+ iMeds.pl

Cefepime panpharma 1 gUlotka Cefepime panpharma

ULOTKA DLA PACJENTA

Cefepime Panpharma, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Cefepim (w postaci Cefepimu dichlorowodorku jednowodnego)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Cefepime Panpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefepime Panpharma

3.    Jak stosować Cefepime Panpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Cefepime Panpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Cefepime Panpharma i w jakim celu się go stosuje

Lek Cefepime Panpharma to antybiotyk mający postać proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Substancja czynna tego leku - cefepim - należy do grupy antybiotyków zwanych cefalosporynami. Antybiotyki te są dość podobne do penicylin.

Lek ten stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefepim.

Lek ten jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażeń, które wymieniono poniżej.

Dorośli

-    Sepsa (zakażenie krwi).

-    Ciężkie zapalenie płuc.

-    Powikłane zakażenia układu moczowego.

-    Zakażenia jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, w skojarzeniu z innym antybiotykiem, jeśli występuje taka konieczność.

-    Zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

-    Leczenie stanów gorączkowych    o    nieznanej    przyczynie u pacjentów z upośledzoną

czynnością układu odpornościowego [empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką neutropenią (czyli stanu, w którym liczba krwinek białych we krwi jest obniżona i towarzyszy temu gorączka)] w skojarzeniu z innymi antybiotykiem, jeśli występuje taka konieczność.

Dzieci

-    Sepsa (zakażenie krwi).

-    Ciężkie zapalenie płuc.

Powikłane zakażenia układu moczowego.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

- Leczenie stanów gorączkowych o nieznanej przyczynie u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego [empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką neutropenią (czyli stanu, w którym liczba krwinek białych we krwi jest obniżona i towarzyszy temu gorączka)] w skojarzeniu z innymi antybiotykiem, jeśli występuje taka konieczność.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefepime Panpharma Kiedy nie stosować leku Cefepime Panpharma

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na cefepim, którykolwiek inny antybiotyk z grupy cefalosporyn lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub jakikolwiek inny antybiotyk o podobnej budowie chemicznej (antybiotyk beta-laktamowy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Cefepime Panpharma należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Kiedy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu leku Cefepime Panpharma

-    Jeśli pacjent choruje na nerki (np. jeśli stwierdzono u niego upośledzoną czynność nerek), gdyż wówczas usuwanie tego leku z organizmu może być upośledzone.

-    Jeśli pacjent ma alergię (np. na gorączkę sienną, pokrzywkę) lub jeśli wystąpiła u niego kiedykolwiek w przeszłości reakcja alergiczna na leki.

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości podawanie leku Cefepime Panpharma należy przerwać i wdrożyć odpowiednie leczenie.

-    Jeśli w okresie stosowania tego leku lub po zakończeniu jego stosowania wystąpiła u pacjenta uporczywa biegunka. Należy w tym przypadku natychmiast powiadomić lekarza, tak aby mógł on ustalić, czy biegunka ta jest wynikiem zapalenia jelit wywołanego antybiotykiem; być może stosowanie tego leku będzie musiało zostać przerwane.

Stosowanie leku Cefepime Panpharma może prowadzić do rozwoju wtórnych zakażeń wywołanych przez inne drobnoustroje (np. zakażeń błon śluzowych wywołanych przez grzyby, które przebiegają z zaczerwienieniem błon śluzowych lub pojawianiem się na nich białego nalotu). Te wtórne zakażenia będą odpowiednio leczone przez lekarza.

Dzieci

W przypadku niemowląt i dzieci obowiązują specjalne wytyczne dotyczące dawkowania (patrz punkt 3 zatytułowany „Jak stosować Cefepime Panpharma”).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku powinno być starannie dobierane, z uwzględnieniem stopnia wydolności nerek, gdyż w tej grupie pacjentów istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju chorób nerek (patrz punkt 3 zatytułowany „Jak stosować Cefepime Panpharma”).

Inne leki i Cefepime Panpharma

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym o lekach uzyskanych bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie stosować tego leku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne i zostało wyraźnie zalecone przez lekarza.

Cefepim może przenikać do mleka kobiecego, w związku z czym lek ten należy stosować w okresie karmienia piersią z zachowaniem dużej ostrożności i po omówieniu tej kwestii z lekarzem.

Przed rozpoczęciem stosowania jakiegokolwiek leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie powadzić pojazdów ani nie obsługiwać maszyn w okresie stosowania leków takich jak Cefepime Panpharma bowiem u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia świadomości lub zawroty głowy.

3. Jak stosować Cefepime Panpharma

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

Dorośli i dzieci o masie ciała wynoszącą co najmniej 40 kg (w przypadku dzieci odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)_

Wielkość dawki pojedynczej leku Cefepime Panpharma i odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami

Ciężkie zakażenia:

-    sepsa (zakażenie krwi),

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego,

-    zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    zakażenia wewnątrzbrzuszne, w tym zapalenie otrzewnej,

-    stany gorączkowe u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią).

2,0 g dożylnie (iv.) co 12 godzin

2,0 g dożylnie (iv.) co 8 godzin

Zazwyczaj leczenie prowadzi się przez 7 do 10 dni. Leku Cefepime Panpharma nie należy stosować krócej niż 7 dni ani dłużej niż 14 dni w ramach jednego cyklu leczenia.

W przypadku epizodów gorączki u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią) leczenie powinno trwać 7 dni lub do momentu zmniejszenia się nasilenia neutropenii.

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca, których masa ciała nie przekracza 40 kg (odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)_

Wielkość dawki pojedynczej leku Cefepime Panpharma [mg/kg mc.] / odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami / czas trwania leczenia

Ciężkie zakażenia:

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    sepsa (zakażenie krwi),

-    bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

-    stany gorączkowe u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią).

Dzieci w wieku od 2 miesiąca, których masa ciała nie przekracza 40 kg

50 mg/kg mc. co 12 godzin

Ciężkie zakażenia:

50 mg/kg mc. co 8 godzin

50 mg/kg mc. co 8 godzin

Czas trwania leczenia: 10 dni

Czas trwania leczenia: 7 do 10 dni

Niemowlęta w wieku od 1 do 2 miesięcy

30 mg/kg mc. co 12 godzin

Ciężkie zakażenia:

30 mg/kg mc. co 8 godzin

30 mg/kg mc. co 8 godzin

Czas trwania leczenia: 10 dni

Czas trwania leczenia: 7 do 10 dni

W przypadku dzieci w wieku od 1 do 2 miesięcy dawka wynosząca 30 mg/kg mc. podawana co 12 lub 8 godzin jest wystarczająca. Dzieci w tym wieku należy uważnie monitorować w okresie stosowania tego produktu leczniczego.

U dzieci, których masa ciała przekracza 40 kg, należy stosować dawkę zalecaną dla dorosłych (patrz tabela). U dzieci w wieku powyżej 12 lat i masą ciała poniżej 40 kg należy stosować dawkę zalecaną dla młodszych pacjentów o masie ciała 40 kg. Dawka stosowana u dzieci nie powinna przekraczać dawki maksymalnej dla dorosłych (wynoszącej 2,0 g co 8 godzin).

