+ iMeds.pl

Cefepime hospira 1 gUlotka Cefepime hospira

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cefepime Hospira, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji Cefepime Hospira, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Cefepimum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Cefepime Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefepime Hospira

3.    Jak stosować lek Cefepime Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cefepime Hospira

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Cefepime Hospira i w jakim celu się go stosuje

Lek Cefepime Hospira zawiera substancj ę czynną cefepim (w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego).

Cefepim należy do grupy antybiotyków, nazwanych cefalosporynami, które zabijaj ą bakterie.

Cefepim jest stosowany w leczeniu zakażeń, które są lub mogą być wywołane przez bakterie wrażliwe na cefepim. Ten lek jest stosowany w leczeniu następuj ących zakażeń:

•    Zakażenia płuc, takie jak zapalenie płuc;

•    Zakażenia układu rozrodczego (u dorosłych), układu moczowego i nerek;

•    Zakażenia skóry;

•    Zakażenia w obrębie j amy brzusznej;

•    Zakażenia krwi bakteriami (bakteriemia);

•    Zakażenia mózgu i rdzenia kręgowego u dzieci (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych);

• Zakażenia u pacj entów ze zmniej szoną liczbą białych krwinek (neutropenia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefepime Hospira Kiedy nie stosować leku Cefepime Hospira:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cefepim lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cefepime Hospira należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek;

• jeśli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek inny czynnik, dotychczas nie wymieniony w tej ulotce;

•    jeśli pacjent miał kiedykolwiek problemy z jelitami, szczególnie zapalenie jelita grubego;

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.

Cefepime Hospira a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty oraz leków ziołowych. Lek Cefepime Hospira może wpływać na działanie innych leków. Niektóre leki mogą także wpływać na działanie leku Cefepime Hospira.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli pacjent stosuje jakikolwiek z następujących leków:

•    Aminoglikozydy lub inne antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń).

•    Leki przeciwzakrzepowe (leki rozrzedzające krew).

Należy również powiedzieć lekarzowi lub pielęgniarce, jeśli u pacjenta wykonywane są badania moczu na obecność glukozy lub badania krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Cefepime Hospira

Lek Cefepime Hospira będzie podawany pacjentowi przez lekarza lub pielęgniarkę. Lek będzie podawany w jeden z następuj ących sposobów:

•    We wstrzyknięciu domięśniowym (np. w mięsień ramienia);

• W powolnym wstrzyknięciu do jednej z żył. Wstrzyknięcie będzie trwało od 3 do 5 minut;

•    Poprzez małą rurkę wprowadzoną do jednej z żył. Jest to tzw. infuzja dożylna. Podanie będzie trwało około 30 minut.

Leczenie będzie trwało 7 do 10 dni, w zależności od rodzaju zakażenia.

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zwykle stosowana dawka to 500 mg (miligramów) do 1 g (grama), co 12 godzin. W cięższych zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 2 g, co 8 godzin.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lekarz ustali odpowiednią dawkę w oparciu o masę ciała dziecka.

•    U dzieci w wieku powyżej 2 miesięcy i o masie ciała mniejszej, niż 40 kg, zwykle stosowana dawka to 50 mg/kg mc., co 12 godzin. Dawka ta może być podawana co 8 godzin, w zależności od rodzaju i ciężkości zakażenia.

• U dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy dawka może wynosić 30 mg/kg mc., co 12 godzin.

•    U dzieci o masie ciała większej, niż 40 kg można stosować takie same dawki, jak u dorosłych.

•    U dzieci nie należy przekraczać maksymalnej dawki 2 g, co 8 godzin.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Jeżeli pacjent ma zaburzenie czynności nerek, dawka leku może być zmniejszona. Może być konieczne wykonanie badań krwi, w celu ustalenia prawidłowej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cefepime Hospira

Jeśli pacjent podejrzewa, że zastosowano zbyt dużą dawkę leku Cefepime Hospira, powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko, mogą wystąpić u mniej, niż u 1 na 1000 osób)

Jeśli u pacjenta wystąpi ciężka reakcja alergiczna, należy natychmiast powiedzieć o tym lekarzowi Objawy mogą obejmować:

•    nagły obrzęk twarzy, gardła, warg lub j amy ustnej, powoduj ący trudności w oddychaniu lub połykaniu;

•    nagły obrzęk dłoni, stóp i kostek nóg.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej, niż u 1 na 10 osób

•    Dodatni odczyn Coombsa (test służący do wykrywania niektórych zaburzeń krwi).

Często: mogą wystąpić u nie wiecej, niż u 1 na 10 osób

•    Zaburzenia krzepnięcia krwi. Objawy mogą obejmować łatwiejsze powstawanie siniaków.

•    Niedokrwistość, powodująca bladość skóry, uczucie zmęczenia i skrócenie oddechu.

•    Zapalenie lub ból i pieczenie wzdłuż żyły w miejscu wstrzyknięcia leku.

•    Biegunka.

•    Zaburzenia czynności wątroby np. żółtaczka i zmiany aktywności enzymów wątrobowych we krwi.

•    Wysypka.

Niezbyt często: mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 100 osób

•    Grzybica j amy ustnej.

•    Zakażenia pochwy.

•    Zmiany liczby białych krwinek we krwi. Objawy obejmują nagłe zwiększenie temperatury ciała (gorączka), dreszcze i ból gardła.

•    Ból głowy.

•    Zapalenie jelita grubego (okrężnicy). Objawy obejmują biegunkę, zazwyczaj z obecnością krwi i śluzu, ból brzucha i gorączkę.

•    Nudności i wymioty.

•    Pokrzywka, świąd i zaczerwienienie skóry.

•    Zaburzenia czynności nerek (obserowane w badaniach krwi).

•    Gorączka.

Rzadko: mogą wystąpić u nie więcej, niż u 1 na 1000 osób

•    Zakażenia grzybicze.

•    Uczucie kłucia i mrowienia.

•    Zawroty głowy, napady drgawek.

•    Duszność.

•    Ból brzucha, zaparcie.

•    Uczucie zimna i dreszcze.

•    Świąd narządów płciowych.

Nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

•    Pewne rodzaje niedokrwistości (niedokrwistość hemolityczna lub aplastyczna).

•    Fałszywie dodatnie wyniki badań moczu na obecność glukozy.

•    Splątanie, omamy.

•    Utrata przytomności, zaburzenia mózgu.

•    Zaburzenia czynności nerek.

•    Ciężka wysypka skórna z owrzodzeniem jamy ustnej, bólem stawów i bólem oka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Cefepime Hospira

Za przechowywanie tego leku jest odpowiedzialny lekarz lub farmaceuta.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności (EXP)”.Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cefepime Hospira

-    Substancją czynną leku jest cefepim (w postaci cefepimu dichlorowodorku jedno wodnego). Każda fiolka zawiera 1 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego.

Każda fiolka zawiera 2 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego.

-    Pozostały składnik to L-arginina.

