Imeds.pl

Cefotaxime Farmaplus 1 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cefotaxime FarmaPlus, 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Cefotaksym w postaci cefotaksymu sodowego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub fachowego personelu medycznego w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub fachowemu personelowi medycznemu.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cefotaxime FarmaPlus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefotaxime FarmaPlus

3.    Jak stosować lek Cefotaxime FarmaPlus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cefotaxime FarmaPlus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cefotaxime FarmaPlus i w jakim celu się go stosuje

Lek Cefotaxime FarmaPlus proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest antybiotykiem z grupy o nazwie „cefalosporyny”. Na ogół zwalcza on skutecznie wiele bakterii. Stosuje się go w leczeniu wielu poważnych zakażeń bakteryjnych:

•    płuc (zapalenia płuc),

•    dróg moczowych,

•    błon pokrywających mózg (zapalenia opon mózgowych),

•    jamy brzusznej,

•    skóry i tkanki podskórnej,

•    narządów płciowych bakteriami rzeżączki,

•    przedoperacyjnej profilaktyki podczas zabiegu jelita grubego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefotaxime FarmaPlus Kiedy nie stosować leku Cefotaxime FarmaPlus

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cefotaksym lub inne antybiotyki cefalosporynowe,

-    jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej ostre i (lub) ciężkie reakcje alergiczne na penicylinę lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza lub fachowego personelu medycznego, jeżeli:

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna lub reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub jakikolwiek inny lek z grupy penicylin (antybiotyków beta-laktamowych);

•    u pacjenta występują ciężkie alergie lub astma;

•    jeśli u pacjenta wystąpi ciężka uporczywa biegunka (krwawa). Może to oznaczać, że u pacjenta występuje zapalenie jelita grubego wywołane stosowaniem cefotaksymu. W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cefotaxime FarmaPlus. Nie należy przyjmować leków hamujących wypróżnienia;

•    pacjent ma problemy z nerkami;

•    pacjent stosuje dietę niskosodową (z niską zawartością soli).

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych powyżej stanów, lekarz może zdecydować o zmianie leczenia lub może udzielić specjalnych porad.

Lek Cefotaxime FarmaPlus może spowodować zakażenie pacjenta drobnoustrojami, które są niewrażliwe na antybiotyki, dlatego lekarz będzie monitorował stan pacjenta. W razie zakażenia lekarz może rozpocząć specjalne leczenie.

Podawanie w postaci wstrzyknięć domięśniowych

Lekarz może uznać, że konieczne jest podawanie tego leku w postaci wstrzyknięć domięśniowych. W takim przypadku do wstrzyknięcia będzie dodawana lidokaina w celu zmniejszania bólu. Jednak ta metoda podawania wstrzyknięć nie jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów i nie należy jej stosować:

•    u niemowląt w wieku poniżej 30 miesięcy,

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lidokainę,

•    jeśli u pacjenta występuje nieregularne bicie serca,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia serca, które mogą powodować duszność lub obrzęk kostek.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z opisanych powyżej stanów, należy poinformować o tym lekarza, tak aby mógł on podjąć decyzję o właściwym sposobie podawania leku.

Lek ten może zmieniać wyniki niektórych badań krwi. W razie wykonywania u pacjenta badań krwi (takich jak test Coombsa) lub oznaczenia cukru w moczu (próba Fehlinga redukcji cukrów) należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje ten lek, ponieważ może on spowodować powstawanie fałszywie dodatnich wyników.

W razie przyjmowania leku Cefotaxime FarmaPlus przez ponad 7 dni konieczne może być przeprowadzenie badań krwi.

Inne leki i Cefotaxime FarmaPlus

Należy powiedzieć lekarzowi lub fachowemu personelowi medycznemu o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie

-    innych antybiotyków (takich jak penicyliny, aminoglikozydy, tetracykliny, erytromycyna i chloramfenikol),

-    leków moczopędnych (np. furosemidu),

-    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny i zapalenia stawów)

może nasilać lub osłabiać działanie leku Cefotaxime FarmaPlus. Jeśli pacjent stosuje leczenie tymi lekami, należy o tym poinformować lekarza.

