+ iMeds.pl

Cefotaxime farmaplus 1 gUlotka Cefotaxime farmaplus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Cefotaxime FarmaPlus, 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Cefotaksym w postaci cefotaksymu sodowego

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub fachowego personelu medycznego w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub fachowemu personelowi medycznemu.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Cefotaxime FarmaPlus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefotaxime FarmaPlus

3.    Jak stosować lek Cefotaxime FarmaPlus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Cefotaxime FarmaPlus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Cefotaxime FarmaPlus i w jakim celu się go stosuje

Lek Cefotaxime FarmaPlus proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji jest antybiotykiem z grupy o nazwie „cefalosporyny”. Na ogół zwalcza on skutecznie wiele bakterii. Stosuje się go w leczeniu wielu poważnych zakażeń bakteryjnych:

•    płuc (zapalenia płuc),

•    dróg moczowych,

•    błon pokrywających mózg (zapalenia opon mózgowych),

•    jamy brzusznej,

•    skóry i tkanki podskórnej,

•    narządów płciowych bakteriami rzeżączki,

•    przedoperacyjnej profilaktyki podczas zabiegu jelita grubego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cefotaxime FarmaPlus Kiedy nie stosować leku Cefotaxime FarmaPlus

-    jeśli pacjent ma uczulenie na cefotaksym lub inne antybiotyki cefalosporynowe,

-    jeśli u pacjenta wystąpiły wcześniej ostre i (lub) ciężkie reakcje alergiczne na penicylinę lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zwrócić się do lekarza lub fachowego personelu medycznego, jeżeli:

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna lub reakcja nadwrażliwości na penicylinę lub jakikolwiek inny lek z grupy penicylin (antybiotyków beta-laktamowych);

•    u pacjenta występują ciężkie alergie lub astma;

•    jeśli u pacjenta wystąpi ciężka uporczywa biegunka (krwawa). Może to oznaczać, że u pacjenta występuje zapalenie jelita grubego wywołane stosowaniem cefotaksymu. W takim przypadku należy natychmiast przerwać stosowanie leku Cefotaxime FarmaPlus. Nie należy przyjmować leków hamujących wypróżnienia;

•    pacjent ma problemy z nerkami;

•    pacjent stosuje dietę niskosodową (z niską zawartością soli).

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z wymienionych powyżej stanów, lekarz może zdecydować o zmianie leczenia lub może udzielić specjalnych porad.

Lek Cefotaxime FarmaPlus może spowodować zakażenie pacjenta drobnoustrojami, które są niewrażliwe na antybiotyki, dlatego lekarz będzie monitorował stan pacjenta. W razie zakażenia lekarz może rozpocząć specjalne leczenie.

Podawanie w postaci wstrzyknięć domięśniowych

Lekarz może uznać, że konieczne jest podawanie tego leku w postaci wstrzyknięć domięśniowych. W takim przypadku do wstrzyknięcia będzie dodawana lidokaina w celu zmniejszania bólu. Jednak ta metoda podawania wstrzyknięć nie jest odpowiednia dla wszystkich pacjentów i nie należy jej stosować:

•    u niemowląt w wieku poniżej 30 miesięcy,

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na lidokainę,

•    jeśli u pacjenta występuje nieregularne bicie serca,

•    jeśli u pacjenta występują zaburzenia serca, które mogą powodować duszność lub obrzęk kostek.

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z opisanych powyżej stanów, należy poinformować o tym lekarza, tak aby mógł on podjąć decyzję o właściwym sposobie podawania leku.

Lek ten może zmieniać wyniki niektórych badań krwi. W razie wykonywania u pacjenta badań krwi (takich jak test Coombsa) lub oznaczenia cukru w moczu (próba Fehlinga redukcji cukrów) należy poinformować lekarza, że pacjent przyjmuje ten lek, ponieważ może on spowodować powstawanie fałszywie dodatnich wyników.

W razie przyjmowania leku Cefotaxime FarmaPlus przez ponad 7 dni konieczne może być przeprowadzenie badań krwi.

Inne leki i Cefotaxime FarmaPlus

Należy powiedzieć lekarzowi lub fachowemu personelowi medycznemu o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie

-    innych antybiotyków (takich jak penicyliny, aminoglikozydy, tetracykliny, erytromycyna i chloramfenikol),

-    leków moczopędnych (np. furosemidu),

-    probenecydu (stosowanego w leczeniu dny i zapalenia stawów)

może nasilać lub osłabiać działanie leku Cefotaxime FarmaPlus. Jeśli pacjent stosuje leczenie tymi lekami, należy o tym poinformować lekarza.

Jednoczesne stosowanie cefotaksymu może zmniejszać skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych. Z tego względu podczas leczenia lekiem Cefotaxime FarmaPlus powinno się stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, lekarz stwierdzi, czy leczenie lekiem Cefotaxime FarmaPlus jest dla niej odpowiednie.

Lek Cefotaxime FarmaPlus jest wydzielany do mleka w małych stężeniach. Z tego względu nie należy go stosować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu cefotaksymu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak lek ten może spowodować u niektórych pacjentów upośledzenie przytomności, nieprawidłowe ruchy i zawroty głowy. W takim przypadku pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Cefotaxime FarmaPlus zawiera sód

Omawiany lek zawiera 2,09 mmol (czyli 48 mg) sodu na dawkę. Należy to uwzględnić u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

3. Jak stosować lek Cefotaxime FarmaPlus

Lek Cefotaxime FarmaPlus jest zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub fachowym personelem medycznym.

Lek Cefotaxime FarmaPlus powinien być zawsze podawany dożylnie lub domięśniowo.

Wstrzyknięcie zawsze wykonuje lekarz.

Dawka, metoda podawania i odstępy pomiędzy wstrzyknięciami zależą od wrażliwości drobnoustroju, stopnia ciężkości zakażenia oraz stanu pacjenta.

W jakiej dawce podawany będzie lek Cefotaxime FarmaPlus?

W przypadku dorosłych i młodzieży (12 do 16-18 lat) dawka wynosi zazwyczaj 1 g i jest podawana co 12 godzin. W przypadku ciężkich zakażeń można ją zwiększyć do 12 g na dobę podawanych w 3-4 dawkach. W przypadku zakażeń wywołanych przez gatunki Pseudomonas wrażliwe na cefotaksym, konieczne jest zazwyczaj stosowanie dawek dobowych przekraczających 6 g.

Dzieci: Dawka zależy od masy ciała i wynosi zazwyczaj 50-100 mg/kg/dobę w 2-4 dawkach podzielonych. W przypadku bardzo ciężkich zakażeń konieczne może być stosowanie dawek wynoszących maksymalnie 200 mg/kg/dobę.

Noworodki (0-27 dni): Zalecana dawka wynosi 50 mg/kg/dobę w 2-4 dawkach podzielonych. W przypadku ciężkich zakażeń konieczne może być stosowanie dawek wynoszących maksymalnie 150-200 mg/kg/dobę.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Jeśli choroba nerek jest bardzo nasilona (klirens kreatyniny < 5 ml/min), należy zmniejszyć dawkę o połowę po podaniu normalnej dawki początkowej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cefotaxime FarmaPlus

Nie jest to prawdopodobne, ponieważ wstrzyknięcie podaje lekarz.