Dawkowanie u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek

Dorośli i dzieci o masie ciała co najmniej 40 kg (w przypadku dzieci odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)

Cefepime Panpharma jest usuwany z organizmu głównie przez nerki. Jeśli pacjent choruje na nerki (np. jeśli stwierdzono u niego upośledzoną czynność nerek), wówczas lekarz zmniejszy dawkę tego leku, aby dostosować ją do spowolnionego tempa usuwania leku z organizmu przez nerki. Pierwsza dawka leku Cefepime Panpharma u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek jest taka sama co u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, czyli wynosi 2,0 g.

W tabeli poniżej podano informacje na temat zalecanych wielkości kolejnych dawek (dawek podtrzymuj ących)._

Zalecane dawki podtrzymujące:

Wielkość dawki pojedynczej leku Cefepime Panpharma i odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami

Klirens kreatyniny [ml/min] (miara stopnia wydolności nerek)

Ciężkie zakażenia:

-    sepsa (zakażenie krwi),

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego,

-    zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    zakażenia wewnątrzbrzuszne, w tym zapalenie otrzewnej,

-    stany gorączkowe u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią).

> 50

2,0 g co 12 godzin

(bez konieczności modyfikowania dawki)

2,0 g co 8 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawki)

30 - 50

2,0 g co 24 godziny

2,0 g co 12 godzin

11 - 29

1,0 g co 24 godziny

2,0 g co 24 godziny

< 10

0,5 g co 24 godziny

1,0 g co 24 godziny

Pacjenci poddawani dializoterapii

Jeśli pacjent wymaga dializoterapii (hemodializy), będzie otrzymywał mniejszą dawkę:

-    1,0 g leku Cefepime Panpharma w pierwszej dobie leczenia, a następnie 0,5 g leku Cefepime Panpharma na dobę w kolejnych dobach leczenia w przypadku wszystkich rodzajów zakażeń z wyjątkiem stanów gorączkowych u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią). W tym ostatnim przypadku dawka wynosi 1,0 g na dobę.

Jeśli to tylko możliwe, lek Cefepime Panpharma należy podawać o tej samej porze dnia, przy czym w dniach, w których odbywa się dializa, należy go podawać po jej zakończeniu.

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek poddawanych ciągłej dializie otrzewnowej, zaleca się stosowanie następującego dawkowania:

-    1,0 g leku Cefepime Panpharma co 48 godzin w przypadku ciężkich zakażeń [sepsa (zakażenie krwi), zapalenie płuc, powikłane zakażenia układu moczowego, zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych].

-    2,0 g leku Cefepime Panpharma co 48 godzin w przypadku bardzo ciężkich zakażeń [zakażenia jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, stany gorączkowe u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią)].

Dzieci w wieku od 1 miesiąca, których masa ciała nie przekracza 40 kg (odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)

Jedna dawka w wysokości 50 mg/kg mc. u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 12 lat oraz jedna dawka w wysokości 30 mg/kg mc. u dzieci w wieku od 1 do 2 miesięcy odpowiada dawce w wysokości 2,0 g u dorosłych. Z tego powodu zaleca się stosowanie takiego samego wydłużenia odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami i (lub) takiego samego zmniejszenia dawkowania co u dorosłych, zgodnie z tabelami zamieszczonymi poniżej.

Dzieci w wieku od 2 miesięcy, których masa ciała nie przekracza 40 kg (odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)_

Wielkość dawki pojedynczej leku Cefepime Panpharma [mg/kg mc.] / odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami / czas trwania leczenia

Klirens kreatyniny [ml/min]

Ciężkie zakażenia:

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    sepsa (zakażenie krwi),

-    bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

-    stany gorączkowe pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią).

> 50

50 mg/kg mc. co 12 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawki)

50 mg/kg mc. co 8 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawki)

30 - 50

50 mg/kg mc. co 24 godziny

50 mg/kg mc. co 12 godzin

11 - 29

25 mg/kg mc. co 24 godziny

50 mg/kg mc. co 24 godziny

< 10

12,5 mg/kg mc. co 24 godziny

25 mg/kg mc. co 24 godziny

Niemowlęta w wieku od 1 do 2 miesięcy

Wielkość dawki pojedynczej leku Cefepime Panpharma [mg/kg mc.] / odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami / czas trwania leczenia

Klirens kreatyniny [ml/min]

Ciężkie zakażenia:

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    sepsa (zakażenie krwi),

-    bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

-    stany gorączkowe u pacjentów z upośledzoną czynnością układu odpornościowego (neutropenią).

> 50

30 mg/kg mc. co 12 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawki)

30 mg/kg mc. co 8 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawki)

30 - 50

30 mg/kg mc. co 24 godziny

30 mg/kg mc. co 12 godzin

11 - 29

15 mg/kg mc. co 24 godziny

30 mg/kg mc. co 24 godziny

< 10

7,5 mg/kg mc. co 24 godziny

15 mg/kg mc. co 24 godziny

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku powinno być starannie dobierane, z uwzględnieniem stopnia wydolności nerek, gdyż w tej grupie pacjentów istnieje większe prawdopodobieństwo rozwoju chorób nerek.

Dalsze informacje na temat stosowania tego leku podano na końcu niniejszej ulotki w punkcie przeznaczonym dla lekarzy i innych fachowych pracowników ochrony zdrowia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cefepime Panpharma

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub innym fachowym pracownikiem ochrony zdrowia, gdyż w niektórych okolicznościach mogą u pacjenta wystąpić bardziej nasilone działania niepożądane.

Pominięcie zastosowania leku Cefepime Panpharma

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub innym fachowym pracownikiem ochrony zdrowia.

Przerwanie stosowania leku Cefepime Panpharma

Nie należy przerywać stosowania tego leku bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Choroba może bowiem ulec nasileniu, jeśli przerwie się stosowanie leku Cefepime Panpharma przed końcem zaleconego okresu leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej objawów:

-    Ciężka reakcja alergiczna połączona z nagłą i nasiloną dusznością, obrzękiem w okolicy twarzy lub innych części ciała, wysypkami skórnymi, zaburzeniami krążenia i spadkiem ciśnienia tętniczego.

-    Nagłe pojawienie się wysypki skórnej, pęcherzy na skórze lub złuszczania się skóry połączone z gorączką.

-    Uporczywa biegunka od niewielkiego do znacznego nasilenia z bólami brzucha i gorączką, przy czym objawy te mogą pojawić się nawet dwa miesiące po zakończeniu antybiotykoterapii.

-    Zaburzenia świadomości z dezorientacją, omamami (halucynacjami), sztywnością, omdleniem, drżeniem mięśni, napadami bolesnych kurczów mięśni.

Przy ocenie działań niepożądanych przyjmuje się następujący podział częstości ich występowania:

-    Bardzo często: występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

-    Często: występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

-    Niezbyt często: występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

-    Rzadko: występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

-    Bardzo rzadko: występujące u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

-    Inne: częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana

Bardzo często występujące działania niepożądane (występujące u ponad 1 na 10 pacjentów)

-    dodatni wynik testu Coombsa (badania poziomu pewnych przeciwciał).

Często występujące działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

-    wydłużony czas krzepnięcia krwi (wydłużony czas protrombinowy lub kaolinowo-kefalinowy),

-    niedokrwistość,

-    zwiększona liczba pewnych krwinek (eozynofilia),

-    zapalenie żyły w miejscu podania wlewu,

-    biegunka,

-    wysypki,

-    reakcja w miejscu podania wlewu,

-    ból i reakcja zapalna w miejscu wstrzyknięcia leku,

-    zwiększony poziom pewnych substancji we krwi (aminotransferazy alaninowej, aminotransferazy asparaginianowej, bilirubiny, fosfatazy alkalicznej).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    zakażenia grzybicze jamy ustnej z białym nalotem,

-    zapalenie pochwy,

-    zmniejszona liczba pewnych krwinek (małopłytkowość, leukopenia, neutropenia),

-    ból głowy,

-    zapalenie jelita grubego z bólem brzucha,

-    nudności,

-    wymioty,

-    zaczerwienienie skóry (rumień),

-    pokrzywka,

-    świąd skóry,

-    zwiększenie stężenia mocznika we krwi,

-    zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy,

-    gorączka,

-    reakcja zapalna wokół miejsca podania wlewu.

Rzadko występujące działania niepożądane (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów)

-    zakażenia grzybicze (kandydoza),

-    reakcje alergiczne,

-    drgawki,

-    zaburzenia czucia, np. mrowienie i drętwienie (parestezje),

-    zaburzenia smaku,

-    zawroty głowy,

-    rozkurcz naczyń krwionośnych,

-    duszność,

-    ból brzucha,

-    zaparcia,

-    zatrzymanie płynów w tkankach (obrzęki),

-    bóle stawowe,

-    świąd narządów płciowych,

-    dreszcze,

-    dzwonienie w uszach (szumy uszne).

Inne działania niepożądane (częstość występowania tych działań niepożądanych jest nieznana)

-    zmniejszenie liczby pewnych krwinek [niedokrwistość aplastyczna, patologiczny rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna), agranulocytoza i wynikające z tego zwiększone ryzyko krwawień, krwiaków i zakażeń],

-    zagrażający życiu wstrząs spowodowany reakcją alergiczną (por. wprowadzenie do punktu dotyczącego działań niepożądanych),

-    fałszywie dodatni wynik oznaczenia glukozy w moczu,

-    dezorientacja,

-    omamy (halucynacje),

-    śpiączka,

-    odrętwienie,

-    niezapalna choroba mózgu (encefalopatia),

-    zaburzenia świadomości,

-    drżenie mięśni,

-    krwawienie,

-    zaburzenia żołądkowo-jelitowe,

-    martwica komórek skóry (toksyczna nekroliza naskórka),

-    ciężkie zapalne zaczerwienienie skóry z pęcherzami i gorączką (zespół Stevensa-Johnsona, por. wprowadzenie do punktu dotyczącego działań niepożądanych),

-    zapalne zaczerwienienie skóry (rumień wielopostaciowy),

-    niewydolność nerek,

-    uszkodzenie nerek (nefropatia toksyczna).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Cefepime Panpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i pojemniku po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Cefepime Panpharma

-    Substancją czynną leku jest cefepimu dichlorowodorek jednowodny.

Każda fiolka leku Cefepime Panpharma 1 g zawiera 1 g cefepimu (w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego ).

-    Pozostały składnik to L-arginina.

Jak wygląda Cefepime Panpharma i co zawiera opakowanie

Cefepime Panpharma 1 g ma postać bladożółtego proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji w szklanej fiolce z bezbarwnego szkła (typu II) o pojemności 20 ml, z korkiem z gumy chlorobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenową nakładką typu „flip-off”. Fiolki pakowane są w tekturowe pudełka.

Wielkość opakowań: 10 fiolek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca PANMEDICA

69-71 AVENUE PIERRE GRENIER

92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCJA

Wytwórca

LDP-LABORATORIOS TORLAN S.A.

CTRA. DE BARCELONA, 135-B 08290 CERDANYOLA DEL VALLES BARCELONE HISZPANIA

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dane na temat oporności na cefepim - patrz informacje techniczne dotyczące produktu leczniczego Cefepime Panpharma.

Jak stosować:

Przygotowanie i podawanie roztworu gotowego do użycia:

Produkt leczniczy Cefepime Panpharma proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji należy rozpuszczać:

a)    w wodzie do wstrzykiwań

lub w jednym z roztworów wymienionych w punkcie b) poniżej przeznaczonych do podawania dożylnego

b)    0,9% roztworze chlorku sodu

0,9% roztworze chlorku sodu z 5% roztworem glukozy 5% lub 10% roztworze glukozy roztworze Ringera z dodatkiem mleczanów

roztworze Ringera z dodatkiem mleczanów z 5% roztworem glukozy 1/6-molowym roztworze mleczanu sodu

Objętość rozpuszczalnika, jaką należy dodać do każdej fiolki, a także stężenie cefepimu w fiolce podano w tabeli poniżej.

Dawka i droga podania

Objętość rozpuszczalnika, jaką należy dodać [ml]

Przybliżona objętość w fiolce [ml]

Przybliżone stężenie cefepimu [mg/ml]

1,0 g; iv

10,0

11,4

90

2,0 g; iv

10,0

12,8

160

Roztwory zrekonstytuowane za pomocą wody do wstrzykiwań wykazują trwałość fizyczną i chemiczną przez 18 godzin w temperaturze pokojowej (15-25°C) i przez 2 doby jeżeli są przechowywane w lodówce (2-8°C).

Roztwory zrekonstytuowane przy użyciu innych rozpuszczalników (0,9% roztworu chlorku sodu, 0,9% roztworu chlorku sodu z 5% roztworem glukozy, 5% lub 10% roztworu glukozy, roztworu Ringera z dodatkiem mleczanów, roztworu Ringera z dodatkiem mleczanów z 5% roztworem glukozy, 1/6-molowego roztworu mleczanu sodu) wykazują trwałość fizyczną i chemiczną przez 4 godziny w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C, chyba że produkt został poddany rekonstytucji w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Uwaga!

Gotowe do użycia roztwory, które przygotowano prawidłowo, mogą mieć żółte do żółtobrązowego zabarwienia. Nie wpływa to na skuteczność produktu leczniczego Cefepime Panpharma. Zawartość fiolki przeznaczona jest do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu gotowego do użycia należy usunąć.

12

Cefepime Panpharma

Charakterystyka Cefepime panpharma

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefepime Panpharma, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji Substancja czynna: cefepimu dichlorowodorek jednowodny

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera 1 g cefepimu (Cefepimum) w postaci cefepimu dichlorowodorku jednowodnego Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Biały do bladożółtego rozpuszczalny w wodzie proszek.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dorośli

Leczenie wymienionych poniżej zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe

na cefepim:

-    Sepsa.

-    Ciężkie zapalenie płuc.

-    Powikłane zakażenia układu moczowego.

-    Zakażenia jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, w skojarzeniu z innym antybiotykiem, jeśli występuje taka konieczność.

-    Zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

-    Empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z neutropenią umiarkowaną (liczba neutrofili <1000/mm3) lub ciężką (liczba neutrofili <500/mm3). U pacjentów narażonych na duże ryzyko ciężkich zakażeń (np. pacjentów niedawno poddawanym przeszczepieniu szpiku kostnego, pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego i pacjentów z ciężką lub długotrwałą neutropenią) stosowanie antybiotyków w monoterapii nie będzie skuteczne. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania u tych pacjentów cefepimu w monoterapii. Zalecane jest stosowanie antybiotyku aminoglikozydowego w skojarzeniu z antybiotykiem glikopeptydowym, z uwzględnieniem indywidualnego profilu ryzyka.

Dzieci

Leczenie wymienionych poniżej zakażeń wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze wrażliwe na cefepim:

-    Sepsa.

-    Ciężkie zapalenie płuc.

-    Powikłane zakażenia układu moczowego.

-    Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

- Empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z neutropenią umiarkowaną (liczba neutrofili <1000/mm3) lub ciężką (liczba neutrofili <500/mm3). U pacjentów narażonych na

duże ryzyko ciężkich zakażeń (np. pacjentów niedawno poddawanym przeszczepieniu szpiku kostnego, pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, pacjentów z chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego i pacjentów z ciężką lub długotrwałą neutropenią) stosowanie antybiotyków w monoterapii nie będzie skuteczne. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania u tych pacjentów cefepimu w monoterapii. Zalecane jest stosowanie antybiotyku aminoglikozydowego w skojarzeniu z antybiotykiem glikopeptydowym, z uwzględnieniem indywidualnego profilu ryzyka.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Po rozpuszczeniu produkt leczniczy Cefepime Panpharma można podawać dożylnie albo w powolnym wstrzyknięciu trwającym od 3 do 5 minut, albo w krótkotrwałym wlewie dożylnym trwającym około 30 minut.

Dawkowanie zależy od wrażliwości drobnoustroju chorobotwórczego, nasilenia zakażenia, stopnia wydolności nerek oraz stanu ogólnego pacjenta.

Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek

Dorośli i dzieci o masie ciała wynoszącej co najmniej 40 kg (w przypadku dzieci odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)_

Wielkość dawki pojedynczej produktu leczniczego Cefepime Panpharma i odstep pomiędzy

kolejnymi dawkami

Ciężkie zakażenia:

-    sepsa,

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego,

-    zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    zakażenia wewnątrzbrzuszne, w tym zapalenie otrzewnej,

-    empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z neutropenią.

2,0 g iv. co 12 godzin

2,0 g iv. co 8 godzin

Czas trwania leczenia

Zazwyczaj leczenie prowadzi się przez 7 do 10 dni. Produktu leczniczego Cefepime Panpharma nie należy stosować krócej niż 7 dni ani dłużej niż 14 dni w ramach jednego cyklu leczenia.

W przypadku empirycznego leczenia epizodów gorączkowych u pacjentów z neutropenią leczenie powinno trwać 7 dni lub do czasu ustąpienia neutropenii.

Dzieci w wieku od 1 miesiąca, których masa ciała nie przekracza 40 kg (odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)_

Wielkość dawki pojedynczej produktu leczniczego Cefepime Panpharma [mg/kg mc.] / czas pomiędzy kolejnymi dawkami / czas trwania leczenia

Ciężkie zakażenia:

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    sepsa,

-    bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

-    empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z neutropenią.

Dzieci w wieku od 2 miesiąca, których masa ciała nie

50 mg/kg mc. co 12 godzin

Ciężkie zakażenia:

50 mg/kg mc. co 8 godzin

50 mg/kg mc. co 8 godzin

przekracza 40 kg

Czas trwania leczenia: 10 dni

Czas trwania leczenia: 7-10 dni

Niemowlęta w wieku od 1 do 2

30 mg/kg mc. co 12 godzin

30 mg/kg mc. co 8 godzin

miesięcy

Ciężkie zakażenia:

30 mg/kg mc. co 8 godzin

Czas trwania leczenia: 10 dni

Czas trwania leczenia: 7-10 dni

Dane na temat bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u dzieci w wieku poniżej 2 miesięcy są ograniczone, choć jest już pewne doświadczenie ze stosowaniem dawek wynoszących 50 mg/kg mc. Tym niemniej, z danych farmaceutycznych dotyczących pacjentów w wieku powyżej 2 miesięcy wynika, że w przypadku dzieci w wieku od 1 do 2 miesięcy dawka wynosząca 30 mg/kg mc. podawana co 12 lub 8 godzin jest wystarczająca. Dzieci w tym wieku należy uważnie monitorować w okresie stosowania tego produktu leczniczego.

U dzieci, których masa ciała przekracza 40 kg, należy stosować dawkę zalecaną dla dorosłych (patrz tabela). U dzieci w wieku powyżej 12 lat i masą ciała poniżej 40 kg należy stosować dawkę zalecaną dla młodszych pacjentów o masie ciała 40 kg. Dawka stosowana u dzieci nie powinna przekraczać dawki maksymalnej dla dorosłych (wynoszącej 2,0 g co 8 godzin).

Dawkowanie u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek

Dorośli i dzieci o masie ciała wynoszącej co najmniej 40 kg (w przypadku dzieci odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek dawkowanie należy dostosować do powolnego tempa wydalania przez nerki. Dawka początkowa u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności nerek to 2,0 g produktu leczniczego Cefepime Panpharma, czyli tyle samo, co u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

W tabeli poniżej podano informacje na temat zalecanych wielkości kolejnych dawek (dawek podtrzymuj ących)._

Zalecane dawki podtrzymujące:

Wielkość dawki pojedynczej produktu leczniczego Cefepime Panpharma i odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami

Klirens

kreatyniny

[ml/min]

Ciężkie zakażenia:

-    sepsa,

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego,

-    zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych.

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    zakażenia wewnątrzbrzuszne, w tym zapalenie otrzewnej,

-    empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z neutropenią.

>50

2,0 g co 12 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawkowania)

2,0 g co 8 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawkowania)

30 - 50

2,0 g co 24 godziny

2,0 g co 12 godzin

11 - 29

1,0 g co 24 godziny

2,0 g co 24 godziny

<10

0,5 g co 24 godziny

1,0 g iv. co 24 godziny

Pacjenci poddawani dializoterapii

W ciągu 3-godzinnej hemodializy około 68% całkowitej ilości cefepimu podanego na początku sesji zostaje usunięte z organizmu.

Z danych uzyskanych z modelowania farmakokinetycznego wynika, że u pacjentów poddawanych hemodializie dawkowanie musi być zmniejszone. Zaleca się następujące dawkowanie:

-    1 g produktu leczniczego Cefepime Panpharma w pierwszej dobie leczenia, a następnie 0,5 g produktu leczniczego Cefepime Panpharma na dobę w kolejnych dobach leczenia we wszystkich rodzajach zakażeń z wyjątkiem gorączki neutropenicznej. W takim przypadku dawka wynosi 1,0 g/dobę.

Jeśli to tylko możliwe, produkt leczniczy Cefepime Panpharma należy podawać o tej samej porze dnia, przy czym w dniach, w których odbywa się dializa, należy go podawać po jej zakończeniu.

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek poddawanych dializie otrzewnowej zaleca się stosowanie następującego dawkowania:

-    1,0 g produktu leczniczego Cefepime Panpharma co 48 godzin w przypadku ciężkich zakażeń (sepsa, zapalenie płuc, powikłane zakażenia układu moczowego, zakażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych).

-    2,0 g produktu leczniczego Cefepime Panpharma co 48 godzin w przypadku bardzo ciężkich zakażeń (zakażenia jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, empiryczne leczenie gorączki neutropenicznej).

Dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca, których masa ciała nie przekracza 40 kg (odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)

Jedna dawka w wysokości 50 mg/kg mc. u dzieci w wieku od 2 miesięcy do 12 lat oraz jedna dawka w wysokości 30 mg/kg mc. u dzieci w wieku od 1 do 2 miesięcy odpowiada dawce w wysokości 2,0 g u dorosłych. Dlatego zaleca się stosowanie takich samych zasad zmniejszania dawek i (lub) wydłużania odstępów między dawkami, jakie podano w tabeli poniżej.

Dzieci w wieku od 2 miesięcy, których masa ciała nie przekracza 40 kg (odpowiada to mniej więcej wiekowi 12 lat)_

Wielkość dawki pojedynczej produktu leczniczego Cefepime Panpharma [mg/kg mc.] odstęp

pomiędzy kolejnymi dawkami

Klirens

kreatyniny

[ml/min]

Ciężkie zakażenia:

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego,

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    sepsa,

-    bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

-    empiryczne leczenie epizodów gorączkowych przy neutropenii.

>50

50mg/kg mc. co 12 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawkowania)

50 mg/kg mc. co 8 godzin

(bez konieczności modyfikowania

dawkowania)

30 - 50

50 mg/kg mc. co 24 godziny

50 mg/kg mc. co 12 godzin

11 - 29

25 mg/kg mc. co 24 godziny

50 mg/kg mc. co 24 godziny

<10

12,5 mg/kg mc. co 24 godziny

25 mg/kg mc. co 24 godziny

Niemowlęta w wieku od 1 do 2 miesięcy

Wielkość dawki pojedynczej produktu leczniczego Cefepime Panpharma [mg/kg mc.] / długość

odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami

Klirens

kreatyniny

[ml/min]

Ciężkie zakażenia:

-    zapalenie płuc,

-    powikłane zakażenia układu moczowego,

Bardzo ciężkie zakażenia:

-    sepsa,

-    bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

-    empiryczne leczenie epizodów gorączkowych u pacjentów z neutropenią.

>50

30 mg/kg mc. co 12 godzin

30 mg/kg mc. co 8 godzin

(bez konieczności modyfikowania dawkowania)

(bez konieczności modyfikowania dawkowania)

30 - 50

30 mg/kg mc. co 24 godziny

30 mg/kg mc. co 12 godzin

11 - 29

15 mg/kg mc. co 24 godziny

30 mg/kg mc. co 24 godziny

<10

7,5 mg/kg mc. co 24 godziny

15 mg/kg mc. co 24 godziny

Niewydolność wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby (patrz punkt 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku powinno być starannie dobierane, z uwzględnieniem stopnia wydolności nerek, gdyż w tej grupie pacjentów istnieje większe prawdopodobieństwo zaburzeń czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Sposób przygotowania roztworu gotowego do użycia, patrz punkt 6.6.

Roztwór może być podawany w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym (trwającym od 3 do 5 minut) lub przez zestawu do infuzji.

Może on też być dodawany do jednego z roztworów wymienionych w podpunkcie 6.6 i podawany w krótkotrwałym wlewie dożylnym trwającym około 30 minut.

Cefepimu nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi oprócz roztworów wymienionych w podpunkcie 6.6.

Jednoczesne stosowanie dożylne produktu leczniczego Cefepime Panpharma z innymi antybiotykami jest możliwe, jednak nie mogą być podawane w bezpośrednim wstrzyknięciu dożylnym razem z produktem leczniczym Cefepime Panpharma ani też przez ten sam zestaw do infuzji (patrz punkt 6.2).

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na cefepim lub którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienione w punkcie 6.1).

-    Przebycie w przeszłości natychmiastowej i (lub) ciężkiej reakcji nadwrażliwości na penicylinę lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, np. ze zmniejszoną diurezą spowodowaną niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <50 ml/min) lub z innymi chorobami upośledzającymi czynność nerek, dawkowanie produktu leczniczego Cefepime Panpharma musi zostać dostosowane do wolniejszego tempa eliminacji drogą nerkową.

U pacjentów z niewydolnością nerek lub schorzeniami wpływającymi na czynność nerek dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć, gdyż w przeciwnym razie może to doprowadzić do większego stężenia antybiotyku w surowicy i dłuższego utrzymywania się efektów jego działania. Przy ustalaniu wysokości kolejnych dawek należy brać pod uwagę stopień upośledzenia czynności nerek, nasilenie zakażenia oraz wrażliwości patogenów (patrz punkty 4.2 i 5.2). W okresie porejestracyjnym odnotowano wystąpienie następujących ciężkich działań niepożądanych: odwracalnej encefalopatii (zaburzenia świadomości z zawrotami głowy, omamami, stuporem i śpiączką), mioklonii, zaburzeń napadowych (w tym niedrgawkowego stanu padaczkowego) i (lub) niewydolności nerek (patrz punkt 4.8). Większość przypadków dotyczyło pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, którym podano produkt leczniczy Cefepime Panpharma w dawkach przekraczających dawki zalecane. Objawy neurotoksyczności zwykle ustępowały po odstawieniu produktu leczniczego Cefepime Panpharma i (lub) przerwaniu hemodializy, choć w części przypadków doprowadziły one do zgonu.

W przypadku prawie wszystkich antybiotyków, w tym produktu leczniczego Cefepime Panpharma, notuje się przypadki biegunki związanej z zakażeniem wywołanym przez Clostridium difficile, które może przyjmować obraz kliniczny od łagodnej biegunki do zakończonego zgonem zapalenia jelita grubego. U pacjentów, u których po podaniu antybiotyków pojawia się biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość biegunki związanej z zakażeniem wywołanym przez C. difficile. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu, bowiem wśród doniesień dotyczących biegunki związanej z zakażeniem wywołanym przez C. difficile donoszono o jej wystąpieniu nawet po dwóch miesiącach od zakończenia antybiotykoterapii. W przypadku podejrzenia lub potwierdzenia biegunki związanej z zakażeniem wywołanym przez C. difficile należy rozważyć przerwanie podawania antybiotyków niedziałających na C. difficile.

Szczególną ostrożność należy zachować, jeśli pacjent ma dodatni wywiad w kierunku alergii, zwłaszcza alergii polekowych. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek reakcji nadwrażliwości podawanie produktu leczniczego Cefepime Panpharma należy przerwać i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie produktu leczniczego Cefepime Panpharma może prowadzić do nadmiernego wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych niewrażliwych na ten produkt. W przypadku wystąpienia nadkażenia należy podjąć stosowne działania.

Produktu leczniczego Cefepime Panpharma nie należy stosować podczas ciąży, chyba że jest to wyraźnie wskazane. W okresie laktacji produkt leczniczy Cefepime Panpharma należy stosować z zachowaniem ostrożności (patrz punkt 4.6).