Jednoczesne stosowanie cefotaksymu może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Z tego względu podczas leczenia lekiem Cefotaxime FarmaPlus powinno się stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, lekarz stwierdzi, czy leczenie lekiem Cefotaxime FarmaPlus jest dla niej odpowiednie.

Lek Cefotaxime FarmaPlus jest wydzielany do mleka w małych stężeniach. Z tego względu nie należy go stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu cefotaksymu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak lek ten może spowodować u niektórych pacjentów upośledzenie przytomności, nieprawidłowe ruchy i zawroty głowy. W takim przypadku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Cefotaxime FarmaPlus zawiera sód

Omawiany lek zawiera 2,09 mmol (czyli 48 mg) sodu na dawkę. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3. Jak stosować lek Cefotaxime FarmaPlus

Lek Cefotaxime FarmaPlus jest zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub fachowym personelem medycznym.

Lek Cefotaxime FarmaPlus powinien być zawsze podawany dożylnie lub domięśniowo.

Wstrzyknięcie zawsze wykonuje lekarz.

Dawka, metoda podawania i odstępy pomiędzy wstrzyknięciami zależą od wrażliwości drobnoustroju, stopnia ciężkości zakażenia oraz stanu pacjenta.

W jakiej dawce podawany będzie lek Cefotaxime FarmaPlus?

W przypadku dorosłych i młodzieży (12 do 16-18 lat) dawka wynosi zazwyczaj 1 g i jest podawana co 12 godzin. W przypadku ciężkich zakażeń można ją zwiększyć do 12 g na dobę podawanych w 3-4 dawkach. W przypadku zakażeń wywołanych przez gatunki Pseudomonas wrażliwe na cefotaksym, konieczne jest zazwyczaj stosowanie dawek dobowych przekraczających 6 g.

Dzieci: Dawka zależy od masy ciała i wynosi zazwyczaj 50-100 mg/kg/dobę w 2-4 dawkach podzielonych. W przypadku bardzo ciężkich zakażeń konieczne może być stosowanie dawek wynoszących maksymalnie 200 mg/kg/dobę.

Noworodki (0-27 dni): Zalecana dawka wynosi 50 mg/kg/dobę w 2-4 dawkach podzielonych. W przypadku ciężkich zakażeń konieczne może być stosowanie dawek wynoszących maksymalnie 150-200 mg/kg/dobę.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Jeśli choroba nerek jest bardzo nasilona (klirens kreatyniny < 5 ml/min), należy zmniejszyć dawkę o połowę po podaniu normalnej dawki początkowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cefotaxime FarmaPlus

Nie jest to prawdopodobne, ponieważ wstrzyknięcie podaje lekarz.

W razie wystąpienia złego samopoczucia po wstrzyknięciu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Cefotaxime FarmaPlus

Podawanie leku Cefotaxime FarmaPlus będzie kontynuowane do czasu ustąpienia zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana:


występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo częste działania niepożądane

-    przejściowy ból w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt częste działania niepożądane

-    zmniejszona ilość białych krwinek lub płytek krwi,

-    tzw. reakcja Jarischa-Herxheimera, obejmująca gorączkę, dreszcze, ból głowy i ból mięśni,

-    drgawki,

-    biegunka,

-    zmiany stężenia enzymów wątrobowych,

-    wysypka, świąd i szczególna wysypka skórna o nazwie pokrzywka,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    gorączka,

-    stan zapalny miejsca wstrzyknięcia i żył (zakrzepowe zapalenie żył).

