+ iMeds.pl

Cefazolin sandoz 1 gUlotka Cefazolin sandoz

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Logo Sandoz

Cefazolin Sandoz

1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

(Cefazolinum)


Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

■    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

■ Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

■    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cefazolin Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefazolin Sandoz

3.    Jak stosować lek Cefazolin Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cefazolin Sandoz

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Cefazolin Sandoz I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Cefazolin Sandoz jest antybiotykiem, zawierającym jako substancję czynną cefazolinę -półsyntetyczną cefalosporynę do stosowania we wstrzyknięciach w mięśnie lub do żyły. Podobnie jak inne antybiotyki beta-laktamowe, cefazolina działa bakteriobójczo przez hamowanie syntezy ściany komórki bakteryjnej.

Lek Cefazolin Sandoz stosuje się:

• w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefazolinę:

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (zaostrzenie bakteryjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc),

-    zakażenia układu moczowego (ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek),

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich,

-    zapalenie wsierdzia,

-    posocznica,

•    w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym (zakażeniom po zabiegach chirurgicznych o dużym ryzyku wystąpienia takich zakażeń).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Cefazolin Sandoz Kiedy nie stosować leku Cefazolin Sandoz

•    Jeśli pacjent jest uczulony (nadwrażliwy) na cefazolinę lub na inne cefalosporyny.

•    Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja alergiczna na penicylinę lub na którykolwiek z antybiotyków beta-laktamowych (penicyliny lub cefalosporyny).

Dzieciom w wieku poniżej 1 roku nie należy podawać cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy.

Jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cefazolin Sandoz

- Jeśli pacjent ma skłonność do alergii, stwierdzono u niego astmę oskrzelową lub gorączkę sienną.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na penicyliny, gdyż istnieje również możliwość uczulenia na inne antybiotyki beta-laktamowe, w tym cefazolinę.

- Jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia czynności nerek może być konieczna modyfikacja dawkowania.

-    Jeśli u pacjenta występują czynniki mogące powodować niedobór witaminy K lub zaburzenia krzepnięcia z innych przyczyn (takich jak żywienie pozajelitowe, zaburzenie czynności wątroby i nerek, hemofilia, małopłytkowość).

-    Jeśli u pacjenta wystąpiła ciężka lub utrzymująca się biegunka, gdyż może być ona objawem wywołanego przez antybiotyk, groźnego dla życia rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy.

W razie wystąpienia ciężkiej biegunki pacjent powinien natychmiast przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Nie należy przyjmować leków hamujących perystaltykę jelit.

Informacja dla sportowców: podczas stosowania cefazoliny w roztworze lidokainy mogą występować dodatnie wyniki testów antydopingowych.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli wyżej opisane sytuacje występowały w przeszłości.

Stosowanie leku Cefazolin Sandoz z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Dotyczy to zwłaszcza:

•    antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (np. tetracyklin, sulfonamidów, erytromycyny, chloramfenikolu), gdyż stosowane jednocześnie z cefazoliną mogą wzajemnie zaburzać swoje działanie;

•    probenecydu, gdyż może on zaburzać wydalanie cefazoliny;

•    leków przeciwzakrzepowych lub heparyny w dużych dawkach, gdyż cefazolina bardzo rzadko może powodować zaburzenia krzepnięcia krwi;

•    niektórych antybiotyków (np. antybiotyków aminoglikozydowych, kolistyny, polimiksyny B) oraz leków moczopędnych (np. furosemidu), gdyż podawana jednocześnie cefazolina może zwiększać ich działanie uszkadzające nerki.

Wyniki badań laboratoryjnych

Lek Cefazolin Sandoz może zmieniać wyniki testów wykrywających cukier (glukozę) w moczu. Jeśli pacjent choruje na cukrzycę i wykonuje badania moczu, powinien poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Może być konieczne zastosowanie innych testów.

Wyniki pośrednich i bezpośrednich testów Coombsa mogą być fałszywie dodatnie, np. u noworodków, których matki otrzymywały cefalosporyny.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Ciąża

Ze względu na niewystarczające dane dotyczące stosowania cefazoliny u kobiet w ciąży, lek Cefazolin Sandoz można podawać w okresie ciąży (zwłaszcza w pierwszym jej trymestrze) jedynie wtedy, gdy lekarz uzna, że korzyść stosowania leku u matki przeważa nad możliwym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nieznaczna ilość cefazoliny przenika do mleka kobiecego. U niemowląt karmionych piersią może wystąpić uczulenie, zaburzenie składu flory jelitowej oraz nadkażenie drożdżakami. W takich przypadkach należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie stwierdzono wpływu leku Cefazolin Sandoz na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Cefazolin Sandoz

Lek Cefazolin Sandoz zawiera potas (48 mg na 1 g cefazoliny), który należy uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z ograniczeniem potasu, pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz pacjentów z niewydolnością serca.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Cefazolin Sandoz

Dawkę i czas trwania leczenia ustala lekarz. Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie zmniejszać dawki ani przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Dawka leku zależy od wrażliwości drobnoustrojów, które wywołały chorobę i od ciężkości zakażenia.

Dorośli

Rodzaj zakażenia

Dawka

Częstość stosowania

Całkowita dawka dobowa

Lekkie zakażenia (wywołane przez bakterie

500 mg

co 8 godzin

1,5 g

Gram-dodatnie)

1 g

co 12 godzin

2 g

Niepowikłane zakażenia układu moczowego

1 g

co 12 godzin

2 g

Zakażenia umiarkowane do ciężkich (wywołane przez bakterie Gram-ujemne)

1 g

co 6 do 8 godzin

3 do 4 g

Zakażenia zagrażające życiu

1 do 1,5 g

co 6 godzin

4 do 6 g

Rzadko stosowano dawki do 12 g.