W razie wystąpienia złego samopoczucia po wstrzyknięciu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Cefotaxime FarmaPlus

Podawanie leku Cefotaxime FarmaPlus będzie kontynuowane do czasu ustąpienia zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Bardzo często: Często:

Niezbyt często: Rzadko:

Bardzo rzadko: Częstość nieznana:


występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

występujące u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Bardzo częste działania niepożądane

-    przejściowy ból w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt częste działania niepożądane

-    zmniejszona ilość białych krwinek lub płytek krwi,

-    tzw. reakcja Jarischa-Herxheimera, obejmująca gorączkę, dreszcze, ból głowy i ból mięśni,

-    drgawki,

-    biegunka,

-    zmiany stężenia enzymów wątrobowych,

-    wysypka, świąd i szczególna wysypka skórna o nazwie pokrzywka,

-    zaburzenia czynności nerek,

-    gorączka,

-    stan zapalny miejsca wstrzyknięcia i żył (zakrzepowe zapalenie żył).

Częstość nieznana:

-    zakażenia niewrażliwymi drobnoustrojami („nadkażenia”),

-    zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (neutropenia),

-    poważny stan, w którym następuje zmniejszenie liczby białych krwinek lub ich całkowity zanik (agranulocytoza),

-    niska liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość),

-    reakcje rzekomoanafilaktyczne (ich nasilenie może wahać się od łagodnego do ciężkiego, łącznie z nagłą, uogólnioną reakcją, która może prowadzić do zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego [np. zaburzenia oddychania, spadek ciśnienia krwi, szybki puls]),

-    ciężkie reakcje alergiczne, takie jak obrzęk twarzy, gardła i warg (obrzęk naczynioruchowy),

-    skurcze oskrzeli,

-    ból i zawroty głowy,

-    zaburzenia mózgu (np. upośledzenie przytomności, nieprawidłowe ruchy),

-    niemiarowe bicie serca,

-    nudności, wymioty,

-    ból brzucha,

-    poważne zakażenie bakteryjne jelita, znane jako rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (łącznie z ciężką, uporczywą lub krwawą biegunką z towarzyszącym bólem brzucha lub gorączką),

-    zapalenie wątroby, czasem z żółtaczką,

-    poważne stany skóry, takie jak zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,

-    odwracalne zapalenie nerek,

-    reakcje na lidokainę w przypadku podawania leku Cefotaxime FarmaPlus we wstrzyknięciu domięśniowym.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane,niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub fachowego personelu medycznego.

5. Jak przechowywać lek Cefotaxime FarmaPlus

Za przechowywanie leku Cefotaxime FarmaPlus odpowiada lekarz lub farmaceuta. Odpowiadają oni również za prawidłową utylizację wszelkich niewykorzystanych resztek leku Cefotaxime FarmaPlus.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Produkt leczniczy ten nie wymaga przechowywania w specjalnych warunkach temperatury.

Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Cefotaxime FarmaPlus

1 fiolka leku Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g zawiera 0,524 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 0,5 g cefotaksymu.

1 fiolka leku Cefotaxime FarmaPlus 1 g zawiera 1,048 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 1 g cefotaksymu.

1 fiolka leku Cefotaxime FarmaPlus 2 g zawiera 2,096 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 2 g cefotaksymu.

Lek nie zawiera żadnych innych składników.

Jak wygląda lek Cefotaxime FarmaPlus i co zawiera opakowanie

Cefotaxime FarmaPlus to proszek o barwie białej do żółtawej w bezbarwnej szklanej fiolce.

Wielkości opakowań:

0,5 g: 10 fiolek

1    g: 10 fiolek

2    g: 10 fiolek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

FarmaPlus AS S0rkedalsveien 10 B 0369 Oslo Norwegia

Wytwórca/Importer

Strides Arcolab Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Cefotaxime FarmaPlus, 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Kraj

Nazwa

Holandia

Cefotaxime FarmaPlus 0.5 g Poeder voor oplossing voor injectie

Polska

Cefotaxime FarmaPlus

Cefotaxime FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Kraj

Nazwa

Dania

Cefotaxime Farmaplus 1

g Pulver til injektionsv^ske, opl0sning

Finlandia

Cefotaxime FarmaPlus 1

g Injektiokuiva-aine, liuosta varten

Holandia

Cefotaxime FarmaPlus 1

g Poeder voor oplossing voor injectie

Norwegia

Cefotaxime FarmaPlus 1

g Pulver til injeksjonsv^ske, oppl0sning

Polska

Cefotaxime FarmaPlus

Szwecja

Cefotaxime FarmaPlus 1 g Pulver till injektionsvätska, lösning

Wielka

Brytania

Cefotaxime 1 g Powder for solution for injection

Cefotaxime FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Kraj

Nazwa

Dania

Cefotaxime Farmaplus 2 g Pulver til injektions-/infusionsv$ske, opl0sning

Finlandia

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Injektio- tai infuusiokuiva-aine liuosta varten

Holandia

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Poeder voor oplossing voor injectie of infusie

Norwegia

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Pulver til injeksjons-/infusjonsv$ske, oppl0sning

Polska

Cefotaxime FarmaPlus

Szwecja

Cefotaxime FarmaPlus 2 g Pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning

Wielka

Brytania

Cefotaxime 2 g Powder for solution for injection/infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Wielka

Brytania


Cefotaxime 500 mg Powder for solution for injection


Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Cefotaxime FarmaPlus, 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

Cefotaksym

Pełne informacje dotyczące przepisywania leku podano w Charakterystyce Produktu

Leczniczego

Zalecenia dotyczące dawkowania:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Dawką zazwyczaj stosowaną u dorosłych i młodzieży jest 1 g co 12 godzin. Dawkowanie może jednak się różnić w zależności od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów będących przyczyną zakażenia oraz stanu pacjenta. W ciężkich przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 12 g. Dawki dobowe do 6 g można dzielić na co najmniej dwa podania leku w odstępach co 12 godzin. Wyższe dawki dobowe należy dzielić na co najmniej 3 do 4 podań leku w odstępach odpowiednio co 8 lub 6 godzin.

Poniższa tabela może stanowić wytyczne dotyczące dawkowania.

Rodzaj zakażenia

Pojedyncza

Odstęp

Dobowa

dawka

cefotaksymu

pomiędzy

dawkami

dawka

cefotaksymu

Typowe zakażenia, w których udowodniono lub podejrzewa się obecność wrażliwych bakterii

1 g

12 godz.

2 g

Zakażenia, w których udowodniono lub podejrzewa się obecność różnych bakterii o wrażliwości wysokiej do średniej

2 g

12 godz.

4 g

Ciężkie zakażenia

2-3 g

8 godz. 6 godz.