Częstość nieznana:

-    zakażenia niewrażliwymi drobnoustrojami („nadkażenia”),

-    zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (neutropenia),

-    poważny stan, w którym następuje zmniejszenie liczby białych krwinek lub ich całkowity zanik (agranulocytoza),

-    niska liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość),

-    reakcje rzekomoanafilaktyczne (ich nasilenie może wahać się od łagodnego do ciężkiego, łącznie z nagłą, uogólnioną reakcją, która może prowadzić do zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego [np. zaburzenia oddychania, spadek ciśnienia krwi, szybki puls]),

-    ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, gardła i warg (obrzęk naczynioruchowy),

-    skurcze oskrzeli,

-    ból i zawroty głowy,

-    zaburzenia mózgu (np. upośledzenie przytomności, nieprawidłowe ruchy),

-    niemiarowe bicie serca,

-    nudności, wymioty,

-    ból brzucha,

-    poważne zakażenie bakteryjne jelita, znane jako rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (łącznie z ciężką, uporczywą lub krwawą biegunką z towarzyszącym bólem brzucha lub gorączką),

-    zapalenie wątroby, czasem z żółtaczką,

-    poważne stany skóry, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,

-    odwracalne zapalenie nerek,

-    reakcje na lidokainę w przypadku podawania leku Cefotaxime FarmaPlus we wstrzyknięciu domięśniowym.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane,niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub fachowego personelu medycznego.

5. Jak przechowywać lek Cefotaxime FarmaPlus

Za przechowywanie leku Cefotaxime FarmaPlus odpowiada lekarz lub farmaceuta. Odpowiadają oni również za prawidłową utylizację wszelkich niewykorzystanych resztek leku Cefotaxime FarmaPlus.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy ten nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach temperatury.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cefotaxime FarmaPlus

1 fiolka leku Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g zawiera 0,524 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 0,5 g cefotaksymu.

1 fiolka leku Cefotaxime FarmaPlus 1 g zawiera 1,048 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 1 g cefotaksymu.

1 fiolka leku Cefotaxime FarmaPlus 2 g zawiera 2,096 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 2 g cefotaksymu.

Lek nie zawiera żadnych innych składników.

Jak wygląda lek Cefotaxime FarmaPlus i co zawiera opakowanie

Cefotaxime FarmaPlus to proszek o barwie białej do żółtawej w bezbarwnej szklanej fiolce.

Wielkości opakowań:

0,5 g: 10 fiolek

1    g: 10 fiolek

2    g: 10 fiolek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

FarmaPlus AS S0rkedalsveien 10 B 0369 Oslo Norwegia

Wytwórca/Importer

Strides Arcolab Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cefotaxime FarmaPlus, 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Kraj

Nazwa

Holandia

Cefotaxime FarmaPlus 0.5 g Poeder voor oplossing voor injectie

Polska

Cefotaxime FarmaPlus

Cefotaxime FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Kraj

Nazwa

Dania

Cefotaxime Farmaplus 1

g Pulver til injektionsv$ske, opl0sning

Finlandia

Cefotaxime FarmaPlus 1

g Injektiokuiva-aine, liuosta varten

Holandia

Cefotaxime FarmaPlus 1

g Poeder voor oplossing voor injectie

Norwegia

Cefotaxime FarmaPlus 1

g Pulver til injeksjonsv$ske, oppl0sning

Polska

Cefotaxime FarmaPlus

Szwecja

Cefotaxime FarmaPlus 1 g Pulver till injektionsvatska, losning

Wielka

Brytania

Cefotaxime 1 g Powder for solution for injection

Cefotaxime FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Kraj

Nazwa

Dania

Cefotaxime Farmaplus 2 g Pulver til injektions-/infusionsv$ske, opl0sning

Finlandia

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Injektio- tai infuusiokuiva-aine liuosta varten

Holandia

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Norwegia

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsv$ske, oppl0sning

Polska

Cefotaxime FarmaPlus

Szwecja

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Pulver till injektions-/infusionsvatska, losning

Wielka

Brytania

Cefotaxime 2 g Powder for solution for injection/infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wielka