Jeśli produkt leczniczy Cefepime Panpharma stosowany jest w skojarzeniu z potencjalnie nefrotoksycznymi lekami, np. aminoglikozydami i silnymi diuretykami, należy uważnie monitorować czynność nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku - z wyjątkiem pacjentów z niewydolnością nerek - skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego Cefepime Panpharma w dawkach zalecanych u dorosłych jest porównywalna ze skutecznością kliniczną i bezpieczeństwem stosowania u młodszych pacjentów. W badaniach klinicznych z udziałem ponad 6400 pacjentów leczonych cefepimem 35% pacjentów było w wieku powyżej 65 lat, a 16% - w wieku powyżej 75 lat. W porównaniu z młodszymi pacjentami u pacjentów w podeszłym wieku stwierdza się umiarkowanie wydłużony półokres eliminacji oraz mniejsze wartości klirensu nerkowego. U pacjentów z upośledzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.2) zaleca się zmodyfikowanie dawkowania. Cefepim wydalany jest przez nerki, w związku z czym u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek ryzyko reakcji toksycznych może być zwiększone. Ponieważ u osób w podeszłym wieku istnieje większe prawdopodobieństwo zaburzeń czynność nerek , dawkowanie powinno być starannie dobierane, a czynność nerek u tych pacjentów monitorowana. U pacjentów w podeszłym wieku z upośledzoną czynnością nerek, u których dawka cefepimu nie została zmniejszona, opisywano przypadki ciężkich działań niepożądanych, które obejmowały: odwracalną encefalopatię (zaburzenia świadomości z zawrotami głowy, omamami, stuporem i śpiączką), mioklonie, zaburzenia napadowe (w tym niedrgawkowy stan padaczkowy) i (lub) niewydolność nerek (patrz punkty 4.2 i 4.8).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badań nad interakcjami nie przeprowadzono.

Wpływ na wyniki diagnostycznych badań biochemicznych

U pacjentów leczonych cefepimem test Coombsa może dawać wyniki fałszywie dodatnie (patrz punkt 4.8).

Stosowanie nieenzymatycznych metod oznaczania glukozy w moczu może powodować ich fałszywie dodatnie wyniki. Należy w związku z tym używać metod enzymatycznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cefepimu u kobiet w ciąży. Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach nie wskazują na to, aby omawiany produkt leczniczy wywierał jakikolwiek pośredni czy bezpośredni wpływ toksyczny na rozrodczość (patrz punkt 5.3)._

Cefepim przenika przez barierę łożyskową. Ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia klinicznego, cefepim powinien być stosowany tylko wówczas, gdy zostanie dokonana staranna ocena stosunku korzyści do zagrożeń, szczególnie w pierwszych 3 miesiącach ciąży.

Karmienie piersią

Ponieważ cefepim przenika do mleka kobiecego, należy go stosować w okresie laktacji tylko wówczas, gdy zostanie dokonana skrupulatna ocena stosunku korzyści do zagrożeń przy uwzględnieniu potencjalnie negatywnego wpływu na karmione piersią niemowlę (wpływ na florę jelitową z możliwym nadmiernym namnożeniem się flory drożdżakowej i uczuleniem na antybiotyki z grupy cefalosporyn).

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu cefepimu na płodność u ludzi. W przeprowadzonych na zwierzętach badaniach rozrodczości nie wykazano wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci powinni jednak unikać prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn w okresie przyjmowania produktu leczniczego Cefepime Panpharma ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń świadomości i zawrotów głowy (patrz punkt 4.8).

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane pogrupowano w następujące kategorie w zależności od grupy układowo-narządowej, określeń zawartych w słowniku MedDRA i przyjętej w tym słowniku definicji częstości występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (od >1/100 do <1/10)

Niezbyt często (od >1/1000 do <1/100)

Rzadko (od >1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej kategorii częstości działania niepożądane wymieniono w kolejności od najpoważniejszych.

Klasyfikacja układowo-narządowa

Częstość występowania

Określenie wg słownika MedDRA

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Kandydoza jamy ustnej, zapalenie pochwy

Rzadko

Kandydoza

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Dodatni wynik testu Coombsa

Często

Wydłużenie czasu protrombinowego, wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego, niedokrwistość, eozynofilia

Niezbyt często

Małopłytkowość, leukopenia, neutropenia

Częstość nieznana

Niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne

Częstość nieznana

Wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Częstość nieznana

Fałszywie dodatni wynik oznaczenia glukozy w moczu

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana

Splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często

Ból głowy

Rzadko

Drgawki, parestezje, zaburzenia smaku, zawroty głowy

Częstość nieznana

Śpiączka, stupor, encefalopatia, zaburzenia świadomości, mioklonie

Zaburzenia naczyniowe

Często

Zapalenie żyły w miejscu podania

Rzadko

Rozkurcz naczyń

Częstość nieznana

Krwotok

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko

Szumy uszne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Rzadko

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka

Niezbyt często

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, zapalenie jelita grubego, nudności, wymioty

Rzadko

Ból brzucha, zaparcia

Częstość nieznana

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Niezbyt często

Rumień, pokrzywka, świąd

Rzadko

Obrzęk

Częstość nieznana

Toksyczna nekroliza naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Rzadko

Bóle stawowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Częstość nieznana

Niewydolność nerek, nefropatia toksyczna

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Świąd narządów płciowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Reakcja w miejscu podania wlewu, ból w miejscu wstrzyknięcia, reakcja zapalna w miej scu wstrzyknięcia

Niezbyt często

Gorączka, reakcja zapalna w miej scu podania wlewu

Rzadko

Dreszcze

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej

Profil bezpieczeństwa cefepimu stwierdzany u niemowląt i dzieci jest podobny do profilu bezpieczeństwa tego produktu leczniczego stwierdzanego u dorosłych. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym cefepimu w badaniach klinicznych był rumień.

4.9 Przedawkowanie

Niezamierzone przedawkowanie może wystąpić po podaniu zbyt dużych dawek pacjentom z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4). W wypadku przedawkowania, szczególnie u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek, produkt leczniczy Cefepime Panpharma można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy. Zastosowanie dializy otrzewnowej nie przynosi korzyści..

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Klasyfikacja ATC:

Cefepim to antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn przeznaczony do podawania pozajelitowego: J01DE01.

Mechanizm działania

Mechanizm działania produktu leczniczego Cefepime Panpharma polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii (w fazie wzrostu) poprzez blokowanie białek wiążących penicyliny (PBP, penicillin-binding proteins), np. transpeptydaz. Skutkiem jest działanie bakteriobójcze.

Oporność

Oporność bakterii na cefepim może rozwinąć się w wyniku jednego lub kilku z poniższych mechanizmów:

- Inaktywacja przez beta-laktamazy; cefepim może ulegać hydrolizie przez niektóre beta-laktamazy, szczególnie beta-laktamazy o szerokim spektrum substratowym (ESBL, ang. extended-spectrum beta-lactamases), które mogą być wytwarzane np. przez szczepy

Escherichia coli czy Klebsiella pneumoniae.

-    Obniżone powinowactwo PBP w stosunku do cefepimu; nabyta oporność pneumokoków i innych paciorkowców jest skutkiem modyfikacji białek wiążących penicyliny w wyniku mutacji.

Jednak, za oporność stwierdzaną u gronkowców opornych na metycylinę (oksacylinę) odpowiedzialne jest wytwarzanie dodatkowych PBP o obniżonym powinowactwie do cefepimu.

-    Niewystarczająca penetracja cefepimu przez zewnętrzną błonę komórkową bakterii Gram-ujemnych może prowadzić do niewystarczającego hamowania aktywności PBP.

