Imeds.pl

Cefazolin Sandoz 1 G

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Logo Sandoz

Cefazolin Sandoz

1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

(Cefazolinum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■ Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cefazolin Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefazolin Sandoz

3.    Jak stosować lek Cefazolin Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cefazolin Sandoz

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Cefazolin Sandoz I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Cefazolin Sandoz jest antybiotykiem, zawierającym jako substancję czynną cefazolinę -półsyntetyczną cefalosporynę do stosowania we wstrzyknięciach w mięśnie lub do żyły. Podobnie jak inne antybiotyki beta-laktamowe, cefazolina działa bakteriobójczo przez hamowanie syntezy ściany komórki bakteryjnej.

Lek Cefazolin Sandoz stosuje się:

• w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefazolinę:

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (zaostrzenie bakteryjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc),

-    zakażenia układu moczowego (ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek),

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich,

-    zapalenie wsierdzia,

-    posocznica,

•    w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym (zakażeniom po zabiegach chirurgicznych o dużym ryzyku wystąpienia takich zakażeń).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Cefazolin Sandoz Kiedy nie stosować leku Cefazolin Sandoz

•    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na cefazolinę lub na inne cefalosporyny.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja alergiczna na penicylinę lub na którykolwiek z antybiotyków beta-laktamowych (penicyliny lub cefalosporyny).

Dzieciom w wieku poniżej 1 roku nie należy podawać cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy.

Jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cefazolin Sandoz

-    Jeśli pacjent ma skłonność do alergii, stwierdzono u niego astmę oskrzelową lub gorączkę sienną.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na penicyliny, gdyż istnieje również możliwość uczulenia na inne antybiotyki beta-laktamowe, w tym cefazolinę.

- Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek może być konieczna modyfikacja dawkowania.

-    Jeśli u pacjenta występują czynniki mogące powodować niedobór witaminy K lub zaburzenia krzepnięcia z innych przyczyn (takich jak żywienie pozajelitowe, zaburzenie czynności wątroby i nerek, hemofilia, małopłytkowość).

- Jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka lub utrzymująca się biegunka, gdyż może być ona objawem wywołanego przez antybiotyk, groźnego dla życia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy.

W razie wystąpienia ciężkiej biegunki pacjent powinien natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit.

Informacja dla sportowców: podczas stosowania cefazoliny w roztworze lidokainy mogą występować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli wyżej opisane sytuacje występowały w przeszłości.

Stosowanie leku Cefazolin Sandoz z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to zwłaszcza:

•    antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (np. tetracyklin, sulfonamidów, erytromycyny, chloramfenikolu), gdyż stosowane jednocześnie z cefazoliną mogą wzajemnie zaburzać swoje działanie;

•    probenecydu, gdyż może on zaburzać wydalanie cefazoliny;

•    leków przeciwzakrzepowych lub heparyny w dużych dawkach, gdyż cefazolina bardzo rzadko może powodować zaburzenia krzepnięcia krwi;

•    niektórych antybiotyków (np. antybiotyków aminoglikozydowych, kolistyny, polimiksyny B) oraz leków moczopędnych (np. furosemidu), gdyż podawana jednocześnie cefazolina może zwiększać ich działanie uszkadzające nerki.

Wyniki badań laboratoryjnych

Lek Cefazolin Sandoz może zmieniać wyniki testów wykrywających cukier (glukozę) w moczu. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i wykonuje badania moczu, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.

Wyniki pośrednich i bezpośrednich testów Coombsa mogą być fałszywie dodatnie, np. u noworodków, których matki otrzymywały cefalosporyny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania cefazoliny u kobiet w ciąży, lek Cefazolin Sandoz można podawać w okresie ciąży (zwłaszcza w pierwszym jej trymestrze) jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyść stosowania leku u matki przeważa nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nieznaczna ilość cefazoliny przenika do mleka kobiecego. U niemowląt karmionych piersią może wystąpić uczulenie, zaburzenie składu flory jelitowej oraz nadkażenie drożdżakami. W takich przypadkach należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cefazolin Sandoz na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cefazolin Sandoz

Lek Cefazolin Sandoz zawiera potas (48 mg na 1 g cefazoliny), który należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z ograniczeniem potasu, pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz pacjentów z niewydolnością serca.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Cefazolin Sandoz

Dawkę i czas trwania leczenia ustala lekarz. Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie zmniejszać dawki ani przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Dawka leku zależy od wrażliwości drobnoustrojów, które wywołały chorobę i od ciężkości zakażenia.