Brytania


Cefotaxime 500 mg Powder for solution for injection


Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Cefotaxime FarmaPlus, 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Cefotaksym

Pełne informacje dotyczące przepisywania leku podano w Charakterystyce Produktu

Leczniczego

Zalecenia dotyczące dawkowania:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Dawką zazwyczaj stosowaną u dorosłych i młodzieży jest 1 g co 12 godzin. Dawkowanie może jednak się różnić w zależności od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów będących przyczyną zakażenia oraz stanu pacjenta. W ciężkich przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 12 g. Dawki dobowe do 6 g można dzielić na co najmniej dwa podania leku w odstępach co 12 godzin. Wyższe dawki dobowe należy dzielić na co najmniej 3 do 4 podań leku w odstępach odpowiednio co 8 lub 6 godzin.

Poniższa tabela może stanowić wytyczne dotyczące dawkowania.

Rodzaj zakażenia

Pojedyncza

Odstęp

Dobowa

dawka

cefotaksymu

pomiędzy

dawkami

dawka

cefotaksymu

Typowe zakażenia, w których udowodniono lub podejrzewa się obecność wrażliwych bakterii

1 g

12 godz.

2 g

Zakażenia, w których udowodniono lub podejrzewa się obecność różnych bakterii o wrażliwości wysokiej do średniej

2 g

12 godz.

4 g

Ciężkie zakażenia

2-3 g

8 godz. 6 godz.

6-9 g

8-12 g

Niemowlęta, małe dzieci (28 dni do 23 miesięcy) i dzieci (2 do 11 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka to 50 do 150 mg cefotaksymu w zależności od stopnia ciężkości zakażenia na kilogram masy ciała na dobę w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12-6 godzin).

W przypadku bardzo ciężkich zakażeń konieczne może być stosowanie dawek wynoszących maksymalnie 200 mg/kg/dobę. W przypadku dzieci o masie ciała > 50 kg należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych, bez przekraczania dawki dobowej wynoszącej 12 g.

Noworodki (0-27 dni)

Zalecana dawka wynosi 50 mg cefotaksymu na kilogram masy ciała na dobę w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12-6 godzin). W przypadku stanów zagrażających życiu konieczne może być zwiększenie dawki dobowej. W przypadku ciężkich zakażeń podawano 150-200 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych.

Poniższa tabela może stanowić wytyczne dotyczące dawkowania.

Wiek

Dobowa dawka cefotaksymu

0-7 dni

8 dni — 1 miesiąc

50 mg/kg co 12 godz. dożylnie 50 mg/kg co 8 godz. dożylnie

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki, pod warunkiem prawidłowej czynności nerek i wątroby.

Inne zalecenia Rzeżączka

W przypadku rzeżączki podaje się (domięśniowo lub dożylnie) pojedyncze wstrzyknięcie leku Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g — 1 g. W przypadku zakażeń powikłanych należy wziąć pod uwagę dostępne oficjalne wytyczne. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć kiłę.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Przy leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej cefotaksym należy stosować w skojarzeniu z antybiotykiem działającym przeciw bakteriom beztlenowym (patrz punkt 5.1).

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

W przypadku osób dorosłych zaleca się stosowanie dawek dobowych wynoszących 6 do 12 g podzielonych na równe dawki podawane co 6 do 8 godzin.

Niemowlęta i dzieci (wiek od 1 miesiąca do 12 lat)

150 do 200 mg/kg podzielone na równe dawki podawane co 6 do 8 godzin.

Noworodki

W przypadku noworodków w wieku 0-7 dni można podawać 50 mg/kg cefotaksymu co 12 godzin, a w przypadku niemowląt w wieku 8-28 dni — co 8 godzin.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia lekiem Cefotaxime FarmaPlus zależy od stanu klinicznego pacjenta i waha się w zależności od przyczyny choroby. Podawanie leku Cefotaxime FarmaPlus należy kontynuować aż do złagodzenia objawów lub udowodnienia, że uzyskano eradykację bakterii.