Dorośli z niewydolnością nerek

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.)

Stężenie kreatyniny w surowicy (mg/100 ml)

Całkowita dawka dobowa

Częstość

stosowania

>55

<1,5

zwykle stosowana dawka

bez zmian

35 do 54

1,6 do 3,0

zwykle stosowana dawka

co 12 godzin

11 do 34

3,1 do 4,5

/ zwykle stosowanej dawki

co 12 godzin

<10

>4,6

% zwykle stosowanej dawki

co 24 godziny

U pacjentów poddawanych hemodializie schemat dawkowania leku zależy od warunków dializy.

W zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym

Dawkowanie zależy od rodzaju i czasu trwania zabiegu chirurgicznego.

•    Cefazolin Sandoz w dawce początkowej od 1 g do 2 g podaje się dożylnie lub domięśniowo od 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem operacji.

• Jeśli zabieg trwa dłużej (co najmniej 2 godziny), w trakcie jego trwania podaje się dożylnie lub domięśniowo kolejną dawkę od 500 mg do 1 g.

•    Po operacji w ciągu 24 godzin podaje się dożylnie lub domięśniowo co 6 do 8 godzin dawkę od 500 mg do 1 g.

W zakażeniach, które mogą stanowić duże zagrożenia dla pacjenta (np. po operacjach serca lub dużych zabiegach ortopedycznych, takich jak całkowita wymiana stawu), zaleca się dalsze podawanie leku przez 24 do 48 godzin, w dawkach stosowanych zwykle po zabiegach chirurgicznych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Noworodki w wieku _poniżej 1 miesiąca

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u noworodków w wieku poniżej 1 miesiąca.

Niemowlęta w wieku powyżej 1 miesiąca i dzieci

W większości lekkich i średnio ciężkich zakażeń skuteczna całkowita dawka dobowa wynosi 25 do 50 mg/kg mc., podzielona na 3 lub 4 równe dawki.

W ciężkich zakażeniach całkowitą dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnej dawki zalecanej 100 mg/kg mc.

Dzieci

Masa ciała

25 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych

25 mg/kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych

Dawkowanie co około 8 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml

Dawkowanie co około 6 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml)

4,5 kg

40 mg

0,3 ml

30 mg

0,25 ml

9,0 kg

75 mg

0,6 ml

55 mg

0,45 ml

13,5 kg

115 mg

0,9 ml

85 mg

0,7 ml

18,0 kg

150 mg

1,2 ml

115 mg

0,9 ml

22,5 kg

190 mg

1,5 ml

140 mg

1,1 ml

Masa ciała

50 mg/kg mc. na dobę w 3 dawkach podzielonych

50 mg/kg mc.

w 4 dawkach podzielonych

Dawkowanie co około 8 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml

Dawkowanie co około 6 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml

4,5 kg

75 mg

0,35 ml

55 mg

0,25 ml

9,0 kg

150 mg

0,7 ml

110 mg

0,5 ml

13,5 kg

225 mg

1,0 ml

170 mg

0,75 ml

18,0 kg

300 mg

1,35 ml

225 mg

1,0 ml

22,5 kg

375 mg

1,7 ml

280 mg

1,25 ml

Dzieci z niewydolnością nerek

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.)

Dawka cefazoliny (mg/kg mc.)

Przerwa między dawkami (godziny)

>50

7 (do 500 mg/dawkę)

6 do 8

25 do 50

7

12

10 do 25

7

24 do 36

<10

7

48 do 72

Dzieciom poddawanym hemodializie podaje się na początku leczenia dawkę 7 mg/kg mc., a między kolejnymi zabiegami dializy dawkę 3 do 4 mg/kg mc. (przerwa między zabiegami dializy wynosi 72 godziny).

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu choroby. Lek Cefazolin Sandoz należy stosować co najmniej przez 2 do 3 dni po ustąpieniu gorączki lub po zlikwidowaniu zakażenia. W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące podawanie leku trwa co najmniej 10 dni.

Sposób podawania

Lek Cefazolin Sandoz jest podawany dożylnie lub domięśniowo przez lekarza lub pielęgniarkę. Szczegółowe informacje znajdują się na końcu ulotki, w części przeznaczonej dla personelu medycznego.

Podanie większej niż zalecana dawki leku Cefazolin Sandoz

W przypadku podania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Przedawkowanie może wywołać ból, stan zapalny i zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia. Podanie pozajelitowe bardzo dużych dawek leku może spowodować zawroty głowy, uczucie mrowienia i ból głowy. U pacjentów z chorobą nerek przedawkowanie leku może wywołać drgawki. Możliwe jest zwiększenie stężenia kreatyniny, bilirubiny, azotu mocznikowego, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, dodatni wynik testu Coombsa, wystąpienie trombocytozy lub trombocytopenii (zwiększenia lub zmniejszenia liczby płytek krwi), eozynofilii, leukopenii i wydłużenie czasu protrombinowego.

Leczenie przedawkowania

W razie wystąpienia drgawek należy natychmiast odstawić lek. Może być wskazane podanie leków przeciwdrgawkowych. Należy monitorować ważne czynności życiowe i parametry laboratoryjne. Po znacznym przedawkowaniu, jeśli brak reakcji na inne sposoby leczenia, może być korzystne jednoczesne zastosowanie hemodializy z hemoperfuzją, choć brak dodatkowych danych. Dializa otrzewnowa nie jest skuteczna.