-    Cefepim może być aktywnie transportowany z komórek bakteryjnych przez pompy wypływowe.

-    Stwierdza się częściową lub całkowitą oporność krzyżową pomiędzy cefepimem a innymi cefalosporynami i penicylinami.

Stężenia graniczne

Badanie cefepimu przeprowadza się stosując standardowe serie rozcieńczeń. Określono następujące wartości MIC wobec wrażliwych i opornych drobnoustrojów:

Wartości graniczne wg zaleceń Europejskiego Komitetu ds. Badania Lekowrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST, European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)_

Drobnoustrój chorobotwórczy

Wrażliwe

Oporne

Enterobacteriaceae

<1 mg/l

>4 mg/l

Pseudomonas spp.

<8 mg/l1

>8 mg/l

Staphylococcus spp. 2

_2

_2

Streptococcus spp.3 (grupy A, B, C, G)

<0,25 mg/l3

>0,25 mg/l3

Streptococcus pneumoniae

<1 mg/l4

>2 mg/l

Haemophilus influenzae

<0,25 mg/l4

>0,25 mg/l

Moraxella catarrhalis

<4 mg/l

>4 mg/l

Wartości graniczne nieswoiste gatunkowo5

<4 mg/l

>8 mg/l

k Podane stężenia graniczne odnoszą się do leczenia wysokimi dawkami (2 g, 3 razy na dobę).


2    Dane na temat wrażliwości bakterii z rodzaju Staphylococcus na cefalosporyny określono na podstawie danych na temat wrażliwości na cefoksytynę.

3    Dane na temat wrażliwości paciorkowców grupy A, B, C i G określono na podstawie danych na temat wrażliwości na penicylinę.

4    Izolaty, w przypadku których wartości MIC przekraczają stężenia graniczne, są bardzo rzadko spotykane lub nie zostały jeszcze opisane. W przypadku tego rodzaju izolatów konieczne jest ponowne przeprowadzenie identyfikacji i oznaczenie wrażliwości, a jeśli wyniki potwierdzą się, izolat ten należy przesłać do laboratorium referencyjnego. Do czasu uzyskania dowodów dotyczących odpowiedzi klinicznej dla potwierdzonych izolatów cechujących się wartościami MIC przekraczającymi aktualną wartość graniczną dla oporności, izolaty te należy raportować jako oporne.

5    Stężenia graniczne odnoszą się do dożylnej dawki dobowej wynoszącej 2 g dwa razy na dobę i wysokiej dawki wynoszącej co najmniej 2 g , trzy razy na dobę.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

Skuteczność uzależniona jest zasadniczo od czasu trwania okresu, w którym stężenie antybiotyku przekracza wartość MIC dla danego drobnoustroju chorobotwórczego.

Skuteczność kliniczna wobec konkretnych drobnoustrojów chorobotwórczych

Rozpowszechnienie oporności nabytej wybranego gatunku drobnoustroju może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Konieczne jest zatem posiadanie informacji na temat oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. Jeśli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że skuteczność cefepimu może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty Szczególnie w przypadku ciężkich zakażeń lub niepowodzenia leczenia powinno się przeprowadzić diagnostykę mikrobiologiczną prowadzącą do wykrycia drobnoustroju chorobotwórczego i określenia jego wrażliwości na cefepim.

GATUNKI ZWYKLE WRAŻLIWE Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus (wrażliwy na metycylinę)1 Streptococcus pneumoniae (w tym szczepy oporne na penicylinę)

Streptococcus pyogenes1 Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Acinetobacter baumannii Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Haemophilus influenzaeMoraxella catarrhalisMorganella morganii Proteus mirabilisProteus vulgaris Serratia liquefaciens1

Serratia marcescens_

GATUNKI, W PRZYPADKU KTÓRYCH MOŻE WYSTĘPOWAĆ PROBLEM OPORNOŚCI NABYTEJ

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus5 Staphylococcus epidermidisStaphylococcus haemolyticusStaphylococcus hominis2

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Enterobacter cloacae Escherichia coliKlebsiella oxytocaKlebsiella pneumoniae4

Pseudomonas aeruginosa3,6_

GATUNKI Z WRODZONĄ OPORNOŚCIĄ Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes

Staphylococcus aureus (oporny na metycylinę)

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Stenotrophomonas maltophilia2 Bakterie beztlenowe

Bacteroides fragilis Clostridium difficile Inne drobnoustroje

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Legionella spp.

Mycoplasma spp._

1    W czasie publikacji tej tabeli bieżące dane nie były dostępne. Dane na temat wrażliwości pozyskano z podstawowej literatury, standardowych opracowań i wskazań terapeutycznych.

2    W co najmniej jednym regionie notuje się oporność występującą u ponad 50% drobnoustrojów.

3    Na oddziałach intensywnej opieki medycznej notuje się częstość oporności wynoszącą >10%.

4    Szczepy wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) są zawsze oporne.

5    W warunkach ambulatoryjnych notuje się częstość oporności wynoszącą <10%.

6    W przypadku izolatów uzyskiwanych w szczególnych grupach pacjentów, np. pacjentów z mukowiscydozą, notuje się częstość oporności wynoszącą <10%.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Cefepim ulega całkowitemu i szybkiemu wchłanianiu po podaniu domięśniowym.

Dystrybucja

W poniższej tabeli podano średnie stężenia cefepimu w osoczu u dorosłych mężczyzn, którym podano w dawce pojedynczej 2,0 g cefepimu we wlewie dożylnym trwającym 30 minut.

Dawka cefepimu

Średnie stężenie cefepimu w osoczu [

pg/ml] u zdrowych dorosłych

0,5 h

1,0 h

2,0 h

4,0 h

8,0 h

12,0 h

2,0 g iv.

163,1

85,8

44,8

19,2

3,9

1,1

Metabolizm

Cefepim jest metabolizowany do A-metylopirolidyny, która szybko ulega przekształceniu w A-tlenek A-metylopirolidyny. Osiemdziesiąt pięć procent dawki podanej dożylnie ulega wydaleniu w postaci niezmienionej z moczem. W moczu stwierdzane są wysokie stężenia cefepimu w postaci niezmienionej. Niecały 1% podanej dawki stwierdzany jest w moczu w postaci A-metylopirolidyny, 6,8% w postaci A-tlenku, a 2,55 w postaci epimeru cefepimu.

Wydalanie

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji cefepimu wynosi 2 godziny i jest stały w zakresie dawek od 250 mg do 2,0 g. Nie dowiedziono kumulacji leku u zdrowych osób, które przez 9 dni otrzymywały dożylnie cefepim w dawkach do 2,0 g co 8 godzin. Średnie całkowite tempo wydalania wynosiło 120 ml/min, a mediana klirensu nerkowego cefepimu wynosi 110 ml/min. Cefepim był prawie wyłącznie wydalany przez nerki, głównie drogą przesączania kłębuszkowego.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek stwierdza się znacznie wydłużony okres półtrwania w fazie eliminacji. U pacjentów z upośledzoną czynnością nerek zależność pomiędzy całkowitym tempem wydalania a klirensem kreatyniny ma charakter liniowy (patrz punkt 4.2). Średni okres półtrwania w fazie eliminacji u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi 13 godzin w przypadku hemodializy i 19 godzin w przypadku ciągłej ambulatoryjnej dializy otrzewnowej.