Dorośli

Rodzaj zakażenia

Dawka

Częstość stosowania

Całkowita dawka dobowa

Lekkie zakażenia (wywołane przez bakterie

500 mg

co 8 godzin

1,5 g

Gram-dodatnie)

1 g

co 12 godzin

2 g

Niepowikłane zakażenia układu moczowego

1 g

co 12 godzin

2 g

Zakażenia umiarkowane do ciężkich (wywołane przez bakterie Gram-ujemne)

1 g

co 6 do 8 godzin

3 do 4 g

Zakażenia zagrażające życiu

1 do 1,5 g

co 6 godzin

4 do 6 g

Rzadko stosowano dawki do 12 g.

Dorośli z niewydolnością nerek

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.)

Stężenie kreatyniny w surowicy (mg/100 ml)

Całkowita dawka dobowa

Częstość

stosowania

>55

<1,5

zwykle stosowana dawka

bez zmian

35 do 54

1,6 do 3,0

zwykle stosowana dawka

co 12 godzin

11 do 34

3,1 do 4,5

/ zwykle stosowanej dawki

co 12 godzin

<10

>4,6

% zwykle stosowanej dawki

co 24 godziny

U pacjentów poddawanych hemodializie schemat dawkowania leku zależy od warunków dializy.

W zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym

Dawkowanie zależy od rodzaju i czasu trwania zabiegu chirurgicznego.

• Cefazolin Sandoz w dawce początkowej od 1 g do 2 g podaje się dożylnie lub domięśniowo od 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem operacji.

• Jeśli zabieg trwa dłużej (co najmniej 2 godziny), w trakcie jego trwania podaje się dożylnie lub domięśniowo kolejną dawkę od 500 mg do 1 g.

• Po operacji w ciągu 24 godzin podaje się dożylnie lub domięśniowo co 6 do 8 godzin dawkę od 500 mg do 1 g.

W zakażeniach, które mogą stanowić duże zagrożenia dla pacjenta (np. po operacjach serca lub dużych zabiegach ortopedycznych, takich jak całkowita wymiana stawu), zaleca się dalsze podawanie leku przez 24 do 48 godzin, w dawkach stosowanych zwykle po zabiegach chirurgicznych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Noworodki w wieku _poniżej 1 miesiąca

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u noworodków w wieku poniżej 1 miesiąca.

Niemowlęta w wieku powyżej 1 miesiąca i dzieci

W większości lekkich i średnio ciężkich zakażeń skuteczna całkowita dawka dobowa wynosi 25 do 50 mg/kg mc., podzielona na 3 lub 4 równe dawki.

W ciężkich zakażeniach całkowitą dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnej dawki zalecanej 100 mg/kg mc.

Dzieci

Masa ciała

25 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych

25 mg/kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych

Dawkowanie co około 8 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml

Dawkowanie co około 6 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml)

4,5 kg

40 mg

0,3 ml

30 mg

0,25 ml

9,0 kg

75 mg

0,6 ml

55 mg

0,45 ml

13,5 kg

115 mg

0,9 ml

85 mg

0,7 ml

18,0 kg

150 mg

1,2 ml

115 mg

0,9 ml

22,5 kg

190 mg

1,5 ml

140 mg

1,1 ml

Masa ciała

50 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych

50 mg/kg mc.

w 4 dawkach podzielonych

Dawkowanie co około 8 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml

Dawkowanie co około 6 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml

4,5 kg

75 mg

0,35 ml

55 mg

0,25 ml

9,0 kg

150 mg

0,7 ml

110 mg

0,5 ml

13,5 kg

225 mg

1,0 ml

170 mg

0,75 ml

18,0 kg

300 mg

1,35 ml

225 mg

1,0 ml

22,5 kg

375 mg

1,7 ml

280 mg

1,25 ml

Dzieci z niewydolnością nerek

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.)

Dawka cefazoliny (mg/kg mc.)