Pominięcie zażycia dawki leku Cefazolin Sandoz

Lek Cefazolin Sandoz należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza. W przypadku pominięcia dawki leku należy ją podać najszybciej, jak to możliwe, a następnie powrócić do zaleconego schematu dawkowania. Nie podawać dwóch dawek leku jednocześnie.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przerwanie stosowania leku Cefazolin Sandoz

Lek należy stosować zawsze aż do zakończenia cyklu leczenia, nawet jeśli nastąpi poprawa samopoczucia. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować nawrót zakażenia. Możliwe jest również uodpornienie się bakterii na ten lek.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Cefazolin Sandoz może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast przerwać leczenie i skontaktować sie z lekarzem: obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk głośni ze zwężeniem dróg oddechowych, przyspieszona czynność serca, duszność, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, pęcherze i łuszczenie się skóry i błon śluzowych, wstrząs anafilaktyczny.

Są to ciężkie objawy niepożądane, których wystąpienie może świadczyć o nadwrażliwości na cefazolinę. W takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna lub leczenie szpitalne.

Reakcje nadwrażliwości

Rzadko: reakcje skórne ze świądem lub bez, np. miejscowa lub uogólniona wysypka, rumień, rumień wielopostaciowy wysiękowy, pokrzywka, przemijające miejscowe zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, błon śluzowych lub stawów (obrzęk naczynioruchowy), gorączka polekowa, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zapalenie płuc, ciężkie reakcje skórne z uogólnionymi reakcjami zagrażającymi życiu (np. zespół Lyella i zespół Stevensa-Johnsona).

Mogą wystąpić ciężkie ostre reakcje alergiczne. Może to być obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk głośni ze zwężeniem dróg oddechowych, przyspieszona czynność serca, duszność, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs anafilaktyczny.

Krew i układ krzepnięcia

Rzadko: leukocytoza (zwiększenie liczby krwinek białych), agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów), monocytoza (zwiększenie ilości monocytów), limfocytopenia (zmniejszenie liczby limfocytów), bazofilia (zwiększenie liczby granulocytów zasadochłonnych), eozynofilia (zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych), granulocytopenia (zmniejszenie liczby granulocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie wartości hematokrytu, niedokrwistość, w tym niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna (spowodowana rozpadem krwinek czerwonych), pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych i płytek krwi).

Bardzo rzadko: zaburzenia czynników krzepnięcia, krwawienia.

Wątroba

Rzadko: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, gamma-GT), stężenia bilirubiny, aktywności LDH i fosfatazy zasadowej, przemijające zapalenie wątroby i żółtaczka spowodowana zastojem żółci.

Przewód pokarmowy

Rzadko: utrata apetytu, biegunka, nudności i wymioty (zwykle o lekkim przebiegu i ustępujące w trakcie lub po zakończeniu leczenia).

Długotrwałe stosowanie cefalosporyn może powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych na stosowany antybiotyk.

Nerki

Rzadko: przemijające zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy, zaburzenia czynności nerek, uszkodzenie nerek (głównie u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki, które mogą działać toksycznie na nerki).

Układ nerwowy

Po doustnym, domięśniowym lub dożylnym podaniu cefalosporyn opisywano zawroty głowy, złe samopoczucie, zmęczenie i koszmary senne. Niektóre cefalosporyny powodowały nadmierną ruchliwość, nerwowość lub lęk, bezsenność, senność, osłabienie, uderzenia gorąca, zaburzenie widzenia barw i splątanie. U niektórych pacjentów (zwłaszcza z niewydolnością nerek) stwierdzono zwiększoną skłonność do drgawek oraz zaburzenia czynności mózgu z uogólnionymi drgawkami. Opisano jeden przypadek jałowego zapalenia opon mózgowych.

Inne

Zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia po dożylnym podaniu leku, ból w klatce piersiowej, wysięk do opłucnej, duszność lub zespół zaburzeń oddechowych, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy, świąd narządów płciowych i odbytu, drożdżyca narządów płciowych, zapalenie pochwy, zakrzepowe zapalenie żył, ból podczas domięśniowego podawania leku, reakcja przypominająca nadwrażliwość na światło po wcześniejszym narażeniu na promieniowanie UV (efekt ”dawki zapamiętanej”).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Cefazolin Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym i na fiolce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

• Fiolki z proszkiem do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji: przechowywać

w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem, w temperaturze poniżej 25°C.

• Przygotowany roztwór: przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Cefazolin Sandoz

1 fiolka zawiera 1048 mg soli sodowej cefazoliny, co odpowiada 1000 mg cefazoliny.

Jak wygląda lek Cefazolin Sandoz i co zawiera opakowanie

Lek Cefazolin Sandoz dostępny jest w fiolkach 15 ml ze szkła typu III z korkiem z chlorowcowanego kauczuku izobutenowo-izoprenowego i aluminiowym kapslem z plastikowym wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Opakowanie pojedyncze zawiera 1 fiolkę.

Opakowanie szpitalne zawiera 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania szczegółowej informacji o leku należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 549 15 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2013

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Sposób i droga podania leku Cefazolin Sandoz

Sposób podawania

Przygotowany roztwór podaje się głęboko domięśniowo lub dożylnie.

Leku nie należy podawać dokanałowo.

Podawać tylko świeżo przygotowane, przezroczyste i bezbarwne roztwory. Pobierać tylko jedną dawkę.

Niezużyty roztwór należy usunąć.

Podanie domięśniowe

Lek można podawać domięśniowo tylko w niepowikłanych zakażeniach.

Przed podaniem domięśniowym lek należy rozpuścić w 0,5% roztworze lidokainy.

Dawki stosowane domięśniowo (maksymalnie 1 g) należy wstrzykiwać do mięśni o dużej masie. Rozpuszczalnikiem może być również 0,9% roztwór NaCl.