Jak wygląda lek Cefepime Hospira i co zawiera opakowanie

Cefepime Hospira występuje w postaci proszku. Proszek jest barwy białej do jasnożółtej. Dostarczany jest w szklanych fiolkach.

Przed podaniem pacjentowi, lek Cefepime Hospira jest rozpuszczany poprzez dodanie jałowego roztworu do fiolki. Następnie z fiolki pobierana jest odpowiednia dawka. Może być ona podana pacjentowi w postaci wstrzyknięcia lub dodana do worka z płynem infuzyjnym i podawana przez małą rurkę wprowadzoną do żyły.

Lek Cefepime Hospira dostarczany jest w opakowaniach zawierających 1, 5 lub 10 fiolek w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

Wytwórca

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

Hospira Enterprises B.V.

Randstad 22-11, 1316 BN, Almere Holandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:    Cefepim Hospira 1 g 2 g poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Bułgaria:    ^$ennM Xocnnpa 1g 2 g npax 3a HH*e^HOHeH/HH$y3HOHeH pa3TBop

Estonia:    Cefepime Hospira

Węgry:    Cefepime Hospira 1g 2 g por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz

Włochy:    Cefepima Hospira

Łotwa:    Cefepime Hospira    1 g    2 g pulveris injekciju vai infuziju skiduma pagatavosanai

Litwa:    Cefepime Hospira    1 g    2 g milteliai injekciniam ar infuziniam tirpalui

Polska:    Cefepime Hospira

Portugalia:    Cefepima Hospira    1 g    2 g, Pó para Soluęao Injectável ou Perfusao

Rumunia:    Cefepime Hospira    1 g    2 g, pulbere pentru solupe injectabila sau perfuzabila

Słowenia :    Cefepim Hospira 1 g 2 g - prasek za raztopino za injiciranje ali infundiranje

Słowacja:    Cefepime Hospira 1 g 2 g prások na injekcny alebo infúzny roztok

Hiszpania:    Cefepima Hospira 1 g 2 g polvo para solución inyectable y para perfusión

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 13.07.2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Cefepime Hospira, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji Cefepime Hospira, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Cefepimum

W celu uzyskania szczegółowej informacji o produkcie, należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego.

Dostępne opakowania

1 g i 2 g fiolki: Fiolki o pojemności 20 ml ze szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej oraz zabezpieczone aluminiowym wieczkiem.

Fiolki zawierają jałowy, biały lub jasno-żółty, krystaliczny proszek. Lek zawiera także L-argininę.

Lek dostarczany jest w opakowaniach zawierających 1, 5 lub 10 fiolek w pudełku tekturowym. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Dawkowanie i sposób podawania

Lek Cefepime Hospira może być podawany dożylnie lub domięśniowo.

Po odtworzeniu roztwór jest barwy jasnożółtej do bursztynowej.

Dawkowanie i sposób podawania cefepimu zależą od rodzaju i ciężkości zakażenia, wrażliwości patogenu, czynności nerek i ogólnego stanu pacjenta.

Podanie dożylne preferuje się u pacjentów z ciężkimi lub zagrażającymi życiu zakażeniami, zwłaszcza, jeśli istnieje możliwość wstrząsu.

Dorośli z prawidłową czynnością nerek

Zgodnie z poniższą tabelą.

Ciężkość zakażenia

Dawka i droga podania

Przerwy między dawkami

Lekkie do umiarkowanych zakażenia dróg moczowych

500 mg do 1 g dożylnie lub domięśniowo

12 godzin

Inne lekkie do umiarkowanych zakażenia

1 g dożylnie lub domięśniowo

12 godzin

Zakażenia ciężkie

2 g dożylnie

12 godzin

Zakażenia bardzo ciężkie lub zagrażające życiu

2 g dożylnie

8 godzin

Leczenie trwa zazwyczaj 7 do 10 dni, jednak w cięższych zakażeniach może być dłuższe. Empiryczne leczenie gorączki neutropenicznej trwa zazwyczaj 7 dni lub do czasu ustąpienia neutropenii.

U dorosłych o masie ciała < 40 kg należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna. Jednakże, zaleca się dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek u dorosłych

Dawkę cefepimu trzeba zmodyfikować w celu skompensowania zmniej szonego wydalania.

U dorosłych pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka początkowa jest taka sama, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W tabeli poniżej podano zalecane dawki podtrzymujące cefepimu.

Jeśli dostępna jest tylko wartość stężenia kreatyniny w surowicy, przybliżony klirens kreatyniny (CL^) można określić, stosując poniższy wzór (wzór Cockcrofta). Stężenie kreatyniny w surowicy powinno odpowiadać czynności nerek w stanie stacjonarnym:

Mężczyźni: klirens kreatyniny (ml/min) =    _masa ciała (kg) * (140 - wiek)_

72 * stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Kobiety: 0,85 * klirens kreatyniny obliczony dla mężczyzn

Klirens

kreatyniny

[ml/min]

Zalecana dawka podtrzymująca

> 50

Zwykła dawka. Modyfikacja nie jest konieczna.

2 g, 3 x na dobę 2 g, 2 x na dobę 1 g, 2 x na dobę 500 mg, 2 x na

dobę

30 do 50

2 g, 2 x na dobę

2 g, 1 x na dobę

1 g, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

11 do 29

2 g, 1 x na dobę

1 g, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

< 10

1 g, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

250 mg, 1 x na dobę

250 mg, 1 x na dobę

Hemodializa *

500 mg, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

* Jak wynika z danych farmakokinetycznych, niezbędne jest zmniejszenie dawek w tej grupie pacjentów. Należy zastosować następujące dawki cefepimu u pacjentów poddawanych równocześnie hemodializie: dawka nasycająca 1 g cefepimu w pierwszej dobie terapii i 500 mg na dobę w następnych dniach we wszystkich rodzajach zakażeń, z wyjątkiem gorączki u chorych z neutropenią, w której dawka wynosi 1 g na dobę. W dni dializ cefepim należy podawać po zabiegu hemodializy, w miarę możliwości o tej samej porze każdego dnia.

Pacjenci poddawani dializie

U pacjentów hemodializowanych, w czasie 3-godzinnej dializy zostaje usunięte około 68% całkowitej ilości cefepimu znajdującego się w organizmie na początku dializy. U pacjentów poddanych ciągłej dializie otrzewnowej prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych, cefepim może być podawany w dawkach jednorazowych takich, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek tj. 500 mg, 1 g lub 2 g, w zależności od nasilenia zakażenia, przy czym odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 48 godzin.

Dzieci z prawidłową czynnością nerek

Dzieci w wieku od 2 miesięcy do około 12 lat, do 40 kg masy ciała

Rodzaj zakażenia

Dawka

Przerwy między dawkami

Czas trwania leczenia

Zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich

50 mg/kg mc.

12 godzin

Ciężkie zakażenia: 8 godzin

10 dni

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i empiryczne leczenie gorączki neutropenicznej, bakteriemia, która występuje lub istnieje podejrzenie, że występuje w związku z którymkolwiek, wymienionym powyżej zakażeniem.

50 mg/kg mc.

