Imeds.pl

Cefiksym Orchid Europe Ltd.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Cefiksym Orchid Europe Ltd., 200 mg, tabletki powlekane


2. SKÅAD JAKOÅšCIOWY I ILOÅšCIOWY


Każda tabletka powlekana zawiera 223,81 mg cefiksymu trójwodnego, co odpowiada 200 mg cefiksymu (bezwodnego).


Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.


3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA


Tabletka powlekana

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną literą C na jednej stronie i bez napisów na drugiej.


4. SZCZEGÓÅOWE DANE KLINICZNE


4.1 Wskazania do stosowania


Cefiksym jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez wrażliwe drobnoustroje (patrz punkty 4.4 i 5.1):

- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

- pozaszpitalne zapalenie płuc;

- zakażenia dolnych dróg moczowych;

- odmiedniczkowe zapalenie nerek.


W leczeniu:

- zapalenia ucha środkowego;

- zapalenia zatok;

- zapalenia gardła

stosowanie cefiksymu należy ograniczyć do zakażeń, w których wiadomo lub podejrzewa się, że drobnoustrój wywołujący zakażenie jest oporny na inne zazwyczaj stosowane leki przeciwbakteryjne lub jeśli niepowodzenie leczenia innymi typowymi lekami przeciwbakteryjnymi stanowiłoby znaczące ryzyko.


Należy uwzględniać oficjalne wytyczne w sprawie właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.


4.2 Dawkowanie i sposób podawania


Dorośli

Zalecana dawka u dorosłych, zależnie od nasilenia zakażenia, to 200 mg do 400 mg raz na dobę (400 mg można także podawać w dwóch dawkach podzielonych), patrz punkt 5.1.


Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku podaje się tę samą dawkę, jaką zaleca się dorosłym. Jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek, należy ocenić czynność nerek i zmodyfikować dawkowanie (patrz wyżej i punkt 4.4).


Młodzież w wieku ≥12 lat

Młodzieży w wieku ≥12 lat można podawać taką samą dawkę, jaką zaleca się dorosłym.


Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 11 lat

Dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 11 lat zaleca się podawać cefiksym w zawiesinie doustnej, ponieważ w tej grupie wiekowej nie można właściwie dawkować tabletek 200 mg. Zalecane dawkowanie u dzieci w tej grupie wiekowej to 8 mg /kg mc./dobę, podawane w dawce pojedynczej lub dwóch dawkach podzielonych.


Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność cefiksymu u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy nie zostały ustalone.


Zaburzenia czynności nerek

Cefiksym można podawać pacjentom dorosłym z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów dorosłych z klirensem kreatyniny 20 ml/min lub większym można zastosować typową dawkę i schemat dawkowania. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min nie należy przekraczać dawki 200 mg raz na dobę. U pacjentów poddawanych stałej dializie otrzewnowej lub hemodializie w warunkach ambulatoryjnych, dawka i schemat dawkowania powinny być takie same, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 20 ml/min.


Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania cefiksymu u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek: nie zaleca się stosowania cefiksymu u pacjentów z tych grup.


Sposób podawania

Tabletki cefiksymu są przeznaczone wyłącznie do podawania doustnego.Tabletki cefiksymu należy przyjmować popijając odpowiednią ilością wody.

Cefiksym można stosować z jedzeniem lub bez (patrz punkt 5.2).


Czas trwania leczenia

Leczenie trwa zwykle 7 dni. W razie konieczności można je przedłużyć do 14 dni.


4.3 Przeciwwskazania


Nadwrażliwość na cefiksym, inne antybiotyki z grupy cefalosporyn lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Wcześniejsza natychmiastowa i (lub) ciężka reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub inne antybiotyki beta-laktamowe.


4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania


Cefiksym należy podawać ostrożnie pacjentom, u których stwierdzono nadwrażliwość na inne leki. Cefalosporyny należy podawać ostrożnie pacjentom z nadwrażliwością na penicyliny, ponieważ istnieją dowody częściowej alergii krzyżowej między penicylinami i cefalosporynami.