Proszek do sporządzenia roztworu należy rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl zgodnie z następującą tabelą:

Wielkość fiolki

Objętość rozpuszczalnika

500 mg

2 ml

_1_g_

4 ml

Podawanie dożylne

Roztwory do wstrzykiwań dożylnych i infuzji dożylnych przygotowuje się przez rozpuszczenie substancji suchej w wodzie do wstrzykiwań lub 0,9% roztworze NaCl. Należy stosować co najmniej 4 ml rozpuszczalnika na każdy gram proszku.

W celu przygotowania roztworów do infuzji dożylnej butelkę do infuzji należy napełnić 50-100 ml 0,9% roztworu NaCl, poczekać do rozpuszczenia się proszku i podawać w powolnej infuzji dożylnej.

Nie należy podawać drogą dożylną cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy.

Infuzja dożylna

Większe dawki dobowe (4 do 6 g w 2 lub 3 pojedynczych dawkach) podaje się w infuzji dożylnej (w ciągu 20 do 30 minut).

Cefazolina może być podawana z innymi płynami stosowanymi dożylnie lub w oddzielnej butelce przeznaczonej do infuzji dożylnej.

Bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne

Do dawki 1 g cefazolinę można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (3 do 5 minut), bezpośrednio do żyły lub przez cewnik.

8

Cefazolin Sandoz

Charakterystyka Cefazolin sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefazolin Sandoz 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

1 fiolka zawiera 1048 mg soli sodowej cefazoliny, co odpowiada 1000 mg cefazoliny (Cefazolinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cefazolin Sandoz stosuje się:

-    w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefazolinę (patrz punkt 5.1):

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie bakteryjnego przewlekłego zapalenia oskrzeli, zapalenie płuc

•    zakażenia układu moczowego: ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich

•    zapalenie wsierdzia

•    posocznica

- w zapobieganiu zakażeniom okołoperacyjnym: stosowanie cefazoliny w okresie okołooperacyjnym może zmniejszyć częstość występowania zakażeń pooperacyjnych w zabiegach chirurgicznych o dużym ryzyku wystąpienia takich zakażeń.

Stosowanie cefazoliny w fiolkach należy ograniczyć do przypadków, w których konieczne jest pozajelitowe podanie leku.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne (np. zalecenia krajowe) dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

W miarę możliwości należy przeprowadzić testy wrażliwości na lek drobnoustrojów wywołujących zakażenie (antybiogram), jednak w uzasadnionych przypadkach można rozpocząć terapię przed otrzymaniem wyników tych testów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawkowanie zależy od wrażliwości patogenów i ciężkości zakażenia.

Dorośli

Dawki zwykle stosowane u dorosłych podano w tabeli poniżej.

Rodzaj zakażenia

Dawka

Częstość

stosowania

Całkowita dawka dobowa

Lekkie zakażenia (wywołane przez bakterie

500 mg

co 8 godzin

1,5 g

Gram-dodatnie)

1 g

co 12 godzin

2 g

Niepowikłane zakażenia układu moczowego

1 g

co 12 godzin

2 g

Zakażenia umiarkowane do ciężkich (wywołane przez bakterie Gram-ujemne)

1 g

co 6 do 8 godzin

3 g do 4 g

Zakażenia zagrażające życiu

1 g do 1,5 g

co 6 godzin

4 g do 6 g

Rzadko stosowano dawki do 12 g.

Dorośli z niewydolnością nerek

Lek należy podawać w dawkach zgodnych z danymi zawartymi w tabeli poniżej.

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.)

Stężenie kreatyniny w surowicy (mg/100 ml)

Całkowita dawka dobowa

Częstość stosowania

>55

<1,5

zwykle stosowana dawka

bez zmian

35 do 54

1,6 do 3,0

zwykle stosowana dawka

co 12 godzin

11 do 34

3,1 do 4,5

/ zwykle stosowanej dawki

co 12 godzin

<10

>4,6

% zwykle stosowanej dawki

co 24 godziny

U pacjentów poddawanych hemodializie schemat dawkowania leku zależy od warunków dializy.

W zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym

Dawkowanie zależy od rodzaju i czasu trwania zabiegu chirurgicznego.

• Cefazolin Sandoz w dawce początkowej od 1 g do 2 g podaje się dożylnie lub domięśniowo od 30 minut do 1 godziny przed rozpoczęciem operacji.

• Jeśli zabieg trwa dłużej (co najmniej 2 godziny), w trakcie jego trwania podaje się dożylnie lub domięśniowo kolejną dawkę od 500 mg do 1 g.

• Po operacji w ciągu 24 godzin podaje się dożylnie lub domięśniowo co 6 do 8 godzin dawkę od 500 mg do 1 g.

W zakażeniach, które mogą stanowić duże zagrożenia dla pacjenta (np. po operacjach serca lub dużych zabiegach ortopedycznych, takich jak całkowita wymiana stawu), zalecane jest dalsze podawanie leku przez 24 do 48 godzin, w dawkach stosowanych zwykle po zabiegach chirurgicznych.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.

Noworodki w wieku poniżej 1 miesiąca

Nie zostało ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u noworodków w wieku poniżej 1 miesiąca (patrz punkt 4.4).

Niemowlęta w wieku powyżej 1 miesiąca i dzieci

W większości lekkich i średnio ciężkich zakażeń skuteczna całkowita dawka dobowa wynosi 25 do 50 mg/kg mc., podzielona na 3 lub 4 równe dawki.

W ciężkich zakażeniach całkowitą dawkę dobową można zwiększyć do maksymalnej dawki zalecanej 100 mg/kg mc.