6-9 g

8-12 g

Niemowlęta, małe dzieci (28 dni do 23 miesięcy) i dzieci (2 do 11 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka to 50 do 150 mg cefotaksymu w zależności od stopnia ciężkości zakażenia na kilogram masy ciała na dobę w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12-6 godzin).

W przypadku bardzo ciężkich zakażeń konieczne może być stosowanie dawek wynoszących maksymalnie 200 mg/kg/dobę. W przypadku dzieci o masie ciała > 50 kg należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych, bez przekraczania dawki dobowej wynoszącej 12 g.

Noworodki (0-27 dni)

Zalecana dawka wynosi 50 mg cefotaksymu na kilogram masy ciała na dobę w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12-6 godzin). W przypadku stanów zagrażających życiu konieczne może być zwiększenie dawki dobowej. W przypadku ciężkich zakażeń podawano 150-200 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych.

Poniższa tabela może stanowić wytyczne dotyczące dawkowania.

Wiek

Dobowa dawka cefotaksymu

0-7 dni

8 dni — 1 miesiąc

50 mg/kg co 12 godz. dożylnie 50 mg/kg co 8 godz. dożylnie

Osoby w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki, pod warunkiem prawidłowej czynności nerek i wątroby.

Inne zalecenia Rzeżączka

W przypadku rzeżączki podaje się (domięśniowo lub dożylnie) pojedyncze wstrzyknięcie leku Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g — 1 g. W przypadku zakażeń powikłanych należy wziąć pod uwagę dostępne oficjalne wytyczne. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć kiłę.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Przy leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej cefotaksym należy stosować w skojarzeniu z antybiotykiem działającym przeciw bakteriom beztlenowym (patrz punkt 5.1).

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

W przypadku osób dorosłych zaleca się stosowanie dawek dobowych wynoszących 6 do 12 g podzielonych na równe dawki podawane co 6 do 8 godzin.

Niemowlęta i dzieci (wiek od 1 miesiąca do 12 lat)

150 do 200 mg/kg podzielone na równe dawki podawane co 6 do 8 godzin.

Noworodki

W przypadku noworodków w wieku 0-7 dni można podawać 50 mg/kg cefotaksymu co 12 godzin, a w przypadku niemowląt w wieku 8-28 dni — co 8 godzin.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia lekiem Cefotaxime FarmaPlus zależy od stanu klinicznego pacjenta i waha się w zależności od przyczyny choroby. Podawanie leku Cefotaxime FarmaPlus należy kontynuować aż do złagodzenia objawów lub udowodnienia, że uzyskano eradykację bakterii.

W przypadku zakażeń spowodowanych przez Streptococcus pyogenes konieczne jest kontynuowanie leczenia przez co najmniej 10 dni (leczenie pozajelitowe można zamienić na odpowiednie leczenie doustne przed upływem 10 dni).

Zaburzenia, czynności nerek

W przypadku dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym < 5 ml/min dawka początkowa jest równa zalecanej zwyczajnej dawce, ale dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć o połowę, nie zmieniając częstości dawkowania.

Dializa lub dializa otrzewnowa

W przypadku pacjentów poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej dożylne wstrzyknięcie 0,52 g podawane pod koniec sesji dializy i powtarzane co 24 godziny wystarczy do skutecznego leczenia większości zakażeń.

Zgodność

Lek Cefotaxime FarmaPlus jest zgodny z:

Roztworem chlorku sodu 0,9%, glukozy 10%, mleczanem Ringera, roztworem lidokainy 1,0%.

-    Przy rekonstytucji roztworu należy stosować techniki aseptyczne.

-    Odtworzony roztwór należy podawać natychmiast.

-    Niewykorzystaną ilość roztworu należy wyrzucić.

Leku Cefotaxime FarmaPlus nie należy rozpuszczać w roztworach o pH wyższym niż 7,5 (np. dwuwęglan sodu).

Infuzja dożylna

W przypadku krótkotrwałych infuzji dożylnych 1 g lub 2 g lek Cefotaxime FarmaPlus należy rozpuścić w 40-50 ml wody do wstrzykiwań lub innym zgodnym roztworze.

W przypadku długotrwałych infuzji dożylnych 2 g lek Cefotaxime FarmaPlus należy rozpuścić w 100 ml odpowiedniego roztworu, takiego jak chlorek sodu 0,9% lub izotoniczny roztwór glukozy.

W celu przygotowania infuzji za pomocą fiolek ze złączem infuzyjnym lub jałowym urządzeniem przejściowym, należy zdjąć przykrywkę zabezpieczającą i bezpośrednio podłączyć worek z płynem infuzyjnym. Igła w zamknięciu automatycznie przekłuje korek fiolki. Uciśnięcie worka z płynem infuzyjnym spowoduje przemieszczenie rozpuszczalnika do fiolki.

Należy dokonać rekonstytucji roztworu potrząsając fiolkę i, na koniec, spowodować przemieszczenie gotowego do użycia odtworzonego roztworu z powrotem do worka z płynem infuzyjnym.

Wstrzykniecie dożylne

Lek Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g rozpuszcza się w 2 ml wody do wstrzykiwań lub lek Cefotaxime FarmaPlus 1 g rozpuszcza się w 4 ml wody do wstrzykiwań.

Wstrzyknięcie domięśniowe

Lek Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g rozpuszcza się w 2 ml wody do wstrzykiwań lub lek Cefotaxime FarmaPlus 1,0 g rozpuszcza się w 4 ml wody do wstrzykiwań.

Aby zapobiegać bólowi spowodowanemu przez wstrzyknięcie, można rozpuścić lek Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g w 2 ml 1% roztworu chlorowodorku lidokainy lub lek Cefotaxime FarmaPlus 1 g można rozpuścić w 4 ml % roztworu chlorowodorku lidokainy (tylko w przypadku dorosłych).

Po rekonstrukcji roztwór powinien być przezroczysty i jasnożółty do brązowożółtego. Nie należy stosować, jeżeli widoczne są cząstki stałe. Wyłącznie do jednorazowego użytku.

W poniższej tabeli przedstawiono objętość rozpuszczalnika dla każdej wielkości fiolki.

Sposób podania

Wielkość fiolki

Krótka

infuzja dożylna

Długotrwała infuzja dożylna

Wstrzyknięcie

dożylne

Wstrzyknięcie

domięśniowe

0,5 g

-

-

2 ml

2 ml

1 g

40-50 ml

-

4 ml

4 ml

2g_

40-50 ml

100 ml

10 ml

-

Cefotaxime FarmaPlus

Charakterystyka Cefotaxime farmaplus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefotaxime FarmaPlus, 0,5 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Cefotaxime FarmaPlus, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g zawiera 0,524 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 0,5 g cefotaksymu.

Każda fiolka Cefotaxime FarmaPlus 1 g zawiera 1,048 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 1 g cefotaksymu.