Zaburzenia czynności wątroby

Po podaniu dawki pojedynczej wynoszącej 1,0 g farmakokinetyka cefepimu u pacjentów z niewydolnością wątroby pozostaje niezmieniona. Nie ma zatem potrzeby modyfikowania dawkowania.

Pacjenci w podeszłym wieku

U ochotników w wieku >65 lat, którym podano dożylnie dawkę pojedynczą cefepimu wynoszącą

1,0 g, stwierdzano wyższe wartości pola powierzchni pod krzywą zależności stężenia od czasu oraz niższe wartości klirensu nerkowego niż u pacjentów w młodszym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku z upośledzoną czynnością nerek zaleca się zatem modyfikowanie dawkowania (patrz punkt 4.3).

Dzieci

Farmakokinetykę po podaniu jednorazowym i wielokrotnym oceniano u dzieci w wieku od 2,1 miesiąca do 11,2 roku, podając 50 mg / kg masy ciała w dożylnym wstrzyknięciu bądź infuzji.

Farmakokinetykę po podaniu wielokrotnym, oceniano podając te same dawki co 8 lub 12 godzin przez co najmniej 48 godzin. Po dożylnym podaniu jednorazowym całkowite tempo wydalania wynosiło

3,3 ml/min/kg, a średnia objętość dystrybucji - 0,3 l/kg. Całkowity średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosił 1,7 godziny. W moczu wykrywano 60,4% podanej dawki. Główną drogę eliminacji był klirens nerkowy; wynosił on około 2,0 ml/min/kg mc.

Średnie stężenie cefepimu w osoczu po podaniu pierwszej dawki było podobne do stężenia stwierdzanego w stanie stacjonarnym. Nieznaczną kumulację leku obserwowano po podaniu dodatkowych dawek. Pozostałe parametry farmakokinetyczne u niemowląt i dzieci mają te same wartości po podaniu pierwszej dawki oraz w stanie stacjonarnym - bez względu na odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami (wynoszący 12 lub 8 godzin). Co więcej, nie stwierdzono żadnych różnic w zakresie farmakokinetyki w zależności od wieku czy płci.

Dane na temat stężenia cefepimu w płynie mózgowo-rdzeniowym w porównaniu ze stężeniem w osoczu podano w tabeli poniżej.

Średnie stężenie w osoczu (O) i płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) oraz stosunek stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym do stężenia w osoczu (stosunek PMR/O) u niemowląt i dzieci_

Czas [h]

Liczba

pacjentów

Stężenie w osoczu [^g/ml]

Stężenie w PMR [^g/ml]

Stosunek

PMR/O

0,5

7

67,1 (51,2)

5,7 (7,3)

0,12 (0,14)

1

4

44,1 (7,8)

4,3 (1,5)

0,10 (0,04)

2

5

23,9 (12,9)

3,6 (2,0)

0,17 (0,09)

4

5

11,7 (15,7)

4,2 (1,1)

0,87 (0,56)

8

5

4,9 (5,9)

3,3 (2,8)

1,02 (0,64)

Dane uzyskane w grupie niemowląt i dzieci wieku od 3,1 miesiąca do 12 lat; średnia wieku (± odchylenie standardowe, SD) wynosiła 2,6 (±3,0) roku. Pacjenci z podejrzeniem zakażenia OUN byli leczeni cefepimem w dawce 50 mg/kg mc. we wlewie dożylnym trwającym od 5 do 20 minut podawanym co 8 godzin. Próbki osocza i PMR pobierano od wybranych pacjentów w 2. lub 3. dobie leczenia cefepimem w określonych przed badaniem punktach czasowych po zakończeniu wlewu dożylnego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka. Badań rakotwórczości nie przeprowadzono.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

L-Arginina

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego Cefepime Panpharma nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi ani roztworami z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

Stwierdzono niezgodności fizykochemiczne z metronidazolem, wankomycyną, gentamycyną, tobramycyną, netylmycyną i aminofiliną. Jeśli wskazane jest skojarzone stosowanie dożylne produktu leczniczego Cefepime Panpharma z tymi antybiotykami, wówczas nie mogą być podawane w tym samym czasie co produkt leczniczy Cefepime Panpharma ani też nie mogą być one podawane przez ten sam zestaw do infuzji.

6.3    Okres ważności

W oryginalnym opakowaniu:

3 lata.

Gotowy do użycia roztwór do wstrzykiwań zrekonstytuowany przy użyciu wody do wstrzykiwań: Roztwór wykazuje trwałość chemiczną i fizyczną przez 18 godzin w temperaturze pokojowej (15-25°C) i do 2 dób jeżeli są przechowywane w lodówce (2-8°C).

Gotowy do użycia roztwór do wstrzykiwań zrekonstytuowany przy użyciu innych rozpuszczalników (0,9% roztworu chlorku sodu, 0,9% roztworu chlorku sodu z 5% roztworem glukozy, 5% lub 10% roztworu glukozy, roztworu Ringera z dodatkiem mleczanów, roztworu Ringera z dodatkiem mleczanów z 5% roztworem glukozy, 1/6-molowego roztworu mleczanu sodu):

Trwałość chemiczna i fizyczna została wykazana dla okresu 4 godzin w temperaturze pokojowej (15-25°C).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C, chyba że produkt został poddany rekonstytucji w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wykonane z bezbarwnego szkła typu II fiolki o pojemności 20 ml zamknięte korkiem z gumy chlorobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenową nakładką typu „flip-off’.

Wielkości opakowania: 1, 5 lub 10 fiolek w pudełku tekturowym.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Przygotowanie i podawanie roztworu gotowego do użycia:

Produkt leczniczy Cefepime Panpharma, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji należy rozpuszczać:

a)    w wodzie do wstrzykiwań

lub w jednym z roztworów wymienionych w punkcie b) poniżej przeznaczonych do podawania dożylnego

b)    0,9% roztworze chlorku sodu

0,9% roztworze chlorku sodu z 5% roztworem glukozy 5% lub 10% roztworze glukozy

roztworze Ringera z dodatkiem mleczanów

roztworze Ringera z dodatkiem mleczanów z 5% roztworem glukozy 1/6-molowym roztworze mleczanu sodu

Objętość rozpuszczalnika, jaką należy dodać do każdej fiolki, a także stężenie cefepimu w fiolce podano w tabeli poniżej.

Dawka i droga podania

Objętość dodawanego rozpuszczalnika [ml]

Przybliżona objętość w fiolce [ml]

Przybliżone stężenie cefepimu [mg/ml]

1,0 g; iv.

10,0

11,4

90

2,0 g; iv.

10,0

12,8

160

Uwaga!

Gotowe do użycia roztwory, które przygotowano prawidłowo, mogą mieć żółte do żółtobrązowego zabarwienia. Nie wpływa to na skuteczność produktu leczniczego Cefepime Panpharma.

Zawartość fiolki przeznaczona jest do jednorazowego użycia. Wszelkie pozostałości roztworu gotowego do użycia należy usunąć.

Przed użyciem dokonać oceny wzrokowej fiolki. Roztwór należy używać tylko wówczas, gdy jest przezroczysty i nie zawiera cząstek stałych.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PANMEDICA

69-71 AVENUE PIERRE GRENIER 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCJA

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Cefepime Panpharma