Masa ciała

25 mg/kg w 3 dawkac

mc. na dobę h podzielonych

25 mg/kg mc. na dobę w 4 dawkach podzielonych

Dawkowanie co około 8 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml

Dawkowanie co około 6 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 125 mg/ml

4,5 kg

40 mg

0,3 ml

30 mg

0,25 ml

9,0 kg

75 mg

0,6 ml

55 mg

0,45 ml

13,5 kg

115 mg

0,9 ml

85 mg

0,7 ml

18,0 kg

150 mg

1,2 ml

115 mg

0,9 ml

22,5 kg

190 mg

1,5 ml

140 mg

1,1 ml

Masa ciała

50 mg/kg w 3 dawkac

mc. na dobę h podzielonych

50 mg/kg mc.

w 4 dawkach podzielonych

Dawkowanie co około 8 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml

Dawkowanie co około 6 godzin

Objętość, jaką należy pobrać z fiolki roztworu o stężeniu 225 mg/ml

4,5 kg

75 mg

0,35 ml

55 mg

0,25 ml

9,0 kg

150 mg

0,7 ml

110 mg

0,5 ml

13,5 kg

225 mg

1,0 ml

170 mg

0,75 ml

18,0 kg

300 mg

1,35 ml

225 mg

1,0 ml

22,5 kg

375 mg

1,7 ml

280 mg

1,25 ml

Dzieci z niewydolnością nerek

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2 pc.)

Dawka cefazoliny (mg/kg mc.)

Przerwa między dawkami (godziny)

>50

7 (do 500 mg/dawkę)

6 do 8

25 do 50

7

12

10 do 25

7

24 do 36

<10

7

48 do 72

Dzieciom poddawanym hemodializie podaje się na początku leczenia dawkę 7 mg/kg mc. Ponieważ stężenie cefazoliny w surowicy zmniejsza się podczas dializy o 35% do 65%, w okresie między kolejnymi zabiegami dializy podaje się dawkę 3 do 4 mg/kg mc. (przerwa między zabiegami dializy wynosi 72 godziny).

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu choroby. Zgodnie z ogólnymi zasadami stosowania antybiotyków, podawanie cefazoliny należy kontynuować co najmniej przez 2 do 3 dni po ustąpieniu gorączki lub po zlikwidowaniu zakażenia. W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące podawanie leku trwa co najmniej 10 dni.

Sposób podawania

Przygotowany roztwór podaje się głęboko domięśniowo lub dożylnie. Leku nie należy podawać dokanałowo. Patrz również punkt 6.6.

Podawanie domięśniowe

Lek można podawać domięśniowo tylko w niepowikłanych zakażeniach.

Dawki stosowane domięśniowo (maksymalnie 1 g) należy wstrzykiwać do mięśni o dużej masie.

Podawanie dożylne

Nie należy podawać drogą dożylną cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy.

Infuzja dożylna

Większe dawki dobowe (4 do 6 g w 2 lub 3 pojedynczych dawkach) podaje się w infuzji dożylnej (w ciągu 20 do 30 minut).

Cefazolina może być podawana z innymi płynami stosowanymi dożylnie lub w oddzielnej butelce przeznaczonej do infuzji dożylnej.

Bezpośrednie wstrzyknięcie dożylne

Do dawki 1 g cefazolinę można podawać w powolnym wstrzyknięciu dożylnym (3 do 5 minut), bezpośrednio do żyły lub przez cewnik.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefuroksym lub na inne cefalosporyny.

Występująca w przeszłości natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub którykolwiek z antybiotyków beta-laktamowych.

Dzieciom w wieku poniżej 1 roku nie należy podawać cefazoliny rozpuszczonej w roztworze lidokainy.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Szczególną uwagę należy zwrócić u pacjentów ze skłonnością do alergii, astmą oskrzelową lub gorączką sienną. Przed podaniem cefazoliny należy przeprowadzić wywiad dotyczący występujących uprzednio reakcji nadwrażliwości na inne antybiotyki beta-laktamowe (penicyliny lub cefalosporyny).

- U pacjentów, u których występują reakcje alergiczne, należy lek odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie objawowe. Należy wziąć pod uwagę możliwość reakcji krzyżowych z innymi cefalosporynami i występującą rzadko alergię krzyżową z penicylinami. Jeżeli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na penicyliny, należy wziąć pod uwagę krzyżową alergię na inne antybiotyki beta-laktamowe jak cefalosporyny.

-    U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek wielkość dawek i (lub) przerwy między dawkami należy dostosować do ciężkości zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.2).

-    W wyjątkowych przypadkach stosowanie cefazoliny może powodować zaburzenia krzepliwości krwi. Zwiększone ryzyko jest u pacjentów, u których występują czynniki ryzyka powodujące niedobór witaminy K lub zaburzające inne mechanizmy krzepnięcia (żywienie pozajelitowe, niedobory żywieniowe, zaburzenie czynności wątroby i nerek, małopłytkowość). Przyczyną zaburzonej krzepliwości krwi mogą być choroby (np. hemofilia, owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy), wywołujące lub nasilające krwawienia. U pacjentów z wyżej wymienionymi chorobami należy monitorować krzepliwość krwi za pomocą testu Quicka. Jeżeli parametry krzepliwości krwi zmniejszają się, należy podawać witaminę K (10 mg na tydzień).

-    U pacjentów z ciężką lub utrzymującą się biegunką należy brać pod uwagę wystąpienie związanego ze stosowaniem antybiotyku rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Ponieważ może ono zagrażać życiu, należy natychmiast odstawić cefazolinę i zastosować odpowiednie leczenie. Leki hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane.

- Przedłużone stosowanie cefazoliny może przyczynić się do wzrostu opornych drobnoustrojów. Dlatego też pacjentów należy dokładnie obserwować, czy nie występują u nich nadkażenia. Jeśli wystąpi nadkażenie, należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

-    U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub z niewydolnością serca należy uwzględnić zawartość sodu w roztworach do wstrzykiwań (48 mg na 1 g cefazoliny).

- Nie należy stosować cefazoliny u wcześniaków ani noworodków w 1. miesiącu życia, ponieważ brak danych i nie zostało określone bezpieczeństwo stosowania.

- Sportowców należy poinformować o tym, że podczas stosowania cefazoliny w roztworze lidokainy mogą występować pozytywne wyniki testów antydopingowych.

-    Nie podawać dokanałowo.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie z następującymi lekami

Antybiotyki

Nie należy stosować cefazoliny z antybiotykami, które działają bakteriostatycznie (np. tetracykliny, sulfonamidy, erytromycyna, chloramfenikol), ponieważ w testach in vitro obserwowano działanie antagonistyczne.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania

Probenecyd

Klirens nerkowy cefazoliny jest zmniejszony podczas jednoczesnego podawania probenecydu.

Należy zachować środki ostrożności podczas jednoczesnego stosowania następujących leków

Leki przeciwzakrzepowe

Cefalosporyny mogą bardzo rzadko prowadzić do zaburzeń krzepliwości krwi (patrz punkt 4.4). Podczas jednoczesnego stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych lub dużych dawek heparyny należy monitorować parametry krzepliwości.

Leki nefrotoksyczne

Nie można wykluczyć, że nasili się działanie nefrotoksyczne antybiotyków (np. aminoglikozydów, kolistyny, polimiksyny B) oraz leków moczopędnych (np. furosemidu). Jeżeli wymienione leki stosowane są jednocześnie z cefazoliną, należy uważnie monitorować parametry czynności nerek.

Wyniki badań laboratoryjnych

Wyniki testów laboratoryjnych wykrywających glukozę w moczu, przeprowadzane z zastosowaniem roztworu Benedicta, Fehlinga lub tabletek Clinitest, mogą być fałszywie dodatnie. Jednak cefazolina nie wpływa na wyniki testów enzymatycznych stosowanych do pomiaru stężenia glukozy.

Wyniki pośrednich i bezpośrednich testów Coombsa również mogą być fałszywie dodatnie, np. u noworodków, których matki otrzymywały cefalosporyny.

4.6    Ciąża i laktacja

Cefazolina przenika przez barierę łożyska. Dotychczasowe doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania cefazoliny u kobiet w ciąży jest niewystarczające, dlatego w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze, lek może być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Nieznaczna ilość jest wydzielana do mleka. U karmionych piersią niemowląt może wystąpić uczulenie, zaburzenie składu flory jelitowej oraz nadkażenie grzybami Candida. W takich przypadkach należy zaprzestać karmienia piersią podczas leczenia cefazoliną.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie stwierdzono wpływu cefazoliny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Reakcje nadwrażliwości

Rzadko występowały następujące reakcje po podaniu cefazoliny: reakcje skórne przebiegające ze świądem lub bez, takie jak miejscowa lub uogólniona wysypka, rumień, rumień wielopostaciowy wysiękowy, pokrzywka, przemijające miejscowe zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych, błon śluzowych lub stawów (obrzęk naczynioruchowy), gorączka polekowa, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zapalenie płuc.

Rzadko w związku z leczeniem cefazoliną opisywano ciężkie reakcje skórne z uogólnionymi reakcjami zagrażającymi życiu (np. zespół Lyella i zespół Stevensa-Johnsona).

Mogą wystąpić ciężkie ostre reakcje alergiczne. Może to być obrzęk twarzy, obrzęk języka, obrzęk głośni ze zwężeniem dróg oddechowych, przyspieszona czynność serca, duszność, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs anafilaktyczny. W razie wystąpienia tych reakcji może być konieczne natychmiastowe intensywne leczenie.

Krew i układ krzepnięcia

Podczas leczenia cefazoliną rzadko występuje leukocytoza, agranulocytoza, monocytoza, limfocytopenia, bazofilia, eozynofilia, granulocytopenia, neutropenia, leukopenia, trombocytopenia. Objawy te występują rzadko i są odwracalne.

Po podaniu niektórych cefalosporyn rzadko opisywano zmniejszenie stężenia hemoglobiny i (lub) wartości hematokrytu, niedokrwistość i agranulocytozę. Podczas stosowania tych cefalosporyn opisywano również rzadko niedokrwistość aplastyczną, pancytopenię i niedokrwistość hemolityczną. Podczas leczenia cefazoliną bardzo rzadko występowały zaburzenia w układzie osoczowych czynników krzepnięcia i w wyniku tych zaburzeń - krwawienia. Większe ryzyko powyższych zaburzeń występuje u pacjentów z niedoborem witaminy K lub innymi czynnikami, prowadzącymi do zaburzeń w układzie krzepnięcia (żywienie pozajelitowe, niedobory żywieniowe, zaburzenia czynności wątroby i nerek, zmniejszona liczba płytek krwi) oraz u pacjentów z chorobami indukującymi lub nasilającymi krwawienia (np. hemofilia, wrzody żołądka i dwunastnicy).

Wątroba

Rzadko występowało czasowe zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, gamma-GT), stężenia bilirubiny i (lub) aktywności LDH i fosfatazy zasadowej.

Rzadko opisywano przemijające zapalenie wątroby i żółtaczkę cholestatyczną.

Przewód pokarmowy

Rzadko występują objawy ze strony przewodu pokarmowego, związane ze stosowaniem cefazoliny, w tym: utrata apetytu, biegunka, nudności i wymioty. W większości przypadków objawy mają lekki przebieg i ustępują często w trakcie lub po zakończeniu leczenia.