Każda fiolka Cefotaxime FarmaPlus 2 g zawiera 2,097 g cefotaksymu sodowego, co odpowiada 2 g cefotaksymu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każdy gram produktu leczniczego Cefotaxime FarmaPlus zawiera 48 mg (2,09 mmol) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Cefotaxime FarmaPlus 1 g:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Cefotaxime FarmaPlus 2 g:

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Wygląd: proszek barwy białej do jasnożółtej.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Cefotaksym jest wskazany w leczeniu następujących ciężkich zakażeń, wywołanych lub prawdopodobnie wywołanych przez bakterie wrażliwe na cefotaksym (patrz punkt 5.1):

•    bakteryjne zapalenie płuc,

•    powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek,

•    bakteryjne zapalenie opon mózgowych,

•    zakażenie narządów jamy brzusznej (jak zapalenie otrzewnej),

•    ciężkie zakażenia skóry i tkanki podskórnej,

•    zakażenia narządów płciowych wywołane przez bakterie rzeżączki,

•    przedoperacyjna profilaktyka przy zabiegach operacyjnych jelita grubego.

Przy stosowaniu cefotaksymu należy wziąć pod uwagę oficjalne lokalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania antybiotyków.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus można podawać w bolusie dożylnym, w infuzji dożylnej lub we wstrzyknięciu domięśniowym, po rekonstytucji roztworu zgodnie z poniższymi wskazówkami. Dawkowanie, droga podania i częstość podawania powinny być uzależnione od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju i stanu pacjenta. Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników badania wrażliwości.

Nie należy mieszać cefotaksymu i aminoglikozydów w tej samej strzykawce lub płynie perfuzyjnym. Zalecenia dotyczące dawkowania Dorośli i młodzież (12 do 16-18 lat)

Zazwyczaj stosowaną dawką jest 1 g cefotaksymu co 12 godzin. Dawkowanie może jednak się różnić w zależności od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów będących przyczyną zakażenia oraz stanu pacjenta.

W ciężkich przypadkach dawkę dobową można zwiększyć do 12 g. Dawki dobowe do 6 g można dzielić na co najmniej dwa podania leku w odstępach co 12 godzin. Wyższe dawki dobowe należy dzielić na co najmniej 3 do 4 podań leku w odstępach odpowiednio co 8 lub 6 godzin.

Poniższa tabela może stanowić wytyczne dotyczące dawkowania:

Rodzaj zakażenia

Pojedyncza

dawka

cefotaksymu

Odstęp

pomiędzy

dawkami

Dobowa

dawka

cefotaksymu

Typowe zakażenia, w których udowodniono lub podejrzewa się obecność wrażliwych bakterii

1 g

12 godz.

2 g

Zakażenia, w których udowodniono lub podejrzewa się obecność różnych bakterii o wrażliwości wysokiej do średniej

2 g

12 godz.

4 g

Ciężkie zakażenia

2-3 g

8 godz. 6 godz.

6-9 g

8-12 g

Niemowlęta, małe dzieci (28 dni do 23 miesięcy) i dzieci (2 do 11 lat)

Zazwyczaj stosowana dawka to 50 do 150 mg cefotaksymu w zależności od stopnia ciężkości zakażenia na kilogram masy ciała na dobę w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12-6 godzin).

W przypadku bardzo ciężkich zakażeń konieczne może być stosowanie dawek wynoszących maksymalnie 200 mg/kg/dobę podzielonych na 2-4 dawki. W przypadku dzieci o masie ciała > 50 kg należy stosować dawkowanie jak u osób dorosłych, bez przekraczania dawki dobowej wynoszącej 12 g.

Noworodki (0-27 dni)

Zalecana dawka wynosi 50 mg cefotaksymu na kilogram masy ciała na dobę w 2 do 4 dawkach podzielonych (co 12-6 godzin). W przypadku stanów zagrażających życiu konieczne może być zwiększenie dawki dobowej. W przypadku ciężkich zakażeń podawano 150-200 mg/kg/dobę w dawkach podzielonych. Poniższa tabela może stanowić wytyczne dotyczące dawkowania:

Wiek

Dobowa dawka cefotaksymu

0-7 dni

8 dni — 1 miesiąc

50 mg/kg co 12 godz. dożylnie 50 mg/kg co 8 godz. dożylnie

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne dostosowanie dawki, pod warunkiem prawidłowej czynności nerek i wątroby.

Inne zalecenia Rzeżączka

W przypadku rzeżączki podaje się (domięśniowo lub dożylnie) pojedyncze wstrzyknięcie produktu leczniczego Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g — 1 g. W przypadku zakażeń powikłanych należy wziąć pod uwagę dostępne oficjalne wytyczne. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć kiłę.

Zakażenia w obrębie jamy brzusznej

Przy leczeniu zakażeń w obrębie jamy brzusznej cefotaksym należy stosować w skojarzeniu z antybiotykiem działającym przeciw bakteriom beztlenowym (patrz punkt 5.1).

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat

W przypadku osób dorosłych zaleca się stosowanie dawek dobowych wynoszących 6 do 12 g podzielonych na równe dawki podawane co 6 do 8 godzin.

Niemowlęta i dzieci (wiek od 1 miesiąca do 12 lat)

150 do 200 mg/kg podzielone na równe dawki podawane co 6 do 8 godzin.

Noworodki

W przypadku noworodków w wieku 0-7 dni można podawać 50 mg/kg cefotaksymu co 12 godzin, a w przypadku niemowląt w wieku 8-28 dni — co 8 godzin.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia produktem leczniczym Cefotaxime FarmaPlus zależy od stanu klinicznego pacjenta i waha się w zależności od przyczyny choroby. Podawanie Cefotaxime FarmaPlus należy kontynuować aż do złagodzenia objawów lub udowodnienia, że uzyskano eradykację bakterii.

W przypadku zakażeń spowodowanych przez Streptococcus pyogenes konieczne jest kontynuowanie leczenia przez co najmniej 10 dni (leczenie pozajelitowe można zamienić na odpowiednie leczenie doustne przed upływem 10 dni).

Zaburzenia, czynności nerek

W przypadku dorosłych pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym < 5 ml/min dawka początkowa jest równa zalecanej zwyczajnej dawce, ale dawkę podtrzymującą należy zmniejszyć o połowę, nie zmieniając częstości dawkowania.

Dializa lub dializa otrzewnowa

W przypadku pacjentów poddawanych hemodializie lub dializie otrzewnowej dożylne wstrzyknięcie 0,52 g pod koniec sesji dializy i powtarzane co 24 godziny wystarczy do skutecznego leczenia większości zakażeń.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus podaje się we wstrzyknięciu dożylnym, infuzji dożylnej lub wstrzyknięciu domięśniowym (patrz punkt 4.4). Produkt rozpuszcza się do uzyskania roztworu zgodnie z instrukcjami podanymi w punkcie 6.6.

Aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka zakażenia, należy przeprowadzać rekonstytucję w warunkach ściśle aseptycznych. Po rekonstytucji roztworu nie należy opóźniać infuzji.

Infuzja dożylna

W przypadku krótkotrwałych infuzji dożylnych: Po rekonstytucji roztwór należy podać w postaci 20-minutowej infuzji dożylnej.

W przypadku długotrwałej infuzji dożylnej: Po rekonstytucji roztwór należy podać w postaci 50-60-minutowej infuzji dożylnej.

Podanie dożylne (wstrzyknięcie lub infuzja)

W przypadku sporadycznych wstrzyknięć dożylnych roztwór należy wstrzykiwać w ciągu 3-5 minut. Wstrzyknięcie domięśniowe

Roztwór należy podawać we wstrzyknięciu głęboko domięśniowo.

W poniższej tabeli przedstawiono objętość rozpuszczalnika dla każdej wielkości fiolki.

Sposób podawania

Wielkość fiolki

Krótka infuzja dożylna

Długotrwała infuzja dożylna

Wstrzyknięcie

dożylne

Wstrzyknięcie

domięśniowe

0,5 g

-

-

2 ml

2 ml

1 g

40-50 ml

-

4 ml

4 ml

2g_

40-50 ml

100 ml

10 ml

-

Instrukcje rekonstytucji produktu przed podaniem - patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cefotaksym lub inne cefalosporyny.

Wywiad wskazujący na ostrą i (lub) ciężką nadwrażliwość na penicyliny lub jakikolwiek inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Reakcja anafilaktyczna

Podobnie jak w przypadku wszystkich beta-laktamowych leków przeciwbakteryjnych zgłaszano poważne i sporadycznie prowadzące do zgonu reakcje nadwrażliwości występujące u pacjentów otrzymujących cefotaksym (patrz punkt 4.3 i 4.8).

W razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy przerwać leczenie.

Stosowanie cefotaksymu jest ściśle przeciwwskazane u pacjentów z wywiadem wskazującym na wcześniejsze występowanie reakcji nadwrażliwości typu natychmiastowego na cefalosporyny.

Ze względu na występowanie alergii krzyżowej pomiędzy cefalosporynami i innymi antybiotykami beta-laktamowymi, cefotaksym należy podawać ostrożnie pacjentom, u których wystąpił jakikolwiek typ reakcji nadwrażliwości na penicylinę lub jakikolwiek inny antybiotyk beta-laktamowy (patrz punkt 4.3).

•    Produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus należy stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do alergii i astmą.

•    Pacjenci z niewydolnością nerek

Dawkę należy zmodyfikować w zależności od obliczonego klirensu kreatyniny.

Należy zachować ostrożność, jeżeli cefotaksym jest podawany razem z aminoglikozydami lub innymi lekami neurotoksycznymi (patrz punkt 4.5). U tych pacjentów należy monitorować czynność nerek, podobnie jak w przypadku osób w podeszłym wieku oraz osób z towarzyszącą niewydolnością nerek.

•    Działanie neurotoksyczne

Wysokie dawki antybiotyków beta-laktamowych, w tym cefotaksymu, szczególnie w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek, mogą doprowadzić do encefalopatii (np. upośledzenia przytomności, nieprawidłowych ruchów i drgawek) (patrz punkt 4.8).

Pacjentom należy zalecić natychmiastowe kontaktowanie się z lekarzem przed kontynuowaniem leczenia w razie wystąpienia takiej reakcji.

•    Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, stosowanie cefotaksymu, szczególnie przez dłuższy czas, może doprowadzić do wzrostu niewrażliwych bakterii. Niezbędna jest częsta ocena stanu pacjenta. W razie wystąpienia nadkażenia podczas leczenia należy podjąć odpowiednie działania.

•    Poważna reakcja pęcherzowa

Przy stosowaniu cefotaksymu zgłaszano przypadki poważnej skórnej reakcji pęcherzowej, takiej jak zespół Stevensa-Johnsona lub toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Pacjentom należy zalecić, aby w razie wystąpienia reakcji ze strony skóry i (lub) błon śluzowych zgłaszali się natychmiast do lekarza przed kontynuowaniem leczenia.

•    Choroby związane z bakterią Clostridium difficile (np. rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego) Biegunka, szczególnie ciężka i (lub) uporczywa, występująca podczas leczenia lub w pierwszym tygodniu po leczeniu, może być objawem choroby związanej z bakterią Clostridium difficile (CDAD). Stopień ciężkości CDAD może wahać się od łagodnego do zagrażającego życiu, a najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego.

Rozpoznanie tej rzadkiej, ale potencjalnie śmiertelnej choroby można potwierdzić badaniem endoskopowym i (lub) histologicznym.

Ważne jest uwzględnienie tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po podawaniu cefotaksymu.

W razie podejrzenia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego, należy natychmiast przerwać podawanie cefotaksymu i niezwłocznie włączyć właściwą antybiotykoterapię.

Choroby związane z bakterią Clostridium difficile łatwiej rozwijają się w sytuacji zalegania mas kałowych.

Nie należy podawać produktów leczniczych hamujących perystaltykę.

•    Reakcje hematologiczne

Podczas leczenia cefotaksymem może wystąpić leukopenia, neutropenia i, rzadziej, agranulocytoza, szczególnie przy podawaniu antybiotyku przez dłuższy czas. W przypadku cykli leczenia trwających dłużej niż 7-10 dni, należy monitorować liczbę białych krwinek i przerywać leczenie w razie wystąpienia neutropenii.

Zgłaszano przypadki eozynofilii i trombocytopenii, szybko ustępujących po zaprzestaniu leczenia. Zgłaszano również przypadki niedokrwistości hemolitycznej. (patrz punkt 4.8).

•    Nie należy mieszać aminoglikozydów i cefotaksymu w tej samej strzykawce lub płynach perfuzyjnych.

•    Środki ostrożności przy podawaniu produktu leczniczego

Podczas badań po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek zgłaszano przypadki potencjalnie zagrażających życiu niemiarowości, występujących u niewielu pacjentów, którzy otrzymali cefotaksym w szybkim podaniu dożylnym przez cewnik założony do żyły centralnej. Należy przestrzegać zalecanego czasu podawania wstrzyknięcia lub infuzji (patrz punkt 4.2).

W przypadku ciężkich zakażeń nie zaleca się podawania produktu leczniczego we wstrzyknięciach domięśniowych. Zaleca się wstrzykiwanie nie więcej niż 4 ml po jednej stronie. Jeżeli dawka dobowa przekracza 2 g cefotaksymu lub jeżeli cefotaksym jest wstrzykiwany częściej niż dwa razy na dobę, zaleca się podawanie dożylne.

•    Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

Podobnie jak w przypadku innych cefalosporyn, stwierdzano występowanie dodatnich wyników testu Coombsa u niektórych pacjentów leczonych cefotaksymem. Zjawisko to może zakłócać próbę krzyżową przy oznaczaniu grupy krwi.

Badanie moczu pod kątem glukozy za pomocą niespecyficznych środków redukujących może dawać fałszywie dodatnie wyniki. Zjawiska tego nie obserwuje się w przypadku zastosowania oksydazy glukozowej.