W przypadku zakażeń spowodowanych przez Streptococcuspyogenes konieczne jest kontynuowanie leczenia przez co najmniej 10 dni (leczenie pozajelitowe można zamienić na odpowiednie leczenie doustne przed upływem 10 dni).

Zaburzenia, czynności nerek

W przypadku dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym < 5 ml/min dawka początkowa jest równa zalecanej zwyczajnej dawce, ale dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć o połowę, nie zmieniając częstości dawkowania.

Dializa lub dializa otrzewnowa

W przypadku pacjentów poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej dożylne wstrzyknięcie 0,52 g podawane pod koniec sesji dializy i powtarzane co 24 godziny wystarczy do skutecznego leczenia większości zakażeń.

Zgodność

Lek Cefotaxime FarmaPlus jest zgodny z:

Roztworem chlorku sodu 0,9%, glukozy 10%, mleczanem Ringera, roztworem lidokainy 1,0%.

-    Przy rekonstytucji roztworu należy stosować techniki aseptyczne.

-    Odtworzony roztwór należy podawać natychmiast.

-    Niewykorzystaną ilość roztworu należy wyrzucić.

Leku Cefotaxime FarmaPlus nie należy rozpuszczać w roztworach o pH wyższym niż 7,5 (np. dwuwęglan sodu).

Infuzja dożylna

W przypadku krótkotrwałych infuzji dożylnych 1 g lub 2 g lek Cefotaxime FarmaPlus należy rozpuścić w 40-50 ml wody do wstrzykiwań lub innym zgodnym roztworze.

W przypadku długotrwałych infuzji dożylnych 2 g lek Cefotaxime FarmaPlus należy rozpuścić w 100 ml odpowiedniego roztworu, takiego jak chlorek sodu 0,9% lub izotoniczny roztwór glukozy.

W celu przygotowania infuzji za pomocą fiolek ze złączem infuzyjnym lub jałowym urządzeniem przejściowym, należy zdjąć przykrywkę zabezpieczającą i bezpośrednio podłączyć worek z płynem infuzyjnym. Igła w zamknięciu automatycznie przekłuje korek fiolki. Uciśnięcie worka z płynem infuzyjnym spowoduje przemieszczenie rozpuszczalnika do fiolki.

Należy dokonać rekonstytucji roztworu potrząsając fiolkę i, na koniec, spowodować przemieszczenie gotowego do użycia odtworzonego roztworu z powrotem do worka z płynem infuzyjnym.

Wstrzykniecie dożylne

Lek Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g rozpuszcza się w 2 ml wody do wstrzykiwań lub lek Cefotaxime FarmaPlus 1 g rozpuszcza się w 4 ml wody do wstrzykiwań.

Wstrzyknięcie domięśniowe

Lek Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g rozpuszcza się w 2 ml wody do wstrzykiwań lub lek Cefotaxime FarmaPlus 1,0 g rozpuszcza się w 4 ml wody do wstrzykiwań.

Aby zapobiegać bólowi spowodowanemu przez wstrzyknięcie, można rozpuścić lek Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g w 2 ml 1% roztworu chlorowodorku lidokainy lub lek Cefotaxime FarmaPlus 1 g można rozpuścić w 4 ml % roztworu chlorowodorku lidokainy (tylko w przypadku dorosłych).

Po rekonstrukcji roztwór powinien być przezroczysty i jasnożółty do brązowożółtego. Nie należy stosować, jeżeli widoczne są cząstki stałe. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

W poniższej tabeli przedstawiono objętość rozpuszczalnika dla każdej wielkości fiolki.

Sposób podania

Wielkość fiolki

Krótka

infuzja dożylna

Długotrwała infuzja dożylna

Wstrzyknięcie

dożylne

Wstrzyknięcie

domięśniowe

0,5 g

-

-

2 ml

2 ml

1 g

40-50 ml

-

4 ml

4 ml

2g_

40-50 ml

100 ml

10 ml

-