Jeśli w trakcie lub po zakończeniu leczenia cefazoliną występuje ciężka lub utrzymująca się biegunka, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem, ponieważ może ona być objawem ciężkiej choroby (rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), którą należy natychmiast leczyć. Pacjent nie powinien przyjmować żadnych leków, które hamują perystaltykę jelit. Długotrwałe stosowanie cefalosporyn może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów, zwłaszcza Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Enterococcus lub Candida.

Nerki

Rzadko może wystąpić przemijające zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i kreatyniny w surowicy oraz zaburzenie czynności nerek. U większości pacjentów, otrzymujących jednocześnie inne leki potencjalnie nefrotoksyczne, stwierdzana była nefrotoksyczność.

Układ nerwowy

Objawy ze strony układu nerwowego, występujące po doustnym, domięśniowym lub dożylnym podaniu cefalosporyn, obejmują zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, złe samopoczucie, zmęczenie i koszmary senne. Podczas leczenia niektórymi cefalosporynami notowano również nadmierną ruchliwość, nerwowość lub lęk, bezsenność, senność, osłabienie, uderzenia gorąca, zaburzenie widzenia barw i splątanie, chociaż związek przyczynowy nie zawsze był potwierdzony.

U niektórych pacjentów (zwłaszcza z niewydolnością nerek) potwierdzono zmniejszenie progu drgawkowego wywołane stosowaniem cefalosporyn oraz indukowaną przez cefazolinę encefalopatię z uogólnionymi drgawkami. Opisano przypadek jałowego zapalenia opon mózgowych, związany z narażeniem na działanie cefaleksyny, cefazoliny i ceftazydymu.

Inne

Opisywano zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia po dożylnym podaniu leku.

Inne objawy niepożądane opisywane podczas leczenia cefalosporynami obejmują: ból w klatce piersiowej, wysięk do opłucnej, duszność lub zespół zaburzeń oddechowych, kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, zwiększenie lub zmniejszenie stężenia glukozy w surowicy, świąd narządów płciowych i odbytu, kandydozę narządów płciowych, zapalenie pochwy, zakrzepowe zapalenie żył, ból podczas domięśniowego podawania leku. Opisywano reakcję przypominającą nadwrażliwość na światło po wcześniejszym narażeniu na promieniowanie UV (efekt ”dawki zapamiętanej”).

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Przedawkowanie może powodować ból, stany zapalne i zapalenie żyły w miejscu wstrzyknięcia. Podanie pozajelitowe bardzo dużych dawek cefalosporyny może spowodować zaburzenia równowagi, parestezje i ból głowy. U pacjentów z chorobą nerek przedawkowanie cefalosporyn może wywołać drgawki.

Przedawkowanie może być związane z następującymi nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych: zwiększone stężenie kreatyniny, azotu mocznikowego we krwi (BUN), bilirubiny, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych; dodatni wynik testu Coombsa, trombocytoza lub trombocytopenia, eozynofilia, leukopenia oraz wydłużony czas protrombinowy.

Leczenie przedawkowania

W razie wystąpienia drgawek należy natychmiast odstawić lek. Może być wskazane podanie leków przeciwdrgawkowych. Należy monitorować ważne czynności życiowe i parametry laboratoryjne. Po znacznym przedawkowaniu, jeśli brak reakcji na inne sposoby leczenia, może być korzystne równoczesne zastosowanie hemodializy z hemoperfuzją, chociaż brak dodatkowych danych. Dializa otrzewnowa nie jest skuteczna.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwzakaźne do stosowania ogólnego, cefalosporyny pierwszej generacji.

Kod ATC: J01DB04 Właściwości ogólne

Cefazolina jest półsyntetyczną cefalosporyną do stosowania pozajelitowego. Podobnie jak inne antybiotyki beta-laktamowe, wykazuje działanie bakteriobójcze przez hamowanie syntezy ściany komórki bakteryjnej.

Stężenia graniczne

Następujące wartości MIC (najmniejsze stężenie hamujące) zgodnie z wytycznymi NCCLS (ang. National Committee for Clinical Laboratory Standards) umożliwiają rozróżnienie drobnoustrojów wrażliwych (S) od częściowo wrażliwych oraz częściowo wrażliwych od drobnoustrojów opornych (R): S<8 mg/l i R >32 mg/l.

Wrażliwość

Rozpowszechnienie nabytej oporności poszczególnych szczepów może różnić się w zależności od regionu geograficznego i od czasu. Informacje lokalne dotyczące oporności są bardzo pożądane, zwłaszcza w leczeniu ciężkich zakażeń. Informacja taka dostarcza tylko przybliżonych wskazówek dotyczących wrażliwości drobnoustrojów na cefazolinę.

Kategorie

WRAŻLIWE

Gram-dodatnie bakterie tlenowe Staphylococcus wrażliwe na metycylinę Streptococcus

Zakresy częstości występowania oporności w krajach EU (jeżeli powyżej 10%) wartości graniczne

Streptococcus pneumoniae Gram-ujemne bakterie tlenowe

7-70%

Branhamella catarrhalis

0-16%

Citrobacter koseri

0-26%

Escherichia coli

11-30%

Haemophilus influenzae

0-17%

Klebsiella

Neisseria gonorrhoeae

0-30%

Proteus mirabilis Bakterie beztlenowe

10-20%

Clostridium perfringens

Fusobacterium

Peptostreptococccus

0-20%

Prevotella

30-70%

Propionibacterium acnes Veilonella

CZĘŚCIOWO WRAŻLIWE

Bakterie beztlenowe

Eubacterium

OPORNE

Gram-dodatnie bakterie tlenowe

Enterococcus spp.

Staphylococcus oporne na metycylinę * Listeria monocytogenes

Gram-ujemne bakterie tlenowe

Acinetobacter baumanii Aeromonas spp.