•    Cefotaksymu rozpuszczanego w roztworze lidokainy nie należy nigdy stosować:

-    we wstrzyknięciach dożylnych,

-    u niemowląt do 30. miesiąca życia,

-    u pacjentów z wywiadem wskazującym na nadwrażliwość na ten produkt,

-    u pacjentów z blokiem serca bez rozrusznika,

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca.

•    Należy brać pod uwagę informacje dotyczące stosowanego produktu leczniczego zawierającego lidokainę.

Sód

Zawartość sodu 2,09 mmol/g; należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością serca i pacjentów wymagających ograniczenia spożycia sodu.

Należy brać pod uwagę zawartość sodu w cefotaksymie sodu (48,2 mg/g).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Probenecyd

Probenecyd zakłóca wydzielanie cefalosporyn w kanalikach nerkowych, tym samym opóźniając ich wydalanie i zwiększając stężenie w osoczu.

Doustne środki antykoncepcyjne

Skuteczność doustnych środków antykoncepcyjnych może być zmniejszona przy jednoczesnym stosowaniu cefotaksymu. Z tego względu podczas leczenia produktem Cefotaxime FarmaPlus należy stosować dodatkowe metody zapobiegania ciąży.

Aminoglikozydy, leki moczopędne

Podobnie jak inne cefalosporyny, cefotaksym może nasilać nefrotoksyczne działanie leków nefrotoksycznych, takich jak aminoglikozydy lub silne leki moczopędne (np. furosemid). Należy monitorować czynność nerek (patrz punkt 4.4).

Antybiotyki o działaniu bakteriostatycznym

Produktu leczniczego Cefotaxime FarmaPlus nie należy kojarzyć z antybiotykami o działaniu bakteriostatycznym (np. tetracyklinami, erytromycyną i chloramfenikolem) ze względu na działanie antagonistyczne.

Inne rodzaje interakcji

Podobnie jak w przypadku innych cefalosporyn, stwierdzano występowanie dodatnich wyników testu Coombsa u niektórych pacjentów leczonych cefotaksymem. Zjawisko to może zakłócać próbę krzyżową przy oznaczaniu grupy krwi.

Możliwe jest występowanie fałszywie dodatnich reakcji na glukozę przy zastosowaniu substancji redukujących (roztwór Benedicta lub Fehlinga lub tabletki Clinitest), ale nie przy stosowaniu swoistych testów enzymatycznych (metody związane z oksydazą glukozową).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa cefotaksymu w ciąży.

Badania na zwierzętach nie wskazywały na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w odniesieniu do ciąży. Nie przeprowadzono jednak odpowiednich kontrolowanych badań dotyczących kobiet w ciąży. Cefotaksym przenika przez łożysko. Z tego względu cefotaksymu nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że spodziewane korzyści przewyższają potencjalne zagrożenia.

Karmienie piersią

Cefotaksym przenika do mleka ludzkiego.

Nie można wykluczyć wpływu na fizjologiczną florę jelitową karmionego niemowlęcia, a w rezultacie biegunki, kolonizacji grzybami drożdżakowymi i uczulenia niemowlęcia.

Z tego względu konieczne jest podjęcie decyzji, czy należy przerwać karmienie piersią lub czy przerwać leczenie, biorąc pod uwagę korzyści karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści leczenia dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano wpływu cefotaksymu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W poszczególnych przypadkach przy wysokich dawkach cefotaksymu, szczególnie w przypadku pacjentów z niewydolnością nerek, zgłaszano upośledzenie przytomności, nieprawidłowe ruchy i zawroty głowy. W takiej sytuacji należy przerwać opisywane czynności.

4.8    Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10 )

Niezbyt

często

(>

1/1 000 do < 1/100 )

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze

Nadkażenia (patrz punkt 4.4)

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10 )

Niezbyt

często

(>

1/1 000 do < 1/100 )

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukope

nia

eozynofil

ia,

trombocy

topenia

Neutropenia agranulocytoza (patrz punkt 4.4).

Niedokrwistość

hemolityczna

Zaburzenia

układu

immunologic

znego

Reakcja

Jarischa-

Herxhei

mera

Reakcje

anafilaktyczne

Obrzęk

naczyniowy

Skurcz oskrzeli

Wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia

układu

nerwowego

Drgawki

(patrz

punkt

4.4).

Ból głowy Zawroty głowy Encefalopatia (np.

upośledzenie

przytomności,

nieprawidłowe

ruchy)

(patrz punkt 4.4).

Zaburzenia

serca

Zaburzenia rytmu serca po szybkim podaniu w bolusie przez cewnik założony do żyły centralnej

Zaburzenia

żołądkowo-

jelitowe

Biegunka

Nudności Wymioty Ból brzucha Rzekomobłonias te zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10 )

Niezbyt

często

(>

1/1 000 do < 1/100 )

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Wzrost

stężenia

enzymó

w

wątrobo

wych

(ALAT,

AST,

LDH,

GGT i

(lub)

fosfatazy

zasadow

ej) i (lub)

bilirubin

y

Zapalenie wątroby* (czasem z żółtaczką)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

Pokrzyw

ka

Rumień

wielopostaciow

y

Zespół

Stevensa-

Johnsona

Toksyczne

martwicze

oddzielanie się

naskórka

(patrz punkt

4.4).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Pogorsze

nie

czynnośc i nerek, zwiększe nie

stężenia

kreatynin

y

(szczegól nie przy podawan iu w

skojarzen iu z

aminogli

kozydam

i)

Śródmiąższowe zapalenie nerek

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10 )

Niezbyt

często

(>

1/1 000 do < 1/100 )

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Postaci

e

domięśn

iowe:

Ból w

miejscu

wstrzyk

nięcia

Gorączka

Reakcje

zapalne

w

miejscu wstrzykn ięcia, w tym

zapalenie żył lub zakrzepo we

zapalenie

żył

Postacie domięśniowe (ze względu na rozpuszczalnik zawierający lidokainę): Ogólnoustrojow e reakcje na lidokainę

*doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Obserwowano wzrost stężenia enzymów wątrobowych (ALAT, AST, LDH, GGT i (lub) fosfatazy zasadowej) i (lub) bilirubiny. Te nieprawidłowości wyników badań laboratoryjnych rzadko przekraczają dwukrotność górnej granicy normy i odpowiadają uszkodzeniu wątroby, zazwyczaj o charakterze cholestatycznym, najczęściej bezobjawowym.

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania w dużym stopniu mogą odpowiadać profilowi działań niepożądanych.

W przypadku podania dużych dawek antybiotyków beta-laktamowych, w tym cefotaksymu, istnieje ryzyko odwracalnej encefalopatii.

W razie przedawkowania należy przerwać podawanie cefotaksymu i włączyć leczenie podtrzymujące, obejmujące środki służące przyspieszeniu eliminacji oraz leczenie objawowe działań niepożądanych (np. drgawek).

Nie istnieje swoista odtrutka. Poziom cefotaksymu w surowicy można zmniejszyć za pomocą hemodializy lub dializy otrzewnowej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Pozostałe antybiotyki beta-laktamowe Kod ATC: J01D D01

Cefotaksym jest antybiotykiem beta-laktamowym z grupy cefalosporyn do podawania pozajelitowego. Mechanizm działania.

