie i droga podawania

Świnie:

Produkt podaje się przez 3 dni. domięśniowo w dawce: 3 mg ceftiofuru/kg m.c./dobę, tj. 1 ml/16 kg m.c. w każdej iniekcji.

Bydło:

Leczenie chorób układu oddechowego: 1 mg ceftiofuru/kg m.c./dobę przez 3-5 dni podskórnie, tj. I ml/50 kg m.c. w każdej iniekcji.

Leczenie ostrego międzypalcowego zapalenia skóry: 1 mg/kg m.c./dobę przez 3 dni podskórnie, tj. I ml/50 kg m.c. w każdej iniekcji.

Ostre poporodowe zapalenie macicy w ciągu 10 dni od ocielenia się: 1 mg/kg m.c./dobę przez 5 kolejnych dni podskórnie, tj. 1 ml/50 kg m.c. w każdej iniekcji.

Przed użyciem należy energicznie potrząsać fiolką przez co najmniej 30 sekund w celu odpowiedniego wymieszania produktu, po czym sprawdzić wygląd uzyskanej zawiesiny. Aby upewnić się o braku osadu, odwrócić fiolkę i obejrzeć jej zawartość przez dno.

Maksymalna objętość zalecana do podania w jednym miejscu wstrzyknięcia wynosi 4 ml u świń i 6 ml u bydła. Każde następne wstrzyknięcie należy podawać w inne miejsce.

Nie nakłuwać fiolki więcej niż 66 razy.

W niektórych przypadkach ostrego poporodowego zapalenia macicy konieczne może być dodatkowe leczenie podtrzymujące.

4.10    Przedawkowanie: objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki, (jeśli konieczne)

Wykazano niską toksyczność ceftiofuru stosując u świń, przez 15 kolejnych dni, sól sodową ceftiofuru w dawkach 8-krotnic wyższych od zalecanych dawek dziennych ceftiofuru podawanego domięśniowo.

U bydła, po znacznym przedawkowaniu leku drogą pozajelitową, nie wykazano żadnych oznak toksyczności ogólnoustrojowej.

4.11    Okres(-y) karencji

Świnie:

Tkanki jadalne: 5 dni Bydło:

Tkanki jadalne: 8 dni Mleko: zero godzin

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Antybiotyki do stosowania ogólnego, cefalosporyny trzeciej generacji

Kod ATCvet: QJ0IDD90 5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Ceftiofur jest cefalosporyną trzeciej generacji. Produkt działa bakteriobójczo na wiele rodzajów bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych, działa również na szczepy wytwarzające beta-laktamazy (z wyjątkiem szczepów wytwarzających niektóre typy beta-laktamaz o rozszerzonym spektrum działania).

Ceftiofur hamuje syntezę ściany komórki bakteryjnej, wywierając tym samym działanie bakteriobójcze.

Beta-laktamy działają poprzez zakłócanie syntezy ściany komórki bakteryjnej. Synteza ściany komórki zależy od enzymów nazywanych białkami wiążącymi penicyliny (PBP). Bakterie rozwijają oporność na cefalosporyny według czterech podstawowych mechanizmów: 1) zmiany struktury lub nabywanie białek wiążących penicyliny niewrażliwych na beta-laktam skutecznie oddziałujący na pozostałe białka; 2) zmiany przepuszczalności komórki dla beta-laktamów; 3) wytwarzanie beta-laktamaz rozszczepiających pierścień bcta-laktamowy cząsteczki, 4) mechanizm aktywnego usuwania antybiotyków z komórki.

Niektóre beta-laktamazy, co udokumentowano w przypadku Gram-ujemnych drobnoustrojów jelitowych, mogą nadawać bakteriom podwyższone w różnym stopniu wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC), badanego z użyciem cefalosporyn trzeciej i czwartej generacji, a także penicylin, ampicylin, kombinacji z dodatkiem inhibitora beta-laktamazy oraz cefalosporyn pierwszej i drugiej generacji.

Ceftiofur wykazuje działanie wobec następujących drobnoustrojów wywołujących choroby układu oddechowego u świń: Pasteurella multocida, Actmobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica jest z natury niewrażliwa na ceftiofur.

Lek działa także na następujące bakterie wywołujące choroby układu oddechowego u bydła: Pasteurella multocida. Mannheitnia haemolytica, (dawniej Pasteurella haemolytica), Histophilus somni (dawniej Haemophilus somnus); bakterie wywołujące owrzodzenie racic u bydła (międzypalcowe zapalenie skóry): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides me/aninogenicus (Porphyromonas asaccharolylica)\ oraz bakterie związane z ostrym poporodowym (połogowym) zapaleniem macicy u bydła: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes i Fusobacterium necrophorum.