8 godzin

7 do 10 dni

Doświadczenie dotyczące dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy jest ograniczone. Na podstawie danych uzyskanych u dzieci z grupy wiekowej powyżej 2 miesięcy i z uwzględnieniem modelu farmakokinetycznego zaleca się, aby dzieci w wieku od 1 do 2 miesięcy otrzymywały dawkę 30 mg/kg mc. co 12 lub co 8 godzin. Pacjentów należy uważnie kontrolować podczas podawania cefepimu.

U dzieci o masie ciała większej niż 40 kg należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania u dorosłych. Dzieciom nie należy podawać dawki większej od maksymalnej dawki dobowej dla dorosłych (2 g co 8 godzin). Jest tylko ograniczone doświadczenie dotyczące podawania dzieciom produktu we wstrzyknięciu domięśniowym.

Ponieważ cefepim jest u dzieci wydalany głównie przez nerki, dawkę należy zmodyfikować u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Dawka 50 mg/kg mc. (u pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 12 lat) i dawka 30 mg/kg mc.

(u pacjentów w wieku od 1 do 2 miesięcy) są porównywalne z dawką 2 g u dorosłych.

Należy stosować takie same zasady wydłużania odstępów między dawkami lub zmniejszania dawek, jakie podano dla dorosłych z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Sposób podawania

Po odtworzeniu roztwór jest barwy jasnożółtej do bursztynowej.

Podanie dożylne

W celu bezpośredniego podania we wstrzyknięciu dożylnym produkt Cefepime Hospira należy rozpuścić w 10 ml wody do wstrzykiwań, roztworu glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5%) lub roztworu glukozy do wstrzykiwań 100 mg/ml (10%) lub roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%), mleczanowego roztworu Ringera do wstrzykiwań, mleczanowego roztworu Ringera do wstrzykiwań z roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) lub roztworu mleczanu sodu do wstrzykiwań 18,7 mg/ml (M/6). Sporządzony roztwór podaje się powoli przez 3 do 5 minut albo bezpośrednio do żyły, albo poprzez zestaw do infuzji w czasie, gdy pacjent otrzymuje w infuzji dożylnej zgodny roztwór.

W celu podania infuzji dożylnej, proszek rozpuszcza się w taki sposób, jak opisano dla bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego. Odpowiednią ilość sporządzonego roztworu dodaje się do pojemnika infuzyjnego, zawierającego zgodny roztwór do infuzji dożylnej. Czas trwania infuzji dożylnej powinien wynosić około 30 minut.

Podanie domięśniowe

Roztwór do podania domięśniowego sporządzić rozpuszczaj ąc 1 g produktu Cefepime Hospira w 3 ml wody do wstrzykiwań lub roztworu chlorowodorku lidokainy 5 mg/ml (0,5%) lub roztworu chlorowodorku lidokainy 10 mg/ml (1%).

Produkt Cefepime Hospira jest zgodny z następującymi roztworami do infuzji: jałową wodą do wstrzykiwań, roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) (z lub bez roztworu glukozy 50mg/ml (5%)), roztworem glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5 %) lub 100 mg/ml (10%), mleczanowym roztworem Ringera (z lub bez roztworu glukozy 50 mg/ml (5%)), roztworem mleczanu sodu do wstrzykiwań 18,7 mg/ml (M/6).

Tabela przedstawia zalecenia dotyczące odtworzenia roztworu:

Moc

Dodany rozpuszczalnik [ml]

Przybliżone stężenie [mg/ml]

1 g dożylnie

10

90

2 g dożylnie

10

160

1 g domięśniowo

3

230

Cefepim Hospira można podawać równocześnie z innymi antybiotykami lub innymi lekami, o ile nie stosuje się ich w tej samej strzykawce, butelce infuzyjnej lub w tym samym miejscu wstrzyknięcia. Roztwory produktu Cefepim Hospira wykazują zgodność z amikacyną, ampicyliną, klindamycyną, heparyną, chlorkiem potasu, teofiliną.

Roztwory cefepimu, jak innych cefalosporyn, mogą nabrać żółtego zabarwienia. Nie ma to jednak ujemnego wpływu na działanie produktu leczniczego. Można stosować wyłącznie przejrzyste roztwory, bez widocznych cząstek.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na możliwość wystąpienia fizycznych bądź chemicznych niezgodności roztworów produktu Cefepime Hospira nie wolno mieszać z następującymi antybiotykami: metronidazolem, wankomycyną, gentamycyną, tobramycyną ani netylmycyną. Jeśli wskazane jest leczenie skojarzone, produkty te trzeba podawać osobno.

Okres ważności

Nieotwarta fiolka 2 lata

Po pierwszym otwarciu

Produkt zużyć natychmiast po otwarciu fiolki.

Sporządzony roztwór

Podanie we wstrzyknięciu domięśniowym Woda do wstrzykiwań:

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 12 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C lub przez 7 dni w temperaturze nie większej, niż od 2°C do 8°C.

Roztwór chlorowodorku lidokainy 5 mg/ml (0,5%) albo 10 mg/ml (1%).

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C lub przez 7 dni w temperaturze nie większej niż od 2°C do 8°C.

Podanie we wstrzyknięciu dożylnym

Woda do wstrzykiwań, roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9% ) (z lub bez roztworu glukozy 50 mg/ml (0,5%)), roztwór glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5%) albo roztwór glukozy do wstrzykiwań 100 mg/ml (10%), mleczanowy roztwór Ringera (z lub bez roztworu glukozy 50 mg/ml (5%)) lub roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań 18,7 mg/ml (M/6).

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze od 15°C do 25°C lub przez 7 dni w temperaturze nie większej, niż od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za okres i warunki przechowywania produktu w trakcie używania odpowiada użytkownik; nie powinny one prawidłowo przekraczać 24 godzin w temperaturze 2 do 8°C, jeśli odtworzenie zostało wykonane w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

9

Cefepime Hospira

Charakterystyka Cefepime hospira

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefepime Hospira, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji Cefepime Hospira, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 1 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego. Każda fiolka zawiera 2 g cefepimu w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji Proszek barwy białej do jasnożółtej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Cefepime Hospira wskazany jest w leczeniu zakażeń, wywołanych przez bakterie

wrażliwe na działanie cefepimu (patrz punkt 5.1), w szczególności:

•    Szpitalnego i pozaszpitalnego zapalenia płuc;

•    Powikłanych i niepowikłanych zakażeń dróg moczowych, w tym odmiedniczkowego zapalenia nerek;

•    Zakażeń skóry i tkanek miękkich;

•    Zakażeń w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenia otrzewnej i zapalenia dróg żółciowych, w skojarzeniu z antybiotykiem działającym na bakterie beztlenowe;

•    Zakażeń ginekologicznych u dorosłych, w skojarzeniu z antybiotykiem działającym na bakterie beztlenowe;

•    Bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt i dzieci;

•    W leczeniu pacjentów z bakteriemią, która występuje lub istnieje podejrzenie, że występuje w związku z którymkolwiek, wymienionym powyżej zakażeniem.