Mechanizm bakteriobójczego działania cefotaksymu polega na zahamowaniu syntezy ściany komórkowej

bakterii (w okresie wzrostu) spowodowanym zahamowaniem białek wiążących penicylinę, takich jak transpeptydazy.

Zależności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne

Zakres działania bakteriobójczego zależy od długości okresu, w którym poziom w osoczu przekracza minimalne stężenie hamujące (MIC) patogenu.

Mechanizm oporności

Oporność na cefotaksym może być spowodowana przez:

-    unieczynnienie przez beta-laktamazy. Cefotaksym może być hydrolizowany przez niektóre beta-laktamazy, szczególnie przez beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBLs), które znajdują się w szczepach Escherichia coli lub Klebsiella pneumoniae lub przez indukowalne kodowane chromosomalnie lub konstytutywne beta-laktamazy typu AmpC, wykrywane w bakteriach Enterobacter cloacae. Z tego względu zakażeń spowodowanych przez patogeny zawierające indukowalne, kodowane chromosomalnie beta-laktamazy typu AmpC nie należy leczyć cefotaksymem, nawet w przypadku wrażliwości udowodnionej in vitro, ze względu na ryzyko selekcji mutantów z konstytutywną, obniżoną ekspresją beta-laktamaz typu AmpC.

-    obniżone powinowactwo PBPs do cefotaksymu. Nabyta oporność bakterii Pneumococcus i innych bakterii Streptococcus jest spowodowana przez modyfikację istniejących wcześniej PBPs w wyniku procesu mutacji.

W przeciwieństwie do bakterii Staphylococcus opornych na metycylinę (oksacylinę), za oporność odpowiada tworzenie dodatkowych PBP o obniżonym powinowactwie do cefotaksymu.

-    niewłaściwą penetrację cefotaksymu przez zewnętrzną błonę komórkową bakterii Gram-ujemnych, powodującą niewystarczające zahamowanie PBPs.

-    obecność mechanizmu transportu (pompy wypływowej), zdolnej do aktywnego transportowania cefotaksymu na zewnątrz komórki.

Występuje całkowita oporność krzyżowa na cefotaksym z ceftriaksonem i częściowo z innymi penicylinami i cefalosporynami.

Zakresy działania

W odniesieniu do wrażliwych i opornych bakterii określono następujące minimalne stężenia hamujące: Zakresy podane przez EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) (2009-0525):

Patogen

Wrażliwy

Oporny

Enterobacteriaceae

1 mg/l

> 2 mg/l

Staphylococcus spp.

„*

„*

Streptococcus (group A, B, C, g)

Inne paciorkowce

0,5 mg/l

0.5 mg/l

Streptococcus pneumoniae

0,5 mg/l

> 2 mg/l

Haemophilus influenzae

0,12 mg/l

> 0,12 mg/l

Moraxella catarrhalis

1 mg/l

> 2 mg/l

Neisseria gonorrhoeae

0,12 mg/l

> 0,12 mg/l

Neisseria meningitides

0,12 mg/l

> 0,12 mg/l

Zakresy niespecyficzne dla

1 mg/l

> 2 mg/l

gatunków**

*W przypadku Staphylococcus zastosowano wyniki badań z oksacyliną. Staphylococcus oporny na oksacylinę oceniano jako oporny na cefotaksym.

**Wrażliwość bakterii Streptococcus grupy A, B, C i G może zakłócać ich wrażliwość na benzylopenicylinę. ***na ogół w oparciu o farmakokinetykę w osoczu.

Wrażliwość

Częstość występowania oporności nabytej może różnić się w zależności od rejonu geograficznego oraz czasu dla wybranych gatunków. Wskazane jest uzyskanie informacji o występującej lokalnie oporności, szczególnie przy leczeniu ciężkich zakażeń. Jeżeli skuteczność cefotaksymu jest wątpliwa ze względu na lokalną częstość występowania oporności, należy zasięgnąć opinii eksperta w sprawie wyboru leczenia. W szczególności w przypadku ciężkich zakażeń lub niepowodzenia leczenia należy dążyć do uzyskania rozpoznania mikrobiologicznego,w tym weryfikacji drobnoustroju i jego wrażliwości.

Gatunki powszechnie wrażliwe

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

Staphylococcus aureus (metycylinowrażliwy)

Streptococcus agalactiae

Streptococcus pneumoniae (w tym oporny na penicylinę)

Streptococcus pyogenes Gram-ujemne bakterie beztlenowe

Escherichia coli%

Haemophilus influenzae Klebsiella oxytoca%

Klebsiella pneumoniaem Moraxella catarrhalis Morganella morganii Neisseria gonorrhoeae Neisseria meningitidis Proteus mirabilis°%

Gatunki, w przypadku których problemem może stać się oporność nabyta

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis+

Staphylococcus haemolyticus+

Staphylococcus hominis+

Gram-ujemne bakterie beztlenowe Citrobacter freundii Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Proteus vulgaris Serratia marcescens Beztlenowce Bacteroides fragilis

Bakterie oporne

Gram-dodatnie bakterie beztlenowe

Enterococcus spp.

Listeria monocytogenes Staphylococcus aureus (metycylinooporny)

Gram-ujemne bakterie beztlenowe Acinetobacter baumannii Pseudomonas aeruginosa Stenotrophomonas maltophilia Beztlenowce

Clostridium difficile Inne

Chlamydia spp.

Chlamydophila spp.

Legionella pneumophila Mycoplasma spp.

Treponema pallidum

Dane z piśmiennictwa, pozycji referencyjnych i wytycznych dotyczących leczenia potwierdzają wrażliwość.

+ Odsetek oporności wynosi powyżej 50% co najmniej w jednym regionie.

# W oddziałach intensywnej terapii odsetek oporności wynosi 10%.

% Szczepy produkujące beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL) są zawsze oporne.

W warunkach ambulatoryjnych odsetek oporności wynosi zawsze < 10%.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Cefotaxime FarmaPlus przeznaczony jest do podawania pozajelitowego. Po podaniu dożylnym dawki 1 g cefotaksymu stężenie w surowicy po 5 minutach wynosiło od 81 do 102 ml/l. Po 8 minutach po podaniu dożylnym dawki 2 g cefotaksymu stężenie w surowicy wynosiło od 167 do 214 mg/l. Po podaniu domięśniowym maksymalne stężenie w surowicy (ok. 20 mg/l po podaniu dawki 1 g) występowało po 30 minutach.