Alcaligenes denitrificans

Bordetella

Campylobacter

Citrobacter freundii

Enterobacter

Legionella

Morganella morganii

Proteus vulgaris

Providencia

Pseudomonas

Serratia

Vibrio

Yersinia enterocolitica

Bakterie beztlenowe

Bacteroides Clostridium difficile

Inne

Chlamydia

Mycobacterium

Mycoplasma

Rickettsia

* Wśród wszystkich gronkowców częstość występowania szczepów opornych na metycylinę wynosi około 30 do 50% i jest zwykle stwierdzana w szpitalu.

Inne informacje

Szczepy Streptococcus pneumoniae oporne na penicylinę wykazują oporność krzyżową na cefalosporyny, w tym cefazolinę.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Cefazolina jest podawana pozajelitowo. Po podaniu domięśniowym najwyższe stężenia w surowicy osiągane są w ciągu 30 do 75 minut.

Stężenie w surowicy (pg/ml) po podaniu domięśniowym

Dawka

30 min

1 h

2 h

4 h

6 h

8 h

500 mg

36,2

36,8

37,9

15,5

6,3

3

1 g

60,1

63,8

54,3

29,3

13,2

7,1

Stężenie w surowicy (pg/ml) po podaniu dożylnym dawki 1 g

5 min

15 min

30 min

1 h

2 h

4 h

188,4

135,4

106,8

73,7

45,6

16,5

Około 65-92% podanej dawki cefazoliny wiąże się z białkami osocza. Cefazolina bardzo dobrze przenika do tkanek, w tym do mięśni szkieletowych, mięśnia sercowego, kości, żółci i pęcherzyka żółciowego, błony śluzowej macicy i pochwy. Cefazolina przenika przez barierę łożyska. Jest również wydzielana do mleka. Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego i płynów wysiękowych nie jest wystarczające. Cefazolina nie jest metabolizowana. Większość podanej dawki podlega przesączaniu kłębuszkowemu i jest wydalana przez nerki w postaci czynnej mikrobiologicznie. Mniejsza część jest wydalana z żółcią. Okres półtrwania w osoczu w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin; u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek czas ten może być dłuższy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność cefazoliny po podaniu jednorazowym jest mała. Wartości LD50 po podaniu dożylnym wynoszą od 2200 do 3900 mg/kg mc., w zależności od gatunków zwierząt. Wielokrotne podawanie cefazoliny psom i szczurom różnymi drogami wstrzyknięcia, przez 1 do 6 miesięcy, nie wpływało istotnie na parametry biochemiczne i hematologiczne. W niektórych badaniach wystąpiły objawy neurotoksyczności.

Cefazolina jest źle tolerowana w miejscu wstrzyknięcia domięśniowego.

W badaniach na królikach, w odróżnieniu od badań na szczurach i psach, nerki były narządem docelowym.

Cefazolina nie wykazywała działania teratogennego i nie miała wpływu na reprodukcję.

Brak dostępnych badań dotyczących mutagennego i rakotwórczego działania cefazoliny.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Cefazolina wykazuje niezgodności z disiarczanem amikacyny, amobarbitalem sodu, kwasem askorbowym, siarczanem bleomycyny, glukoheptonianem wapnia, glukonianem wapnia, chlorowodorkiem cymetydyny, metanosulfonianem sodowym kolistyny, glukoheptonianem erytromycyny, siarczanem kanamycyny, chlorowodorkiem oksytetracykliny, pentobarbitalem sodu, siarczanem polimiksyny B, chlorowodorkiem tetracykliny.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po przygotowaniu roztworu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany roztwór należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Roztwór, który nie zostanie zużyty bezpośrednio po przygotowaniu, może być przechowywany w temperaturze od 2 do 8°C do 24 godzin, chyba że przygotowanie roztworu do wstrzykiwań odbywało się w kontrolowanych, aseptycznych warunkach podlegających walidacji.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań: przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Fiolki należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przygotowany roztwór

Przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2 do 8°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki 15 ml ze szkła typu III z korkiem z chlorowcowanego kauczuku izobutenowo-izoprenowego i aluminiowym kapslem z plastikowym wieczkiem typu flip-off, w tekturowym pudełku.

Opakowanie pojedyncze zawiera 1 fiolkę.

Opakowanie szpitalne zawiera 10 fiolek.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Podawać tylko świeżo przygotowane, przezroczyste i bezbarwne roztwory. Pobierać tylko jedną dawkę.

Niezużyty roztwór należy usunąć.

Przygotowanie roztworu do_podawania domięśniowego

Przed podaniem domięśniowym lek należy rozpuścić w 0,5% roztworze lidokainy.

Alternatywnie można stosować jako rozpuszczalnik 0,9% roztwór NaCl. Proszek do sporządzenia roztworu należy rozcieńczyć 0,9% roztworem NaCl zgodnie z następującą tabelą:

Wielkość fiolki

Objętość rozpuszczalnika

500 mg

2 ml

1 g

4 ml

Przygotowanie roztworu do podawania dożylnego

Roztwory do wstrzykiwań dożylnych przygotowuje się przez rozpuszczenie proszku w wodzie do wstrzykiwań lub 0,9% roztworze chlorku sodu. Na każdy 1 g proszku należy zużyć co najmniej 4 ml rozpuszczalnika.

W celu przygotowania roztworu do infuzji dożylnych należy napełnić butelkę do wlewów 50-100 ml 0,9% roztworu chlorku sodu i po rozpuszczeniu się proszku podawać w powolnej infuzji dożylnej.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4346

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

19.08.1999 / 11.10.2004 / 29.07.2005 / 30.09.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA /ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12.08.2013

11

Cefazolin Sandoz