Dla izolatów europejskich bakterii docelowych pochodzących od chorych zwierząt określono następujące minimalne stężenia hamujące (MIC). Ponieważ sytuacja może się zmieniać w zależności od czynników geograficznych i czasowych, szczepy niektórych bakterii wymienionych w tabeli mogą wykazywać rozwój w kierunku wyższych wartości M1C90 i produkować beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum, co w niektórych przypadkach może mieć wpływ na odpowiedź kliniczną na leczenie. Z tego powodu należy dokładnie przestrzegać zaleceń wymienionych w punkcie 4.5.

Średnica strefy (mm)


MIC (pg/ml)


Interpretacja


Świnie

Drobnoustrój (liczba izolatów)

MIC (pg/ml)

MIC90 (pg/ml)

A. pleuropneumoniae (28)

< 0,03'

<0,03

Pasteurella multocida (37)

<0.03-0.13

<0.03

Streptococcus suis (227)

0.002 - 8

0.25

Bvdto

Drobnoustrój (liczba izolatów)

MIC (pg/ml)

MIC90 (pg/ml)

Mannheimia spp. (87)

< 0,031

<0.03

P. multocida (42)

<0.03-0.12

<0.03

H.somnus (24)

< 0.03’

<0.03

Arcanobacterium pyogenes (123)

< 0.03 - 0.5

0,25

Escherichia coli (188)

0,13 ->32.0

0,5

Fusobacterium necrophorum (67)

(izolaty z przypadków owrzodzenia racic)

<0.06-0.13

ND

Fusobacterium necrophorum (2)

< 0.03 - 0,06

ND

(izolaty z przypadków ostrego zapalenia macicy)

>21

<2,0

(S) wrażliwe

18-20

4.0

(I) pośrednie

< 17

> 8,0

(R) oporne

Do chwili obecnej nie określono stężeń granicznych dla patogenów towarzyszących owrzodzeniu racic i ostremu poporodowemu zapaleniu macicy u krów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu, ceftiofur jest szybko metabolizowany do desfuroylceftiofuru, głównego aktywnego metabolitu.

Desfuroylceftiofur wykazuje takie samo jak ceftiofur działanie przeciwbakteryjne przeciwko drobnoustrojom wywołującym choroby układu oddechowego u zwierząt. Aktywny metabolit jest odwracalnie wiązany z białkami osocza. Dzięki transportowi przez te białka, metabolit dociera do miejsc infekcji, gdzie jest aktywny i zachowuje aktywność nawet w obecności obumarłych tkanek oraz resztek rozpadlých komórek.

U świń po podaniu domięśniowym jednokrotnej dawki 3 mg/kg m.c, maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 7.20 ± 0.52 ug/ml osiągane było po 2 godzinach. Średni półokres eliminacji końcowej (ť/á) desfuroylceftiofuru wynosił 14.1    ±    2,8 godziny. Nie obserwowano zjawiska kumulacji

desfuroylceftiofuru po codziennym podawaniu dawki 3 mg/kg m.c. przez 3 dni. Główną drogą eliminacji jest mocz (ponad 70%). Około 12-15% wydalane jest z kalem.

Ceftiofur wykazuje całkowitą biodostępność po podaniu domięśniowym.

U bydla po podaniu podskórnym dawki 1 mg/kg m.c. maksymalne stężenie w osoczu wynoszące 4.29 ± 0.73 pg/ml osiągane było po 2 godzinach od momentu podania. U zdrowych krów, po jednokrotnym podaniu, Cmax wynoszące 2,25 + 0,79 pg/ml osiągane było w w błonie śluzowej macicy (endometrium) po 5 ± 2 godzinach. Maksymalne stężenia osiągane w brodawkach macicznych i odchodach połogowych u zdrowych krów wynosiły odpowiednio 1,11 ± 0.24 pg/ml i 0.98 ± 0,25 pg/ml. Średni potokres eliminacji końcowej (tlA) desfuroylceftiofuru wynosił u bydła 15,7 ± 4,2 godziny. Nie obserwowano zjawiska kumulacji desfuroylceftiofuru po codziennym podawaniu przez 5 dni. Główną drogą eliminacji jest mocz (ponad 55%); 31% dawki wydalane jest z kałem. Ceftiofur wykazuje całkowitą biodostępność po podaniu podskórnym.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Etylu oleinian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży; 3 lata Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 28 dni

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w lodówce i nie zamrażać.

Fiolkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpoś red niego

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I o pojemności 100 ml, zamknięta szarym korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym kapslem.

Fiolki pakowane są pojedynczo w pudelka tekturowe.

Opakowania zbiorcze zawierają jedną, sześć, dziesięć lub dwanaście fiolek.

Niektóre w ielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów'

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującym i przepisani i.

7    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

SP VETERINARIA Ctra Reus Vinyols km 4.1 Riudoms (43330)

Hiszpania

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

1

Brak zakresu; wszystkie izolaty dały ten sam wynik. ND: nie określono

CLS1 zaleca następujące stężenia graniczne dla patogenów układu oddechowego bydła i świń wymienionych w charakterystyce:

Cefavex 50 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań dla świń i bydła