Dystrybucja

Cefotaksym dobrze przenika do różnych przedziałów organizmu. Możliwe jest szybkie uzyskanie terapeutycznych poziomów leku przekraczających minimalny poziom hamujący dla często występujących patogenów. Stężenia w płynie mózgowo-rdzeniowym są niskie przy braku zapalenia opon mózgowych, ale w przypadku zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych cefotaksym przenika przez barierę krew-mózg w ilościach przekraczających MIC patogenów wrażliwych (3-30 ąg/ml). Stężenia cefotaksymu (0,2-5,4 ąg/ml), działające hamująco na większość bakterii Gram-ujemnych, są osiągane w ropnej plwocinie, wydzielinie oskrzelowej i płynie opłucnowym po podaniu dawek 1 g i 2 g. Stężenia, które mogą być skuteczne przeciw większości wrażliwych drobnoustrojów podobnie osiągane są po podaniu dawek terapeutycznych w żeńskich narządach płciowych, wysięku w uchu środkowym, tkance gruczołu krokowego, płynie śródmiąższowym, płynie otrzewnowym i ścianie pęcherzyka żółciowego. Wysokie stężenia cefotaksymu i O-dezacetylocefotaksymu uzyskuje się w żółci. Cefotaksym przenika przez barierę łożyskową i osiąga wysokie stężenia w tkankach płodu (do 6 mg/kg). Niewielkie ilości cefotaksymu przenikają do mleka matki.

Wiązanie przez białka surowicy wynosi około 25-40%.

Pozorna objętość dystrybucji waha się od 21 do 37 litrów po infuzji dożylnej 1 g w ciągu 30 minut. Metabolizm

Cefotaksym u ludzi jest częściowo metabolizowany. Około 15-25% dawki podanej pozajelitowo jest metabolizowane do O-dezacetylocefotaksymu, który również wykazuje właściwości przeciwbakteryjne.

Eliminacja.

Wydalanie cefotaksymu i O-dezacetylocefotaksymu następuje głównie przez nerki. Niewielka ilość (2%) jest wydalana z żółcią. W 6-godzinnej zbiórce moczu stwierdzono 40 do 60% dawki w postaci niezmienionej i około 20 % dawki w postaci O-dezacetylocefotaksymu. Po dożylnym podaniu oznakowanego radioaktywnie cefotaksymu stwierdzono nieco więcej niż 80% podanej dawki w moczu; niezmieniona postać cefotaksymu stanowiła 50 do 60%, reszta składała się z metabolitów.

Całkowity klirens cefotaksymu wynosi 240-390 ml/min, a klirens nerkowy 130-150 ml/min.

Okres półtrwania cefotaksymu i O-dezacetylcefotaksymu w surowicy wynosi odpowiednio około 50-80 minut i 90 minut. U pacjentów w podeszłym wieku okres półtrwania wynosił 120 do 150 minut.

W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny 3-10 ml/min) okres półtrwania cefotaksymu może wydłużyć się od 2,5 do 3,6 godzin.

Po podawaniu 1000 mg dożylnie lub 500 mg domięśniowo przez 10-14 dni nie obserwowano kumulacji leku.

W przypadku noworodków na farmakokinetykę ma wpływ wiek ciążowy i kalendarzowy, a okres półtrwania przedłuża się u noworodków urodzonych przedwcześnie i z niską masą urodzeniową w tym samym wieku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa,

badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na reprodukcję nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Cefotaksym przenika przez łożysko. Po podaniu dożylnym 1 g cefotaksymu podczas porodu w surowicy we krwi pępowinowej w chwili urodzenia stwierdzano stężenie 14 pg/ml w ciągu pierwszych 90 minut po podaniu leku, które spadało do około 2,5 pg/ml pod koniec drugiej godziny po podaniu. W płynie owodniowym największe stężenie wynoszące 6,9 pg/ml oznaczano po upływie 3-4 godzin. Wartość ta przekracza MIC dla większości bakterii Gram-dodatnich.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 6.6. Produktu leczniczego Cefotaxime FarmaPlus nie należy rozpuszczać w roztworach o pH wyższym niż 7,5 (np. dwuwęglan sodu).

6.3    Okres ważności

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,5 g: 2 lata Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g: 2 lata Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji 2 g: 2 lata

Odtworzony roztwór: Należy zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Fiolkę przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Informacje dotyczące przechowywania rekonstytuowanego roztworu — patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 g: fiolka z bezbarwnego szkła typu I (Flint) o pojemności 10 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej i zielonym aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off

1    g: fiolka z bezbarwnego szkła typu I (Flint) o pojemności 10 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej i złotożółtym aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

2    g: fiolka z bezbarwnego szkła typu I (Flint) o pojemności 20 ml, z korkiem z gumy bromobutylowej i fioletowym aluminiowym uszczelnieniem typu flip-off.

Wielkość opakowań:

0,5 g: 10 fiolek

1    g: 10 fiolek

2    g: 10 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zgodność

Produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus jest zgodny z: roztworem chlorku sodu 0,9%, glukozy 10%, mleczanem Ringera, roztworem lidokainy 1,0%.

-    Przy rekonstytucji roztworu należy stosować techniki aseptyczne.

-    Odtworzony roztwór należy podawać natychmiast.

-    Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć.

Infuzja dożylna

W przypadku krótkotrwałych infuzji dożylnych 1 g lub 2 g produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus należy rozpuścić w 40-50 ml wody do wstrzykiwań lub innym zgodnym roztworze.

W przypadku długotrwałych infuzji dożylnych 2 g produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus należy rozpuścić w 100 ml odpowiedniego roztworu, takiego jak chlorek sodu 0,9% lub izotoniczny roztwór glukozy.

W celu przygotowania infuzji za pomocą fiolek ze złączem infuzyjnym lub jałowym urządzeniem przejściowym, należy zdjąć przykrywkę zabezpieczającą i bezpośrednio podłączyć worek z płynem infuzyjnym. Igła w zamknięciu automatycznie przekłuje korek fiolki. Uciśnięcie worka z płynem infuzyjnym spowoduje przemieszczenie rozpuszczalnika do fiolki.

Należy dokonać rekonstytucji roztworu potrząsając fiolkę i, na koniec, spowodować przemieszczenie gotowego do użycia odtworzonego roztworu z powrotem do worka z płynem infuzyjnym.

Wstrzykniecie dożylne

Produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g / 1 g / 2 g rozpuszcza się w 2 ml / 4 ml / 10 ml wody do wstrzykiwań lub produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus 1 g rozpuszcza się w 4 ml wody do wstrzykiwań.

Wstrzyknięcie domięśniowe

Produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g / 1 g / 2 g rozpuszcza się w 2 ml / 4 ml / 10 ml wody do wstrzykiwań lub produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus 1 g rozpuszcza się w 4 ml wody do wstrzykiwań.

Aby zapobiegać bólowi spowodowanemu przez wstrzyknięcie, można rozpuścić produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus 0,5 g w 2 ml 1% roztworu chlorowodorku lidokainy lub produkt leczniczy Cefotaxime FarmaPlus 1 g można rozpuścić w 4 ml % roztworu chlorowodorku lidokainy (patrz również punkt 4.2).

Po rekonstytucji roztwór powinien być przezroczysty i jasnożółty do brązowożółtego. Nie należy stosować, jeżeli widoczne są cząstki stałe. Do jednorazowego użytku.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

FarmaPlus AS Soerkedalsveien 10 B 0369 Oslo Norwegia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Cefotaxime FarmaPlus