U pacjentów występowały ciężkie reakcje (w tym anafilaksja) na obie grupy leków. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów, u których występowały jakiekolwiek reakcje alergiczne na penicyliny lub inne antybiotyki beta-laktamowe, ponieważ mogą występować reakcje krzyżowe (przeciwwskazania wskutek stwierdzonych reakcji nadwrażliwości – patrz punkt 4.3).


Jeśli po podaniu cefiksymu występują ciężkie reakcje nadwrażliwości lub reakcje anafilaktyczne, należy natychmiast odstawić lek i zastosować odpowiednie postępowanie ratunkowe.


Zaburzenia czynności nerek

Cefiksym należy podawać ostrożnie u dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny <20 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2). Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania cefiksymu u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek: nie zaleca się stosowanie cefiksymu u pacjentów z tych grup.


Długotrwałe stosowanie cefiksymu prowadzi niekiedy do nadmiernego wzrostu drobnoustrojów niewrażliwych na lek.


Leczenie antybiotykami o szerokim spektrum działania zaburza prawidłową florę jelita grubego i niekiedy umożliwia nadmierny wzrost bakterii Clostridium. W badaniach stwierdzono, że główną przyczyną biegunki związanej z antybiotykiem są toksyny wytwarzane przez Clostridiumdifficile. Rzekomobłoniaste zapalenie jelit jest związane ze stosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania (w tym makrolidów, penicylin półsyntetycznych, linkozamidów i cefalosporyn, w tym cefiksymu); ważne jest zatem rozważenie jego rozpoznania u pacjentów, u których z związku ze stosowaniem antybiotyków wystąpiła biegunka.


U pacjentów, u których w czasie lub po zakończeniu leczenia cefiksymem wystąpi ciężka biegunka, należy uwzględnić ryzyko zagrażającego życiu rzekomobłoniastego zapalenia jelit (patrz punkt 4.8). Stosowanie cefiksymu należy przerwać i zastosować odpowiednie metody leczenia. Podczas leczenia pacjenta z rzekomobłoniastym zapaleniem jelit należy wykonać sigmoidoskopię, odpowiednie badania bakteriologiczne, podawać płyny, elektrolity i uzupełniać białka. Jeśli stan pacjenta z zapaleniem jelita grubego nie poprawia się po odstawieniu leku lub jeśli objawy są ciężkie, lekiem z wyboru w przypadku rzekomobłoniastego zapalenia jelit związanego z antybiotykami, wywołanego przez C. difficile,jest wankomycyna podawana doustnie. Należy upewnić się, że nie ma innej przyczyny zapalenia jelita grubego. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest przeciwwskazane.


4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji


Może wystąpić fałszywie dodatni wynik oznaczenia glukozy w moczu, jeśli stosuje się roztwory Benedicta lub Fehlinga lub test tabletkowy z siarczanem miedzi. Należy stosować testy enzymatyczne z oksydazą glukozową.


Podczas leczenia antybiotykami z grupy cefalosporyn odnotowywano fałszywie dodatni wynik bezpośredniego odczynu Coombsa, dlatego należy pamiętać, że dodatni wynik tego odczynu mógł być spowodowany lekiem.


Podobnie jak w przypadku innych cefalosporyn, u niektórych pacjentów stwierdzano wydłużenie czasu protrombinowego. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe.


4.6 Ciąża i laktacja


Ciąża

Nie ma danych klinicznych dotyczących kobiet w ciąży narażonych na działanie cefiksymu. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, poród lub rozwoju pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).


Jeśli przepisuje się lek kobiecie w ciąży, należy zachować ostrożność. Cefiksymu nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.


Karmienie piersiÄ…

Nie wiadomo, czy cefiksym jest wydzielany do mleka kobiecego. W doświadczeniach na zwierzętach stwierdzono, że cefiksym jest wydzielany do mleka samic. Decyzję czy kontynuować lub przerwać karmienie piersią bądź kontynuować lub odstawić cefiksym należy podjąć uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z podawania cefiksymu dla kobiety. Dopóki jednak nie ma szerszych doświadczeń klinicznych, nie należy przepisywać cefiksymu matkom karmiącym piersią.