Przerwa między dawkami (godziny)

>50

7 (do 500 mg/dawkę)

6 do 8

25 do 50

7

12

10 do 25

7

24 do 36

<10

7

48 do 72

Dzieciom poddawanym hemodializie podaje się na początku leczenia dawkę 7 mg/kg mc., a między kolejnymi zabiegami dializy dawkę 3 do 4 mg/kg mc. (przerwa między zabiegami dializy wynosi 72 godziny).

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu choroby. Lek Cefazolin Sandoz należy stosować co najmniej przez 2 do 3 dni po ustąpieniu gorączki lub po zlikwidowaniu zakażenia. W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące podawanie leku trwa co najmniej 10 dni.

Sposób podawania

Lek Cefazolin Sandoz jest podawany dożylnie lub domięśniowo przez lekarza lub pielęgniarkę. Szczegółowe informacje znajdują się na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Cefazolin Sandoz

W przypadku podania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie może wywołać ból, stan zapalny i zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia. Podanie pozajelitowe bardzo dużych dawek leku może spowodować zawroty głowy, uczucie mrowienia i ból głowy. U pacjentów z chorobą nerek przedawkowanie leku może wywołać drgawki. Możliwe jest zwiększenie stężenia kreatyniny, bilirubiny, azotu mocznikowego, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, dodatni wynik testu Coombsa, wystąpienie trombocytozy lub trombocytopenii (zwiększenia lub zmniejszenia liczby płytek krwi), eozynofilii, leukopenii i wydłużenie czasu protrombinowego.

Leczenie przedawkowania

W razie wystąpienia drgawek należy natychmiast odstawić lek. Może być wskazane podanie leków przeciwdrgawkowych. Należy monitorować ważne czynności życiowe i parametry laboratoryjne. Po znacznym przedawkowaniu, jeśli brak reakcji na inne sposoby leczenia, może być korzystne jednoczesne zastosowanie hemodializy z hemoperfuzją, choć brak dodatkowych danych. Dializa otrzewnowa nie jest skuteczna.

Pominięcie zażycia dawki leku Cefazolin Sandoz

Lek Cefazolin Sandoz należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać najszybciej, jak to możliwe, a następnie powrócić do zaleconego schematu dawkowania. Nie podawać dwóch dawek leku jednocześnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Przerwanie stosowania leku Cefazolin Sandoz

Lek należy stosować zawsze aż do zakończenia cyklu leczenia, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. Możliwe jest również uodpornienie się bakterii na ten lek.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cefazolin Sandoz może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować się z lekarzem: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk głośni ze zwężeniem dróg oddechowych, przyspieszona czynność serca, duszność, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, pęcherze i łuszczenie się skóry i błon śluzowych, wstrząs anafilaktyczny.

Są to ciężkie objawy niepożądane, których wystąpienie może świadczyć o nadwrażliwości na cefazolinę. W takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna lub leczenie szpitalne.

Reakcje nadwrażliwości

Rzadko: reakcje skórne ze świądem lub bez, np. miejscowa lub uogólniona wysypka, rumień, rumień wielopostaciowy wysiękowy, pokrzywka, przemijające miejscowe zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, błon śluzowych lub stawów (obrzęk naczynioruchowy), gorączka polekowa, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zapalenie płuc, ciężkie reakcje skórne z uogólnionymi reakcjami zagrażającymi życiu (np. zespół Lyella i zespół Stevensa-Johnsona).

Mogą wystąpić ciężkie ostre reakcje alergiczne. Może to być obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk głośni ze zwężeniem dróg oddechowych, przyspieszona czynność serca, duszność, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs anafilaktyczny.

Krew i układ krzepnięcia

Rzadko: leukocytoza (zwiększenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów), monocytoza (zwiększenie ilości monocytów), limfocytopenia (zmniejszenie liczby limfocytów), bazofilia (zwiększenie liczby granulocytów zasadochłonnych), eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, niedokrwistość, w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna (spowodowana rozpadem krwinek czerwonych), pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych i płytek krwi).

Bardzo rzadko: zaburzenia czynników krzepnięcia, krwawienia.

Wątroba

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, gamma-GT), stężenia bilirubiny, aktywności LDH i fosfatazy zasadowej, przemijające zapalenie wątroby i żółtaczka spowodowana zastojem żółci.

Przewód pokarmowy

Rzadko: utrata apetytu, biegunka, nudności i wymioty (zwykle o lekkim przebiegu i ustępujące w trakcie lub po zakończeniu leczenia).

Długotrwałe stosowanie cefalosporyn może powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych na stosowany antybiotyk.

Nerki

Rzadko: przemijające zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy, zaburzenia czynności nerek, uszkodzenie nerek (głównie u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki, które mogą działać toksycznie na nerki).

Układ nerwowy

Po doustnym, domięśniowym lub dożylnym podaniu cefalosporyn opisywano zawroty głowy, złe samopoczucie, zmęczenie i koszmary senne. Niektóre cefalosporyny powodowały nadmierną ruchliwość, nerwowość lub lęk, bezsenność, senność, osłabienie, uderzenia gorąca, zaburzenie widzenia barw i splątanie. U niektórych pacjentów (zwłaszcza z niewydolnością nerek) stwierdzono zwiększoną skłonność do drgawek oraz zaburzenia czynności mózgu z uogólnionymi drgawkami. Opisano jeden przypadek jałowego zapalenia opon mózgowych.

Inne

Zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia po dożylnym podaniu leku, ból w klatce piersiowej, wysięk do opłucnej, duszność lub zespół zaburzeń oddechowych, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy, świąd narządów płciowych i odbytu, drożdżyca narządów płciowych, zapalenie pochwy, zakrzepowe zapalenie żył, ból podczas domięśniowego podawania leku, reakcja przypominająca nadwrażliwość na światło po wcześniejszym narażeniu na promieniowanie UV (efekt ”dawki zapamiętanej”).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Cefazolin Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i na fiolce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Fiolki z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji: przechowywać

w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C.

• Przygotowany roztwór: przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Cefazolin Sandoz

1 fiolka zawiera 1048 mg soli sodowej cefazoliny, co odpowiada 1000 mg cefazoliny.

Jak wygląda lek Cefazolin Sandoz i co zawiera opakowanie

Lek Cefazolin Sandoz dostępny jest w fiolkach 15 ml ze szkła typu III z korkiem z chlorowcowanego kauczuku izobutenowo-izoprenowego i aluminiowym kapslem z plastikowym wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Opakowanie pojedyncze zawiera 1 fiolkę.

Opakowanie szpitalne zawiera 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 549 15 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Sposób i droga podania leku Cefazolin Sandoz

Sposób podawania

Przygotowany roztwór podaje się głęboko domięśniowo lub dożylnie.

Leku nie należy podawać dokanałowo.

Podawać tylko świeżo przygotowane, przezroczyste i bezbarwne roztwory. Pobierać tylko jedną dawkę.

Niezużyty roztwór należy usunąć.

Podanie domięśniowe

Lek można podawać domięśniowo tylko w niepowikłanych zakażeniach.

Przed podaniem domięśniowym lek należy rozpuścić w 0,5% roztworze lidokainy.

Dawki stosowane domięśniowo (maksymalnie 1 g) należy wstrzykiwać do mięśni o dużej masie. Rozpuszczalnikiem może być również 0,9% roztwór NaCl.

Proszek do sporządzenia roztworu należy rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl zgodnie z następującą tabelą:

Wielkość fiolki

Objętość rozpuszczalnika

500 mg

2 ml

_1_g_

4 ml

Podawanie dożylne

Roztwory do wstrzykiwań dożylnych i infuzji dożylnych przygotowuje się przez rozpuszczenie substancji suchej w wodzie do wstrzykiwań lub 0,9% roztworze NaCl. Należy stosować co najmniej 4 ml rozpuszczalnika na każdy gram proszku.

W celu przygotowania roztworów do infuzji dożylnej butelkę do infuzji należy napełnić 50-100 ml 0,9% roztworu NaCl, poczekać do rozpuszczenia się proszku i podawać w powolnej infuzji dożylnej.

Nie należy podawać drogą dożylną cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy.

Infuzja dożylna

Większe dawki dobowe (4 do 6 g w 2 lub 3 pojedynczych dawkach) podaje się w infuzji dożylnej (w ciągu 20 do 30 minut).

Cefazolina może być podawana z innymi płynami stosowanymi dożylnie lub w oddzielnej butelce przeznaczonej do infuzji dożylnej.

Bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne

Do dawki 1 g cefazolinę można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (3 do 5 minut), bezpośrednio do żyły lub przez cewnik.

8