Stosowanie w empirycznym leczeniu

•    Empiryczne leczenie pacjentów z gorączką neutropeniczną. Cefepimu nie należy stosować w monoterapii w empirycznym leczeniu gorączki neutropenicznej.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków

przeciwbakteryjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Cefepime Hospira można podawać dożylnie albo domięśniowo.

Po rekonstytucji roztwór jest barwy jasnożółtej do bursztynowej.

Dawkowanie

Dawkowanie i sposób podawania cefepimu zależą od rodzaju i ciężkości zakażenia, wrażliwości patogenu, czynności nerek i ogólnego stanu pacjenta.

Podanie dożylne preferuje się u pacjentów z ciężkimi lub zagrażającymi życiu zakażeniami, zwłaszcza, jeśli istnieje możliwość wstrząsu.

Dorośli z prawidłową czynnością nerek

Zgodnie z poniższą tabelą.

Ciężkość zakażenia

Dawka i droga podania

Przerwy między dawkami

Lekkie do umiarkowanych zakażenia dróg moczowych

500 mg do 1 g dożylnie lub domięśniowo

12 godzin

Inne lekkie do umiarkowanych zakażenia (z wyjątkiem zakażeń dróg moczowych)

1 g dożylnie lub domięśniowo

12 godzin

Zakażenia ciężkie

2 g dożylnie

12 godzin

Zakażenia bardzo ciężkie lub zagrażające życiu

2 g dożylnie

8 godzin

Leczenie trwa zazwyczaj 7 do 10 dni, jednak w cięższych zakażeniach może być dłuższe. Empiryczne leczenie gorączki neutropenicznej trwa zazwyczaj 7 dni lub do czasu ustąpienia neutropenii.

U dorosłych o masie ciała < 40 kg należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów z prawidłową czynnością nerek modyfikacja dawki nie jest konieczna. Jednakże, zaleca się dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek u dorosłych

Dawkę cefepimu trzeba zmodyfikować w celu skompensowania zmniej szonego wydalania.

U dorosłych pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zalecana dawka początkowa jest taka sama, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. W tabeli poniżej podano zalecane dawki podtrzymujące cefepimu.

Jeśli dostępna jest tylko wartość stężenia kreatyniny w surowicy, przybliżony klirens kreatyniny (CRCL) można określić, stosując poniższy wzór (wzór Cockcrofta). Stężenie kreatyniny w surowicy powinno odpowiadać czynności nerek w stanie stacjonarnym:

Mężczyźni: klirens kreatyniny (ml/min) =    _masa ciała (kg) * (140 - wiek)_

72 * stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl)

Kobiety: 0,85 * klirens kreatyniny obliczony dla mężczyzn

Klirens

kreatyniny

[ml/min]

Zalecana dawka podtrzymująca

> 50

Zwykła dawka. Modyfikacja nie jest konieczna.

2 g, 3 x na dobę

2 g, 2 x na dobę

1 g, 2 x na dobę

500 mg, 2 x na dobę

30 do 50

2 g, 2 x na dobę

2 g, 1 x na dobę

1 g, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

11 do 29

2 g, 1 x na dobę

1 g, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na

500 mg, 1 x na

dobę

dobę

< 10

1 g, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

250 mg, 1 x na dobę

250 mg, 1 x na dobę

Hemodializa *

500 mg, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

500 mg, 1 x na dobę

* Jak wynika z danych farmakokinetycznych, niezbędne jest zmniejszenie dawek w tej grupie pacjentów. Należy zastosować następujące dawki cefepimu u pacjentów poddawanych równocześnie hemodializie: dawka nasycająca 1 g cefepimu w pierwszej dobie terapii i 500 mg na dobę w następnych dniach we wszystkich rodzajach zakażeń, z wyjątkiem gorączki u chorych z neutropenią, w której dawka wynosi 1 g na dobę. W dni dializ cefepim należy podawać po zabiegu hemodializy, w miarę możliwości o tej samej porze każdego dnia.

Pacjenci poddawani dializie

U pacjentów hemodializowanych, w czasie 3-godzinnej dializy zostaje usunięte około 68% całkowitej ilości cefepimu znajdującego się w organizmie na początku dializy. U pacjentów poddanych ciągłej dializie otrzewnowej, prowadzonej w warunkach ambulatoryjnych, cefepim może być podawany w dawkach jednorazowych, takich, jak u pacjentów z prawidłową czynnością nerek tj. 500 mg, 1 g lub 2 g, w zależności od nasilenia zakażenia, przy czym odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 48 godzin.

Dzieci z prawidłową czynnością nerek

Dzieci w wieku od 2 miesięcy i masie ciała do 40 kg

Rodzaj zakażenia

Dawka

Przerwy między dawkami

Czas trwania leczenia

Zapalenie płuc, zakażenia dróg moczowych, zakażenia skóry i tkanek miękkich

50 mg/kg mc.

12 godzin

Ciężkie zakażenia: 8 godzin

10 dni

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i empiryczne leczenie gorączki neutropenicznej, bakteriemia, która występuje lub istnieje podejrzenie, że występuje w związku z którymkolwiek z wymienionym powyżej zakażeniem.

50 mg/kg mc.

8 godzin

7 do 10 dni

Doświadczenie dotyczące dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy jest ograniczone. Na podstawie danych uzyskanych u dzieci z grupy wiekowej powyżej 2 miesięcy i z uwzględnieniem modelu farmakokinetycznego zaleca się, aby dzieci w wieku od 1 do 2 miesięcy otrzymywały dawkę 30 mg/kg mc. co 12 lub co 8 godzin. Pacjentów należy uważnie kontrolować podczas podawania cefepimu.

U dzieci o masie ciała większej, niż 40 kg należy uwzględnić zalecenia dotyczące dawkowania u dorosłych. Dzieciom nie należy podawać dawki większej od maksymalnej dawki dobowej dla dorosłych (2 g co 8 godzin). Jest tylko ograniczone doświadczenie dotyczące podawania dzieciom produktu we wstrzyknięciu domięśniowym.

Ponieważ cefepim jest u dzieci wydalany głównie przez nerki, dawkę należy zmodyfikować u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Dawka 50 mg/kg mc. (u pacjentów w wieku od 2 miesięcy do 12 lat) i dawka 30 mg/kg mc.

(u pacjentów w wieku od 1 do 2 miesięcy) są porównywalne z dawką 2 g u dorosłych.