4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn


Nie znany jest wpływ cefiksymu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (patrz także punkt 4.8), mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.


4.8 Działania niepożądane


W tym punkcie zastosowano następującą konwencję klasyfikacji działań niepożądanych w zależności od częstości:Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Niepożądane działanie leku

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Nadkażenie bakteryjne, nadkażenie grzybicze

Rzadko

Zapalenie jelita grubego zwiÄ…zane z antybiotykami (patrz punkt 4.4)

Bardzo rzadko

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Rzadko

Leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia trombocytopenia, niedokrwistość hemolityczna

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu odpornościowego

Nadwrażliwość

Rzadko

WstrzÄ…s anafilaktyczny, choroba posurowicza

Bardzo rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Rzadko

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Niezbyt często

Zawroty głowy o podłożu błędnikowym

Rzadko

Nadaktywność psychoruchowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Często

Ból brzucha, nudności, wymioty

Niezbyt często

Wzdęcia

Rzadko

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna

Bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy, świąd

Rzadko

Zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka

Bardzo rzadko

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zapalenie błony śluzowej, gorączka

Rzadko

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy, fosfataza alkaliczna)

Niezbyt często

Zwiększenie stężenia mocznika we krwi

Rzadko

Zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Bardzo rzadko


4.9 Przedawkowanie


Nie ma doświadczeń z przedawkowaniem cefiksymu.


5. WÅAÅšCIWOÅšCI FARMAKOLOGICZNE


5.1 Właściwości farmakodynamiczne


Grupa farmakoterapeutyczna: kod ATC: J01DD08


Mechanizm działania

Cefiksym jest lekiem przeciwbakteryjnym z grupy cefalosporyn. Podobnie jak inne cefalosporyny, działanie przeciwbakteryjne cefiksymu polega na wiązaniu i hamowaniu działania białek wiążących penicylinę, biorących udział w syntezie ściany komórkowej bakterii. Prowadzi to do lizy komórki bakteryjnej i jej śmierci.


Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD)

W badaniach farmakokinetyki i farmakodynamiki wykazano, że czas, w którym stężenie cefiksymu w osoczu przekracza minimalne stężenie hamujące (MIC) wzrost patogenów, jest najlepiej skorelowany ze skutecznością.


Mechanizmy oporności

Oporność bakterii na cefiksym może wynikać z jednego lub większej liczby następujących mechanizmów:W jednej komórce bakteryjnej może współistnieć kilka mechanizmów oporności. W zależności od istniejących mechanizmów, u bakterii może wystąpić oporność krzyżowa na kilka lub wszystkie pozostałe antybiotyki beta-laktamowe i (lub) leki przeciwbakteryjne z innych grup.


Stężenia graniczne


Kliniczne wartości graniczne minimalnego stężenia hamującego (MIC), określone przez EUCAST (maj 2009) dla cefiksymu to:Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu; wskazane jest uzyskanie informacji lokalnych, zwłaszcz podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zasięgnąć porady specjalisty, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości.


Szczepy zwykle wrażliwe

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie:

Streptococcus pneumoniae (wrażliwe na penicyliny)

Streptococcus pyogenes


Bakterie tlenowe Gram-ujemne:

Escherichia coli %

Haemophilus influenzae

Klebsiella spp. %

Moraxella catarrhalis

Proteus mirabilis%


Szczepy, wśród których może wystąpić problem oporności

Enterobacter spp.


Gatunki oporne

Clostridium difficile

Bacteroides fragilis

Enterococcus spp.

Pseudomonas spp.

Staphylococcus aureus+

Streptococcus pneumoniae (oporne na penicyliny)

%Wyizolowane szczepy wytwarzające beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum działania (ESBL) są zawsze oporne

+Cefiksym słabo działa na gronkowce (niezależnie od wrażliwości na metycylinę)


5.2 Właściwości farmakokinetyczne


Wchłanianie

Bezwzględna dostępność biologiczna cefiksymu po podaniu doustnym wynosi 22-54%. Pokarm nie zmienia znacząco wchłaniania. Dlatego cefiksym można stosować niezależnie od posiłków.