Należy stosować takie same zasady wydłużania odstępów między dawkami lub zmniejszania dawek, jakie podano dla dorosłych z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Sposób podawania

Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefepim lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, np. ze zmniejszonym wydalaniem moczu na skutek tych zaburzeń (klirens kreatyniny <50 ml/min) lub z innymi stanami, które mogą zaburzać czynność nerek, dawkę produktu Cefepime Hospira należy zmodyfikować w celu skompensowania zmniejszonego wydalania. Ze względu na to, że standardowe dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub z innymi stanami, które mogą zaburzać czynność nerek, może być przyczyną dużego

1    przedłużonego utrzymywania się stężenia antybiotyku w surowicy, dawkę podtrzymuj ącą cefepimu u tych pacjentów należy zmniejszyć. Dalsze dawkowanie zależy od nasilenia zaburzeń czynności nerek, ciężkości zakażenia i wrażliwości patogenów (patrz punkty 4.2 i 5.2). Cefepim jest wydalany głównie przez nerki, dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ryzyko działania toksycznego jest większe. Ponieważ prawdopodobieństwo zaburzeń czynności nerek jest większe

u pacjentów w podeszłym wieku, dawkę dla nich należy ustalać z zachowaniem ostrożności i kontrolować czynność nerek (patrz punkty 4.8 i 5.2). U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek, u których nie zmodyfikowano dawki cefepimu, występowały ciężkie działania niepożądane, w tym przemijająca encefalopatia (zaburzona świadomość ze splątaniem, omamami, stuporem i śpiączką), drgawki miokloniczne, napady drgawkowe (również niedrgawkowy stan padaczkowy) i (lub) niewydolność nerek (patrz punkt 4.8).

Po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano ciężkie działania niepożądane, w tym przemijającą encefalopatię (zaburzenia świadomości ze splątaniem, omamami, stuporem i śpiączką), drgawki miokloniczne, napady drgawkowe (również niedrgawkowy stan padaczkowy) i (lub) niewydolność nerek (patrz punkt 4.8). W większości przypadków działania te występowały u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, którzy otrzymywali cefepim w dawkach większych niż zalecane. Objawy toksycznego działania na układ nerwowy ustępowały na ogół po przerwaniu leczenia i (lub) hemodializie, ale zdarzały się również przypadki zakończone zgonem pacjenta.

Podczas stosowania niemal wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym cefepimu, obserwowano biegunkę związaną z zakażeniem Clostridium difficile (ang. CDAD - Clostridium difficile-associated diarrhoea), o nasileniu od łagodnego do zagrażaj ącego życiu rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy. Możliwość CDAD należy rozważyć u wszystkich pacjentów, u których po leczeniu antybiotykiem wystąpi biegunka. Konieczny jest staranny wywiad medyczny, gdyż przypadki CDAD opisywano do

2    miesięcy po leczeniu lekami przeciwbakteryjnymi. W razie potwierdzenia lub podejrzenia wystąpienia CDAD konieczne jest natychmiastowe przerwanie terapii antybiotykowej, która nie jest skierowana przeciwko C. difficile. Podawanie leków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania antybiotyków u pacjentów, u których kiedykolwiek wystąpiła jakakolwiek reakcja alergiczna, szczególnie na leki. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna na cefepim, należy natychmiast przerwać leczenie i rozpocząć odpowiednią terapię.

Podobnie, jak w przypadku innych antybiotyków, podczas stosowania produktu Cefepime Hospira może nastąpić nasilony wzrost niewrażliwych drobnoustrojów. Jeśli w trakcie leczenia rozwinie się nadkażenie, należy wdrożyć odpowiednie postępowanie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jeśli cefepim stosuje się w skojarzeniu z produktami leczniczymi o działaniu nefrotoksycznym (np.aminoglikozydy i silnie działające leki moczopędne) należy kontrolować czynność nerek.

Doustne leki przeciwzakrzepowe

Podczas jednoczesnego stosowania antybiotyków i warfaryny, przeciwzakrzepowe działanie warfaryny może być nasilone. Istnieje wiele doniesień dotyczących zwiększenia działania doustnych leków przeciwzakrzepowych u pacjentów otrzymujących leki przeciwbakteryjne, w tym cefalosporyny. Ryzyko to może zmieniać się w zależności od rodzaju zakażenia, wieku i ogólnego stan pacjenta, dlatego wpływ cefalosporyn na zwiększenie INR (międzynarodowy współczynnik znormalizowany, ang. international normalized ratio - INR) jest trudny do określenia. Zaleca się częstą kontrolę INR w trakcie i tuż po jednoczesnym podawaniu cefepimu z doustnym lekiem przeciwzakrzepowym.

Rzadko podczas leczenia cefepimem może występować fałszywie dodatni wynik testu Coombs'a.

Podczas leczenia cefepimem może występować fałszywie dodatni test galaktozemii. Mogą występować także fałszywie dodatnie wyniki oznaczania glukozy w moczu metodami nieenzymatycznymi. Z tego powodu zaleca się stosowanie enzymatycznej metody oznaczania glukozy w moczu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu cefepimu na płodność u ludzi. U szczurów, leczenie cefepimem nie wpływało na zdolność do krycia ani płodność (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Brak jest odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań klinicznych dotyczących stosowania cefepimu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu oraz rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5. 3).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas przepisywania tego leku kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Cefepim przenika do mleka ludzkiego w bardzo małych ilościach, jednakże należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Cefepim jest zazwyczaj dobrze tolerowany. W przeprowadzonych badaniach klinicznych (N = 5598) najczęściej występowały objawy żołądkowo-jelitowe oraz reakcje nadwrażliwości. Działania niepożądane, zaklasyfikowane jako związane, prawdopodobnie związane lub przypuszczalnie związane z podawaniem produktu wymieniono poniżej.

Częstość występowania działań niepożądanych, zgłaszanych w trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu określono zgodnie z następującą konwencją:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Określenie wg MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Drożdżyca jamy ustnej, zapalenie pochwy

Rzadko

Drożdżyca

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Dodatni odczyn Coombsa

Często

Wydłużenie czasu protrombinowego, wydłużenie czasu aktywowanej tromboplastyny częściowej, niedokrwistość, eozynofilia

Niezbyt często

Małopłytkowość, leukopenia, neutropenia

Częstość nieznana

Niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcja anafilaktyczna

Częstość nieznana

Wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

Fałszywie dodatnie wyniki oznaczania glukozy w moczu

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana

Splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy

Rzadko

Napady drgawkowe, parestezje, zaburzenia smaku, zawroty głowy

Częstość nieznana

Śpiączka, stupor, encefalopatia, zaburzona świadomość, drgawki miokloniczne

Zaburzenia naczyniowe

Często

Zapalenie żył lub zakrzepowe zapalnie żyły w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Częstość nieznana

Krwotok*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka

Niezbyt często

Zapalenie okrężnicy (w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy), nudności, wymioty

Rzadko

Ból brzucha, zaparcie

Częstość nieznana

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) i stężenia bilirubiny całkowitej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Niezbyt często

Rumień, pokrzywka, świąd

Częstość nieznana

Toksyczne martwicze oddzielanie naskórka*, zespół Stevensa-Johnsona*, rumień wielopostaciowy*

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i kreatyniny w surowicy

Częstość nieznana

Niewydolność nerek, toksyczna

nefropatia*

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Świąd narządów płciowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Reakcje w miejscu infuzji, ból i stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często

Gorączka

Rzadko

Dreszcze

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej

* To działanie niepożądane jest ogólnie uznane za działanie związane z całą klasą leków.

U małych dzieci, niemowląt i u dzieci profil bezpieczeństwa produktu Cefepime Hospira był podobny do obserwowanego u dorosłych. W badaniach klinicznych najczęściej występującą reakcją niepożądaną, w jakikolwiek sposób związaną przyczynowo ze stosowaniem cefepimu, była wysypka.

Tak jak w przypadku innych leków z tej grupy, opisywano występowanie encefalopatii (zaburzenia świadomości, w tym dezorientacj ę, omamy, stupor i śpiączkę), drgawek, skurczów mioklonicznych i (lub) niewydolności nerek. Większość spośród tych reakcji występowała u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek, którym podawano cefepim w dawkach przekraczaj ących zalecane dawki (patrz punkt 4.4).

Jak w przypadku innych cefalosporyn, notowano przypadki reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząs anafilaktyczny, przemijającą leukopenię, neutropenię, agranulocytozę i trombocytopenię.

W badaniach klinicznych nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych, obserwowane u pacjentów z początkowymi prawidłowymi wynikami tych badań, były przemijające. Do najczęściej opisywanych nieprawidłowości, występujących z częstością od 1% do 2% (o ile nie podano inaczej), należały: zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (3,6%), aminotransferazy asparaginianowej (2,5%), fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia całkowitej bilirubiny, niedokrwistość, eozynofilia, wydłużenie czasu protrombinowego, wydłużenie czasu aktywowanej tromboplastyny częściowej (2,8%) i dodatni wynik testu Coombs'a bez hemolizy (18,7%). Obserwowano także przemijające zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i (lub) kreatyniny w surowicy oraz przemijającą trombocytopenię (u 0,5% do 1% pacjentów). Notowano również przemijającą leukopenię i neutropenię (<0,5%).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadkach ciężkiego przedawkowania, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, hemodializa może być pomocna w usunięciu cefepimu z organizmu. Zastosowanie dializy otrzewnowej nie przynosi korzyści. Niezamierzone przedawkowanie występowało, gdy pacjenci z zaburzeniami czynności nerek otrzymywali produkt w dużych dawkach (patrz punkty 4.2 i 4.4).

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego. Inne antybiotyki beta-laktamowe, cefalosporyny czwartej generacji. Kod ATC: J01DE01

Mechanizm działania

Cefepim jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania, działającym in vitro bakteriobójczo na wiele bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, w tym także na większość szczepów opornych na aminoglikozydy i cefalosporyny trzeciej generacji.

Cefepim wykazuje oporność na hydrolizę przez większość beta-laktamaz. Wykazuje niewielkie powinowactwo do kodowanych chromosomowo beta-laktamaz i szybkie przenikanie do komórki Gram-ujemnych bakterii.

Mechanizmy oporności

Oporność cefepimu może wynikać z przedstawionych niżej mechanizmów.

•    Hydroliza przez beta-laktamazy. Cefepim wykazuje stabilność wobec większości beta-laktamaz, jednakże, może być hydrolizowany przez określone beta-laktamazy

o rozszerzonym spektrum substratowym oraz modyfikowane chromosomalnie enzymy, występujące głównie w szczepach Escherichia coli lub Klebsiella pneumoniae.

•    Zmniejszone powinowactwo białek wiążących penicylinę (ang. penicillin-binding proteins, PBP) do cefepimu. Nabyta oporność Streptococcus pneumoniae i innych paciorkowców spowodowana jest powstałymi w wyniku mutacji modyfikacjami w obrębie istniej ących białek wiążących penicyliny. Z drugiej strony, powstawanie dodatkowego PBP

ze zmniejszonym powinowactwem do cefepimu warunkuje oporność w przypadku gronkowców opornych na metycylinę.

•    Nieprzepuszczalność zewnętrznej błony komórkowej.

•    Usuwanie substancji czynnych z komórki na zasadzie pompy wypływowej.

U pojedynczej bakterii może występować więcej niż jeden z podanych mechanizmów oporności.

W zależności od istniejącego mechanizmu (-ów), bakterie mogą wykazywać oporność krzyżową na różne lub inne beta-laktamazy i (lub) leki przeciwbakteryjne należące do innych grup.

Podczas leczenia może rozwinąć się oporność u następujących gatunków: Citrobacter, Pseudomonas (szczególnie aeruginosa), Morganella and Serratia.

Krytyczne wartości stężeń (Stężenia graniczne)

Ustalone wartości minimalnych stężeń hamujących (ang. minimum inhibitory concentration - MIC) zostały ustalone przez Europejską Komisję Testowania Wrażliwości Drobnoustrojów (ang. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST) (2013.02.11) dla wrażliwych (S) i opornych (R) drobnoustrojów są następujące:

Mikroorganizmy

Stężenia graniczne MIC [mg/l]

Wrażliwe

<

Oporne

>

Enterobacteriaceae

1

4

Pseudomonas spp

81

8

Acinetobacter spp.

--

--

1    Stężenia graniczne mają zastosowanie dla dużych dawek (2 g x 3)

Staphylococcus spp.

Przypis2

Przypis2

Enterococcus spp.

--

--

Streptococcus grupy A, B, C, G

Przypis3

Przypis3

Streptococcus pneumoniae

14

2

Grupa Streptococcus viridans

0,5

0,5

Haemophilus influenzae

0,25

0,25

Moraxella catarrhalis

4

4

Neisseria gonorrhoeae

--

--

Neisseria meningitidis

--

--

Beztlenowe bakterie Gram-dodatnie z wyjątkiem Clostridium difficile

--

--

Beztlenowe bakterie Gram-ujemne

--

--

Stężenia graniczne niezwiązane z gatunkiem drobnoustroju5

4

8


2    Wrażliwość gronkowców na cefalosporyny wnioskuje się na podstawie wrażliwości na cefoksytynę, dla której nie określono stężeń granicznych i nie należy jej stosować w zakażeniach gronkowcami.

3    Wrażliwość paciorkowców beta-hemolizujących z grup A, B, C i G na antybiotyki beta-laktamowe wnioskuje się na podstawie wrażliwości na penicylinę.

4    Wyizolowane szczepy, dla których MIC przekracza stężenie graniczne, charakterystyczne dla drobnoustrojów wrażliwych na lek, są rzadkie lub do tej pory nienotowane. Identyfikację i testy lekowrażliwości takiego wyizolowanego szczepu trzeba powtórzyć i, w razie potwierdzenia wyniku, przesłać ten szczep do laboratorium referencyjnego. Do czasu uzyskania dowodu dotyczącego odpowiedzi klinicznej dla potwierdzonych szczepów, których MIC przekracza aktualną wartość graniczną oporności, należy je zgłaszać jako oporne.

5    Farmakokinetyczno-farmakodynamiczne stężenia graniczne

„--“ Nie zaleca się badania wrażliwości, gdyż leczenie tym produktem leczniczym zakażeń wywołanych tymi gatunkami bakterii jest niecelowe.

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranego gatunku drobnoustroju może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Do oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku, przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń, może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Gatunki zwykle wrażliwe

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus i gronkowce koagulazo-ujemne, w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy Streptococcus pneumoniae

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacteria spp Aeromonas spp Citrobacter spp Enterobacteria spp Escherichia coli

Haemophilus influenzae, w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy Klebsiella spp

Moraxella catarrhalis, w tym szczepy wytwarzające beta-laktamazy

Morganella morganii

Proteus spp

Providencia spp

Pseudomonas spp

Gatunki z wrodzoną opornością

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus spp Listeria spp

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Burkholderia cepacia Legionella spp

Stenotrophomonas maltophilia

Bakterie beztlenowe

Bakterie beztlenowe, w tym Bacteroides i Clostridium difficile

Inne drobnoustroje

Chlamydia spp Mycoplasma spp

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Cefepim, podany domięśniowo, jest przeważnie całkowicie wchłaniany.

Dystrybucja

Dorośli: W tabeli 1 podano średnie stężenia cefepimu w osoczu u dorosłych mężczyzn po podaniu 500 mg, 1 g i 2 g cefepimu w pojedynczej infuzji iv. (po 30 minutach od podania) lub we wstrzyknięciu domięśniowym.

Tabela 1: Średnie stężenia ce

hpimu w osoczu (pg/ml)

Dawka

cefepimu

0,5 godz.

1 godz.

2 godz.

4 godz.

8 godz.

12 godz.

500 mg iv.

38,2

21,6

11,6

5,0

1,4

0,2

1 g iv.

78,7

44,5

24,3

10,5

2,4

0,6

2 g iv.

163,1

85,8

44,8

19,2

3,9

1,1

500 mg im.

8,2

12,5

12,0

6,9

1,9

0,7

1 g im.

14,8

25,9

26,3

16,0

4,5

1,4

2 g im.

36,1

49,9

51,3

31,5

8,7

2,3

Stężenia cefepimu w określonych tkankach i płynach ustrojowych przedstawiono w tabeli 2. Wiązanie cefepimu z białkami osocza wynosi <16,4% i nie zależy od stężenia cefepimu w surowicy. Tabela 2: Średnie stężenia cefepimu w różnych tkankach (pg/g) i płynach ustrojowych (pg/ml)

Tkanka lub płyn ustrojowy

Dawka (iv)

Czas po pobraniu próbki (godz.)

Średnie stężenie

Mocz

500 mg

0-4

292

1 g

0-4

926

2 g

0-4

3120

Żółć

2 g

9,4

17,8

Płyn otrzewnowy

2 g

4,4

18,3

Płyn śródmiąższowy

2 g

1,5

81,4

Błona śluzowa oskrzeli

2 g

4,8

24,1

Plwocina

2 g

4,0

7,4

Gruczoł krokowy

2 g

1,0

31,5

Wyrostek robaczkowy

2 g

5,7

5,2

Pęcherzyk żółciowy

2 g

8,9

11,9

Metabolizm

Cefepim jest metabolizowany do pochodnej N-metylopirolidyny, która jest szybko przekształcana do N-tlenku. Około 85% podanej dawki cefepimu jest wydalane z moczem w postaci niezmienionej. Mniej niż 1% jest wydalane w postaci pochodnej N-metylopirolidyny, 6,8% w postaci N-tlenku, a 2,5% w postaci epimeru cefepimu.

Wydalanie

Średni okres półtrwania cefepimu w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin i nie zależy od podanej dawki (w przedziale 250 mg do 2 g). U zdrowych ochotników, otrzymujących dawki do 2 g dożylnie co 8 godzin przez okres do 9 dni, nie obserwowano kumulacji leku w organizmie.

Średni klirens całkowity wynosi 120 ml/min.

Średni klirens nerkowy wynosi 110 ml/min. Wydalanie następuje niemal w całości przez nerki, głównie w procesie przesączania kłębuszkowego.

Specjalne grupy pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek:

Okres półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o różnym nasileniu jest wydłużony, dlatego zaleca się dostosowanie dawkowania.

Zaburzenia czynności wątroby:

Kinetyka cefepimu nie zmienia się po podaniu pojedynczej dawki 1 g pacjentom z mukowiscydozą i zaburzeniami czynności wątroby. Modyfikacja dawki produktu Cefepime Hospira nie jest zatem konieczna u tych pacjentów.

Pacjenci w podeszłym wieku

U zdrowych ochotników w wieku 65 lat lub starszych po dożylnym podaniu 1 g cefepimu w pojedynczej dawce obserwowano zwiększenie pola powierzchni pod krzywą (AUC) i zmniejszenie klirensu nerkowego w porównaniu z dorosłymi w młodszym wieku. Zaleca się modyfikację dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Spośród ponad 6400 dorosłych otrzymujących cefepim w badaniach klinicznych, 35% stanowili pacjenci w wieku 65 lat lub starsi, a 16% w wieku 75 lat lub starsi. W badaniach klinicznych, w których pacjenci w podeszłym wieku otrzymywali dawki zalecane zwykle dla osób dorosłych, stwierdzono skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo stosowania porównywalne jak w grupie młodszych dorosłych, z wyj ątkiem osób z zaburzeniem czynności nerek. Obserwowano niewielkie zwiększenie okresu półtrwania w fazie eliminacji i zmniejszenie klirensu nerkowego w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami w młodszym wieku. Zaleca się modyfikację dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkty 4.2).

Dzieci i młodzież

Farmakokinetykę cefepimu po podaniu pojedynczej i po wielokrotnym podaniu dawki badano u pacjentów w wieku od 2,1 miesięcy do 11,2 lat, otrzymujących pojedynczą dawkę 50 mg/kg mc. w infuzji dożylnej lub we wstrzyknięciu domięśniowym, bądź wielokrotnie dawki 50 mg/kg mc. co 8 lub 12 godzin przez co najmniej 48 godzin.

Po jednorazowym podaniu dożylnym średni klirens ustrojowy cefepimu wynosił 3,3 ml/min/kg mc., a średnia objętość dystrybucji 0,3 l/kg mc. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił 1,7 godziny. Z moczem wydalało się w stanie niezmienionym średnio 60,4% dawki, a klirens nerkowy był podstawową drogą eliminacji (2,0 ml/min/kg mc.).

Średnie stężenia cefepimu w osoczu, obserwowane w stanie stacjonarnym uzyskiwanym po wielokrotnym podawaniu dożylnym, były podobne do osiąganych po pierwszej dawce; po podawaniu wielokrotnym obserwowano znikomą kumulację leku.

Po domięśniowym podawaniu cefepimu, średnie maksymalne stężenie w osoczu osiągane w stanie stacjonarnym wynosiło 68 pg/ml i występowało średnio po 0,75 godziny od podania. Dostępność biologiczna cefepimu po podaniu domięśniowym wynosiła średnio 82%.

Stężenia cefepimu uzyskiwane w płynie mózgowo-rdzeniowym w porównaniu ze stężeniami w osoczu są następujące:

Tabela 3. Średnie stężenia cefepimu w osoczu i płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci*

Czas pobrania próbki [godz.]

N

Stężenie w osoczu [mg/ml]

Stężenie w płynie mózgowo-rdzeniowym [Pg/ml]

Stosunek stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym do stężenia w osoczu

0,5

7

67,1 (51,2)

5,7 (7,3)

0,12 (0,14)

1

4

44,1 (7,8)

4,3 (1,5)

0,10 (0,04)

2

5

23,9 (12,9)

3,6 (2,0)

0,17 (0,09)

4

5

11,7 (15,7)

4,2 (1,1)

0,87 (0,56)

8

5

4,9 (5,9)

3,3 (2,8)

1,02 (0,64)

* Pacjenci w wieku od 3,

miesięcy do 12 lat. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia ośrodkowego układu


nerwowego byli leczeni cefepimem w dawce 50 mg/kg mc., podawanej w 5-20 minutowej infuzji dożylnej, co 8 godzin. Próbki osocza i płynu mózgowo-rdzeniowego pobierano od wybranych pacjentów po zakończeniu infUzji, w 2. lub 3. dniu leczenia cefepimem.

Inne:

Poprawę kliniczną obserwowano u pacjentów z mukowiscydozą, leczonych cefepimem z powodu ostrych zakażeń płuc. Podanie cefepimu w pojedynczej dawce 1 g nie wpływało na parametry farmakokinetyczne u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie ma zatem konieczności modyfikacji dawki produktu Cefepime Hospira, o ile nie współistnieją zaburzenia czynności nerek.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Działanie przeciwbakteryjne zależne jest od czasu, w którym stężenie produktu w surowicy krwi/moczu przekracza wartość MIC.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono długotrwałych badań na zwierzętach, ukierunkowanych na ocenę ryzyka rakotwórczego działania cefepimu, jednak wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że cefepim nie jest genotoksyczny.

Nie obserwowano zmniejszenia płodności u szczurów.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

L-Arginina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na możliwość wystąpienia fizycznych bądź chemicznych niezgodności roztworów produktu Cefepime Hospira nie wolno mieszać z następującymi antybiotykami: metronidazolem, wankomycyną, gentamycyną, tobramycyną ani netylmycyną. Jeśli wskazane jest leczenie skojarzone, produkty te trzeba podawać osobno.

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności

Nieotwarta fiolka 2 lata

Po pierwszym otwarciu

Produkt zużyć natychmiast po otwarciu fiolki.

Sporządzony roztwór

Podanie we wstrzyknięciu domięśniowym Woda do wstrzykiwań:

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 12 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C lub przez 7 dni w temperaturze nie większej, niż od 2°C do 8°C.

Roztwór chlorowodorku lidokainy 5 mg/ml (0,5%) albo 10 mg/ml (1%).

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godzin w temperaturze od 15°C do 25°C lub przez 7 dni w temperaturze nie większej niż od 2°C do 8°C.

Podanie we wstrzyknięciu dożylnym

Woda do wstrzykiwań, roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9% ) (z lub bez roztworu glukozy 50 mg/ml (0,5%)), roztwór glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5%) albo roztwór glukozy do wstrzykiwań 100 mg/ml (10%), mleczanowy roztwór Ringera (z lub bez roztworu glukozy 50 mg/ml (5%)) lub roztwór mleczanu sodu do wstrzykiwań 18,7 mg/ml (M/6).

Wykazano, że produkt zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze od 15°C do 25°C lub przez 7 dni w temperaturze nie większej, niż od 2°C do 8°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie wykorzystany niezwłocznie, za okres i warunki przechowywania produktu w trakcie używania odpowiada użytkownik; nie powinny one prawidłowo przekraczać 24 godzin w temperaturze 2 do 8°C, jeśli odtworzenie zostało wykonane w kontrolowanych i potwierdzonych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania po odtworzeniu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła typu I, z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem.

Wielkość opakowań: 1, 5 lub 10 fiolek, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Po odtworzeniu roztwór jest barwy jasnożółtej do bursztynowej.

Podanie dożylne

W celu bezpośredniego podania we wstrzyknięciu dożylnym produkt Cefepime Hospira należy rozpuścić w 10 ml wody do wstrzykiwań, roztworu glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5%) lub roztworu glukozy do wstrzykiwań 100 mg/ml (10%) lub roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%), mleczanowego roztworu Ringera do wstrzykiwań, mleczanowego roztworu Ringera do wstrzykiwań z roztworem glukozy 50 mg/ml (5%) lub roztworu mleczanu sodu do wstrzykiwań 18,7 mg/ml (M/6). Sporządzony roztwór podaje się powoli przez 3 do 5 minut albo bezpośrednio do żyły, albo poprzez zestaw do infuzji w czasie, gdy pacjent otrzymuje w infuzji dożylnej zgodny roztwór.

W celu podania infuzji dożylnej, proszek rozpuszcza się w taki sposób, jak opisano dla bezpośredniego wstrzyknięcia dożylnego. Odpowiednią ilość sporządzonego roztworu dodaje się do pojemnika infuzyjnego, zawierającego zgodny roztwór do infuzji dożylnej. Czas trwania infuzji dożylnej powinien wynosić około 30 minut.

Podanie domięśniowe

Roztwór do podania domięśniowego sporządzić rozpuszczaj ąc 1 g produktu Cefepime Hospira w 3 ml wody do wstrzykiwań lub roztworu chlorowodorku lidokainy 5 mg/ml (5%) lub roztworu chlorowodorku lidokainy 10 mg/ml (10%).

Produkt Cefepime Hospira jest zgodny z następującymi roztworami do infuzji: jałową wodą do wstrzykiwań, roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) (z lub bez roztworu glukozy (5%)), roztworem glukozy do wstrzykiwań 50 mg/ml (5 %) lub 10 mg/ml (10%), mleczanowym roztworem Ringera (z lub bez roztworu glukozy 50 mg/ml (5%)), roztworem mleczanu sodu do wstrzykiwań 18,7 mg/ml (M/6).

Tabela przedstawia zalecenia dotyczące odtworzenia roztworu:

Moc

Dodany rozpuszczalnik [ml]

Przybliżone stężenie [mg/ml]

1 g dożylnie

10

90

2 g dożylnie

10

160

1 g domięśniowo

3

230

Cefepim Hospira można podawać równocześnie z innymi antybiotykami lub innymi lekami, o ile nie stosuje się ich w tej samej strzykawce, butelce infuzyjnej lub w tym samym miejscu wstrzyknięcia. Roztwory produktu Cefepim Hospira wykazują zgodność z amikacyną, ampicyliną, klindamycyną, heparyną, chlorkiem potasu, teofiliną.

Roztwory cefepimu, jak innych cefalosporyn, mogą nabrać żółtego zabarwienia. Nie ma to jednak ujemnego wpływu na działanie produktu leczniczego. Można stosować wyłącznie przejrzyste roztwory, bez widocznych cząstek.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited Queensway, Royal Leamington Spa Warwickshire, CV31 3RW Wielka Brytania

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Cefepime Hospira, 1 g    Pozwolenie nr: 22007

Cefepime Hospira, 2 g    Pozwolenie nr: 22008

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23.07.2014

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13.07.2015

15

Cefepime Hospira