Dystrybucja

Wiązanie z białkami surowicy zostało dobrze określone w przypadku surowic ludzkich i zwierzęcych; cefiksym wiąże się prawie wyłącznie z frakcją albumin, przy czym średnia frakcja wolna wynosi około 30%. Wiązanie cefiksymu z białkami surowicy ludzkiej zależy od stężenia jedynie w przypadku bardzo dużych stężeń, które nie występują podczas dawkowania klinicznego.


Na podstawie badań in vitrostwierdzono, że stężenie w surowicy lub w moczu 1 mg/l lub większe było odpowiednie w przypadku większości typowych patogenów, na które działa cefiksym. Zazwyczaj maksymalne stężenie w surowicy po podaniu zalecanej dawki u dorosłych lub dzieci wynosi 1,5 do 3 mg/l. Po podaniu dawek wielokrotnych cefiksym nie kumuluje się lub kumulacja jest niewielka.


Metabolizm i eliminacja

Cefiksym jest eliminowany głównie z moczem, w postaci niezmienionej. Uważa się, że głównym mechanizmem jest przesączanie kłębuszkowe. Z ludzkiej surowicy lub moczu nie wyodrębniono metabolitów cefiksymu.


Przenoszenie znakowanego 14C cefiksymu z karmiących szczurów na ich potomstwo przez mleko samicy było stosunkowo niewielkie (około 1,5% zawartości cefiksymu w organizmie matki stwierdzono u młodych). Nie są dostępne dane dotyczące wydzielania cefiksymu do mleka kobiecego. Przenikanie cefiksymu przez łożysko u ciężarnych szczurów, którym podawano znakowany cefiksym, było niewielkie.


Szczególne grupy wiekowe

W badaniach farmakokinetycznych cefiksymu porównywano podawanie dawek 400 mg raz na dobę przez 5 dni u zdrowych osób w podeszłym wieku (w wieku >64 lat) oraz u młodych ochotników (11-35 lat).Średnie wartości Cmaxi AUC były nieco większe u osób podeszłym w wieku. Pacjentom w podeszłym wieku można podawać się tę samą dawkę, co populacji ogólnej (patrz punkt 4.2).


5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie


Brak badań dotyczących toksyczności przewlekłej, mogących świadczyć o tym, że jakiekolwiek nieznane do tej pory działania niepożądane mogą wystąpić u ludzi. Ponadto badania in vivoi in vitronie wykazały możliwości działania mutagennego. Nie przeprowadzono długoterminowych badań nad rakotwórczością.

Badania rozrodu przeprowadzono na myszach i szczurach, stosując dawki przekraczających do 400 razy dawkę u człowieka; nie było dowodów na zmniejszenie płodności lub uszkodzenia płodu wskutek podawania cefiksymu. U królików, po zastosowaniu w dawkach przekraczających do 4 razy dawkę u człowieka, nie stwierdzono działania teratogennego; z dużą częstością występowały poronienia i zgony matek, będące spodziewanymi konsekwencjami wrażliwości królików na wywołane antybiotykami zmiany mikroflory jelitowej.


6. DANE FARMACEUTYCZNE


6.1 Wykaz substancji pomocniczych


Hypromeloza 2910 5 cP

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400


6.2 Niezgodności farmaceutyczne


Nie dotyczy.


6.3 Okres ważności


2 lata.


6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania


Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać blister w tekturowym pudełku.


6.5 Rodzaj i zawartość opakowania


Produkt jest pakowany w:

blistry PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku, z ulotką dla pacjenta:

6, 7, 10 tabletek 1 blister.

12, 14, 20 tabletek 2 blistry;

30 tabletek 3 blistry;

40 tabletek 4 blistry;

100 tabletek 10 blistrów.


Nie wszystkie wielkości opakowań mogły zostać wprowadzone do obrotu.


6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania


Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.


7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÄ„CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Orchid Europe Limited

Building 3, Chiswick Park,

566 Chiswick High Road,

Chiswick, London W4 5 Y A

Wielka Brytania


8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDÅUÅ»ENIA POZWOLENIA10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO